Плотнікової Лідії Миколаївни Вплив парціального тиску кисню та донора сірководню на проліферацію соматичних клітин людини лінії 4Дата конвертації15.12.2016
Розмір67.2 Kb.
ВІДГУК

офіційного опонента на дисертаційну роботуПлотнікової Лідії Миколаївни

«Вплив парціального тиску кисню та донора сірководню на проліферацію соматичних клітин людини лінії 4BL»,

поданої до спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01 при Інституті фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України для захисту на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю

03.00.13 – фізіологія людини та тварин
Дисертаційна робота Плотнікової Л.М. присвячена вивченню актуальної проблеми фізіології та медицини – оптимізації умов культивування мезенхімальних стовбурових клітин з можливим подальшим використання у клітинній терапії. На сьогодні накопичено багато експериментального та клінічного матеріалу із застосуванням стовбурових клітин у регенеративній медицині. Проте, залишається ще багато питань та проблем, пов’язаних із вивченням властивостей цих клітин, розробок методів їх виділення, культивування та диференціації. Тому робота Плотнікової Л.М. по дослідженню проліферації соматичних клітин людини лінії 4BL, яким притаманні властивості мезенхімальних стовбурових клітин, в умовах впливу парціального тиску кисню та донора сірководню є актуальною.

Робота виконана за традиційною схемою: вступ, огляд літератури, матеріали і методи досліджень, результати власних експериментальних досліджень та їх обговорення, висновки, список використаних джерел. Дисертація викладена на 149 сторінках, ілюстрована 38 рисунками та 11 таблицями. Бібліографія містить 256 джерел, з них 76 – кирилицею, 180 – латиницею.

У "Вступі" автор обґрунтовує актуальність теми, формулює загальну мету, конкретні три завдання дослідження. Огляд літератури написано з урахуванням сучасних наукових даних. Надається детальна інформація стосовно впливу сірководню та зміненого парціального тиску кисню на проліферацію да диференціацію стовбурових клітин.

У розділі "Матеріали та методи досліджень" наведено опис схеми експериментів із загальною характеристикою об`єкту дослідження. Робота базується на результатах експериментів здійснених на культурі соматичних клітин людини лінії 4BL, яким притаманні властивості мезенхімальних стовбурових клітин, виділених із периферичної крові здорового донора. Детально описані застосовані методи дослідження: фізіологічні, фізико-хімічні (спектрофотометрія, тонкошарова хроматографія), біохімічні. Вірогідність отриманих результатів та висновків роботи підтверджуються статистичною обробкою.

У розділі "Результати досліджень", що містить п’ять підрозділів, описані усі результати даного дослідження, отримані при виконанні поставлених завдань. Показано, що перебування клітин людини лінії 4BL в середовищі з дозованим зниженням Ро2 (38 і 76 мм рт. ст.) прискорює проліферацію без порушень типових морфологічних ознак. Більш виражений ефект здійснює переривчастий режим подачі нормобаричної гіпоксії, тобто при співвідношенні періодів гіпооксигенації/реоксигенації 8 год:16 год (3 доби). Після впливу Ро2 76 мм рт. ст. рівень проліну і оксипроліну (входять до первинної структури колагену), аланіну і глутаміну, тирозину, глутамінової кислоти і фенілаланіну був нижчим порівняно з контролем. Подібне зниження концентрації вільних амінокислот у культуральній рідині може свідчити про їх включення у процеси метаболізму клітиною.

Отримані дисертантом результати четвертого підрозділу «Вплив донора сірководню на клітини лінії 4BL людини» свідчать про те, що додавання у живильне середовище гідросульфіду натрію у концентраціях 10-8 – 10-10 моль/л здійснює цитотоксичну дію на культуру клітин, а у 10-12 – 10-15 моль/л – пригнічує їхню проліферацію. При цьому спостерігалась зміна морфології клітин: після обробки в популяції переважали клітини округлої форми, а не фібробластоподібної.

У п’ятому підрозділі «Сумісний вплив гідросульфіду натрію та 24-годинного зниженого парціального тиску кисню на культуру клітин лінії 4BL людини» описано вплив даних факторів на морфофункціональні характеристики клітин. Показано, що комбінований вплив Ро2 (23 або 38 мм рт. ст.) і сірководню (10-12 моль/л NаHS) знижує проліферацію і активність лужної фосфатази соматичних клітин людини лінії 4BL.

У семи висновках дисертації відображені основні результати роботи.

Однак, в процесі рецензування роботи виникли деякі зауваження та ряд запитань, які можуть бути предметом дискуcії.


  1. Використані у роботі мультипотентні мезенхімальні стовбурові клітини (ММСК) лінії 4BL, виділені з периферійної крові людини, де парціальний тиск О2 зазвичай не перевищує 5-10 відсотків. Чи не відбулася тут підміна понять: те, що прийнято за норму (контроль за 21% О2) є неприродно високою для таких клітин гіпероксією, а те, що вважається дослідом (гіпоксією), насправді є для них нормою. Тому, чи не буде логічним вважати, що не гіпоксія призводить до багато чисельних змін, які описані в роботі, а гіпероксія є їх індуктором?

  2. Тому, чи відомі літературні дані про те, що відбувається з експресією HIF-1 у 4BL, або споріднених культурах в указаних умовах?

  3. В останні роки зріс інтерес до медіаторів, які у звичайних умовах представляють собою гази, зокрема H2S. Чому негативний вплив NaHS, вміст якого у крові зазвичай знаходиться у мікромолярному діапазоні, в культурі зберігається при таких низьких концентраціях, як 10-15М? Чи пов’язано це зі специфікою клітин 4BL?

  4. В роботі зроблена спроба використовувати аналітичні можливості кореляційного аналізу до отриманих у роботі даних. Нажаль, мені обсяг використаних вибірок (6-10 пар даних) видається недостатнім для проведення такого аналізу.

Зроблені зауваження та поставлені запитання не знижують теоретичної та практичної цінності дисертації. Автореферат відображає основний зміст дисертації, основні положення якої повністю викладені у 20 надрукованих працях, серед яких 8 статей у наукових фахових виданнях, 10 тез доповідей на конгресах, з`їздах, конференціях та 2 патенти на корисну модель.


Висновок. Дисертаційна робота Плотнікової Л.М. «Вплив парціального тиску кисню та донора сірководню на проліферацію соматичних клітин людини лінії 4BL» присвячена вивченню важливої сучасної наукової проблеми. Зважаючи на актуальність і перспективність тематики дисертаційної роботи, наукову новизну отриманих автором результатів, теоретичне і практичне значення, зв'язок із науковими програмами і темами та широке висвітлення результатів у вітчизняній науковій літературі і їх обговорення на багатьох міжнародних наукових конференціях, з’їздах і симпозіумах вважаю, що дисертація відповідає вимогам ДАК України до кандидатських дисертацій, а її автор Лідія Миколаївна Плотнікова заслуговує присудження наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.13 – фізіологія людини та тварин.
Офіційний опонент,

головний науковий співробітник лабораторії фізіології

ДУ «Інституту геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»

доктор біологічних наук,старший науковий співробітник Мурадян Х.К.


Каталог: images
images -> Народна українська академія українська мова
images -> «Етика» і «Основи християнської етики і моралі»
images -> Розпорядження міського голови від 28. 12. 2011р. №2377-01р перелік підшефних військових закладів, що закріплені за управлінням освіти та науки Одеської міської ради Вид Збройних сил України
images -> 150 років від дня народження Джозефа Редьярда Кіплінга (1865-1936 рр.) Список літератури
images -> Олена Колісник, учитель початкових класів Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням слов’янських мов Білоцерківської міської ради Київської області, учитель-методист
images -> Заходів з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка
images -> Довкілля тварин. Охорона тварин
images -> Методичні рекомендації щодо проведення Херсон 2009
images -> Методичні рекомендації щодо викладання географії у 2015/2016 навчальному році В. М. Рибчинський, методист іппо чо


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка