Педагогічна бібліографіяСторінка35/53
Дата конвертації05.05.2016
Розмір7.5 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   53

5391. Задоя, Є. С. Біоінформаційні технології у вищій школі / Є. С. Задоя // Науковий вісник Миколаївського держ. пед. ун-ту. Сер. Педагогічні науки. - 2003. - Вип. 5. - С. 217-222
5392. Зайченко, І. В. Педагогіка : навчальний посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів / І. В. Зайченко. - Чернігів, 2003. - 528 с.
5393. Засоби діагностики якості вищої освіти : додаток Б. Система базових тестових завдань з нормативних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки фахівця рівня бакалавр напряму підготовки 0502 "Менеджмент" кваліфікації бакалавр з менеджменту. Ч. 1. - Офіц. вид. - (Галузевий стандарт вищої освіти України). - Київ, 2003. - 205 с.
5394. Засоби діагностики якості вищої освіти : додаток Б. Система базових тестових завдань з нормативних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки фахівця рівня бакалавр напряму підготовки 0502 "Менеджмент" кваліфікації бакалавр з менеджменту. Ч. 2. - Офіц. вид. - (Галузевий стандарт вищої освіти України). - Київ, 2003. - 263 с.
5395. Ибрагимов, Т. Ш. Рейтинг студента заочной формы обучения в целях управления самостоятельной работой / Т.Ш. Ибрагимов, Г.Т. Ибрагимова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : Збірник наукових праць. - Харків, 2003. - С. 281-285
5396. Использование информационных модулей в процессе преподавания курса "Технологии" / С.Н. Киселев, Н.Т. Малюта, Н.С. Киселев, Курчий А.М. // Проблеми трудової і професійної підготовки : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Слов'янський держ. пед. ун-т. - Слов'янськ, 2003. - Вип. 8. - С. 132-138.
5397. Іващенко, О. В. Підготовка майбутніх вчителів хімії до навчання учнів розв'язуванню розрахункових задач як методична проблема / О.В. Іващенко // Вісник : Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 5. - С. 134-136
5398. Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України - 10 років // Освіта України; Освіта. - 2003. - №90 (2 грудня); №55 (3-10 грудня). - С. 2-5, 1-6
5399. Кіліченко, О. Ігрові методи стимулювання навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів початкових класів / О. Кіліченко // Школа першого ступеня: Теорія і практика : Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди / Редкол. В.П. Коцур (гол. ред.) та ін. - Переяслав-Хмельницький : Астон, 2003. - Вип. 7. - С. 184-189.
5400. Калаур, С. Стан та перспективи формування професійної готовності майбутніх учителів до оцінювальної діяльності в сучасній школі / С. Калаур // Наукові записки. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2003. - Вип. 3'2003. - С. 50-59
5401. Кардаш, Н. В. Підготовка майбутніх вчителів трудового навчання до проведення занять за профілем "бісерне рукоділля" / Н.В. Кардаш // Вісник : Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 5. - С. 145-149
5402. Касперский, А. Радіоелектроніка в системі формування фізичних знань / А. Касперский //Наукові записки / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ , 2003. - Вип. 51, Ч. 1. - С. 132-135.
5403. Клочко, В. І. Розвиток творчого мислення студентів на практичних заняттях з дисципліни "Диференціальні рівняння" у вищому технічному закладі / В.І. Клочко // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт / Донецький нац. ун-т, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Ін-т педагогіки АПН України. - Донецьк : ТЕАН, 2003. - Вип. 19. - С. 83-93.
5404. Князян, М. О. Стилістичний аналіз тексту як засіб формування дослідницьких умінь студентів / М.О. Князян // Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту. - Ізмаїл, 2003. - Вип. 14 : Історичні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки. - С. 44-50
5405. Кобзар, О. Б. Напрямки оптиматизації навчального процесу вищого навчального закладу / О.Б. Кобзар // Нові технології навчання / Редкол.: В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 34. - С. 10-18.
5406. Коваленко , О. Дніпропетровський національний університет - індустрія класичної освіти / О. Коваленко // Освіта України. - 2003. - № : 76, (10 жовтня). - С. 4-5
5407. Коваль, Т. І. Система модульно-рейтингового навчання менеджерів з інформаційних технологій у гуманітарному вищому навчальному закладі / Т. І. Коваль // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : НПУ , 2003. - Т. 36. - С. 54-64. - Бібліогр. в кінці ст.
5408. Коваль, Т. Професійна підготовка майбутніх менеджерів у вищих гуманітарних навчальних закладах: технологічний аспект / Т. Коваль // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 119-130.
5409. Ковальова, О. В. Підготовка вчителя у педагогічній гуманістичній концепції С. Шацького / О.В. Ковальова // Проблеми трудової і професійної підготовки : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Слов'янський держ. пед. ун-т. - Слов'янськ, 2003. - Вип. 8. - С. 173-181.
5410. Козеренко, С. І. Методика викладання радіотехніки у педагогічних вузах / С. І. Козеренко // Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики : Матеріали VIII Всеукр. наук. конференції, присвяч. 90-річчю Миколаївського держ. ун-ту та 70-річчю фіз.-мат. фак-ту МДУ. - Миколаїв, 2003. - С. 11-12
5411. Козир, А. В. Розвиток музичного мислення студентів музично-педагогічних факультетів на заняттях з хорових дисциплін / А.В. Козир // Вісник : Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 5. - С. 166-168
5412. Козлін, В. Й. Організація музично-ігрових рухів гітариста в сучасній літературі / В.Й. Козлін // Теорія і методика мистецької освіти : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 4. - С. 131-136
5413. Козлакова, Г. Зміна діяльнісної парадигми викладача при дистанційному навчанні / Г. Козлакова // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - 2003. - N4. - С. 91-95
5414. Козлакова, Г. О. Методичні проблеми підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до використання комп'ютерних технологій / Г.О. Козлакова // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : НПУ , 2003. - Т. 38. - С. 91-96
5415. Колесник, Т. В. Про модульно-рейтингову систему контролю та оцінювання знань студентів з курсу математичного аналізу / Т.В. Колесник // Вісник : Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 5. - С. 168-171
5416. Коломієць, А. Можливі шляхи інтеграції знань майбутніх учителів початкової школи / А. Коломієць // Школа першого ступеня: Теорія і практика : Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди / Редкол. В.П. Коцур (гол. ред.) та ін. - Переяслав-Хмельницький : Астон, 2003. - Вип. 7. - С. 175-183.
5417. Коляда, М. Г. Информационная культура современного экономиста / М.Г. Коляда // Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. - 2003. - N2. - С. 94-102
5418. Комінко, С. Активні методи навчання як необхідна складова інноваційної освіти / С. Комінко //Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти : Збірка матеріалів до Другої регіональної науково-методичної конференції, 31 січня 2003 р. / М-во освіти і науки України. - Тернопіль : Економічна думка, 2003. - С. 28-30.
5419. Комінко, С. Формування соціально-психологічної компетентності майбутніх фахівців для галузі економіки через активне навчання / С. Комінко // Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти : Збірка матеріалів до Другої регіональної науково-методичної конференції, 31 січня 2003 р. / М-во освіти і науки України. - Тернопіль : Економічна думка, 2003. - С. 103-104.
5420. Кондратенко, Г. М. Основи театральної майстерності вчителя в контексті ступеневої освіти / Г.М. Кондратенко // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 275-278.
5421. Корець, М. С. Імплітаційний формат моніторингу науково-технічної підготовки вчителів технологій виробництва / М.С. Корець // Проблеми трудової і професійної підготовки : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Слов'янський держ. пед. ун-т. - Слов'янськ, 2003. - Вип. 8. - С. 34-41.
5422. Корсак, К. Приватний сектор світової вищої освіти у вирі суперечливих тенденцій / К. Корсак //Вища освіта України. - 2003. - N1. - С. 111-117
5423. Корсакова, Д. В. Збагачення словника студентів побутовою лексикою іноземної мови / Д.В. Корсакова // Вісник : Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 5. - С. 178-180
5424. Котух, Н. В. Принципи організації комунікативної підготовки вчителя у вищих навчальних закладах / Н.В. Котух // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 9. - С. 169-174.
5425. Коцур, В. Переяславський диплом: складові престижу / В. Коцур // Рідна школа. - 2003. - N6. - С. 22-25
5426. Кравченко, Н. О роли парантетических внесений в структурировании текста лекции / Н. Кравченко // Південний архів : Збірник наукових праць / Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон : ХДПУ, 2003. - Вип. 20. - С. 139-142
5427. Кравченко, С. А. Творчий тренінг як засіб формування екологічного мислення і комунікативних умінь у студентів економічного вузу / С.А. Кравченко // Психологія : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 21. - С. 249-256
5428. Красножов, О. Б. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання математики у вищому педагогічному навчальному закладі / О.Б. Красножов // Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 6. - С. 48-62
5429. Кроки в майбутнє: (Київ. нац. економіч. ун-т) // Рідна школа. - 2003. - N3. - С. 25-29
5430. Кропотова, Н. В. "Безопасность жизнедеятельности" как учебная дисциплина в контексте гуманизации инженерно-педагогического образования / Н.В. Кропотова, Д.В. Баличиева // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : Збірник наукових праць. - Харків, 2003. - С. 197-207
5431. Кузнєцова, О. О. Дидактичні сходинки у структурі та методиці навчального процесу / О.О. Кузнєцова // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти; Редкол.: В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 35. - С. 148-153.
5432. Кузнєцова, О. Стан здоров'я студентів в динаміці навчання та проблеми реалізації засобів фізичного виховання для студентів, які потребують корекції фізичного розвитку / О. Кузнєцова // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції ( 27 - 28 березня 2003 р.): У 5 т. / М-во освіти і науки України, Асоц. навч. закладів України приват. форми власності, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Європейський ун-т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту , 2003. - Т. 5. - С. 180-186
5433. Кузнєцова, О. Фізична підготовка студентів-першокурсників та деякі шляхи її вдосконалення під час навчання у ВНЗ. Рівненський підрозділ Європейського університету / О. Кузнєцова // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції ( 27 - 28 березня 2003 р.): У 5 т. / М-во освіти і науки України, Асоц. навч. закладів України приват. форми власності, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Європейський ун-т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту , 2003. - Т. 5. - С. 186-189
5434. Кузнецова, Е. П. Учебно-методическое обеспечение по алгебре и началам анализа: его модификация в контексте разноуровневого обучения / Е.П. Кузнецова // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт / Донецький нац. ун-т, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Ін-т педагогіки АПН України. - Донецьк : ТЕАН, 2003. - Вип. 19. - С. 131-141.
5435. Кузьміна, Н. М. Вивчення курсу "Використання нових інформаційних технологій в економіці" в педагогічному вузі / Н.М. Кузьміна // Вісник : Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 5. - С. 192-195
5436. Кузьменко, Г. Започаткування фахових умінь на практичних заняттях з фізики у вищому технічному закладі освіти / Г. Кузьменко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2003. - Вип. 1-2 (28/29). - С. 181-183
5437. Кузьменко, Г. М. Активізація самостійної роботи студентів на заняттях з фізики у вищому технічному закладі освіти / Г.М. Кузьменко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. Серія "Педагогічні науки". - Полтава : АСМІ, 2003. - Вип. 5 (32). - С. 208-212
5438. Кулик, Є. В. Принципи побудови моделі навчально-дослідницької діяльності майбутніх вчителів трудового навчання / Є.В. Кулик // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Логос, 2003. - Т. 51. - С. 134-142.
5439. Кулик, М. На шляху оновлення змісту навчання / М. Кулик, А. Полухін // Вища освіта України. - 2003. - N1. - С. 84-87
5440. Курок, В. П. Визначальні чинники проектування сучасного навчального процесу підготовки вчителя у ВНЗ / В.П. Курок // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Логос, 2003. - Т. 51. - С. 142-151.
5441. Кутирьов, В. О. Освіта менеджера: Інформаційне програмування чи розвиток особистості? / В.О. Кутирьов, І.С. Іванова // Проблеми освіти / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ, 2003. - Вип. 34. - С. 226-241
5442. Кухельна, Н. В. Зміст хімічної освіти студентів біологічних спеціальностей / Н.В. Кухельна //Вісник : Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 5. - С. 205
5443. Літікова, О. І. Диференційне навчання бізнес-курсу студентів з різними профілями латеральності : (на матеріалі англійської мови) / О.І. Літікова // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : Логос, 2003. - Т. 50. - С. 85-94
5444. Лагута, Г. Л. Математичне моделювання як складова математичної підготовки студентів / Г.Л. Лагута // Вісник : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 6. - С. 3-4
5445. Лазарєв, M. I. Цілеформування навчальної діяльності у студентів в інтенсивних технологіях навчання / M.I. Лазарєв // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : Збірник наукових праць. - Харків, 2003. - С. 251-259
5446. Лазарєв, М. І. Інтенсифікація мнемічних та інтелектуальних процесів навчальної діяльності студентів в технологіях навчання з інженерних дисциплін / М.І. Лазарєв // Наукові записки. Серія: Педагогічні, історичні та фізико-математичні науки : Збірник статей Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 51. - С. 105-120
5447. Лазаренко, В. І. Проблеми комп'ютеризації мислення при впровадженні нових освітніх технологій (НІТ) / В.І. Лазаренко, Н.М. Пантєлєєва // Проблеми трудової і професійної підготовки : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Слов'янський держ. пед. ун-т. - Слов'янськ, 2003. - Вип. 8. - С. 26-31.
5448. Лазебний, Д. Розвиток продуктивно налаштованої особистості в модульно-розвивальному навчанні / Д. Лазебний, С. Архіпчук // Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти : Збірка матеріалів до Другої регіональної науково-методичної конференції, 31 січня 2003 р. / М-во освіти і науки України. - Тернопіль : Економічна думка, 2003. - С. 75-77.
5449. Ларіонова, Д. З літопису Київського славістичного: події, факти / Д. Ларіонова // Рідна школа. - 2003. - N10. - С. 12-15
5450. Лебідь, А. Г. Математика в співдружності з фізикою / А.Г. Лебідь, А.М. Берестовий // Проблеми трудової і професійної підготовки : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Слов'янський держ. пед. ун-т. - Слов'янськ, 2003. - Вип. 8. - С. 103-106.
5451. Левківський, Б. К. Проведення практичних занять з юридичних дисциплін у вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації / Б.К. Левківський // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.31. - С. 343-346.
5452. Лисенко, Н. Функції оцінки знань студентів: сучасні підходи й наукові перспективи / Н. Лисенко, Н. Куцела // Вісник Прикарпатського ун-ту. Педагогіка. - 2003. - Вип.9. - С. 60-64
5453. Литвиненко, Г. М. Письмові контрольні роботи на матричній основі / Г.М. Литвиненко, Л.Я. Федченко // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт / Донецький нац. ун-т, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Ін-т педагогіки АПН України. - Донецьк : ТЕАН, 2003. - Вип. 19. - С. 123-131.
5454. Литвинюк, О. І. Філогенез викладання чужих мов в українських університетах / О. І. Литвинюк //Класичні університети - центри освіти, науки і культури регіонів: традиції та сучасність: Матеріали Міжнар. наук. - практ. конференції. - 2003. - С. 107-110
5455. Логвиненко, В. Г. Познавательная самостоятельность студентов вузов: состояние проблемы / В.Г. Логвиненко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : Збірник наукових праць. - Харків, 2003. - С. 347-357
5456. Лозенко, А. Характеристика компонентів процесу навчання з позицій особистісно спрямованого підходу щодо підготовки майбутніх учителів початкової школи / А. Лозенко // Школа першого ступеня: Теорія і практика : Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького держ. пед. ун-ту ім. Г. Сковороди / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький : Астон, 2003. - Вип. 6. - С. 208-216.
5457. Лозниця, В. Адаптація західних технологій навчання та концепція переносу їх сематичного змісту / В. Лозниця // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 107-113.
5458. Лола, В. Зміст курсу "Основи технології культури майбутнього вчителя трудового навчання" / В. Лола // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N4. - С. 48-50
5459. Лосєва, Н. М. Умови самореалізації суб'єктів навчального процесу у вищій школі: досвід застосування діагностичного підходу / Н.М. Лосєва // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт / Міжнародна програма "Евристика та дидактика точних наук", НПУ ім. М.П. Драгоманова, Донецький нац. ун-т, Ін-т педагогіки АПН України. - Донецьк : Теан, 2003. - Вип. 20. - С. 54-65.
5460. Лукащук-Федик, С. Методологічні аспекти розробки і впровадження навчально-контролюючих програм з дисципліни "Безпека життєдіяльності" / С. Лукащук-Федик // Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти : Збірка матеріалів до Другої регіональної науково-методичної конференції, 31 січня 2003 р. / М-во освіти і науки України. - Тернопіль : Економічна думка, 2003. - С. 30-32.
5461. Любашенко, О. В. Засоби реалізації комунікативного потенціалу студентів у процесі вивчення мов у вищих навчальних закладах / О. В. Любашенко // Проблеми освіти. - К., 2003. - Вип. 30. - С. 195-203
5462. Любашенко, О. В. Засоби реалізації комунікативного потенціалу студентів у процесі вивчення мов у вищих навчальних закладах / О В Любашенко // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.30. - С. 195-203.
5463. Любишко, О. Кафедра природничих наук: досягнення і перспективи / О. Любишко // Рідна школа. - 2003. - N11. - С. 36-37
5464. Ляшенко, О. Технології управління знаннями в системі інноваційного пошуку / О. Ляшенко // Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти : Збірка матеріалів до Другої регіональної науково-методичної конференції, 31 січня 2003 р. / М-во освіти і науки України. - Тернопіль : Економічна думка, 2003. - С. 96-99.
5465. Міжрегіональний гуманітарний інститут: орієнтація на вимоги часу // Рідна школа. - 2003. - N10. - С. 16-19
5466. Мірошниченко, В. І. Формування морального досвіду курсантів у внутнішньоколективних відносинах / В.І. Мірошниченко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. Серія "Педагогічні науки". - Полтава : АСМІ, 2003. - Вип. 5 (32). - С. 194-199
5467. Мішедченко, В. В. Шляхи становлення майбутнього вчителя музики початкових класів у процесі професійної підготовки / В.В. Мішедченко // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 9. - С. 188-193.
5468. Міщенко, І. Модель професійної підготовки викладача економіки: напрями удосконалення / І. Міщенко // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : Науково-методичний журнал. - 2003. - N1. - С. 185-192.
5469. Магістеріум. Вип. 12. Культурологія / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; Редкол. В.С. Брюховецький (голова) та ін. - (Магістерські програми ; вип. 12. Культурологія). - Київ : Академія, 2003. - 99 с.
5470. Макаров, А. В. Організація навчального процесу із соціально-гуманітарних дисциплін за модульним принципом і рейтинговою оцінкою знань та умінь студентів. / А.В. Макаров, З.П. Трохимова //Проблеми освіти / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ, 2003. - Вип. 34. - С. 118-140.
5471. Максимович, О. Самостійна робота студентів як модульно-рейтингова система навчання / О. Максимович // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. - 2003. - Вип. 9. - С. 69-75
5472. Михайлов В.С. Особенности процесса целеполагания при проведении концептуальных мсследований и выбора показателей эффективности сложных организационно-технических систем /В.С.Михайлов // Проблеми освіти: зб. наук. пр. – К., 2003. - Вип.30. - С. 208-217.
5473. Малюта, М. Т. Про вимоги до тестового контролю знань / М.Т. Малюта, Г.Я. Цибулько //Проблеми трудової і професійної підготовки : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Слов'янський держ. пед. ун-т. - Слов'янськ, 2003. - Вип. 8. - С. 116-120.
5474. Манькусь, І. В. Мета та завдання курсу "Освітні технології" з урахуванням особистостей підготовки вчителя фізики / І. В. Манькусь // Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики : Матеріали VIII Всеукр. наук. конференції, присвяч. 90-річчю Миколаївського держ. ун-ту та 70-річчю фіз.-мат. фак-ту МДУ. - Миколаїв, 2003. - С. 20-22
5475. Маслова, Т. М. Систематизація друкованих технік у структурі навчальної дисципліни "Естамп" / Т.М. Маслова // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 287-291.
5476. Матвієнко, О. В. Розв'язання проблемно-фахових ситуацій як одна з форм творчої навчальної діяльності студентів при вивченні соціальної інформатики / О.В. Матвієнко // Нові технології навчання /Редкол.: В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 34. - С. 139-147.
5477. Матвієнко, О. Професійна підготовка майбутніх учителів: сутність і зміст / О. Матвієнко // Школа першого ступеня: Теорія і практика : Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького держ. пед. ун-ту ім. Г. Сковороди / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький : Астон, 2003. - Вип. 6. - С. 140-150.
5478. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції " Професійна підготовка майбутнього вчителя" (31 березня - 3 квітня 2003 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. акад. мистецтв України, Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя ; Упоряд. Ж.М. Володченко. - Ніжин : НДПУ, 2003. - 124 с.
5479. Мелітопольському Державному педагогічному університету - 80 літ // Освіта. - 2003. - № : 43, (17 - 24 вересня). - С. 1-8
5480. Мележик, В. П. Методичні засади організації самостійної роботи студентів у вищих навчальних закладах / В. П. Мележик, О. Г. Литвин // Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики : Матеріали VIII Всеукр. наук. конференції, присвяч. 90-річчю Миколаївського держ. ун-ту та 70-річчю фіз.-мат. фак-ту МДУ. - Миколаїв, 2003. - С. 26-27
5481. Мельничук, О. Ф. Демократизація вузівської освіти / О.Ф. Мельничук // Розвиток демократії та демократична освіта в Україні : Матеріали II міжнародної наукової конференції (Одеса, 24 - 26 травня 2002 р.) / М-во освіти і науки України, Ін-т вищ. освіти АПН України, Одеська нац. юридич. академія, Канадсько-Український Проект "Демократична освіта". - Київ : Ай-Бі, 2003. - С. 706-710.
5482. Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі : навч. посіб. для студ., магістрів і викладачів вищ. навч. закл. / С.У. Гончаренко, П.М. Олійник, В.К. Федорченко та ін. - К. : Вища шк., 2003. - 322. [1] с. - Бібліогр. в кінці розд.
5483. Методичні рекомендації по написанню і оформленню кваліфікаційної роботи з економічної теорії (для студентів спеціальності "Економіст, викладач економічної теорії") : методические рекомендации / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Укл. В.В. Радченко. - Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2003. - 11 с.
5484. Микитюк, В. Вступний іспит з української літератури у Львівському національному університеті ім. І.Франка: Досвід і проблеми / В. Микитюк // Дивослово. - 2003. - N4. - С. 36,45-49
5485. Мисник, Л. Д. Система ТЕСТ - базовий засіб для побудови сучасної методики автоматизованого навчання та контролю знань у ВНЗ / Л.Д. Мисник, Є.Ю. Катаєва // Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 6. - С. 40-48
5486. Мойсеюк, Н. Є. Педагогіка : навчальний посібник / Н.Є. Мойсеюк . - 4 - те вид., доп. - Київ, 2003. - 615 с.
5487. Монастирський, В. М. Історичний процес становлення і розвитку педагогіки в правоохоронних органах та її роль у професійній підготовці працівників міліції України на сучасному етапі / В.М. Монастирський // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.33. - С. 68-79.
5488. Монастирський, В. М. Концептуальна модель викладача бойової та тактико-спеціальної підготовки вищого навчального закладу МВС України / В.М. Монастирський // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти; Редкол.: В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 35. - С. 293-300.
5489. Морзе, Н. В. Методи навчально-педагогічної діяльності вчителя щодо спрямування роботи учнів при використанні інформаційних технологій навчання / Н.В. Морзе, О.І. Мостіпан // Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 7. - С. 48-56
5490. Москаленко, А. Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи / А. Москаленко // Школа першого ступеня: Теорія і практика : Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького держ. пед. ун-ту ім. Г. Сковороди / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький : Астон, 2003. - Вип. 6. - С. 216-224.
5491. Москаль, Ю. Плекання молодих фахівців - пріоритет поступу науки у 21 столітті / Ю. Москаль // Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти : Збірка матеріалів до Другої регіональної науково-методичної конференції, 31 січня 2003 р. / М-во освіти і науки України. - Тернопіль : Економічна думка, 2003. - С. 112-114.
5492. Мочерний, С. Предмет економічної теорії та предмет політичної економії / С. Мочерний, О. Устенко, І. Іщук // Вища школа. - 2003. - N1. - С. 62-77
5493. Ніценко, А. О. Оптимізація управління освітою у вищих навчальних закладах із застосуванням інформаційних технологій / А.О. Ніценко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : Збірник наукових праць. - Харків, 2003. - С. 292-298
5494. Нічуговська, Л. І. Особливості організації та управління інтеграційним процесом викладання математичних та професійно-орієнтованих дисциплін / Л.І. Нічуговська // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт / Донецький нац. ун-т, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Ін-т педагогіки АПН України. - Донецьк : ТЕАН, 2003. - Вип. 19. - С. 73-83.
5495. Нічуговська, Л. І. Математичне моделювання в системі економічної освіти : монографія / Л.І. Нічуговська ; Полтавський ун-т спожив. кооперації України. - Полтава : ПУСКУ, 2003. - 289 с.
5496. Нічуговська, Л. І. Формування професійної компетентності в системі математичної підготовки студентів економічного профілю / Л.І. Нічуговська // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт / Міжнародна програма "Евристика та дидактика точних наук", НПУ ім. М.П. Драгоманова, Донецький нац. ун-т, Ін-т педагогіки АПН України. - Донецьк : Теан, 2003. - Вип. 20. - С. 3-12.
5497. Набока, Л. Я. Науково-методична робота у вищому закладі освіти I-II рівня акредитації : методичні рекомендації / Л.Я. Набока ; АПН України, Центр. ін-т післядимлом. пед. освіти. - Київ : Міленіум , 2003. - 52 с.
5498. Надвинична, Т. Основоположні ознаки наукової школи / Т. Надвинична // Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти : Збірка матеріалів до Другої регіональної науково-методичної конференції, 31 січня 2003 р. / М-во освіти і науки України. - Тернопіль : Економічна думка, 2003. - С. 104-108.
5499. Назаренко, В. М. Дослідження ефективності впровадження елементів ділової етики і культури управління в навчальний курс "Основи менеджменту" для майбутніх вчителів праці / В.М. Назаренко // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : Логос, 2003. - Т. 42. - С. 61-70
5500. Нак, М. М. Використання нестандартних методів та способів при розв'язанні алгебраїчних задач / М.М. Нак // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт / Донецький нац. ун-т, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Ін-т педагогіки АПН України. - Донецьк : ТЕАН, 2003. - Вип. 19. - С. 150-156.
5501. Наука і сучасність : збірник наукових праць/ НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Редкол. М.І. Шкіль (голова) та ін. - (Педагогіка. Філологія). - Київ : Логос, 2003. - Т. 42 . - 238 с.
5502. Наука і сучасність : збірник наукових праць/ НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Редкол. В.П. Андрущенко (шеф-ред.) та ін. - (Педагогіка. Філологія). - Київ : Логос, 2003. – Т.50. - 290 с. Т.51. - 296 с.
5503. Некоторые направления совершенствования учебного процесса в вузе /Н.Д.Черкасов, А.И.Посторонко, В.В.Стешенко, В.В.Попов, Е.А.Емченко //Проблеми трудової і професійної підготовки: наук.-метод. зб. /МОН України, Слов”янський держ. пед. ун-т. – Слов”янськ, 2003. – Вип. 8. – С.21-26.
5504. Наукові записки : збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. Вип. 52. Педагогічні, історичні та фізико-математичні науки / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова; Укл. П.В. Дмитренко, Л.Л. Макаренко, Редкол. В.П. Андрущенко (відп. ред.) та ін. - Київ : НПУ, 2003. - 301 с.
5505. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Біологія . № 12 / М-во освіти і науки України, Ужгородський нац. ун-т ; Редкол. В.І. Ніколайчук (гол. ред.) та ін. - Ужгород, 2003. - 216 с.
5506. Науменко, І. М. Стандартизація вищої освіти як механізм якісної зміни змісту освіти з напряму "Безпека життя і діяльності людини". / І.М. Науменко, В.О. Баклан, В.В. Бєгун // Проблеми освіти / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ, 2003. - Вип. 34. - С. 85-91
5507. Некоторые направления совершенствования учебного процесса в вузе / Н.Д. Черкасов, А.И. Посторонко, В.В. Стешенко, Попов В.В., Емченко Е.А. // Проблеми трудової і професійної підготовки : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Слов'янський держ. пед. ун-т. - Слов'янськ, 2003. - Вип. 8. - С. 21-26.
5508. Немченко, Ю. В. Форми навчання в умовах інформаційного суспільства / Ю.В. Немченко // Проблеми трудової і професійної підготовки : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Слов'янський держ. пед. ун-т. - Слов'янськ, 2003. - Вип. 8. - С. 48-58.
5509. Нестеренко, А. М. Система задач як засіб розвитку пізнавальної самостійності майбутніх абітурієнтів при вивченні математики / А. М. Нестеренко // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : НПУ , 2003. - Т. 36. - С. 95-101. - Бібліогр. в кінці ст.
5510. Новобранець, С. В. Гуманістична спрямованість педагогічного спілкування у вищих навчальних закладах / С.В. Новобранець // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 9. - С. 200-209.
5511. Носова, І. О. Проблеми охорони праці у проведенні лабораторних занять з технології конструкційних матеріалів / І.О. Носова // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 294-298.
5512. Обозний, В. В. Модель краєзнавчо-туристичної підготовки фахівця у педагогічному університеті / В.В. Обозний // Вісник : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 6. - С. 81-83
5513. Обозний, В. В. Принципи і функції краєзнавчої педагогічної освіти / В.В. Обозний // Наукові записки. Серія: Педагогічні, історичні та фізико-математичні науки : Збірник статей Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 51. - С. 137-143
5514. Оболенская, Т. А. Комплексная теория образования и новые образовательные технологии / Т.А. Оболенская, О.В. Рябчикова, И.О. Панченко // Проблеми трудової і професійної підготовки : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Слов'янський держ. пед. ун-т. - Слов'янськ, 2003. - Вип. 8. - С. 62-67.
5515. Ожеван, М. Комунікативна модель освіти в епоху нелінійного мислення / М. Ожеван // Вища освіта України. - 2003. - N3. - С. 29-35
5516. Окіпняк, А. Експериментальне дослідження педагогічних умов формування професійних якостей військовослужбовців-водолазів у процесі навчання / А. Окіпняк, Д. Окіпняк // Наукові записки. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2003. - Вип. 3'2003. - С. 59-62
5517. Олексюк, О. Управління інноваційною діяльністю вищого навчального закладу / О. Олексюк // Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти : Збірка матеріалів до Другої регіональної науково-методичної конференції, 31 січня 2003 р. / М-во освіти і науки України. - Тернопіль : Економічна думка, 2003. - С. 10-12.
5518. Омеляненко, С. Формування у майбутніх учителів готовності до розвитку критичного мислення молодших школярів / С. Омеляненко // Школа першого ступеня: Теорія і практика : Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького держ. пед. ун-ту ім. Г. Сковороди / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький : Астон, 2003. - Вип. 6. - С. 122-131.
5519. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра : зі спец. 6.010100 "Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика" напрямку підготовки 0101 "Педагогічна освіта": ГСВО МОН 002-02 / М-во освіти і науки України. - Введ. 02.10.02. - (Галузевий стандарт вищої освіти). - Київ, 2003. - 73 с.
5520. Остапенко, Н. Особливості технології дидактичної гри у системі підготовки магістрів-філологів ВШ / Н. Остапенко // Українська мова і література в школі. - 2003. - N4. - С. 55-58
5521. Остапенко, Т. А. Професійна готовність як складова фахової підготовки майбутніх працівників кримінальної міліції у справах неповнолітніх / Т.А. Остапенко // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 362-366.
5522. Остапчук, В. В. Підготовка туристських кадрів у системі вищої педагогічної освіти / В.В. Остапчук, В.О. Горошко // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2003. - Спецвипуск : Педагогіка. - С. 122-124.
5523. П'ятницька-Позднякова, І. С. Формування дослідницьких умінь студентів в умовах організації процесу навчання у вищій школі / І. С. П'ятницька-Позднякова // Науковий вісник Миколаївського держ. пед. ун-ту. Сер. Педагогічні науки. - 2003. - Вип. 5. - С. 196-206
5524. Підвальна, О. В. Застосування естафет з логічно-прикладними елементами для студентів спеціальних медичних груп / О.В. Підвальна, О.В. Булейченко // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : Логос, 2003. - Т. 42. - С. 70-75
5525. Павленко, М. П. Психолого-педагогічні аспекти використання комп'ютерних мереж та мережних технологій у навчанні студентів інженерно-педагогічних спеціальностей / М.П. Павленко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : Збірник наукових праць. - Харків, 2003. - С. 319-324
5526. Панасюк, О. Б. Техніка мовлення як найважливіша складова частина професійного спілкування майбутнього вчителя / О.Б. Панасюк // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 298-302.
5527. Паньков, Д. В. Організація модульної підготовки працівників у відповідності з вимогами ринку праці / Д.В. Паньков // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : Збірник наукових праць. - Харків, 2003. - С. 260-265
5528. Параскевич, С. П. Комплексне завдання з алгебри та початків аналізу як ефективна форма самостійної роботи студентів / С.П. Параскевич // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт / Донецький нац. ун-т, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Ін-т педагогіки АПН України. - Донецьк : ТЕАН, 2003. - Вип. 19. - С. 101-110.
5529. Педагогіка : навчальний посібник / М-во освіти і науки України, Південноукраїнський держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; Упоряд. І.М. Богданова, І.В. Бужина, Н.І. Дідусь та ін. - Харків : Одіссей, 2003. - 352 с.
5530. Перегудова, В. І. Міжпредметні зв'язки у викладанні дисципліни "Різання матеріалів, верстати та інструменти" в професійній підготовці вчителя трудового навчання / В.І. Перегудова // Проблеми трудової і професійної підготовки : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Слов'янський держ. пед. ун-т. - Слов'янськ, 2003. - Вип. 8. - С. 110-116.
5531. Петренко, В. Сучасні тенденції розвитку форм навчання у загальноосвітніх вищих навчальних закладах / В. Петренко // Наукові записки / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ , 2003. - Вип. 51, Ч. 1. - С. 63-67.
5532. Петров П.К. Физическая культура: Курсовые и выпускные квалификационные работы : учебное пособие / П.К. Петров. - (Библиотека студента). - Москва : Владос-Пресс, 2003. - 112 с.
5533. Пехота, О. М. Особливості читання лекцій з курсу "Освітні технології" для студентів спеціальності "Фізика" / О. М. Пехота, І. В. Манькусь // Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики : Матеріали VIII Всеукр. наук. конференції, присвяч. 90-річчю Миколаївського держ. ун-ту та 70-річчю фіз.-мат. фак-ту МДУ. - Миколаїв, 2003. - С. 45-47. - Бібліогр. в кінці ст.
5534. Полякова, Е. С. Задачи музыкально-педагогического образования и подготовка учителя музыки / Е.С. Полякова // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : Логос, 2003. - Т. 42. - С. 75-82
5535. Попкова, Т. В. Стандарти вищої освіти та навчальні цілі дисциплін циклу інженерної графіки / Т.В. Попкова // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти; Редкол.: В.Г. Кремень (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 34. - С. 160-167.
5536. Порус, В. Про кризу філософії як навчальної дисципліни / В. Порус // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2003. - N2/3. - С. 84-90.
5537. Потрашков, В. І. Роль і задачі загальної хімічної технології при підготовці інженерів хіміко-технологічного профілю на сучасному етапі / В.І. Потрашков, А.І. Посторонко // Проблеми трудової і професійної підготовки : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Слов'янський держ. пед. ун-т. - Слов'янськ, 2003. - Вип. 8. - С. 96-103.
5538. Представляємо природничо-географічний факультет Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N5. - С. 2-6
5539. Приходько, Ю. І. Особистісно орієнтована самостійна робота як система навчальної діяльності військових фахівців / Ю.І. Приходько // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Логос, 2003. - Т. 51. - С. 176-184.
5540. Прймаков, О. О. Вдосконалення функцій сенсорних систкм у процесі навчання студентів рухів різної координаційної структури [] / О. О. Прймаков, О. О. Довгич // Наукові записки Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія". - К., 2003. - Т.22. У 3-х ч. Ч. 2 : Суспільні науки. - С. 324-327
5541. Провотар, О. І. Особистісно орієнтована система навчання основ інформаційних технологій при підготовці вчителів іноземних мов / О.І. Провотар, Л.А. Карташова // Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 7. - С. 75-82
5542. Програми вступних випробувань на педагогічний факультет : учебные программы / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Укл. М.М. Фоменко, О.С. Красноголовець, О.Б. Януш , М.Є. Чумак, С.В. Глущик. - Київ : НПУ , 2003. - 38 с.
5543. Прокопенко, І. Перспективи педагогічного університету у 21 столітті: (З досвіду Харківського педуніверситету) / І. Прокопенко // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - 2003. - N4. - С. 35-37
5544. Прохорова, Ю. О. До питання підготовки майбутніх фахівців вокально-естрадного співу / Ю.О. Прохорова // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : Логос, 2003. - Т. 39. - С. 133-139
5545. Разлівінських, Ю. О. Впровадження новітніх технологій навчання у підготовку інженера-педагога / Ю.О. Разлівінських // Таврійський вісник освіти : Науково-методичний журнал. - Херсон, 2003. - № 2. - С. 129-135
5546. Ребуха, Л. Науково-адміністративна експертиза ефективності системних нововведень / Л. Ребуха // Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти : Збірка матеріалів до Другої регіональної науково-методичної конференції, 31 січня 2003 р. / М-во освіти і науки України. - Тернопіль : Економічна думка, 2003. - С. 120-122.
5547. Русинка, І. Дискурсивна модель освітньої діяльності / І. Русинка // Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти : Збірка матеріалів до Другої регіональної науково-методичної конференції, 31 січня 2003 р. / М-во освіти і науки України. - Тернопіль : Економічна думка, 2003. - С. 33-35.
5548. Рутинський, М. Й. Концепція та навчально-методичні особливості вивчення курсу "Організація спортивно-оздоровчого туризму" на кафедрі туризму географічного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка / М.Й. Рутинський // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2003. - Спецвипуск : Педагогіка. - С. 113-117.
5549. Семенов, І. В. Застосування сучасних інформаційних технологій в лабораторному практикумі з машинознавства / І.В. Семенов // Проблеми трудової і професійної підготовки : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Слов'янський держ. пед. ун-т. - Слов'янськ, 2003. - Вип. 8. - С. 81-86.
5550. Семеног, О. М. Особливості підготовки майбутнього викладача української мови і літератури на ступені навчання в магістратурі / О.М. Семеног // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Логос, 2003. - Т. 51. - С. 191-200.
5551. Семенюк, Т. В. Модульно-розвивальне навчання: науково-педагогічне проектування граф-схем навчальних курсів / Монографія. - Житомир : ЖДПУ, 2003. - 253 с. - Бібліогр.: с. 146-165 (246 назв).
5552. Сергієнко, Л. Деякі аспекти організації і реалізації лекційного курсу фізики в технічному вузі / Л. Сергієнко // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ, 2003. - Вип. 51 , Ч. 2. - С. 179-182.
5553. Сердотецька, Я. М. Навчальний курс із художньої графіки в системі художньо-педагогічної освіти / Я.М. Сердотецька // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 318-322.
5554. Скиба, Ю. А. Підготовка фахівців-екологів у національному педагогічному університеті / Ю.А. Скиба // Вісник : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 6. - С. 138-140
5555. Скнар О. Лекція як метод і форма навчання у вищій школі / Скнар О. // Освіта . - 2003.-N24-25(28 травня-4 червня). - С.10-11.
5556. Собко, Я. Методологічні основи дидактики інтегративних курсів у професійній освіті / Я. Собко //Наукові записки. Серія: Педагогічні, історичні та фізико-математичні науки : Збірник статей Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 51. - С. 149-155
5557. Согорін, А. А. Інформаційні технології в управлінні вищими закладами освіти / А. А. Согорін //Вісник Одеського національного університету. Серія: Соціологія і політичні науки / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2003. - Т.8, Вип.9: Матеріали міжнар. науково-практич. конференції "Соціальна політика і механізми інтеграції укр. суспільства"(27 - 28 вересня 2002 р). - С. 228-234
5558. Степанова, І. В. Деякі особливості викладання економічних дисциплін у педагогічному вузі / І.В. Степанова // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 326-329.
5559. Степанова, Л. Ступенева підготовка майбутніх учителів-класоводів до викладання у початковій школі предметів освітньої галузі "Технології" / Л. Степанова, В. Хорунжий // Школа першого ступеня: Теорія і практика : Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького держ. пед. ун-ту ім. Г. Сковороди / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький : Астон, 2003. - Вип. 6. - С. 164-169.
5560. Стиркіна, Ю. Стилістичний аналіз як засіб організації самостійної роботи майбутніх учителів іноземної мови з художнім текстом / Ю. Стиркіна // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2003. - Вип. 1-2 (28/29). - С. 184-187
5561. Стучинська, Н. В. Система оцінювання як засіб педагогічної діагностики і стимулювання навчальної діяльності студентів при вивченні загальноприродних дисциплін / Н.В. Стучинська // Проблеми трудової і професійної підготовки : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Слов'янський держ. пед. ун-т. - Слов'янськ, 2003. - Вип. 8. - С. 41-48.
5562. Тімотін, А. Система організаційного спілкування: канали ефективної комунікації / А. Тімотін //Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти : Збірка матеріалів до Другої регіональної науково-методичної конференції, 31 січня 2003 р. / М-во освіти і науки України. - Тернопіль : Економічна думка, 2003. - С. 66-69.
5563. Тітова, Т. Деякі аспекти організації самостійної роботи студентів у вищих педагогічних навчальних закладах / Т. Тітова, Н. Воскресенська // Школа першого ступеня: Теорія і практика : Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди / Редкол. В.П. Коцур (гол. ред.) та ін. - Переяслав-Хмельницький : Астон, 2003. - Вип. 7. - С. 230-236.
5564. Тарасенко, В. П. Досвід розробки стандарту підготовки бакалавра з комп'ютерної інженерії / В П Тарасенко, О В Корочкін, Т Д Сакада // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.30. - С. 217-221.
5565. Тархан, Л. З. Элементы специфики деятельности и профессиональных качеств инженера-педагога / Л.З. Тархан // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : Збірник наукових праць. - Харків, 2003. - С. 342-346
5566. Теодорович, А. Нові форми самостійної роботи студентів та курсантів на кафедрі іноземних мов Національної академії державної податкової служби України / А. Теодорович // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : НПУ , 2003. - Т. 38. - С. 137-140
5567. Теодорович, А. Ю. Деякі проблеми підвищення ефективності вивчення іноземної мови студентами нелінгвістичних спеціальностей та шляхи їх вирішення в Академії ДПС України / А.Ю. Теодорович // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти; Редкол.: В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 35. - С. 251-258.
5568. Теорія і методика мистецької освіти : збірник наукових праць, Вип. 4 / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Ред. кол. О.П. Щолокова. - Київ: НПУ , 2003. - 176 с.
5569. Тибінь, А. Кейс-метод як інноваційний спосіб вдосконалення бізнес-освіти / А. Тибінь // Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти : Збірка матеріалів до Другої регіональної науково-методичної конференції, 31 січня 2003 р. / М-во освіти і науки України. - Тернопіль : Економічна думка, 2003. - С. 17-19.
5570. Ткаченко, І. Інформаційно-технологічне забезпечення навчального процесу як засіб формування навчально-пізнавальної діяльності майбутніх інженерів / І. Ткаченко, І. Павх // Наукові записки. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2003. - Вип. 3'2003. - С. 30-34
5571. Ткаченко, І. Оцінка ризику інноваційних процесів у вищих навчальних закладах / І. Ткаченко, Н. Добровольська // Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти : Збірка матеріалів до Другої регіональної науково-методичної конференції, 31 січня 2003 р. / М-во освіти і науки України. - Тернопіль : Економічна думка, 2003. - С. 82-84.
5572. Товстолис, А. В. Применение комплексного анализа при изучении степенной функции / А.В. Товстолис // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт / Донецький нац. ун-т, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Ін-т педагогіки АПН України. - Донецьк : ТЕАН, 2003. - Вип. 19. - С. 110-123.
5573. Точиліна, Т. Загальна структура навчально-методичного комплексу з фізики та його компоненти /Т. Точиліна, Є. Швець // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ, 2003. - Вип. 51 , Ч. 2. - С. 182-186.
5574. Тю, Н. С. Об использовании прикладных задач при изложении курса высшей математики студентами экономических специальностей / Н.С. Тю // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт / Міжнародна програма "Евристика та дидактика точних наук", НПУ ім. М.П. Драгоманова, Донецький нац. ун-т, Ін-т педагогіки АПН України. - Донецьк : Теан, 2003. - Вип. 20. - С. 22-35.
5575. Фізичні задачі у фаховій підготовці вчителів фізики і трудового навчання / М. Є. Чумак [та ін.] //Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики : Матеріали VIII Всеукр. наук. конференції, присвяч. 90-річчю Миколаївського держ. ун-ту та 70-річчю фіз.-мат. фак-ту МДУ. - Миколаїв, 2003. - С. 7-8
5576. Фіцула, М. М. Педагогіка : навчальний посібник для студ. вищ. пед. закладів освіти / М.М. Фіцула. - 2-ге вид., доп. і перероб. - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2003. - 192 с.
5577. Федоренко, O. I. Модель процесу навчання у вищій школі / O.I. Федоренко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : Збірник наукових праць. - Харків, 2003. - С. 230-236
5578. Федорович, Р. Загальні підходи до економічної освіти і взаємозв'язок викладання бухгалтерського обліку й інших дисциплін / Р. Федорович // Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти : Збірка матеріалів до Другої регіональної науково-методичної конференції, 31 січня 2003 р. / М-во освіти і науки України. - Тернопіль : Економічна думка, 2003. - С. 85-88.
5579. Федорченко, В. К. Валеологія та анімація в системі теоретико-освітньої підготовки туристських кадрів / В. К Федорченко // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.30. - С. 24-33.
5580. Фоменко, В. Деякі проблеми фізичної освіти для нефізичних спеціальностей вищих навчальних закладів / В. Фоменко // Наукові записки / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ , 2003. - Вип. 51, Ч. 1. - С. 77-82.
5581. Фоос, К. Значення вивчення іноземної мови для спеціалістів з реклами / К. Фоос // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції ( 27 - 28 березня 2003 р.): У 5 т. / М-во освіти і науки України, Асоц. навч. закладів України приват. форми власності, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Європейський ун-т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту , 2003. - Т. 5. - С. 339-340
5582. Фурман, А. Етапи постановки та розв'язання освітньої задачі у цілісному модульно-розвивальному процесі / А. Фурман // Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти : Збірка матеріалів до Другої регіональної науково-методичної конференції, 31 січня 2003 р. / М-во освіти і науки України. - Тернопіль : Економічна думка, 2003. - С. 99-102.
5583. Фурман, А. Тенденції розвитку модульних технологій навчання у ВНЗ / А. Фурман // Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти : Збірка матеріалів до Другої регіональної науково-методичної конференції, 31 січня 2003 р. / М-во освіти і науки України. - Тернопіль : Економічна думка, 2003. - С. 13-16.
5584. Хлопенко, Ю. Південнослов'янський інститут: нові перспективи / Ю. Хлопенко // Рідна школа. - 2003. - N10. - С. 19-20
5585. Хоменко, М. П. Концептуальні засади і шляхи вдосконалення практичної підготовки в умовах реформування аграрного сектору економіки / М. П. Хоменко // Нові технології навчання / Редкол.: В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 34. - С. 30-38.
5586. Хоружа, Л. Курс "Педагогічна деонтологія" у системі професійної підготовки сучасного вчителя / Л. Хоружа // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2003. – Том 6, N3. - С. 133-136
5587. Царенко, О. Використання елементів історизму при вивченні капілярних явищ / О. Царенко //Наукові записки / М-во освіти і науки України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ, 2003. - Вип. 51 , Ч. 2. - С. 224-227.
5588. Цехмістрова, Г. С. Інноваційні технології в навчальному процесі підготовки кадрів для туризму / Г.С. Цехмістрова // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти; Редкол.: В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 35. - С. 54-64.
5589. Цюпа, О. В. Перевірка знань, умінь та навиків на заняттях з фізики за допомогою групової форми організації учбової діяльності / О. В. Цюпа, О. М. Бурмістров // Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики : Матеріали VIII Всеукр. наук. конференції, присвяч. 90-річчю Миколаївського держ. ун-ту та 70-річчю фіз.-мат. фак-ту МДУ. - Миколаїв, 2003. - С. 27-28. - Бібліогр. в кінці ст.
5590. Чаусова, Т. В. Професійне ставлення як складова життєвої позиції майбутніх інженерів-педагогів / Т.В. Чаусова // Психологія : Збірник наукових праць / М-во освіти України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 20. - С. 275-283
5591. Чепела, І. І. Педагогічні умови культуротворчої діяльності студентів вищих навчальних закладів / І.І. Чепела // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 341-344.
5592. Червінська, І. Інноваційні підходи до професійного становлення майбутнього педагога / І. Червінська // Школа першого ступеня: Теорія і практика : Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди / Редкол. В.П. Коцур (гол. ред.) та ін. - Переяслав-Хмельницький : Астон, 2003. - Вип. 7. - С. 157-163.
5593. Чернуха, В. І. Використання технології "Вчимося разом" в умовах професійного спілкування / В.І. Чернуха, В.І. Пушкар // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. Серія "Педагогічні науки". - Полтава : АСМІ, 2003. - Вип. 5 (32). - С. 173-177
5594. Чиж, С. Г. Формування готовності студентів до диференційованого навчання учнів / С.Г. Чиж //Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту. - Ізмаїл, 2003. - Вип. 14 : Історичні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки. - С. 90-93
5595. Чорнобай, І. М. Навчальний курс "Основи валеології і безпеки життєдіяльності" у ЛДІФКУ / І.М. Чорнобай // Нові технології навчання / Редкол.: В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 34. - С. 186-196.
5596. Чорномаз, О. Розв'язувачі - одна із форм допомоги ЕОМ студентам / О. Чорномаз, В. Сумський // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ, 2003. - Вип. 51 , Ч. 2. - С. 186-192.
5597. Чубар, В. Про деякі проблеми вивчення курсу "Практикум з електромонтажних робіт" майбутніми учителями трудового навчання / В. Чубар, В. Чубар // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ, 2003. - Вип. 51 , Ч. 2. - С. 192-194.
5598. Шамро, З. О. Деякі аспекти активізації дослідницької роботи студентів / З. О. Шамро //Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики : Матеріали VIII Всеукр. наук. конференції, присвяч. 90-річчю Миколаївського держ. ун-ту та 70-річчю фіз.-мат. фак-ту МДУ. - Миколаїв, 2003. - С. 42-43
5599. Швець, В. Д. Програмування навчальної діяльності студентів у процесі вивчення дисципліни "Дослідження операцій" / В.Д. Швець // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти; Редкол.: В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 35. - С. 32-45.
5600. Швець, Н. О. Особливості вокальної підготовки вчителя музики / Н.О. Швець, Л.Д. Банкул //Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 345-349.
5601. Шевцов, А. Синергетичні принципи проектування педагогічного процесу як системи / А. Шевцов // Вища освіта України. - 2003. - N2. - С. 115-119
5602. Шевцов, А. Сучасні технології оптимізації вищої освіти людей з інвалідністю / А. Шевцов // Вища освіта України. - 2003. - N3. - С. 91-98
5603. Шевченко, С. І. Результати експериментальної перевірки методики навчання швидкого іншомовного читання майбутніх філологів за допомогою комп'ютерних технологій / С.І. Шевченко //Наукові записки / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2003. - № 3: Психолого-педагогічні науки. - С. 67-71
5604. Шереметьева, Ю. А. Особенности модульной системы изучения специальных дисциплин / Ю.А. Шереметьева // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : Збірник наукових праць. - Харків, 2003. - С. 314-318
5605. Шляхова, В. Дидактичні функції перекладу / В. Шляхова // Урок української. - 2003. - N5/6. - С. 47-50
5606. Шмалєй, С. В. Впровадження модульно-тьюторської технології в системі вищої школи / С.В. Шмалєй // Таврійський вісник освіти : Науково-методичний журнал. - Херсон, 2003. - № 2. - С. 135-141
5607. Шовковий, В. М. Критерії оцінки граматичної компетенції студентів спеціальності "класична філологія" / В.М. Шовковий // Наукові записки. Сер.: Педагогічні, історичні та фізико-математичні науки : Збірник статей Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 51. - С. 190-195
5608. Шорохов, Г. Г. Творчі напрямки навчальних досліджень при виконанні лабораторної роботи з курсу: "Опір матеріалів" за темою "Визначення кута закручення при крученні швелера з діафрагмами" / Г.Г. Шорохов // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 349-352.
5609. Щербань, П. М. До питання формування педагогічної культури вчителів історії та права / П.М. Щербань // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ: НПУ , 2003. - Т. 38. - С. 169-173
5610. Щербина, В. Г. Точка зору і перспектива в композиції / В.Г. Щербина // Педагогіка вищої та середньої школи : Збірник наукових праць. - Кривий Ріг, 2003. - Вип. 5. - С. 70-78
5611. Юр'єва, К. Етнопедагогічні дослідження студентів факультету початкового навчання / К. Юр'єва // Школа першого ступеня: Теорія і практика : Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди / Редкол. В.П. Коцур (гол. ред.) та ін. - Переяслав-Хмельницький : Астон, 2003. - Вип. 7. - С. 236-243.
5612. Якубовська, Л. П. Дидактичні принципи ігрової пізнавальної діяльності у процесі навчання іноземної мови / Л. П. Якубовська // Нові технології навчання / Редкол.: В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 34. - С. 89-94.
5613. Ярослав, Л. О. Розвиток творчої особистості в умовах групової діяльності / Л.О. Ярослав //Наукові записки / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2003. - № 3 : Психолого-педагогічні науки. - С. 89-91
5614. Ященко, В. Організація емоційної наснаги в навчальній взаємодії / В. Ященко // Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти : Збірка матеріалів до Другої регіональної науково-методичної конференції, 31 січня 2003 р. / М-во освіти і науки України. - Тернопіль: Економічна думка, 2003. - С. 26-28.

Див. 874, 991, 995, 5057, 5059, 5063, 5066, 5068, 5077, 5079, 5087, 5091, 5099, 5100, 5101, 5110, 5111, 5112, 5113, 5125, 5130, 5131, 5143, 5151, 5161, 5164, 5166, 5168, 5172, 5180, 5181, 5184, 5188, 5201, 5210, 5217, 5240, 5243, 5248, 5250, 5253, 5255, 5256, 5263, 5266, 5268, 5272, 5274, 5279, 5284, 5286, 5292, 5295, 5297, 5617, 5618, 5679, 5621, 5622, 5624, 5626, 5629, 5638, 5668, 5674, 5675, 5679, 5680, 5685, 5686, 5698, 5699, 5701, 5702, 5711, 5715, 5716, 5718, 5720, 5733, 5742, 5744, 5747, 5752, 5755, 5756, 5760, 5761, 5763, 5764, 5766-5771, 5774-5776, 5779, 5784, 5785, 5788, 5796, 5797, 5801, 5802, 5804, 5806, 5811, 5818, 5819, 5822, 5849, 5923, 5940, 5941, 6179, 6833.
Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Г. В. Купрікова Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
123456789 -> Звіт "Аналіз реальних проблем та потреб ромів в Україні" київ жовтень 2003 зміст вступ 4 Ромський етнос в Україні 7 Методологія дослідження 12 Спосіб життя ромського населення 16
123456789 -> Розвиток творчої особистості в процесі впровадження інноваційних технологій на уроках світової літератури та художньої культури у державній національній програмі «Освіта» «Україна XXI століття»
123456789 -> Казка про сосну і синичку
123456789 -> П. драгоманова д І ц вікторія Олегівна
123456789 -> О. Слюніна, канд філол наук, асист
123456789 -> Конспект модульного заняття у 6 класі по темі
123456789 -> Сценарій виховного заходу «Спадщина з глибини віків»
123456789 -> Опис досвіду роботи вчителя «Захисту Вітчизни» Тернопільської школи допризовної підготовки Батурина Петра Романовича


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   53


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка