Педагогічна бібліографія


ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИСторінка39/53
Дата конвертації05.05.2016
Розмір7.5 Mb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   53

ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ
6030. Автушенко, О. С. Теоретичні проблеми підготовки військових вихователів в умовах університетської освіти / О.С. Автушенко // Нові технології навчання / Редкол.: В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 34. - С. 132-139.
6031. Антонюк, Р. І. Підготовка вчителя до правового виховання учнівської молоді етнічних меншин в Україні / Р.І. Антонюк // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.31. - С. 70-79.

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА
6032. Ареф'єв, В. Г. Педагогічна практика в школі : навчально-методичний посібник для студ. фак-ту фіз. виховання / В.Г. Ареф'єв, В.І. Куриш, М.В. Молнар ; М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ: НПУ, 2003. - 102 с.
6033. Воронцова, О. О. Педагогічна практика у системі підготовки вчителя мистецьких дисциплін і художньої культури / О.О. Воронцова // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 250-254.
6034. Кіньколих, М. Ф. Методика організаційного забезпечення проведення виробничої практики та оформлення результатів виконання програмних завдань студентами / М. Ф. Кіньколих // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.31. - С. 194-200.
6035. Кіньколих, М. Ф. Методика розробки програм практики студентів / М. Ф. Кіньколих // Нові технології навчання / Редкол.: В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 34. - С. 67-71.
6036. Кацова, Л. І. Організація педагогічної практики студентів в умовах інноваційного режиму школи / Л.І. Кацова // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 269-275.
6037. Манькусь, І. В. Ознайомлення студентів з модульно-розвиваючою системою навчання на педагогічній практиці / І. В. Манькусь // Науковий вісник Миколаївського держ. пед. ун-ту. Сер. Педагогічні науки. - 2003. - Вип. 5. - С. 38-50
6038. Мороз, І. В. Педагогічна практика студентів у загальноосвітніх навчальних закладах : навч.посібник / І.В. Мороз; М-во освіти і науки України. НПУ ім. М.П.Драгоманова. - Київ, 2003. – 90 с.
6039. Організація педагогічної практики в педагогічному університеті студентів заочної форми навчання : методичні рекомендації / Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя ; Укл. Н.І. Яковець, О.В. Аніщенко, І.І. Киричок, Н.М. Стрельнікова. - Ніжин : НДПУ, 2003. - 59 с.
6040. Романько, Т. І. Аналіз готовності майбутніх учителів до гуманізації вазємовідносин між особистістю і колективом у процесі навчально-виховної практики / Т.І. Романько // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 316-318.
6041. Семеног, О. М. Професійне становлення майбутнього вчителя української мови і літератури у процесі педагогічної практики / О.М. Семеног // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 9. - С. 209-218.
6042. Стешенко, В. Технічна практика майбутніх учителів трудового навчання / В. Стешенко, О. Гриднєва // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N3. - С. 46-48

Див. 3873, 5657.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, ПЕРЕПІДГОТОВКА КАДРІВ
6043. Бачинська, Є. Організаційна структура управління підготовкою вчителів до класного керівництва в системі підвищення кваліфікації / Є. Бачинська // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N12. - С. 42-45.
6044. Земцова, В. Продолжение образования, критерии готовности / В. Земцова, Ж. Калеева //Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 83-86
6045. Кирилаш, А. Р. Системный подход к организации самообразования и самосовершенствования педагога / А.Р. Кирилаш // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт / Донецький нац. ун-т, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Ін-т педагогіки АПН України. - Донецьк : ТЕАН, 2003. - Вип. 19. - С. 42-53.
6046. Коваленин, В. "Мастер-класс" в Конче-Заспе, или элитное повышение квалификации (субъективные заметки) / В. Коваленин // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N16. - С. 43-46
6047. Кремень, В. Підготовка вчителя в умовах переходу загальноосвітньої школи на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання / В. Кремень // Вища школа. - 2003. - N1. - С. 3-11
6048. Лебедева, И. А. Личностно-развивающий подход к организации курсов повышения квалификации учителей математики / И.А. Лебедева // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт / Донецький нац. ун-т, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Ін-т педагогіки АПН України. - Донецьк : ТЕАН, 2003. - Вип. 19. - С. 53-66.
6049. М'ясоїд, Г. І. Підвищення кваліфікації працівників системи соціального захисту населення (аналіз результатів дослідження у Дніпропетровській області) / Г.І. М'ясоїд // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 358-362.
6050. Мельник, В. Управлінська підготовка керівника навчального закладу в системі підвищення кваліфікації / В. Мельник // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : Науково-методичний журнал. - 2003. - N1. - С. 162-169.
6051. Ніколенко, Л. Особистісно орієнтований підхід у підвищенні кваліфікації педагогів / Л. Ніколенко // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N1. - С. 103-106
6052. Нінова, Т. С. Безперервна підготовка учителів хімії до екологічної освіти і виховання учнів / Т.С. Нінова // Наукові записки. Серія: Педагогічні, історичні та фізико-математичні науки : Збірник статей Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 51. - С. 131-137
6053. Олійник, В. Загальнотеоретичні підходи до управління і їх вплив на розвиток системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників / В. Олійник // Шлях освіти. - 2003. - N2. - С. 6-11
6054. Пуцов, В. Цільове управління в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників / В. Пуцов // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N1. - С. 8
6055. Сегеда, Н. Професійне самовдосконалення вчителя музики / Н. Сегеда // Мистецтво та освіта. - 2003. - N1. - С. 2-6.
6056. Старагіна, І. П. До питання про розробку науково обгрунтованої моделі перепідготовки вчителя до роботи за системою розвивального навчання Ельконіна Д.Б., Давидова В.В. та інших / І.П. Старагіна // Практична психологія та соціальна робота. - 2003. - N2/3. - С. 120-121.
6057. Фатєєв, С. Педагогам - іноземну мову як другу спеціальність. / С. Фатєєв // Дошкільне виховання. - 2003. - N6. - С. 15.

Див. 4595.
НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА
6058. Василюк, А. В. Неперервна освіта / А.В. Василюк // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2003. - № 3: Психолого-педагогічні науки. - С. 50-54.
6059. Даниленко, В. Методологічні проблеми неперервної педагогічної освіти / В. Даниленко, К. Левківський, В. Мележик // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2003. - N2/3. - С. 38-43.
6060. Іванов, С. В. Парадигма неперервної гуманітарної освіти: методичні аспекти становлення у вищій школі / С.В. Іванов, П.С. Борсук, С.І. Дичковський // Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. - 2003. - N1. - С. 8-13
6061. Клюєв, В. П. Структурні особливості неперервної освіти в Дніпропетровському національному університеті / В. П. Клюєв // Класичні університети - центри освіти, науки і культури регіонів: традиції та сучасність: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. - 2003. - С. 89-92
6062. Козаков, В. Андрагогіка і технологія навчання викладачів у контексті неперервної освіти: теоретичні та практичні аспекти / В. Козаков, Д. Дзвінчук // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : Науково-методичний журнал. - 2003. - N1. - С. 139-153.
6063. Неперервна професійна освіта: Філософія, педагогічні парадигми, прогноз / В.П. Андрущенко, І.А. Зязюн, В.Г. Кремень та ін.; За ред. В.Г. Кременя ; АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. - Київ : Наукова думка, 2003. - 853 с.
6064. Потай, І. Ю. Фактори впливу на якість навчання в системі безперервної підготовки фахівців з вищою освітою / І.Ю. Потай // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.31. - С. 55-59.
6065. Ситенко, Ю. Система неперервної освіти для обдарованої молоді / Ю. Ситенко, В. Авраменко, В. Шадура // Вісник НАН України. - 2003. - N4. - С. 12-14.
6066. Удовенко, М. В. Психологічне супроводження розвитку особистості в системі безперервної освіти / М.В. Удовенко // Практична психологія та соціальна робота. - 2003. - N8. - С. 75-76
6067. Федорченко, В. Становлення та особливості безперервної туристичної освіти в Україні / В. Федорченко // Вища освіта України. - 2003. - N1. - С. 44-49
6068. Цехмістер, Я. В. Допрофесійна підготовка учнівської молоді в системі неперервної професійної освіти / Я.В. Цехмістер // Неперервна професійна освіта: Філософія, педагогічні парадигми, прогноз / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. - Київ : Наукова думка, 2003. - С. 565-690.

Див. 6052.
ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА

6069. Виговська, О. Потенціал минулого - гарантія сьогоднішнього поступу ЦІППО / О. Виговська //Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N1. - С. 4-5
6070. Гравіт, В. О. Особливості впровадження дистанційного навчання в післядипломну педагогічну освіту / В.О. Гравіт, С.В. Антощук // Педагогіка і психологія. - 2003. - N1. - С. 67-75
6071. Десятов, Т. М. Дистанційне навчання в системі неперервної професійної освіти / Т.М. Десятов //Педагогіка і психологія. - 2003. - N1. - С. 75-80
6072. Дивак, В. Методична робота - складова післядипломної педагогічної освіти / В. Дивак //Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N1. - С. 13
6073. Клепко С. Освіта, яка заохочує до запитань, або таємниця парадокса "innovation societies" - "miseducation" : (Відмінності між США та Україною у стилях загальних підходів до інноваційних процесів для української післядипломної педагогічної освіти) / Клепко С. // Управління освітою. - 2003.-N9. - С.10.
6074. Клокар, Н. Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів: історія та розвиток / Н. Клокар // Початкова школа. - 2003. - N11. - С. 1-8
6075. Кузьмінський, А. Деякі аспекти становлення післядипломної педагогічної освіти / А. Кузьмінський // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : Науково-методичний журнал. - 2003. - N1. - С. 154-161.
6076. Кузьмінський, А. Управління навчальним процесом у ВНЗ післядипломної освіти / А. Кузьмінський // Рідна школа. - 2003. - N3. - С. 21-23
6077. Маслай, Г. Післядипломна освіта педагога в умовах модернізації освіти / Г. Маслай //Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N3(39). - С. 12-14
6078. Михайлович, Г. Виховуємо творчого вчителя: (З практики запровадження пілотного проекту "Дворічне стажування" Миколаївським ін-том післядипломної педагогічної освіти) / Г. Михайлович //Історія в школах України. - 2003. - N5. - С. 30-31
6079. Півненко, В. Підвищувати ефективність функціонування навчальних закладів післядипломної освіти юристів / В. Півненко, Є. Мірошниченко // Право України. - 2003. - N9. - С. 108-111
6080. Пархоменко Л. Ігри, у які грають дорослі : активно-ігрові форми в системі післядпломної освіти /Пархоменко Л. // Управління освітою. - 2003.-N1. - С.8-9.
6081. Полак Л. Ділова гра як спосіб організації пізнавальної діяльності : (післядипломна освіта) / Полак Л. // Директор школи. - 2003.-N2. - С.7-9.
6082. Романишин, І. Діагностика сформованості рівнів культури математичного мовлення вчителів початкових класів у процесі післядипломної освіти (на прикладі текстових задач) / І. Романишин //Наукові записки. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2003. - Вип. 3'2003. - С. 41-46
6083. Сілаєва, І. Є. Модель індивідуального підвищення кваліфікації як можливий напрям розвитку післядипломної освіти / І.Є. Сілаєва // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : Збірник наукових праць. - Харків, 2003. - С. 120-125
6084. Семиченко, В. Актуальні проблеми реформування системи післядипломної освіти / В. Семиченко // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N1. - С. 7
6085. Синенко, С. Мета і завдання післядипломної освіти вчителів (З теорії педагогічної освіти західних країн) / С. Синенко // Рідна школа. - 2003. - N7. - С. 73-76
6086. Скрипник, М. Ігри дорослих : інтерактивні методи післядипломного навчання / М. Скрипник //Управління освітою. - 2003. - №20,21. - С.8-11,15.
6087. Тимошко, Г. Підготовка керівника навчального закладу в системі післядипломної освіти / Г. Тимошко // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2003. – Т. 6, N4. - С. 110-117
6088. Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. До 50-річчя від дня заснування // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 11-43
6089. Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України: Історія та розвиток /Ред. кол. В.В. Олійник, Л.І. Даниленко. - Київ : Логос , 2003. - 144 с.

Див. 4658, 6910.
НЕДЕРЖАВНА ОСВІТА

Див. 5108, 5150, 5422, 5817, 5837, 5880
ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА

6090. Арешонков, В. Дистанційне навчання педагогічних працівників: досвід і проблеми / В. Арешонков, В. Трохименко // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N5/6. - С. 162-168
6091. Астаф'єва, М. Дистанційне навчання - не данина моді, а вимога часу / М. Астаф'єва, Ю. Ковальчук // Рідна школа. - 2003. - N10. - С. 28-29
6092. Дистанційне навчання // Все для вчителя. - 2003.-N13-14. - С.15-16.
6093. Жилінкова І. Дистанційна освіта: комп'ютерні телекомунікації в сучасній освітній діяльності / Жилінкова І. // Управління освітою. - 2003.-N4. - С.11.
6094. Іщенко, Т. Д. Можливість використання елементів дистанційної освіти у вищій школі при денній формі навчання / Т. Д Іщенко, О. А Тітова // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.30. - С. 21-24.
6095. Іщенко, Т. Д. Можливість використання елементів дистанційної освіти у вищій школі при денній формі навчання / Т. Д. Іщенко, О. А. Тітова // Проблеми освіти. - К., 2003. - Вип. 30
6096. Козлакова Г. Інформаційно-програмне забезпечення: місце і роль у підтримці педагогічної дистанційної освіти / Козлакова Г., Рогальська Н. // Освіта . - 2003.-N24-25(28 травня-4 червня). - С.6-7.
6097. Кудін, А. Дистанційне навчання в Національному педагогічному університеті : інтерв'ю з директором Інституту дистанційного навчання / А. Кудін // Освіта України. - 2003. - №91 (5 грудня). - С. 5
6098. Кухаренко, В. М. Методичні аспекти організації синхронного спілкування в дистанційному навчанні / В.М. Кухаренко, А.С. Молодих // Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 6. - С. 36-40
6099. Кухаренко, В. М. Організація дистанційного навчання у великих групах / В.М. Кухаренко, Г.С. Молодих // Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 7. - С. 99-105
6100. Кушерець, В. І. Тенденції розвитку дистанційної освіти / В.І. Кушерець // Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал Товариства "Знання" України і Спілки журналістів України. - 2003. - N11/12. - С. 5-7. - ISSN 0868-8117
6101. Павлова, Т. П. Персоніфіковане дистанційне навчання та педагогіка. / Т.П. Павлова // Проблеми освіти / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ, 2003. - Вип. 34. - С. 178-183
6102. Распопов, И. В. Структурно-системный подход к информационному обеспечению дистанционного обучения [] / И. В. Распопов, Е. Т. Коробов // Класичні університети - центри освіти, науки і культури регіонів: традиції та сучасність: Матеріали Міжнародної наук. - практ. конференції. - Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2003. - С. 154-158
6103. Сізих, Н. В. Аналіз методології використання сучасних засобів дистанційного навчання / Н.В. Сізих // Психологія / ред. С. Д. Максименко [(та ін.] ; відп. ред. Л. В. Долинська. - Київ, 2003. - Вип. 20. - С. 283-289
6104. Седеревічене, А. Дистанційна освіта: перепідготовка вчителів з проблем реалізації нових освітніх програм 4-річної початкової школи / А. Седеревічене // Початкова школа. - 2003. - N11. - С. 9-10
6105. Стасюк, В. Д. Віртуальні методи навчання у системі професійної підготовки майбутніх економістів / В.Д. Стасюк // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 9. - С. 219-227.
6106. Стефаненко, П. В. Індивідуалізація статичних характеристик дистанційного навчання з урахуванням типу інформаційного метаболізму студента / П.В. Стефаненко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. Серія "Педагогічні науки". - Полтава : АСМІ, 2003. - Вип. 5 (32). - С. 164-173
6107. Стефаненко, П. В. Потенціал систем штучного інтелекту в дистанційному навчанні / П.В. Стефаненко // Наукові записки. Серія: Педагогічні, історичні та фізико-математичні науки : Збірник статей Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 51. - С. 156-165
6108. Стефаненко, П. В. Технологія Mind Map як інструмент підвищення якості дистанційного навчання / П.В. Стефаненко // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 9. - С. 228-237.
6109. Ушакова, Н. М. Про нормативно-правове забезпечення дистанційного навчання у вищому навчальному закладі / Н.М. Ушакова, А.Б. Воронова, Л.Є. Калиновська // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти; Редкол.: В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 35. - С. 274-281.
6110. Шуневич, Б. І. Дистанційна освіта: зарубіжний досвід на матеріалі англійської мови / Б.І. Шуневич // Іноземні мови : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 64-66
6111. Шуневич, Б. І. Розвиток основних компонентів для організації дистанційного навчання в Україні / Б.І. Шуневич // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.33. - С. 45-56.
6112. Шуневич, Б. І. Технічні аспекти впровадження електронного дистанційного навчання в Україні / Б.І. Шуневич // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 27-30
6113. Шуневич, Б. Дистанційна освіта в Україні: навчальні матеріали / Б. Шуневич // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.31. - С. 323-342.
6114. Юрчук Л. Скільки коштує комп'ютерна неграмотність? : стан сучасної дистанційної освіти / Юрчук Л., Пойда С. // Управління освітою. - 2003.-N4. - С.6-7.
6115. Якусевич, Ю. Г. Дистанційне навчання як інформаційна технологія / Ю.Г. Якусевич // Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту. - Ізмаїл, 2003. - Вип. 14 : Історичні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки. - С. 93-97

Див. 6070
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ ОСВІТИ

6116. Астахова, В. И. XXI - век образования : становление международного сотрудничества Украины в области образования: учет современных тенденций / В.И. Астахова, Е.В. Астахова // Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. - 2003. - N2. - С. 40-45
6117. Бігун, В. Юридична освіта в Україні та США / В. Бігун // Юридичний журнал. - 2003. - N4(10). - С. 132-135
6118. Баранник, Н. Засоби розвитку творчої самостійності майбутніх учителів-словесників / Н. Баранник // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N8. - С. 47-51
6119. Бойцун, Н. Є. Взаємоузгодження магістерських програм з напрямку "Економіка" як основа інтеграції економічної освіти університетів України та Європи / Н. Є. Бойцун, Н. І. Галан // Класичні університети - центри освіти, науки і культури регіонів: традиції та сучасність: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. - 2003. - С. 24-25
6120. Бойцун, Н. Є. Значення міжнародного співробітництва у розвитку інтеграційних процесів у галузі вищої освіти / Н. Є. Бойцун // Класичні університети - центри освіти, науки і культури регіонів: традиції та сучасність: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. - 2003. - С. 16-20
6121. Болонський процес у фактах і документах : сорбонна-Болонья-Саламанка-Прага-Берлін / М-во освіти і науки України ; Упоряд. М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І. Бабин. - Тернопіль ; Київ : Економічна думка, 2003. - 60 с.
6122. Болонський процес у фактах і документах ( Сорбонна-Болонья-Саламанка-Прага-Берлін) / М-во освіти і науки України ; упоряд. М. Ф. Степко. - Київ ; Тернопіль, 2003. - 56 с.
6123. Василенко, О. А. Универсалии языкового общения и методика обучения восприятию их в процессе перевода / О.А. Василенко // Инновации в образовании. - 2003. - N6. - С. 70-90.
6124. Величко, О. Г. Якість освіти-проблеми й перспективи (за матеріалами 45 Європейського конгресу якості, 18-19 вересня 2001 р., Стамбул, Туреччина). / О.Г. Величко, С.Й. Пинчук, С.Т. Пліскановський // Проблеми освіти / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ, 2003. - Вип. 34. - С. 282-286
6125. Волошинова, Л. Результати впровадження експериментальної моделі використання аудіовізуальних мистецтв / Л. Волошинова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 209-214.
6126. Гаранін, О. Я. Про деякі напрями діяльності Українського вільного університету на шпальтах української періодичної преси (1992-2002) / О.Я. Гаранін // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України / Ред. В.И. Андрейцев, Ред. Б.І. Андрусишин, Ред. О.В. Бабкіна, Голов. ред. М.Л. Головко. - Київ : Курс, 2003. - Вип.2(21). - С. 214-220.
6127. Гаркуша, Л. С. Международный центр: путь к интернационализации высшего образования / Л.С. Гаркуша // Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. - 2003. - N2. - С. 128-133
6128. Гишар, Жан-Поль. Европа и гармонизация систем образования / Жан-Поль Гишар // Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. - 2003. - N2. - С. 22-25
6129. Глузман, О. В. Спільна декларація міністрів освіти Європи : (Болонья, 19 червня 1999 року) / О.В. Глузман // Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. - 2003. - N2. - С. 4-6
6130. Горбунова, Л. Г. Морфология рейтинга в контексте качества образования / Л.Г. Горбунова // Инновации в образовании. - 2003. - N6. - С. 20-29.
6131. Грищак, В. З. Як складається позитивний імідж навчального закладу? : на прикладі Запорізького державного університету / В.З. Грищак // Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. - 2003. - N2. - С. 110-114
6132. Дмитренко, П. В. Підготовка педагогічних кадрів крізь призму Болонського процесу / П.В. Дмитренко // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : НПУ , 2003. - Т. 38. - С. 3-11
6133. Дремуха, А. В європейський освітній простір - інтегруємось : в НПУ ім. М.П.Драгоманова Перша міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасний стан та перспективи розвитку трудового навчання в освітньому європейському просторі" / А. Дремуха // Освіта. - 2003. - №48(22-29 жовтня). - С.8.
6134. Жижко, Т. Крок до інтеграції в європейський освітній простір: (Перша міжнародна науково-практична конференція "Сучасний стан та перспективи розвитку трудового навчання в європейському освітньому просторі") / Т. Жижко // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N5/6. - С. 126-127
6135. Журавський, В. С. Болонський процес: Головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти / В.С. Журавський, М.З. Згуровський ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". - Наук.-метод. вид. - Київ : Політехніка, 2003. - 200 с.
6136. Загвоздкин, В. Учение для жизни: международная программа исследований учебных достижений учащихся / В. Загвоздкин // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 52-60
6137. Іванюк, І. Міжнародне дослідження TIMSS як іструмент вимірювання навчальних досягнень учнів / І. Іванюк // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 21-27
6138. Карбовнічек, І. Початкове навчання в перспективі європейської інтеграції / І. Карбовнічек // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2003. - N12. - С. 52-54
6139. Квятковський, Стефан-М. Європейський контекст розвитку професійної освіти / Стефан-М. Квятковський // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 81-87.
6140. Кириченко, І. Форум директорів європейських шкіл: нові форми взаємодії / І. Кириченко //Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N5. - С. 80-82
6141. Ковальчук, С. Інтеграція України до Європи - освітній аспект / С. Ковальчук // Наукові записки. - Київ : КМ Академія, 2003. - Т.22.У 3-х ч., Ч.2 : Суспільні науки. Політичні науки. Юридичні науки. Соціальні науки. Економічні науки . - С. 200-204.
6142. Козюра, І. В. Місцеве самоврядування в контексті громадянської освіти: Канада, Україна / І.В. Козюра // Розвиток демократії та демократична освіта в Україні : Матеріали II міжнародної наукової конференції (Одеса, 24 - 26 травня 2002 р.) / М-во освіти і науки України, Ін-т вищ. освіти АПН України, Одеська нац. юридич. академія, Канадсько-Український Проект "Демократична освіта". - Київ : Ай-Бі, 2003. - С. 700-706.
6143. Корсак, К. В. Про стосунки держави і громадськості в європейському освітньому просторі / К.В. Корсак // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2003. - N9(21). - С. 2-5
6144. Корсак К. Вектор інтеграції в 21 ст. - європейський освітній простір / Корсак К. // Директор школи. - 2003.-N15. - С.1-4.
6145. Корсак К. Міжнародна стандартна класифікація освіти і освіта України / Корсак К. // Директор школи. - 2003.-N2. - С.5-7.
6146. Корсак К. Міфи і правда про міжнародні атестати / Корсак К. // Директор школи. - 2003.-N10. - С.3-5.
6147. Корсак К. Світові стандарти і вітчизняні стереотипи : ще раз про світовий стандарт середньої освіти / Корсак К. // Директор школи. - 2003.-N8. - С.2-4.
6148. Корсак К. Україна і європейський простір вищої освіти / Корсак К. // Директор школи. - 2003.-N20. - С.6-8.
6149. Кремень, В. "Людина XXI століття навчається все життя..." : Україну обрано до Міжнародного Бюро освіти / В. Кремень // Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. - 2003. - N2. - С. 8-10
6150. Курило, В. С. Міжнародне співробітництво як завдання педагогічної науки / В.С. Курило, О.В. Адаменко // Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. - 2003. - N2. - С. 28-31
6151. Кучеренко, Е. Американская школа глазами российского педагога / Е. Кучеренко // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 89-95
6152. Локшина, О. І. Моніторинг якості освіти: світовий досвід / О.І. Локшина // Педагогіка і психологія. - 2003. - N1. - С. 108-116
6153. Мілютенко, В. Використання ідей Вальдорфської педагогіки у реабілітаційних закладах / В. Мілютенко // Вісник студентського наукового товариства / Відп. ред. М.Г. В'ялий. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. - Вип.2. - С. 59
6154. Маніфест Міжнародного форуму із толерантності "Від конфлікту культур до культури миру" (1-3 жовтня 2003 року, Автономна Республіка Крим, Україна) // Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал для освітян, батьків та юнацтва. - 2003. - N4. - С. 33-38
6155. Марга, А. Взаємодія між університетами у Центральній та Південно-Східній Європі / А. Марга // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2003. - N2/3. - С. 91-96.
6156. Мартинець А. Про Міжнародні педагогічні читання, приурочені 125-й річниці з дня народження Януша Корчака / Мартинець А., Юсипчук С. // Початкова освіта. - 2003.-N6. - С.2.
6157. Мокрушина, Т. Г. Історія заснування і розвитку партнерства з Бельгією / Т.Г. Мокрушина // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N23/24. - С. 31-32
6158. Москалева, И. С. Подготовка учителя иностранного языка / И.С. Москалева // Школьные технологии : Научно-практический журнал школьного технолога (завуча). - 2003. - N6. - С. 209-212
6159. Музиченко, Ю. Зарубіжний досвід організації групової роботи з учнями / Ю. Музиченко // Рідна школа. - 2003. - N9. - С. 76-78
6160. Носков, В. І. Проблеми вищої освіти у контексті європейської інтеграції / В.І. Носков, О.В. Мірошниченко, А.В. Кальянова // Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. - 2003. - N2. - С. 90-93
6161. Організація роботи з іноземними студентами і розвиток міжнародного співробітництва в освіті України : збірник інформаційно-довідкових матеріалів / М-во освіти і науки України, Європейський ун-т ; За заг. ред. С.Т. Різниченко. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту , 2003. - 353 с.
6162. Павлюченко, І. М. "Друг, який ніколи не зраджує". Про розвиток побратимських зв'язків із Колежем Еміля Гійомена міста Мулен (Франція) / І.М. Павлюченко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N23/24. - С. 30-31
6163. Перші міжнародні драгомановські читання, 30 вересня - 2 жовтня 2003 р. : програма / М-во освіти і науки України, АПН України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - 14 с.
6164. Петров, Р. Сучасні інтеграційні європейські процеси в галузі освіти: "Сорбонсько-Болонський процес" / Р. Петров // Правничий часопис Донецького університету. - 2003. - N1(9). - С. 75-77
6165. Плешакова, Л. Я. Организационно-деловая игра как средство формирования логического мышления и профессиональных навыков студентов / Л.Я. Плешакова // Инновации в образовании. - 2003. - N6. - С. 91-103.
6166. Подобєдова, Т. Ю. Як отримати грант? : співпраця з міжнародними організаціями-грантодавцями як напрям міжнародного співробітництва вищих навчальних закладів України / Т.Ю. Подобєдова // Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. - 2003. - N2. - С. 142-145
6167. Подсолонко, Е. А. Управлять... проектами : из опыта развития программы международного сотрудничества / Е.А. Подсолонко, Лоранс Нелис-Бланк // Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. - 2003. - N2. - С. 80-88
6168. Поліщук, В. А. Вплив міжнародних проектів і програм на процес становлення та розвитку соціальної освіти в Україні : з досвіду роботи Тернопільського педуніверситету / В.А. Поліщук // Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. - 2003. - N2. - С. 104-109
6169. Пьєтт, В. Возможности для кого? / В. Пьєтт // Инновации в образовании. - 2003. - N6. - С. 108-110.
6170. Рамазанов, М. Б. Особенности подготовки специалистов по социальной работе в Республике Дагестан / М.Б. Рамазанов // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. - 2003. - N1. - С. 3-11
6171. Ревун, М. П. Демократизация высшего образования - требование времени : из опыта совместной украинско-американской деятельности / М.П. Ревун, Е.Я. Швец, Л.А. Колесник // Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. - 2003. - N2. - С. 135-140
6172. Роб, ван Паже Наскільки безпечно в наших школах? : можливість проведення "конференцій з відновлення справедливості" в школах / ван Паже Роб // Практична психологія та соціальна робота. - 2003. - N4. - С. 34-36.
6173. Розвиток педагогічної думки і освіти на Черкащині : монографія / Авт. кол.: Л.М. Андрощук, Л.Д. Березівська, О.А. Біда та ін. ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - К. : Наук. світ, 2003. - 174 с. - Бібліогр.: с. 161-173 (264 назви).
6174. Романовський, О. О. Українсько-американський інститут "Вісконський Міжнародний Університет (США) в Україні" / О.О. Романовський, О.Д. Надточій // Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал для освітян, батьків та юнацтва. - 2003. - N4. - С. 66-68
6175. Романовський, О. О. Українсько-американський гуманітарний інститут "Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні" / О.О. Романовський, О.Д. Надточій // Освіта. - 2003. - №51( 12- 19 листопада). - С. 6
6176. Сільвія, ван де Бунт-Кокюс Комп'ютерне навчання в університетах країн, що розвиваються / ван де Бунт-Кокюс Сільвія // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2003. - N4/5. - С. 104-110.
6177. Сакун, Л. Гуманістичні підходи в навчанні: (На матеріалах досліджень зарубіжних вчених) / Л. Сакун // Рідна школа. - 2003. - N10. - С. 78-80
6178. Скотт, П. Становимся глобальными / П. Скотт // Инновации в образовании. - 2003. - N6. - С. 111-113.
6179. Сотникова, О. А. Формализация и интерпретация при изучении алгебры в педагогическом вузе / О.А. Сотникова // Инновации в образовании. - 2003. - N6. - С. 30-35.
6180. Співаковський, О. В. Грані інтеграції : з досвіду участі у міжнародних проектах Херсонського держпаного університету / О.В. Співаковський // Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. - 2003. - N2. - С. 115-117
6181. Федорченко, В. К. Зарубіжний досвід при формуванні змісту туристської освіти / В.К. Федорченко // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти; Редкол.: В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 35. - С. 64-73.
6182. Фогг, П. В США количество ученых, получающих докторские степени, сокращаются, но доля женщин, защищающих докторские диссертации, растет / П. Фогг // Инновации в образовании. - 2003. - N6. - С. 116-117.
6183. Ходж, М. Элитарность никогда не способствовала обогащению нации / М. Ходж // Инновации в образовании. - 2003. - N6. - С. 118-119.
6184. Хэмлин, Л. Исследование плагиата в виртуальной аудитории / Л. Хэмлин, У. Райан //Инновации в образовании. - 2003. - N6. - С. 130-131.
6185. Цехмістрова, Г. С. На рівні міжнародних вимог : (освітні інновації у вищих навчальних закладах) / Г.С. Цехмістрова // Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. - 2003. - N2. - С. 32-39
6186. Шабанов, А. Г. Технология создания многопараметрических адаптивных диагностических обучающих программ (МАДОП) / А.Г. Шабанов // Инновации в образовании. - 2003. - N6. - С. 36-39.
6187. Шевченко, В. До обставин перебування А.Міцкевича в Україні та їх творчої рецепції / В. Шевченко // газ. Зарубіжна література. - 2003. - №47. - С. 12-19.
6188. Юрчук, Л. Важлива форма навчання вчителів: Загальні підходи європейських країн до організації неперервної педагогічної освіти / Л. Юрчук // Рідна школа. - 2003. - N1. - С. 75-77

Див. 5127, 5252, 6349
Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Г. В. Купрікова Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
123456789 -> Звіт "Аналіз реальних проблем та потреб ромів в Україні" київ жовтень 2003 зміст вступ 4 Ромський етнос в Україні 7 Методологія дослідження 12 Спосіб життя ромського населення 16
123456789 -> Розвиток творчої особистості в процесі впровадження інноваційних технологій на уроках світової літератури та художньої культури у державній національній програмі «Освіта» «Україна XXI століття»
123456789 -> Казка про сосну і синичку
123456789 -> П. драгоманова д І ц вікторія Олегівна
123456789 -> О. Слюніна, канд філол наук, асист
123456789 -> Конспект модульного заняття у 6 класі по темі
123456789 -> Сценарій виховного заходу «Спадщина з глибини віків»
123456789 -> Опис досвіду роботи вчителя «Захисту Вітчизни» Тернопільської школи допризовної підготовки Батурина Петра Романовича


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   53


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка