Педагогічна бібліографіяСторінка33/53
Дата конвертації05.05.2016
Розмір7.5 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   53

5210. Харабет, В. В. Педагогічні системи вищої освіти- засада інтеграції педагогічних систем навчально-методичних комплексів / В.В. Харабет // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.31. - С. 38-47.
5211. Цехмістер, Я. Медична освіта на теренах України: історичний аспект / Я. Цехмістер //Неперервна професійна освіта: теорія і практика : Науково-методичний журнал. - 2003. - N1. - С. 38-46.
5212. Чеперов, Т. В. Статус державних ВНЗ: бюджетна установа або отримувач бюджетних коштів /Т. В. Чеперов // Класичні університети - центри освіти, науки і культури регіонів: традиції та сучасність: Матеріали Міжнародної наук. - практ. конференції. - Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2003. - С. 200-204.
5213. Черній, С. М. Опозиція "гуманітарного" і "технічного" у сучасній вищій освіті. / С.М. Черній //Проблеми освіти / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ, 2003. - Вип. 34. - С. 241-246
5214. Чугунова, Т. В. Место и роль классического образования в формировании интеллигенции: традиции и современные подходы / Т. В. Чугунова // Класичні університети - центри освіти, науки і культури регіонів: традиції та сучасність: Матеріали Міжнародної наук. - практ. конференції. - Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2003. - С. 204-208
5215. Шевченко, В. П. Университеты и академическая наука / В. П. Шевченко // Класичні університети - центри освіти, науки і культури регіонів: традиції та сучасність: Матеріали Міжнародної наук. - практ. конференції. - Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2003. - С. 208-220
5216. Шепєлєв, М. А. Універсалістський потенціал класичних університетів в епоху глобалізації / М. А. Шепєлєв // Класичні університети - центри освіти, науки і культури регіонів: традиції та сучасність: Матеріали Міжнародної наук. - практ. конференції. - Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2003. - С. 223-226
5217. Юрій, С. Концепція освітньої діяльності як стратегія розвитку академії / С. Юрій // Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти : Збірка матеріалів до Другої регіональної науково-методичної конференції, 31 січня 2003 р. / М-во освіти і науки України. - Тернопіль : Економічна думка, 2003. - С. 8-9.
5218. Якубов, Ф. Я. Крымский государственный инженерно-педагогический университет - современная модель толерантности / Ф.Я. Якубов // Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал для освітян, батьків та юнацтва. - 2003. - N2. - С. 77-85

Див. 72, 73, 137, 5238, 5318, 5557, 5584

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
5219. Артамонова, О. Б. Творчий підхід у вихованні і розвитку особистості / О.Б. Артамонова //Наукові записки. Серія: Педагогічні, історичні та фізико-математичні науки : Збірник статей Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 51. - С. 25-30.
5220. Бєлєнька, Г. В. Підготовка фахівця дошкільного профілю - формування особистості / Г.В. Бєлєнька // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 9. - С. 101-112.
5221. Блохіна, І. О. Психологічні передумови підготовки майбутніх магістрів / І.О. Блохіна // Вісник : Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 5. - С. 29-32
5222. Бурська, О. П. Виконавська інтерпретація музики: психолого-педагогічний дискурс / О.П. Бурська // Теорія і методика мистецької освіти : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 4. - С. 23-30
5223. Вєтохов, О. М. Проблема самостійної роботи з опанування іноземної мови: психолого-педагогічний аспект / О.М. Вєтохов // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. - 2003. - N3/4. - С. 96-105
5224. Вільш, Іоланта. Проблеми професійного пристосування в контексті концепції сталих індивідуальних рис особистості / І. Вільш // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : НПУ , 2003. - Т. 38. - С. 26-35
5225. Василенко-Несіна, Н. А. Розвиток музично-творчих здібностей і навичок в процесі професійної підготовки вчителя музики / Н.А. Василенко-Несіна // Вісник : Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 5. - С. 52-54
5226. Внукова, І. Організація самовиховання у студентів педвузу / І. Внукова // Рідна школа. - 2003. - N4. - С. 40-42
5227. Волошин, М. Психолого-педагогічна підготовка викладачів та формування навчально-пізнавальних умінь студентів вищих закладів освіти аграрно-технічного профілю / М. Волошин // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ, 2003. - Вип. 51 , Ч. 2. - С. 140-144.
5228. Вступ до спеціальності : навчальна програма курсу / Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя ; Укл. О.В. Аніщенко, Л.О. Дубровська, Т.І. Крига та ін. - Ніжин, 2003. - 9 с.
5229. Грейліх, О. Професійне самоствердження як засіб розвитку у майбутніх вчителів психологічних можливостей / О. Грейліх // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : Науково-методичний журнал. - 2003. - N1. - С. 121-127.
5230. Грива, О. Соціально-педагогічна підготовка психологів і педагогів до виховання етнічної і конфесіональної толерантності у молоді / О. Грива // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : Науково-методичний журнал. - 2003. - N1. - С. 128-135.
5231. Грязнов, І. Формування моральних норм в мікросоціальних групах військових колективів / І. Грязнов // Наукові записки. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2003. - Вип. 3'2003. - С. 55-59
5232. Гуменюк, О. Психологічний вплив як практична і наукова проблема / О. Гуменюк // Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти : Збірка матеріалів до Другої регіональної науково-методичної конференції, 31 січня 2003 р. / М-во освіти і науки України. - Тернопіль : Економічна думка, 2003. - С. 20-26.
5233. Демиденко, Т. М. Система інноваційної підготовки майбутніх учителів / Т.М. Демиденко //Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.31. - С. 79-85.
5234. Дурманенко, Є. Конфлікти у вищому навчальному закладі / Є. Дурманенко // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N2(38). - С. 67-70
5235. Загребельна, Н. І. Шляхи формування духовних цінностей при підготовці майбутніх вчителів історії / Н.І. Загребельна // Вісник : Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 5. - С. 123-124
5236. Зубалій, Н. П. Психологічна підготовка студентів - важлива умова формування позитивного ставлення до навчання / Н.П. Зубалій // Вісник : Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 5. - С. 130-131
5237. Іваненко, Б. Психологу, пізнай себе! / Б. Іваненко // Соціальна психологія : Український науковий журнал. - 2003. - N1. - С. 151-159. - (Фахова підготовка практичних психологів).
5238. Інновації у вищій освіті (за матеріалами регіональних нарад) : збірник доповідей / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти ; упоряд. А. В. Скрипиць. - Київ, 2003. - 68 с.
5239. Ічанська, О. М. Проблема підготовки майбутніх педагогів до становлення особистісної ідентичності учнів / О.М. Ічанська // Вісник : Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 5. - С. 138-140
5240. Кіньколих, М. Ф. Психолого-педагогічні форми активізації студентів до навчання фізики в технічних університетах / М.Ф. Кіньколих // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти; Редкол.: В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 35. - С. 281-293.
5241. Кічук, Н. Творча особистість учителя як передумова інноваційних процесів у початковій школі /Н. Кічук // Школа першого ступеня: Теорія і практика : Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди / Редкол. В.П. Коцур (гол. ред.) та ін. - Переяслав-Хмельницький : Астон, 2003. - Вип. 7. - С. 207-211.
5242. Кічук, Я. Підготовка майбутніх учителів до формування у молодших школярів ціннісного ставлення до права / Я. Кічук // Школа першого ступеня: Теорія і практика : Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди / Редкол. В.П. Коцур (гол. ред.) та ін. - Переяслав-Хмельницький : Астон, 2003. - Вип. 7. - С. 218-222.
5243. Камінська, І. О. Теоретичні основи процесу цілеспрямованого розвитку композиційних здібностей студентів / І.О. Камінська // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 265-268.
5244. Князян, М. О. Підготовка викладача вищої школи до формування дослідницької спрямованості особистості студента / М.О. Князян // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти; Редкол.: В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 35. - С. 225-233.
5245. Козоріз, К. І. Проблема психологічної готовності молодих військовослужбовців до несення вартової служби / К.І. Козоріз // Психологія : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 21. - С. 284-293
5246. Комар, Т. О. Особливості дезадаптації студентів з особливими потребами / Т. О. Комар // Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2003. - Т. 8, Вип. 10. - С. 52-59. - Бібліогр. в кінці ст.
5247. Корсак К. Підготовка лідерів та еліти для 21 століття в системі освіти / Корсак К. // Директор школи. - 2003.-N12. - С.3-5.
5248. Коханко, О. Г. Шляхи реалізації модульного підходу при вивченні дисциплін психолого-педагогічного циклу / О.Г. Коханко // Вісник : Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 5. - С. 185-187
5249. Кочерга, О. М. Особливості формування когнітивного компоненту соціальної відповідальності у студентів педагогічного коледжу / О.М. Кочерга // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2003. - № 3 : Психолого-педагогічні науки. - С. 72-75
5250. Крутогорська, Н. Пошук нових технологій організаційно-виховної роботи серед студентів педагогічного університету: (З досвіду роботи ф-ту фіз. виховання) / Н. Крутогорська // Рідна школа. - 2003. - N4. - С. 47-50
5251. Кубіцький, С. О. Деякі аспекти формування психологічної готовності військового фахівця / С.О. Кубіцький // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти; Редкол.: В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 35. - С. 300-308.
5252. Кузьмінський, А. Психолого-педагогічні та організаційні умови адаптації українських студентів у вищих навчальних закладах зарубіжжя / А. Кузьмінський // Рідна школа. - 2003. - N2. - С. 23-25
5253. Куликова, З. М. Сучасні інноваційні технології у системі підготовки спеціаліста у Запорізькому державному університеті. / З.М. Куликова, Пересипкіна // Проблеми освіти / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ, 2003. - Вип. 34. - С. 200-207.
5254. Лазарук, А. Когнітивні цінності в освітньому процесі: аспекти психологічного обгрунтування / А. Лазарук // Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти : Збірка матеріалів до Другої регіональної науково-методичної конференції, 31 січня 2003 р. / М-во освіти і науки України. - Тернопіль : Економічна думка, 2003. - С. 53-56.
5255. Левшин М. Як спроектувати технологію? : (Психолого-педагогічне проектування особистісно орієнтованих технологій навчання і виховання у ВНЗ") / Левшин М. // Освіта. - 2003.-N16(2-9 квітня). - С.7.
5256. Любчак, Л. Подолання тривожності першокурсників у процесі адаптації до навчання у вищих навчальних закладах / Л. Любчак // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2003. - Вип. 1-2 (28/29). - С. 141-143
5257. Любчак, Л. Формування техніки саморегуляції майбутніх учителів у процесі вирішення педагогічних завдань / Л. Любчак // Школа першого ступеня: Теорія і практика : Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди / Редкол. В.П. Коцур (гол. ред.) та ін. - Переяслав-Хмельницький : Астон, 2003. - Вип. 7. - С. 223-229.
5258. Максименко, С. Д. Психологічні засади взаємозв'язку професійного навчання і розвитку особистості майбутнього фахівця / С.Д. Максименко // Неперервна професійна освіта: Філософія, педагогічні парадигми, прогноз / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. - Київ : Наукова думка, 2003. - С. 691-796.
5259. Максимова, Т. С. Евристична складова формування майбутнього інженера / Т.С. Максимова // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт / Міжнародна програма "Евристика та дидактика точних наук", НПУ ім. М.П. Драгоманова, Донецький нац. ун-т, Ін-т педагогіки АПН України. - Донецьк : Теан, 2003. - Вип. 20. - С. 93-104.
5260. Малаканова, Л. В. Особистісно орієнтований підхід до підготовки майбутнього вчителя / Л.В. Малаканова // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. Серія "Педагогічні науки". - Полтава : АСМІ, 2003. - Вип. 5 (32). - С. 160-164.
5261. Михалін, Г. О. Формування елементів психологічної культури вчителя математики у процесі навчання математичного аналізу / Г.О. Михалін // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт / Міжнародна програма "Евристика та дидактика точних наук", НПУ ім. М.П. Драгоманова, Донецький нац. ун-т, Ін-т педагогіки АПН України. - Донецьк : Теан, 2003. - Вип. 20. - С. 65-80.
5262. Мозгальова, Н. Г. Методика формування музичного мислення майбутнього вчителя / Н.Г. Мозгальова // Теорія і методика мистецької освіти : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 4. - С. 112-117.
5263. Мороз, О. Г. Педагогіка і психологія вищої школи : навчальний посібник для молодих виклад., аспірантів і майбутніх магістрів / О.Г. Мороз, О.С. Падалка, В.І. Юрченко ; М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Ін-т вищ. освіти АПН України. - Київ : НПУ, 2003. - 267 с.
5264. Нікітіна, І. В. Психолого-педагогічне забезпечення профілактики схильності до наркоманії та правопорушень студентської молоді / І. В Нікітіна, С. В Баглюк // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.30. - С. 109-119.
5265. Нікітіна, І. В. Психолого-педагогічне забезпечення профілактики схильності до наркоманії та правопорушень студентської молоді / І. В. Нікітіна, С. В. Баглюк // Проблеми освіти. - К., 2003. - Вип. 30. - С. 109-119.
5266. Надвинична, Т. Психологічне програмування розвитку особистості в інноваційних системах освіти / Т. Надвинична // Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти : Збірка матеріалів до Другої регіональної науково-методичної конференції, 31 січня 2003 р. / М-во освіти і науки України. - Тернопіль : Економічна думка, 2003. - С. 45-47.
5267. Носков, В. Психогігієнічні аспекти гуманізації вищої школи / В. Носков // Соціальна психологія : Український науковий журнал. - 2003. - N2. - С. 120-125.
5268. Огурцов, А. П. Формування вмінь студентів захищати свою думку / А.П. Огурцов, Л.М. Мамаєв, В.В. Заліщук // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.33. - С. 250-255.
5269. Олещук, В. Дослідження формування професійних рис у студентів факультету фізичної культури / В. Олещук // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N2(38). - С. 60-62
5270. Орлов, В. Ф. Методологічні та психолого-педагогічні умови самопізнання і професійного самовдосконалення майбутнього вчителя / В.Ф. Орлов // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.31. - С. 164-172.
5271. Патук, С. В. Профілактика розвитку синдрому професійного вигорання у майбутніх учителів /С.В. Патук // Вісник студентського наукового товариства / Відп. ред. М.Г. В'ялий. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. - Вип.2. - С. 115-116
5272. Петрушов, С. Н. Використання коефіцієнта інтелекту студента для керування навчальним процесом. / С.Н. Петрушов, Л.В. Шевцов // Проблеми освіти / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ, 2003. - Вип. 34. - С. 269-273
5273. Подмазін С. Гуманізм реальний, або Дорогий фактор виробництва : становлення соціального феномену особистісно орієнтованої освіти / Подмазін С. // Управління освітою. - 2003. - N8, 9, 11-12. - С.2-3, С. 4-5,С.29.
5274. Полуніна, О. В. До проблеми психологічного забезпечення інноваційного навчання у вищому закладі освіти / О.В. Полуніна // Практична психологія та соціальна робота. - 2003. - N2/3. - С. 133-134.
5275. Психологія та педагогіка: Спеціальні : збірник наукових праць. Кн. 1 / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Редкол. Л.І. Фомічова (гол. ред.) та ін. - Київ : Нора-Прінт, 2003. - 87 с.
5276. Ребуха, Л. Методологічне обгрунтування психолого-педагогічної експертизи інноваційних систем освіти / Л. Ребуха // Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти : Збірка матеріалів до Другої регіональної науково-методичної конференції, 31 січня 2003 р. / М-во освіти і науки України. - Тернопіль : Економічна думка, 2003. - С. 62-63.
5277. Сівак, С. Технологія соціально-психологічного супроводу особистісного зростання фахівця / С. Сівак // Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти : Збірка матеріалів до Другої регіональної науково-методичної конференції, 31 січня 2003 р. / М-во освіти і науки України. - Тернопіль : Економічна думка, 2003. - С. 39-41.
5278. Савенкова, Л. В. Суб'єктно-об'єктна сутність інформаційної культури майбутнього педагога /Л.В. Савенкова // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 9. - С. 37-43.
5279. Самойлова, А. Г. Дослідження результатів впровадження інтеграційного практикуму з психології в навчальний процес підготовки практичних психологів / А.Г. Самойлова // Психологія / ред. С. Д. Максименко [(та ін.] ; відп. ред. Л. В. Долинська. - Київ, 2003. - Вип. 20. - С. 269-274
5280. Севастюк, М. Педагогічне прогнозування як складова готовності вчителя до інноваційної діяльності / М. Севастюк // Школа першого ступеня: Теорія і практика : Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького держ. пед. ун-ту ім. Г. Сковороди / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький : Астон, 2003. - Вип. 6. - С. 150-156.
5281. Семенова, О. П. Психолого-педагогічна діяльність з профілактики асоціальної поведінки студентів / О. П Семенова // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.30. - С. 68-73.
5282. Семенова, О. П. Психолого-педагогічна діяльність з профілактики асоціальної поведінки студентів [] / О. П. Семенова // Проблеми освіти. - К., 2003. - Вип. 30. - С. 68-73
5283. Сергієнко, В. П. Концепція ціннісного підходу до процесу формування особистості учителя фізики / В.П. Сергієнко // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : НПУ , 2003. - Т. 38. - С. 130-137
5284. Сердюк О. Особистісно орієнтоване навчання. Вища школа. Коцептуальна модель /Сердюк О. //Освіта. - 2003. - N14-15(26 березня-2 квітня). - С.7.
5285. Сердюк О. Особистісно орієнтоване навчання : вища школа. Концептуальна модель / Сердюк О. // Освіта. - 2003. - N16(2-9 квітня). - С.10.
5286. Серьожнікова, Р. К. Інтеграція і диференціація психолого-педагогічної освіти студентів технічного університету / Р.К. Серьожнікова // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. Серія "Педагогічні науки". - Полтава : АСМІ, 2003. - Вип. 5 (32). - С. 189-194
5287. Станіславська, К. І. Особливості міжсуб'єктного спілкування у мистецьких вищих навчальних закладах / К.І. Станіславська // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : Логос, 2003. - Т. 39. - С. 140-145
5288. Старєва, А. Реалізація принципів особистісно орієнтованого навчання в професійній підготовці майбутнього вчителя історії / А. Старєва // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 63-70.
5289. Степанов, О. М. Основи психології і педагогіки : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О. М. Степанов, М. М. Фіцула. - (Альма-матер). - Київ : Академвидав, 2003. - 504 с.
5290. Стиркіна, Ю. Взаємо навчання як інноваційні технології підготовки вчителів початкової школи: спроби організації роботи студентів / Ю. Стиркіна // Школа першого ступеня: Теорія і практика : Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького держ. пед. ун-ту ім. Г. Сковороди / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький : Астон, 2003. - Вип. 6. - С. 156-164.
5291. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. Вип. 8 / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Редкол.: Н.В. Гузій (відп. ред.), В.І. Бондар, А.Й. Капська, О.Г. Мороз та ін. - Київ : НПУ, 2003. - 192 с.
5292. Філіппова, В. П. Формування самоактуалізації як показника самосвідомості особистості студентів молодших курсів в умовах вузівського навчання / В.П. Філіппова // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 335-341.
5293. Хижна, О. Розвиток творчого потенціалу особистості майбутнього вчителя початкової школи як педагогічна проблема / О. Хижна // Школа першого ступеня: Теорія і практика : Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди / Редкол. В.П. Коцур (гол. ред.) та ін. - Переяслав-Хмельницький : Астон, 2003. - Вип. 7. - С. 197-206.
5294. Хроленко, М. В. Психолого-педагогічні основи формування екологічної свідомості майбутніх вчителів / М.В. Хроленко // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : Логос, 2003. - Т. 42. - С. 104-114
5295. Хрущ, В. Проблема розвитку студентів у процесі навчання у вищих навчальних закладах / В. Хрущ // Школа першого ступеня: Теорія і практика : Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького держ. пед. ун-ту ім. Г. Сковороди / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький : Астон, 2003. - Вип. 6. - С. 186-190.
5296. Цуруль, О. А. Підготовка майбутніх вчителів біології до формування в учнів загальноосвітньої школи цілісних знань про живу природу на основі положень концепцій біо- та поліцентризму / О.А. Цуруль // Вісник : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 6. - С. 170-171
5297. Чередніченко, Г. А. Основні методи розвитку творчих здібностей студентів / Г.А. Чередніченко //Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : Логос, 2003. - Т. 42. - С. 114-121.
5298. Чернышева, Н. С. Проблемы психологической подготовки студентов психологического вуза /Н.С. Чернышева // Инновации в образовании. - 2003. - N6. - С. 127-129.
5299. Чобітько, М. Формування особистісно орієнтованої професійної позиції майбутнього вчителя /М. Чобітько // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 155-164.
5300. Шик, М. П. Адаптація студентів педагогічного коледжу / М.П. Шик // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : НПУ , 2003. - Т. 38. - С. 165-169
5301. Яцула, Т. В. Личностно-ориентиванное обучение организаторов досуга учащихся общеобразовательных школ / Т.В. Яцула // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 352-356.
5302. Ященко, Е. Види і методи психологічного впливу на особистість / Е. Ященко // Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти : Збірка матеріалів до Другої регіональної науково-методичної конференції, 31 січня 2003 р. / М-во освіти і науки України. - Тернопіль : Економічна думка, 2003. - С. 47-50.

Див. 5098, 5182, 5186, 5203, 5317, 5333, 5424, 5525, 5719, 6858, 6850, 6855, 6856, 6858.
Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Г. В. Купрікова Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
123456789 -> Звіт "Аналіз реальних проблем та потреб ромів в Україні" київ жовтень 2003 зміст вступ 4 Ромський етнос в Україні 7 Методологія дослідження 12 Спосіб життя ромського населення 16
123456789 -> Розвиток творчої особистості в процесі впровадження інноваційних технологій на уроках світової літератури та художньої культури у державній національній програмі «Освіта» «Україна XXI століття»
123456789 -> Казка про сосну і синичку
123456789 -> П. драгоманова д І ц вікторія Олегівна
123456789 -> О. Слюніна, канд філол наук, асист
123456789 -> Конспект модульного заняття у 6 класі по темі
123456789 -> Сценарій виховного заходу «Спадщина з глибини віків»
123456789 -> Опис досвіду роботи вчителя «Захисту Вітчизни» Тернопільської школи допризовної підготовки Батурина Петра Романовича


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   53


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка