Переяслав-хмельницький державний педагогічний університет імені григорія сковородиСторінка14/16
Дата конвертації05.05.2016
Розмір4.31 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

БЛОК 2. АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

Дата

п/п

Тема заняття

Вид занять

Творчі завдання


Традиційні та модерні шляхи аналізу літературного твору.

Лекція

Клас поділяємо на групи, які обирають провідний вид аналізу художнього тексту. Завдання: Проаналізувати новелу М.Коцюбинського “Цвіт яблуні”, використовуючи ґендерний та обраний вид аналізу.


Феміністична школа у літературознавстві.

Лекція з елементами бесіди

Схематично зобразити риси феміністичної школи у літературознавстві.


Діяльність Н. Кобринської.

Урок-історичне дослідження

Законспектувати одну із феміністичних статей Н.Кобринської. Спробувати заперечити їй в деяких ідейних положеннях.


Спільне та відмінне між феміністичним та ґендерним тлумаченням художнього тексту.

Практичне заняття

Схематично зобразити спільні та відмінні риси феміністичної та ґендерної світоглядних концепцій.


Діалогічне прочитання літературного твору


Практичне заняття

Поставити запитання ґендерного характеру до тексту, його героями, історичній епосі, в яку написаний художній твір та автору (твір на вибір).

БЛОК 3. НАРОДНА ПЕДАГОГІКА І ҐЕНДЕРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Дата

п/п

Тема заняття

Вид занять

Творчі завдання


Компаративістика як галузь літературознавства.

Лекція

Знайти і законспектувати статті, у яких зроблено компаративний аналіз двох творів.


Генетична, контактна та типологічна компаративістика.

Лекція з елементами бесіди

Проаналізувати певний художній твір, обравши компаративний шлях аналізу.


Здобутки народної педагогіки та їхнє значення для сучасного покоління.

Урок-діалог

Підготувати виступи на теми: “Народний ідеал жінки”, “Народний ідеал чоловіка”, “Погляди українців на родинні стосунки” та ін.


Художня самобутність народних пісень про стосунки дівчини та хлопця, жінки та чоловіка. Текстовий аналіз пісень: “Тече річка невеличка”, “Копав, копав криниченьку”, “Поза гаєм зелененьким”.

Семінар

Визначити епітети, які зображують у піснях хлопця чи дівчину. Порівняти сучасну пісенну творчість із народною у ґендерному аспекті.


Народна казка як джерело ґендерного аналізу. (“Язиката Хвеська”, “Як чоловік учив ліниву жінку”, “Мудра дівчина”).

Урок-ґендерне дослідження

Відшукати народну казку, у якій порушуються ґендерні стереотипи.


Прислів’я та приказки як носії ґендерних ознак.


Урок-ґендерне дослідження

Скласти тематичну збірку прислів’їв та приказок у ґендерному аспекті.


Творчі звіти учнів за темою самостійного дослідження

Урок-творчий звіт

Підготувати творчий звіт до теми у вигляді виступу.

БЛОК 4. ҐЕНДЕРНИЙ АНАЛІЗ ЕПІЧНОГО ТВОРУ

Дата

п/п

Тема заняття

Вид занять

Творчі завдання


Особливості епічного роду, жанри та види епосу.

Лекція з елементами бесіди

Схематично зобразити жанри епічного роду, визначивши їхні літературні особливості.


План ґендерного аналізу епічного твору.

Лекція

Відповісти на запитання: Чи завжди авторська позиція щодо стосунків між статями збігається із позицією головного героя?


Еволюція жіночих образів у повісті І. Нечуя-Левицького “Кайдашева сім’я”.

Урок-соціологічне дослідження з елементами ґендерного аналізу

Виявити у творі ґендерний конфлікт, знайти шляхи його подолання.Феміністична проза О. Кобилянської (повість “В неділю рано зілля копала”).

Урок-психологічне дослідження

Скласти порівняльну таблицю рис характеру обох героїнь-суперниць. Визначити, яка з них є модерним образом в українській літературі.


Феміністична проза О. Кобилянської (повісті “Царівна”, “Людина” та новела “Valse melancolique”).

Урок-філософське дослідження

Визначити: наскільки актуальні ґендерні проблеми, порушені у художньому полотні?


Повість О. Кобилянської “Царівна” у компаративному аналізі з драмою Г. Ібсена “Ляльковий дім”.

Бінарний урок

Дослідити спільні риси характеру героїнь, визначити рівень їхньої ідентичності.


Новели В. Стефаника “У корчмі”, “Кленові листки” у розрізі ґендерних досліджень.

Урок-ґендерне дослідження

Користуючись планом ґендерної інтерпретації художнього твору, повністю письмово проаналізувати певну новелу В.Стефаника (на вибір).

БЛОК 5. ҐЕНДЕРНИЙ АНАЛІЗ ЛІРИЧНОГО ТА ЛІРО-ЕПІЧНОГО ТВОРУ

Дата

п/п

Тема заняття

Вид занять

Творчі завдання


Особливості ліричного роду, жанри лірики. План ґендерного аналізу ліричного тексту. Аналіз поезій “Празької поетичної школи”: О. Теліга “Мужчинам”, “Чоловікові”; О. Лятуринська “Він украдьки”; Є. Маланюк “Діва-обида”.

Урок-розповідь

Учитель читає уривки поетичних творів, не називаючи автора, учні мають визначити, хто написав поезію: жінка чи чоловік?


Ставлення до жінки-матері на селі у поемах Т. Шевченка “Катерина” та “Наймичка”.

Урок-компаративне дослідження

Відповісти на запитання: Добре чи погано, що змінилося ставлення в суспільстві до матерів, що народжують не в шлюбі? Чи змінилося воно взагалі?


Поетичні образи жінок у ліриці І.Франка “Жіноче серце, чи ти лід студений”, “Я не кляв тебе, о зоре…”, “Чорте, демоне розлуки…”, “Ользі С.”

Урок вивчення художніх творів

Аналізуючи поетичні твори І.Франка, визначити, які жінки подобалися письменнику: фемінні, маскулінні чи андрогінні?


Характеристика мовного рівня “жіночої” поезії Лесі Українки “Розбита чарка”, “Нічка тиха і темна була”, “Не дорікати слово я дала”.

Урок-лінгвістичне дослідження

Чи підтверджують поезії Лесі Українки думку І.Франка, який назвав поетесу “чи не поодиноким мужчиною на всю Україну”?

БЛОК 6. ҐЕНДЕРНИЙ АНАЛІЗ ДРАМАТИЧНОГО ТВОРУ

Дата

п/п

Тема заняття

Вид занять

Творчі завдання


Особливості драматичного роду, жанри драми.

Лекція

Порівняти постановку, яку ви бачили на сцені, з твором художньої літератури. Чи відповідає авторський задум режисурі цього твору? Оцінити гру акторів, чи змогли вони за допомогою гри передати ґендерну ідентичність героїв, описану автором у тексті?


План аналізу драматичного твору у ґендерному аспекті.

Урок-розповідь

Відповісти на запитання: з якою метою режисер театральної постановки змінює ґендерні риси героїв літературного твору?


Порівняльний аналіз соціальної ролі жінки як вираження ментальних поглядів двох народів у творі Лесі Українки “Бояриня”.

Урок-компаративне дослідження

Визначити, у ментальності якого народу історично закладена повага до жінки? Як ви вважаєте, з чим це пов’язано?


Модерні та традиційні образи у драмі-феєрії “Лісова пісня” Лесі Українки.

Урок-психологічне дослідження

Охарактеризувати образи твору у ґендерному аспекті. Визначити, чи зміг би себе реалізувати Лукаш у сучасному світі?


Зрада подружнього життя як виклик усталеним суспільним стереотипам у драмі І.Франка “Украдене щастя”.


Дискусія

Підготуватися до дискусії: “Зрада руйнує сім’ї чи рятує особисті почуття?”


Наукова доповідь учнів

Конференція

Підготувати доповіді на певну навчальну тему, розглянуту протягом року.

11 клас

35 год., 1 год. на тиждень

БЛОК 1. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА З ҐЕНДЕРНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИДата

п/п

Тема заняття

Вид занять

Творчі завдання
1.

Вступ. Сучасні ґендерні процеси як основа формування суспільства, місце та роль художнього слова у них. Історія української літератури середини ХХ століття. Сучасний літературний процес.


Урок-історико-літературознавче дослідження

Визначити головні риси сучасного літературного процесу, напрямки ґендерних студій.
2.

Поняття про науково-дослідницьку роботу.

Лекція

Визначити, над якою ґендерною проблемою учень працюватиме протягом року.
3.

Основні вимоги до її змісту.

Лекція з групою шуму

Відшукати джерела, в яких розкривається історія обраного питання.
4.

Створення навчальних проектів з ґендерного питання.

Практичне заняття

Розробити план створення проекту.

БЛОК 2. ҐЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ ТВОРЧОСТІ В.СИМОНЕНКА

Дата

п/п

Тема заняття

Вид занять

Творчі завдання
5.

Біографічні відомості життя письменника.

Урок-біографічний екскурс

Охарактеризувати твори, які виразно розкривають біографічні моменти життя письменника.
6.

Емпатійні переживання письменника у поезії “Одурена”.

Урок-психологічне дослідження

Придумати власну теорію з приводу того, чому письменник так розуміє почуття покинутої дівчини?
7.

Розуміння жінки-матері у творі “Одинока матір”.

Урок-діалог

У чому полягає новаторство цієї поезії? Порівняти ліричний образ “Одинокої матері” та образ Катерини з однойменної поеми Т.Шевченка. Що спільного та відмінного в цих образах?

БЛОК 3. ТВОРЧІСТЬ ЛІНИ КОСТЕНКО

Дата

п/п

Тема заняття

Вид занять

Творчі завдання
8.

Життєвий шлях письменниці.

Урок-біографічний екскурс

Подискутувати з позицією В.Агеєвої: “На відміну від Лесі Українки, Ліна Костенко не лише не є феміністкою, а навпаки: вона, жінка, що її обставини змушують бути сильною, віддається фантазіям про себе як про слабку, обожнювану, кохану 2; 266”.
9.

Роман у віршах “Маруся Чурай” Ліни Костенко як джерело ґендерного аналізу.

Урок-філософське дослідження

Дати відповідь на запитання: чия з героїв філософія кохання наближена до філософії Ф. Ніцше?
10.

Образна система твору у ґендерному аспекті.

Урок-ґендерне дослідження

Визначити, які риси ґендерної ідентичності мав Грицько. Чи зустрічаються такі хлопці зараз? Наскільки важливо у сучасних умовах життя уникати такого прикладу поведінки?
11.

Образна система твору у ґендерному аспекті.

Урок-ґендерне дослідження

Зробити ґендерний аналіз образів героїнь цього твору.
12.

Соціальні чинники вчинку Грицька.


Урок-соціологічне дослідження

Визначити, які соціальні чинники спонукали Грицька відмовитися від кохання Марусі. Аргументувати відповідь цитатами з тексту.

БЛОК 4. РОМАН О. ГОНЧАРА “СОБОР”

Дата

п/п

Тема заняття

Вид занять

Творчі завдання
13.

Поняття про роман, його жанрові різновиди. Критичні відгуки про роман “Собор” О. Гончара.


Урок вивчення критичних статей

Відшукати та законспектувати статті про творчість О. Гончара.
14.

Образна система твору. Внутрішня чуттєвість героїні твору Єльки.

Урок-психологічне дослідження

Визначити засоби поетики психологічного зображення героїні Єльки у романі.
15.

Поетична описовість образу кохання у романі.

Практичне заняття

Кохання розглянути як літературний образ. Які ґендерні ознаки воно має?

БЛОК 5. ОКСАНА ЗАБУЖКО ПРЕДСТАВНИЦЯ СУЧАСНОЇ ЖІНОЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Дата

п/п

Тема заняття

Вид занять

Творчі завдання
16.

Автобіографія” письменниці, сутність авторського “Я”.

Урок-біографічний екскурс

Визначити, чому письменниця звертається до фемінізації своїх творів.
17.

Аборт як психологічна проблема жінки в оповіданні “Сестро, сестро…”

Урок-психологічне дослідження

Підготуватися до дискусії: “Чи згодні ви з твердженням, що краще аборт, ніж народження дитини сиротою?” Порівняти переживання вагітної героїні роману Т. Драйзера “Американська трагедія”, яку змушує коханець вдатися до аборту, з внутрішньою кризою дівчинки з оповідання “Сестро, сестро…”
18.

“Казка про калинову сопілку” як дзеркало стосунків між людьми.

Урок-діалог

Написати твір на тему: “Моя ґендерна утопія”.
19.

Літературознавчі праці О. Забужко.

Урок вивчення критичних матеріалів

Визначити, наскільки демократичними чи дискримінаційними за статтю є літературознавчі праці письменниці.
20.

Критичні статті про творчість письменниці.

Урок вивчення критичних матеріалів

Зіставити протилежні погляди критиків та творчість О.Забужко. Визначити власну позицію щодо проблем, порушених у статтях.
21.

Літературознавча дискусія за творами О. Забужко

Дискусія

Підготуватися до дискусії: “Чи можливі паритетні стосунки між протилежними статями?”

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку з навчанням українською мовою
downloads -> Дорогий друже! Вітаємо тебе з новим шкільним роком!
downloads -> Конспект заняття гуртка "Чарівний ланцюжок" на тему "Бабусині вишиванки"
downloads -> Родинне свято до дня 8 Березня в 5-а класі ( Бройченко А. Г.) Ми у мам — помічники
downloads -> Книжкова родина
downloads -> Складнопідрядне речення з підрядними означальними, з'ясувальними, місця, часу, ступеня і способу дії Варіант 1
downloads -> Уроки фізичної культури у 4 кл.: методичні рекомендації \\ Фізичне виховання в сучасній школі. №3 2012
downloads -> План роботи із забезпечення наступності у навчанні І вихованні


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка