Переяслав-хмельницький державний педагогічний університет імені григорія сковороди


Літературний процес і ґендерна культураСторінка13/16
Дата конвертації05.05.2016
Розмір4.31 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Додаток БЛітературний процес і ґендерна культура

Програма

спеціального курсу

для учнів 1011-х класів

філологічного профілю

загальноосвітніх навчальних закладів

(35 год. на рік)Рекомендована для використання в навчальних закладах науково-методичною радою КОІПОПК (Протокол № 6 від 23 жовтня 2008 р.)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Література як вид мистецтва впливає на інтелектуальні, емоційні та поведінкові чинники формування особистості учнів, допомагає молодому поколінню усвідомити значення історичного та культурного досвіду українського народу і світової спільноти, сприяє формуванню творчих обдарувань дітей. Програмовий курс старшої школи перевантажений творами, на детальне вивчення яких припадає мало годин, а учні мають засвоїти не тільки сюжетно-композиційні особливості тексту, а й навчитися різним видам аналізу, умінню вступати в діалог із історичною епохою, зображеною у творі; письменником, його авторською позицією; художнім текстом; персонажами; власним внутрішнім світом. Крім того, учень повинен стати культурним читачем, тобто вирізняти із творів масової літератури художньо довершені полотна.

Особливе значення у сучасному суспільстві має проблема ґендерної культури. Історія української літератури містить твори, при вивченні яких учні отримують знання про стосунки дівчини та хлопця, дружини та чоловіка, які становлять підґрунтя родини, заснованої на паритетних засадах, повазі, довірі тощо. Важливо навчити учнів вирізняти ґендерні стереотипні оцінки, визначені в художньому полотні; залучати до аналізу художнього тексту власне світосприйняття підлітків, адже цього потребує вік вихованців та потреба самоактуалізації молодого покоління.

Пропонована програма передбачає вивчення курсу української літератури у ґендерному аспекті в 10-11 класах філологічного профілю, де література вивчається поглиблено, а підлітків цікавлять взаємини між протилежними статями, адже у їхньому віці переважає інтимно-особистісний тип спілкування.

Об’єктом пропонованого курсу є історико-літературний процес становлення української літератури.

Предметом є ґендерний аспект творів української літератури.

Мета вивчення курсу:


 1. Формувати у старшокласників уявлення про літературний процес як джерело творчої інтерпретації, зокрема ґендерної.

 2. Розвивати вміння критично оцінювати написане, аргументувати власні думки, спираючись на праці науковців, раціонально розподіляти свій час у роботі з джерелами.

 3. Сприяти всебічному культурному розвиткові учнівської самоактуалізації, зокрема виховувати ґендерну культуру, естетичні смаки.

Основні завдання вивчення спеціального курсу такі:

  1. Поглибити розуміння учнями понять “літературний процес” та “ґендерна психологія”.

  2. Через характеристику художніх образів допомогти старшокласникам пізнати красу народного ідеалу жінки та чоловіка, дівчини та хлопця, їхньої поведінки та ролі у формуванні міцної родини.

  3. Навчити знаходити ґендерні стереотипні оцінки у мовленні персонажів, оцінювати їхні вчинки, застосовуючи ґендерну критику.

  4. Розвивати самостійне творче мислення, уміння знаходити оптимальні шляхи інтерпретації літературного тексту.

  5. Виховувати культуру ґендерних стосунків.

Учитель, який викладатиме цей курс, має спиратися на життєвий досвід учнів, спонукати їх до висловлення критичних думок, залучати до літературної дискусії, науково-дослідницьких пошуків.

Програма складається з окремих тематичних блоків, зміст яких доповнює та розширює основний курс вивчення української літератури. Значну увагу приділено міжпредметним зв’язкам та зіставленню здобутків народної педагогіки з літературними творами у ґендерному аспекті. Варто використовувати такі типи занять: урок-ґендерне дослідження, урок-діалог, урок-літературознавча дискусія, учнівська конференція, урок-творчий звіт тощо. У кінці вивчення кожної теми доцільно проводити практичні заняття, на яких учні покажуть уміння проводити ґендерний аналіз художнього тексту, запропонують до розгляду власні літературні проекти.

У класах неспеціалізованого профілю можливе використання програми на факультативних заняттях.

До програми додається орієнтовне календарно-тематичне планування курсу та список літератури, яку вчитель може використати під час підготовки до занять.

Спеціальний курс “Літературний процес і ґендер” розрахований на 70 год. (35 год. на рік у 10 та 11 класах (1 год. на тиждень).

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ВИМОГИ ДО НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ10 клас

35 год., 1 год. на тиждень

К-ть годин

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня навчальних досягнень учнів

1

Вступ

Літературний процес. Вплив художнього твору на свідомість особистості.Теоретичні поняття: напрям, течія, стиль.

Міжпредметні зв’язки: історичні події та факти, що впливали на становлення літератури (історія).

Знати періодизацію історії української літератури, основні літературні напрями та течії.

Розуміти сутність поняття “літературний процес”.

5

Взаємозв’язки літературознавства та ґендерної психології

Ґендер як соціальна та психологічна характеристи-ка. Розділи ґендерної психології та їхні здобутки як джерела тлумачення художнього твору. Психологічні основи ґендерної самосвідомості. Мовлення людини в аспекті ґендерних досліджень.Теоретичні поняття: ґендерна психологія, андрогінність, фемінність, маскулінність.

Міжпредметні зв’язки:

Ґендер як соціальна та психологічна характеристи-ка, значення ґендерної психології (ґендерна психологія).Знати психологічні основи самосвідомості, розділи ґендерної психології.

Розуміти зміст понять “ґендер”, “соціалізація”, “психологічний”.

Уміти визначати взаємозв’язки між здобутками психології та літературними явищами, знаходити ґендерні характеристики у мовленні персонажів та авторських відступах.

5

Аналіз художнього твору

Традиційні та нові шляхи аналізу літературного твору. Феміністична школа у літературознавстві. Діяльність Н. Кобринської. Спільне та відмінне між феміністичним та ґендерним тлумаченням художнього тексту. Діалогічне прочитання літературного твору.Теоретичні поняття: аналіз “слідом за автором”, пообразний, проблемно-тематичний; літературознавчий, стилістичний, композиційний, лінгвістичний, компаративний, структурно-семантичний, філологічний, герменевтичний, ґендерний аналізи; емансипація, фемінізм, жіночий рух, дискримінація; діалог.

Міжпредметні зв’язки:

Історія жіночого руху (історія), Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (правознавство).Знати традиційні та модерні шляхи аналізу художнього тексту.

Уміти застосовувати їх на практиці, ставити запитання до художнього тексту, автора, героїв, літературної традиції.

Розуміти поняття “фемінізм”, “жіночий рух”, “ґендерне тлумачення художнього тексту”, “дискримінація”, “діалог”.

Пояснювати спільні та відмінні риси феміністичного та ґендерного прочитання твору.


7

Народна педагогіка і ґендерні дослідження

Компаративістика як галузь літературознавства.

Здобутки народної педагогіки та їхнє значення для сучасного покоління. Художня самобутність народних пісень про стосунки дівчини та хлопця, жінки та чоловіка. Народна казка як джерело ґендерного аналізу. Прислів’я та приказки як носії ґендерних ознак.

Теоретичні поняття: етнопедагогіка, народний образ, образ-архетип; фольклор, роди та жанри фольклору.

Міжпредметні зв’язки: поняття про архетипи за К.-Г.Юнгом (психологія).


Знати прийоми компаративного аналізу художнього твору: зіставлення 2-х текстів; художньої літератури і мистецького твору; художнього тексту із здобутками інших наук.

Уміти застосовувати здобуті знання при аналізі художніх текстів.

Пояснювати особливості змалювання певних образів-типів у народній творчості.

Характеризувати образи-персонажі, визначаючи модерність чи традиційність їхнього зображення.

Відшукувати елементи дискримінаційного за статтю зображення дійсності у фольклорних творах.

Ілюструвати власну думку творами художньої літератури чи фольклору.

Зіставляти здобутки народної педагогіки з фольклорними творами.

7

Ґендерний аналіз епічного твору

Особливості епічного роду, жанрів та видів епосу. План ґендерного аналізу епічного твору.

Еволюція жіночих образів у повісті І. Нечуя-Левицького “Кайдашева сім’я”. Феміністична проза О. Кобилянської (повісті “В неділю рано зілля копала”, “Царівна”, “Людина” та новела “Valse melancolique”). Новели В. Стефаника у розрізі ґендерних досліджень.

Теоретичні поняття: епос, жанри епосу.

Міжпредметні зв’язки: драма Г. Ібсена “Ляльковий дім” (зарубіжна література), філософський твір Ф. Ніцше “Так говорив Заратустра” (уривки) (філософія).

Знати відмінності між жіночим та чоловічим стилями письма, особливості літературних родів, жанрів.

Уміти застосовувати до характеристики художнього тексту план аналізу епічного твору у ґендерному аспекті.

Визначати ґендерні особливості мовлення письменників різної статі.

Аналізувати художні образи творів.

Вступати в діалог із позицією письменника та його добою, аргументуючи думку подіями власного життєвого досвіду.

Порівнювати повість О.Кобилянської “Царівна” та драму Г.Ібсена “Ляльковий дім”, знаходити спільне та відмінне в образах-персонажах.

Застосовувати філософський текст для тлумачення художнього твору.


4

Ґендерний аналіз ліричного та ліро-епічного твору

Особливості ліричного роду, жанрів лірики. План ґендерного аналізу ліричного тексту. Ставлення до жінки-матері на селі у поемах Т. Шевченка “Катерина” та “Наймичка”. Поетичні образи жінок у ліриці І. Франка. Характеристика мовного рівня “жіночої” поезії Лесі Українки.Теоретичні поняття: лірика, жанри лірики.

Міжпредметні зв’язки: прикметники із суфіксами пестливого значення, вищого й найвищого ступенів порівняння.

Знати особливості ліричного роду, жанри лірики, план ґендерного аналізу ліричного тексту.

Уміти застосовувати план аналізу до поданих літературних явищ. Визначати ґендерну своєрідність авторського стилю, мовне насичення тексту.

Розуміти спільне та відмінне у зображенні ліричних образів однієї доби та різних періодів історії української літератури.


5

Ґендерний аналіз драматичного твору

Особливості драматичного роду, жанрів драми. План аналізу драматичного твору у ґендерному аспекті. Порівняльний аналіз соціальної ролі жінки як вираження ментальних поглядів двох народів у творі Лесі Українки “Бояриня”. Модерні та традиційні образи у драмі-феєрії “Лісова пісня” Лесі Українки. Зрада подружнього життя як виклик усталеним суспільним стереотипам у драмі І.Франка “Украдене щастя”.Теоретичні поняття: драма, драматичні жанри.

Міжпредметні зв’язки: драма як театральна постанова.

Знати особливості драматичного роду, жанри драми.

Уміти застосовувати план ґендерного аналізу драматичного твору практично.

Порівнювати особливості ментальності двох народів, визначати, який з них є більш демократичним щодо прав жінок.

Визначати новаторські образи творів, спираючись на знання із історії літератури.

Критично оцінювати вчинки героїв, інтерпретувати художній твір, спираючись на власний життєвий досвід.

1

Проведення конференції

Ґендерні стереотипи у контексті художнього твору”

Наукова доповідь учнів


Уміти застосовувати ґендерну критику при інтерпретації художнього твору.

Знати теоретичні поняття, що вживатимуться у виступі, уміти їх пояснити.

Володіти культурою мовлення, зацікавлювати слухачів обраною проблемою.
11 клас

35 год., 1 год. на тиждень

К-ть годин

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня навчальних досягнень учнів

1

Вступ

Сучасні ґендерні процеси як складова розвитку суспільства, місце та роль художнього слова в них. Діалогічні зв’язки ґендерної культури суспільства з художнім твором.Теоретичні поняття: фемінізація чоловіків, маскулінізація жінок; сучасний літературний процес.

Міжпредметні зв’язки: напрями та течії зарубіжної літератури.

Знати особливості сучасного літературного процесу.

Визначати напрями сучасного літературного процесу, їхній зміст, завдання, мету.


3

Науково-дослідницька робота з ґендерних проблем, відображених у літературному процесі

Поняття про науково-дослідницьку роботу. Основні вимоги до її змісту. Створення навчальних проектів з ґендерного питання.Теоретичні поняття: актуальність, мета, завдання, предмет вивчення, об’єкт дослідження, методи, прийоми, навчальний проект.

Міжпредметні зв’язки: статті на ґендерну тематику з різних наукових сфер (соціологія, психологія, філософія тощо).

Знати основні теоретичні поняття до теми.

Розуміти поняття проектування, його мету та завдання.

Уміти відповідно до вимог складати списки використаних джерел, робити посилання.

Визначати шляхи реалізації власного проекту.

Використовувати критичні матеріали для аргументації власних думок.

3

Ґендерний аспект творчості В.Симоненка

Біографічні відомості життя письменника. Емпатійні переживання письменника у поезії “Одурена”. Розуміння жінки-матері у творі “Одинока матір”.Теоретичні поняття:

автобіографізм. Компаративні зв’язки: поема “Катерина” Т. ШевченкаЗнати біографічні факти із життя та творчості письменника.

Розуміти поняття “автобіографізм”.

Уміти знаходити автобіографічні елементи у його творах.

Зіставляти поезію В.Симоненка “Одинока матір” з поемою Т.Шевченка “Катерина”.

3

Роман О. Гончара “Собор”

Поняття про роман, його жанрові різновиди. Критичні відгуки про роман “Собор” О. Гончара. Образна система твору. Внутрішня чуттєвість героїні твору Єльки. Поетична описовість образу кохання у романі.Теоретичні поняття: роман, жанрові різновиди: історичний, соціально-психологічний, соціально-побутовий тощо.

Міжпредметні зв’язки: опис величності архітектурної споруди у “Соборі Паризької Богоматері” В. Гюго, собор як явище архітектури.

Знати зміст прочитаного твору.

Уміти аналізувати образи твору у ґендерному аспекті.

Аргументувати власну позицію відповідно до критичних зауважень науковців.

Зіставляти твори двох різних видів мистецтва.

5

Творчість Ліни Костенко

Життєвий шлях письменниці.

Роман у віршах “Маруся Чурай” Ліни Костенко як предмет ґендерного аналізу. Образна система твору у ґендерному аспекті. Соціальні чинники вчинку Грицька.

Компаративні зв’язки: повість О. Кобилянської “В неділю рано зілля копала”, народна пісня “Ой не ходи, Грицю…”

Теоретичні поняття: роман у віршах.

Міжпредметні зв’язки: психологія зради (психологія).


Знати біографічні факти із життя та творчості письменниці, поняття “роман у віршах”.

Уміти аналізувати образи-персонажі у ґендерному аспекті.

Розуміти значення переосмислення відомого сюжету, авторські особливості змалювання.

Пояснювати соціальні чинники вчинку Грицька, аргументуючи думки цитатами з твору, прикладами з власного життя.


6

Оксана Забужко представниця сучасної жіночої прози

Автобіографія” письменниці, сутність авторського “Я”. Аборт як психологічна проблема жінки в оповіданні “Сестро, сестро…” “Казка про калинову сопілку” як дзеркало стосунків між людьми.Літературознавчі праці О. Забужко.

Критичні статті про творчість письменниці.

Теоретичні поняття: літературна проблематика, психологізм, оповідання.

Міжпредметні зв’язки: Т. Драйзер “Американська трагедія” (зіставлення з оповіданням “Сестро, сестро…”) (зарубіжна література).

Знати зміст пропонованих творів.

Уміти визначати проблематику, ідейний зміст.

Аналізувати твори у контексті ґендерної критики.

Вступати в діалог з письменницькою позицією.

Відшукувати психологічні явища у творах.

Порівнювати спільні проблеми, порушені у творах двох різних письменників.

Використовувати критичні матеріали для аргументації власних думок.


5

Творчість В. Слапчука

Біографічний екскурс у художній світ письменника. Роман “Дикі квіти” твір про сучасну родину. Інтертекстуальність, її значення. Образ Степана як фемінізованого чоловіка. Маскулінні якості дружини Лариси. Внутрішній світ дитини у родині, де порушена ґендерна гармонія.

Теоретичні поняття: фемінність, маскулінність, андрогінність, паритетні стосунки, композиція, екзистенція, інтертекстуальність.

Міжпредметні зв’язки: народні погляди на родинні стосунки (етнопедагогіка).

Знати зміст роману, основні поняття до теми.

Уміти зіставляти традиційні ґендерні характеристики з переосмисленням статевої поведінки героїв у романі автором.

Визначати фемінні та маскулінні риси персонажів твору.

Зіставляти народні погляди на сімейні стосунки з авторськими думками, висвітленими у романі.


3

Ґендерні дослідження творів письменників рідного краю

Аналіз творів сучасних письменників рідного краю (Визначаються особисто вчителем з урахуванням особливостей місцевого літературознавства).

Теоретичні поняття: авторський стиль.

Знати імена та твори письменників рідного краю.

Уміти визначати їхню позицію стосовно ґендерного рольового розподілу у суспільстві.

Порівнювати твори різних авторів.

Визначати особливості авторського стилю письменника.

Критично оцінювати твори митців.

5

Критичні праці сучасних літературознавців у контексті ґендерних досліджень

С. Павличко “Фемінізм”. Т. Гундорова “Femina melancholica: Стать і культура в гендерній утопії Ольги Кобилянської”. В. Агеєва “В осерді жіночого світу”. Н. Зборовська “Фемінізм як сестровбивство”. М. Наєнко “Модернізм: декларації, маніфести, реальність”.

Теоретичні поняття: поняття про наукову статтю та вимоги до її оформлення.

Знати імена науковців, які займаються вивченням ґендерних питань у літературознавстві.

Уміти критично оцінювати авторську позицію у працях літературознавців, висловлювати власну думку.

Порівнювати протилежні думки науковців на одну проблему.1

Проведення круглого столу “Моє ґендерне прочитання художнього твору”

Захист власних проектів учнямиУміти критично оцінювати певний твір (на вибір учнів) у ґендерному аспекті

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЗАНЯТЬ КУРСУ10 клас

35 год., 1 год. на тиждень

БЛОК 1. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА ТА ҐЕНДЕРНОЇ ПСИХОЛОГІЇДата

п/п

Тема заняття

Вид занять

Творчі завдання


ВСТУП. Літературний процес. Вплив художнього твору на свідомість особистості.

Лекція з елементами бесіди

Схематично зобразити історію української літератури у напрямах та течіях


Ґендер як соціальна та психологічна характеристика.

Урок-діалог

Написати твір-роздум на тему: “Якби я вранці прокинувся дівчиною?” (для хлопців) “Якби я вранці прокинулася хлопцем?” (для дівчат)


Розділи ґендерної психології та їхні здобутки як джерела тлумачення художнього твору.

Урок-психологічне дослідження

Дібрати оптимальні твори письменників української та світової літератури, які доцільно дослідити у ґендерному аспекті


Психологічні основи ґендерної самосвідомості.

Урок-психологічне дослідження

Проаналізувати літературний портрет будь-якого героя: виявити суто чоловічі чи жіночі характеристики.


Мовлення людини в аспекті ґендерних досліджень.

Урок-лінгвістичне дослідження

Визначити: чи присутні ґендерні стереотипи у запропонованому літературному тексті.Практичне застосування ґендерних аспектів аналізу художнього тексту (на вибір)

Практичне заняття

Спроектувати власну соціальну роль у суспільстві: визначити пріоритетні професії, з’ясувати свої ролі в сімейних стосунках з протилежною статтю.

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку з навчанням українською мовою
downloads -> Дорогий друже! Вітаємо тебе з новим шкільним роком!
downloads -> Конспект заняття гуртка "Чарівний ланцюжок" на тему "Бабусині вишиванки"
downloads -> Родинне свято до дня 8 Березня в 5-а класі ( Бройченко А. Г.) Ми у мам — помічники
downloads -> Книжкова родина
downloads -> Складнопідрядне речення з підрядними означальними, з'ясувальними, місця, часу, ступеня і способу дії Варіант 1
downloads -> Уроки фізичної культури у 4 кл.: методичні рекомендації \\ Фізичне виховання в сучасній школі. №3 2012
downloads -> План роботи із забезпечення наступності у навчанні І вихованні


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка