Перелік документів необхідних для реєстрації Декларації відповідності матеріально технічної бази роботодавцяСкачати 49.99 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір49.99 Kb.
Перелік документів необхідних для реєстрації Декларації відповідності матеріально технічної бази роботодавця


  1. Заява встановленого взірця ;

  2. Два примірники декларації .
  • Примітка.

Заява та документи, що додаються до неї, подаються державному адміністратору особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою. Уповноважена особа повинна мати документ (довіреність), який підтверджує ії повноваження. Державний адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника та реєструє заяву і документи.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Строк дії документа: невизначений
Платність реєстрації декларації : Безоплатно
Строк протягом якого реєструється декларація : Протягом 2 робочих днів з дня реєстрації заяви .


Бланк заяви
Начальнику територіального управління

Держгірпромнагляду по Закарпатській області

Саварину М.В.
ЗАЯВА

Відповідно до статті 7 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської


діяльності" прошу зареєструвати декларацію відповідності матеріально технічної

бази роботодавця ______________________________________________________
(назва документа дозвільного характеру)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(об'єкт, на який видається документ)
________________________________________________________________________________________________
(місцезнаходження (адреса) об'єкта, на який видається документ)
________________________________________________________________________________
(вид діяльності згідно з КВЕД)
_______________________________________________________________________________________________
(у давальному відмінку повне найменування юридичної особи/
________________________________________________________________________________
ім'я, по батькові та прізвище фізичної особи - підприємця)

________________________________________________________________________________


(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ,

________________________________________________________________________________


ідентифікаційний номер фізичної особи-підприємця, платника податків

та інших обов'язкових платежів)

________________________________________________________________________________
(ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи/ фізичної особи - підприємця/уповноваженої особи)
________________________________________________________________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи/місце проживання фізичної особи - підприємця)

______________________ __________________________


(телефон) (телефакс)
"___" ____________ 201_ р. _____________________________________________
(підпис керівника юридичної особи/фізичної особи –

підприємця, уповноваженої особи)

Документи, що додаються по заяви: _________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________


Заповнюється державним адміністратором:
«___»____________________201_р. реєстраційний номер___________________

(дата надходження заяви)

___________________________ ________________________________

(підпис) (ініціали та прізвище державного адміністратора)Бланк декларації


ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки Відомості про роботодавця ___________________________________ (для юридичної особи: найменування __________________________________________________________________ юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника __________________________________________________________________ податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД, __________________________________________________________________ прізвище, ім'я та по батькові керівника; __________________________________________________________________ для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, __________________________________________________________________ серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, __________________________________________________________________ номер облікової картки платника податків (не зазначається __________________________________________________________________ фізичними особами, які через свої релігійні переконання __________________________________________________________________ відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки __________________________________________________________________ платника податків та повідомили про це відповідний орган __________________________________________________________________ державної податкової служби і мають відмітку в паспорті); __________________________________________________________________ номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; __________________________________________________________________ місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки __________________________________________________________________ та/або експлуатації (застосування) машин, __________________________________________________________________ механізмів, устаковання підвищеної небезпеки) Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди _________________________________________ (найменування страхової компанії, __________________________________________________________________ строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) Я, _________________________________________________________, (прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи __________________________________________________________________ або фізичної особи - підприємця) цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: ____________________________________________ (найменування виду робіт __________________________________________________________________ підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, __________________________________________________________________ устатковання підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, __________________________________________________________________ дата виготовлення, країна походження, які виконуються __________________________________________________________________ та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання __________________________________________________________________ відповідного дозволу, кількість робочих місць, в тому числі тих, __________________________________________________________________ на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель __________________________________________________________________ і споруд (приміщень), виробничих об'єктів __________________________________________________________________ (цехів, дільниць, структурних підрозділів) Інші відомості ______________________________________________ (прізвище, ім'я та по батькові осіб, __________________________________________________________________ відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань __________________________________________________________________ охорони праці та промислової безпеки, наявність служби __________________________________________________________________ охорони праці, інструкцій, інформації про проведення __________________________________________________________________ навчання та інструктажу з питань охорони праці, __________________________________________________________________ експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, __________________________________________________________________ нормативно-правової та матеріально-технічної бази, __________________________________________________________________ навчально-методичного забезпечення) ________________ _______________________________ (підпис) (ініціали та прізвище) М.П. ____ __________ 20__ р. Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держгірпромнагляду ___ ______________ 20__ р. N ______. _______________ Примітка. Фізична особа - підприємець проставляє печатку в разі її наявності.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка