Педагогічна бібліографіяСторінка22/53
Дата конвертації05.05.2016
Розмір7.5 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   53

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
3723. Бондаренко, Г. Краєзнавча освіта - важливий аспект виховання патріота і громадянина / Г. Бондаренко // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N4(40). - С. 73-76
3724. Галаган, В. Я. Героїзм жінок-воїнів як приклад при проведенні військово-патріотичного виховання серед молоді / В.Я. Галаган // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.33. - С. 264-271.
3725. Гевко, О. Суть та особливості національно-патріотичного виховання засобами декоративно-ужиткового мистецтва / О. Гевко // Рідна школа. - 2003. - N5. - С. 25-26
3726. Зубалій, М. Сутність і зміст поняття "Військово-патріотичне виховання" / М. Зубалій // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2003. – Т.6, N2. - С. 110-116
3727. Кіндзерська, Ю. Параметри героїчного та повсякденного як складові ідейно-естетичної парадигми / Ю. Кіндзерська // Мандрівець : Журнал гуманітарних студій. - 2003. - N1. - С. 57-61
3728. Лесів, А. Я. Служіння заради миру / А.Я. Лесів // Метод проектів: Традиції, перспективи, життєві результати : Практико зорієнтований збірник. - Київ, 2003. - С. 348-353
3729. Мангура, М. Патріотичне виховання молодших школярів на традиціях народної фізичної культури / М. Мангура // Фізичне виховання в школі. - 2003. - N2. - С. 46-47
3730. Михальченко, Н. В. Розвиток патріотичної рефлексії у молодшому шкільному віці / Н. В. Михальченко // Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2003. - Т. 8, Вип. 10. - С. 80-84. - Бібліогр. в кінці ст.
3731. Обрамбальський, В. Як виховати громадянина-патріота? / В. Обрамбальський // Освіта. - 2003. - N2. - С. 3
3732. Павлушенко, Я. О. Подолання комплексу меншовартості в процесі патріотичного виховання школярів засобами музики / Я.О. Павлушенко // Теорія і методика мистецької освіти : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 4. - С. 124-131
3733. Пономаренко, Т. Л. Шляхи реалізації національного виховання в сучасній школі / Т. Л. Пономаренко // Науковий вісник Миколаївського держ. пед. ун-ту. Сер. Педагогічні науки . - 2003. - С. 371-377
3734. Сухомлинська, О. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності / О. Сухомлинська // Дошкільне виховання. - 2003. - N2. - С. 3-8.
3735. Фіхте Й. Що таке народ у вищому розумінні цього слова і що таке любов до Батьківщини / Фіхте Й. // газ.Зарубіжна література. - 2003.-N14. - С.3-4.
3736. Чернишова Є. Сучасні технології виховання громадянина / Чернишова Є. // Директор школи. - 2003.-N8. - С.5.

Див. 2549, 6342.
ФОРМУВАННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ

3737. Венедиктов В. Довузівська професійна підготовка як одна з форм правової освіти населення / Венедиктов В. // газ.Історія України. - 2003.-N9. - С.22-23.
3738. Тіббітс Ф. Формування моделей освіти в галузі прав людини / Тіббітс Ф. // Управління освітою. - 2003.-N3. - С.8-9.
3739. Твердохліб, Л. В. Формування правової культури старшокласників у навчальних закладах нового типу / Л.В. Твердохліб ; М-во внутр. справ України, Луганська акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України. - (Педагогіка). - Луганськ : РВВ ЛАВС, 2003. - 262 с.
3740. Теплицька, Н. Становлення людини - це праця душі педагога / Н. Теплицька // Шкільний світ. - 2003. - № : 35-36, (вкладка)
3741. "Учитель - це пророк, який несе світло людям і веде націю у майбутнє" (Інтерв"ю зі С.Гавришем) / Провела О.Котляр // Початкова школа. - 2003. - N5. - С. 1
3742. Федоренко, О. І. Індивідуальна профілактика правопорушень молоді : (психолого-педагогічний аспект) / О.І. Федоренко // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ: НПУ, 2003. - Вип. 8. - С. 172-179.

Див. 3714.
ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ І КУЛЬТУРИ МІЖНАЦІОНАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ

3743. Антонюк, Р. І. Нові засади мовної ідентичності в Україні / Р.І. Антонюк // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти; Редкол.: В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 35. - С. 115-125.
3744. Бойченко, В. В. До загальнолюдського крізь призму національного ( проблеми полікультурного виховання) / В.В. Бойченко // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. - 2003. - N3/4. - С. 106-112
3745. Борисов, В. В. Теоретико-метедологічні основи формування національної самосвідомості / В. В. Борисов. - Краматорськ : Б.в., 2003. - 519 с.
3746. Борисов, В. В. Узгодження розвитку національної самосвідомості в онтогенезі з культурним розвитком людини / В.В. Борисов // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : НПУ , 2003. - Т. 38. - С. 49-55
3747. Ващенко, Г. Хвороби в галузі національної пам'яті / Г. Ващенко ; Всеукр. тов-во ім. Г. Ващенка. - (Твори ; т. 5). - Київ: Школяр, 2003. - 335 с.
3748. Вербицький, В. В. Національний еколого-натуралістичний центр-осередок виховання учнівської молоді. / В. В. Вербицький // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ, 2003. - Вип. 35. - С. 160-174.
3749. Вострікова, Л. Формування національної самосвідомості школяра засобами фольклорної діяльності / Л. Вострікова // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 - 28 березня 2003 р.): У 5 т. / М-во освіти і науки України, Асоц. навч. закладів України приват. форми власності, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Європейський ун-т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту , 2003. - Т. 5. - С. 44-49
3750. Горбунова, Л. Інтеркультурна освіта у проблемному полі ідентичностей / Л. Горбунова // Вища освіта України. - 2003. - N1. - С. 59-65
3751. Гутник, І. Козацька педагогіка як складова системи національного виховання молоді / І. Гутник // Початкова школа. - 2003. - N10. - С. 47-49
3752. Гущак, Ж. М. Гуманізм як основа національного виховання у педагогічному світогляді Івана Франка / Ж.М. Гущак // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 9. - С. 58-65.
3753. Давидюк, М. О. Виховні можливості історичної прози у справі формування національної самосвідомості / М.О. Давидюк // Вісник : Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 5. - С. 99-100
3754. Давидюк, М. О. Художня історична проза як засіб формування національної самосвідомості особистості / М.О. Давидюк // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : Логос, 2003. - Т. 42. - С. 21-29
3755. Зборовская, И. О. Диаспоральные образования как фактор развития мультикультурального общества / И. О. Зборовская // Вісник Одеського національного університету. Серія: Соціологія і політичні науки / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2003. - Т. 8, Вип. 9: Матеріали міжнар. науково-практич. конференції "Соціальна політика і механізми інтеграції укр. суспільства" 27 - 28 вересня 2002 р. - С. 91-96
3756. Ірклієнко, В. Виховний потенціал народних звичаїв та ігор / В. Ірклієнко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2003. - Вип. 1-2 (28/29). - С. 88-90
3757. Макуха, Н. Виховне значення дум та історичних пісень / Н. Макуха // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2003. - Вип. 1-2 (28/29). - С. 52-55
3758. Мещерякова, Н. П. Проблема формування національної самосвідомості в контексті особистісно-орієнтованої освіти і національної культури / Н.П. Мещерякова // Педагогіка вищої та середньої школи : Збірник наукових праць. - Кривий Ріг, 2003. - Вип. 5. - С. 123-127
3759. Ми - українці! // Бібліотечка вчителя початкової школи. - 2003. - №10. - С. 104
3760. Ращенко, А. Особливості формування національної самосвідомості підлітків у позашкільних закладах / А. Ращенко // Рідна школа. - 2003. - N7. - С. 18
3761. Ращенко, А. Особливості формування національної свідомості підлітків у позашкільних закладах / А. Ращенко // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N7. - С. 18.
3762. Токар, Л. Національне виховання на заняттях з іноземної мови / Л. Токар // Рідна школа. - 2003. - N6. - С. 20-21
3763. Тхоржевський, Д. Виховання національної самосвідомості учнів - невідкладне завдання загальноосвітньої школи / Д. Тхоржевський // Шлях освіти. - 2003. - N2. - С. 28-30
3764. Хайруддинов, М. Народна гра як засіб національного виховання / М. Хайруддинов // Початкова школа. - 2003. - N8,10. - С. 61-62,49-51
3765. Яців, Я. Педагогічний конгрес про зміст і позашкільні чинники національного виховання / Я. Яців // Наукові записки. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2003. - Вип. 3'2003. - С. 89-91

Див. 319, 985, 1773, 3667, 3676, 3733, 6234, 6914
МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ

3766. Бех, І. Д. Виховання особистості : навчально-методичний посібник: У 2 кн. Кн. 1. Особистісно орієнтований підхід: Теоретико-технологічні засади / І.Д. Бех . - Київ : Либiдь, 2003. - 280 с.
3767. Бех, І. Д. Виховання особистості : навчально-методичний посібник: У 2 кн. Кн. 2. Особистісно орієнтований підхід: Науково-практичні засади / І.Д. Бех . - Київ : Либiдь, 2003. - 344 с.
3768. Богуславська, О. Про чесність і обман : година спілкування у 5-му класі / О. Богуславська // Шкільний світ. - 2003. - №37. - С. 17-18
3769. Бондар Т. Будьмо милосердними : засідання клубу "Підліток" / Бондар Т. // Шкільний світ. - 2003.-N11. - С.5.
3770. Булах, І. С. Розвиток моральної самосвідомості особистості підлітка (соціально-психологічний тренінг) : навчально-методичний посібник / І.С. Булах, Ю.А. Алексєєва ; М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 73 с.
3771. Гончар, М. В. Формування волі і характеру / М.В. Гончар // Вісник студентського наукового товариства / Відп. ред. М.Г. В'ялий. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. - Вип.2. - С. 8-12
3772. Коробко, С. Л. Заняття з морального орієнтування молодших школярів : учебное пособие / С.Л. Коробко, О.Ф. Бикова. - Київ : Техніка , 2003. - 96 с.
3773. Костюченко, О. Духовні цінності в системі виховання / О. Костюченко // Історія в школі. - 2003. - N5/6. - С. 65-67
3774. Кравченко Л. Ми матір називаємо святою : уроки духовності / Кравченко Л. // Завуч. - 2003.-N4. - /вкладка/
3775. Кузнецова, О. А. Фактори, що впливають на формування морального самовизначення свідомості / О.А. Кузнецова // Наукові записки. Серія: Педагогічні, історичні та фізико-математичні науки : Збірник статей Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 51. - С. 91-100
3776. Куртєва, Т. С. Роль слова у вихованні моральних якостей особистості / Т.С. Куртєва //Таврійський вісник освіти : Науково-методичний журнал. - Херсон, 2003. - № 2. - С. 205-211
3777. Ліхачова Р. Ідеал сучасної людини : круглий стіл (Виховна година) / Ліхачова Р. // Шкільний світ. - 2003.-N10. - С.5-6.
3778. Москаленко, В. В. Виховання підлітків: Скаутський рух ( Соціально-психологічний аспект) : навчальний посібник / В.В. Москаленко , О.В. Лавренко, Н.О. Никифоренко ; М-во освіти і науки України, Донецький ін-т управління. - Донецьк : Комп'ютер Норд, 2003. - 186 с. - У посібнику аналізується механізм виховного впливу ігрових груп скаутського типу на становлення особистості підлітків. Дається соціально-психологічна характеристика цих груп. Ігрова група однолітків розглядається як необхідна форма включення підлітка в "світ людини" у процесі його соціалізації. На матеріалі з досвіду діяльності Скаутського руху показано вплив ситуації ігрової групи на виховання моральності, формування самооцінки та вольових якостей підлітків.
3779. Николаева, Л. П. Уроки профилактики наркомании в школе : учебно-методическое пособие для учителя / Л.П. Николаева, Д.В. Колесов ; Рос. акад. образования, Московский психол. - соц. ин-т. - Москва : МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2003. - 64 с. ;
3780. Новосельцев, В. "Школа самовыражения", или Система формирования у детей и подростков моральной ответственности / В. Новосельцев // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N9/10. - С. 95-101
3781. Охрімчук Р. Багатолика агресія: як навчитись їй запобігати / Охрімчук Р. // Шкільний світ. - 2003.-N7. - /вкладка/
3782. Поліщук, Ю. Соціально-педагогічна діяльність сучасних громадських молодіжних об'єднань як фактор морального розвитку особистості / Ю. Поліщук // Наукові записки. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2003. - Вип. 3'2003. - С. 18-25
3783. Продан, О. Душі людської доброта : відкрите виховне заняття / О. Продан // Шкільний світ. - 2003. - №38-39. - С. 9-10
3784. Профілактика негативних явищ серед учнівської та студентської молоді (Наркоманія, алкоголізм, СНІД) : навчально-методичний посібник для вищ. навч. закладів / В.Є. Сорочинська, О.А. Удалова, В.С. Штифурак, О.Ю. Удалова ; Європейський ун-т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту , 2003. - 168 с.
3785. Салко, В. В. Ознаки морально-етичної культури дітей у культурно-дозвіллєвій діяльності / В.В. Салко // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : Логос, 2003. - Т. 42. - С. 83-89
3786. Сидоренко, О. С. Виховання пошани до батьків і старших / О.С. Сидоренко // Вісник студентського наукового товариства / Відп. ред. М.Г. В'ялий. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. - Вип.2. - С. 117
3787. Степаненко, Л. Моральне виховання молодших школярів у позакласній роботі / Л. Степаненко // Школа першого ступеня: Теорія і практика : Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди / Редкол. В.П. Коцур (гол. ред.) та ін. - Переяслав-Хмельницький : Астон, 2003. - Вип. 7. - С. 111-118.
3788. Страшний, В. Взаємодія школи і сім"ї: Виховання учнів початкових класів на родинних традиціях українського народу / В. Страшний // Початкова школа. - 2003. - N4. - С. 56-58
3789. Тимошенко, С. "Духовні виміри людини" (11 кл., підсумковий урок) / С. Тимошенко, Л. Кулікова //Історія в школі. - 2003. - N5/6. - С. 75-80
3790. Удалова, О. А. Педагогічні основи формування здорового способу життя і профілактики СНІДУу серед студентської молоді [] / О. А. Удалова // Проблеми освіти. - К., 2003. - Вип. 30. - С. 99-109
3791. Фесенко С. Нестандартні уроки з етики : моральний розвиток особистості в процесі виховання етичної культури школярів / Фесенко С., Толкачова Л. // Завуч. - 2003.-N12. - С.4-5.
3792. Хайруліна, В. Морально-духовний стан нашого суспільства [Рукопись] / В. Хайруліна // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N2. - С. 22
3793. Чаговець Л. Несімо істину й любов : виховна година у 7-8 класах / Чаговець Л. // Шкільний світ. - 2003.-N9. - С.4-5.
3794. Чорна К. Виховання моральності громадянина / Чорна К. // Шкільний світ. - 2003.-N15. - С.1-3.
3795. Чупрій, Л. Моральні цінності як основа відродження української нації / Л. Чупрій // Рідна школа. - 2003. - N10. - С. 23-25
3796. Шевчук Н. Бути на землі людиною : година спілкування у 8-му класі / Шевчук Н. // Шкільний світ. - 2003.-N8. - С.6-7.
3797. Шпак Б. Дитиноцентризм чи "педагогіка сюсюкання"? : (Методи виховання в сучасній школі) / Шпак Б. // Директор школи. - 2003.-N4. - С.5-6.
Див. 3675, 6477, 6905.
РЕЛІГІЙНЕ ВИХОВАННЯ. ДУХОВНЕ ВИХОВАННЯ

3798. Каленюк, О. М. Технологія формування духовності: дидактичний аспект : монографія / О.М. Каленюк, К.О. Нісімчук. - Луцьк : Волин. обласна друк., 2003. - 203 с. - На обкл.: Волин. академ. дім. - Бібліогр.: с. 188-201 (199 назв).
3799. Козирєв, Ф. Релігійна освіта: позачергове завдання російської влади / Ф. Козирєв // Людина і світ. - 2003. - N11. - С. 51-57
3800. Лавриченко, Н. Релігія в школі: Закон Божий чи універсальна етика? / Н. Лавриченко //Директор школи. - 2003. - №41. - С.7-8.
3801. Небожук, Р. Церква і світська система освіти: нові шляхи співпраці на користь суспільної злагоди / Р. Небожук // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. - 2003. - N9. - С. 50-52
3802. Огірко, О. Формування духовності педагогів засобами християнської педагогіки / О. Огірко //Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N3(39). - С. 49-50
3803. Погрібний А. Григорій Ващенко: "Бог і Україна" / Погрібний А. // Освіта. - 2003.-N1(1-8 січня). - С.2.
3804. Рашковська, В. Педагогічний потенціал зображення часу в православному іконописі / В. Рашковська // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N7. - С. 19-21.
3805. Рашковська, В. "Подорож у православний храм" як засіб розвитку духовності особистості / В. Рашковська // Рідна школа. - 2003. - N3. - С. 16-18
3806. Рашковська, В. Сакральні рівні читання православного іконопису в духовному вихованні молоді / В. Рашковська // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : Науково-методичний журнал. - 2003. - N1. - С. 111-120.
3807. Старко, Ф. Виховання молодших школярів засобами християнської етики / Ф. Старко, А. Мітлош // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N1(37). - С. 54-55
3808. Сухомлинська О. Формування духовності особистості на основі християнських моральних цінностей / Сухомлинська О. // Директор школи. - 2003.-N1. - С.4-6.

Див. 662, 2227, 3654, 3773, 3774, 3789, 3958, 3975, 6831.
ПРИРОДООХОРОННЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ

3809. Ананьєва, Н. В. Збережемо Дніпро для наших дітей (з досвіду екологічного виховання гімназистів) / Н.В. Ананьєва, І.К. Ковальська // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N23/24. - С. 14-16


3810. Білик, Л. Стратегія виховання - екологічна свідомість / Л. Білик // Рідна школа. - 2003. - N2. - С. 19-20
3811. Вербицький, В. В. Національний еколого-натуралістичний цент - осередок виховання учнівської молоді / В.В. Вербицький // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти; Редкол.: В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 35. - С. 160-174.
3812. Висоцька, О. Є. Екологічна культура особистості на основі формування індивідуальної свідомості / О.Є. Висоцька // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N13/15. - С. 73-76
3813. Глазунова, Л. Проблеми комплексного підходу до екологічного виховання учнів молодших класів / Л. Глазунова // Школа першого ступеня: Теорія і практика : Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди / Редкол. В.П. Коцур (гол. ред.) та ін. - Переяслав-Хмельницький : Астон, 2003. - Вип. 7. - С. 243-251.
3814. Гойдаш, Г. Розвиток екологічної компетентності у сфері "Я і природа" [Рукопись] / Г. Гойдаш //Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N3. - С. 66-67
3815. Горяна, Л. Екологічна освіта й виховання в закладах освіти / Л. Горяна // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2003. - N22/24. - С. 64-67
3816. Гріхно, В. Виховний захід "Екологія і ми" ( 6-й клас) / В. Гріхно // Рідна школа. - 2003. - N11. - С. 61-63
3817. Грошовенко, О. Формування дбайливого ставлення до природи: реалії та перспективи / О. Грошовенко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2003. - Вип. 1-2 (28/29). - С. 31-35
3818. Досвід роботи екологічних агітбригад : методичні матеріали / М-во освіти і науки України, Нац. екол.-натураліст. центр учнів. молоді ; Під ред. В.В. Вербицького. - Київ : АВЕРС, 2003. - 216 с.
3819. Екологічне виховання учнів : учебник / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя ; За ред. П.М. Щербаня. - Ніжин : НДПУ , 2003. - 238 с.
3820. Колонькова О. Технології екологічного виховання : соціально-психологічні тренінги / Колонькова О. // Шкільний світ. - 2003.-N5. - С.3.
3821. Крюкова, О. В. Розвиток творчого потенціалу молодших школярів у процесі формування екологічно доцільної поведінки / О.В. Крюкова // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 9. - С. 259-264.
3822. Кушнір, М. М. Особливості екологічного виховання в сучасній школі / М.М. Кушнір // Додаткова освіта з біології у сучасній школі : Науково-методичний вісник / М-во освіти і науки України, Нац. екол.-натураліст. центр учнів. молоді. - Київ, 2003. - № 1/2003. - С. 84-88
3823. Манчак, О. Ю. Організація екологічної стежки / О.Ю. Манчак // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М.П. Драгоманова. Серія 4. Географія і сучасність. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 10. - С. 352-357
3824. Пангелов, Б. П. Екологічне виховання школярів у туристських подорожах на Переяславщині / Б.П. Пангелов, В.І. Лізньова // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2003. - Спецвипуск : Педагогіка. - С. 38-41.
3825. Пушкар, Н. Екологічні проекти / Н. Пушкар // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N2(38). - С. 18-20
3826. Работкина, В. В. Классы под открытым небом / В.В. Работкина // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N7/8. - С. 93-96
3827. Радченко, Т. Д. Екологічна освіта і виховання школярів у позакласний та позашкільний час / Т.Д. Радченко // Додаткова освіта з біології у сучасній школі : Науково-методичний вісник / М-во освіти і науки України, Нац. екол.-натураліст. центр учнів. молоді. - Київ, 2003. - № 1/2003. - С. 57-60
3828. Соя, А. О. Значення екологічної аксіоматики для практики навчання та виховання старшокласників / А.О. Соя // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2003. - № 3 : Психолого-педагогічні науки. - С. 31-34
3829. Філюк, Н. П. Екологічна освіта та екологічне виховання у міській школі / Н.П. Філюк // Додаткова освіта з біології у сучасній школі : Науково-методичний вісник / М-во освіти і науки України, Нац. екол.-натураліст. центр учнів. молоді. - Київ, 2003. - № 1/2003. - С. 76-84
3830. Шилова, Л. Г. Сприяння програми курсу "Основи туризму і краєзнавства" вихованню екологічної свідомості / Л.Г. Шилова // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2003. - Спецвипуск : Педагогіка. - С. 82-84.
3831. Шипко, А. Л. Природне середовище як вирішальний чинник формування та корекції особистості / А.Л. Шипко // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2003. - Спецвипуск : Педагогіка. - С. 41-45.
3832. Шкуратовська, Г. С. Гра як засіб екологічної освіти та виховання / Г.С. Шкуратовська //Додаткова освіта з біології у сучасній школі : Науково-методичний вісник / М-во освіти і науки України, Нац. екол.-натураліст. центр учнів. молоді. - Київ, 2003. - № 1/2003. - С. 88-97
3833. Янчук, І. Проблема формування екологічного світогляду учнів / І. Янчук // Завуч. - 2003. - №34. - С. 6-8
3834. Яременко, О. О. Деякі тенденції екологічної освітньо-виховної роботи з молоддю у західноєвропейських країнах / О.О. Яременко // Вісник : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 6. - С. 214-217
3835. Ясинська, А. Психолого-педагогічні умови організації екологічного виховання старших школярів / А. Ясинська // Рідна школа. - 2003. - N3. - С. 13-15
Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Г. В. Купрікова Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
123456789 -> Звіт "Аналіз реальних проблем та потреб ромів в Україні" київ жовтень 2003 зміст вступ 4 Ромський етнос в Україні 7 Методологія дослідження 12 Спосіб життя ромського населення 16
123456789 -> Розвиток творчої особистості в процесі впровадження інноваційних технологій на уроках світової літератури та художньої культури у державній національній програмі «Освіта» «Україна XXI століття»
123456789 -> Казка про сосну і синичку
123456789 -> П. драгоманова д І ц вікторія Олегівна
123456789 -> О. Слюніна, канд філол наук, асист
123456789 -> Конспект модульного заняття у 6 класі по темі
123456789 -> Сценарій виховного заходу «Спадщина з глибини віків»
123456789 -> Опис досвіду роботи вчителя «Захисту Вітчизни» Тернопільської школи допризовної підготовки Батурина Петра Романовича


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   53


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка