Педагогічна бібліографіяСторінка41/53
Дата конвертації05.05.2016
Розмір7.5 Mb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   53
6302. Іваній, В. С. Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка : сучасний стан, погляд у майбутнє / В.С. Іваній. - Суми, 2003. - 44 с.
6303. Іващенко, В. М. Часопис "Робітник освіти" (1924-1925 рр.) - журнал для вчителів України / В.М. Іващенко // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. - 2003. - N3/4. - С. 186-190
6304. Іващенко, В. Ю. Адміністративний устрій вищих навчальних закладів у спогадах професорів та вихованців Харківського університету другої половини XIX - початку XX ст. / В. Ю. Іващенко // Класичні університети - центри освіти, науки і культури регіонів: традиції та сучасність: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. - 2003. - С. 86-89
6305. Ільченко, О. Ю. З досвіду подолання безпритульності в Україні: основні напрямки діяльності громадського руху "Друзі дітей" (1924 - 1936 р.р.) / О.Ю. Ільченко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. Сер. "Педагогічні науки". - Полтава : АСМІ, 2003. - Вип. 5 (32). - С. 108-116
6306. Історія педагогіки : програма для педагогічного університету / Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя ; Укл. Є.І. Коваленко, Н.І. Бєлкіна. - Ніжин : НДПУ, 2003. - 21 с.
6307. Іващенко В.М. Часопис „Робітник освіти” (1924-1925 рр.) – журнал для вчителів України /В.М. Іващенко //Педагогіка і психологія. – 2003. - № ¾. – С.186-190.
6308. Історія української школи і педагогіки : хрестоматія [для студ. вищ. пед. навч. закл.] / Упоряд. О.О. Любар; ред. В.Г. Кременець. - К. : КОО т-ва "Знання", 2003. - 765, [1] с. - Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим.
6309. Історичні уроки в контексті сучасного реформування освіти: Круглий стіл "Сава Христофорович Чавдаров і розвиток української педагогічної науки та шкільництва" // Рідна школа. - 2003. - N1. - С. 62-66.
6310. Кадєєв, В. І. Харківський університет у 1919 - 1920 роках / В.І. Кадєєв, С.О. Наумов //Университеты : Наука и просвещение. - 2003. - N1. - С. 8-15.
6311. Казакевич, О. М. Роль П.Г. Житецького у створенні та діяльності колеги Павла Галагана / О.М. Казакевич // Вісник : Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 5. - С. 141-143.
6312. Казимір, С. Цілющий еліксир педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського / С. Казимір //Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N4(40). - С. 15-16
6313. Калінічева, Г. І Веймарська республіка ставала ближчою. Із традицій українсько-німецьких відносин у галузі освіти в 20-ті - на початку 30-х років / Г. Калінічева // Віче. - 2003. - N8. - С. 42-45
6314. Капленок, І. Г.Ващенко про виховну роль мистецтва / І. Капленок // Вісник студентського наукового товариства / Відп. ред. М.Г. В'ялий. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. - Вип.2. - С. 62
6315. Каракоз С. Інтелігент духу : (І.А.Зязюн) / Каракоз С. // Освіта . - 2003.-N13(19-26 березня). - С.10-11.
6316. Каракоз, С. Доля : про ректора ун-ту "Україна" Петра Таланчука / С. Каракоз // Освіта. - 2003. - №49(29 жовтня - 5 листопада). - С.8-9.
6317. Карелін, М. Деякі проблеми трудового навчання у початкових школах України ( др. пол. 19 - поч. 20 ст.) / М. Карелін // Рідна школа. - 2003. - N4. - С. 76-78.
6318. Києво-Могилянська академія // Історія української культури : У 5 т. / НАН України. - Київ : Наукова думка, 2003. - Т. 3 : Українська культура другої половини XVII -XVIII століть. - С. 482-534.
6319. Кизлюк, В. Людину можна виховати тільки добром... : гуманістичні ідеї В.Сухомлинського у навчанні й вихованні / В. Кизлюк // Шкільний світ. - 2003. - №: 35-36. - С. 2.
6320. Кириченко, В. Актуальність вивчення та обумовленість погляд В. Зіньківського / В. Кириченко //Вісник : Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 5. - С. 155-156
6321. Кириченко-Стасюк, Л. Соціокультурний вплив народної афористики на поведінку учня початкової школи / Л. Кириченко-Стасюк // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2003. - Вип. 1-2 (28/29). - С. 114-118.
6322. Кланічка, І. Проблема підготовки педагогічних працівників для освіти дорослих у Галичині: історичний аспект / І. Кланічка // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. - 2003. - Вип.9. - С. 154-160.
6323. Кловак, Г. Педагогічне дослідження як важлива складова діяльності вчителя у творчій спадщині В.О. Сухомлинського / Г. Кловак // Початкова школа. - 2003. - N6. - С. 52-55
6324. Кловак, Г. Педагогічне керівництво колективною дослідницькою діяльністю вчителів у творчій спадщині В.О.Сухомлинського / Г. Кловак // Початкова школа. - 2003. - N10. - С. 5-8
6325. "Книга для батьків" А.С.Макаренка - предмет для полеміки навколо педагогічної думки // Освіта. - 2003.-N33(16-23 липня). - С.6.
6326. Кобильченко, В. Забуті імена: О.М.Щербина / В. Кобильченко, М. Супрун // Дефектологія. - 2003. - N1. - С. 54-55
6327. Коваленко, В. О. Оцінка педагогічних ідей Дж. Дьюї українськими педагогами 20-х років / В.О. Коваленко // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2003. - № 3 : Психолого-педагогічні науки. - С. 111-119
6328. Коваленко, Н. Так звідки ти, дорого, почалася? / Н. Коваленко // Дивослово. - 2003. - N4. - С. 64-66
6329. Коваль, О. Григорій Ващенко - людина-педагог-державник : (До 125-річчя із дня народження видатного українського педагога й психолога) / О. Коваль // Практична психологія та соціальна робота. - 2003. - N2/3. - С. 145-149.
6330. Ковальчук, О. Виховна система Григорія Ващенка як складова європейської гуманістичної традиції / О. Ковальчук // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - 2003. - N4. - С. 117-120
6331. Ковалюк, Р. Зростання організованості українських студентів Галичини у 70-х рр. 19 ст. : (за матеріалами відділів рукописів та рідкісної книги ЛНБ ім. В.Стефаника НАН України) / Р. Ковалюк // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника / НАН України, Львівська наукова б-ка ім. В. Стефаника. - Львів, 2003. - Вип. 11. - С. 255-276. - Бібліогр. в кінці ст.
6332. Кодлюк, Я. Розвиток підручникотворення в початковій освіті України в 60-80-х роках 20 століття / Я. Кодлюк // Шлях освіти. - 2003. - N1. - С. 50-54
6333. Козак, І. Оригінальні прийоми навчання дітей грамоти за звуковим методом ( із досвіду педагогіки 19 ст.) / І. Козак // Початкова школа. - 2003. - N6. - С. 47-49
6334. Козимко, І. О. Василь Сухомлинський (1918-1970) / І.О. Козимко // Країна знань. - 2003. - N9. - 0бкл. : портр
6335. Козловська, І. М. Талант - це на все життя: С.У. Гончаренко) / І.М. Козловська // Обдарована дитина : Науково-практичний освітньо-популярний журнал. - 2003. - N6. - С. 5-7
6336. Кокодзей, Р. С. Розкутий : розповідь про вчителя, поета, дисидента - Коваленка Івана / Р.С. Кокодзей // Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. - 2003. - N2. - С. 162-172
6337. Колонтай, Л. Д. Засади морального виховання у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського / Л.Д. Колонтай // Вісник студентського наукового товариства / Відп. ред. М.Г. В'ялий. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. - Вип.2. - С. 60
6338. Кондратович, О. Дитина - епіцентр педагогіки Василя Сухомлинського / О. Кондратович //Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N4(40). - С. 13-15
6339. Копієвська, Л. В.О.Сухомлинський про виховання моральної краси / Л. Копієвська // Дошкільне виховання. - 2003. - N9. - С. 5-6
6340. Копацька, І. Педагогічні погляди Г.С. Сковороди / І. Копацька // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції ( 27 - 28 березня 2003 р.): У 5 т. / М-во освіти і науки України, Асоц. навч. закладів України приват. форми власності, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Європейський ун-т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту , 2003. - Т. 5. - С. 152-156
6341. Корець, М. С. Моніторинг рівня науково-технічної підготовки вчителів технологій виробництва / М.С. Корець // Вісник : Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 5. - С. 174-176
6342. Коркішко, О. Становлення патріотичного виховання в 9-18 ст. / О. Коркішко // Рідна школа. - 2003. - N4. - С. 72-74
6343. Корнєєв В. Він закликає захоплення : до 75-річчя від дня народження С.У.Гончаренка / Корнєєв В. // Освіта. - 2003.-N26(4-11 червня). - С.9.
6344. Корсак, К. Про вибір між покорою і свободою : століття після М.П.Драгоманова - розширення наукових підстав ефективного особистісного навчання / К. Корсак // Освіта. - 2003. - № : 44, (24 вересня - 1 жовтня). - С. 8
6345. Корсак, К. Чи під силу нам європейський освітній простір? / К. Корсак // Віче. - 2003. - N8. - С. 73-76
6346. Костюкевич, Д. Розвиток наукової думки на території древньої Русі / Д. Костюкевич, М. Садовий // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ, 2003. - Вип. 51 , Ч. 2. - С. 205-208.
6347. Кочубей, Ю. М. І. Гаспринський і А. Кримський - знакові постаті українсько-кримськотатарськогоєднання в контексті сучасних процесів / Ю.М. Кочубей // Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал для освітян, батьків та юнацтва. - 2003. - N4. - С. 124-128
6348. Красновський, В. М. Гуманістичні підходи в освіті: історичний огляд / В. М. Красновський //Культурологічні та психолого-педагогічні проблеми гуманізації освіти : Науково-методичний збірник /АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; ред. Г. О. Балл. - Київ ; Рівне : Ліста-М, 2003. - Вип. 2 . - С. 76-88. - Бібліогр. в кінці ст.
6349. Кротік, Н. Л. Європейська освіта в Україні 20-х - 30-х рр. 20 ст.: погляди та джерела / Н.Л. Кротік // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2003. - № 3: Психолого-педагогічні науки. - С. 133-138
6350. Кузь В. Взірець і проводир для кожного : сухомлинський В. / Кузь В. // Освіта. - 2003.-N36(6-13 серпня). - С.4-5.
6351. Кузь, В. Г. Досліджуємо педагогічну спадщину В.О.Сухомлинського : до 85-річчя з дня народження В.О.Сухомлинського / В.Г. Кузь // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. - 2003. - N3/4. - С. 6-16
6352. Кузьменко, В. Проблеми формування світогляду в педагогічній пресі (кінець XX - початок XXI століття) / В. Кузьменко // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. - 2003. - Вип.9. - С. 160-166
6353. Кротік Н.Л. Європейська освіта в Україні 20-х -30-х рр. ХХ ст.: погляди та джерела /Н.Л.Кротік //Наукові записки /МОН України.Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М.Гоголя. – Ніжин, 2003. – N3 :Психолого-педагогічні науки. – С. 133-138.
6354. Куліш, Т. І. Роль Наталії Лубенець в організації виставок з дошкільного виховання в Україні (1908 - 1910 рр.) / Т.І. Куліш // Педагогіка і психологія : Наук.-теор. та інформ. журнал. - 2003. - N1. - С. 127-133
6355. Кулик, Л. Г. Діяльність професора О.М. Щербини в історії підготовки кадрів тифлопедагогів в Україні / Л. Г. Кулик // Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки : Збірник наукових праць: Навчальний посібник для спец. "Дефектологія" / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Ін-т корекційної педагогіки та психології, Навч.-реабілітац. центр для дітей з вадами зору "Левеня". - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 2. - С. 145-150.
6356. Кухарська, Т. В. Розвиток музично-фольклористичної освіти в Україні ХХ століття / Т.В. Кухарська // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 9. - С. 73-83.
6357. Кушик, М. Становлення та розвиток методичної освіти на західноукраїнських землях в 18 столітті / М. Кушик // Наукові записки. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2003. - Вип. 3'2003. - С. 84-89
6358. Лещак, Т. В. До питання про науково-педагогічну діяльність Казимира Твардовського у Львівському університеті / Т.В. Лещак // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 8. - С. 52-57.
6359. Ликов, В. Н. Народна мудрість педагогіки В.О. Сухомлинського / В. Н. Ликов. - Кіровоград : Газ. "Нар. слово", 2003. - 212 с. - Бібліогр.: с. 188-200 (212 назв).
6360. Курило В.С. Наша освіта – гарантія вашого успіху!: Особливості розвитку вищої школи в сучасних умовах східноукраїнського регіону/ В.С.Курило //Гуманітарні науки. – 2003. - №1. – С.216-218.
6361. Лисенко, Н. Етнофілософський контекст спадщини М.Г.Стельмаховича: родинна педагогіка / Н. Лисенко // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. - 2003. - Вип.9. - С. 83-91
6362. Литвиненко , О. Ідеї етнопедагогіки у творчій спадщині В.О.Сухомлинського / О. Литвиненко //Все для вчителя. - 2003. - №: 27. - С. 37-39
6363. Литвиненко, С. Актуалізація ідей В.О.Сухомлинського у підготовці майбутніх учителів початкових класів / С. Литвиненко // Початкова школа. - 2003. - N9. - С. 14-18
6364. Литовченко, О. Розвиток форм і методів соціальної адаптації дітей у позашкільних закладах (1917-1920) / О. Литовченко // Шлях освіти. - 2003. - N2. - С. 43-46
6365. Лицар науки // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 55
6366. Лише тоді душа сягне небес, коли подарувала себе іншим... : (про доц. каф. олігофренопедагогіки НПУ ім.М.П.Драгоманова М.З.Кота) // Освіта. - 2003.-N17(9-16 квітня). - С.7.
6367. Логвин В. До наставника плюс хист науковця : професорові І.Т.Горбачуку-70 / Логвин В. //Освіта. - 2003.-N2(8-15 січня). - С.4.
6368. Лук, М. Вихідні засади філософії історії Володимира Антоновича / М. Лук // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2003. – Том 6, N4. - С. 7-19
6369. Любар, О. О. Історія української школи і педагогіки : навч. посіб. [для студ. і викладачів пед. навч. закл.] / О.О. Любар, М.Г. Стельмахович, Д.Т. Федоренко. - К. : КОО т-ва "Знання", 2003. - 449, [1] с. - Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим.
6370. Любар, О. Розвиток українського шкільництва і педагогічної думки в кайданах неволі / О. Любар, Р. Осипець // Рідна школа. - 2003. - N1. - С. 66-69
6371. Любар, О. О. Історія української школи і педагогіки : навчальний посібник / О.О. Любар, М.Г. Стельмахович, Д.Т. Федоренко ; М-во освіти і науки України. - (Вища освіта XXI століття). - Київ : Знання, 2003. - 450 с. - У посібнику на системній основі подається аналіз становлення і розвитку автентичної педагогічної думки, українського шкільництва, національної освіти, народних традицій родинно шкільного і громадянського виховання дітей та молоді на теренах України з найдавніших часів до сучасності.
6372. Міхелі, С. Педагогічні ідеї В.О.Сухомлинського як концептуальна основа особистісно орієнтованого підходу / С. Міхелі // Початкова школа. - 2003. - N9. - С. 5-11
6373. Мазур, П. Уроки Сухомлинського : до 85-річчя від дня народження / П. мазур // Освіта. - 2003. - № 45, (1-8 жовтня). - С. 4-5
6374. Маловідомі першоджерела української педагогіки (Друга половина XIX-XX ст.) : хрестоматія /Упоряд. Л.Д. Березівська та ін. - Київ : Науковий світ, 2003. - 418 с.
6375. Мальований, Ю. Лицар науки: До 75-річчя від дня народження С.У.Гончаренка / Ю. Мальований // Шлях освіти. - 2003. - N3. - С. 55
6376. Мальований, Ю. Творець педагогіки добра / Ю. Мальований // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N9. - С. 2
6377. Маріо, М. Історико-педагогічні витоки православної духовної музики України / М. Маріо //Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2003. - Вип. 1-2 (28/29). - С. 119-123
6378. Маріо, М. Д. Особливості виховання школярів засобами хорового церковного співу в початкових навчальних закладах освіти України кінця 19 - початку 20 століття / М.Д. Маріо // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. Серія "Педагогічні науки". - Полтава : АСМІ, 2003. - Вип. 5 (32). - С. 93-101
6379. Марочко, В. І. Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929-1941) / В. І. Марочко , Г. Хілліг ; НАН України, Інститут історії, Магбурзький ун-т. - Київ : Науковий світ, 2003. - 302 с.
6380. Мацько , Л. "Всі гріхи простяться, окрім гріхів проти народу і розуму" : матеріали Перших Міжнародних драгоманівських читань / Л. Мацько // Освіта. - 2003. - № : 44, (24 вересня - 1 жовтня). - С. 10.
6381. Медвідь, Л. А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні : навчальний посібник /Л.А. Медвідь ; М-во освіти і науки України). - Київ : Вікар , 2003. - 335 с.
6382. Медвідь, Л. А. Братські школи / Л.А. Медвідь // Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні : Навчальний посібник / Л.А. Медвідь. - Київ : Вікар , 2003. - С. 72-82.
6383. Медвідь, Л. А. Виховні ідеали козацької педагогіки / Л.А. Медвідь // Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні : Навчальний посібник / Л.А. Медвідь. - Київ : Вікар , 2003. - С. 58-65.
6384. Медвідь, Л. А. Національна освіта незалежної України: тенденції, проблеми // Л.А. Медвідь Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні : Навчальний посібник / Л.А. Медвідь. - Київ : Вікар , 2003. - С. 323-335.
6385. Медвідь, Л. А. Особливості розвитку освіти і педагогічної думки у ХУШ ст. // Л.А. Медвідь ІІсторія національної освіти і педагогічної думки в Україні : Навчальний посібник / Л.А. Медвідь. - Київ : Вікар , 2003. - С. 93-124.
6386. Медвідь, Л. А. : учебное пособие / Л.А. Медвідь // Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні : Навчальний посібник / Л.А. Медвідь. - Київ : Вікар , 2003. - С. 67-92.
6387. Медвідь, Л. А. : учебное пособие / Л.А. Медвідь // Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні : Навчальний посібник / Л.А. Медвідь. - Київ : Вікар , 2003. - С. 11-33.
6388. Медвідь, Л. А. Розвиток національної освіти і педагогічної думки в Українській Народній Республіці (1917-1920)/ Л.А. Медвідь. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні : Навчальний посібник // Л.А. Медвідь. - Київ : Вікар , 2003. - С. 225-254.
6389. Медвідь, Л. А. Створення національної освіти в Україні (ХІХ-початок ХХ ст.) // Медвідь Л.А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні : Навчальний посібник / Л.А. Медвідь. - Київ : Вікар , 2003. - С. 125-224.
6390. Медвідь, Л. А. Становлення освіти в Київській Русі (ІХ-ХІІ ст.) //Медвідь Л.А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні : Навчальний посібник / Л.А. Медвідь. - Київ : Вікар , 2003. - С. 34-53.
6391. Медвідь, Л. А. Творення системи освіти і розвиток педагогічної думки у радянську добу // Медвідь Л.А.Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні : Навчальний посібник / Л.А. Медвідь. - Київ : Вікар , 2003. - С. 255-322.
6392. Медвідь, Л. А. Підґрунтя національної освіти і становлення педагогічної думки (ХІУ-ХУІІ ) //Медвідь Л.А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні : Навчальний посібник / Л.А. Медвідь. - Київ : Вікар , 2003. - С. 54-58.
6393. Мельничук, С. Г. Студентські науково-практичні конференції з педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського в системі педагогічної підготовки вчителя / С.Г. Мельничук // Педагогіка і психологія. - 2003. - N2. - С. 31-36
6394. Миколаєнко, І. М. Історіографія діяльності земських установ України (1864-2001рр.) : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / І.М. Миколаєнко ; Київський нац. ун-т ім.Т. Шевченка. - Київ, 2003. - 20 с.
6395. Миненко, Н. А. До 100-річчя Марії Іванівни Земцової / Н. А. Миненко // Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки : Збірник наукових праць: Навчальний посібник для спец. "Дефектологія" / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Ін-т корекційної педагогіки та психології, Навч.-реабілітац. центр для дітей з вадами зору "Левеня". - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 2. - С. 151-154.
6396. Мовчун А. І генії були дітьми : Б.Грінченко / Мовчун А. // Початкова освіта. - 2003.-N16. - С.2.
6397. Мовчун, А. Учитель за світовим ім'ям : до 85-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського / А. Мовчун // Початкова освіта. - 2003. - № : 35. - С. 1-2
6398. Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ-ХХ ст.) : хрестоматія / Упоряд. Л.Д. Березівська та ін. - К. : Наук. світ, 2003. - 418 с.
6399. Мороз, Д. Перші вчителі і перші українські школи на Поліссі / Д. Мороз // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N3(39). - С. 82-85
6400. Мостова, Т. У Сухомлинського було надзавдання - служити Дитині : до 85-річчя від дня народження / Т. Мостова // Урядовий кур'єр. - 2003. - №194 (16 жовтня). - С. 16
6401. Мостова Т. Унепокорений Шаталов / Мостова Т. // Директор школи. - 2003.-N8. - /додаток "Пан Україна", с.6-7.)
6402. Ніколаєнко, С. Трансформація педагогічних ідей В.О.Сухомлинського в законодавстві про освіту / С. Ніколаєнко // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N12. - С. 3-5.
6403. "Народна педагогія" О.В.Духновича - один з основоположних творів української сімейної педагогіки // Освіта. - 2003.-N33(16-23 липня). - С.5.
6404. Невгодовський, А. К. Короткий нарис історії козацької педагогіки як гілки української етнопедагогіки / А.К. Невгодовський. - Київ : Віпол , 2003. - 52 с.
6405. Огієнко, О. І. Порівняльно-педагогічний аналіз демократичних перетворень в освіті за роки незалежності України / О.І. Огієнко // Розвиток демократії та демократична освіта в Україні : Матеріали II міжнародної наукової конференції (Одеса, 24 - 26 травня 2002 р.) / М-во освіти і науки України, Ін-т вищ. освіти АПН України, Одеська нац. юридич. академія, Канадсько-Український Проект "Демократична освіта". - Київ : Ай-Бі, 2003. - С. 649-657.
6406. Олександр Духнович - визначний педагог, мислитель і громадсько-політичний діяч Закарпаття : матеріали міжнар. наук. конференції, присвяч. 200-річчю від дня народження Олександра Духновича, (24 - 26 квітня 2003 р. Ужгород), Україна / М-во освіти і науки України, Ужгородський нац. ун-т, Акад. наук вищ. школи України, Укр. акад. політ. наук, Міжнар. слов'янська АН ; Відп. ред. М.І. Пітюлич. - Ужгород : [б. и.], 2003. - 336 с.
6407. Омелянчук, І. Чи можна "вилікувати..." освіту? / І. Омелянчук // Урядовий кур'єр . - 2003. - №200 (24 жовтня). - С. 7
6408. Опанасенко, Н. Виховний ідеал українських діячів "Просвіти" кінця 19 - початку 20 ст. у сучасній початковій школі / Н. Опанасенко // Школа першого ступеня: Теорія і практика : Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди / Редкол. В.П. Коцур (гол. ред.) та ін. - Переяслав-Хмельницький : Астон, 2003. - Вип. 7. - С. 118-125.
6409. Освіта і зародження педагогічної думки в Київській Русі // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія / М-во освіти і науки України. - Київ : Знання , 2003. - С. 34-54.
6410. Освіта і педагогіка в період українського національного відродження // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія / М-во освіти і науки України. - Київ : Знання , 2003. - С. 152-270.
6411. Освіта і педагогічна думка в козацько-гетьманській республіці // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія / М-во освіти і науки України. - Київ : Знання , 2003. - С. 89-151.
6412. Освіта. Педагогічна думка // Історія української культури : У 5 т. / НАН України. - Київ : Наукова думка, 2003. - Т. 3 : Українська культура другої половини XVII -XVIII століть. - С. 431-534.
6413. Освітній рух в Україні литовсько-польської доби // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія / М-во освіти і науки України. - Київ : Знання , 2003. - С. 55-88.
6414. Освітній рух за часів національно-визвольних змагань українського народу // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія / М-во освіти і науки України. - Київ : Знання , 2003. - С. 365-408.
6415. Освітньо-педагогічні перетворення в УРСР // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія / М-во освіти і науки України. - Київ : Знання , 2003. - С. 409-493.
6416. Остапйовський, І. Співзвучність ідей В.О. Сухомлинського з прооблем модернізації освіти в Україні / І. Остапйовський // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N4(40). - С. 12-13
6417. Півень, О. Підготовка педагогічних кадрів з фізичного виховання в Україні (20-30-ті роки 20 століття) / О. Півень // Рідна школа. - 2003. - N9. - С. 68-70
6418. Півень, О. Підготовка педагогічних кадрів з фізичного виховання в Україні (20-30-ті роки ХХ століття) / О. Півень // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N9. - С. 68-70.
6419. Півень, О. Фізичне виховання молоді у шкільній практиці 20-х років 20 ст. / О. Півень // Рідна школа. - 2003. - N2. - С. 65-66
6420. Павленко, І. М. Становлення і розвиток професійної музичної освіти Харкова 18 - першої половини 19 ст. / І.М. Павленко // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 29-33.
6421. Павлюк, Ю. П. Питання народної педагогіки в педагогічній системі Івана Огієнка / Ю.П. Павлюк //Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 34-37.
6422. Падалка О. Потрібен педагог з рисами управлінця, підприємця, економіста : ідеї М.П.Драгоманова у формуванні економічного мислення майбутніх вчителів / О. Падалка // Освіта. - 2003. - №: 44, (24 вересня - 1 жовтня). - С. 7
6423. Панасенко, Е. Духовно-розвивальний потенціал народної педагогіки як провідний чинник формування ідеалу вчителя. (На матеріалах вітчизняної пед. журналістики др. половини 19- поч. 20 ст.) / Е. Панасенко // Рідна школа. - 2003. - N4. - С. 63-65
6424. Панов, І. Гетьманат П.Скоропадського в створенні Української державності та освіти / І. Панов //Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 51-53
6425. Паршук, С. М. Історія розвитку ідей народного виховання / С. М. Паршук // Науковий вісник Миколаївського держ. пед. ун-ту. Сер. Педагогічні науки . - 2003. - С. 329-334
6426. Педагогіка творчості В. Сухомлинського : програма та метод. реком. до спецсемінару /Ніжинский держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя ; Укл. Є.І. Коваленко, Ю.Г. Новгородська. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. - 16 с. ; 20 см. - (в м. опр.)
6427. Педагогічна спадщина Йогана Песталоцці та його заповіді з сімейного виховання // Освіта. - 2003.-N33(16-23 липня). - С.5.
6428. Перші Міжнародні драгоманівські читання : 30 вересня - 2 жовтня 2003 р., м.Київ // Освіта. - 2003. - №: 44, (24 вересня - 1 жовтня). - С. 1-12
6429. Перші міжнародні драгомановські читання : матеріали (перших міжнародних драгоманівських читань, 30 вересня - 2 жовтня 2003 р.): До 170-річного ювілею. Вип. 3 / М-во освіти і науки України, АПН України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Укл. Г.І. Волинка, В.П. Сергієнко, Л.Л. Макаренко, Редкол. В.П. Андрущенко (відп. ред.) та ін. - Київ : НПУ , 2003. - 322 с.
6430. Петренко, В. Л. Концептуальні засади реалізації в Україні принципів і завдань Болонського процесу: сумісність та порівнянність систем вищої освіти. / В.Л. Петренко // Проблеми освіти / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ, 2003. - Вип. 34. - С. 3-26
6431. Пироженко, Л. В. Проекти в українській школі початку XX століття / Л.В. Пироженко // Метод проектів: Традиції, перспективи, життєві результати : Практико зорієнтований збірник. - Київ, 2003. - С. 488-490
6432. Пироженко, Л. Погляди Памфіїла Юркевича на освіту і виховання / Л. Пироженко // Шлях освіти. - 2003. - N1. - С. 43-46
6433. Писемні пам'ятки про освіту за дохристиянської доби // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія / М-во освіти і науки України. - Київ : Знання , 2003. - С. 17-33.
6434. Плугатор, І. Опіка вихованців дитячих будинків України в процесі освітньої діяльності (60-ті роки XX ст) / І. Плугатор // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. - 2003. - Вип.9. - С. 172-180
6435. Побірченко, Н. До витоків становлення української педагогічної науки / Н. Побірченко // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 55
6436. Побірченко, Н. С. Здоровотворні ідеї Василя Сухомлинського у валеологічному вихованні школярів : до 85-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського / Н.С. Побірченко // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. - 2003. - N3/4. - С. 17-24
6437. Побірченко, Н. Творчість і трагедія Володимира Науменка / Н. Побірченко // Шлях освіти. - 2003. - N3. - С. 41-47
6438. Погляди К. Ушинського на зміст і методику виховання та навчання дітей в сім'ї та школі // Освіта. - 2003.-N33(16-23 липня). - С.4-5.
6439. Погрібний А. Григорій Ващенко: віхи біографії / Погрібний А. // Освіта. - 2003.-N12(12-19 березня). - С.8.
6440. Погрібний А. Педагогічні концепції видатного вченого-державника : до 125-річчя від дня народження Г.Ващенка / Погрібний А. // Освіта України. - 2003.-N28-29(15 квітня). - С.4-5.
6441. Погребенник , В. Михайло Драгоманов і Леся Українка : результативність ідейно-творчого спілкування / В. Погребенник // Освіта. - 2003. - № : 44, (24 вересня - 1 жовтня). - С. 11
6442. Погребенник, В. Малознаний Михайло Драгоманов : сторінками раритетної книжки / В. Погребенник // Дзеркало тижня. - 2003. - №43 (8 листопада). - С. 23.
6443. Подвижник на педагогічній ниві : П.Хропко // Освіта. - 2003.-N2(8-15 січня). - С.7.
6444. Попов, М. Проблема відхилень у поведінці неповнолітініх у педагогічній науці (друга пол. 19 - поч. 20 ст.) / М. Попов // Рідна школа. - 2003. - N4. - С. 65-67
6445. Попова, І. С. Сторінки історії ДНУ / І. С. Попова, Н. П. Олійник, А. І. Рудинська // Класичні університети - центри освіти, науки і культури регіонів: традиції та сучасність: Матеріали Міжнар. наук. - практ. конференції. - 2003. - С. 150-151
6446. Початкова освіта: Парафіяльні школи на Лівобережній, Слобідській та Правобережній Україні. Жіноча освіта в Гетьманщині. Виховання козацької молоді. Василіанські та піарські школи. Шкільні реформи кінця XVIII ст. Початкова освіта на західноукраїнських землях // Історія української культури : У 5 т. / НАН України. - Київ : Наукова думка, 2003. - Т. 3 : Українська культура другої половини XVII -XVIII століть. - С. 443-460.
6447. Про Григорія Ващенка: Вислови // Рідна школа. - 2003. - N6. - С. 5
6448. Проектно-технологічна діяльність учнів на уроках трудового навчання: теорія і методика : монографія / В.В. Бербец, Т.М. Бербец, Н.В. Дубова та ін. ; ред. О.М. Коберник. - К. : Наук. світ, 2003. - 172 с. - Бібліогр.: с. 163-172 (182 назви).
6449. Прокопенко , І. Корифей економічної думки в Україні : матеріали Перших Міжнародних драгоманівських читань / І. Прокопенко // Освіта. - 2003. - № : 44, (24 вересня - 1 жовтня). - С. 6
6450. Прокопенко, І. Ф. Особистість учителя в педагогічній системі В.О. Сухомлинського / І.Ф. Прокопенко // Педагогіка і психологія. - 2003. - N2. - С. 5-11
6451. Прокопович, Б. З історії трудового навчання на Волині / Б. Прокопович // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N3. - С. 48-53
6452. Просвітництво, відродження, єднання : до 135-річчя заснування товариства "Просвіта" //Урядовий кур'єр . - 2003. - №235 (12 грудня). - С. 7.
6453. Проців, Л. Музична педагогіка в Україні у контексті розвитку мистецької журналістики 20-ті - 30-ті рр. 20 ст.) / Л. Проців // Наукові записки. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2003. - Вип. 3'2003. - С. 77-84
6454. Проблема підвищення професійної кваліфікації викладачів вищої школи України ( др. пол. 19 –поч. 20 ст.) /Н.М.Баленко //Наукові записки /МОН України. Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М.Гоголя. – Ніжин, 2003. - №3:Психолого-педагогічні науки. – С.120-123.
6455. Проців, Л. Самовиховання у творчій спадщині В.О.Сухомлинського / Л. Проців // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. - 2003. - Вип.9. - С. 120-127
6456. Пугач, А. Г.Г.Ващенко і вітчизняна педагогіка (До 125-річчя від дня народження) / А. Пугач //Рідна школа. - 2003. - N7. - С. 68-69
6457. Пугач, А. У дорозі до Василя Сухомлинського / А. Пугач // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N12. - С. 5-8. - ISSN 0131-6788
6458. Рідченко, А. Уроки школи Сухомлинського / А. Рідченко // Освіта. - 2003. - № : 42, (10-17 вересня). - С. 4
6459. Радянська школа і педагогіка у другій половині XX ст. // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія / М-во освіти і науки України. - Київ : Знання , 2003. - С. 494-574.
6460. Рега, О. С. Проблеми гуманістичного виховання підростаючого покоління в період національного відродження 1905 - 1914 років / О.С. Рега // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2003. - № 3 : Психолого-педагогічні науки. - С. 100-105
6461. Ржепецький Л. До світла : григорій Ващенко про роль релігії в житті людства і людини /Ржепецький Л. // Освіта. - 2003.-N19(23-30 квітня). - С.2-3.
6462. Рогова, П. Національно-культурне відродження українців РСФРР у 20-ті роки 20 століття: (За матеріалами ж-лу "Новим шляхом" - 1927-1929. Позачерговий номер 1930 р.) / П. Рогова // Рідна школа. - 2003. - N2. - С. 29-31
6463. Розенберг, А. Я. Педагогіка В.О.Сухомлинського як цілісна виховна система / А.Я. Розенберг // Педагогіка і психологія. - 2003. - N2. - С. 11-19
6464. Розенберг, А. Я. Педагогіка Василя Сухомлинського як цілісна виховна система / А.Я. Розенберг // Педагогіка і психологія : Наук.-теор. та інформ. журнал. - 2003. - N2. - С. 11-19
6465. Руденко Ю.Чи знаємо і шануємо геній Костянтина Ушинського? : до 180-річчя від дня народження видатного педагога / Руденко Ю.; НПУ ім.М.П.Драгоманова // Освіта. - 2003.-N11(5-12 березня). - С.4-5.
6466. Рудницька, Н. Середня і вища освіта євреїв на Волині у ХІХ ст.: русифікація чи юдаїзація? / Н. Рудницька // Література та культура Полісся / Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин , 2003. - Вип. 23 : Українсько-російські та білоруські мовно-літературні та культурні зв'язки. - С. 67-74
6467. Савельєва, Н. Гувернерство як вид професійної педагогічної діяльності / Н. Савельєва //Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2003. - Вип. 1-2 (28/29). - С. 134-137
6468. Савченко, О. Розвиток сухомлиністики за 10 років (1993-2003 рр.) / О. Савченко // Педагогічна газета. - 2003. - №10. - С.2-3.
6469. Савчук, В. С. Наукові школи класичних університетів у становленні краєзнавчого руху в Україні першої половини 20-х рр. XX ст. [] / В. С. Савчук // Класичні університети - центри освіти, науки і культури регіонів: традиції та сучасність: Матеріали Міжнародної наук. - практ. конференції. - Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2003. - С. 171-174
6470. Самоплавська, Т. Наталія Лубенець - педагог дошкільного виховання / Т. Самоплавська //Педагогічна газета. - 2003. - №10. - С.6.
6471. Самоплавська, Т. Роль Українського комітету краєзнавства в організації краєзнавчої роботи шкіл України в 20-х роках 20 ст. / Т. Самоплавська // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 43-47
6472. Системний підхід до розв”язання проблем виховання особистості доби європейського Відродження (ХІУ – початок ХУІІ ст. /Б.Год //Збірник наукових праць Полтавського державного університету імені В.Г.Короленка. – Полтава, 2003. – Вип.1-2 (28-29). - С.108-111.
6473. Сачава, Н. М. Педагогіка В.О.Сухомлинського - педагогіка XXI століття / Н.М. Сачава // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N19/20. - С. 25-56
6474. Сбруєва, А. А. Ідеології освітніх реформ кінця XX - початку XXI ст.: конвергентні тенденції / А.А. Сбруєва // Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. - 2003. - N2. - С. 11-16
6475. Сбруєва, А. Досягнення, проблеми та перспективи англійської освітньої реформи ( кінець 20 - початок 21 ст.) / А. Сбруєва // Рідна школа. - 2003. - N6. - С. 73-78
6476. Свинко Й. Видатний географ і педагог : (І.Тесля) / Свинко Й., Шендеровський В. // Урядовий кур'єр. - 2003.-N64(5 квітня). - С.13.
6477. Семез, А. В.О.Сухомлинський про роль учителя у вихованні моральних цінностей учнів / А. Семез // Початкова школа. - 2003. - N9. - С. 18-21
6478. Семеновська, Л. А. Педагоги-наставники М.В. Остроградського / Л.А. Семеновська // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 9. - С. 83-92.
6479. Семеновська, Л. А. Полтавські джерела формування педагогічної позиції М.В. Остроградського / Л.А. Семеновська // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. Серія "Педагогічні науки". - Полтава : АСМІ, 2003. - Вип. 5 (32). - С. 124-131
6480. Семеновська, Л. Проблеми розвитку вищої освіти в першій половині ХІХ ст. / Л. Семеновська //Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2003. - Вип. 1-2 (28/29). - С. 123-129
6481. Семиволос, П. Якісна освіта для всіх. Дебют 2005-го? : проекти / П. Семиволос // Дзеркало тижня. - 2003. - №42 (1 листопада). - С. 15.
6482. Середня та вища освіта: Відкриття спеціальних навчальних закладів у Гетьманщині. Канцелярський курінь. Православні колегіуми. Єзуїтські навчальні заклади. Львівський університет. Проекти заснування університетів у Гетьманщині // Історія української культури : У 5 т. / НАН України. - Київ : Наукова думка, 2003. - Т. 3 : Українська культура другої половини XVII -XVIII століть. - С. 460-534.
6483. Сисоєва, С. Нариси з історії розвитку педагогічної думки : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова ; М-во освіти і науки України. - Київ : ЦУЛ, 2003. - 308 с.
6484. Сисоєва, С. Василь Сухомлинський // С. Сисоєва, І. Соколова. Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 267-274.
6485. Сисоєва, С. Єлизавета Михеєва //С. Сисоєва, І. Соколова. Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 209-212. - (Педагог, громадський діяч дошкільного виховання).
6486. Сисоєва, С. Іван Бажанський //С. Сисоєва, І. Соколова. Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 206-209.
6487. Сисоєва, С. Іван Огієнко// С. Сисоєва, І. Соколова.Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 247-256.
6488. Сисоєва, С. Іван Соколянський // С. Сисоєва, І. Соколова. Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 258-261.
6489. Сисоєва, С. Михайло Ломоносов// С. Сисоєва, І. Соколова.Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 106-134.
6490. Сисоєва, С. Софія Русова // С. Сисоєва, І. Соколова.Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 197-290.
6491. Сисоєва, С. Августин Волошин // С. Сисоєва, І. Соколова. Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 234-239
6492. Сисоєва, С. Агатангел Кримський // С. Сисоєва, І. Соколова. Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 217-220.
6493. Сисоєва, С. Антон Макаренко// С. Сисоєва, І. Соколова. Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 229-233.
6494. Сисоєва, С. Борис Грінченко // С. Сисоєва, І. Соколова.Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 158-163.
6495. Сисоєва, С. Віктор Шаталов// С. Сисоєва, І. Соколова. Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 287-290.
6496. Сисоєва, С. Григорій Ващенко // С. Сисоєва, І. Соколова. Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 261-267.
6497. Сисоєва, С. Григорій Сковорода // С. Сисоєва, І. Соколова. Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 108-112.
6498. Сисоєва, С. Демократичні основи статутів братських шкіл України //С. Сисоєва, І. Соколова. Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 81-93.
6499. Сисоєва, С. Кирило-Мефодіївське братство: національне відродження українського народу // С. Сисоєва, І. Соколова.Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 99-101.
6500. Сисоєва, С. Майстри педагогічної художньоїлітератури(Морачевський П.С., Свидницький А.П., Федькович Ю.А., Ільницький В., Огоновський О.М., Горбаль К.Г., Антонович В.Б., Цеглинський Г.І., Шухневич В.Й., Заклинський Б.Р., Куліш М.Г.) // С. Сисоєва, І. Соколова. Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 134-143.
6501. Сисоєва, С. Марія Грінченко// С. Сисоєва, І. Соколова.Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 163-166.
6502. Сисоєва, С. Микола Скрипник //С. Сисоєва, І. Соколова. Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 212-214.
6503. Сисоєва, С. Микола Корф // С. Сисоєва, І. Соколова.Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 127-130.
6504. Сисоєва, С. Лев Толстой //С. Сисоєва, І. Соколова. Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 143-171.
6505. Сисоєва, С. Августин Волошин // С. Сисоєва, І. Соколова. Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 243-247.
6506. Сисоєва, С. Олександр Музиченко// С. Сисоєва, І. Соколова. Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 239-243.
6507. Сисоєва, С. Олександр Шумський // С. Сисоєва, І. Соколова.Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 214-217.
6508. Сисоєва, С. Освітньо-виховні ідеали в Україні за епохи козацтва // С. Сисоєва, І. Соколова. Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 93-98.
6509. Сисоєва, С. ХХ століття і історії світової і вітчизняної педагогіки// С. Сисоєва, І. Соколова. Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 172-197.
6510. Сисоєва, С. Шалва Амонашвілі // С. Сисоєва, І. Соколова.Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 274-290.
6511. Сисоєва, С. Софія Лисенкові // С. Сисоєва, І. Соколова. Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 284-287.
6512. Сисоєва, С. Софія Русова // С. Сисоєва, І. Соколова. Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 197-204.
6513. Сисоєва, С. Спиридон Черкасенко // С. Сисоєва, І. Соколова. Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 204-206.
6514. Сисоєва, С. Степан Васильченко // С. Сисоєва, І. Соколова.Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 168-171.
6515. Сисоєва, С. Тимофій Лубенець // С. Сисоєва, І. Соколова. Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 166-168.
6516. Сисоєва, С. Христина Алчевська // С. Сисоєва, І. Соколова. Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 151-153.
6517. Сисоєва, С. Яків Чепіга// С. Сисоєва, І. Соколова. Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 220-227.
6518. Сисоєва, С. Ян Ряппо // С. Сисоєва, І. Соколова. Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 256-258.
6519. Слободянюк, Т. Подвижниця національного відродження : перший головний редактор журналу Наталя Лубенець / Т. Слободянюк // Дошкільне виховання. - 2003. - N3. - С. 3-5.
6520. Слюсаренко, Н. Зміст трудового навчання в школах Херсонської губернії (кінець XIX - початок XX століття) / Н. Слюсаренко // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. - 2003. - Вип.9. - С. 172-180
6521. Сметанський, М. А.С.Макаренко та В.О.Сухомлинський про сімейне виховання / М. Сметанський // Рідна школа. - 2003. - N9. - С. 12-14
6522. Станко, О. Формування мовної культури та моральне виховання учнів на основі спадщини Василя Сухомлинського / О. Станко // Українська мова і література в школі. - 2003. - N3. - С. 61-62
6523. Степанова, О. А. Просвітницька діяльність княжни Анни Ярославни у контексті загальноєвропейського єднання / О.А. Степанова // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 55-57.
6524. Стеценко, Н. М. Проблеми учнівського самоврядування в педагогічних дослідженнях другої половини 20 століття / Н.М. Стеценко // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 197-200.
6525. Столярчук, Т. О. Вимоги до особистості народного вчителя в педагогічній думці другої половини XIX - початку XX ст. / Т.О. Столярчук // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 9. - С. 92-100.
6526. Стражникова, І. Діалог як провідний метод педагогічної діяльності Іванни Петрів / І. Стражникова // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. - 2003. - Вип.9. - С. 189-193
6527. Суховеєва, Н. М. Підготовка спеціалістів у Ніжинський вищій школі до здійснення соціального виховання: історико-педагогічний аспект / Н.М. Суховеєва // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2003. - № 3 : Психолого-педагогічні науки. - С. 128-132
6528. Сухомлинська, О. Історія педагогіки як наука і як навчальний предмет: актуальні проблеми / О. Сухомлинська // Шлях освіти. - 2003. - N1. - С. 39-43
6529. Сухомлинська, О. Василь Васильович Зеньковський - київський представник російського зарубіжжя / О. Сухомлинська // Шлях освіти. - 2003. - N2. - С. 38-42
6530. Сухомлинська, О. Випереджаючи час... . (Василь Олександрович Сухомлинський - до 85-річчя від дня народження) / О. Сухомлинська // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N9. - С. 6-9.
6531. Сухомлинська, О. Випереджаючи час... В.О.Сухомлинський - до 85-річчя від дня народження / О. Сухомлинська // Рідна школа. - 2003. - N9. - С. 6-9
6532. Сухомлинський, В. Афоризми. 14 законів дружби / В. Сухомлинський // Дивослово. - 2003. - N9. - С. 27-28
6533. Таврійський вісник освіти : науково-методичний журнал. № 2 / Редкол. А.М. Зубко (гол. ред.) та ін. - Херсон, 2003. - 230 с. Засновник: Південноукр. регіон. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів.- Видається з 2003 р.
6534. Тимошик , М. Українська друкарня Михайла Драгоманова в Женеві: передумови створення, вплив на суспільну думку, подальша доля : матеріали Перших Міжнародних драгоманівських читань / М. Тимошик // Освіта. - 2003. - № : 44, (24 вересня - 1 жовтня). - С. 11
6535. Ткаченко, Г. М. В.О. Сухомлинський про культуру мови вчителя / Г.М. Ткаченко // Педагогіка і психологія. - 2003. - N2. - С. 20-23
6536. Ткаченко, Л. Василь Сухомлинський: світове визнання / Л. Ткаченко // Директор школи. - 2003. - №: 33. - С. 3
6537. Торосян, В. Г. История образования и педагогической мысли : учебник для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. "Педагогика и психология", "Социальная педагогика", "Педагогика" / В.Г. Торосян. - (Учебник для вузов). - Москва : Владос-Пресс, 2003. - 352 с.
6538. Тронько, Т. В. З історії розвитку приватної жіночої освіти в Наддніпрянській Україні першої половини XIX століття [] / Т. В. Тронько // Історична пам'ять : наук. зб. - Полтава, 2003. - С. 89-95
6539. У дорозі до Василя Сухомлинського / Підготов. А.Пугач // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N12. - С. 5-8.
6540. Углова, О. Щедрий дарунок (До 85-річчя від дня народження В.Сухомлинського) / О. Углова, Л. Заліток // Дивослово. - 2003. - N9. - С. 26-27
6541. Удовик, В. М. Освітні заклади Києва в 1941-1943 роках / В.М. Удовик // Наукові записки. Серія: Педагогічні, історичні та фізико-математичні науки : Збірник статей Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 51. - С. 251-260
6542. Українська школа і освіта поза межами України // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія / М-во освіти і науки України. - Київ : Знання , 2003. - С. 575-614.
6543. Усатенко, Т. П. Українська національна школа: минуле і майбутнє : українознавчий вимір / Т.П. Усатенко ; М-во освіти і науки України, Науково-дослідний інститут українознавства. - Київ : Наук. думка, 2003. - 285 с.
6544. Філоретова, Л. Особливості антиурядового вчительського руху в 1912 - на початку 1917 рр. / Л. Філоретова // Пам'ять століть : Історичний науковий та літературний журнал. - 2003. - N5. - С. 113-119
6545. Федоренко , Д. Золотинки педагогіки античної України / Д. Федоренко , О. Федоренко // Освіта. - 2003. - №57(10-17 грудня). - С. 7
6546. Федоренко, Д. Взірець козацької звитяги / Д. Федоренко // Рідна школа. - 2003. - N2. - С. 67-68. - Козацька педагогіка
6547. Федорченко, В. Екскурсійна діяльність в історії шкільництва (Початок ХХ століття) / В. Федорченко // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N7. - С. 50-53.
6548. Фоменко, С. Проблеми розбудови національної школи на шпальтах журналу "Вільна Українська школа" / С. Фоменко // Рідна школа. - 2003. - N6. - С. 69-70
6549. Фролов, А. Наследие А.С. Макаренко в контексте мировой истории двух концепций педагогики: воспитательной и дидактической / А. Фролов // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : Науково-методичний журнал. - 2003. - N1. - С. 225-227.
6550. Хілліг, Г. О.М.Мізерницький - перший "шеф" завідувача колонією А.С.Макаренка / Г. Хілліг // Історична пам'ять : наук. зб. - Полтава, 2003. - С. 95-106
6551. Халамендик, В. Кафедра педагогіки та методики початкового навчання МДУ: історичний шлях і сучасність / В. Халамендик // Початкова школа. - 2003. - N9. - С. 26-28
6552. Халамендик, В. Новобузька учительська семінарія (до історії становлення) / В. Халамендик // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2003. - Вип. 1-2 (28/29). - С. 137-140
6553. Харченко, Л. П. В.О. Сухомлинський про розумове виховання дітей / Л.П. Харченко // Наукові записки. Серія: Педагогічні, історичні та фізико-математичні науки : Збірник статей Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 51. - С. 170-175
6554. Ходанич, П. М. Етнопедагогіка Івана Панькевича / П.М. Ходанич // Педагогіка і психологія. - 2003. - N1. - С. 147-154
6555. Хом’як, І. У пошуках таїни слова (Ірина Леонтіївна Мізюк, учителька української мови і літератури) / І. Хом’як // Дивослово. - 2003. - N5. - С. 65-67
6556. Хоружева, Л. Є. Становлення теорії інноваційних технологій навчання у педагогічній думці ХХ ст. / Л.Є. Хоружева // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 8. - С. 58-61.
6557. Цілісна характеристика становлення і розвитку самоврядування в єдиній виховній системі колонії : (педагогічні пошуки А.С. Макаренка) // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 235-239.
6558. Цибулько, Л. Г. Про історико-педагогічне дослідження соціального виховання в Україні у 20-30-х роках 20 століття / Л.Г. Цибулько // Проблеми трудової і професійної підготовки : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Слов'янський держ. пед. ун-т. - Слов'янськ, 2003. - Вип. 8. - С. 181-187.
6559. Цимбал, Ю. В. Формування інституту почесних членів і докторів Університету Св. Володимира за статутами університетів Російської імперії / Ю.В. Цимбал // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Редкол.: М.П. Головко (голов. ред.) та ін. - Київ : Курс, 2003. - Вип. 4(23). - С. 120-126.
6560. Чепур, В. Г.Ващенко про виховний ідеал у змісті освіти національної школи / В. Чепур // Вісник студентського наукового товариства / Відп. ред. М.Г. В'ялий. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. - Вип.2. - С. 6-8
6561. Черкасов, О.В. До питання про розробку періодизації історії освіти та педагогічної думки у дослідженнях В.П. Роднікова та О.Б. Селіхановича / О.В. Черкасов // Вісник : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 6. - С. 173-176
6562. Черненко, О. Записки вчителя / О. Черненко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - N3. - С. 129-133
6563. Чупилко, Г. Роль церкви у становленні освіти в Україні (Історичний аспект) / Г. Чупилко // Рідна школа. - 2003. - N4. - С. 74-76
6564. Шевченко, В. М. Всеросійські і всесоюзні з"їзди, конференції та наради сурдопедагогів і їх роль у розвитку вітчизняної теорії та практики виховання і навчання глухих дітей(кінець ХІХ-І половина ХХ століття) / В.М. Шевченко // Актуальні питання сурдопедагогіки : Збірник наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - С. 30-62.
6565. Шевченко, В. Острозька академія: її чолові представники та початкова діяльність / В. Шевченко // Людина і світ. - 2003. - N7. - С. 2-6
6566. Шевченко, С. "Невідомий" вчений і педагог: До 110-ї річниці з дня народження Я.Б.Рєзніка / С. Шевченко // Рідна школа. - 2003. - N1. - С. 69-71
6567. Шевченко, С. Перша докторська дисертація з педагогіки в Україні / С. Шевченко // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N12. - С. 72-74.
6568. Шкабара, К. О. Була така школа (Жива історія освіти) / К.О. Шкабара, С.О. Шкабара // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - N1. - С. 184-188
6569. Школа і педагогіка в незалежній українській державі // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія / М-во освіти і науки України. - Київ : Знання , 2003. - С. 615-766.
6570. Школа і педагогічна творчість українських просвітителів другої половина XIX ст. // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія / М-во освіти і науки України. - Київ : Знання , 2003. - С. 271-364.
6571. Шпак, В. П. Реабілітаційно-педагогічні погляди В.О.Сухомлинського : до 85-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського / В.П. Шпак // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. - 2003. - N3/4. - С. 24-31
6572. Шпиталь, І. Страдницький шлях на Голготу: (Наукові студії Ігоря Лікарчука. 1917-1943 роки). 17 міністрів освіти: хто підносив яскраві світильники розуму, хто "просвіщав" Україну при сталінській коптилці... / І. Шпиталь // Рідна школа. - 2003. - N5. - С. 51-59
6573. Шумілова, І. Просвітницька діяльність повітових земств Північно-приазовського регіону в другій половині 19 століття / І. Шумілова // Шлях освіти. - 2003. - N3. - С. 47-52
6574. Шумілова, І. Просвітницька діяльність повітових земств Північно-приазовського регіону в другій половині ХІХ століття / І. Шумілова // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 47-52
6575. Щербяк, Ю. Вплив ідей абстинентського руху на розв'язання морально-етичних проблем галицьких українців у першій половині 20 століття / Ю. Щербяк // Наукові записки. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2003. - Вип. 3'2003. - С. 91-98
6576. Юніцька, Н. Учитель краси і добра (До 85-річчя від дня народження В.Сухомлинського) / Н. Юніцька // Дивослово. - 2003. - N9. - С. 25
6577. Яворська, С. З історії методики розвитку мовлення учнів (20-ті - 30-ті роки 20 ст.) / С. Яворська // Українська мова і література в школі. - 2003. - N3. - С. 63-66
6578. Яворська, С. З історії методики розвитку мовлення учнів (20-ті - 30-ті роки 20 ст.) / С. Яворська // Українська мова і література в школі. - 2003. - N5. - С. 55-58
6579. Яворська, С. Методи і прийоми навчання мови в 16 ст. / С. Яворська // Рідна школа. - 2003. - N7. - С. 62-66
6580. Яворська, С. Методичні ідеї та знахідки Терентія Гарбуза / С. Яворська // Рідна школа. - 2003. - N5. - С. 59-61
6581. Яворська, С. Методична концепція Якова Чепіги / С. Яворська // Початкова школа. - 2003. - N6. - С. 44-46
6582. Яворська, С. Підручники української мови кінця 16- першої половини 17 ст. / С. Яворська // Рідна школа. - 2003. - N3. - С. 42-45
6583. Яворська, С. Реалізація методичних ідей у практиці роботи школи (50-ті роки ХХ століття) / С. Яворська // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N12. - С. 69-72.
6584. Яворська, С. Т. Визначальні ідеї підручників української мови (20-30-ті роки ХХ ст.) / С.Т. Яворська // Педагогіка і психологія : Наук.-теор. та інформ. журнал. - 2003. - N2. - С. 120-131
6585. Яворська, С. Т. Методичні посібники і підручники для шкіл і самонавчання ( 20-30-ті роки 20 ст.) / С.Т. Яворська // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. - 2003. - N3/4. - С. 162-173
6586. Яворська, С. Т. Методичні посібники і підручники для шкіл і самонавчання (20-30-ті роки ХХ ст.) / С.Т. Яворська // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. - 2003. - N3/4. - С. 162-173
6587. Яворська, С. Т. Підручники української мови в науково-педагогічній спадщині початку 20 ст. / С.Т. Яворська // Педагогіка і психологія. - 2003. - N1. - С. 117-126
6588. Яворська, С. Т. Підручники української мови в науково-педагогічній спадщині початку ХХ ст. / С.Т. Яворська // Педагогіка і психологія : Наук.-теор. та інформ. журнал. - 2003. - N1. - С. 117-126
6589. Яким Ярема / М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; Упоряд., ред. і прим. С. Яреми. - (Українська педагогічна думка Галичини в іменах ; вип. 1). - Львів, 2003. - 244 с.
6590. Ярмаченко М. Антон Макаренко - класик української педагогіки 20 століття : до 115-річниці від дня народження / Ярмаченко М. // Педагогічна газета. - 2003.-N2. - С.3.
6591. Ярошинська, О. Розвиток поглядів на інститут батьківства у працях вітчизняних педагогів ( друга половина 19 - 20 століття) / О. Ярошинська // Рідна школа. - 2003. - N6. - С. 63-66

Див. 324, 2632, 3319, 3983, 5090, 5102, 5109, 5140, 5160, 5179, 5195, 5211, 5398, 5406, 5409, 5449, 5479, 6859, 6882, 6870, 6925, 6928, 6955, 7003, 7017, 7028.
Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Г. В. Купрікова Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
123456789 -> Звіт "Аналіз реальних проблем та потреб ромів в Україні" київ жовтень 2003 зміст вступ 4 Ромський етнос в Україні 7 Методологія дослідження 12 Спосіб життя ромського населення 16
123456789 -> Розвиток творчої особистості в процесі впровадження інноваційних технологій на уроках світової літератури та художньої культури у державній національній програмі «Освіта» «Україна XXI століття»
123456789 -> Казка про сосну і синичку
123456789 -> П. драгоманова д І ц вікторія Олегівна
123456789 -> О. Слюніна, канд філол наук, асист
123456789 -> Конспект модульного заняття у 6 класі по темі
123456789 -> Сценарій виховного заходу «Спадщина з глибини віків»
123456789 -> Опис досвіду роботи вчителя «Захисту Вітчизни» Тернопільської школи допризовної підготовки Батурина Петра Романовича


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   53


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка