Питання для вступних випробуваньСкачати 73.92 Kb.
Дата конвертації15.12.2016
Розмір73.92 Kb.
Вступник до аспірантури за спеціалізацією українська мова повинен знати теорію української фонетики, дериватології, лексикології, морфології, синтаксису, діалектології, а також історію української мови, думки різних дослідників із певної мовознавчої проблеми; вміти аргументувати власну позицію стосовно дискусійних питань мовознавства.
Питання для вступних випробувань


 1. Аспекти вивчення звуків людської мови. Звук і фонема. Основні поняття фонології (функції фонем; головний вияв фонеми та його варіанти; диференційні ознаки фонем та їх нейтралізація; поняття фонологічної кореляції).

 2. Історична та сучасна фонетика української мови.

 3. Позиційні й історичні чергування голосних і приголосних.

 4. Акцентуаційні й орфоепічні норми української літературної мови.

 5. Принципи українського правопису. Проблеми українського правопису на сучасному етапі.

 6. Генетична характеристика української лексики. Основні шляхи її формування. Лексика літературної мови з погляду її вживання.

 7. Загальновживана лексика та лексика, що має обмежену сферу вживання. Професійна і термінологічна лексика. Українська термінографія.

 8. Термінний корпус лінгвістики.

 9. Територіальна маркованість української мови: наріччя, говори, говірки. Класифікації українських діалектів. Діалектні словники.

 10. Стилі української літературної мови: історія, тенденції розвитку, підстави класифікації.

 11. Розвиток стилістичних досліджень в Україні: історія, сучасний стан, напрямки, перспективи.

 12. Фразеологічна одиниця, її відмінність від слова та від вільного словосполучення. Класифікація фразеологічних одиниць. Фразеологічні словники.

 13. Лексикографія як галузь мовознавства. Теоретична і практична лексикографія. Типи словників. Філологічні словники та їхні різновиди.

 14. Історія української лексикографії.

 15. Морфема як мінімальна значуща одиниця мови. Морф і морфема. Аломорфи і варіанти морфем.

 16. Основні поняття словотвору: твірне і похідне слово, твірна основа і словотворчий засіб, словотвірне значення, типи словотвірних значень.

 17. Основні способи словотвору в українській мові. Розмежування синхронних і діахронних способів словотворення.

 18. Основні поняття морфології: граматичне значення, граматична форма, граматична категорія.

 19. Проблема частин мови в українському мовознавстві.

 20. Історія граматичних категорій іменника.

 21. Історія граматичних категорій займенника та прикметника.

 22. Історія граматичних категорій дієслова.

 23. Словосполучення як синтаксична одиниця і трактування його обсягу в українському мовознавстві.

 24. Речення як синтаксична одиниця. Аспекти вивчення речення.

 25. Типи односкладних речень і способи вираження їхньої граматичної основи.

 26. Традиційне вчення про члени речення і сучасна синтаксична наука.

 27. Складні речення в синтаксичній системі мови та їхня класифікація.

 28. Походження української мови та її місце серед інших слов’янських мов. Проблеми періодизації історії української мови.

 29. Перші українські граматики та словники.

 30. Етапи розвиток української літературної мови у ХІХ-ХХІ ст.

 31. Основні тенденції розвитку української мови як державної.

 32. Проблеми української лінгвістичної географії.

 33. Атлас української мови. Діалектна лексикографія і текстографія.

 34. Видатні мовознавці Львівського університету.

 35. Львівські мовознавчі школи.

Рекомендована література:

Безпалько О., Бойчук М., Жовтобрюх М. та ін. Історична граматика української мови. – К., 1962. – С. 17-46.

Безпояско О., Городенська К., Русанівський В. Граматика української мови: Морфологія. – К., 1993.

Булаховський Л. Питання походження української мови // Булаховський Л. Твори: У 5 т. – К., 1975-1981. – Т. 2.

Вакарюк Л., Панцьо С. Українська мова: Морфеміка і словотвір. – Тернопіль, 1999.

Вихованець І., Городенська К., Грищенко А. Семантико-синтаксична структура речення. – К., 1983.

Вихованець І., Городенська К. Теоретична морфологія української мови / За ред. чл.-кор. НАН України І. Вихованця. – К., 2004.

Вихованець І. Граматика української мови: Синтаксис. – К., 1993.

Вихованець І. Система відмінків української мови. – К., 1987.

Вихованець І. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. – К, 1988.

Горбач О. Засади періодизації історії української мови й етапи її розвитку // Міжнародний конгрес україністів: доповіді і повідомлення. – Львів, 1993. – С. 7-12.

Горпинич В. Сучасна українська літературна мова: Морфеміка. Словотвір. Морфонологія. – К., 1999.

Горпинич В. Українська морфологія: навчальний посібник. – Дніпропетровськ, 2002.

Гуйванюк Н., Кардащук О., Кульбабська О. Синтаксис сучасної української мови: Схеми і таблиці. – Чернівці, 2003.

Гуйванюк Н. Формально-семантичні співвідношення в системі синтаксичних одиниць. – Чернівці, 1999.

Дудик П. Із синтаксису простого речення: Синтаксис. Речення. Класифікація речень. Односкладні речення. Неповні речення. Еквіваленти речення. З навч.-контр. завд., вправами. – Вінниця, 1999.

Дудик П. Просте ускладнене речення. – Вінниця, 2002.

Дудик П. Синтаксис сучасного українського розмовного літературного мовлення. Просте речення. – К.: Наук. думка, 1973.

Жовтобрюх М., Волох С., Самійленко С. та ін. Історична граматика української мови. – К., 1980.

Жовтобрюх М. Українська літературна мова. – К.: Наукова думка, 1984.

Жовтобрюх М., Кулик Б. Курс сучасної української літературної мови. – Вид. 4-е. – К.: Вища школа, 1972.

Загнітко А. Теоретична граматика української мови: Морфологія: Монографія. – Донецьк, 1996.

Загнітко А. Теоретична граматика української мови: Синтаксис: Монографія. – Донецьк, 2001.

Іваницька Н. Двоскладне речення в українській мові. – К.: Вища школа, 1986.

Іваницька Н. Синтаксис простого речення: Складні випадки аналізу. – К.: Вища школа, 1989.

Історія української мови. Морфологія. – К., 1978.

Історія української мови. Фонетика. – К, 1973.

Кадомцева Л. Українська мова: Синтаксис простого речення. – К.: Вища школа, 1985.

Каранська М. Синтаксис сучасної української мови. – К.: Либідь, 1995.

Карпенко Ю. Коли і як виникла українська мова. // Мовознавство: тези та повідомлення ІІІ Міжнародного конгресу україністів. – Харків, 1996. – С. 75-81.

Клименко Н. Основи морфеміки сучасної української мови. – К., 1998.

Клименко Н., Карпіловська Є. Словотвірна морфеміка сучасної української літературної мови. – К., 1998.

Ковалик І. Вчення про словотвір. Ч. 1. – Львів, 1958; Ч. 2. – 1961.

Крижанівська О. Історія української мови. Історична фонетика. Історична граматика. – К., 2010.

Кулик Б. Курс сучасної української літературної мови: Синтаксис. – К., 1965.

Кучеренко І. Теоретичні питання граматики української мови: Морфологія. – Вид. 2-е, уточн. і доп. – Вінниця: Поділля-2000, 2003.

Медведєв Ф. Вступ до курсу історії української мови. Навчальний посібник для студентів філологічних факультетів. – Харків, 1965.

Німчук В. Періодизація як напрямок дослідження генези та історії української мови // Мовознавство. – 1997. – №6. – С.3-5; 1998. – №1. – С.3-13.

Павленко Л. Історична граматика української мови. –Луцьк, 2010.

Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова. – К., 1993.

Плющ М., Грипас Н. Граматика української мови в таблицях. – К.: Вища школа, 2004.

Русанівський В. Історія української літературної мови: Підручник. – К., 2001.

Слинько І., Гуйванюк Н., Кобилянська М. Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання. – К., 1994.

Словотвір сучасної української мови / За ред. М. А. Жовтобрюха. – К., 1979.

Сучасна українська літературна мова / За ред. А. П. Грищенка.– К., 1998.

Сучасна українська літературна мова / За ред. М. Я. Плющ. – К., 1994.

Сучасна українська літературна мова / Керівник авт. колективу О. Д. Пономарів). – К., 1997.

Сучасна українська літературна мова: Лексика і фразеологія / За ред. І. К. Білодіда. – К., 1969.

Сучасна українська літературна мова: Морфологія / За заг. ред. І. К. Білодіда. – К., 1969.

Сучасна українська літературна мова: Синтаксис / За заг. ред. І. К. Білодіда. – К., 1972.

Сучасна українська літературна мова: Фонетика / За заг. ред. І. К. Білодіда. – К., 1969.

Українська мова: Енциклопедія. – К., 2000.Український правопис. – 4-е вид., випр. і доп. – К.: Наукова думка, 1993.

Царук О. Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри. – Дніпропетровськ, 1998.

Шевельов Ю. Історична фонологія української мови. –Харків, 2002.

Шевченко Л., Різун В., Лисенко Ю. Сучасна українська літературна мова. Довідник. – К., 1996.

Шульжук К. Синтаксис української мови. Підручник. – К.: Академія, 2004.

Шульжук К. Складні багатокомпонентні речення в українській мові. – К., 1986.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Ю. В. Рібцун // Палітра педагога. 2008. № С. 21-23. Предметно-розвивальне середовище молодша логопедична група для дітей із знм у "ДВ" №6 за цей рік були вміщені методичні рекомендації
2013 -> Договiр № оренди нежилого приміщення м. Чернівці 201 року
2013 -> Традиційний сценарій весілля
2013 -> Пояснювальна записка Контрольний лист документу
2013 -> Робоча програма навчальної практики галузі знань 0201 культура для спеціальності
2013 -> Предмет, тема, мета роботи вказуються у тому випадку, якщо вони не зрозумілі з заголовка статті
2013 -> Програма навчальної дисципліни пп кримінально-виконавче право
2013 -> Закон україни про енергетичний аудит


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка