Педагогічна бібліографія


Перелік збірників, педагогічні статті з яких подані у покажчикуСторінка45/53
Дата конвертації05.05.2016
Розмір7.5 Mb.
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   53
Перелік збірників, педагогічні статті з яких подані у покажчику

Актуальні питання сурдопедагогіки : Збірник наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003.Вісник : Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 5, 6.
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник /Редкол.: М.П. Головко (голов. ред.) та ін. - Київ: Курс, 2003. - Вип. 3(22).
Вісник Одеського національного університету. Сер.: Соціологія і політичні науки / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. - Одеса: Астропринт, 2003. - Т. 8, Вип. 9: Матеріали міжнар. науково-практич. конференції "Соціальна політика і механізми інтеграції укр. суспільства" (27 - 28 вересня 2002 р.)
Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. - 2003. - Вип. 9.
Вісник студентського наукового товариства / Відп. ред. М.Г. В'ялий. - Ніжин: НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. - Вип. 2.
Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2003. - Спецвипуск : Педагогіка.
Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім.Григорія Сковороди : науково-теоретичний збірник. Спецвипуск. Педагогіка / М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди ; Голов. ред. В.П. Коцур. - Переяслав-Хмельницький, 2003. - 221 с.
Додаткова освіта з біології у сучасній школі : Науково-методичний вісник / М-во освіти і науки України, Нац. екол.-натураліст. центр учнів. молоді. - Київ, 2003. - № 1/2003.
Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. Серія "Педагогічні науки". - Полтава : АСМІ, 2003. - Вип. 1-2 (28/29): Вип. 5 (32).
Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2003. - Вип. 1-2 (28/29).
Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33.
Класичні університети - центри освіти, науки і культури регіонів: традиції та сучасність: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. –К., 2003.
Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 7
Культурологічні та психолого-педагогічні проблеми гуманізації освіти: Науково-методичний збірник / АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України; ред. Г. О. Балл. - Київ ; Рівне : Ліста-М, 2003. - Вип. 2 .
Метод проектів: Традиції, перспективи, життєві результати : Практико зорієнтований збірник. - Київ, 2003.
Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції ( 27 - 28 березня 2003 р.): У 5 т. / М-во освіти і науки України, Асоц. навч. закладів України приват. форми власності, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Європейський ун-т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту , 2003. - Т. 5
Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ: Логос, 2003. - Т. 36, 38, 39, 42, 50, 51.
Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту. - Ізмаїл, 2003. - Вип. 14 : Історичні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки.
Науковий вісник Миколаївського держ. пед. ун-ту. Сер. Педагогічні науки. - 2003. - Вип. 5.
Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М.П. Драгоманова. Серія 4. Географія і сучасність. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 10.
Наукові записки . - Київ : Академія, 2003. - Т. 22: У 3 ч., Ч. 2 : Суспільні науки: Політичні науки. Юридичні науки. Соціальні науки. Економічні науки.
Наукові записки / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ , 2003. - Вип. 51, Ч. 1.
Наукові записки / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2003. - № 3: Психолого-педагогічні науки
Наукові записки Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія". - К., 2003. - Т.22. У 3-х ч. Ч. 2: Суспільні науки.
Нові технології навчання / Редкол.: В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 34.

Нові технології навчання : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти; Редкол.: В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 35.


Педагогіка вищої та середньої школи : Збірник наукових праць. - Кривий Ріг, 2003. - Вип. 5. - С. 211-218

Проблеми інженерно-педагогічної освіти : Збірник наукових праць. - Харків, 2003


Проблеми освіти : науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України. Наук.-метод. центр вищ. освіти. / Ред. кол. В.Г. Кремень, М.Ф. Степко, К.М. Левківський, В.І. Бондар, М.І. Жалдак. – К., 2003. - 2003. – Вип. 30. – 315 с.; Вип. 31.- 360 с.; Вип. 33. - 316 с.
Проблеми трудової і професійної підготовки : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Слов'янський держ. пед. ун-т. - Слов'янськ, 2003. - Вип. 8.
Психологія : Збірник наукових праць / М-во освіти України, НПУ ім. М.П. Драгоманова; ред. С. Д. Максименко [(та ін.] ; відп. ред. Л. В. Долинська. - Київ: НПУ , 2003. - Вип. 20.
Психологія та педагогіка: Спеціальні : збірник наукових праць. Кн. 1 / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Редкол. Л.І. Фомічова (гол. ред.) та ін. - Київ : Нора-Прінт, 2003. - 87 с.
Соціалізація особистості : педагогічні науки: Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова; Редкол. А.Й. Капська (відп. ред.) та ін. - Київ: Логос , 2003. - Т. 19 . - 205 c. ;Т.20. – 196 с.;Т.21. – 245 с.
Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки : Збірник наукових праць: Навчальний посібник для спец. "Дефектологія" / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Ін-т корекційної педагогіки та психології, Навч.-реабілітац. центр для дітей з вадами зору "Левеня". - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 2.
Таврійський вісник освіти : Науково-методичний журнал. - Херсон, 2003. - № 2.
Теорія і методика мистецької освіти : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ: НПУ , 2003. - Вип. 4.
Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти : Збірка матеріалів до Другої регіональної науково-методичної конференції, 31 січня 2003 р. / М-во освіти і науки України. - Тернопіль : Економічна думка, 2003
Український вимір : Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори / Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя, Центр гум. співпраці з укр. діаспорою. - Ніжин: НДПУ , 2003.
Ученые записки Крымского государственного инженерно-педагогического университета /МО автономной республики Крым. – Симферополь: Доля, 2003. - Вип.4.
Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики : Матеріали VIII Всеукр. наук. конференції, присвяч. 90-річчю Миколаївського держ. ун-ту та 70-річчю фіз.-мат. фак-ту МДУ. - Миколаїв, 2003.
Школа першого ступеня: Теорія і практика : Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди / Редкол. В.П. Коцур (гол. ред.) та ін. - Переяслав-Хмельницький : Астон, 2003. - Вип. 7.

Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Г. В. Купрікова Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
123456789 -> Звіт "Аналіз реальних проблем та потреб ромів в Україні" київ жовтень 2003 зміст вступ 4 Ромський етнос в Україні 7 Методологія дослідження 12 Спосіб життя ромського населення 16
123456789 -> Розвиток творчої особистості в процесі впровадження інноваційних технологій на уроках світової літератури та художньої культури у державній національній програмі «Освіта» «Україна XXI століття»
123456789 -> Казка про сосну і синичку
123456789 -> П. драгоманова д І ц вікторія Олегівна
123456789 -> О. Слюніна, канд філол наук, асист
123456789 -> Конспект модульного заняття у 6 класі по темі
123456789 -> Сценарій виховного заходу «Спадщина з глибини віків»
123456789 -> Опис досвіду роботи вчителя «Захисту Вітчизни» Тернопільської школи допризовної підготовки Батурина Петра Романовича


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   53


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка