Педагогічна бібліографіяСторінка37/53
Дата конвертації05.05.2016
Розмір7.5 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   53

5773. Співаковський, О. В. Типологічні ознаки рівнів навченості студентів в межах компонентно-орієнтованого підходу / О.В. Співаковський // Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 7. - С. 28-35
5774. Стрельніков, В. Ю. Критерії технологій навчання; орієнтованих на розвиток особистості / В.Ю. Стрельніков // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти; Редкол.: В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 35. - С. 243-251.
5775. Сущенко, С. С. Викладання квантової оптики у відповідності з гносеологічним циклом пізнання / С. С. Сущенко, Л. С. Недбаєвська // Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики : Матеріали VIII Всеукр. наук. конференції, присвяч. 90-річчю Миколаївського держ. ун-ту та 70-річчю фіз.-мат. фак-ту МДУ. - Миколаїв, 2003. - С. 22-23
5776. Тарара, А. М. Шляхи та способи формування у студентів творчих здібностей / А.М. Тарара // Вісник : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 6. - С. 148-150
5777. Тарасенко, Г. Підготовка вчителя початкових класів до корекції духовно-ціннісного ставлення дітей до природи / Г. Тарасенко // Школа першого ступеня: Теорія і практика : Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького держ. пед. ун-ту ім. Г. Сковороди / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький : Астон, 2003. - Вип. 6. - С. 200-208.
5778. Татаурова, Г. П. До питання про відповідальність студентів у навчально-виховному процесі / Г.П. Татаурова // Вісник : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 6. - С. 152-153
5779. Терещенко, Ю. Підручник з релігієзнавства з погляду науково-засадничих основ / Ю. Терещенко // Вища освіта України. - 2003. - N2. - С. 103-107
5780. Тимченко, Н. С. Визначення і систематизація професійно-етичних якостей - умова успішної професійної підготовки майбутнього фахівця / Н.С. Тимченко // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ: НПУ, 2003. - Вип. 9. - С. 237-243.
5781. Тищенко, Т. М. Інтегративність педагогічного знання у формуванні майбутнього педагога / Т.М. Тищенко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. Серія "Педагогічні науки". - Полтава : АСМІ, 2003. - Вип. 5 (32). - С. 177-183
5782. Ткач, М. Структурно-функціональна модель становлення художнього світовідношення майбутнього музиканта-педагога / М. Ткач // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 215-223.
5783. Тоцька, Н. Методика роботи викладачів вищого технічного навчального закладу над українським професійним мовленням студентів / Н. Тоцька // Українська мова і література в школі. - 2003. - N1. - С. 62-65
5784. Тоцька, Н. Формування професійно зумовленого мовлення студентів технічного університету / Н. Тоцька // Дивослово. - 2003. - N5. - С. 57-61
5785. Тулаєва, А. М. Проблемно-модульний підхід до формування змісту курсу "Основи охорони праці" для майбутніх педагогів / А.М. Тулаєва // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 332-335.
5786. Турпак, Н. В. Формування сучасного світорозуміння у студентів педвузів / Н.В. Турпак // Вісник : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 6. - С. 162-164
5787. Удалова, О. А. Педагогічні основи формування здорового способу життя і профілактики СНІДу серед студентської молоді / О. А Удалова // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.30. - С. 99-109.
5788. Устименко, О. М. Жанровий підхід до навчання фахового писемного спілкування англійською мовою / О.М. Устименко // Іноземні мови : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 33-39
5789. Фокін, С. Педагогічні принципи організації туристсько-краєзнавчої діяльності зі студентською молоддю / С. Фокін // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.33. - С. 118-122.
5790. Хижна, О. П. Розвиток творчого потенціалу майбутнього вчителя початкової школи / О.П. Хижна // Наукові записки. Серія: Педагогічні, історичні та фізико-математичні науки : Збірник статей Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 51. - С. 176-185
5791. Химич, Н. Моральні засади християнства у духовному вихованні студентів / Н. Химич // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N12. - С. 37-38.
5792. Хомич, О. Л. Формування здорового способу життя студентської молоді / О.Л. Хомич // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. Серія "Педагогічні науки". - Полтава : АСМІ, 2003. - Вип. 5 (32). - С. 139-146
5793. Хоружа, Л. Шляхи вдосконалення діяльності вчителя початкових класів на засадах педагогічної етики / Л. Хоружа // Школа першого ступеня: Теорія і практика : Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького держ. пед. ун-ту ім. Г. Сковороди / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький : Астон, 2003. - Вип. 6. - С. 224-230.
5794. Хоружая, Л. Л. Формирование этической компетентности учителя: методологический аспект / Л.Л. Хоружая // Метод проектів: Традиції, перспективи, життєві результати: Практико зорієнтований збірник. - Київ, 2003. - С. 89-95
5795. Хроленко, М. В. Формування екологічної свідомості майбутніх вчителів / М.В. Хроленко // Вісник : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 6. - С. 168-170
5796. Шерман, М. І. Особливості сприйняття текстової інформації в електронних засобах подання навчального матеріалу / М.І. Шерман // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти; Редкол.: В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 35. - С. 234-243.
5797. Шмалєй, С. В. Формування професійної компетентності студентів в умовах ступеневої освіти / С.В. Шмалєй // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 228-232.
5798. Шувалова, О. І. Аналіз процесу використання Інтернету як додаткового засобу навчання при підготовці викладачів інформатики / О.І. Шувалова // Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 7. - С. 226-233
5799. Щербань, М. Система педагогічних умов формування правової культури майбутніх молодших спеціалістів / М. Щербань // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N12. - С. 49-51.
5800. Щетина, Н. Лабораторні роботи у практичній підготовці майбутніх учителів з методики креслення / Н. Щетина // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N1. - С. 45-49
5801. Щотка, О. П. Розвиток професійно-управлінського самовизначення студентів в умовах навчально-виховного процесу педагогічного університету / О.П. Щотка // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2003. - № 3: Психолого-педагогічні науки. - С. 55-61
5802. Щур, О. В. Навчання студентів написання академічного есе / О.В. Щур // Іноземні мови : Науково-методичний журнал. - 2003. - N1. - С. 23-27
5803. Яковлєва, К. В. Форми і методи роботи з профілактики адективної поведінки в підлітковому середовищі / К. В Яковлєва // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.30. - С. 78-84.

5804. Ярослав, Н. С. До проблеми методики проведення основних форм навчальних занять з психології / Н.С. Ярослав // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2003. - № 3 : Психолого-педагогічні науки. - С. 85-88

Див. 311, 5129, 5149, 5219, 5226, 5231, 5235, 5264, 5335, 5377, 5432, 5466, 6023.
СТУДЕНТСТВО. СТУДЕНТСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ
5805. Андрущенко, В. П. Демократична освіта молоді та студентів: проблеми теорії і практики / В.П. Андрущенко // Розвиток демократії та демократична освіта в Україні : Матеріали II міжнародної наукової конференції (Одеса, 24 - 26 травня 2002 р.) / М-во освіти і науки України, Ін-т вищ. освіти АПН України, Одеська нац. юридич. академія, Канадсько-Український Проект "Демократична освіта". - Київ: Ай-Бі, 2003. - С. 11-12.
5806. Богініч, О. Л. Самостійна робота студенті в як професійно-формуюча складова процесу навчання у вищій школі / О.Л. Богініч // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : Логос, 2003. - Т. 42. - С. 12-21
5807. Дорофєєв, В. М. Рейтинг та інтелект-необхідні параметри при створенні стандарту студента. / В.М. Дорофєєв, С.Н. Петрушов, Л.В. Шевцов // Проблеми освіти / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ, 2003. - Вип. 34. - С. 263-269
5808. Жалдак, Л. М. Особливості гуртування студентської групи вищого аграрного закладу освіти / Л.М. Жалдак // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.33. - С. 180-185.
5809. Кныш, Г. Н. Университетская молодежь Украины в начале XX века / Г. Н. Кныш // Класичні університети - центри освіти, науки і культури регіонів: традиції та сучасність: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. - 2003. - С. 92-95
5810. Кондрашова, Л. В. Системный подход к организации работы студентов в условиях высшей школы / Л.В. Кондрашова // Педагогіка вищої та середньої школи : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Криворізький держ. пед. ун-т. - Кривий Ріг, 2003. - Вип. 5. - С. 5-12.
5811. Корольський, В. В. Математичне моделювання процесу самостійної роботи студентів / В.В. Корольський // Педагогіка вищої та середньої школи : Збірник наукових праць. - Кривий Ріг, 2003. - Вип. 5. - С. 297-299
5812. Кострюков, С. Проблеми організації та розвитку демократичної освіти студентської молоді / С. Кострюков // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2003. – Том 6, N4. - С. 118-122
5813. Кузнецова, О. Дослідження ціннісних орієнтацій студентів педагогічних вищих навчальних закладів / О. Кузнецова // Початкова школа. - 2003. - N9. - С. 24-26
5814. Литвин, А. Деякі аспекти соціологічного портрета студента / А. Литвин // Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти : Збірка матеріалів до Другої регіональної науково-методичної конференції, 31 січня 2003 р. / М-во освіти і науки України. - Тернопіль : Економічна думка, 2003. - С. 126-130.
5815. Мегрелішвілі, О. Синергетичне світобачення студента: проблема становлення / О. Мегрелішвілі // Вища освіта України. - 2003. - N3. - С. 77-81
5816. Мельник, Л. П. Сучасний студент: проблеми і перспективи / Л.П. Мельник // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти; Редкол.: В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 35. - С. 131-140.
5817. Недержавна освіта в оцінці студентів / Закс Л., Зборовський Г., Кощєєва І., Шукліна О. // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2003. - N4/5. - С. 81-89.
5818. Пащенко, Т. М. Проблеми організації самостійної роботи студентів / Т.М. Пащенко // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.31. - С. 309-316.
5819. Посторонко, А. І. Удосконалення самостійної роботи студентів / А.І. Посторонко, М.Д. Черкасов, В.В. Попов // Проблеми трудової і професійної підготовки : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Слов'янський держ. пед. ун-т. - Слов'янськ, 2003. - Вип. 8. - С. 106-110.
5820. Проніна, Н. О. Шляхи гармонізаціїї мотиваційної сфери студенства / Н. О. Проніна // Нові технології навчання / Редкол.: В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 34. - С. 71-76.
5821. Руднева, Е. Л. Ценностные ориентации студенческой молодежи / Е.Л. Руднева // Педагогіка,психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту / Гл. ред. С.С. Єрмаков; М-во освіти і науки України, Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. - Харків, 2003. - N 13. - С. 81-88.
5822. Стешенко, В. В. Об организации и планировании самостоятельной работы студентов / В.В. Стешенко, А.А. Блудова, И.М. Главатских // Проблеми трудової і професійної підготовки : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Слов'янський держ. пед. ун-т. - Слов'янськ, 2003. - Вип. 8. - С. 67-75.
5823. Фокін, С. П. Новітні технології орієнтування на маршрутах подорожей із студентською молоддю / С.П. Фокін // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2003. - Спецвипуск: Педагогіка. - С. 210-213.
5824. Шайдур, І. А. Методичне забезпечення формування типологічних мікрогруп студентів / І.А. Шайдур // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. Серія "Педагогічні науки". - Полтава : АСМІ, 2003. - Вип. 5 (32). - С. 183-189
5825. Шашенко, С. Ю. Соціалізація студентської молоді - важлива проблема вищого навчального закладу / С.Ю. Шашенко // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : Логос, 2003. - Т. 42. - С. 121-126

Див. 5376, 5642.
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ
5826. Бєлова Л.О. Актуальні питання правової освіти педагогічних працівників / Бєлова Л.О. //газ.Історія України. - 2003.-N9. - С.20-21.
5827. Жовта, І. Якість науково-педагогічних кадрів вищої школи України / І. Жовта // Вища школа: Науково-практичне видання. - 2003. - N4/5. - С. 27-30.
5828. Клепко, С. Ф. Атестація науково-педагогічних кадрів як дзеркало демократії в Україні / С.Ф. Клепко // Розвиток демократії та демократична освіта в Україні : Матеріали II міжнародної наукової конференції (Одеса, 24 - 26 травня 2002 р.) / М-во освіти і науки України, Ін-т вищ. освіти АПН України, Одеська нац. юридич. академія, Канадсько-Український Проект "Демократична освіта". - Київ: Ай-Бі, 2003. - С. 626-640.
5829. Микитюк, Г. Ю. Вплив взаємин викладача і студентів на формування професійної ідентичності майбутнього вчителя / Г.Ю. Микитюк // Психологія / ред. С. Д. Максименко [(та ін.] ; відп. ред. Л. В. Долинська. - Київ, 2003. - Вип. 20. - С. 255-260
5830. Мистецтво бути викладачем : практичний посібник / А. Брінклі [та ін.] ; Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, Академія викладацької майстерності. - К. : Консорціум із удосконаленя менеджмент-освіти в Україні, 2003. - 144 с.
5831. Мукан, Н. В. Моральні аспекти в діяльності викладача системи професійної освіти / Н.В. Мукан //Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Логос, 2003. - Т. 51. - С. 151-162.
5832. Падалка, Г. М. Методичні засади науково-педагогічного керівництва підготовкою магістерської роботи / Г.М. Падалка // Теорія і методика мистецької освіти : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 4. - С. 12-17
5833. Про стан забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах педагогічними та науково-педагогічними кадрами // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N23. - С. 3-8.
5834. Сгадова, В. В. Професійно-педагогічна компетентність викладача вищої школи / В.В. Сгадова // Вісник : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 6. - С. 124-126

Див. 5092, 5124, 5198, 5205, 5227, 5244, 5366, 5367, 5413, 5463, 5488, 5651, 5717, 5732, 5783, 6295, 6934.
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

5835. Альошин, О. М. Нові комп'ютерні та інформаційні технології у новій моделі багатоступеневої освіти - Навчальному комплексі Одеського Національного університету ім. І.І. Мечникова "Школа-Коледж-Університет" / О.М. Альошин, Н.В. Римар // Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 6. - С. 113-118.
5836. Андрущенко, В. Вчителю - навики дослідника : виступ ректора НПУ ім.М.П.Драгоманова на підсумковій колегії МОН України / В. Андрущенко // Освіта. - 2003. - №: 39, (27 серпня - 3 вересня). - С. 7
5837. Астахова, В. Наукові дослідження у приватних ВНЗ: перші досягнення, перспективи / В. Астахова // Вища освіта України. - 2003. - N1. - С. 22-27
5838. Бєлявцева, Т. В. Пошук - прикмета обдарованості : творчі проекти членів Малої академії наук з комп'ютерних навчальних програм / Т.В. Бєлявцева, О.Г. Колгатін // Освіта. - 2003. - №47: (15-22 жовтня). - С. 2
5839. Базилевич, В. Економічна наука чекає на переможців студентських олімпіад : (Науково-дослідна робота студентів) / В. Базилевич, І. Федоренко, В. Тропіна // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2003. - N2/3. - С. 79-83.
5840. Буркова, Л. Гіпотетична побудова моделі адаптивної експертної системи освітніх інновацій / Л. Буркова // Рідна школа. - 2003. - N9. - С. 26-28
5841. Вісник студентського наукового товариства / Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя ; Відп. ред. М.Г. В'ялий. - Ніжин: НДПУ, 2003. - 59 с.

5842. Вісник студентського наукового товариства. Вип. 2 / Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя ; Відп. ред. М.Г. В'ялий. - Ніжин, 2003. - 139 с.
5843. Васильєв, О. Як забезпечити науково-технічною інформацією сучасний університет? / О. Васильєв, О. Сегін, Т. Ярошенко // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2003. - N1. - С. 51-61.
5844. Воловець Я. Обґрунтування вартості навчання у ВНЗ /Я.Воловець //Економіка України. – 2003. - № 4. – 68-77.
5845. Величко, Т. Г. Особливості організації навчання студентів в умовах нових педагогічних технологій / Т.Г. Величко // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, М.Ф. Степко, К.М. Левківський, В.І. Бондар, М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.31. - С. 90-98.
5846. Вища освіта і наука: пріоритетні сфери розвитку суспільства у 21 столітті // Освіта України. - 2003.-N20(18 березня). - С.4,8.
5847. Гедвілло, О. І. Організація дослідницької роботи студентів у процесі виконання лабораторних робіт / О.І. Гедвілло, Т.О. Баранова // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 254-257.
5848. Головко, І. Мовленнєвий аспект викладання курсу "Основи наукових досліджень" у вищих навчальних закладах та школах нового типу / І. Головко // Рідна школа. - 2003. - N5. - С. 27-29
5849. Жиляева, Н. В. Некоторые аспекты применения средств обучения в техническом университете /Н.В. Жиляева // Педагогіка вищої та середньої школи : Збірник наукових праць. - Кривий Ріг, 2003. - Вип. 5. - С. 97-102
5850. Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. Вип. 1-2 (28/29) / Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2003. - 196 с.
5851. Кловак, Г. Співдружність ученого та студента в професійній підготовці майбутнього вчителя-дослідника / Г. Кловак // Рідна школа. - 2003. - N5. - С. 6-9
5852. Козлакова, Г. Проблеми створення і використання університетських Web-ресурсів / Г. Козлакова // Освіта. - 2003. - №: 45, (1-8 жовтня). - С. 3
5853. Коломієць, В. О. Як виконувати курсову роботу : методичний посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів / В. О. Коломієць. - Київ: Вища школа, 2003. - 69 с.
5854. Кондрашова, Л. В. Системный подход к организации научной работы студентов в условиях высшей школы / Л.В. Кондрашова // Педагогіка вищої та середньої школи: Збірник наукових праць. - Кривий Ріг, 2003. - Вип. 5. - С. 5-12
5855. Коржова, Л. С. Про ступінь готовності студентів до дослідної роботи з педагогічної тематики /Л.С. Коржова // Педагогіка вищої та середньої школи : Збірник наукових праць. - Кривий Ріг, 2003. - Вип. 5. - С. 102-110
5856. Кузьмінський, А. І. Інформаційні технології у навчальному процесі та організаційно-розпорядчій діяльності вищого навчального закладу / А.І. Кузьмінський // Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 6. - С. 3-11
5857. Лазарєв, М. І. Філософські аспекти забезпечення розвитку особистості студента при розробці системи змісту інтенсивних технологій навчання / М.І. Лазарєв // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.31. - С. 200-209.
5858. Матвієнко, О. В. Інформаційна освіта: Інноваційні аспекти / О.В. Матвієнко. - Київ: КНУКіМ, 2003. - 126 с.
5859. Матвієнко, П. В. До питання про сучасні педагогічні парадигми в системі вищої школи / П.В. Матвієнко, С.О. Огієнко // Педагогіка і психологія. - 2003. - N2. - С. 63-72
5860. Мацьоха, О. М. Науково-освітній сайт Київського університету імені Тараса Шевченка / О.М. Мацьоха // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 48-50
5861. Микитюк, О. М. Становлення та розвиток науково-дослідної роботи у вищих педагогічних закладах України : (Іст.-пед. аспекти) / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Х. : ТОВ"ОВС", 2003. - 270 с. - Бібліогр.: с. 240-261 та в тексті.
5862. Морзе, Н. В. Підготовка педагогічних кадрів до використання комп'ютерних телекомунікацій /Н.В. Морзе // Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 6. - С. 12-25
5863. Кловак Г. Зміст і форми підготовки вчителя-дослідника в умовах педагогічного університету /Г.Кловак //Рідна школа. – 2003. - №12. – С. 46-49.
5864. Кремень В. Підвищення ефективності вищої освіти і науки як дієвого чинника суспільного розвитку та інтеграції /В.Кремень //Вища школа. – 2003. - № 6. - С.3-23.
5865. Кременець, В. Г. Освіта і наука України: шляхи модернізації: Факти, роздуми, перспективи / В. Г. Кременець. - К. : Грамота, 2003. - 214, [1] с. - Бібліогр.: с. 202-213 (175 назв).
5866. Наукові школи / М-во аграрної політики України, Білоцерківський держ. аграрний ун-т; Редкол. В. М. Власенко та ін. - Біла Церква , 2003. - 88 с.
5867. Наукове проектування інноваційних та економічних систем національної освіти : збірка матеріалів до загальноакадемічної наукової конференції, 17квітня 2003 р. / М-во освіти і науки України, Тернопільська акад. народ. господарства, Ін-т експерим. систем освіти ; Редкол. А.В. Фурман (відп. ред.) та ін. - Тернопіль: Економічна думка, 2003. - 41 с.
5868. Науковий пошук студентів-драгомановців: матеріали студентської конференції 2002-2003 рр. /М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Редкол. В.П. Андрущенко (шеф-ред.) та ін. - Київ: НПУ, 2003. - 201 с.
5869. Невмержицький, О. Діяльність Інституту вищої освіти: науково-педагогічний аспект / О. Невмержицький, Г. Козлакова // Освіта. - 2003. - №50(5-12 листопада). - С. 4-5
5870. Нові технології навчання : науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ: Науково-методичний центр вищої освіти. - Вип. 34 / Редкол.: В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - 340 с.
5871. Нові технології навчання : науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ: Науково-методичний центр вищої освіти. - Вип. 35 / Редкол.: В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - 325 с.
5872. Освітні інновації у вищих навчальних закладах України [Звукозапись] / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Киiв, 2003. - Компакт-диск (CD).
5873. Родигіна, І. Педагогічний аналіз як невід'ємна складова моніторингових досліджень / І. Родигіна // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 39-44
5874. Самаріна, С. І. Наукові інтереси студентської молоді / С.І. Самаріна // Вісник студентського наукового товариства / Відп. ред. М.Г. В'ялий. - Ніжин: НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. - С. 8-9
5875. Саулов, О. М. Деякі проблеми стандартизації інформаційних освітніх технологій. / О.М. Саулов //Проблеми освіти / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ, 2003. - Вип. 34. - С. 184-192
5876. Семеног, О. Активізація науково-дослідної роботи майбутніх учителів-словесників / О. Семеног // Рідна школа. - 2003. - N6. - С. 28-31
5877. Тарутіна, З. Декларації і реалії на шляху інтеграції наук про людину / З. Тарутіна // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2003. - N4/5. - С. 20-26.
5878. Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти : збірка матеріалів до Другої регіональної науково-методичної конференції, 31 січня 2003 р. / М-во освіти і науки України ; Редкол. А.В. Фурман (відп. за вип.) та ін. - Тернопіль: Економічна думка, 2003. - 132 с.
5879. Цегельська, М. Модернізація методів навчання основ наукової діяльності у ВНЗ / М. Цегельська // Рідна школа. - 2003. - N1. - С. 47-48
5880. Шаронова, Н. Діяльність українських приватних ВНЗ в дисертаційних дослідженнях / Н. Шаронова // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - 2003. - N1. - С. 32-35

Див. 5070, 5076, 5085, 5117, 5215, 5244, 5438, 5498, 5523, 5598, 6182
Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Г. В. Купрікова Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
123456789 -> Звіт "Аналіз реальних проблем та потреб ромів в Україні" київ жовтень 2003 зміст вступ 4 Ромський етнос в Україні 7 Методологія дослідження 12 Спосіб життя ромського населення 16
123456789 -> Розвиток творчої особистості в процесі впровадження інноваційних технологій на уроках світової літератури та художньої культури у державній національній програмі «Освіта» «Україна XXI століття»
123456789 -> Казка про сосну і синичку
123456789 -> П. драгоманова д І ц вікторія Олегівна
123456789 -> О. Слюніна, канд філол наук, асист
123456789 -> Конспект модульного заняття у 6 класі по темі
123456789 -> Сценарій виховного заходу «Спадщина з глибини віків»
123456789 -> Опис досвіду роботи вчителя «Захисту Вітчизни» Тернопільської школи допризовної підготовки Батурина Петра Романовича


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   53


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка