Переяслав-хмельницький державний педагогічний університет імені григорія сковородиСторінка12/16
Дата конвертації05.05.2016
Розмір4.31 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Характер відмінностей між результатами сформованості ґендерно-літературознавчої компетенції старшокласників засвідчує поступовість, дотримання оптимального темпу процесу, гнучкість функціонування розробленої технології.

Отже, результати експериментальної роботи підтвердили гіпотезу нашого дисертаційного дослідження. Технологія ґендерної літературної освіти є актуальною в аспекті вивчення української літератури в старших класах, адже формує ґендерно-літературну компетенцію учнів, сприяє побудові діалогу читача з художнім текстом та закладає основи для виховання ґендерно-культурної особистості.


ВИСНОВКИ до 3 розділу

З метою перевірки доцільності відбору теоретичних відомостей, що стали методологічним підґрунтям розробленої технології ґендерної літературної освіти в старшій школі, та виявлення практичних умов щодо можливостей упровадження її в шкільний процес вивчення української літератури було проведено педагогічний експеримент у загальноосвітніх навчальних закладах та закладах нового типу в 5 областях України: Київській, Чернігівській; Житомирській, Черкаській та Запорізькій.

Експеримент тривав протягом 4-х років:

2005 2006 навчальний рік визначення закладів для впровадження педагогічного експерименту, проведення зустрічей з учителями української мови та літератури, бесід, анкетування на предмет обізнаності педагогів з технологією застосування ґендерної критики до аналізу художнього тексту та можливостей її реалізації у практиці викладання в старшій школі.

20062007 навчальний рік проведення констатувального зрізу, творчих робіт серед учнів 9-х класів з метою виявлення рівня знань учнів та ступеня сформованості ґендерно-літературознавчої компетенції. На цьому етапі було здійснено психологічне діагностування учнівських колективів на визначення рівнів ґендерної ідентичності старшокласників та спрямованості на створення традиційного чи партнерського типів родин. Проаналізовані нами результати тестування дали можливість виявити типові помилки, допущені учнями при виконанні завдань, а саме: 1. Невміння визначати ґендерні особливості персонажа твору. 2. Незнання історичних фактів, що впливають на інтерпретацію твору. 3. Невміння орієнтуватися в теорії літератури. 4. Невміння відходити від сюжетної інтерпретації до логічного осмислення певної проблеми. 5. Незнання особливостей літературних напрямів та невміння визначати стильові особливості художнього тексту. 6.Незнання психологічних особливостей персонажів певної статі. 7. Невміння аналізувати літературний образ у контексті літературного процесу.

Результати психологічної діагностики та творчих робіт засвідчили необхідність виховання ґендерної культури серед старшокласників як складової технології ґендерної літературної освіти. Вважаємо, що саме українська література є потужним джерелом до формування заданих якостей особистості. Протягом цього періоду відбувалися зустрічі з учителями, проводилися лекції, засідання методичних комісій, семінари-практикуми з метою підготовки педагогів до системного впровадження технології ґендерної літературної освіти, апробація якої почалася після проведення констатувального зрізу.20072008 навчальний рік продовження активного введення технології ґендерної літературної освіти в систему викладання української літератури в експериментальних та навчання учнів за традиційною методикою в контрольних класах. Протягом педагогічного експерименту впровадження технології ґендерної літературної освіти здійснювалося у таких напрямках:

1. Для учнів старшої школи: запровадження елементів ґендерної критики під час вивчення програмових творів української літератури; апробація спеціального курсу “Літературний процес і ґендер” для учнів 1011-х класів філологічного профілю загальноосвітніх навчальних закладів; проведення виховних заходів на літературній основі; діяльність науково-практичних учнівських конференцій, на яких порушуються питання ґендерного характеру; проведення занять з елементами тренінгу з питань ґендерної культури; робота з обдарованими дітьми: написання науково-дослідницьких робіт на ґендерну проблематику, ведення літературного гуртка “Моя творчість”.

2. Для вчителів-філологів: проведення відкритих занять, на яких застосовувалася технологія ґендерної літературної освіти; відвідування уроків учителів, аналіз занять; проведення лекцій, бесід, семінарів-практикумів, круглих столів, засідань методичних комісій, літературознавчих дискусій з ґендерних питань. Проведені заходи сприяли впровадженню технології ґендерної літературної освіти в старшій школі, поглибленому вивченню національної культури взаємин між чоловіком та жінкою, ознайомленню вчителів та учнів з основами ґендерної психології, формуванню в закладах освіти ґендерно культурного середовища тощо.

2008 2009 навчальний рік завершення апробації ґендерної технології навчання української літератури в старшій школі, проведення контрольного зрізу, анкетування вчителів, моніторингу рівня ґендерної ідентичності учнів та рівня спрямованості на побудову традиційного чи партнерського типів родин. Отримані результати зрізу дають право стверджувати, що в контрольних класах з традиційним викладанням української літератури суттєвих змін у формуванні учнівських ґендерно-літературознавчих компетенцій не відбулося. І навпаки, в експериментальних класах посилилося мотиваційне спрямування учнів на діалогічне прочитання творів художньої літератури, зріс інтерес до аналізу образів творів, посилилося значення самостійно-пошукової роботи юнаків та юнок у розв’язанні певних дидактичних завдань. Учасники експериментального навчання були більше зорієнтовані на пошуки оригінальних способів вирішення навчальних ситуацій, залучали власний життєвий досвід, помітно зріс інтерес до національної культури, здобутків інших наук, таких як: філософія, психологія, соціологія, етнопедагогіка тощо.

Характер відмінностей між результатами сформованості ґендерно-літературознавчих компетенцій старшокласників засвідчує поступовість, дотримання оптимального темпу процесу, гнучкість функціонування розробленої технології.

Однак реалізація технології ґендерної літературної освіти поряд з позитивними процесами виявила певні недоліки, зокрема: не варто ґендерну критику в шкільництві розглядати тільки в аспекті визначення образів на основі ступеня їхньої традиційності; необхідно вдумливо застосовувати прийом аргументації думки прикладами з власного життя (як учителем, так і учнями); не кожен педагог здатний подолати особистісні переконання щодо ґендерних стереотипів, що існують у суспільній свідомості тощо.

Отримані результати психологічної діагностики дають підстави стверджувати: технологія ґендерної літературної освіти формує сприятливе середовище для виховання ґендерної культури старшокласників. Крім того, зважаючи на визначений учителями значний показник інтересу до ґендерних питань з боку молоді, вважаємо технологію ґендерної літературної освіти актуальною.

Отже, результати педагогічного експерименту підтвердили гіпотезу нашого дисертаційного дослідження. Технологія ґендерної літературної освіти є продуктивною в аспекті вивчення української літератури в старших класах, адже формує теоретико-літературні компетенції учнів, сприяє побудові діалогу читача з художнім текстом та закладає основи для виховання ґендерно-культурної особистості.

ВИСНОВКИ


Постановка й дослідження проблеми запровадження технології ґендерної літературної освіти в старшу школу детерміновані глибокими соціальними й культурними змінами в житті суспільства України, що визначають поряд з іншим необхідність підготовки освіченої, статево культурної молоді. Поряд з цим спостерігається суперечність: в умовах повного оновлення змісту літературної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах зберігаються традиційні підходи до методики викладання навчального предмету. У результаті аналізу філософських, психолого-педагогічних, методичних праць, бесід з учителями, відвідування їхніх уроків та власної педагогічної практики встановлено, що подолання суперечності між “Я-ідентичністю” особистості й суспільніми потребами та вимогами доби можливе, поряд з іншими чинниками, за умови ґендерно спрямованої літературної освіти.

Хід і результати дослідження дають підстави зробити такі висновки:1. Історичні зрушення та зміни в суспільній свідомості сприяли виникненню феміністичного руху. Філософські засади його течій стали підґрунтям для появи методології феміністичної критики, яка, своєю чергою, спонукала літературознавців до або повного прийняття її основ (В. Агеєва, С. Павличко, О. Забужко, Н. Зборовська Т. Гундорова, Н. Шумило та ін.), або ж до абсолютного заперечення (М. Наєнко, Ж. Дусова та ін.). Протилежні наукові позиції тією чи іншою мірою сприяли розвиткові феміністичних досліджень художнього тексту, основною прогалиною яких є однобоке висвітлення проблеми з погляду жінки-письменниці, героїні тексту.

Застосування ґендерної критики під час аналізу художнього твору містить очевидні переваги над феміністичною методологією, зокрема: 1. Здійснюється порівняльний аналіз жіночого та чоловічого стилів письма. 2. Розглядається різнобічна ґендерна проблематика творів. 3. Виявляються стереотипні оцінки, що стосуються і чоловіків, і жінок. 4. Формування ідеалу статевої поведінки юнаків та юнок відбувається на кращих зразках художніх творів. 5. Виховання ґендерної культури старшокласників здійснюється на паритетних засадах.

2. Змістовою частиною технології ґендерної літературної освіти є теоретико-літературні поняття, наповнені ґендерним змістом (“фемінність”–“маскулінність”, “народність”–“модерність”, “стереотипи”–“нововведення”); відомості з історії феміністичного руху, філософські концепти його течій, етнопедагогічні засади ґендерної культури українців, знання психології статі і соціології, психології читача-жінки й читача-чоловіка, ґендерні аспекти художнього тексту.

3. Методика вивчення української літератури має враховувати психологію читача. Базовими для технології ґендерної літературної освіти є такі особливості юнацького віку: бажання старшокласників зіставляти себе з образами ідеалів чоловіка чи жінки; вивчення власного “Я”; активне формування учнями ґендерної ідентичності та власної життєвої позиції; глибина психологічного мислення дівчат, їхня емоційність при аналізі літературного твору; аналітичні здібності та уміння раціонально осмислювати художній текст юнаків. Літературними засобами впливаємо на розвиток психологічно стабільної особистості, яка є носієм андрогінного типу ідентичності з перевагою фемінних рис у дівчат та маскулінних у хлопців.

4. Методика української та зарубіжної літератур певною мірою порушувала питання ґендеру, зокрема основами технології ґендерної літературної освіти оберемо такі засади методик О. Бандури, Т. Бугайко та Ф. Бугайко, А. Градовського, О. Ісаєвої, Л. Мірошниченко, В. Неділька, Є. Пасічника, А. Ситченка, Б. Степанишина, К. Сторчака, Г. Токмань: художній текст має значний ідейно-виховний вплив на становлення ґендерної ідентичності учнів; доцільно врахувати здобутки психології навчання (осмислення художнього твору хлопцями та дівчатами) й особистості (рівень ґендерної ідентичності); засоби художнього слова сприяють вихованню національних та загальнолюдських цінностей; особистість письменника-носія певного типу ідентичності може бути зразком ґендерного типу поведінки; навчання будується на живому інтересі до літератури; ґендерна культура як складова структури особистості учня виховується засобами художнього слова, заснованого на зразках високої моральності та духовності народу; варто створити умови для формування “Я-ідентичності” учня на уроках літератури; самостійне дослідження художнього тексту, пошуки креативного вирішення складних завдань сприяють розвитку ґендерно-літературної компетенції школяра; розвиток читацької культури учнів залежить від вивчення їхніх потреб; на основі компаративного ґендерного аналізу творів формується уміння систематизувати знання.

5. Технологія ґендерної літературної освіти це складова методики викладання української літератури, сукупність методів та прийомів вивчення мистецьких творів у ґендерному аспекті, що становлять систематизовану та науково обґрунтовану цілісність у формуванні ґендерно-літературної компетенції та вихованні статевої культури особистості учня засобами художнього слова у старшій школі. Основними принципами викладання української літератури у ґендерній технології навчання вважаємо такі: діалогізм, проблемність, відповідність віковим та індивідуальним особливостям учнів, емоційність, наочність, психологізм, врахування ґендерних зв’язків “літературний твір – ґендерна культура нації”, принцип ґендерної ідентичності.

6. Урахуємо жанрову специфіку художнього твору. Визначаємо для ґендерної технології навчання української літератури провідною класифікацію методів навчання за М. Кудряшовим та наповнюємо її ґендерним змістом (творчого ґендерного читання, евристичний метод, дослідницький, репродуктивний). Інтегруємо у зазначену класифікацію інноваційні метод гри та проектів. Основною формою роботи з художнім текстом вважаємо урок (літературне, ґендерне, історичне, психологічне та інші типи досліджень), важливими у літературному розвитку юнаків та юнок є позакласні заходи, ведення гурткової роботи з проблем ґендерного характеру.

7. Педагогічний експеримент у загальноосвітніх навчальних закладах та закладах нового типу сприяв перевірці гіпотези та виявив практичні умови щодо можливостей упровадження технології в шкільний процес вивчення української літератури протягом трьох етапів: початкового (5-8 класи), базового (9 клас) та протягом здобуття повної ґендерно-літературної освіти. Вчителі української літератури в цілому готові до її сприйняття та впровадження за умов написання відповідних навчальних та методичних посібників.

8. Отримані результати експериментальної роботи дають право стверджувати, що технологія ґендерної літературної освіти є продуктивною в аспекті вивчення української літератури в старших класах, адже формує у ґендерному аспекті теоретико-літературну компетенцію учнів, сприяє побудові діалогу читача з художнім текстом та закладає основи для виховання культурної особистості.

Перспективою дисертаційного дослідження залишається вивчення компаративних зв’язків літератур різних народів з погляду ґендеру та опис методики їх викладання, написання підручників та методичних посібників з української літератури, створення навчально-методичних комплексів для висвітлення української літератури в закладах нового типу та профільних класах з поглибленим вивченням гуманітарних дисциплін.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Абрамова Г. Возрастная психология: учебник для вузов / Г. Абрамова. – М. : Академический Проект, 2001. – 704 с.

 2. Агеєва В. Жіночий простір: Феміністичний дискурс українського модернізму: монографія / Віра Агеєва. – К. : Факт, 2003. – 320 с.

 3. Агеєва В. Поетеса зламу століть. Творчість Лесі Українки в постмодерній інтерпретації: монографія / Віра Агеєва. – К. : Либідь, 2001. – 264 с.

 4. Агеєва В. Філософія жіночого існування / Віра Агеєва // Сімона де Бовуар. Друга стать: [У 2 т.]. – К. : Основи, 1994. –

Т. 1.– 1994. – С. 521.

 1. Агеєва В. Чоловічий псевдонім і жіноча незалежність / Віра Агеєва // Слово і час. – 2002. № 4. – С. 2733.

 2. Алєксєєв С. В. Гендерний аспект проблеми зайнятості в Україні / С. В. Алєксєєв // Гендер: реалії та перспективи в українському суспільстві. – К. : Фоліант, 2003. – С. 3033.

 3. Алчевська Х. Clematis поезії / упоряд. : С. Зеркаль / Христина Алчевська. Новий Йорк : П.Марченко, 1964. 47 с.

 4. Аналіз // Новий словник української мови : У 4 т. упоряд. : В. Яременко, О. Сліпушко та ін.. – К. : Дніпро, 1999. –

Т. 1. – 1999. С. 40.

 1. Андрусенко В. Диспут на уроці літератури в гуманітарній парадигмі виховання / Валентина Андрусенко // Дивослово. 1999. № 4. С. 3842.

 2. Афанасьєва Н.Є. Статеве виховання як частина навчально-виховного процесу у ВУЗі / Н. Є. Афанасьєва // Гендер: реалії та перспективи в українському суспільстві. – К. : Фоліант, 2003. – С. 208210.

 3. Бандура О.М. Вивчення елементів теорії літератури в 47 класах / О. Бандура. К. : Радянська школа, 1981. 129 с.

 4. Бандура О. М. Вивчення української літератури в школах робітничої молоді : посібник для вчителів / О. М. Бандура. К. : Радянська школа, 1962. 150 с.

 5. Бендас Т. В. Гендерные исследования лидерства / Т. В. Бендас // Вопросы психологии. – 2000. № 1. – С. 8795.

 6. Бжинська Ю. Статеве виховання як невід’ємна частина морального виховання / Юлія Бжинська // Рідна школа. – 2001. № 3. – С.4142.

 7. Білецький Д. М. Позакласна і позашкільна робота з літератури : посібник для вчителів / Д. М. Білецький. К. : Радянська школа, 1962. 108 с.

 8. Блум Б. Сприяння розвитку навичок мислення / Бенджамін Блум // Intel. Навчання для майбутнього. – К. : Нора-прінт, 2005. – С. 1012.

 9. Бовсунівська Т. Художня концепція жінки у творчості Тараса Шевченка / Тетяна Бовсунівська // Дивослово. – 1999. № 11. – С.26.

 10. Бовуар, Сімона де. Друга стать ; пер. з фр. Н.Воробйова: В 2 т. / Сімона де Бовуар. – К. : Основи, 1994. –

Т. 1. – 1994. 390 с.

Т. 2. 1994. 392 с. 1. Бугайко Т. Методика викладання української літератури в середній школі / Тетяна Бугайко, Федір Бугайко. К. : Радянська школа, 1952. 282 с.

 2. Бугайко Т. О взаимосвязи в преподавании русской и украинской литературы в школах УССР / Татьяна Бугайко, Фёдор Бугайко. К. : Радянська школа, 1968. 56 с.

 3. Бугайко Т. Українська література в середній школі : курс методики / Тетяна Бугайко, Федір Бугайко. К. : Радянська школа, 1955. 372с.

 4. Бусел В. Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови / В. Бусел. – Київ. : Ірпінь : Перун, 2004. – 1440 с.

 5. Васютинський В. Влада і стать: хто дужчий? / В. Васютинський // Психолог. – 2003. – № 7. – С. 15.

 6. Васютинський В. Чоловіче або жіноче, чи і жіноче, і чоловіче? / В. Васютинський // Психолог. – 2003. № 35. – С. 58.

 7. Ващенко Г. Загальні методи навчання : підручник для педагогів / Григорій Ващенко. К. : Українська видавнича спілка, 1997. 441 с.

 8. Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті / І. Вихованець. К. : Наукова думка, 1988. 294 с.

 9. Вікова та педагогічна психологія : [навч. посібник] / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. К. : Просвіта, 2001. 416 с.

 10. Воєвода З. Морально-етичні аспекти вивчення літератури / Зіна Воєвода // Дивослово. – 2006. № 6. – С. 2731.

 11. В поисках смысла / сост. А. Е. Мачехин. М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2005. 912 с.

 12. Гаврилюк О. Тема духовного розкріпачення жінки у творчості Ольги Кобилянської (На матеріалі повістей “Людина” і “Царівна”) / Оксана Гаврилюк // Дивослово. 2006. № 4. С. 1518.

 13. Гендер // Великий тлумачний словник сучасної української мови / за ред. Бусел В.Т. – К. : Ірпінь : Перун, 2001. – С. 145.

 14. Говорун Т. Гендерна психологія : навч. посібник / Т. Говорун, О. Кікінеджі. – К. : Академія, 2004. – 308 с.

 15. Говорун Т.В. Батькам про статеве виховання дітей / Т. Говорун, О. Шарган. К. : Радянська школа, 1990. 160 с.

 16. Гончар О. Т. Собор: роман / Олесь Гончар. К. : Дніпро, 1989. 270 с.

 17. Городнова Н. Ґендерний розвиток особистості / Надія Городнова. К. : Шкільний світ, 2008. 128 с. (Бібліотека “Шкільного світу”).

 18. Городнова Н. Роль учителя у становленні гендерної ідентифікації підлітків / Надія Городнова // Гендер: реалії та перспективи в українському суспільстві. – К. : Фоліант, 2003. – С. 159161.

 19. Градовський А. Компаративний аналіз у системі шкільного курсу літератури : методологія та методика / А. Градовський. Черкаси : Брама, Вид. Вовчок О. Ю., 2003. 292 с.

 20. Гук Л. В. Формирование модели гендерного-сбалансированных отношений / Л. В. Гук // Гендер: реалії та перспективи в українському суспільстві. – К. : Фоліант, 2003. – С. 270282.

 21. Гундорова Т. Ґендер і письмо / Т. Гундорова // Кур’єр Кривбасу. – 2002. № 157. – С. 23.

 22. Гундорова Т. Феміністична утопія Лесі Українки / Т. Гундорова // Сучасність. – 1996. № 5. – С. 8996.

 23. Гундорова Т. Femina melancholica: Стать і культура в гендерній утопії Ольги Кобилянської / Т. Гундорова. – К. : Критика, 2002. – 272с. (Серія “Критичні студії”: випуск 2).

 24. Гундорова Т. Франко не Каменяр / Т. Гундорова. – К. : Критика, 2006. – 352 с.

 25. Гундорова Т. Фрідріх Ніцше й український модернізм / Т. Гундорова // Слово і час. – 1997. № 4. – С.2933.

 26. Ґендерна перспектива / В. Агеєва, Т. Гундорова, О. Забужко, та ін. ; під ред. В.Агеєвої. – К. : Факт, 2004. – 256 с.

 27. Демська-Будзуляк Л. Гендерна інтерпретація жіночих та чоловічих образів в українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ століття / Л. Демська-Будзуляк // Слово і час. – 2005. № 4. – С.1018.

 28. Демська Л. Проблема внутрішньої свободи в драматургії Лесі Українки / Л. Демська // Слово і час. – 1998. № 910. – С. 5457.

 29. Демчук О. Дуалізм концепцій щодо зачаття, народження і виховання дитини на сторінках української прози перших десятиліть ХХстоліття / О. Демчук, Н. Лубіна // Українська мова і література в школі. – 2000. № 1. – С.6971.

 30. Денисюк І. Поборниця прогресу / І. Денисюк, К. Кріль // Кобринська Н. Вибрані твори. – К. : Дніпро, 1980. – С.520.

 31. Дзюба І. Поет супроти імперії / І. Дзюба // Слово і час. – 2004. № 3.– С.315.

 32. Дзюбак К. М. Проблеми гендерної освіти в загальноосвітніх закладах України / К. М. Дзюбак // Гендер: реалії та перспективи в українському суспільстві. – К. : Фоліант, 2003. – С.148151.

 33. Донченко Т. К. Лінгвістичний аналіз тексту під час підготовки до переказу у 59 класах : посібник / Т. Донченко. К. : Форум, 2002. 175 с.

 34. Доронина Т. А. Интеграция гендерных подходов в практику высшей школы / Т. А. Доронина // Гендер: реалії та перспективи в українському суспільстві. – К. : Фоліант, 2003. – С. 170173.

 35. Дорошевич О. Підручник історії української літератури / Олександер Дорошевич. Вид. 4-те. К., 1921. Мюнхен : Фотопередрук Олекси Горбача, 1991. 351 с.

 36. Дискримінація // Современная украинская энциклопедия : в 16 т. / за ред. Ю. А. Чернецкого. – Х. : Клуб семейного досуга, 2004. –

Т. 1. 2004. С. 331.

 1. Дусова Ж. Некулінарні дослідження з сирого тіста / Ж. Дусова // Слово і час. 1996. № 89. С. 6770.

 2. Дягілєв В. Історичні аспекти ґендерної політики в Україні (соціально-правовий статус жінки в українській історії) / В. Дягієв // Формування ґендерного паритету в контексті сучасних соціально-економічних перетворень : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 57 грудня 2002 р.). К. : Державний інститут проблем сім’ї та молоді; Український інститут соціальних досліджень, 2002. С. 7578.

 3. Емансипація // Современная украинская энциклопедия : в 16 т. / за ред. Ю. А. Чернецкого. – Х. : Клуб семейного досуга, 2005.

Т. 16. 2005. С. 264.

 1. Естес К. П. Та, що біжить з вовками: Жіночий архетип у міфах та легендах / К. П. Естес ; переклад з анг. Т.Науменко. – К. : Софія, 2002. – 454 с.

 2. Етнографія України: навчальний посібник / за ред. С.А. Макарчука. Львів : Світ, 1994. 520 с.

 3. Жеребкіна І. Феміністична теорія 90-х років: проблеми та парадокси репрезентації жіночої суб’єктивності / І. Жеребкіна // Філософська думка. – 2000. № 6. – С. 5671.

 4. Жіночий рух // Енциклопедія українознавства / за ред. В.Кубійовича. К. : Молоде Життя, 1994. С.693696.

 5. Забужко О. Леся Українка як культурно-інтерпретаційна проблема / О. Забужко // Слово і час. – 2001. № 2. – С. 618.

 6. Забужко О. Польові дослідження з українського сексу: Роман. К. : Факт, 2006. 176 с.

 7. Забужко О. Сестро, сестро : повісті та оповідання / О. Забужко. К. : Факт, 2004. 240 с.

 8. Забужко О. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу / О. Забужко. К. : Факт, 2006. 148 с.

 9. Захарчук І. Ґендерна асиметрія канону соціалістичного реалізму: версія Ірини Вільде / Ірина Захарчук // Дивослово. 2008. № 6. С. 4853.

 10. Зборовська Н. Жіноча сповідь на тлі чоловічого “герметизму” / Н. Зборовська // Слово і час. 1996. № 89. С. 5966.

 11. Зборовська Н. Жіноче письмо на порубіжжі віків (Леся Українка, О. Забужко) / Н. Зборовська // Слово і час. – 2004. № 2. – С. 3239.

 12. Зборовська Н. Перцепція феміністки у західноєвропейському дискурсі та українському письмі / Н. Зборовська // Слово і час. – 2004. № 2. – С. 5362.

 13. Зборовська Н. Психоаналіз і літературознавство : посібник / Н. Зборовська. К. : Академвидав, 2003. 392 с.

 14. Зелінська Л. В. Феміністичні сліди в реконструкції (зіставний аналіз драм Ж. Ануя “Медея” та Ю. Тарнавського “Не Медея”) / Л. Зелінська // Літературна компаративістика. Вип. 1. К. : Фоліант, 2005. С. 191205.

 15. Інтерактивні технології навчання : методичний атлас / І. Кривокінь, О. Мігунова, Л. Свирида // Завуч. Наша вкладка. 2008. № 28. 12 с.

 16. Ионин Г. Н. Школьное литературоведение : учебное пособие к спецкурсу / под ред. И. Ф. Гончаров / Г. Н. Ионин. Ленинград : Ленинградский государственный педагогический інститут шимени А. И. Герцена, 1986. 72 с.

 17. Ісаєва О. Концептуальні основи аналізу художнього тексту в школі / О. Ісаєва // Всесвітня література. – 2004. № 6. – С. 25.

 18. Ісаєва О. О. Теорія і технологія розвитку читацької діяльності старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія і методика навчання зарубіжної літератури” / О. О. Ісаєва. К., 2004. 40 с.

 19. Карпенко-Карий І. Безталанна / Іван Карпенко-Карий // І. Карпенко-Карий. Хазяїн : [драматичні твори]. – Х. : Фоліо, 2006. – С.263–316.

 20. Квітка-Основ’яненко Г. Маруся / Григорій Квітка-Основ’яненко // Г. Квітка-Основ’яненко. Сватання на Гончарівці : повісті, п’єси. Х. : Фоліо, 2005. С. 587. (Укр. класика).

 21. Книш І. Іван Франко та рівноправність жінки / Ірена Книш. Вінніпеґ : Новий Шлях, 1956. 156 с.

 22. Книш І. Смолоскип у темряві: Наталія Кобринська й український жіночий рух / Ірена Книш. Вінніпеґ : Новий Шлях, 1957. 302 с.

 23. Кобилянська О. Людина. Царівна: повісті / Ольга Кобилянська. К. : Котигорошко, 1994. 360 с.

 24. Кобринська Н. Автобіографія / Н. Кобринська // Кобринська Н. Вибрані твори. – К. : Дніпро, 1980. – С. 315323.

 25. Кобринська Н. Переднє слово / Кобринська Н. Вибрані твори. К. : Дніпро, 1980. – С. 284286.

 26. Кобринська Н. Про первісну ціль товариства руських жінок в Станіславові, зав’язаного 1884. / Кобринська Н. Вибрані твори. – К. : Дніпро, 1980. – С. 297301.

 27. Кобринська Н. Руське жіноцтво в Галичині в наших часах / Н. Кобринська // Кобринська Н. Вибрані твори. К. : Дніпро, 1980. – С. 301345.

 28. Колісник О.В. До питання проблеми жінки в культурі українців / О.Колісник // Формування ґендерного паритету в контексті сучасних соціально-економічних перетворень : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 57 грудня 2002 р.). К. : Державний інститут проблем сім’ї та молоді; Український інститут соціальних досліджень, 2002. С. 98100.

 29. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. – К. : Видавництво Право, 1995. – 20 с.

 30. Концепція літературної освіти в 12-річній загальноосвітній школі (Проект) // Дивослово. 2002. № 4. С. 5965.

 31. Кон І. Якими вони себе бачать? / І.Кон // Діалоги про виховання : книга для батьків. – К. : Радянська школа, 1985. – С.242-248.

 32. Корнетов Г. Б. Педагогика в поиске базовых моделей образовательного процесса / Г. Корнетов // Школьные технологии. 1999. № 12. С. 6169.

 33. Костенко Л. Маруся Чурай: історичний роман у віршах / Ліна Костенко. – К. : Дніпро, 1982. – 136 с. (Першотвір).

 34. Коцюбинський М. Тіні забутих предків / Михайло Коцюбинський // М. Коцюбинський. Подарунок на іменини : оповідання, новели. К. : Веселка, 1989. С. 272319.

 35. Кудряшёв Н. И. Методы обучения литературе / Н. И. Кудряшёв // Методика преподавания литературы : учебное пособие для студентов педагогических институтов / ред. З. Я. Рез. М. : Просвещение, 1977. С. 6277.

 36. Куцевол О. Теоретико-методичні основи розвитку креативності майбутніх учителів літератури: монографія / Ольга Куцевол. Вінниця : Глобус-Прес, 2006. 348 с.

 37. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Костюк Г. С., Андрієвська В. В., Балл Г. А. та ін. ; під ред. Л. Н. Проколієнко. К. : Радянська школа, 1989. 608 с.

 38. Крістева Ю. Самі собі чужі / Юлія Крістева ; пер. з фр. З. Борисюк. К. : Основи, 2004. 262 с.

 39. Крутецкий В. А. Психология: учебник для учащихся педагогических училищ / В. Крутецкий. М. : Просвещение, 1986. 336 с.

 40. Культура і побут населення України: навчальний посібник / В. І. Наулко, Л. Ф. Артюх, В. Ф. Горленко та ін.. К. : Либідь, 1993. 288 с.

 41. Кучерук О. Ґендерні особливості спілкування в етикетних мовленнєвих ситуаціях / О. Кучерук // Дивослово. 2005. № 8. С. 5658.

 42. Лавриненко Н. Гендерні ролі та нерівність / Н. Лавриненко // Слово і час. – 1997. № 2. – С. 7278.

 43. Леся Українка. Бояриня / Леся Українка // Леся Українка. Драматичні твори / упоряд. Р. П. Радишевський, О. Ф. Ставицький. К. : Дніпро, 1989. С. 492559. (Б-ка української класики “Дніпро”).

 44. Леся Українка. Лісова пісня /Леся Українка // Леся Українка : вибрані твори. К. : Дніпро, 1974. С. 362457.

 45. Леся Українка. Малорусские писатели на Буковине / Леся Українка // Твори: в 12 т. – К. : Наукова думка, 1979. –

Т.8. – 1979. С. 127129.

 1. Литвин В. Альта: хрестоматія української літератури та літературної критики. Літературна Бориспільщина / Володимир Литвин. К. : Видавець В.Карпенко, 2007. 336 с.

 2. Літературознавчий словник-довідник / під ред. Р. Гром’як, Ю. Ковалів та ін.. – К. : Академія, 1997. – 752 с.

 3. Мазуркевич О. Р. Нариси з історії методики української літератури / О. Р. Мазуркевич. К. : Радянська школа, 1961. 375 с.

 4. Маранцман В. Види аналізів літературного твору / В. Маранцман // Всесвітня література. – 1994. № 6. – С. 29.

 5. Марко Вовчок. Інститутка / Марко Вовчок // Марко Вовчок. Народні оповідання. К. : Дніпро, 1986. С. 140193. (Б-ка української класики “Дніпро”).

 6. Масенко Л. Визначальні мотиви “Польових досліджень з українського сексу” О. Забужко / Л. Масенко // Слово і час. № 2. С. 2831.

 7. Мацапура В. Найголовніше сьогодні – найцікавіші види літературного аналізу адаптувати до школи / В. Мацапура, О. Ніколенко // Всесвітня література. – 2004. № 6. – С. 2123.

 8. Медіна Т. В. Трансформація гендерних ролей в сім’ї / Т. Медіна // Гендер: реалії та перспективи в українському суспільстві. – К. : Фоліант, 2003. – С. 6465.

 9. Мілет К. Сексуальна політика / М. Кейт ; пер. з анг. У. Потятиник, П. Таращук. – К. : Основи, 1998. – 619 с.

 10. Мірошниченко Л. Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах : підручник / Л. Мірошниченко. К.: Вища школа, 2007. 415 с.

 11. Мірошніченко Л. “Слідом за автором”, пообразний, проблемно-тематичний шляхи аналізу / Л. Мірошніченко // Всесвітня література. – 2004. – № 6. – С. 2428.

 12. Мірошніченко О. Психологічні особливості особистісної самоактуалізації ділової жінки у сучасному суспільстві / О. Мірошниченко // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. № 9. – С. 5660.

 13. Митина О. Кросскультурное исследование стереотипов женского поведения / О. Митина, В. Петренко // Вопросы психологии. – 2000. № 1. – С. 6886.

 14. Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українського народу: історично-релігійна монографія / Іларіон Митрополит. К. : Обереги, 1994. 424 с.

 15. Мітчелл Д. Психоаналіз і фемінізм: Радикальна переоцінка психоаналізу З. Фройда / Д. Мітчелл ; перекл. з анг. І. Добропас, Т. Шмігер. – Львів : Астролябія, 2004. – 480 с.

 16. Могильницька Г. Дозвольмо возному любити Наталку! (п’єса Івана Котляревського “Наталка Полтавка”) / Галина Могильницька // Дивослово. 2007. № 8. С. 2628.

 17. Мойсеїв І. Авторський міф О.Забужко / І. Мойсеїв // Слово і час. 1999. № 1. С. 8586.

 18. Мосіяшенко В. А. Українська етнопедагогіка: навчальний посібник / В. Мосіяшенко. – Суми : Університетська книга, 2005. – 176с.

 19. Моклиця М. Текстуальний, інтертекстуальний, контекстуальний аналізи / М. Моклиця // Всесвітня література. 2004. № 6. – С.4245.

 20. Мойсюк Р. А. Проблеми засвоєння гендерних ролей у підлітковому віці / Р. Мойсюк // Гендер: реалії та перспективи в українському суспільстві. – К. : Фоліант, 2003. – С. 162164.

 21. Наєнко М. Дискурс сучасної науки про літературу / Михайло Наєнко // Слово і час. – 2001. № 8. – С. 2233.

 22. Наєнко М. Історія української літератури / Михайло Наєнко // Всесвітня література. – 2004. – № 6. – С. 32.

 23. Наєнко М. Літературознавчі методології як проблема / Михайло Наєнко // Дивослово. 2004. № 5. С. 4446.

 24. Наєнко М. Модернізм: декларації, маніфести, реальність / Михайло Наєнко // Слово і час. – 2003. № 11. – С. 37.

 25. Найкращі пісні України / під ред. Шевченка М.. – К. : Демократична думка, 1995. – 268 с.

 26. Неділько В. Я. Методика викладання української літератури в середній школі / Всеволод Неділько. К. : Вища школа, 1978. 248 с.

 27. Немов Р. С. Психология: в 3-х книгах / Р. Немов. М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1997.

Книга 2. 1997. 688 с.

 1. Нечуй-Левицький І. Кайдашева сім’я / Іван Нечуй-Левицький // І. Нечуй-Левицький. Микола Джеря : повісті, оповідання, нариси. К. : Веселка, 1988. С. 119244.

 2. Нікітчина С. О. Діяльність педагогічних колективів навчальних закладів по моральному вихованню учнівської молоді на народних традиціях України / С. Нікітчина. Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського державного університету ім. Лесі Українки, 1997. 176 с.

 3. Никольский В. Методика преподавания литературы в средней школе / В. Никольский. – М. : Просвещение, 1971. – 109 с.

 4. Ніцше Ф. Так говорил Заратустра / Ф. Ницше. – Минск : Попурри, 2001. – 624 с.

 5. Новиков А. Образ української жінки-страдниці в п’єсах драматургів театру корифеїв / А. Новиков // Дивослово. 2004. № 7. С. 5558.

 6. Огієнко І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народа / Іван Огієнко. К. : Видавництво Книгарні Є. Череповського, 1918. 272 с.

 7. Павлик М. Ребенщукова Тетяна: оповіданє / М. Павлик. Відень : Чорногора, б. р. 96 с.

 8. Павличко С. Виклик стереотипам: нові жіночі голоси в сучасній українській літературі / С. Павличко // Павличко С. Фемінізм : упор. В. Агеєва. – К. : Основи, 2002. – С. 181187.

 9. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі / С.Павличко. – К. : Либідь, 1999. – 448 с.

 10. Павличко С. Жіночий дискурс сучасної України / С. Павличко // Павличко С. Фемінізм : упор. В. Агеєва. – К. : Основи, 2002. – С.9199.

 11. Павличко С. Канон класиків як поле гендерної боротьби / С.Павличко // Павличко С. Фемінізм : упор. В. Агеєва. – К.: Основи, 2002. – С. 213218.

 12. Павличко С. Наталя Кобринська в контексті епохи / Соломія Павличко // Павличко С. Фемінізм : упор. В. Агеєва. – К. : Основи, 2002. – С. 121125.

 13. Павличко С. Образ зовнішній і внутрішній / С. Павличко // Павличко С. Фемінізм : упор. В. Агеєва. – К. : Основи, 2002. – С.231236.

 14. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі / С. Павличко // С. Павличко. Теорія літератури. 2-ге видання. К. : Основи, 2002. – С. 18423.

 15. Павличко С. Марко Вовчок / С. Павличко // Павличко С. Фемінізм : упор. В. Агеєва. – К. : Основи, 2002. – С. 79–90.

 16. Павличко С. Фемінізм / С. Павличко // Павличко С. Фемінізм : упор. В. Агеєва. – К. : Основи, 2002. – С. 155165.

 17. Павличко С. Фемінізм як можливий підхід до аналізу української культури / С. Павличко // Павличко С. Фемінізм: упор. В.Агеєва – К. : Основи, 2002. – С. 2936.

 18. Павличко С. Чи можливий в Україні фемінізм? / С.Павличко // Павличко С. Фемінізм: упор. В. Агеєва. – К. : Основи, 2002. – С. 167176.

 19. Павличко С. Чи потрібна українському літературознавству феміністична школа? / С. Павличко // Слово і час. – 1991. № 6. – С. 13.

 20. Панас Мирний. Повія : роман з народного життя / Панас Мирний. К. : Дніпро, 1971. 524 с.

 21. Пасічник Є. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти / Євген Пасічник. – К. : Ленвіт, 2000. 384 с.

 22. Передрій Г. Про цікаві завдання й ігрові форми роботи з української мови / Г. Передрій // Дивослово. 2005. № 1. С. 714.

 23. Пільгук І. Панас Мирний і його роман “Повія” / І. Пільгук // Панас Мирний. Повія : роман з народного життя. К. : Дніпро, 1971. С. 517.

 24. Поліщук О. Позиція персонажа в українській постмодерній прозі / О. Поліщук // Слово і час. 2003. № 2. С. 7074.

 25. Полішук Я. Альтернативна історія літератури – постмодерна парадигма / Я. Поліщук // Слово і час. 2002. № 1. С. 2026.

 26. Половой вопрос в школе и жизни / под ред. И.С.Симонова. Ленинград : Издательство Брокгауз -Ефрон, 1925. 196 с.

 27. Потапенко Г. І. Літературне краєзнавство Київщини: курс лекцій / Ганна Потапенко. К. : Міленіум, 2005. 162 с.

 28. Празька поетична школа : антологія / упоряд.: О. Г. Астаф’єв, А. О. Дністровий. Харків : Веста : Ранок, 2004. 256 с. (Серія “Програма з літератури”).

 29. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською і російською мовами навчання. Українська література. 511 класи / О. Бандура, Н. Волошина та ін.. К. : Шкільний світ, 2001. 160с.

 30. Психологія навчання / за ред. Б. Ф. Баєва. К. : Радянська школа, 1972. 136 с.

 31. Пультер С. Методика викладання української літератури : курс лекцій / Станіслав Пультер, Антон Лісовський. 2-ге вид.. Тернопіль : Підручники і посібники, 2004. 144 с.

 32. Рижкова Г. П. Новітня “жіноча проза”: жанрові ознаки / Галина-Параскева Рижкова // Дивослово. 2008. № 3. С. 5658.

 33. Романова В. Г. Статеворольові стереотипи в процесі соціалізації підлітків / В. Романова // Практична психологія та соціальна робота. – 2000. № 8. – С. 3943.

 34. Роткович Я. А. Методика преподавания литературы в советской школе : хрестоматия / Я. А. Роткович. М. : Просвещение, 1969. 375 с.

 35. Рудницька М. Новий етап жіночого руху / М. Рудницька // Слово і час. – 1999. № 9. – С. 7172.

 36. Русова С. Наші визначні жінки: літературні характеристики силуети / Софія Русова. Вінніпеґ : Видано заходом Союзу українок Канади, 1945. 105 с.

 37. Савчук Н. Г. Дидактичні ігри на уроках літератури в 5–7 класах як засіб активізації навчальної діяльності учнів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія і методика навчання (українська література)” / Н. Г. Савчук. – К., 2008. – 21 с.

 38. Свідло М. Гендер і наука / М. Свідло // Гендер: реалії та перспективи в українському суспільстві. – К. : Фоліант, 2003. – С. 183186.

 39. Сечейко О. До проблеми сексуального виховання / О. Сечейко // Рідна школа. – 1999. № 1. – С. 2526.

 40. Симоненко В. Ти знаєш, що ти людина : вірші, сонети, поеми, казки, байки / Василь Симоненко. К. : Наукова думка, 2001. 296 с.

 41. Ситченко А. Основи взаємодії наукових і навчальних методів літературного аналізу / А. Ситченко // Дивослово. 2007. № 5. С. 1416.

 42. Ситченко А. Теоретико-методичні засади аналізу художнього твору в шкільному курсі літератури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія і методика навчання української літератури” / Анатолій Ситченко. К., 2005. 40 с.

 43. Славина И. И. Внеклассная работа по литературе / И. И. Славина // Методика преподавания литературы : учебное пособие для студентов педагогических институтов / ред. З. Я. Рез. М. : Просвещение, 1977. С. 366382.

 44. Слапчук В. Дикі квіти: роман / Василь Слапчук. – К. : Факт, 2004. – 296 с.

 45. Словарь гендерных терминов / под ред. А. А. Дешковой. – М. : Информация – ХХІ век, 2002. – 256 с.

 46. Ставицька Л. Ґендерні стереотипи в сучасній мовній свідомості / Л. Ставицька // Дивослово. – 2005. № 5. С. 4751.

 47. Стахевич В. Шлюбно-сімейна ситуація і становлення особистості / В. Стахевич, С. Ілляшенко // Формування гендерного паритету в контексті сучасних соціально-економічних перетворень : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 57 грудня 2002 р.) / Державний інститут проблем сім’ї та молоді. – К. : Державний ін-т проблем сім’ї та молоді; Український ін-т соціальних досліджень, 2002. – С. 176177.

 48. Стельмахович М. Українська родинна педагогіка : [навчальний посібник] / Михайло Стельмахович. – К. : ІСДО, 1996. – 288 с.

 49. Стельмахович М. Народна педагогіка / М. Стельмахович. – К. : Радянська школа, 1985. – 312 с.

 50. Степанишин Б. Викладання української літератури в школі: методичний посібник для вчителя / Борис Степанишин ; за ред. С. Литвина та ін.. К.: Проза, 1995. 256 с.

 51. Степанишин Б. Література вчитель учень (Самостійне вивчення учнями літератури) : посібник для вчителя / Борис Степанишин. К. : Освіта, 1993. 240 с.

 52. Сторчак К. М. Основи методики літератури / К. Сторчак. К. : Радянська школа, 1965. 418 с.

 53. Стефаник В. Камінний хрест / Василь Стефаник // В. Стефаник. Камінний хрест : новели. Х. : Фоліо, 2006. С. 4555.

 54. Сухомлинський М. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості : твори в 5 т. / М. Сухомлинський. – К. : Рад. школа, 1976. –

Т. 1. – 1976. С. 189190.

 1. Тебешевська-Качак Т. Автобіографізм як принцип нарації та характеротворення у прозі Оксани Забужко / Т. Тебешевська-Качак // Слово і час. 2004. № 2. С. 3947.

 2. Теліга О. Якими нас прагнете? / Олена Теліга // Слово і час. – 1991. № 6. – С. 3238.

 3. Тлумачний словник української мови / авт.-уклад. Івченко А. . 9-е вид. Х. : Фоліо, 2006. 540 с. (Б-ка державної мови).

 4. Токмань Г. Вікова психологія як наукове джерело методики викладання літератури / Ганна Токмань // Дивослово. – 2003. № 3. – С. 2329.

 5. Токмань Г. Діалогізм та проблемність як принципи сучасного прочитання української літератури в школі / Ганна Токмань // Дивослово. 2001. № 3. С. 5558.

 6. Токмань Г. Діалог учителя літератури з учнями: які його рівні є доцільними / Ганна Токмань // Зарубіжна література в навчальних закладах. 2002. № 3. С. 58.

 7. Токмань Г. Екзистенційно-діалогічні особливості вивчення біографії та стилю письменника / Ганна Токмань // Дивослово. – 2004. – № 5. – С. 6–9.

 8. Токмань Г. Курсова, бакалаврська, дипломна, магістерська роботи з української літератури та методики її викладання в школі: вимоги до змісту та оформлення / Ганна Токмань. – К. : ІВЦ Держкомстату України, 2001. – 62 с.

 9. Токмань Г. Методи викладання літератури і їхній особистісній спрямованості на учня / Ганна Токмань // Дивослово. – 2004. – № 2. С. 43–48.

 10. Токмань Г. Методика викладання української літератури в старшій школі: екзистенціально-діалогічна концепція / Ганна Токмань. – К. : Міленіум, 2002. – 320 с.

 11. Токмань Г. Сучасні навчальні технології та методи викладання української літератури / Ганна Токмань // Дивослово. 2002. № 10. С. 3945.

 12. Токмань Г. Урок-психологічне дослідження / Ганна Токмань // Дивослово. – 2002. № 1. – С. 3132, 4142.

 13. Токмань Г. Л. Урок-філософське дослідження / Ганна Токмань // Дивослово. 2002. № 5. С. 4146.

 14. Тютюнник Гр. Три зозулі з поклоном / Григір Тютюнник // Г. Тютюнник. Смерть кавалера : повісті і оповідання. К. : Махаон-Україна, 2001. С. 140143.

 15. Українська література : підручник для 10 класу серед. шк.. / В.Борщевський, С. Крижанівський, О. Мазуркевич та ін.. 10-е вид.. К. : Освіта, 1994. 351 с.

 16. Українська література. 512 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / М. Жулинський, Р. Мовчан, М. Сулима та ін. Ірпінь : Перун, 2005. 202 с.

 17. Українська література. 511 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською і російською мовами навчання / О. Бандура, Н. Волошина та ін. К. : Шкільний світ, 2001. – 160 с.

 18. Українська література. 511 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською і російською мовами навчання / М. Жулинський, Р. Мовчан, М. Сулима та ін. К. : Ґенеза, 2002. 136 с.

 19. Українська література: хрестоматія для 11 кл. серед. навч. закладів / упоряд. Р. В. Мовчан, Ю. І. Ковалів. Київ; Ірпінь : Перун, 2000. 576 с.

 20. Українське народознавство : навчальний посібник / за ред. С.П.Павлюка, Г. Й. Горинь, Р. Ф. Кирчіва. Львів : Фенікс, 1994. 608 с.

 21. Уліщенко А. Діалогічна спрямованість уроків української літератури у пропедевтичному курсі / А. Уліщенко // Дивослово. 2007. № 3. С. 1114.

 22. Улюра Г. Коронована сила жіночої руки, або Про тих, хто “пише іншу прозу” / Г. Улюра // Слово і час. – 2005. № 3. – С. 6571.

 23. Уроки української літератури. Учитель року 2005 / упоряд. Є. І. Науменко, О. М. Чхайло. Харків : Основа, 2005. 288 с. (Б-ка журн. “Вивчаємо українську мову та літературу”).

 24. Ушаков А. О. Наука та основні фактори її фемінізації у гендерному контексті / А. Ушаков // Гендер: реалії та перспективи в українському суспільстві. – К. : Фоліант, 2003. – С. 195197.

 25. Фасоля А. Мета, зміст, технологія уроку / Анатолій Фасоля // Дивослово. 2004. № 8. С. 1925.

 26. Фемінізм // Велика Радянська Енциклопедія: в 30 т. / за ред. А. М. Прокорова. – М. : Радянська Енциклопедія, 1997. –

Т. 27. 1997. С. 273.

 1. Философия любви: в 2 т. / под ред. Д. П. Горского. – М. : Издательство политеческой литературы, 1990. – Т.1. – 510 с.

 2. Философия любви: в 2 т. / под ред. Д. П. Горского. – М. : Издательство политеческой литературы, 1990. – Т. 2. – 605 с.

 3. Федоренко В. Використання ігрових технологій для реалізації інтегративного принципу освіти / В. Федоренко // Бібліотечка “Дивослова”. 2006. № 2. С. 25.

 4. Фемінний характер української ментальності // Сучасність. – 2001. № 78. – С. 146150.

 5. Форми навчання в школі: книга для вчителя / за ред. Ю. І. Мальованого. К. : Освіта, 1992. 160 с.

 6. Формування ґендерного паритету в контексті сучасних соціально-економічних перетворень : матеріали міжнародної науковопрактичної конференції (Київ, 57 грудня 2002 р.) / Державний інститут проблем сім’ї та молоді. К. : Державний інститут проблем сім’ї та молоді, Український інститут соціальних досліджень, 2002. 222 с.

 7. Франко І. Женщинамати в поемах Шевченка / Іван Франко // І. Франко : твори в 50 т. К. : Наукова думка, 1980.

Т. 26. 1980. С. 153 154.

 1. Франко І. Жіноча неволя в руських піснях народних / Іван Франко // І. Франко : твори в 50 т. К. : Наукова думка, 1980.

Т. 26. 1980. С. 210 253.

 1. Франко І. “Жіноча бібліотека”, видає Наталія Кобринська / Іван Франко // І. Франко : твори в 50 т. К. : Наукова думка, 1980.

Т. 29. 1980. С. 202 204.

 1. Хрисанова С. Ф. Словарь гендерных терминов / С. Хрисанова. – Х. : Сабо – ЛТД, 2002. – 100 с.

 2. Чекалина А. А. Гендерная психология: учебное пособие / А. Чекалина. – М. : Ось-89, 2006. – 256 с.

 3. Чмыхало П. Е. Особенности гендерной ментальности украинцев в контексте культурной инерции / П. Е. Чмыхало // Гендер: реалії та перспективи в українському суспільстві. – К. : Фоліант, 2003. – С. 297299.

 4. Шарко В. Д. Сучасний урок: технологічний аспект / посібник для вчителів і студентів. К. : СПД А. М. Богданова, 2006. 220 с.

 5. Швець А. Дивообрії жіночої новелістики / А. Швець // Слово і час. – 2003. № 9. – С. 7679.

 6. Шевченко М. Будеш між своїми / М. Шевченко // В. Литвин. Альта: хрестоматія української літератури та літературної критики. Літературна Бориспільщина. К. : Видавець В. Карпенко, 2007. С.318 320.

 7. Шедеври української любовної лірики / упоряд. Л. Д. Киркач-Осипова. Харків : Фоліо, 2006. 314 с. (Література).

 8. Шимчик М. Американська феміністична теорія читацького відгуку / М. Шимчик // Слово і час. – 2005. № 1. – С. 4249.

 9. Шостак М. Оці… та інші вірші: поезія / Микола Шостак. К. : СПУ “Майдан”, 1994. 99 с.

 10. Юцявичене П. Теория и практика модульного обучения / Пальмира Юцявичене. Каунас : Швиеса, 1989. 272 с.

 11. Якубов В. Перспективи ґендерної рівноваги в сучасній українській сім’ї / В. Якубов // Формування гендерного паритету в контексті сучасних соціально-економічних перетворень : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 57 грудня 2002 р.) / Державний інститут проблем сім’ї та молоді. – К. : Державний ін-т проблем сім’ї та молоді; Український ін-т соціальних досліджень, 2002. – С. 207208.

 12. Яременко Н., Гаврилюк В., Мальцева І. Організація діяльності клубів інтелектуального спілкування у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах: Навчально-методичних посібник / за заг. ред. Н. В. Яременко. Біла Церква : КОІПОПК, 2007. 176с.

 13. Яценко Л. В. Гендерна освіта і виховання в сучасній середній школі / Л. Яценко // Гендер: реалії та перспективи в українському суспільстві. – К. : Фоліант, 2003. – С. 154156.

 14. Яшник В. Ґендерні стереотипи як соціально-психологічна проблема / В. Яшник // Формування гендерного паритету в контексті сучасних соціально-економічних перетворень : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 57 грудня 2002 р.) / Державний інститут проблем сім’ї та молоді. – К. : Державний ін-т проблем сім’ї та молоді; Український ін-т соціальних досліджень, 2002. – С. 212214.

ЕЛЕКТРОННІ ДЖЕРЕЛА 1. Зборовський А. Ірпінські та ворзельські мотиви кохання славетних письменників / Анатолій Зборовський // www.bucha.com.ua/index.php?newsid=1151065805

 2. Костенко Ліна. Біографія // uk.wikipedia.org/wiki/ 

 3. Костенко Ліна. Життєвий і творчий шлях // www.ukrlib.com.ua/referats/index.php?from=401&to=420&show=20

 4. Мартинюк М. Слапчук Василь Дмитрович / Микола Матинюк // www.librcs.lutsk.ua/writers_to_children

 5. Симоненко В. Біографія // uk.wikipedia.org/wiki

 6. Симоненко В. Я побажав би так когось любити / В. Симоненко // www.osvita.org.ua/referat/literature/4224/

 7. Слапчук В. Мовчання адресоване мені / Василь Слапчук // www.vidrodzhenia.org.ua/chitalna.htm

 8. Творчість Валися Слапчука // www.vidrodzhenia.org.ua/chitalna.htm

Додаток АЦентральні концепти феміністичних течій
Назва течії

Центральний концепт

Шлях до змін жіночої „другорядності”

Представники

Ліберальний

фемінізм


Жінка як соціальна особистість

Реалізувати себе поза сім’єю

М.Волстонкрафт

Д. Міл


Г. Монро

Марксистсь-кий

фемінізм


Суспільство, клас

Скасування статевого розподілу праці; ліквідація всіх форм приватної власності

Р. Люксембург

К. Цеткін

І. Арманд

А. БебельРадикальний

фемінізм


Репродуктив-на здатність жінки

Розвиток сурогатного материнства, клонування; знищення сексуально класової системи

К. Мілет

М. Браєн


Ш. Фаєрстоун

А. Двойкін

К. МакКіннон


Психоаналі-тичний фемінізм

Психологічні механізми психіки людини

Змінити ґендерну ідентифікацію у напрямку налаштування андрогінії та партнерських стосунків між статями

К. Горні

Н. Ходоу


Д.Мітчелл

О. ЗабужкоЕкзистен-ціальний фемінізм

Внутрішній світ жінки, її бажання й потреби

Сприяти самоусвідомленню жінок як рівноправних особистостей через суспільно-корисну діяльність

С. де Бовуар

В. Агєєва

С. Павличко

І. Ревельотті

Ю.Крістева


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку з навчанням українською мовою
downloads -> Дорогий друже! Вітаємо тебе з новим шкільним роком!
downloads -> Конспект заняття гуртка "Чарівний ланцюжок" на тему "Бабусині вишиванки"
downloads -> Родинне свято до дня 8 Березня в 5-а класі ( Бройченко А. Г.) Ми у мам — помічники
downloads -> Книжкова родина
downloads -> Складнопідрядне речення з підрядними означальними, з'ясувальними, місця, часу, ступеня і способу дії Варіант 1
downloads -> Уроки фізичної культури у 4 кл.: методичні рекомендації \\ Фізичне виховання в сучасній школі. №3 2012
downloads -> План роботи із забезпечення наступності у навчанні І вихованні


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка