Педагогічна бібліографіяСторінка43/53
Дата конвертації05.05.2016
Розмір7.5 Mb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   53

6753. Фрайре, Пауло. Вчителі як працівники культури: Листи для тих, хто насмілився вчити / П. Фрайре; Пер. с англ. С. Савченка. - Харків : Акта, 2003. - 265 с.
6754. Харабет, В. В. Системи підготовки робітничих кадрів у законодавчих актах та нормативних документах 1888-2002 рр. / В.В. Харабет // Нові технології навчання : науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти; Редкол.: В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 35. - С. 189-200.
6755. Хоменко, Т. А. Форми організації навчання в педагогіці Німеччини у другій половині 20 ст. / Т.А. Хоменко // Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту. - Ізмаїл, 2003. - Вип. 14 : Історичні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки. - С. 85-90.
6756. Хомич, Л. Удосконалення змісту професійно-педагогчної підготовки вчителя за кордоном / Л. Хомич // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2003. - Вип. 1-2 (28/29). - С. 103-108
6757. Шамова, Т. И. Анализ путей развития государственно-общественного управления в образовании России / Т.И. Шамова // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2003. - N9(21). - С. 14-17
6758. Шевченко, С. М. Маловідома сторінка в макаренкознавстві / С.М. Шевченко // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. - 2003. - N3/4. - С. 174-178
6759. Шиманський, М. С. Сучасні проблеми базової і післядипломної освіти вчителів у Польщі / М.С. Шиманський // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2003. - № 3 : Психолого-педагогічні науки. - С. 149-153
6760. Шуневич, Б. І. Короткий огляд розвитку відкритого і дистанційного навчання в Європі та Північній Америці / Б.І. Шуневич // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : Логос, 2003. - Т. 39. - С. 146-155
6761. Шутова, М. О. "Новий стандарт" загальної середньої освіти в контексті освітніх реформ у США / М.О. Шутова // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Логос, 2003. - Т. 51. - С. 214-225.
6762. Ютріна, Е. Реалізація творчого потенціалу учителя музики у сучасній Польщі / Е. Ютріна // Вісник : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 6. - С. 210-211
6763. Ямпольський, Ю. Працевлаштування випускників вищих навчальних закладів США: досвід роботи Кар'єра-центру / Ю. Ямпольський, О. Павлов, І. Єрімічой // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2003. - N6. - С. 83-91
6764. Яцашек, Н. Функционирование разных типов школ в системе образования Польши / Яцашек Н. // Психологія / ред. С. Д. Максименко [(та ін.] ; відп. ред. Л. В. Долинська. - Київ, 2003. - Вип. 20. - С. 29-34

Див. 180, 5055, 6475, 6904, 6942, 6957, 7015.

БІБЛІОТЕКИ / вузівські, шкільні, освітянські/

Див. 3677, 6848.


БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСІБНИКИ З ПИТАНЬ ОСВІТИ

6765. Андрій Миколайович Катренко : до 65 річчя від дня народження та 40-ї річниці науково-педагогічної діяльності: Біобібліографія / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Упоряд. Я.А. Катренко. - Київ : Знання , 2003. - 41 с.
6766. Віталій Іванович Бондар : до 65-річчя від дня народження: Каталог виставки / АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ; Упоряд. Л.О. Пономаренко, Є.К. Бабич. - Київ, 2003. - 32 с.
6767. Гід з громадянської освіти в Україні : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України, Донецька школа прав людини ; АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України, Донецька школа прав людини. - Донецьк ; Київ : [б. и.], 2003. - 166 с.

6768. Масол Людмила Михайлівна : до 50-річчя від дня народження: Каталог виставки / АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ; Упоряд. В. В. Березкіна. - (Ювіляри АПН України ; вип. 12). - Київ : Б.в., 2003. - 33 с.
6769. Польський педагог-гуманіст Януш Корчак (1878-1942): До 125-річчя з дня народження : біобібліографічний покажчик / АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського ; Укл. В.В. Вербова, Н.А. Горбенко, С.В. Іщук та ін. - (Видатні педагоги світу ; вип. 2). - Київ : Дух і Літера, 2003. - 132 с.
6770. Сучасні освітні технології : рекомендаційний бібліографічний покажчик. Вип. 3 / АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ; Упоряд. О.В. Углова, О.В. Яковлєва. - Київ : [б. и.], 2003. - 87 с.
6771. Українська педагогічна бібліографія : покажчик літератури. Вип. 8. 1997 / М-во освіти України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укл. Н.І. Тарасова, Е.В. Татарчук, Редкол. П.В. Дмитренко, З.І. Слєпкань та ін., Наук. конс. Л.П. Вовк . - Київ : НПУ, 2003. - 206 с.
6772. Українська педагогічна бібліографія 1997 рік : покажчик літератури. Вип. 8 / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Б-ка ; Укл. Н.І. Тарасова, Е.В. Татарчук. - Київ, 2003. - 205 с.

Див. 894, 978.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

6773. Іваха Т. С.Підготовка студентів до організації позакласної роботи з хімії : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Т. С. Іваха ; Ін-т вищ. освіти акад. пед. наук України. - Київ, 2003. - 21 с.
6774. Аблятипов, А. С. Становлення й розвиток інтернатних закладів освіти в Криму ( 1920 - 2000 рр. ) : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 01 / А. С. Аблятипов ; Луган. держ. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Луганськ, 2003. - 20 с.
6775. Авраменко, В. І. Розвиток навчальної термінологічної лексики у процесі розбудови української системи освіти ( кінець ХІХ - початок 1930-х рр. ) : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 01 / В. І. Авраменко ; Ін-т педагогіки АПН України. - К., 2003. - 20 с.
6776. Автушенко, О. С. Система підготовки організаторів виховної роботи з військовослужбовцями в умовах університетської освіти : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / О. С. Автушенко ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України. - К., 2003. - 20 с.
6777. Агаркова, Н. І. Педагогічні умови забезпечення соціально-правового захисту старшокласників : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.05 / Н. І. Агаркова ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 20 с.
6778. Акименко, Ю. Ф.. Психологічна корекція ставлення батьків до дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис...канд. психол. наук: 19.00.07 / Ю.Ф. Акименко ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. - Київ, 2003. - 19 с.
6779. Алексєєва, Т. В. Теоретико-методичні умови формування професійного усного мовлення іноземною мовою студентів вищих педагогічних навчальних закладів : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / Т. В. Алексєєва ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України. - К., 2003. - 20 с.
6780. Андрійчук, І. П. Формування позитивної Я-концепції особистості майбутніх практичних психологів у процесі професійної підготовки : автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / І. П. Андрійчук ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 20 с.
6781. Андрійчук, О. Я. Виховання гуманності у студентів медичного коледжу в процесі фахової підготовки : автореф. дис...канд. пед наук: 13.00.07 / О.Я. Андрійчук ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 19 с.
6782. Андрющенко, О. А. Система бібліотечно- інформаційного забезпечення галузі фізичної культури і спартк в Україні : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 07. 00. 08 / О. А. Андрющенко ; Харк. держ. акад. культури. - Х., 2003. - 20 с.
6783. Аннєкова, І. П. Формування емоційної культури майбутніх учителів у процесі вивчення педагогічних дисциплін : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / І. П. Аннєкова ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. - Одеса, 2003. - 21 с.
6784. Артемчук, Л. М. Комп'ютерні оцінювання професійних знань в структурі підготовки медичних сестер : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / Л. М. Артемчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2003. - 19 с.
6785. Артюшенко, А. О. Виховання вольових якостей в учнів середнього шкільного віку в процесі занять фізичною культурою : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 07 / А. О. Артюшенко ; Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України. - К., 2003. - 20 с.
6786. Бєлофастова, Т. Ю. Педагогічні засади діяльності музею як соціально-культурного центру : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 06 / Т. Ю. Бєлофастова ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - К., 2003. - 20 с.
6787. Біда, О. А. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до здійснення природознавчої освіти у початковій школі : : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13. 00. 04 / О. А. Біда ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України . - К., 2003. - 36 с.
6788. Білан, О. І. Навчання дітей старшого дошкільного віку розповіді за ілюстраціями : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 02 / О. І. Білан ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського . - Одеса, 2003. - 20 с.
6789. Балтремус, К. А. Гуманізація виховного процесу в старших класах загальноосвітньої школи : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 07 / К. А. Балтремус ; Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України. - К., 2003. - 20 с.
6790. Барковський, В. П. Формування комунікативної культури у майбутніх працівників кримінальної міліції : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / В. П. Барковський ; Нац. акад. прикордон. військ України ім. Богдана Хмельницького. - Хмельницький, 2003. - 18 с.
6791. Бартків, О. С. Дидактичні засади відбору змісту курсу "Педагогіка" у педагогічних училищах : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00. 09 / О.С Бартків ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 20 с.
6792. Батюк, Н. О. Формування художньо-образного мислення молодших школярів на уроках музики : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Н. О. Батюк ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 19 с.
6793. Безуглий, В. В. Методика навчання фізичної географії України засобами комп'ютерних технологій : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 02 / В. В. Безуглий ; Укр. інж.-пед. акад. . - Х., 2003. - 19 с.
6794. Бенера, В. Є. Формування пізнавальної самостійності в майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів засобами інтелектуальної гри : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / В. Є. Бенера ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 20 с.
6795. Берегова, Г. Д. Формування культури мовлення студентів-аграрників в умовах нижньонаддніпрянських говірок : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 02 / Г. Д. Берегова ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон, 2002. - 18 с.
6796. Благий, В. Б. Студентство Львівського університету в 1900 - 1914 роках : історико-соціологічний аспект : : автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07. 00. 01 / В. Б. Благий ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2003. - 19 с.
6797. Благодаренко, Л. Ю. Особистісно-орієнтоване навчання фізики в педагогічних класах : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Л.Ю. Благодаренко ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 20 с.
6798. Богданов, І. Т. Методика навчання загальної фізики на факультетах нефізичних спеціальностей у вищих навчальних педагогічних закладах : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / І. Т. Богданов ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 20 с.
6799. Бондар, Л. В. Спільна навчальна робота молодших школярів як чинник їх розумового та соціального розвитку : : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19. 00. 07 / Л. В. Бондар ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. - К., 2003. - 20 с.
6800. Бондаренко, М. І. Розвиток самоосвітньої діяльності майбутніх вчителів трудового навчання засобами навчально-технічної літератури : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / М.І. Бондаренко ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 21 с.
6801. Борисов, В. Л. Становлення та розвиток загальноосвітньої школи в Україні 1920 - 1933 рр. : : автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07. 00. 01 / В. Л. Борисов ; Дніпропетр. нац. ун-т. - Дніпропетровськ, 2003. - 20 с.
6802. Борщов, С. М. Психофізична підготовка юних гімнастів : автореф.дис...канд.наук з фіз.виховання і спорту / Борщов,Сергій Миколайович. - Львів, 2003. - 19с.
6803. Босак, Н. Ф. Формування фонетико-орфоепічної компетенції студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів південно-східного регіону України : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 02 / Н. Ф. Босак ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського . - Одеса, 2003. - 20 с.
6804. Браніцька, Т. Р. Формування у молодших школярів інтересу до музикування на народних інструментах в позакласній роботі : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Т. Р. Браніцька ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 19 с.
6805. Брескіна, Л. В. Професійна підготовка майбутніх вчителів інформатики на основі сучасних мережевих інформаційних технологій : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Л. В. Брескіна ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 17 с.
6806. Будак, С. В. Дидактичні умови підготовки майбутніх педагогів до навчання англійської мови дітей дошкільного віку : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / С. В. Будак ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. - Одеса, 2003. - 20 с.
6807. Бурмака , Н. П. Психологічні чинники формування алкогольної адиктивної поведінки у підлітків та юнацтва : : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19. 00. 04 / Н. П. Бурмака ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2003. - 18 с.
6808. Буцяк, В. І. Педагогічні умови удосконалення фортепіанної підготовки студентів у вищих педагогічних закладах на основі історико-стильового підходу : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / В. І. Буцяк ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 21 с.
6809. Віднічук, М. А. Формування вмінь розв'язувати винахідницькі задачі в курсі фізики загальноосвітньої школи : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / М. А. Віднічук ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 20 с.
6810. Віндюк, О. В. Організаційно-методичні основи фізичного виховання дітей 5 - 7 років у спортивно-оздоровчих установах США : : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24. 00. 02 / О. В. Віндюк ; Львів ін-т фіз. культури. - Львів, 2003. - 19 с.
6811. Віннікова, Л. В. Система підготовки соціальних працівників у вищих навчальних закладах США : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 05 / Л. В. Віннікова ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Луганськ, 2003. - 20 с.
6812. Вінс, В. А. Психологічні особливості переживання вікової кризи підлітками школи-інтернату для дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування : автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / В. А. Вінс ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. - Київ, 2003. - 20 с.
6813. Ваколюк, Т. В. Педагогічні умови інтенсивного навчання іноземної мови курсантів-прикордонників ( на матеріалі англійської мови ) : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / Т. В. Ваколюк ; Нац. акад. прикордон. військ України ім. Богдана Хмельницького. - Хмельницький, 2003. - 18 с.
6814. Ванжа, Н. В. Самостійна робота студентів економічних спеціальностей у процесі вивчення математичних дисциплін у вищих навчальних закладах : автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.02 / Н. В. Ванжа ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 19 с.
6815. Василенко, Л. М. Взаємодія вокального і методичного компонентів у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя музики : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Л. М. Василенко ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 20 с.
6816. Васильченко, О. М. Етносоціальні уявлення в структурі " Я "-концепції університетської молоді : : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19. 00. 05 / О. М. Васильченко ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. - К., 2003. - 19 с.
6817. Васютіна, Т. М. Пропедевтика природничих знань учнів 5-го класу загальноосвітньої школи : автопеф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Т.М. Васютіна ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 19 с.
6818. Вдовіна, Т. О. Методика навчання майбутніх учителів іноземної мови читання англійських художніх текстів : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 02 / Т. О. Вдовіна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. - К., 2003. - 20 с.
6819. Вдовіченко, О. В. Прояв та корекція ризику у студентів, які навчаються за різними освітньо-професійними програмами : автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / О.В. Вдовіченко ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. - Харків, 2003. - 17 с.
6820. Видолоб, Н. О. Психолого-педагогічні умови формування української ментальності учнів основної школи ( на матеріалі уроків української літератури ) : : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19. 00. 07 / Н. О. Видолоб ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. - К., 2003. - 20 с.
6821. Влодарска-Зола, Л. Професійна підготовка майбутніх менеджерів у вищих технічних навчальних закладах : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / Л. Влодарска-Зола ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України. - К., 2003. - 24 с.
6822. Вовченко, І. І. Програмування занять з оздоровчої ходьби для дітей молодшого шкільного віку з різним рівнем фізичного стану : автореф. дис. ...канд. наук з фізичного виховання і спорту / І . І. Вовченко ; Нац. ун-т фіз. вихов. і спорту. - Киiв, 2003. - 16 с.
6823. Вовченко, І. І. Програмування занять з оздоровчої ходьби для дітей молодшого шкільного віку з різним рівнем фізичного стану : автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / І.І. Вовченко ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - Київ, 2003. - 17 с.
6824. Волчаста, М. М. Наступність у вивченні геометричного матеріалу в початковій та основній школі : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / М.М. Волчаста ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 20 с.
6825. Воронова, С. В. Психологічні особливості мотивації досягнення випускника школи-інтернату : автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / С. В. Воронова ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 20 с.
6826. Воронюк, І. В. Психологічні особливості реалізації творчого потенціалу молодших школярів : автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07/ І. В. Воронюк ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. -20 с.
6827. Гальпєріна, В. О. Освітня політика в трансформаційному суспільстві : : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09. 00. 03 / В. О. Гальпєріна ; Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. - К., 2003. - 17 с.
6828. Гасюк, І. Л. Програмування оздоровчої спрямованості уроків фізичної культури для дівчат 11-14 років різних соматотипів : автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / І.Л. Гасюк ; Львівський держ. ін-т фіз. культури. - Львів, 2003. - 23 с.
6829. Гевко, О. І. Національно-патріотичне виховання студентів вищих педагогічних закладів засобами декоративно-ужиткового мистецтва : автореф. дис...канд. пед. наук: 13.00.07 / О.І. Гевко ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 20 с.
6830. Генералова, Н. М. Педагогічні умови керівництва самостійною підготовкою курсантів вищих навчальних закладів : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / Н. М. Генералова ; Нац. акад. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. - Хмельницький, 2003. - 18 с.
6831. Геник, Л. Я. Релігійно-моральне виховання в українських навчальних закладах Східної Галичини кінця ХІХ - початку ХХ століття : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 07 / Л. Я. Геник ; Ін-т пробл. виховання АПН України. - К., 2003. - 22 с.
6832. Глазунова, О. Г. Методика навчання майбутніх фахівців аграрного профілю засобами комп'ютерної графіки : автореф.дис...канд.пед.наук:13.00.02 / Глазунова,Олена Григорівна. - Київ, 2003. - 20с.
6833. Глузман, Н. А. Формування узагальнених прийомів розумової діяльності в майбутніх вчителів початкових класів у процесі вивчення дисциплін математичного циклу : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Н. А. Глузман ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 19 с.
6834. Голованчук, Л. П. Навчання учнів основної загальноосвітньої школи культурно-країнознавчої компетенції на уроках англійської мови : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 02 / Л. П. Голованчук ; Київ. нац. лінгв. ун-т . - К., 2003. - 20 с.
6835. Голубець, В. В. Використання тестових завдань для навчання студентів мовних спеціальностей граматично правильного японського мовлення : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 02 / В. В. Голубець ; Київ. нац. лінгв. ун-т. - К., 2003. - 20 с.
6836. Гончар, Т. І. Формування комунікативної культури молодших школярів в умовах дозвілля : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 06 / Т. І. Гончар ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - К., 2003. - 21 с.
6837. Гончаренко, А. М. Педагогічні умови становлення гуманних взаємин старших дошкільників : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 08 / А. М. Гончаренко ; Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України. - К., 2003. - 23 с.
6838. Грачова, Т. М. Формування в учнів поняття про майстерність письменника у процесі вивчення української літератури в загальноосвітній школі : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Т. М. Грачова ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 20 с.
6839. Діденко, О. В. Педагогічні умови професійного самовдосконалення майбутніх офіцерів : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / О. В. Діденко ; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького . - Хмельницький, 2003. - 18 с.
6840. Дідковська, Л. І. Особливості уявлень про своє майбутнє у старшокласників із соматичними порушеннями : : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19. 00. 07 / Л. І. Дідковська ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. - К., 2003. - 19 с.
6841. Діуліна, В. В. Соціально-педагогічні умови формування морально-етичної культури майбутнього керівника у сфері управлінської діяльності : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 05 / В. В. Діуліна ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. - Х., 2003. - 24 с.
6842. Давидович, В. О. Професійна адаптація випускників профтехучилищ на виробництві : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / В. О. Давидович ; Терноп. держ. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Тернопіль, 2003. - 20 с.
6843. Дем'яненко, В. М. Методика навчання майбутніх вчителів інформатики апаратних і системних програмних засобів : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / В.М. Дем'яненко ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 20 с.
6844. Демінський, О. Ц. Дидактичні засади оптимізації навчально-тренувального процесу в системі підготовки спортсменів : автореф.дис...докт.пед.наук:13.00.09 / Демінський,Олексій Цезарійович. - Київ, 2003. - 36с.
6845. Демиденко, В. В. Формування світоглядних уявлень підлітків засобами мистецтва : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 01 / В. В. Демиденко ; Луган. держ. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Луганськ, 2003. - 20 с.

Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Г. В. Купрікова Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
123456789 -> Звіт "Аналіз реальних проблем та потреб ромів в Україні" київ жовтень 2003 зміст вступ 4 Ромський етнос в Україні 7 Методологія дослідження 12 Спосіб життя ромського населення 16
123456789 -> Розвиток творчої особистості в процесі впровадження інноваційних технологій на уроках світової літератури та художньої культури у державній національній програмі «Освіта» «Україна XXI століття»
123456789 -> Казка про сосну і синичку
123456789 -> П. драгоманова д І ц вікторія Олегівна
123456789 -> О. Слюніна, канд філол наук, асист
123456789 -> Конспект модульного заняття у 6 класі по темі
123456789 -> Сценарій виховного заходу «Спадщина з глибини віків»
123456789 -> Опис досвіду роботи вчителя «Захисту Вітчизни» Тернопільської школи допризовної підготовки Батурина Петра Романовича


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   53


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка