Перелік питаньСторінка7/13
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.87 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

D.

ГДК в повітрі робочої зони


E.

середньорічна ГДК


151.

При гігієнічному нормуванні речовин в атмосферному повітрі, поряд з середньодобовою ГДК, необхідне встановлення максимальноразової ГДК для речовин


A.

основних забруднюючих речовин повітря населених місць


B. *

що мають запах і подразнюючу дію


C.

що мають дію ефект суммації


D.

характерних для повітря робочої зони


E.

що відносяться до речовин 1 і 2 класів небезпеки


152.

Для зниження забруднення атмосферного повітря хімічними сполуками проводять технологічні заходи. Які проводяться заходи, направлені на захист атмосферного повітря від забруднень ?


A.

санітарно-захисні зони;


B.

очисні споруди по пилегазовлювлюванню;


C.

герметизація виробничих процесів;


D.

зонування території міста;


E. *

герметизація виробничих процесів; очисні споруди по пилегазовлювлюванню.


153.

Санітарно-захисна зона - це:


A. *

територія між межами промислового майданчика, складів відкритого і закритого зберігання матеріалів і реагентів, підприємства сільського господарства, з урахуванням перспективи їх розширення і селітебної забудови;


B.

територія між джерелами викидів і селітебною забудовою;


C.

територія для створення архітектурно-естетичного бар'єру між промисловим майданчиком і житловою забудовою;


D.

територія між межами промислового майданчика і житловою забудовою;


E.

територія між межами промислового майданчика і селітебною забудовою з врахуванням перспективи їх розширення.


154.

На дальність розповсюдження промислових викидів впливає:


A.

температура повітря; температура газоповітряної суміші;


B. *

висота джерела викиду; рельєф місцевості; температура газоповітряної суміші;


C.

кількість забруднювачів; рельєф місцевості;


D.

спосіб спалювання палива; калорійність палива;


E.

калорійність палива; температура повітря.


155.

У комплекс заходів щодо санітарної охорони атмосферного повітря входять:


A. *

архітектурно-планувальні; технологічні; санітарно-технічні;


B.

економічні; санітарно-технічні;


C.

архітектурно-планувальні; технічні;


D.

аварійні; технологічні;


E.

санітарно-технічні; економічні.

156.

Який найбільший ефективний метод очистки промислових газів від пилу і туманів ?


A.

Циклони


B.

Мультициклони


C.

Ротоклони


D. *

Електрофільтри


E.

Скрубери


157.

Які бувають зернисті фільтри ?


A.

Нагнітальні


B. *

Насипні


C.

Відкриті


D.

Прямокутні


E.

Рукавні


158.

Який метод очистки промислових газів від завислих частинок є водночас і простим і ефективним ?


A.

Циклони


B.

Мультициклони


C.

Ротоклони


D. *

Електрофільтри


E.

Скрубери


159.

Розміри санітарно-захисної зони підприємства встановлюються залежно від:


A.

потужності підприємства, токсичності і небезпеки викидів в атмосферу, висоти організованого викиду


B.

взаєморозташування промислової і селітебной зон з урахуванням вітрового режиму місцевості


C.

розмірів селітебной зони


D. *

правильно потужності підприємства, токсичності і небезпеки викидів в атмосферу, висоти організованого викиду і інтенсивності виробничого шуму і напруженості ЕМ-поля


E.

інтенсивності виробничого шуму і напруженості ЕМ-поля


160.

Розміщення нових об'єктів з викидами в атмосферне повітря на територіях з рівнями забруднення, що перевищують встановлені гігієнічні нормативи:


A. *

Не дозволяється


B.

Дозволяється за умови зниження фонового забруднення до рівня ГДК


C.

Дозволяється за умови зниження викидів до рівня тимчасово погодженого викиду


D.

Дозволяється за умови зниження викидів до рівня гранично допустимого викиду


E.

Дозволяється без обмежень


161.

Яких тканинних фільтрів не буває ?


A.

Рукавні


B.

Плоскі


C.

Клинові


D. *

Насипні


E.

Всмоктувальні


162.

В яких випадках застосовується метод озонування для знешкодження газів ?


A.

Коли повернення домішок у виробництво недоцільне


B.

Коли утилізація неможлива


C. *

Коли гази мають неприємний специфічний запах


D.

Коли повернення домішок у виробництво недоцільне і коли утилізація неможлива


E.

Немає вірної відповіді


163.

В яких випадках застосовується метод спалювання органічних домішок у повітрі ?

A.

Коли повернення домішок у виробництво недоцільне


B.

Коли утилізація неможлива


C.

Коли гази мають неприємний специфічний запах


D. *

Коли повернення домішок у виробництво недоцільне і коли утилізація неможлива


E.

Немає вірної відповіді


164.

Що відноситься до сухих інерційних пиловловлювачів?


A. *

Циклони


B.

Скрубери.


C.

Тканинні фільтри.


D.

Абсорбційні газові установки.


E.

Електричні фільтри.


165.

При використанні твердого палива найменший вихід летючої золи у складі диму дає спалювання у:


A.

Пилевугільних топках


B.

Електрофільтрі


C. *

Циклонах


D.

Батарейних циклонах (мультициклон)


E.

Рукавних фільтрах


166.

Що відноситься до мокрих пиловловлювачів?


A.

Циклони


B. *

Скрубери.


C.

Тканинні фільтри.


D.

Абсорбційні газові установки.


E.

Електричні фільтри.


167.

Що відноситься до установок санітарної очистки газів?


A.168.

До санітарно-технічних заходів щодо охорони атмосферного повітря відносятся:


A. *

Використання апаратів для очистки викидів у повітря


B.

Організація санітарно-захисних зон


C.

Створення маловідходних технологій


D.

Спостереження за розсіюванням викидів


E.

Вивчення токсичності речовин


169.

В основі самоочищення атмосферного повітря лежать процеси:


A.

Адсорбції


B.

Каталітичного окислення


C.

Седиментації


D.

Фотохімічні і біохімічні


E. *

Адсорбції, каталітичного окислення, седиментації.


170.

Забруднення навколишнього середовища можуть приводити до наступних небажаних наслідків:


A.

втратам речовини, енергії, праці і засобів, прикладених людиною до здобування і заготівки сировини і матеріалів, що перетворюються на безповоротні відходи;


B.

необоротному руйнуванню як окремих екосистем, так і біосфери в цілому, втраті родючих земель;


C. *

усе вірно ;


D.

зниженню продуктивності екологічних систем і біосфери в цілому;


E.

погіршенню фізичного і морального стану людини, порушенню її здоров'я і хворобам;

171.

Що є об’єктами державної екологічної експертизи при виробництві лікарських засобів?


A.

Проектна та технологічна нормативна документація.


B.

Виробничий процес.


C.

Відходи виробництва, викиди в атмосферу і стічні води.


D.

Навколишнє середовище.


E. *

Усі перелічені об’єкти.


172.

Що не входить до констатуючої (описової) частини екологічної експертизи ?


A.

Коротка характеристика запланованої чи здійснюваної діяльності


B.

Ступінь їх впливу на стан довкілля


C.

Ступінь їх впливу на здоров’я людей


D. *

Час проведення експертизи


E.

Ступінь екологічного ризику відповідних заходів, направлених на нейтралізацію шкідливого впливу і забезпечення вимог екологічної безпеки


173.

Коли проводиться додаткова екологічна експертиза ?


A.

Після закінчення терміну минулої експертизи


B. *

У разі негативної оцінки об’єктів державної екологічної експертизи


C.

При зміні форми власності об’єкта


D.

Після закінчення терміну минулої експертизи, у разі негативної оцінки об’єктів державної екологічної експертизи, при зміні форми власності об’єкта


E.

Вірної відповіді немає


174.

Який граничний термін проведення екологічної експертизи встановлюють у виняткових випадках?


A.

20 днів.


B.

40 днів.


C.

60 днів.


D.

80 днів.


E. *

120 днів.


175.

Що не входить до вступної (протокольної) частини висновку екологічної експертизи ?


A.

Дані про орган, який проводив екологічну експертизу


B.

Склад експертів і виконавців екологічної експертизи


C.

Час проведення експертизи


D.

Найменування об’єкта екологічної експертизи

Каталог: data -> kafedra -> test6 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> 1%D0%BA
1%D0%BA -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Морфологія рослин 1
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Молекулярна біологія. Біохімія гормонів та фізіологічних функцій
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Модуль Загальні аспекти клінічної біохімії
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Крок. Медична біологія. Модуль 3
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій(2к сем мед)
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Клітинна стінка
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Крок. Мікробіологія, вірусологія та імунологія. Модуль 1
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Молекулярна біологія
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Теорія еволюція


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка