Педагогічна бібліографіяСторінка6/53
Дата конвертації05.05.2016
Розмір7.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53

ПРОЦЕС НАВЧАННЯ
860. Андрієць, О. М. Текст та його опрацювання в школі / О.М. Андрієць // Таврійський вісник освіти : Науково-методичний журнал. - Херсон, 2003. - № 2. - С. 194-199
861. Аносов, І. П. Сучасний освітній процес: антропологічний аспект : моногріфія / І. П. Аносов. - К.: Твім інтер, 2003. - 391 с.
862. Бігун, Л. Пошуки ефективних методів і прийомів навчання та виховання учнів / Л. Бігун // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N4(40). - С. 54-56
863. Бондар, В. Сучасний урок. Навчально-виховна і розвивальна концепція / В. Бондар // Освіта. - 2003. - №54 (26 листопада - 3 грудня). - С. 5-6
864. Бугрій, О. В. Концепція діяльнісного підходу до вдосконалення навчального процесу / О.В. Бугрій // Педагогіка вищої та середньої школи : Збірник наукових праць. - Кривий Ріг, 2003. - Вип. 5. - С. 287-296
865. Бугрій, О. Формування інтелектуально-графічних умінь / О. Бугрій // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N12. - С. 64-66.
866. Василенко, Т. Я. Теоретичні основи педагогічного аналізу навчально-виховного процесу / Т.Я. Василенко // Вісник : Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 5. - С. 54-56
867. Векерик, В. І. Концептуальні підходи до управління навчальним процесом / В.І. Векерик, Ф.В. Козак, Б.В. Сверида // Нові технології навчання / Редкол.: В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 34. - С. 3-9.
868. Виховання і навчання - цілісний педагогічний процес : матеріали методолог. семінару в АПН України // Освіта України. - 2003. - №95 (19 грудня). - С. 8-9
869. Вознюк, Л. В. Експертиза сучасного уроку / Л.В. Вознюк // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N9/10. - С. 31-35
870. Гадзецький, Б. В. Системний аналіз навчальних занять у закладах освіти : конспект лекції / Б.В. Гадзецький ; АПН України, Центр. ін-т післядимлом. пед. освіти. - Київ: Міленіум , 2003. - 32 с.
871. Гедвілло, О. І. Розвиток творчого мислення учнів як умова успішного процесу навчання / О.І. Гедвілло, О.З. Жорова // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 89-91.
872. Гриньова, М. Саморегуляція діяльності як основа навчальних досягнень школярів / М. Гриньова // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2003. - Вип. 1-2 (28/29). - С. 42-47
873. Гришина, Т. Технологічна модель уроку як узагальнений вияв інноваційної ініціативи вчителя / Т. Гришина // Наукові записки / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград: КДПУ, 2003. - Вип. 51, Ч. 1. - С. 114-121.
874. Добриніна, Г. Курс "Основи інтелектуальної власності" у середніх і вищих навчальних закладах / Г. Добриніна // Директор школи. - 2003. - №: 37. - С. 3-16
875. Дусавицький О. Сучасна школа в системі розвивального навчання / Дусавицький О. // Шкільний світ. - 2003.-N4. - С.2-3.
876. Жиленко, И. Р. Урок - КВН по теме "Фольклор": 5 класс (2 урока). / И.Р. Жиленко // Русский язык и литература в учебных заведениях. - 2003. - N6. - С. 23-25.
877. Загвоздкин, В. Качество - это процесс постоянного совершенствования / В. Загвоздкин // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N5. - С. 33-37
878. Закота, Л. Діагностика та контроль навчальних досягнень учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів / Л. Закота // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : Науково-методичний журнал. - 2003. - N1. - С. 89-94.
879. Зарицька В. Навчальні можливості й особистісні ресурси учнів / Зарицька В. // Шкільний світ. - 2003.-N10. - С.2-3.
880. Карасевич, В. Знання - це скарб, а вміння вчитись - ключ до нього : перший урок. Яким він може бути / В. Карасевич // Освіта України. - 2003. - №: 64-65, (28 серпня). - С. 7
881. Киселев, С. Н. Бинарный урок, как способ реализации межпредметных связей / С.Н. Киселев, С.Г. Холодная, Л.Н. Фандеева // Проблеми трудової і професійної підготовки : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Слов'янський держ. пед. ун-т. - Слов'янськ, 2003. - Вип. 8. - С. 142-146.
882. Кияшко, Г. Я. Конфузи в навчанні / Г.Я. Кияшко // Країна знань. - 2003. - N1. - С. 39-41
883. Кравчук Л. Урок у початковій школі : метод.рек. / Кравчук Л., Власенко О. // Початкова освіта. - 2003.-N5. - С.4-5.
884. Кучеренко, Т. А. Інновації як умова ефективної організації навчально-виховного процесу у сучасній школі / Т.А. Кучеренко, М.Є. Смирнова, О.В. Малюкіна // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N7/8. - С. 33-50
885. Мірошник, С. Проблемне навчання як засіб формування творчої активності й самостійності старшокласників / С. Мірошник // Українська література в загальноосвітній школі. - 2003. - N4. - С. 5-9
886. Метод проектів: Традиції, перспективи, життєві результати : практико зорієнтований збірник / Ін-т педагогіки АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка АПН України, Ліцей міжнар. відносин № 51 м. Києва ; Редкол. С.М. Шевцова. – Київ, 2003. - 500 с.
887. Микитюк, О. М. Наукові дослідження школярів : навч.-метод. посіб. [для вчителів загальноосвіт. шк., студ.] / микитюк О.М., Соловйов В.О., Васильєва С.О. ; Ред. І.Ф. Прокопенко. - Х.: Скорпіон: ХДПУ ім. Г.С. Сковороди, 2003. - 77, [2] с. - Бібліогр.: с. 77-78 ( 30 назв).
888. Нестандартні уроки в школі та їх аналіз : (Навч.-метод. посіб.) / [Авт. колектив : Н.М. Островерхова, Л.С. Семенова, О.М. Шатурська та ін.]; Лаб. упр. освіт. закладами Ін-ту педагогіки АПН України та ін. - К. : Вид-во Харитоненка, 2003. - 151 [1] с.
889. Онкович Г. А плекання особистості? : нові лінгвометодичні відгалуження в системі наскрізного навчання і виховання / Онкович Г. // Освіта. - 2003.-N16(2-9 квітня). - С.9.
890. Паламарчук, В. Закономірності навчання і розвитку учнів: аспект взаємозв'зку / В. Паламарчук // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N12. - С. 29-32.
891. Присяжна, Т. Кросворди, як засіб активізації учнів на корекційному етапі навчальної діяльності / Т. Присяжна // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград: КДПУ, 2003. - Вип. 51 , Ч. 2. - С. 47-51.
892. Січко, І. О. До проблеми індивідуалізації навчання / І. О. Січко // Науковий вісник Миколаївського держ. пед. ун-ту. Сер. Педагогічні науки. - 2003. - Вип. 5. - С. 142-149
893. Самисько, В. Н. Поэтизация осенней поры в творчестве поэтов родного края: (урок по литературному краеведению Донбасса). / В.Н. Самисько // Русский язык и литература в учебных заведениях. - 2003. - N6. - С. 26-29.
894. Самчук, Л. Роздільне навчання хлопчиків і дівчаток : реком. бібліогр. список / Л. Самчук // Шкільний світ. - 2003. - №48. - С.16-17
895. Список навчальної літератури для організації профільного та поглибленого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2003/04 н. р. // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N20. - С. 15-29
896. Хорош, В. "Банк вопросов" - игра, воспитывающая культуру общения / В. Хорош // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N9/10. - С. 102-108
897. Хорошковська, О. Методика формування усного і писемного мовлення / О. Хорошковська // Український вимір : Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори / Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя, Центр гум. співпраці з укр. діаспорою. - Ніжин: НДПУ , 2003. - С. 64-76
898. Цехмістрова, Г. С. Діагностика ефективності навчального процесу / Г.С. Цехмістрова // Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. - 2003. - N1. - С. 38-43
899. Черкаська, Л. Проблема удосконалення моделі процесу навчання та деякі шляхи її вирішення / Л. Черкаська // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2003. - Вип. 1-2 (28/29). - С. 83-88
900. Чувасова, Н. О. Запитання як один із засобів розвитку пізнавальної активності старшокласників / Н.О. Чувасова // Педагогіка вищої та середньої школи : Збірник наукових праць. - Кривий Ріг, 2003. - Вип. 5. - С. 132-138
901. Шевцов А. Моделюємо педагогічний процес : системно-синергетичний підхід / Шевцов А. // Освіта. - 2003.-N16(2-9 квітня). - С.8.
902. Ягупов, В. Моделювання навчального процесу як педагогічна проблема / В. Ягупов // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : Науково-методичний журнал. - 2003. - N1. - С. 28-37.

Див. 740, 1124, 3637, 5101, 6891, 6918.
ПРОЦЕС НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

903. Бутрім В. Перший урок навчального року в 1-2 класах / Бутрім В. // Початкова освіта. - 2003.-N32. - С.3.
904. Васильченко, А. Перехід на нову структуру і зміст навчання іноземної мови в початковій школі. Поради методиста / А. Васильченко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N11/12. - С. 18-19
905. Волченкова, Г. М. Проектно-тематичний підхід до навчання дітей початкової школи / Г.М. Волченкова // Метод проектів: Традиції, перспективи, життєві результати : Практико зорієнтований збірник. - Київ, 2003. - С. 164-171. - Библиогр. в конце ст.
906. Гармаш, Л. Медико-педагогічні проблеми організації навчально-виховного процесу в початковій школі на сучасному етапі / Л. Гармаш, Р. Бевз, Л. Стасюк // Школа першого ступеня: Теорія і практика : Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди / Редкол. В.П. Коцур (гол. ред.) та ін. - Переяслав-Хмельницький : Астон, 2003. - Вип. 7. - С. 136-142.
907. Горголь, П. Оптимізація хореографічної роботи з дітьми молодшого шкільного віку / П. Горголь // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2003. - Вип. 1-2 (28/29). - С. 19-22
908. Гордійчук, М. С. Оптимізація працездатності молодших школярів у навчальному процесі / М.С. Гордійчук // Вісник : Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 5. - С. 82-84
909. Готовність дитини до навчання : зб. матеріалів / Упоряд. С. Максименко та ін. - К.: ТОВ "Мікрос-СВС", 2003. - 111 с.
910. Грамоти вчиться - завжди пригодиться! // Бібліотечка вчителя початкової школи. - 2003.-N8. - 80с.
911. Гришина, Я. Активізація творчих здібностей учнів початкових класів на уроках англійської мови / Я. Гришина // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції ( 27 - 28 березня 2003 р.): У 5 т. / М-во освіти і науки України, Асоц. навч. закладів України приват. форми власності, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Європейський ун-т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту , 2003. - Т. 5. - С. 76-80
912. Гуріч, З. В. Проблеми розвитку творчої уяви молодших школярів / З.В. Гуріч // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 152-155.
913. Дятлова, С. І. Методика вивчення чисел в початкових класах / С. І. Дятлова // Науковий вісник Миколаївського держ. пед. ун-ту. Сер. Педагогічні науки. - 2003. - Вип. 5. - С. 235-242
914. Емец, А. А. Книги, популяризирующие научные знания о мире. Познавательная литература и особенности работы с ней в начальной школе / А.А. Емец // Русская словесность в школах Украины. - 2003. - N4. - С. 19-22
915. Єрмакова, С. С. Аксіологія від А до Я в початковій школі : навч. посіб. для студентів пед. закладів освіти / Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського, Півд.наук. центр Акад. пед. наук України. - О.: ПНУ АПН України, 2003. - 195 с.
916. Жиров, О. Деякі аспекти методики викладання ритміки та хореографії у початковій школі / О. Жиров // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2003. - Вип. 1-2 (28/29). - С. 48-52
917. Зендик, О. Розумове виховання дітей у поцесі їх підготовки до навчання в школі / О. Зендик //Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. - 2003. - Вип.9. - С. 99-103
918. Ігнатенко, Н. Етапи діалогічної взаємодії молодших школярів із навчальним текстом / Н. Ігнатенко // Школа першого ступеня: Теорія і практика : Зб. наук. пр. Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім.Г.Сковороди / Редкол. В.П. Коцур (гол. ред.) та ін. - Переяслав-Хмельницький : Астон, 2003. - Вип. 7. - С. 50-61.
919. Карачевська, Н. Чинники успішного навчання шестиліток: стан і проблеми / Н. Карачевська //Вісник Прикарпатського ун-ту. Педагогіка. - 2003. - Вип.9. - С. 25-30
920. Кареліна Т. "Знання - це скарб, а вміння вчитись - ключ до нього": конспекти першого уроку /Кареліна Т. // Все для вчителя. - 2003. - N22-23. - С.49-50.
921. Климко, Л. Крокуємо разом : наступність у роботі загальноосвітніх закладів з навчання і розвитку дітей молодшого шкільного віку і старших дошкільників / Л. Климко // Початкова освіта. - 2003. - №: 33. - С. 3
922. Коваленко, Т. Методика формування творчої активності молодших школярів засобами української народної іграшки / Т. Коваленко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2003. - Вип. 1-2 (28/29). - С. 22-26
923. Кравчук, Л. Особливості вивчення курсу "Читання" в 3 класі / Л. Кравчук // Управління школою: Науково-методичний журнал. - 2003. - N22/24. - С. 4
924. Кравчук, Л. Початкова освіта: шляхи реформування / Л. Кравчук, І. Андрусенко // Управління школою: Науково-методичний журнал. - 2003. - N22/24. - С. 3
925. Красноголовець, О. Проблеми навчання особистості в сучасній початковій загальноосвітній школі / О. Красноголовець // Школа першого ступеня: Теорія і практика: Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди / Редкол. В.П. Коцур (гол. ред.) та ін. - Переяслав-Хмельницький : Астон, 2003. - Вип. 7. - С. 76-80.
926. Красоткіна, Н. Тема першого уроку: Знання - це скарб, а вміння вчитися - ключ до нього / Н. Красоткіна // Початкова школа. - 2003. - N8. - С. 4-9
927. Крупеніна, Н. Аналіз організації навчально-виховного процесу з точки зору збереження здоров'я дітей / Н. Крупеніна // Початкова освіта. - 2003. - №: 33. - С. 2
928. Кулик, О. Фактор гендеру у початковій школі / О. Кулик // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції ( 27 - 28 березня 2003 р.): У 5 т. / М-во освіти і науки України, Асоц. навч. закладів України приват. форми власності, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Європейський ун-т. - Київ: Вид-во Європейського ун-ту , 2003. - Т. 5. - С. 391-395
929. Ломако, Н. М. Розвиток літературних здібностей учнів початкової школи в системі творчих завдань / Н.М. Ломако // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N11/12. - С. 55-57
930. Малыхина, Е. В. Методика изучения словарных слов учащимися младших классов / Е.В. Малыхина // Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту. - Ізмаїл, 2003. - Вип. 14: Історичні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки. - С. 61-64
931. Марченко, Н. Початкове навчання та виховання як стратегічні ресурси розвитку особистості / Н. Марченко // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції ( 27 - 28 березня 2003 р.): У 5 т. / М-во освіти і науки України, Асоц. навч. закладів України приват. форми власності, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Європейський ун-т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту , 2003. - Т. 5. - С. 221-225
932. Навчання і виховання учнів 2 класу : методичний посібник для вчителів / Упоряд. О.Я. Савченко. - Київ: Початкова школа, 2003. - 464 с.
933. Науменко, В. Програма з читання: Нова 4-річна початкова школа / В. Науменко // Початкова школа. - 2003. - N7,8,9. - С. 24-28,40-43,50-54
934. Нестандартні уроки в початковій школі // Бібліотечка вчителя початкової школи. - 2003.-N7. - 96с.
935. Нетрадиційні уроки в початковій школі // Бібліотечка вчителя початкової школи. - 2003.-N1. - 95с.
936. Нор, К. Ф. Застосування групової навчальної діяльності в реалізації розвивального навчання молодших школярів / К. Ф. Нор // Науковий вісник Миколаївського держ. пед. ун-ту. Сер. Педагогічні науки. - 2003. - Вип. 5. - С. 81-86
937. Носаченко, Т. Інтеграція змісту образотворчого мистецтва і художньої праці в практиці початкової школи / Т. Носаченко // Школа першого ступеня: Теорія і практика : Зб. наук. пр. Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди / Редкол. В.П. Коцур (гол. ред.) та ін. - Переяслав-Хмельницький : Астон, 2003. - Вип. 7. - С. 103-111.
938. Організація навчально-виховного процесу у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2003/2004 н.р. // Початкова школа. - 2003. - N7. - С. 1-6
939. Охрімчук, Р. Новий життєвий простір дитячого руху / Р. Охрімчук // Початкова школа. - 2003. - N8. - С. 14-16
940. Пенькова, С. Д. Прийоми формування культури українського мовлення першокласників / С.Д. Пенькова // Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту. - Ізмаїл, 2003. - Вип. 14: Історичні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки. - С. 76-79
941. Пермінова, Л. А. Фактори розвитку творчого мислення молодших школярів / Л.А. Пермінова //Таврійський вісник освіти : Науково-методичний журнал. - Херсон, 2003. - № 2. - С. 55-68
942. Погребна О. "Знання - це скарб, а вміння вчитись - ключ до нього": конспекти першого уроку / Погребна О. // Позакласний час. - 2003.-N15-16. - С.53-56.
943. Презлята Г. Руханкова абетка : (Додаток до Букваря, який допоможе вчителю підвищувати розумову й фізичну працездатність учнів на уроках навчання грамоти) / Презлята Г. // Початкова освіта. - 2003.-N22. - 23с.
944. Прищепа, К. Орієнтовний календарний план з навчання грамоти / К. Прищепа // Початкова школа. - 2003. - N7,8. - С. 28-33,35-39
945. Рябова, З. Деякі питання розвитку початкової школи з позиції національної доктрини [Рукопись] /З. Рябова // Директор школи, ліцею, гімназії: Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N5/6. - С. 114-119
946. Савченко, О. Розвиток у молодших школярів здатності до самонавчання / О. Савченко // Школа першого ступеня: Теорія і практика : Зб. наук. пр. Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди / Редкол. В.П. Коцур (гол. ред.) та ін. - Переяслав-Хмельницький : Астон, 2003. - Вип. 7. - С. 15-21.
947. Скобелєв О. Щоб вогонь був другом: метод. поради щодо вивчення теми „Пожежна безпека” з учнями 3-го класу загальноосвітньої школи /О.Скобелєв //Початкова школа. - 2003. -№ 2. - С. 51.
948. Стасюк, Л. Удосконалення шляхів використання в початкових класах виховного потенціалу природничих знань / Л. Стасюк // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. - 2003. - Вип. 9. - С. 127-135.
949. Супрун, Т. С. Проектна діяльність у початковій школі / Т.С. Супрун // Метод проектів: Традиції, перспективи, життєві результати : Практико зорієнтований збірник. - Київ, 2003. - С. 236-237
950. Сухіна, Л. А. Удосконалення усного математичного мовлення учнів початкових класів : (у школах південно-східного регіону) / Л.А. Сухіна // Таврійський вісник освіти : Науково-методичний журнал. - Херсон, 2003. - № 2. - С. 168-174
951. Таран, М. Перші кроки в проектно-пошуковій діяльності / М. Таран // Метод проектів: Традиції, перспективи, життєві результати : Практико зорієнтований збірник. - Київ, 2003. - С. 238
952. Третяк, Т. Дослідження впливу ускладнюючих умов на процес розв'язування творчої задачі учніми молодшого шкільного віку / Т. Третяк // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N8. - С. 11-14.
953. Федік Ж. "Знання - це скарб, а вміння вчитись - ключ до нього" : конспекти першого уроку / Федік Ж. // Освіта. - 2003.-N38(20-27 серпня). - С.1-2.
954. Хобзей, П. Рівний доступ дітей до початкової освіти / П. Хобзей // Стратегія реформування освіти в Україні : Рекомендації з освітньої політики / М-во освіти і науки України, Програма розвитку Організацій Об'єднаних Націй, Міжнародний фонд "Відродження", Ін-т відкритого суспільства (Будапешт). - Київ: К.І.С, 2003. - С. 43-55.
955. Школа першого ступеня: Теорія і практика : збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. Вип. 7 / Редкол. В.П. Коцур (гол. ред.) та ін. - Переяслав-Хмельницький: Астон, 2003. - 262 с.
956. Янченко, О. Особливості формування уміння молодших школярів працювати з підручником / О. Янченко // Наукові записки. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2003. - Вип. 3'2003. - С. 3-10

Див. 634, 764, 883, 906.
ВИДИ І ФОРМИ НАВЧАННЯ
957. Ананьєва, Н. На шляху реформ та інновацій / Н. Ананьєва // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N17/18. - С. 63-65
958. Бойчук Г. Terra incognito : необхідність міжпредметних зв'язків у середній школі / Бойчук Г. // Завуч. - 2003.-N16. - С.14-15.
959. Концепція профільного навчання в старшій школі : (Проект) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2003. - N7/8. - С. 9-12.
960. Концепція профільного навчання в старшій школі : проект // Сільська школа України. - 2003. - №29. - С. 3-8
961. Липова, Л. Специфіка навчання обдарованих дітей / Л. Липова, Л. Луценко // Рідна школа. - 2003. - N7. - С. 8-11
962. Мороз, Ю. Оздоровлення молодших школярів як соціально-педагогічна проблема / Ю. Мороз //Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2003. - Вип. 1-2 (28/29). - С. 55-58
963. Савенков, А. И. Содержание и организация исследовательского обучения школьников / А.И. Савенков; Отв. ред. М.А. Ушакова. - (Библиотека журнала "Директор школы"; вып. 8). - Москва : Сентябрь, 2003. - 204 с.
964. Токова, О. Урок у системі особистісно орієнтованого навчання : функції та форма організації уроку / О. Токова // Завуч. - 2003. - №36. - С. 12-14

Див. 632, 756, 863, 873, 881, 888, 934, 935, 1993,2144, 2353.
ТЕХНОЛОГІЇ, МЕТОДИ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ
965. Андруховець, П. М. Проект "Ігротехніка" / П.М. Андруховець, Н.Ю. Кузьміна // Метод проектів: Традиції, перспективи, життєві результати : Практико зорієнтований збірник. - Київ, 2003. - С. 197-202. - Библиогр. в конце ст.
966. Бондарчук О. Дитина та ЗМІ: ефекти і впливи / Бондарчук О. // Шкільний світ. - 2003.-N21. - С.1, 3.
967. Бутрім, В. Вправи з удосконалення навички читання / В. Бутрім, Н. Куцоконь // Початкова освіта. - 2003. - №46. - С. 1-32
968. Візуальні та аудіовізуальні засоби навчання : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл., вчителів та слухачів системи підвищ. кваліф. керівн. кадрів освіти / А.М. Гуржій, В.П. Коцур, В.П. Волинський, В.В. Самсонов та ін. ; М-во освіти і науки України, Ін-т педагогіки АПН України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Київ, 2003. - 173 с.
969. Васенко, В. Використання дослідницької технології навчання у графічній підготовці молодших школярів / В. Васенко // Школа першого ступеня: Теорія і практика: Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди / Редкол. В.П. Коцур (гол. ред.) та ін. - Переяслав-Хмельницький : Астон, 2003. - Вип. 7. - С. 91-98.
970. Вашуленко, М. Про роботу за новим дидактичним комплектом з навчання грамоти в школах з рос. мовою викладання / М. Вашуленко, І. Гудзик, О. Прищепа // Початкова школа. - 2003. - N8, 9. - С. 30-35,29-35
971. Вегера, Л. Інформаційні технології навчання - в розвитку регіону / Л. Вегера // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N2(38). - С. 20-21
972. Вернидуб, Р. М. Застосування рейтингових технологій в навчально-виховному процесі / Р.М. Вернидуб // Вісник : Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 5. - С. 61-63
973. Власенко, В. Реалізація комп'ютерної технології навчання та контролю знань учнів з використанням гіпертекстової інформаційної моделі / В. Власенко, В. Гриценко // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ, 2003. - Вип. 51 , Ч. 2. - С. 19-24.
974. Гнатюк, Д. О. Технологізація навчально-виховного процесу / Д.О. Гнатюк // Завуч. - 2003. - №34. - С. 2-5
975. Голуб, А. Модульні технології навчання / А. Голуб // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N1(37). - С. 43-45
976. Захарченко, О. Метод проектів / О. Захарченко // Завуч. - 2003. - №32. - С.15-18.

977. Зламанюк, Л. М. Педагогічні технології в аспекті особистісно орієнтованої освіти : (методичні рекомендації до серпневих нарад, 2003 рік) / Л.М. Зламанюк // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N13/15. - С. 27-32


978. Інноваційна культура школи: рекомендаційний список літ. / Л.І. Упоряд. Самчук, О.В. Углова , Т.Ф. Букшина // Рідна школа. - 2003. - N5. - С. 75-78
979. Карта спостереження уроку за технологієюЧПКМ // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N19/20. - С. 67
980. Киреев С. Применение методологии НЛП в обучении детей / Киреев С. // Школьный психолог. - 2003.-N25-26. - /вкладка/
981. Кияшко, Г. А. Нейролінгвістичне програмування: технологія успіху / Г.А. Кияшко // Країна знань. - 2003. - N10. - С. 9-11
982. Кляцька, Г. М. Підвищення якості навчання учнів засобами навчального діалогу / Г.М. Кляцька //Педагогіка вищої та середньої школи : Збірник наукових праць. - Кривий Ріг, 2003. - Вип. 5. - С. 146-153
983. Корсак К. Наукові підстави особистісно орієнтованої освіти / Корсак К. // Директор школи. - 2003. - №43. - С.10.
984. Корсакова, О. К. Склад і структура змісту сучасної освіти / О.К. Корсакова // Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. - 2003. - N1. - С. 14-20
985. Коцур, В. Нові педагогічні технології використання національних освітніх традицій у сучасному інформаційному суспільстві / В. Коцур // Школа першого ступеня: Теорія і практика : Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди / Редкол. В.П. Коцур (гол. ред.) та ін. - Переяслав-Хмельницький : Астон, 2003. - Вип. 7. - С. 5-15.
986. Кучеренко, Н. Сучасні технології навчання / Н. Кучеренко // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N3. - С. 68-69
987. Лапшина, І. М. Технологія формування у молодших школярів аудіативних умінь / І.М. Лапшина // Школа першого ступеня: Теорія і практика : Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького держ. пед. ун-ту ім. Г. Сковороди / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький: Астон, 2003. - Вип. 6. - С. 63-71.
988. Лернер П. Технологія: предмет 21 сторіччя? / Лернер П. // Завуч. - 2003. - №10 (вкладка)
989. Литвина, Ю. Педологічні пошуки в сучасних педагогічних технологіях / Ю. Литвина // Наукові записки / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ , 2003. - Вип. 51, Ч. 1. - С. 39-42.
990. Логвін В. Метод проектів у контексті сучасної освіти / Логвін В. // Завуч. - 2003.-N2. - С.12-14.
991. Лузан, П. Г. Методичні аспекти формування пізнавальних здібностей студентів / П.Г. Лузан // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти; Редкол.: В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 35. - С. 6-20.
992. Ляшенко, О. Активні методи навчання / О. Ляшенко // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ, 2003. - Вип. 51 , Ч. 2. - С. 33-37.
993. Мартинець, А. М. Нові педагогічні технології: інтерактивне навчання / А.М. Мартинець // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N7/8. - С. 28-31
994. Масол, Л. Телебачення в естетичному вихованні сучасних школярів / Л. Масол // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 28-33
995. Методы совершенствования фундаментального образования в школах и вузах : материалы 9-й междунар. науч.-метод. конф. преподавателей Украины, России, Беларуси, 22-26 сент., 2003 г., г. Севастополь / [Редкол.: Ю.М. Рудов и др.]. - Севастополь : СевНТУ, 2003. - 108 с. - В надзаг.: Севастоп. нац. техн. ун-т, Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Донец. нац. техн. ун-т и др. - Библиогр. в конце докл.
996. Навчальне обладнання предметних кабінетів середньої загальноосвітньої школи : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів та слухачів системи підвищ. кваліф. керівн. кадрів освіти / А.М. Гуржій, В.П. Коцур, В.П. Волинський, В.В. Самсонов ; М-во освіти і науки України, Ін-т педагогіки АПН України, Науково-методичний центр організації розробки і виробництва засобів навчання. – Київ, 2003. - 267 с.

997. Навчально-методичне забезпечення початкової школи у 2003/2004 н.р. // Початкова школа. - 2003. - N8. - С. 1-3


998. Овдієнко, Л. Етапи дослідно-експериментальної роботи / Л. Овдієнко, О. Синьогіна // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N11. - С. 6-10.
999. Огурцов, А. П. Підвищення інформативності навчального тексту засобами його наочного представлення / А.П. Огурцов, Л.М. Мамаєв, В.В. Заліщук // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти; Редкол.: В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 35. - С. 3-6.
1000. Олійник, М. М. Визначення якості методики кількісного виміру мотивації навчання хімії учнів загальноосвітніх середніх навчальних закладів / М.М. Олійник // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти; Редкол.: В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 35. - С. 125-131.
1001. Осадчий, І. На часі - епоха освітніх мереж : за матеріалами виступу на обл. конф. керівників навч. закладів Київщини 26 серп. 2003 р. / І. Осадчий // Управління освітою. - 2003. - №24. - С. 2,4
1002. Освітні технології : навч-метод. посіб. / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін. - К. : А.С.К., 2003. - 255 с.
1003. Осколов, П. В. Комплексне використання методів навчання як засіб організації ефективного навчального пізнання. / П.В. Осколов // Проблеми освіти / М-во освіти і науки України, Наук. - метод. центр вищ. освіти. - Київ, 2003. - Вип. 34. - С. 167-172
1004. Павленко, О. Пошуково-дослідницька діяльність учнів у навчальному закладі / О. Павленко // Рідна школа. - 2003. - N9. - С. 21-23
1005. Павлова, Н. Л. Потенціал проектно-дослідницької діяльності / Н.Л. Павлова, Н.А. Гулій // Метод проектів: Традиції, перспективи, життєві результати : Практико зорієнтований збірник. - Київ, 2003. - С. 246-248
1006. Панченков, А. Навчання в дії: Як організувати підготовку вчителів до застосування інтерактивних технологій навчання : методичний посібник / А. Панченков, О. Пометун, Т.О. Ремех. - Київ: А.П.Н., 2003. - 72 с.
1007. Параскевич, С. П. Графічні засоби навчання як складова методичного забезпечення сучасних освітніх технологій / С.П. Параскевич // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ: НПУ , 2003. - Т. 38. - С. 126-130
1008. Педагогічне спілкування. Комунікативна атака // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N1. - С. 31-34
1009. Перспективні педагогічні технології в шкільній освіті : учебное пособие / АПН України, Ін-т педагогіки АПН України; Ред. С.П. Бондар. - Рівне: Тетіс, 2003. - 200 с.-Hозглядається технологічний аспект процесу навчання. Особливу увагу приділено історико-методологічному аналізу і з'ясуванню сутності поняття "педагогічна технологія"; розробці структури, логічно послідовних взаємопов'язаних етапів і класифікації педагогічних технологій.

Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Г. В. Купрікова Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
123456789 -> Звіт "Аналіз реальних проблем та потреб ромів в Україні" київ жовтень 2003 зміст вступ 4 Ромський етнос в Україні 7 Методологія дослідження 12 Спосіб життя ромського населення 16
123456789 -> Розвиток творчої особистості в процесі впровадження інноваційних технологій на уроках світової літератури та художньої культури у державній національній програмі «Освіта» «Україна XXI століття»
123456789 -> Казка про сосну і синичку
123456789 -> П. драгоманова д І ц вікторія Олегівна
123456789 -> О. Слюніна, канд філол наук, асист
123456789 -> Конспект модульного заняття у 6 класі по темі
123456789 -> Сценарій виховного заходу «Спадщина з глибини віків»
123456789 -> Опис досвіду роботи вчителя «Захисту Вітчизни» Тернопільської школи допризовної підготовки Батурина Петра Романовича


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка