Перелік питаньСторінка3/13
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.87 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

51.

. Які речовини свідчать про свіже забруднення води рештками тваринного походження?


A.

Нітрати


B.

Нітрити


C. *

Аміак


D.

Сульфати


E.

Фториди


52.

Для успішного протікання біохімічних процесів самоочищення води необхідно щоб у воді був :


A.

Розчинений азот,


B.

Розчинений аміак,


C. *

Розчинений кисень,


D.

Розчинений водень,


E.

Розчинений діоксид вуглецю.


53.

Біохімічне споживання кисню (БСК) - це інтегральний показник вмісту у воді речовин:


A.

завислих


B.

неорганічних розчинених


C.

неокислених неорганічних


D. *

біорозкладених органічних розчинених і колоїдних


E.

плаваючих на поверхні водойми


54.

Що із вказаного не відноситься до джерела забруднення води амонійним азотом і нітритами?


A.

Залишки білкових речовин, що розкладаються.


B.

Трупи тварин та птиці.


C.

Сеча.


D.

Фекалії.


E. *

Сульфати та солі магнію.


55.

Частина навколишнього середовища, що визначає суспільні, матеріальні, духовні умови формування, існування та діяльності людини отримала назву:


A. *

Соціальне середовище;


B.

Незмінене природне навколишнє середовище;


C.

Змінене навколишнє середовище;


D.

Штучне навколишнє середовище;


E.

Навколишнє середовище.


56.

Найбільш діяльний шар живої речовини, в якому зосереджена основна маса організмів (у тому числі людська популяція) і відбувається найбільш активна взаємодія між усіма екологічними компонентами отримав назву:


A. *

Біострома;


B.

Біосфера;


C.

Ноосфера;


D.

Необіосфера;


E.

Палеобіосфера

57.

Сукупність циклічних процесів обміну речовин та енергії між окремими компонентами біосфери, зумовлених життєдіяльністю організмів, отримав назву:


A.

Біогеохімічний цикл;


B.

Біогеохімічна провінція;


C.

Біогеоценоз;


D.

Екологічна система;


E. *

Кругообіг речовин


58.

Частина атмосфери, літосфери і гідросфери Землі, в якій існує (чи існувала в минулому) діяльність живих організмів називають:


A. *

Біосфера;


B.

Ноосфера;


C.

Біострома;


D.

Навколишнє середовище;


E.

Зовнішнє середовище.


59.

Парниковий ефект пов'язаний з підвищенням концентрації в атмосфері:


A.

оксидів сірки


B.

оксидів азоту


C. *

вуглекислого газу


D.

озону


E.

фреону


60.

Погодні умови, що сприяють утворенню Лондонського смогу:


A.

низька вологість повітря


B. *

висока вологість повітря, порівняно низька температура повітря


C.

швидкість вітру більше 10 м/сек


D.

порівняно висока температура повітря


E.

відсутність вітру


61.

При утворенні фотохімічного туману найбільш важливою первинною реакцією є:


A.

розкладання діоксиду азоту під дією інфрачервоного випромінювання


B. *

розкладання діоксиду азоту під дією ультрафіолетового випромінювання


C.

окислення вуглеводнів під дією ультрафіолетового випромінювання


D.

розкладання вуглеводнів під дією інфрачервоного випромінювання


E.

розкладання діоксиду вуглецю під дією ультрафиолетового випромінювання


62.

Кислотні дощі негативно діють на природне середовище, зокрема:


A.

на активність сонячної радіації;


B. *

на динаміку деяких металів в екосистемах, загострюють захворювання дихальних шляхів тварин і людини


C.

змінюють температуру повітря;


D.

є причиною смогу;


E.

змінюють pH води в екогідросистемах


63.

Кислотні дощі утворюються при промислових викидах в атмосферу деяких оксидів, які, з'єднуючись з атмосферною вологою, утворюють відповідні кислоти. До цих оксидів відносяться:


A.

тільки SO2;


B.

тільки СО2;


C.

тільки NO;


D. *

SO2+NO2;


E.

CO2+NO2;

64.

Передбачається, що основною причиною виникнення «озонових дірок» є попадання у верхні шари атмосфери:


A.

NO+SO2;


B.

H2S+SO3;


C. *

оксидів азоту і фреонів;


D.

NO + NH3 і CO2.


E.

CO2+NO2


65.

Хімічна сполука, що викликає руйнування озонового шару:


A.

оксиди сірки


B. *

фреони


C.

оксиди вуглецю


D.

оксиди заліза


E.

пари води


66.

Джерелом оксиду вуглецю в повітрі є:


A.

транспорт, згорання


B.

печі при неправильному протоплюванні


C.

дихання


D.

промислові підприємства


E. *

транспорт, печі при неправильному протоплюванні, промислові підприємства


67.

Шкідлива дія теплового забруднення на водні екосистеми виражається в тому, що при підвищенні температури води:


A.

тваринам потрібно більше кисню, оскільки в теплій воді його вміст знижений;


B. *

усе вірно ;


C.

посилюється сприйнятливість організмів до токсичних речовин;


D.

спостерігається заміна звичайних організмів іншими, менш бажаними;


E.

знижується біорізноманітність гідросистем.


68.

Вкажіть, в чому полягає суть парникового ефекту:


A.

У збільшенні вологості атмосферного повітря


B.

У збільшенні кількості азоту в атмосфері


C. *

У підвищенні температури біля поверхні Землі


D.

У підвищенні температури і вологості літосфери


E.

У зменшенні температури і підвищенні вологості


69.

Будь-який компонент середовища, що впливає на ріст, розвиток, життєдіяльність організмів певного угрупування, називають фактором:


A.

Біотичним


B.

Антропогенним


C.

Демографічним


D. *

Екологічним


E.

Соціальним


70.

Функціональна природна система, утворена живими організмами та їх середовищем існування, які пов’язані між собою обміном речовин і енергії, називається:


A.

Біоценозом


B.

Агроценозом


C.

Біотопом


D. *

Екологічною системою


E.

Біогеоценоз


71.

Біогеоценоз – це:

A. *

Певна територія з відносно однорідними умовами існування, населена популяціями різних видів, об’єднаних між собою фізичним середовищем існування, колообігом речовин та потоком енергії.


B.

Штучна екологічна система


C.

Стійка сукупність популяцій рослин і тварин, пристосованих до сумісного проживання на однорідній ділянці суші або водойми


D.

Глобальна екологічна система в якій відбувається колообіг речовин за рахунок енергії Сонця


E.

Однорідний за абіотичними факторами середовища простір


72.

Систему довготривалих спостережень за станом оточуючого середовища та процесами, що відбуваються в екосистемах і біосфері, називають:


A.

Експериментом


B.

Моделюванням


C. *

Моніторингом


D.

Менеджментом


E.

Аудитом


73.

Для забезпечення кругообігу хімічних елементів в межах екосистем необхідні наступні умови (виберіть зайве):


A. *

наявність речовин, які повільно розкладаються в навколишньому природному середовищі


B.

використання сонячної енергії


C.

використання енергії хімічних реакцій


D.

тектонічні процеси


E.

живі організми


74.

Функція продуцентів (автотрофних організмів) полягає в:


A. *

синтезі органічних речовин із неорганічних з використанням енергії Сонця або хімічних реакцій


B.

розкладанні мертвих тіл рослин і тварин до простих хімічних елементів


C.

харчуванні органічною речовиною (рослинами або тваринами)


D.

одержанні енергії за рахунок харчування автотрофами


E.

все правильно


75.

На землеробських полях зрошування дозволяється використання стічних вод після:


A. *

Механічної і біологічної очистки


B.

Очистка не вимагається


C.

Знезараження


D.

Знешкодження


E.

Хімічної очистки


76.

На землеробських полях зрошування забороняється вирощування


A. *

Овочів, баштанних, ягід та винограду

Каталог: data -> kafedra -> test6 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> 1%D0%BA
1%D0%BA -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Морфологія рослин 1
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Молекулярна біологія. Біохімія гормонів та фізіологічних функцій
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Модуль Загальні аспекти клінічної біохімії
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Крок. Медична біологія. Модуль 3
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій(2к сем мед)
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Клітинна стінка
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Крок. Мікробіологія, вірусологія та імунологія. Модуль 1
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Молекулярна біологія
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Теорія еволюція


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка