Перелік питаньСторінка2/13
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.87 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


26.

Основні біохімічні кругообіги такі :


A.

Великий (геологічний), середній (біогеологічний, малий (біотичний


B.

Загальний, частковий


C.

Великий (геологічний), середній (біогеологічний, малий (біотичний, загальний,


D. *

Великий (геологічний), малий (біотичний)


E.

Великий (геологічний), середній (біогеологічний, малий (біотичний, загальний


27.

Кругообіг хімічних речовин із неорганічного середовища через рослинні й тваринні організми назад у неорганічне середовище, що йде з використанням сонячної енергії хімічних реакцій, називається :


A.

Біохімічним циклом


B.

Геохімічним циклом


C. *

Біогеохімічним циклом


D.

Термодинамічним циклом


E.

Фізико-хімічний циклом


28.

Хімічне споживання кисню (ХСК) - це інтегральний показник вмісту у воді речовин:


A.

завислих


B.

неорганічних


C.

всіх органічних розчинених і колоїдних


D. *

біорозкладених органічних розчинених і колоїдних


E.

плаваючих на поверхні водойми

29.

Що відбувається з органічними речовинами, що потрапили у воду відкритих водойм, в процесі самоочищення ?


A. *

Мінералізуються за рахунок життєдіяльності мікроорганізмів,


B.

Фільтруються через шар піску на дні водойми,


C.

Випаровуються,


D.

Розкладаються під дією ультрафіолетових променів.


E.

Осідають.


30.

Як називається другий етап розкладання білкових сполук в грунті ?


A. *

Нітрифікація


B.

Амоніфікація


C.

Мінералізація


D.

Гниття


E.

Бродіння


31.

Як називається перший етап розкладання білкових сполук в грунті ?


A. *

Амоніфікація


B.

Нітрифікація


C.

Мінералізація


D.

Гниття


E.

Бродіння


32.

Яке захворювання може викликати надлишок нітратів у воді?


A.

Карієс зубів.


B.

Флюороз зубів.


C. *

Метгемоглобінемію.


D.

Тромбоцетарну лейконемію.


E.

Алейкію.


33.

В біосфері проходить великий кругообіг хімічних елементів. Найбільш швидко проходить кругообіг:


A.

Кисню


B. *

Нітрогену


C.

Вуглекислого газу


D.

Сірки


E.

Калію


34.

Для забезпечення кругообігу хімічних елементів в межах екосистем необхідні наступні умови (виберіть зайве):


A. *

Наявність речовин, які повільно розкладаються в навколишньому природному середовищі


B.

Сонячна енергія


C.

Енергія хімічних реакцій


D.

Наявність мікроелементів


E.

Деструктори і мікроорганізми


35.

Для рослинного світу азот, який міститься в приземному шарі атмосфери, є:


A.

Не засвоюється рослинами


B. *

Біогенним тільки для деяких видів рослин


C.

Інертний газ


D.

Не споживається тваринами


E.

Не реагує з киснем


36.

В чому відмінність кругообігу азоту і вуглецю ?


A.

більшість організмів не можуть асимілювати його із велетенського фонду, який є в атмосфері;

B.

не бере безпосередньої участі у вивільненні хімічної енергії в процесі дихання;


C.

біологічний розклад азотовмісних органічних сполук до органічних форм складається з кількох стадій, причому окремі з них можуть здійснюватися лише спеціалізованими бактеріями


D.

більша частина біохімічних перетворень, які беруть участь у розкладі азотовмісних сполук, відбувається в ґрунті


E. *

Всі відповіді правильні


37.

В екології гетеротрофів поділяють на консументів та редуцентів. Яку роль відіграють консументи в кругообігу?


A. *

Це споживачі готової органічної продукції.


B.

Організми, що одержують енергію за рахунок харчування автотрофами


C.

Рослиноїдні тварини, хижаки й паразити, а також хижі рослини та гриби.


D.

Це організми, які створюють органічні речовини з неорганічних у процесі фотосинтезу, використовуючи сонячну енергію.


E.

Це організми, які розкладають органічні речовини, це мінералізатори органіки


38.

Організми, які споживають частину поживних речовин, розкладаючи мертві тіла рослин і тварин до простих хімічних елементів, називається: (визначте необхідне)


A.

Автотрофами


B.

Продуцентами


C.

Консументами


D. *

Редуцентами


E.

Гетеротрофами


39.

Організми, які за допомогою механізму фотосинтезу виробляють органічну речовину, споживаючи сонячну енергію, вуглекислий газ, воду і мінеральні солі, називається: (визначте необхідне)


A.

Гетеротрофами


B. *

Продуцентами


C.

Консументами


D.

Редуцентами


E.

Деструкторами


40.

Організми, які харчуються органічною речовиною (рослинами або тваринами), називається: (визначте необхідне)


A.

Автотрофами


B.

Продуцентами


C.

Редуцентами


D.

Деструкторами


E. *

Консументами


41.

Скільки часу «налагоджувався» біогеохімічний кругообіг, потім стабілізувався, суттєво не змінюючись аж дотепер?


A. *

2,3 млрд. років


B.

4 млрд. років


C.

3 млн. років


D.

6,7 млрд. років


E.

150 млн. років


42.

Об'єктом екології можуть бути: популяції організмів, види угрупувань, екосистеми, біосфера в цілому, технічні пристрої, гідрогеологічні умови місцевості, надзвичайні ситуації. (визначте необхідне)


A. *

екосистеми, біосфера в цілому, надзвичайні ситуації


B.

популяції організмів, види угрупувань, екосистеми, біосфера в цілому, технічні пристрої

C.

популяції організмів, види угрупувань, гідрогеологічні умови місцевості


D.

популяції організмів, види угрупувань, екосистеми, біосфера в цілому


E.

технічні пристрої, надзвичайні ситуації


43.

Єдиний природний комплекс, утворений живими організмами та їх середовищем пробування, у якому усі компоненти пов'язані обміном речовин та енергії, називається:


A.

Фітосистемою


B.

Зоосистемою


C. *

Екосистемою


D.

Ноосистемою


E.

Мікросистемою


44.

. Однорідна ділянка земної поверхні з визначеним складом живих та неживих організмів, об'єднаних у єдину систему обміном речовин та енергії, називається:


A.

Біоценозом


B. *

Біогеоценозом


C.

Антропоценозом


D.

Нооценозом


E.

Не має вірної відповіді


45.

. Однорідний за абіотичними факторами простір середовища, зайнятий біоценозом, називається:


A. *

Біотопом


B.

Біоцидом


C.

Зооцидом


D.

Зоофагом


E.

Фітотрофом


46.

Суть процесу мінералізації в грунті:


A.

перетворення білків в анаеробних умовах в солі амонію;


B. *

перетворення органічних речовин на неорганічні;


C.

перетворення неорганічних речовин на органічні;


D.

перетворення органічних речовин на гумус;


E.

перетворення жирів на жирні кислоти.


47.

Які речовини свідчать про давнє забруднення води рештками тваринного походження?


A.

Нітрати


B. *

Нітрити


C.

Аміак


D.

Сульфати


E.

Хлориди


48.

. Цінним показником ступеня забруднення води органічними речовинами є:


A. *

БПК - біохімічна потреба кисню,


B.

ГДК – гранично допустима концентрація,


C.

БГКП – бактерії групи кишечної палички,


D.

ЗМЧ – загальне мікробне число,


E.

ГПК – гранично припустима концентрація.


49.

. Про що свідчить одночасне знаходження у воді аміаку, нітритів і нітратів?


A.

Про свіже забруднення


B.

Про давнє забруднення


C. *

Про постійне забруднення


D.

Про завершення процесів мінералізації

E.

Про завершення процесів самоочищення


50.

Про що свідчить знаходження у воді великої кількості нітратів?


A.

Про свіже забруднення.


B.

Про давнє забруднення.


C.

Про постійне забруднення.


D.

Про наявність органічних решток.


E. *

Про завершення процесів самоочищення.


Каталог: data -> kafedra -> test6 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> 1%D0%BA
1%D0%BA -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Морфологія рослин 1
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Молекулярна біологія. Біохімія гормонів та фізіологічних функцій
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Модуль Загальні аспекти клінічної біохімії
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Крок. Медична біологія. Модуль 3
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій(2к сем мед)
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Клітинна стінка
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Крок. Мікробіологія, вірусологія та імунологія. Модуль 1
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Молекулярна біологія
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Теорія еволюція


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка