Педагогічна бібліографія


ОСВІТА ПСИХІЧНО НЕПОВНОЦІННИХ ОСІБСторінка32/53
Дата конвертації05.05.2016
Розмір7.5 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   53

ОСВІТА ПСИХІЧНО НЕПОВНОЦІННИХ ОСІБ

5036. Арюкова С. Другие мы : коррекционно-развивающая программа для детей дошкольного возраста с задержкой психического развития / Арюкова С., Пушкинская Л. // Школьный психолог. - 2003.-N2. - /вкладка/
5037. Колупаєва, А. Організаційно-педагогічні умови інтегрування дітей з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітній простір / А. Колупаєва // Дефектологія. - 2003. - N4. - С. 10-12
5038. Куненко, Л. О. Корекційно-компенсаторна спрямованість змісту музично-естетичної діяльності дітей з порушеннями психічного розвитку / Л.О. Куненко // Вісник : Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 5. - С. 200-202
5039. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития ( Олигофренопедагогика) : учебное пособие для студ. вузов по спец. "Олигофренопедагогика" / Под ред. Б.П. Пузанова. - (Высшее образование). – М/: Академия, 2003. - 272 с.
5040. Ранняя психолого-медико-педагогическая помощь детям с особыми потребностями и их семьям: Материалы Всероссийской конференции, февраль 2003 г. // Дефектология. -2003. - N4. -С. 3-93
5041. Синьов, В. М. Загальні та специфічні закономірності психічного розвитку дитини при нормальному і ушкодженому зорі / В. М. Синьов, Є. П. Синьова // Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки : Збірник наукових праць: Навчальний посібник для спец. "Дефектологія" / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 1. - С. 1-7.
5042. Хохліна О. Державний стандарт освіти для спеціальної загальноосвітньої (допоміжної) школи для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку: освітня галузь "Технології" / Хохліна О., Мерсіянова Г. // Освіта. - 2003.-N26 (4-11 червня). - С. 6.
5043. Шинкарюк, А. Корекція психомоторних можливостей учнів допоміжної школи / А. Шинкарюк //Дефектологія. - 2003. - N4. - С. 12-15
5044. Шмаргун, В. М. Руховий тренінг для дітей з затримками психічного розвитку / В.М. Шмаргун //Практична психологія та соціальна робота. - 2003. - N2/3. - С. 33-37.
ОСВІТА ВАЖКИХ ДІТЕЙ, ЩО ВАЖКО АДАПТУЮТЬСЯ
5045. Кирста, Н. Девіантна поведінка: теоретичний аспект / Н. Кирста // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. - 2003. - Вип.9. - С. 103-108
5046. Мосійчук, Л. Корекційні можливості особистісно зорієнтованих технологій у роботі з учнями допоміжної школи / Л. Мосійчук // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N4(40). - С. 48-51
5047. Сагірова О. Логоритміка : (поч. див. N2 2003 р.) / Сагірова О. // Початкова освіта. - 2003.-N17. - С.10-11.

Див. 621, 622, 654, 659, 698, 3619, 3620, 3950, 3986, 5723, 5803
ОСВІТА ОКРЕМИХ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП (СОЦІАЛЬНО ПРИВІЛЕЙОВАНИХ, СОЦІАЛЬНО ОБДІЛЕНИХ,БЕЗРОБІТНИХ, ДІТЕЙ БЕЗ БАТЬКІВСЬКОЇ ОПІКИ,БІЖЕНЦІВ, ІНОЗЕМЦІВ, ІМІГРАНТІВ ТОЩО)

5048. Артемчук, І. Методика діагностики стану сформованості усного зв'язного мовлення комунікативно депривованих дітей-сиріт / І. Артемчук // Дефектологія. - 2003. - N4. - С. 41-44
5049. Довженко В. Сироти... при живих батьках / Довженко В. // Урядовий кур'єр. - 2003.-N72(17 квітня). - С.16.
5050. Дружбинський, В. Народжені на зламі часів : безпритульні в Україні / В. Дружбинський //Дзеркало тижня. - 2003. - №20 (31 травня). - С. 21.
5051. Евтушенко, И. В. Музыкальное воспитание умственно отсталых детей-сирот : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. "Олигофренопедагогика" / И.В. Евтушенко. - (Высшее образование). - Москва : Академия, 2003. - 144 с.
5052. Жерносєк, І. Україна - дитина: між соціальною депривацією та адаптацією : про стан та вдосконалення в Україні державної системи опіки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування / І. Жерносєк // Управління освітою. - 2003. - №21, 22. - С.8-9,12-13.
5053. Красношлыкова, О. Проект "За школьную парту": индивидуально-групповое обучение детей, оказавшихся вне школы / О. Красношлыкова, Н. Чернова // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 80-82
5054. Чечет В. Альтернативні форми виховання дітей, які проживають у дитячих установах : огляд найважливіших світових тенденцій / Чечет В. // Управління освітою. - 2003.-N15-16. - С.10-11.
Див. 4408, 4409, 4565, 4569, 4632, 5319, 5602, 6812

ВИЩА ОСВІТА
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ
5055. Аврус, А. И. Развитие научного и культурного потенциала Саратовского государственного университета (1909 -1941 гг.) / А. И. Аврус // Класичні університети - центри освіти, науки і культури регіонів: традиції та сучасність: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. - 2003. - С. 3-6
5056. Агарков, О. А. Університети й інтелектуальний капітал суспільства як чинники відродження якості життя в Україні / О. А. Агарков // Класичні університети - центри освіти, науки і культури регіонів: традиції та сучасність: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. - 2003. - С. 6-9
5057. Алексеенко, С. Д. Специфика университетской педагогики / С. Д. Алексеенко // Класичні університети - центри освіти, науки і культури регіонів: традиції та сучасність: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. - 2003. - С. 9-13
5058. Бакіров, В. С. Роль класичних університетів в інтелектуальному розвитку суспільства / В. С. Бакіров // Класичні університети - центри освіти, науки і культури регіонів: традиції та сучасність: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. - 2003. - С. 13-16
5059. Бахов, І. Вплив комунікативного фактора на продуктивність мнемічної діяльності в навчальному процесі / І. Бахов // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : Науково-методичний журнал. - 2003. - N1. - С. 57-63.
5060. Береза, А. В. Социологическая наука в рамках классического университета: состояние и перспективы развития / А. В. Береза // Класичні університети - центри освіти, науки і культури регіонів: традиції та сучасність: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. - 2003. - С. 16-20
5061. Болебрух, А. Г. Классический университет и духовность общества / А. Г. Болебрух // Класичні університети - центри освіти, науки і культури регіонів: традиції та сучасність: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. - 2003. - С. 25-29
5062. Будак, В. Д. Особливості та перспективи розвитку сучасного педагогічного університету / В. Д. Будак // Науковий вісник Миколаївського держ. пед. ун-ту. Сер. Педагогічні науки. - 2003. - Вип. 5.-С. 5-13
5063. Веревкин, В. В. Компъютерная переподготовка учителей / В.В. Веревкин // Школьные технологии : Научно-практический журнал школьного технолога (завуча). - 2003. - N6. - С. 180-182
5064. Вища освіта стане доступнішою : інтерв'ю з заступ.держсекретаря М-ва освіти і науки М.Степком // Освіта України. - 2003.-N38(27 травня). - С.5.
5065. Володарська-Зола, Л. Професійне навчання менеджерів з урахуванням сучасних вимог ринку /Л. Володарська-Зола // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : Науково-методичний журнал. - 2003. - N1. - С. 47-54.
5066. Волченко, О. М. Сутність діагностики здібностей до оволодіння іноземною мовою у студентів вищих мовних навчальних закладів / О. М. Волченко // Науковий вісник Миколаївського держ. пед. ун-ту. Сер. Педагогічні науки. - 2003. - Вип. 5. - С. 222-235
5067. Гілюн, О. В. Проблеми вдосконалення управління вищою школою в умовах її реформування / О. В. Гілюн // Класичні університети - центри освіти, науки і культури регіонів: традиції та сучасність: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. - 2003. - С. 46-49
5068. Галацька, В. Л. Фольклор як чинник гуманізації освіти в сучасній вищій школі / В. Л. Галацька //Класичні університети - центри освіти, науки і культури регіонів: традиції та сучасність: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. - 2003. - С. 43-46
5069. Глазунов, С. В. Підготовка фахівців державного управління в Дніпропетровському національному університеті / С. В. Глазунов, В. В. Васильєв // Класичні університети - центри освіти, науки і культури регіонів: традиції та сучасність: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. - 2003. - С. 49-52
5070. Глущенко, Ю. В. Університет - среда воспроизводства исследовательских практик / Ю. В. Глущенко // Класичні університети - центри освіти, науки і культури регіонів: традиції та сучасність: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. - 2003. - С. 52-56
5071. Голубенко, О. Л. Роль Національного університету в соціально-економічному розвитку регіону /О. Л. Голубенко // Класичні університети - центри освіти, науки і культури регіонів: традиції та сучасність: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. - 2003. - С. 56-59
5072. Городянко, В. Г. Соціологічна освіта в університеті / В. Г. Городянко // Класичні університети - центри освіти, науки і культури регіонів: традиції та сучасність: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. - 2003. - С. 59-62
5073. Дика, Н. Курс сучасної літературної мови: тести і завдання (Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія) / Н. Дика // Дивослово. - 2003. - N9. - С. 59-63
5074. Довідник для вступників до вищих закладів України на 2003 рік : рекомендовано Мин.образования / Упоряд. Я.Я. Болюбаш, Т.Є. Гайдукевич, В.І. Домніч, Ж.В. Коваленко, Г.О. Колесник, С.В. Пальчевська. - Київ : Абрис, 2003. - 512 с.

5075. Долгіх, В. П. Класичні університети і трансформація політичного дискурсу / В. П. Долгіх //Класичні університети - центри освіти, науки і культури регіонів: традиції та сучасність: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. - 2003. - С. 62-66


5076. Дронь, М. М. Спрямування наукових досліджень класичного університету на формування бази і змісту навчання та задоволення потреб регіону / М. М. Дронь, О. М. Полішко, В. Ф. Хмельницький //Класичні університети - центри освіти, науки і культури регіонів: традиції та сучасність: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. - 2003. - С. 66-73
5077. Єрмоленко, С. Вивчення простих ускладнених речень у вищих навчальних закладах / С. Єрмоленко // Дивослово. - 2003. - N11. - С. 54-55
5078. Іваненко, В. В. Гуманітарні аспекти модернізації вищої класичної освіти в сучасних умовах / В. В. Іваненко // Класичні університети - центри освіти, науки і культури регіонів: традиції та сучасність: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. - 2003. - С. 80-86
5079. Коваленко, В. С. Інтеграція змісту природничонаукової освіти та її роль у формуванні світогляду сучасного фахівця / В. С. Коваленко // Класичні університети - центри освіти, науки і культури регіонів: традиції та сучасність: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. - 2003. - С. 95-98
5080. Ковальов, І. Деякі аспекти регіональних проблем становлення новоутвореного класичного університету / І. Ковальов // Класичні університети - центри освіти, науки і культури регіонів: традиції та сучасність: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. - 2003. - С. 98-100
5081. Красникова, С. І. Забезпечення якісної підготовки менеджерів в державних вищих навчальних закладах / С. І. Красникова // Класичні університети - центри освіти, науки і культури регіонів: традиції та сучасність: Матеріали Міжнар. наук. - практ. конференції. - 2003. - С. 102-104
5082. Лягушин, С. Ф. Проблеми підвищення інноваційного потенціалу фізичного факультету ДНУ / С. Ф. Лягушин // Класичні університети - центри освіти, науки і культури регіонів: традиції та сучасність: Матеріали Міжнар. наук. - практ. конференції. - 2003. - С. 110-113
5083. Мішуков, О. В. Класичний університет на півдні України: перспективи розвитку / О. В. Мішуков //Класичні університети - центри освіти, науки і культури регіонів: традиції та сучасність: Матеріали Міжнар. наук. - практ. конференції. - 2003. - С. 116-119
5084. Мельник, А. Географії у Львівському університеті - 120 років / А. Мельник // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 48-49
5085. Мещанінов, О. П. Науковий супровід розвитку регіональної системи університетської освіти / О. П. Мещанінов // Науковий вісник Миколаївського держ. пед. ун-ту. Сер. Педагогічні науки. - 2003. - Вип. 5. - С. 67-74
5086. Набатчикова, Е. Н. Классические университеты как фактор элитаризации образовательного пространства Украины / Е. Н. Набатчикова // Класичні університети - центри освіти, науки і культури регіонів: традиції та сучасність: Матеріали Міжнар. наук. - практ. конференції. - 2003. - С. 116-119
5087. Науково-методичні комісії з вищої освіти : соціально-економічний і гуманітарний напрями / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти ; Укл. В.П. Погребняк, О.О. Свенцицька, Н.В. Петренко. - Київ, 2003. - 197 с.
5088. Науково-методичні комісії з вищої освіти : природничо-математичний та інженерно-технічний напрями / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти ; Укл. В.П. Погребняк, О.О. Свенцицька, Н.В. Петренко. - Київ, 2003. - 252 с.
5089. Носенко, Е. Л. Роль класичних університетів у ствердженні гуманістичної орієнтації освіти / Е. Л. Носенко // Класичні університети - центри освіти, науки і культури регіонів: традиції та сучасність: Матеріали Міжнар. наук. - практ. конференції. - 2003. - С. 123-1126
5090. Пасемко, І. Випускники далекого 57-го (Філологічний факультет Львівського університету) / І. Пасемко // Дивослово. - 2003. - N4. - С. 49-53
5091. Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць. Вип. 5 / М-во освіти і науки України, Криворізький держ. пед. ун-т ; Редкол. В.К. Буряк (голов. ред.) та ін. - Кривий Ріг, 2003. - 302 с.
5092. Пліщук, М. Фактори самореалізації особистості викладача і студентів / М. Пліщук // Рідна школа. - 2003. - N1. - С. 35-36
5093. Поляков, М. В. Модель Національного університету в умовах перебудови вищої освіти України /М. В. Поляков // Класичні університети - центри освіти, науки і культури регіонів: традиції та сучасність: Матеріали Міжнар. наук. - практ. конференції. - 2003. - С. 133-146
5094. Прозорість і корупція в системі вищої освіти України : збірник матеріалів конференції (21-22 листопада 2002 року, м. Львів) / Ред. Л. Воронович. - (Вища освіта в сучасному світі). - Київ : Таксон, 2003. - 308 с.
5095. Романовський, О. Г. Шляхи розвитку вищої технічної освіти на сучасному етапі / О. Г. Романовський // Науковий вісник Миколаївського держ. пед. ун-ту. Сер. Педагогічні науки. - 2003. - Вип. 5. - С. 57-66
5096. Слінкова, О. Є. До питання значущості вишитих творів у підготовці учителя - митця / О.Є. Слінкова // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 322-326.
5097. Сучасна освіта : абітурієнт - 2003 (I частина). - Київ, 2003. - 97 с.
5098. Тищено, О. Модель курсу "Мова професійного спілкування" (Психологічний аспект) / О. Тищено // Дивослово. - 2003. - N9. - С. 56-59
5099. Фельдман, Є. Економічна освіта і мале підприємництво: технологічний взаємовплив / Є. Фельдман // Економіка України. - 2003. - N7. - С. 73-76
5100. Чернова, Ю. К. Методика добровольной сертификации учебных программ для дополнительного профессионального образования / Ю.К. Чернова // Школьные технологии : Научно-практический журнал школьного технолога (завуча). - 2003. - N6. - С. 88-93
5101. Ширяева, В. А. Активизация мышления в образовательном процессе (Тематический семинар из цикла занятий "Учение с увлечением") / В.А. Ширяева // Школьные технологии : Научно-практический журнал школьного технолога (завуча). - 2003. - N6. - С. 194-199
5102. Артемчук, Г. І. Факультету німецької мови Київського національного лінгвістичного університету - 50 / Г.І. Артемчук, С.М. Назаров // Іноземні мови : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 3-4
5103. Артемчук, Г. Вища школа має стати справді пріоритетною справою у державі / Г. Артемчук //Вища школа : Науково-практичне видання. - 2003. - N6. - С. 33-43.
5104. Бабак, В. Жити і працювати у вимірах часу / В. Бабак // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - 2003. - N1. - С. 72-75
5105. Бабак, В. Фундаментальна підготовка в сучасному університеті: традиції та перспективи / В. Бабак, Е. Лузік // Вища освіта України. - 2003. - N1. - С. 78-83
5106. Буряк В. Формування педагогічного мислення /В.Буряк // Рідна школа. – 2003. - N9. - С. 38-40.
5107. Бендера, І. Організація самостійної роботи майбутніх інженерів-механіків сільського господарства: принцип наскрізності / І. Бендера // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 133-144.
5108. Береговий, Я. А. Асоціації приватних закладів освіти України - 10 років / Я.А. Береговий //Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал для освітян, батьків та юнацтва. - 2003. - N4. - С. 45-50
5109. Береговой, Я. А. Крымскому государственному инженерно-педагогическому университету - 10 лет. / Я.А. Береговой // Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал для освітян, батьків та юнацтва. - 2003. - N2. - С. 73-76
5110. Береза, С. О. Активізація навчального процесу-комплексний підхід. / С.О. Береза // Проблеми освіти / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ, 2003. - Вип. 34. - С. 275-277
5111. Берещук, М. Науково-методичні основи визначення рейтингу та вдосконалення системи підвищення якості освіти / М. Берещук, Г. Стадник, В. Некос // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2003. - N4/5. - С. 31-42.
5112. Бичок, А. Роль комп'ютеризації у процесі підготовки спеціалістів з міжнародної економіки / А. Бичок // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ, 2003. - Вип. 51 , Ч. 2. - С. 16-19.
5113. Богатиренков, В. А. Нові підходи до організації пізнавальної діяльності студентів / В.А. Богатиренков, С.О. Михалюк // Вісник : Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 5. - С. 32-33
5114. Брюховецкий, В. На наше "бути чи не бути" відповіло саме життя (відродження НаУКМА) / В. Брюховецкий // Урок української. - 2003. - N7. - С. 2-4
5115. Будак, В. Технологізація підготовки педагога - майбутнє університету / В. Будак, О. Пєхота //Неперервна професійна освіта: теорія і практика : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 9-18.
5116. Буряк, Л. Гуманітарні інновації Національної академії управління / Л. Буряк // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - 2003. - N4. - С. 51-56
5117. Вища освіта і наука - пріоритетні сфери розвитку суспільства у 21 столітті // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N8. - С. 3-14
5118. Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання : законы и законодательные акты / М-во юстиції України, М-во освіти і науки України ; За заг. ред. А.П. Зайця, В.С. Журавського. - Київ : Форум, 2003. - 950 с.
5119. Воробйов, Ю. Визначення рейтингу вищих навчальних закладів на підставі багатьох показників / Ю. Воробйов, О. Вассерман, А. Пашков // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2003. - N4/5. - С. 43-47.
5120. Высшее образование в ХХІ веке: Информация - Коммуникация - Мультимедия (МНМК - 10) : материалы 10-ой юбилейн. междунар. науч.-метод. конф. 17-19 сент., 2003 г. / [Редкол.: Е.В. Поляков, А.А. Слободянюк]. - Севастополь : СевНТУ, 2003. - 288 с. - В надзаг.: Севастоп. нац. техн. ун-т. - Текст: рус., укр.
5121. Голубенко, О. Методологічні підходи та досвід організації регіонального університету (мультиуніверситету) / О. Голубенко // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - 2003. - N4. - С. 44-49
5122. Гнатенко С.А. Виховання громадянськості у навчально-виховному процесі вищої школи /С.А.Гнатенко //Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики: зб. наук. пр. /МОН України.НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2003. – Вип.9. – С.150-156.
5123. Даніленко, Л. Професійне управління та підготовка професіоналів / Л. Даніленко // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N2. -С. 24-25
5124. Дем'яненко, Н. М. Кафедра педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія становлення і розвитку / Н.М. Дем'яненко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. Серія "Педагогічні науки". - Полтава : АСМІ, 2003. - Вип. 5 (32). - С. 70-77
5125. Дзундза, А. Вища школа: до проблеми тестування / А. Дзундза, Н. Лосєва // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2003. – Том 6, N3. - С. 114-118
5126. Димитров, М. Сучасні проблеми благодійницької діяльності в галузі освіти / М. Димитров //Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - 2003. - N4. - С. 88-90
5127. Дмитренко, К. Вагомий крок до інтеграції в європейський освітній простір / К. Дмитренко //Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N4. - С. 2-3
5128. До 25-річчя факультету (Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка) //Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N4. - С. 37,41
5129. Дороніна, Т. О. Формування суспільної свідомості та гендерна освіта у вищій школі / Т.О. Дороніна // Педагогіка вищої та середньої школи : Збірник наукових праць. - Кривий Ріг, 2003. - Вип. 5. - С. 110-118
5130. Єгоренков, А. Розробка елективних курсів з урахуванням особистісних пізнавальних потреб майбутніх медиків / А. Єгоренков // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : Науково-методичний журнал. - 2003. - N1. - С. 79-88.
5131. Журавльова, О. І. Бачити світ цілісно : перспективи, динаміка та модифікація гуманітарних дисциплін у системі економіко-управлінської діяльності / О.І. Журавльова, О.К. Міхєєв // Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. - 2003. - N2. - С. 46-53
5132. Журавський, В. Дваа сектори освіти - одна мета / В. Журавський // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - 2003. - N1. - С. 5-7
5133. Задоя, А. Освіта для життя / А. Задоя // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - 2003. - N1. - С. 91-95
5134. Иванеева, К. В. Конкурентоспособность, профессионализм специалистов и их востребованность на рынке труда / К. В. Иванеева // Вісник Одеського національного університету. Серія: Соціологія і політичні науки / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2003. - Т. 8, Вип. 9 : Матеріали міжнар. науково-практич. конференції "Соціальна політика і механізми інтеграції укр. суспільства" 27 - 28 вересня 2002 р. - С. 174-178
5135. Іваненко, В. Гуманітарний чинник у системі національної вищої школи: регіональний зріз / В. Іваненко // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2003. – Том 6, N2. - С. 100-106
5136. Ілляш І. Що непокоїть освітян (вища школа) / Ілляш І. // Голос України. - 2003. - N126,1 0 липня. - С.5
5137. Кізіма, В. Ідея та принципи постнекласичної освіти / В. Кізіма // Вища освіта України. - 2003. - N2. - С. 20-30
5138. Капченко, Л. Планування діяльності професійних технічних закладів / Л. Капченко // Наукові записки / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ , 2003. - Вип. 51, Ч. 1. - С. 14-20.
5139. Квятковський, С. М. Вплив ринку праці на реформування системи професійної освіти / С.М. Квятковський // Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : НПУ , 2003. - Т. 38. - С. 68-75
5140. Київський славістичний: десять років становлення: Інтерв'ю з Президентом ун-ту Ю.М.Алєксєєвим // Рідна школа. - 2003. - N10. - С. 3-4
5141. Класичні університети - центри освіти, науки і культури регіонів: традиції та сучасність : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 груд. 2003р., м. Дніпропетровськ. - Д. : Арт-Прес, 2003. - 235 с.
5142. Ковбаса, Ю. Професія бухгалтера: історія і сучасність / Ю. Ковбаса // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N4. - С. 50-53
5143. Козак, Т. М. Інформаційна модель освітньої діяльності вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівнів акредитації. / Т. М. Козак // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ, 2003. - Вип. 35. - С. 201-215.
5144. Котух Н.В. Принципи організації комунікативної підготовки вчителя увищих навчальних закладах /Н.В.Котух //Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики: зб. наук. пр. /МОН України.НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2003. – Вип.9. – С.169-174.
5145. Конащук, В. Регіоналізація вищої школи: проблеми і перспективи / В. Конащук // Вища освіта України. - 2003. - N1. - С. 36-38
5146. Кондрашова, Л. Проблеми вищої школи у світлі національної доктрини розвитку освіти України /Л. Кондрашова // Вища освіта України. - 2003. - N1. - С. 39-43
5147. Корецька, А. Соціальне середовище як об'єктивний чинник формування особистості в контексті державотворення / А. Корецька // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - 2003. - N1. - С. 66-71
5148. Кравченко Р.В. Спецкурси у фаховій підготовці майбутнього вчителя /Р.В.Кравченко //Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка.Сер. Педагогічні науки. – Полтава, 2003. – Вип.5(32). – С.200-207.
5149. Руденко В.Ю. Усний журнал як вид роботи з навчального курсу „Вступ до педагогічної професії” /В.Ю.Руденко //Вісник: Зб. наук. ст./НПУ ім. М.П.Драгоманова.-К.:НПУ, 2003. – Вип. 6. – С.112-114.
5150. Корольов, Б. Недержавний сектор освіти в Україні: проблеми становлення і розвитку / Б. Корольов // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - 2003. - N1. - С. 8-14
5151. Корсак, К. Про тенденції змін у змісті вищої освіти / К. Корсак // Науковий світ. - 2003. - N1. - С. 27-28
5152. Косенко, О. Деякі помилки вищої школи України / О. Косенко, Ж. Ольховська, К. Корсак //Науковий світ : Щомісячний науково-популярний журнал-ревю. - 2003. - N11. - С. 14-15. - (Отримання студентами результативної предметної компетентності на заняттях)
5153. Кочубей, Н. Освіта: постнекласична трансформація / Н. Кочубей // Вища освіта України. - 2003. - N3. - С. 70-76
5154. Кондрашова Л.В. Системный поход к организации работы студентов в условиях высшей школы /Л.В.Кондрашова //Педагогіка вищої та середньої школи: Зб. наук.пр./Криворіх. Держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2003. - Вип. 6. - С. 5-12.
5155. Красильникова, Г. В. Стандарти вищої освіти України і Російської Федерації: компаротивний аналіз / Г.В. Красильникова, В.І. Бегняк // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти; Редкол.: В.Г. Кремень (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 34. - С. 92-105.
5156. Краснова, Т. Д. Організація системи оцінки якості освіти на порозі ХХІ століття. / Т.Д. Краснова, В.М. Турчак, М.Б. Челишкова // Проблеми освіти / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ, 2003. - Вип. 34. - С. 278-282
5157. Кремень В. В умовах прийому до ВНЗ є зміни / Кремень В. // Освіта України. - 2003.-N34(13 травня). - С.3, 5.
5158. Кремень, В. Підвищення ефективності вищої освіти і науки як дієвого чинника суспільного розвитку та інтеграції в європейське співтовариство / В. Кремень // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2003. - N6. - С. 3-23.
5159. Кремень В. Студентських місць стане ще більше. Умови прийому - покращаться / Кремень В. //Освіта . - 2003.-N22-23(21-28 травня). - С.1.
5160. Куделко, С. М. В.И. Ленин и Харьковский университет: (об одном малоизвестном факте) / С.М. Куделко // Университеты : Наука и просвещение. - 2003. - N1. - С. 82-83
5161. Кулик, М. На шляху оновлення змісту / М. Кулик, А. Полухін // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - 2003. - N1. - С. 84-87
5162. Курило, В. С. Наша освіта - гарантія вашого успіху! Особливості розвитку вищої школи в сучасних умовах східноукраїнського регіону / В.С. Курило // Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. - 2003. - N1. - С. 216-218
5163. Кушнаренко, С. Г. Стандарти підприємства як документи системи якості вищого навчального закладу. / С.Г. Кушнаренко, К.Б. Трофимов, Б.Д. Федоренко // Проблеми освіти / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ, 2003. - Вип. 34. - С. 287-289
5164. Лазарєв, М. Системний підхід до розробки інтенсивних технологій вивчення інженерних дисциплін / М. Лазарєв // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : Науково-методичний журнал. - 2003. - N1. - С. 69-78.
5165. Левченко, К. Б. Гендерна освіта в Україні як складова провадження гендерної політики / К.Б. Левченко // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип. 33. - С. 209-215.
5166. Лоза, Л. Удосконалення навчання з безпеки життєдіяльності у вищій школі / Л. Лоза, Т. Лоза //Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2003. - Вип. 1-2 (28/29). - С. 152-154
5167. Міхно, О. О. Шляхи підвищення якісного рівня вищої освіти. / О.О. Міхно // Проблеми освіти / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ, 2003. - Вип. 34. - С. 71-76
5168. Матвієнко, Л. Експериментальна організація освітньо-виховної діяльності вищого навчального закладу у сільській місцевості / Л. Матвієнко // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - 2003. - N4. - С. 96-98
5169. Мельник, А. Вища школа і проблема законів історії / А. Мельник // Вища освіта України. - 2003. - N3. - С. 85-90
5170. Михальченко, М. Політична наука і полі тична освіта: міра теоретизації та ідеологізації / М. Михальченко // Вища освіта України. - 2003. - N1. - С. 50-58
5171. Михальченко, М. Політична наука і політична освіта: міра теоретизації та ідеологізації / М. Михальченко // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - 2003. - N1. - С. 50-58
5172. Момот, В. М. Культура професійно зорієнтованого мовлення як соціально-педагогічна проблема / В.М. Момот // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : НПУ , 2003. - Т. 38. - С. 109-114
5173. Національний авіаційний університет // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - 2003. - N1. - С. 76-77
5174. Неліпович, В. Особливості вивчення рідкокристалічного стану речовини у вищому навчальному закладі / В. Неліпович // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ, 2003. - Вип. 51 , Ч. 2. - С. 160-164.
5175. Нові перспективи для фізиків майбутнього // Світ фізики : Науково-популярний журнал. - 2003. - N2. - С. 33-37
5176. Новікова, С. В. Грані співпраці (в підготовці фахівців)/ С.В. Новікова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N7/8. - С. 65-68
5177. Новічкова, О. Структурування проблеми в аналізі державної політики в Україні щодо вищих навчальних закладів / О. Новічкова // Наукові записки . - Київ : Академія, 2003. - Т. 22: У 3 ч., Ч. 2 : Суспільні науки: Політичні науки. Юридичні науки. Соціальні науки. Економічні науки . - С. 204-208
5178. Новиков, Ю. Про конкурс серед ВНЗ на державні замовлення / Ю. Новиков // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2003. - N1. - С. 99-101.
5179. Одеський державний медичний університет // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - 2003. - N2. - С. 82-83
5180. Онкович, Г. Українська словесність у вищих технічних навчальних закладах / Г. Онкович // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - 2003. - N2. - С. 88-93
5181. Півняк, Г. Г. Організація навчального процесу в Національному гірничому університеті / Г.Г. Півняк, В.О. Салов // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти; Редкол.: В.Г. Кремень (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 34. - С. 192-200.
5182. Пащенко, В. Шлях розвитку психолого-педагогічного факультету / В. Пащенко, Н. Карапузова //Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка /Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2003. - Вип. 1-2 (28/29). - С. 4-13
5183. Перший в Донбасі. Сторінки історії та сьогодення Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка // Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. - 2003. - N1. - С. 219-223
5184. Пріоритети вищої освіти України в умовах глобалізації процесів соціально-економічного розвитку : матеріали до першої лекції нового 2003/2004 н.р. у ВНЗ 1-4 рівнів акредитації // Освіта України. - 2003. - №: 64-65, (28 серпня). - С. 8
5185. Предборська, І. Постнекласичні ін(тер) венції в освітньому дискурсі / І. Предборська // Вища освіта України. - 2003. - N2. - С. 37-40
5186. Присяжнюк, С. Адаптація студентів медичного коледжу / С. Присяжнюк // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N7. - С. 34-35.
5187. Про затвердження Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти // Директор школи. - 2003. - №48. - С. 9-10
5188. Україна. Міністерство науки та освіти. Про проведення педагогічного експерименту щодо запровадження кредино-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації : рішення колегії МОН України № 5/5-4 від 24 квітня 2003 р. // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2003. - N4/5. - С. 111-112.
5189. Про проведення педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2003. - N4/5. - С. 111-118.
5190. Рарог, Ю. В. Решение проблемы академической свободы в украинских университетах в 90-х годах / Ю.В. Рарог // Розвиток демократії та демократична освіта в Україні : Матеріали II міжнародної наукової конференції (Одеса, 24 - 26 травня 2002 р.) / М-во освіти і науки України, Ін-т вищ. освіти АПН України, Одеська нац. юридич. академія, Канадсько-Український Проект "Демократична освіта". - Київ : Ай-Бі, 2003. - С. 657-665.
5191. Ревун, М. П. До питання про реформування вищої інженерної освіти в Україні. / М.П. Ревун //Проблеми освіти / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ, 2003. - Вип. 34. - С. 76-80.
5192. Резаненко, В. Ф. Науковий потенціал японознавчої школи Національного університету "Києво-Могилянська академія" / В. Ф. Резаненко // Наукові записки Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія". - К., 2003. - Т.22. У 3-х ч. Ч. 2 : Суспільні науки. - С. 303-305.
5193. Рудавський, Ю. Ми готові до конкуренції: Бесіда із ректором Нац. ун-ту "Львівська політехніка" / Ю. Рудавський // Вища школа. - 2003. - N1. - С. 12-36.
5194. Савин, В. В. Запорожский государственный классический университет - центр образования, науки и культуры Запорожского региона / В. В. Савин // Класичні університети - центри освіти, науки і культури регіонів: традиції та сучасність: Матеріали Міжнародної наук. - практ. конференції. - Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2003. - С. 158-161.
5195. Савчук, В. О. Історичне минуле класичного університету: "Прото-університетська освіта" / В. О. Савчук // Класичні університети - центри освіти, науки і культури регіонів: традиції та сучасність: Матеріали Міжнародної наук. - практ. конференції. - Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2003. - С. 161-171.
5196. Садовничий, В. Традиції і сучасність / В. Садовничий // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2003. - N1. - С. 84-92.
5197. Система вищої освіти України // Все для вчителя. - 2003.-N15. - С.7-8.
5198. Скрипник В. Ректорська концепція (Вінницький державний пед. ун-т ім. М.Коцюбинського) /Скрипник В. // Голос України. - 2003.-N127,11 липня. - С.13.
5199. Степко , М. Вища школа: курс на підвищення якості фахівців / М. Степко , І. Косянчук // Урядовий кур'єр . - 2003. - №209 (6 листопада). - С. 15.
5200. Степко, М. Вища школа зорієнтована на фундаментальну підготовку, і ми зробимо все, щоб її зберегти / М. Степко // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2003. - N2/3. - С. 18-37.
5201. Столяр, Л. А. Використання унаочнення при викладанні біології на підготовчому відділенні / Л.А. Столяр // Вісник : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 6. - С. 142-143
5202. Таланчук, П. "Освіта повинна служити засобом розвитку людини" : бесіда з ректором Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" / П. Таланчук; Бесіду вів Чечелюк П. // Дзеркало тижня . - 2003. - №49(20 грудня). - С. 16.
5203. Твердохліб, М. М. Нейротизм студентів вищих педагогічних учбових закладів в аспекті безпеки життєдіяльності / М. М. Твердохліб, М. М. Васюк, Б. Т. Крутько // Нові технології навчання / Редкол.: В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 34. - С. 291-300.
5204. Третяк, О. А. Університетська система освіти як передумова раціональності політичної комунікації за доби постмодерну [] / О. А. Третяк // Класичні університети - центри освіти, науки і культури регіонів: традиції та сучасність: Матеріали Міжнародної наук. - практ. конференції. - Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2003. - С. 191-195
5205. У НПУ ім.М.П.Драгоманова новий ректор : (В.П.Андрущенко) // Освіта. - 2003.-N13(19-26 березня). - С.1.
5206. Філінюк, А. Г. До питання про співробітництво вітчизняних університетів / А. Г. Філінюк //Класичні університети - центри освіти, науки і культури регіонів: традиції та сучасність: Матеріали Міжнародної наук. - практ. конференції. - Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2003. - С. 195-198.
5207. Фініков, Т. В. Вища освіта України: ліцензування та акредитація : аналітичне дослідження / Т. В. Фініков, О. І. Шаров ; Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні. - Київ : Консорціум із удосконаленя менеджмент-освіти в Україні, 2003. - 68 с.
5208. Фатєєва, Е. М. Ретроспектива розвитку довузівської підготовки учнівської молоді / Е.М. Фатєєва // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 63-69.
5209. Хайруддінов, М. А. Наш університет сьогодні / М.А. Хайруддінов, Е. Анафієва // Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал для освітян, батьків та юнацтва. - 2003. - N2. - С. 86-102.-(Кримський державний інженерно-педагогічний університет)

Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Г. В. Купрікова Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
123456789 -> Звіт "Аналіз реальних проблем та потреб ромів в Україні" київ жовтень 2003 зміст вступ 4 Ромський етнос в Україні 7 Методологія дослідження 12 Спосіб життя ромського населення 16
123456789 -> Розвиток творчої особистості в процесі впровадження інноваційних технологій на уроках світової літератури та художньої культури у державній національній програмі «Освіта» «Україна XXI століття»
123456789 -> Казка про сосну і синичку
123456789 -> П. драгоманова д І ц вікторія Олегівна
123456789 -> О. Слюніна, канд філол наук, асист
123456789 -> Конспект модульного заняття у 6 класі по темі
123456789 -> Сценарій виховного заходу «Спадщина з глибини віків»
123456789 -> Опис досвіду роботи вчителя «Захисту Вітчизни» Тернопільської школи допризовної підготовки Батурина Петра Романовича


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   53


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка