Педагогічна бібліографія


ОСВІТА ОСІБ З ФІЗИЧНИМИ ВАДАМИСторінка31/53
Дата конвертації05.05.2016
Розмір7.5 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   53

ОСВІТА ОСІБ З ФІЗИЧНИМИ ВАДАМИ
4918. Андрусишина, Л. Психологічні характеристики сформованості операції класифікації у дітей із загальним недорозвитком мовлення / Л. Андрусишина // Дефектологія. - 2003. - N4. - С. 37-40
4919. Вавіна, Л. 11 Міжнародна конференція з нагоди 50-річчя ICEVI / Л. Вавіна // Дефектологія. - 2003. - N1. - С. 52-53
4920. Выготский, Л. С. Принципы воспитания физически дефективных детей : хрестоматия / Л.С. Выготский // Сурдопедагогіка : Хрестоматія / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Т. 2. - С. 154-173.
4921. Гончарук, Н. Дослідження міжособистісних стосунків учнів допоміжної школи / Н. Гончарук //Дефектологія. - 2003. - N1. - С. 25-27
4922. Дегтяренко, Т. Попередження специфічних утруднень навчання грамоти дошкільників з порушенням зору / Т. Дегтяренко // Дефектологія. - 2003. - N1. - С. 40-42
4923. Ілляшенко, Т. Д. Як навчати дітей з порушеннями психофізичного розвитку : методические указания / Т.Д. Ілляшенко , А.Г. Обухівська ; М-во освіти України, АПН України, Укр. наук.-метод. центр практич. психології і соц. роботи, Всеукраїнське громад. соц.-політ. об'єднання "Національна Асамблея інвалідів України". - Київ : Ніка-Центр, 2003. - 68 с.
4924. Клопота, Є. Формування образу світу та шляхи його корекції в людей із глибокими порушеннями зору / Є. Клопота // Дефектологія. - 2003. - N1. - С. 49-51
4925. Ковінько, М. Динаміка професійно-важливих якостей підлітків з ДЦП під впливом експериментальної програми професійно-прикладної фізичної підготовки / М. Ковінько //Педагогіка,психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту / Гл. ред. С.С. Єрмаков; М-во освіти і науки України, Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. - Харків, 2003. - N 13. - С. 15-20
4926. Корнієнко, Я. Проблеми соціальної реабілітації дітей з інвалідністю треба розв'язувати комплексно / Я. Корнієнко // Освіта України. - 2003. - №97(26 грудня). - С. 3
4927. Кулик В. Інтегрована освіта в сучасних умовах : (соціалізація та інтеграція в суспільство дітей з ЗПР) / Кулик В. // Шкільний світ. - 2003.-N8. - С.4.
4928. Кульбіда, С. Значення педагогічної оцінки в усвідомленні учнями результатів навчальної діяльності / С. Кульбіда // Дефектологія. - 2003. - N1. - С. 37-39
4929. Максимець, Н. В. Особливості педагогічного процесу в закладах для дітей з розумовими вадами / Н.В. Максимець // Вісник студентського наукового товариства / Відп. ред. М.Г. В'ялий. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. - Вип.2. - С. 124
4930. Максимець, Н. В. Про особливості залучення дітей з психофізичними вадами до освіти і культури суспільства / Н.В. Максимець // Вісник студентського наукового товариства / Відп. ред. М.Г. В'ялий. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. - С. 49-51
4931. Маллер, А. Р. Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью : учебное пособие для студ. дефектол. фак-тов высш. пед. завед. и слушат. курсов переподгот., обуч. по спец. "Олигофренопедагогика" / А. Р. Маллер, Г. В. Цикото. - (Высшее образование). - Москва : Академия, 2003.
4932. Матвійчук, Т. Ми - не безліч однакових "я", ми - це безліч усесвітів різних. : (Досвід роботи пед. колективу столичного дошк. закладу для дітей із ДЦП) / Т. Матвійчук // Дошкільне виховання. - 2003. - N6. - С. 16-19.
4933. Молчан, О. І. Культурна реабілітація інвалідів середнього та старшого юнацького віку в умовах дозвілля як педагогічна проблема / О. І. Молчан // Науковий вісник Миколаївського держ. пед. ун-ту. Сер. Педагогічні науки . - 2003. - С. 356-363
4934. Покутнєва, С. Міжпредметні зв'язки як основа освітнього стандарту галузі "Людина і світ" у початковій школі (для сліпих і слабозорих дітей) / С. Покутнєва // Дефектологія. - 2003. - N1. - С. 10-13
4935. Попович, О. Соціальні почуття і соціальна адаптація дітей з аномаліями / О. Попович // Наукові записки. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія / Голов. ред. М.І. Шкіль, Ред. кол. П.В. Дмитренко, В.Д. Бондаренко, М.М. Закович, Г.І. Волинка, П.Л. Яроцький, І.А. Зязюн, В.І. Лубський, О.М. Семашко, В.І. Панченко, А.Є. Дорога; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип.12. - С. 224-232
4936. Проскурняк, О. Соціально-психологічний тренінг як засіб соціальної адаптації учнів з обмеженими можливостями / О. Проскурняк // Дефектологія. - 2003. - N3. - С. 23-27
4937. Тищенко, В. Розуміння складних логіко-граматичних конструкцій старшими дошкільниками з вадами розумового розвитку / В. Тищенко // Дефектологія. - 2003. - N1. - С. 21-24
4938. Тищенко, В. Формування дії розуміння складних логіко-граматичних конструкцій у старших дошкільників з вадами інтелекту / В. Тищенко // Дефектологія. - 2003. - N4. - С. 35-37
4939. Трофименко, Л. Словотворення у дітей середнього дошкільного віку із ЗНМ / Л. Трофименко //Дефектологія. - 2003. - N3. - С. 45-47
4940. Хохліна, О. Загальна характеристика оновленого змісту трудового навчання та рівнів навчальних досягнень учнів 1-3-х класів допоміжної школи / О. Хохліна, Г. Мерсіянова // Рідна школа. - 2003. - N7. - С. 11-14
4941. Чеботарьова, О. Організація індивідуального навчання дітей із порушеннями опорно-рухового апарату / О. Чеботарьова // Дефектологія. - 2003. - N4. - С. 19-22
4942. Шмаргун, В. Рухова активність і психічний розвиток дитини / В. Шмаргун // Початкова школа. - 2003. - N5. - С. 38-40
4943. Шоо, Михаэль. Спортивные и подвижные игры для детей и подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата : учебное пособие для студ. дефектол. фак-тов высш. пед. учеб. заведений / М. Шоо; Пер. с нем. Н.А. Горловой. - Москва : Академия, 2003. - 112 с.
ОСВІТА ОСІБ З ДЕФЕКТАМИ ОРГАНІВ ВІДЧУТТЯ ТА НЕРВОВИМИ РОЗЛАДАМИ (СЛІПОГЛУХОНІМІ, З ВАДАМИ МОВИ, ЗАЇКАННЯМ)

4944. Актуальні питання сурдопедагогіки : збірник наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; За ред. Л.І. Фомічової. - Київ : НПУ, 2003. - 254 с.
4945. Арканова, О. Ю. Проблеми виховання глухих дітей / О.Ю. Арканова // Психологія та педагогіка: Спеціальні : Збірник наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Нора-Прінт, 2003. - Кн. 1. - С. 5-9.
4946. Бельтюков, В. И. Восприятие звуков речи при нормальном и нарушенном слухе : хрестоматия / В.И. Бельтюков, Л.В. Нейман // Сурдопедагогіка : Хрестоматія / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Т. 2. - С. 239-240.
4947. Бельтюков, В. И. Особенности произношения звуков речи у тугоухих и глухонемых : хрестоматия / В.И. Бельтюков // Сурдопедагогіка : Хрестоматія / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Т. 1. - С. 173-201.
4948. Боскис, Р. М. Глухие и слабослышащие дети : хрестоматия / Р.М. Боскис // Сурдопедагогіка : Хрестоматія / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Т. 2. - С. 7-30.
4949. Брамбринг, М. Воспитание слепого ребенка раннего возраста в семье : учебное пособие / М. Брамбринг ; Пер. с нем. В. Т. Алтухова. - Москва : Академия, 2003.
4950. Вишневська, Ю. Ранній дитячий аутизм: позиції батьків / Ю. Вишневська // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції ( 27 - 28 березня 2003 р.): У 5 т. / М-во освіти і науки України, Асоц. навч. закладів України приват. форми власності, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Європейський ун-т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту , 2003. - Т. 5. - С. 36-41
4951. Выгодская, Г. Л. О творческих играх глухих дошкольников : хрестоматия / Г.Л. Выгодская //Сурдопедагогіка : Хрестоматія / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Т. 1. - С. 112-115.
4952. Выготский, Л. С. Принципы социального воспитания глухонемых : хрестоматия / Л.С. Выготский // Сурдопедагогіка : Хрестоматія / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Т. 2. - С. 154-173.
4953. Гозова, А. П. Психология трудового обучения глухонемых : хрестоматия / А.П. Гозова // Сурдопедагогіка : Хрестоматія / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Т. 2. - С. 192-207.
4954. Гольдберг, А. М. Вивчення глухих дітей у процесі навчання і виховання : хрестоматия / А.М. Гольдберг // Сурдопедагогіка : Хрестоматія / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Т. 2. - С. 207-214.
4955. Гольдберг, А. М. Деякі особливості добору слів учнями молодших класів шкіл глухонімих : хрестоматия / А.М. Гольдберг // Сурдопедагогіка : Хрестоматія / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Т. 2. - С. 252-259.
4956. Гольдберг, А. М. Завдання роботи з розвитку писемної мови : хрестоматия / А.М. Гольдберг // Сурдопедагогіка : Хрестоматія / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Т. 1. - С. 208-218.
4957. Герман А. А. Досягнення в галузі освіти та реабілітації дітей і молоді з порушенням зору / Герман А.А. Греснінг // Дефектологія. - 2003. - N4. - С. 49-51
4958. Губар, С. Ю. Трудове виховання в школі-інтернаті для дітей з вадами слуху / С.Ю. Губар // Актуальні питання сурдопедагогіки : Збірник наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - С. 105-128.
4959. Гуцал, Л. Корекційна робота з учнями загальноосвітньої школи, які мають зниження слуху / Л. Гуцал // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2003. - N12. - С. 58-60
4960. Двигун, І. І. Діти з комбінованими вадами: сліпоглухонімі діти / І.І. Двигун // Актуальні питання сурдопедагогіки : Збірник наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - С. 208-232.
4961. Доброва, А. Теория, практика и организация дошкольного воспитания глухонемых детей в советский период : хрестоматия / А. Доброва // Сурдопедагогіка : Хрестоматія / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Т. 2. - С. 259-261.
4962. Дробот Л. "Я сюди сам більше ніколи не прийду, але якщо покличеш -на крилах прилечу..." : (Досвід роботи пед. колективу київ. спец. загальноосвітньої школи-інтернату для слобозорих дітей) / Дробот Л., Логвин В. // Освіта. - 2003.-N14-15(26 березня-2 квітня). - С.12-13.
4963. Дьячков, А. И. Зарождение теоретических взглядов и практики индивидуального обучения глухих : хрестоматия / А.И. Дьячков // Сурдопедагогіка : Хрестоматія / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Т. 2. - С. 30-44.
4964. Єжова, Т. Питання професійної освіти глухонімих у матеріалах з'їздів сурдопедагогів (кінець 19 - початок 20 ст.) / Т. Єжова // Дефектологія. - 2003. - N3. - С. 52-55
4965. Заболотня, Н. В. Використання міжпредметних зв'язків у виховній роботі в школі для глухих дітей / Н.В. Заболотня // Психологія та педагогіка: Спеціальні : Збірник наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Нора-Прінт, 2003. - Кн. 1. - С. 39-41.
4966. Засенко, Н. Ф. Особливості навчання дітей з вадами слуху та інтелекту / Н.Ф. Засенко // Актуальні питання сурдопедагогіки : Збірник наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - С. 232-254.
4967. Здравчева, Т. М. Розвиток вміння розв'язувати задачі творчого типу як засіб формування інтелекту / Т.М. Здравчева // Актуальні питання сурдопедагогіки : Збірник наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - С. 128-142.
4968. Зикеев, А. Г. Дидактические основы обучения языку : обучение учащихся подготовительного, I-IV классов школы глухих / А.Г. Зикеев // Сурдопедагогіка : Хрестоматія / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Т. 2. - С. 261-271.
4969. Зыков, С. А. Развитие методов обучения глухих школьников : хрестоматия / С.А. Зыков //Сурдопедагогіка : Хрестоматія / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Т. 1. - С. 7-30.
4970. Зыков, С. А. Характеристика процесса обучения глухонемых детей языку по принципу формирования речевого общения : хрестоматия / С.А. Зыков // Сурдопедагогіка : Хрестоматія / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Т. 1. - С. 218-222.
4971. Интеллектуальные способности у глухих детей, поступающих в школу : хрестоматия //Сурдопедагогіка : Хрестоматія / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Т. 1. - С. 145.
4972. Ісайкова, Н. Пальчикові вправи та картинки : для малят з вадами мовлення та із затримкою психічного розвитку / Н. Ісайкова // Палітра педагога. - 2003. - N1. - С. 28-31.
4973. Келлер, Е. Из жизни слепой и глухонемой : хрестоматия / Елена Келлер // Сурдопедагогіка : Хрестоматія / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Т. 2. - С. 45-53.
4974. Кобильченко, В. Соціально-психологічні особливості спілкування незрячих підлітків / В. Кобильченко // Дефектологія. - 2003. - N3. - С. 32-34
4975. Козлов, М. Я. Исследование слуха у детей : хрестоматия / М.Я. Козлов, А.Л. Левин //Сурдопедагогіка : Хрестоматія / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Т. 2. - С. 240-245.
4976. Козлова, О. М. Розвиток мовного дихання та голосу у дітей з вадами слуху / О.М. Козлова //Актуальні питання сурдопедагогіки : Збірник наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - С. 142-159.
4977. Колишкін, О. В. Адаптивне фізичне виховання слабочуючих учнів спеціальної школи / О.В. Колишкін ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. - Наук. вид. - Суми, 2003. - 156 с.
4978. Коровин, К. Г. К вопросу обучения грамоте и орфографии в школе слабослышащих : хрестоматия / К.Г. Коровин // Сурдопедагогіка : Хрестоматія / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Т. 2. - С. 272-282.
4979. Коровин, К. Г. Отбор грамматического материала : хрестоматия / К.Г. Коровин //Сурдопедагогіка : Хрестоматія / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Т. 1. - С. 223-241.
4980. Корсунская, Б. Д. К методике обучения глухих дошкольников связной речи : хрестоматия / Б.Д. Корсунская // Сурдопедагогіка : Хрестоматія / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Т. 2. - С. 283-287.
4981. Корсунская, Б. Д. Общие принципы системы дошкольного воспитания глухих : хрестоматия / Б.Д. Корсунская // Сурдопедагогіка : Хрестоматія / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Т. 2. - С. 61-72.
4982. Корсунская, Б. Д. Формирование понятий у глухих школьников : хрестоматия / Б.Д. Корсунская, Ф.И. Фрадкин // Сурдопедагогіка : Хрестоматія / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Т. 1. - С. 136-138.
4983. Крамар, Ю. М. Засоби підтримки у комунікації глухих / Ю.М. Крамар // Психологія та педагогіка: Спеціальні : Збірник наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Нора-Прінт, 2003. - Кн. 1. - С. 61-65.
4984. Круглик, О. П. Захист прав дитини з вадами слуху та законодавче підгрунтя системи спеціального дошкільного виховання / О.П. Круглик // Актуальні питання сурдопедагогіки : Збірник наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - С. 6-30.
4985. Кульбіда, С. В. До питання про вищу освіту глухих в Україні / С.В. Кульбіда // Психологія та педагогіка: Спеціальні : Збірник наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Нора-Прінт, 2003. - Кн. 1. - С. 56-60.
4986. Кульбіда, С. З нагоди славного ювілею запорізької школи для глухих / С. Кульбіда //Дефектологія. - 2003. - N4. - С. 51-53
4987. Лебедева, Л. С. Особенности самостоятельного пользования разговорной речью младшими глухими школьниками : хрестоматия / Л.С. Лебедева // Сурдопедагогіка : Хрестоматія / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Т. 1. - С. 241-244.
4988. Леонгард, Э. И. Значение контроля над произношением глухих дошкольников : хрестоматия / Э.И. Леонгард // Сурдопедагогіка : Хрестоматія / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Т. 1. - С. 244-252.

4989. Лобайчук, Г. Ф. Освітні аспекти соціальної реабілітації дітей з вадами психофізичного розвитку /Г. Ф. Лобайчук // Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки : Збірник наукових праць: Навчальний посібник для спец. "Дефектологія" / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Ін-т корекційної педагогіки та психології, Навч.-реабілітац. центр для дітей з вадами зору "Левеня". - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 2. - С. 93-97.


4990. Лобурець, І. М. Психологічні основи та вихідні позиції формування мовного слуху / І.М. Лобурець // Актуальні питання сурдопедагогіки : Збірник наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - С. 177-196.
4991. Малина, Л. О. Розвиток особливостей мислення дітей з вадами слуху / Л.О. Малина // Актуальні питання сурдопедагогіки : Збірник наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - С. 63-75
4992. Малюхова, Н. Посилення корекційно-розвивального компонента у змісті початкової освіти учнів із порушеннями зору / Н. Малюхова // Дефектологія. - 2003. - N4. - С. 45-46
4993. Мартинчук, О. В. Зміст і методика роботи з розвитку мовлення у процесі вивчення дієслова на уроках української мови в середніх класах школи глухих / О.В. Мартинчук // Психологія та педагогіка: Спеціальні : Збірник наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Нора-Прінт, 2003. - Кн. 1. - С. 42-50.
4994. Мартинчук, О. В. Теоретичні основи навчання мови і мовлення дітей з вадами слуху / О.В. Мартинчук // Актуальні питання сурдопедагогіки : Збірник наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - С. 75-94.
4995. Марчук, Т. Особливості засвоєння глухими дошкільниками програмового матеріалу з розділу "Довкілля" / Т. Марчук // Дефектологія. - 2003. - N3. - С. 39-41
4996. Мещеряков, А. И. Слепоглухонемые дети : хрестоматия / А.И. Мещеряков // Сурдопедагогіка : Хрестоматія / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Т. 1. - С. 34-60.
4997. Морозова, Н. Г. Изучение и воспитание интересов глухих детей дошкольного возраста : хрестоматия / Н.Г. Морозова // Сурдопедагогіка : Хрестоматія / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Т. 1. - С. 60-77
4998. Морозова, Н. Г. Функция и мотивы самостоятельной (инициативной) речи глухих дошкольников : хрестоматия / Н.Г. Морозова // Сурдопедагогіка : Хрестоматія / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Т. 1. - С. 252-254.
4999. Мустафаєв, Г. Ю. Особливості життєвих планів сліпих старшокласників / Г. Ю. Мустафаєв //Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки : Збірник наукових праць: Навчальний посібник для спец. "Дефектологія" / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 1. - С. 20-35.
5000. Назарина, В. Дитина зі зниженим слухом в інтегрованому класі / В. Назарина // Дефектологія. - 2003. - N4. - С. 6-9
5001. Нейман, Л. В. Об исследовании слуха у глухих и слабослышащих детей дошкольного возраста : хрестоматия / Л.В. Нейман // Сурдопедагогіка : Хрестоматія / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Т. 1. - С. 202-205.
5002. Некрасова, І. М. Психологічні особливості комунікативної сфери слабозорих дошкільників з афективною поведінкою / І. М. Некрасова // Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки : Збірник наукових праць: Навчальний посібник для спец. "Дефектологія" / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 1. - С. 40-51.
5003. Никитина, М. И. Задачи и содержание преподавания литературы в школе для слабослышащих детей : хрестоматия / М.И. Никитина // Сурдопедагогіка : Хрестоматія / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Т. 1. - С. 254-261.
5004. Никитина, М. И. Формы учебной работы в школах-интернатах для детей с недостатками слуха и речи : хрестоматия / М.И. Никитина // Сурдопедагогіка : Хрестоматія / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Т. 1. - С. 77-83.
5005. Носкова, Л. П. Роль системы обучения языку в личностном развитии глухих школьников : хрестоматия / Л.П. Носкова // Сурдопедагогіка : Хрестоматія / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Т. 2. - С. 292-298.
5006. Орещук, Т. Буде правильна вимова - буде правильне й письмо. / Т. Орещук, С. Лебединець //Дошкільне виховання. - 2003. - N5. - С. 20-22.
5007. Отчет о деятельности Александровского отдела попечительства о глухонемых за 1909 год : детский сад для глухонемых (организация и практика) // Сурдопедагогіка : Хрестоматія / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Т. 2. - С. 53-61.
5008. Патканова, Н. К. Доклад на Втором съезде деятелей по обучению, воспитанию и призрению глухонемых : хрестоматия / Н.К. Патканова // Сурдопедагогіка : Хрестоматія / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Т. 1. - С. 138-144.
5009. Пахомова, Н. Г. Мовленнєві здібності в дітей з нерізко вираженим загальним недорозвитком мовлення / Н.Г. Пахомова // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 106-109.
5010. Пивоварцева, Н. Обстеження мовлення школярів / Н. Пивоварцева // Дефектологія. - 2003. - N1. - С. 28-34
5011. Рау, Ф. А. Предисловие к хрестоматии по истории дошкольного воспитания глухонемых детей : хрестоматия / Ф.А. Рау // Сурдопедагогіка : Хрестоматія / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Т. 2. - С. 93-98.
5012. Рау, Ф. ф. Соотношение слухового, зрительного и тактильно-вибрационного восприятия в процессе упражнений : использование и развитие слухового восприятия у глухонемых и тугоухих учащихся / Ф.ф. Рау, Л.В. Нейман, В.И. Бельтюков // Сурдопедагогіка : Хрестоматія / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Т. 2. - С. 246-251.
5013. Ремажевська, В. М. Медико-педагогічні основи оптичної корекції у дітей з вадами зору / В. М. Ремажевська // Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки : Збірник наукових праць: Навчальний посібник для спец. "Дефектологія" / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Ін-т корекційної педагогіки та психології, Навч.-реабілітац. центр для дітей з вадами зору "Левеня". - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 2. - С. 1-26.
5014. Репина, Л. Уроки для слабовидящих : 1-й класс. Комплексная гимнастика с применением релаксационных поз в реабилитации детей с нарушением зрения. / Л. Репина // Здоровье детей. - 2003. - №21. - С. 14.
5015. Родименко, І. М. Діагностичне обстеження дітей з патологією зору / І. М. Родименко //Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки : Збірник наукових праць: Навчальний посібник для спец. "Дефектологія" / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Ін-т корекційної педагогіки та психології, Навч.-реабілітац. центр для дітей з вадами зору "Левеня". - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 2. - С. 86-92.
5016. Рождественская, М. В. Клинический аспект дифференцированного изучения слепых и слабовидящих школьников как условие комплексного коррекционного подхода к организации деятельности / М. В. Рождественская // Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки : Збірник наукових праць: Навчальний посібник для спец. "Дефектологія" / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Ін-т корекційної педагогіки та психології, Навч.-реабілітац. центр для дітей з вадами зору "Левеня". - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 2. - С. 66-77.
5017. Рождественська, Д. Б. Тестова модель рівнів засвоєння програмового матеріалу розділу "Довкілля" дітьми зі зниженим зором (методологічні засади) / Д. Б. Рождественська // Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки : Збірник наукових праць: Навчальний посібник для спец. "Дефектологія" / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Ін-т корекційної педагогіки та психології, Навч.-реабілітац. центр для дітей з вадами зору "Левеня". - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 2. - С. 47-55.
5018. Січкар, Л. І. Досвід роботи з інтеграції дітей з вадами слуху / Л.І. Січкар // Психологія та педагогіка: Спеціальні : Збірник наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Нора-Прінт, 2003. - Кн. 1. - С. 66-72.
5019. Сасіна, І. О. Вивчення особливостей міжособистісного спілкування слабозорих дошкільників в інтегрованому дошкільному закладі / І. О. Сасіна // Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки : Збірник наукових праць: Навчальний посібник для спец. "Дефектологія" / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Ін-т корекційної педагогіки та психології, Навч.-реабілітац. центр для дітей з вадами зору "Левеня". - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 2. - С. 56-65.
5020. Синьова, Є. П. Вікова динаміка міжособистісної взаємодії осіб з глибокими порушеннями зору / Є. П. Синьова // Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки : Збірник наукових праць: Навчальний посібник для спец. "Дефектологія" / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 1. - С. 8-20.
5021. Скрипник, Т. Особливості розвитку ставлення до себе у слабозорих дітей / Т. Скрипник, О. Таран // Дефектологія. - 2003. - N4. - С. 23-26
5022. Соботович, Е. Ф. Речевое недоразвитие у детей и пути его коррекции : дети с нарушением интеллекта и моторной алалией: Учебное пособие для студ. / Е.Ф. Соботович. - (Коррекционная педагогика). - Москва : Классикс Стиль, 2003. - 160 с.
5023. Сурдопедагогіка : хрестоматія. Т. 2 / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; За ред. Л.І. Фомічової. - Київ : НПУ, 2003. - 312 с.
5024. Тарасов, Д. И. Причины тугоухости у детей : хрестоматия / Д.И. Тарасов, А.Н. Наседкин, В.П. Лебедева // Сурдопедагогіка : Хрестоматія / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Т. 1. - С. 205-207
5025. Трофименко, Л. Граматична система мовлення дошкільників зі ЗНМ / Л. Трофименко //Дефектологія. - 2003. - N4. - С. 32-35
5026. Фадєєва, Н. На гостини до Попелюшки: Комбіноване заняття для змішаної за віком групи ( 5-й - 6-й рр. життя) : (Інтегроване заняття для логопедів) / Н. Фадєєва // Дошкільне виховання. - 2003. - N10. - С. 12-13
5027. Флери, В. О. О влиянии глухонемоты на развития ума : хрестоматия / В.О. Флери //Сурдопедагогіка : Хрестоматія / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Т. 2. - С. 98-101.
5028. Фомічова, Л. І. Мова, мовлення та когнітивні процеси на ранніх етапах корекційного впливу / Л.І. Фомічова // Актуальні питання сурдопедагогіки : Збірник наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - С. 196-207.
5029. Форостян, О. Зміст, методика й організація занять із розвитку точності рухів у глухих школярів / О. Форостян // Дефектологія. - 2003. - N1. - С. 34-37
5030. Хохліна, О. П. Корекція розвитку дитини в спеціальних закладах освіти: теоретичний аспект проблеми / О. П. Хохліна // Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки : Збірник наукових праць: Навчальний посібник для спец. "Дефектологія" / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Ін-т корекційної педагогіки та психології, Навч.-реабілітац. центр для дітей з вадами зору "Левеня". - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 2. - С. 128-133.
5031. Чередніченко, Н. В. Проблема надання допомоги дітям із порушеннями писемного мовлення /Н.В. Чередніченко, С.Ю. Конопляста // Вісник : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 6. - С. 172-173
5032. Шиф, Ж. И. О сенсорных предпосылках овладения речью и трудностях усвоения ее грамматического строя у глухих детей : хрестоматия / Ж.И. Шиф // Сурдопедагогіка : Хрестоматія / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Т. 1. - С. 146-173.
5033. Ярмаченко, М. Д. Шляхи реалізації принципу свідомості у навчанні глухих дітей : хрестоматия /М.Д. Ярмаченко // Сурдопедагогіка : Хрестоматія / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Т. 1. - С. 95-108
5034. Ярмаченко, Н. Д. Специально организованное воспитание и обучение как ведущий фактор в компенсации недостатков слуховой функции : хрестоматия / Н.Д. Ярмаченко // Сурдопедагогіка : Хрестоматія / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Т. 2. - С. 101-107.
5035. Яшкова, Н. В. Психологические вопросы развития наглядного мышления глухих детей в процессе обучения в школе : хрестоматия / Н.В. Яшкова // Сурдопедагогіка : Хрестоматія / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Т. 2. - С. 236-238.
Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Г. В. Купрікова Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
123456789 -> Звіт "Аналіз реальних проблем та потреб ромів в Україні" київ жовтень 2003 зміст вступ 4 Ромський етнос в Україні 7 Методологія дослідження 12 Спосіб життя ромського населення 16
123456789 -> Розвиток творчої особистості в процесі впровадження інноваційних технологій на уроках світової літератури та художньої культури у державній національній програмі «Освіта» «Україна XXI століття»
123456789 -> Казка про сосну і синичку
123456789 -> П. драгоманова д І ц вікторія Олегівна
123456789 -> О. Слюніна, канд філол наук, асист
123456789 -> Конспект модульного заняття у 6 класі по темі
123456789 -> Сценарій виховного заходу «Спадщина з глибини віків»
123456789 -> Опис досвіду роботи вчителя «Захисту Вітчизни» Тернопільської школи допризовної підготовки Батурина Петра Романовича


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   53


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка