Освіта. Виховання. НавчанняСторінка1/3
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.5 Mb.
  1   2   3
ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ

1. Академія педагогічних наук України. Педагогічна і психологічна науки в Україні. Т. 1. Теорія та історія педагогіки / АПН України ; [ред. рада: Кремень В. Г., Мадзігон В. М., Савченко О. Я. та ін. ; редкол. тому: Сухомлинська О. В., Бех І. Д., Бондар В. І. та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2007. – 24 с. – (До 15–річчя АПН України). – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978–966–644–058–0

2. Академія педагогічних наук України. Педагогічна і психологічна науки в Україні. Т. 2. Дидактика, методика, інформаційні технології / АПН України ; [ред. рада: Кремень В. Г., Мадзігон В. М., Савченко О. Я. та ін. ; редкол. тому: Бібік Н. М., Бурда М. І., Вашуленко М. С. та ін.] . – Київ : Педагогічна думка, 2007. – 367 с. – (До 15–річчя АПН України). – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978–966–644–059–7

3. Академія педагогічних наук України. Педагогічна і психологічна науки в Україні. Т. 3. Психологія, вікова фізіологія та дефектологія / АПН України ; [ред. рада: Кремень В. Г., Мадзігон В. М., Савченко О. Я. та ін. ; редкол. тому: Максименко С. Д., Чепелєва Н. В., Киричук О. В. та ін.] . – Київ : Педагогічна думка, 2007. – 375 с. – (До 15–річчя АПН України). – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978–966–644–060–3

4. Академія педагогічних наук України. Педагогічна і психологічна науки в Україні. Т. 4. Педагогіка і психологія вищої школи / АПН України ; [ред. рада: Кремень В. Г., Мадзігон В. М., Савченко О. Я. та ін. ; редкол. тому: Євтух М. Б., Мазаракі А. А., Павленко А. Ф. та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2007. – 439 с. – (До 15–річчя АПН України). – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978–966–644–061–0

5. Академія педагогічних наук України. Педагогічна і психологічна науки в Україні. Т. 5. Неперервна професійна освіта: теорія і практика / АПН України ; [ред. рада: Кремень В. Г., Мадзігон В. М., Савченко О. Я. та ін. ; редкол. тому: Ничкало Н. Г., Гуржій А. М., Зіньковський Ю. Ф. та ін.] . – Київ : Педагогічна думка, 2007. – 391 с. – (До 15–річчя АПН України). – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978–966–644–062–7

6. Артемова, Любов Вікторівна. Історія педагогіки України : підруч. для студ. вищ. пед. навч. закл. / Л. В. Артемова. – Київ : Либідь, 2006. – 421, [1] с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 966–06–0429–7

7. Бех, Іван Дмитрович. Виховання особистості : Сходження до духовності / І. Д. Бех. – Київ : Либідь, 2006. – 270, [1] с. – Бібліогр.: с. 265–268. – ISBN 966–06–0452–1

8. Богуш, Алла Михайлівна. Лінгводидактична спадщина Софії Русової в сучасному дошкільному закладі : Монографія / А. М. Богуш, Н. В. Маліновська ; Півден. наук. центр АПН України. – Одеса : [ПНЦ АПН України] : [СВД М. П. Черкасов], 2006. – 135 с. – Бібліогр.: с. 121–130. – ISBN 966–8835–20–4

9. Волкова, Наталія Павлівна. Педагогіка : навч. посіб. / Н. П. Волкова. – 2–ге вид., переробл., допов. – Київ : Академвидав, 2007. – 615 с. – (Сер. "Альма–матер"). – Бібліогр. у кінці розд. – Сер. засновано в 1999 р. – ISBN 978–966–8226–47–2

10. Волкова, Наталія Павлівна. Професійно–педагогічна комунікація : навч. посіб. / Н. П. Волкова. – Київ : Академія, 2006. – 255 с. – (Сер. "Альма– матер"). – Бібліогр.: с. 253–255. – ISBN 966–580–216–Х

11. Галус, Олександр Мар'янович. Порівняльна педагогіка : навч. посіб. для студ. гуманіт. спец. вищ. пед. навч. закл. / О. М. Галус, Л. М. Шапошнікова. – Київ : Вища школа, 2006. – 214, [1] с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 966–642–171–2

12. Глазиріна, Валентина Миколаївна. Педагогіка сучасної школи : навч. посіб. для студ. пед. ВНЗ / В. М. Глазиріна. – Донецк : Норд–Пресс, 2006. – 193 с. – Бібліогр.: с. 189–190. – ISBN 966–380–78–Х

13. Гончар, Михайло Тимофійович. Випробування на зрілість : спогади і роздуми ректора / М. Т. Гончар. – Київ : Академія, 2007. – 166, [1] с. – ISBN 966–580–226–7

14. Дети со сложными нарушениями развития : психофизиологич. исследования / [авт. кол. : Л. П. Григорьева и др.] ; под ред. Л. П. Григорьевой ; Ин–т коррекцион. педагогики РАО. – Москва : Экзамен, 2006. – 349 с. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 5–472–00419–5

15. Деякі поради щодо формування в учнів загальнолюдських цінностей : за матеріалами Сахнівської серед. школи Корсунь–Шевченківського р–ну Черкаської обл. / [уклад.: Захаренко С. О., Орлова Н. В. ; за ред. Л. І. Прокопенко] ; Мін–во освіти і науки України, Ін–т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Черкас. нац. ун–т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2006. – 287 с. – ISBN 966–353–038–3

16. Довідник з питань соціального захисту дитинства / Голов. упр. освіти і науки Дніпропетровськ. обл. держадміністрації. – Дніпропетровськ : [б. в.], 2006. – 12 с. – (Всеукр. нарада–семінар, м. Дніпропетровськ)

17. Довгопол, Иван Иванович. Профессиональная компетентность педагога: методика комплексного исследования : метод. пособие / Довгопол И. И. ; Крым. респ. ин–т последиплом. пед. образования. – Симферополь : НАТА, 2006. – 71 с. – Библиогр.: с. 43. – Авт. указан на обл.

18. Ензельт, Ольга Павлівна. Уроки математики у 6 класі / Ольга Ензельт. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 318 с. – ISBN 978–966–07–0873–0

19. Запорізький національний технічний університет : історичний нарис 1900–2005 / [авт. кол.: Б. В. Гордєєв та ін.]. – Запоріжжя : Дике поле, 2006. – 395, [1] с. – Бібліогр.: с. 371–387. – ЗМІ–ЗДТУ–ЗНТУ–105 років. – ISBN 966–8132–69–6

20. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. Вип. 45 / Запоріз. обл. ін–т післядиплом. пед. освіти, Гуманіт. ун–т "Запоріз. ін–т держ. та муніцип. упр." ; [голов. ред.: Сущенко Т. І. ; чл. редкол.: Денисенко Н. Ф. та ін.] . – Запоріжжя : [б. в.], 2007. – 287 с. – Бібліогр. у кінці ст.

21. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. Вип. 46 / Запоріз. обл. ін–т післядиплом. пед. освіти, Гуманіт. ун–т "Запоріз. ін–т держ. та муніцип. упр." ; [голов. ред.: Сущенко Т. І. ; чл. редкол.: Денисенко Н. Ф. та ін.] . – Запоріжжя, 2007 ; Запоріжжя : [б. в.], 2007. – 311 с. – Бібліогр. у кінці ст.

22. Захаренко С. О. Формування духовних цінностей молоді у творчій спадщині Олександра Антоновича Захаренка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Захаренко С. О. , Орлова Н. В. ; Ін–т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Черкас. нац. ун–т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2006. – 251 с. – Бібліогр.: с. 209–241. – ISBN 966–353–027–8

23. Захаренко, Сергій Олександрович. О. А. Захаренко про родинне виховання : хрестоматія / С. О. Захаренко ; Ін–т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Черкас. нац. ун–т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2006. – 99 с. – Бібліогр.: с. 95–99. – Авт. зазначено на обкл. – ISBN 966–353–039–1

24. Здоров"я і освіта: проблеми та перспективи : матеріали IV Всеукр. наук.–практ. конф. / Донец. нац. ун–т ; [редкол.: Рибковський А. Г. та ін.]. – Донецк : Норд–Пресс, 2006. – 225 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 966–380–146–8

25. Инновационная деятельность в высшей школе : Материалы науч.–практ. конф. "Инновац. деятельность в России: технопарки, трансфер технологий, коммерциализация инновац. собственности" , 19–21 мая 2005 г., Новочеркасск и отчет. семинара–совещания "Развитие инфраструктуры науч.–техн. и инновац. деятельности высш. шк. и ее кадрового потенциала", 19–21 дек. 2005 г., Звенигород / Южно–Рос. гос. техн. ун–т (Новочеркасский политехн. ин–т), Ассоц. "Технопарк" ; [редкол. : В. Е. Шукшунов и др.]. – Новочеркасск : ЮРГТУ, 2006. – 163 с. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5–88998–644–9

26. Инновационные и наукоемкие технологии в высшем образовании России : Межвуз. сб. науч.–метод. тр. / Голов. совет межвуз. комплекс. работы "Инновац. технологии образования", Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Московский гос. ин–т радиотехники, электроники и автоматики (техн. ун–т)" ; под общ. ред. М. М. Благовещенской. – Москва, 2006. – 161 с

27. Календарне планування : 1 кл. / [Жаркова Ірина]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – Назва на обкл.: Календарне планування, 2007–2008 навчальний рік ; авт. зазначено на с. 63

28. Календарне планування : 2 кл. / [Жаркова Ірина]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 63, [1] с. – Назва на обкл.: Календарне планування, 2007–2008 навчальний рік ; авт. зазначено на с. 64

29. Календарне планування : 3 кл. / [Жаркова Ірина]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 62 с. – Назва на обкл.: Календарне планування, 2007–2008 навчальний рік ; авт. зазначено на с. 63

30. Календарне планування : 4 кл. / [Жаркова Ірина]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 63 с. – Назва на обкл.: Календарне планування, 2007–2008 навчальний рік ; авт. зазначено на с. 64

31. Календарно–тематичне планування з української мови та літератури : 5–11 кл. / [Лариса Василівна Кубішин]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 76 с. – Назва на обкл.: Українська мова та література. Календарно–тематичне планування, 2007–2008 навчальний рік ; авт. зазначено на с. 80. – ISBN 978–966–07–0932–4

32. Камышева, Лариса Борисовна. Развитие творческой активности как условие социализации детей и подростков : информац.–метод. бюл. № 23 / Л. Б. Камышева ; ГОУ ДПО "Волгоградский ин–т молодеж. политики и социал. работы", Волгоградская регион. обществ. детская орг. "Созвездие талантов". – Волгоград, 2006. – 116 с. – ISBN 5–98424–025–4

33. Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів. Організація та зміст діяльності наукових лабораторій інституту : наук.–метод. посіб. Вип. 2 / Київ. обл. ін–т післядиплом. освіти пед. кадрів ; [авт. кол.: Клокар Н. І., Карамушка Л. М., Осадчий І. Г. та ін. ; за ред. Клокар Н. І., Чубарук О. В.] . – Біла Церква : КОІПОПК, 2006. – 255, [1] с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 966–8358–16–3

34. Кондратенко Л. П. Літня скарбничка : 4 кл. / Л. П. Кондратенко. – Кам'янець–Подільський : Аксіома, 2007. – 100 с. – ISBN 978–966–496–009–7

35. Кондратенко, Людмила Петрівна. Літня скарбничка : 1 кл. / Л. П. Кондратенко. – Кам'янець–Подільський : Аксіома, 2007. – 104 с. – ISBN 978–966–496–007–3

36. Кордуба, Надія Стахівна. Навчати граючись : 1 кл. / Надія Кордуба, Світлана Суховерська. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 71 с.

37. Лисенко, Неллі Василівна. Педагогіка українського дошкілля : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаются за спец. "Дошкільне виховання". У 2 ч. Ч. 1 / Н. В. Лисенко, Н. Р. Кирста. – Київ : Вища школа, 2006. – 301, [1] с. – Бібліогр.: с. 217–218. – ISBN 966–642–254–9 (ч. 1). – ISBN 966–642–256–5

38. Матеріали до організації навчального процесу у Волинському державному університеті ім. Лесі Українки на 2007–2008 н. р. / [упоряд.: С. В. Гаврилюк, Л. О. Заєць] ; Волин. нац. ун–т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ "Вежа" Волин. держ. ун–ту ім. Л. Українки, 2007. – 168 с

39. Методичне забезпечення діяльності педагогічних працівників дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів щодо роботи з дітьми, які мають особливості психофізичного розвитку / [авт. кол.: Чубарук О. В. та ін.] ; редкол.: Клокар Н. І. та ін.] ; Київ. обл. ін–т післядиплом. освіти пед. кадрів. – Біла Церква : КОІПОПК, 2006. – 123, [1] с. – Бібліогр.: с. 123–124. – ISBN 966–8358–15–5

40. Моніторинг якості освіти в Харківському регіоні: Всеукраїнські учнівські олімпіади / [авт.–упоряд.: О. О. Байназарова, Т. В. Папернова ; за заг. ред. Л. Д. Покроєвої] ; Харк. обл. наук.–метод. ін–т безперерв. освіти. – Харків : ХОНМІБО, 2006. – 144 с

41. Навчальні плани авторських і проблемних курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників / Луган. обл. ін–т післядиплом. пед. освіти ; [уклад.: Т. М. Сорочан, А. О. Данильєв]. – Луганськ : Знання, 2006. – 117 с. – ISBN 966–8151–54–2

42. Немова, Наталья Васильевна. Управление системой профильного обучения в школе : (метод. пособие) / Н. В. Немова ; ответств. ред. М. А. Ушакова. – М. : Сентябрь, 2006. – 207, [1] с. – (Б–ка журн. "Директор школы" ; вып. № 3). – ISBN 5–88753–085–5

43. Николаева, Татьяна Вчеславовна. Комплексное психолого–педагогическое обследование ребенка раннего возраста с нарушенным слухом : метод. пособие / Т. В. Николаева ; Ин–т коррекцион. педагогики РАО. – Москва : Экзамен, 2006. – 111 с. – Библиогр.: с. 110–111. – ISBN 5–472–00466–7

44. Обласні опорні заклади освіти : інформ.–метод. вісник. Вип. 1 / Київ. обл. ін–т післядиплом. освіти пед. кадрів ; [авт.–упоряд.: Клокар Н. І., Бачинська Є. М., Гончарук М.П.]. – Біла Церква : КОІПОПК, 2006. – 79 с

45. Обласні школи передового педагогічного досвіду : інформ.–метод. вісник. Вип. 1 / Київ. обл. ін–т післядиплом. освіти пед. кадрів ; [авт.–упоряд.: Клокар Н. І., Бачинська Є. М., Гончарук М. П.]. – Біла Церква : КОІПОПК, 2006. – 77 с

УДК 373.018.58:005.336.5:005.57](477.41)Кл.слова: обласні школи передового педагогічного досвіду––опорні заклади освіти

46. Освіта і здоров'я : матеріали Всеукр. наук.–метод. конф. 18–19 квіт. 2006 р., Євпаторія / Крим. республі. ін–т післядиплом. пед. освіти ; [за ред. Рудякова О. М.]. – Сімферополь : НАТА, 2006. – 248 с. – Бібліогр. у кінці ст.

47. Освіта Дніпропетровщини : [інформ. зб.]. № 2. Лютий / Дніпропетров. обл. ін–т післядиплом. пед. освіти, Голов. упр. освіти і науки Дніпропетров. обл. держ. адмін. ; [редкол.: Сиченко В. В. та ін. ; голов. ред. Г. Б. Мегега]. – [Дніпропетровськ] : [б. в.], 2006. – 50, [1] с

48. Освіта Дніпропетровщини : [інформ. зб.]. № 3. Березень / Дніпропетров. обл. ін–т післядиплом. пед. освіти, Голов. упр. освіти і науки Дніпропетров. обл. держ. адмін. ; [редкол.: Сиченко В. В. та ін. ; голов. ред. Г. Б. Мегега]. – [Дніпропетровськ] : [б. в.], 2006. – 55 с

49. Освіта Дніпропетровщини : [інформ. зб.]. № 7–8. Серпневі наради / Дніпропетров. обл. ін–т післядиплом. пед. освіти, Голов. упр. освіти і науки Дніпропетров. обл. держ. адмін. ; [редкол.: Сиченко В. В. та ін. ; голов. ред. Г. Б. Мегега]. – [Дніпропетровськ] : [б. в.], 2006. – 55 с

50. Освіта Дніпропетровщини : [інформ. зб.]. № 9–10 / Дніпропетров. обл. ін–т післядиплом. пед. освіти, Голов. упр. освіти і науки Дніпропетров. обл. держ. адмін. ; [редкол.: Сиченко В. В. та ін. ; голов. ред. Г. Б. Мегега]. – [Дніпропетровськ] : [б. в.], 2006. – 55 с

51. Освіта Дніпропетровщини : [інформ. зб.]. № 12. Грудень / Дніпропетров. обл. ін–т післядиплом. пед. освіти, Голов. упр. освіти і науки Дніпропетров. обл. держ. адмін. ; [редкол.: Сиченко В. В. та ін. ; голов. ред. Г. Б. Мегега]. – [Дніпропетровськ] : [б. в.], 2006. – 51 с

52. Освіта Дніпропетровщини : [Інформ. зб.]. № 11. Листопад / Дніпропетров. обл. ін–т післядиплом. пед. освіти, Голов. упр. освіти і науки Дніпропетров. обл. держ. адмін. ; [редкол.: Сиченко В. В. та ін. ; голов. ред. Г. Б. Мегега]. – [Дніпропетровськ] : [б. в.], 2006. – 35 с

53. Освіта Дніпропетровщини : [Інформ. зб.]. № 6. Червень / Дніпропетров. обл. ін–т післядиплом. пед. освіти, Голов. упр. освіти і науки Дніпропетров. обл. держ. адмін. ; [редкол.: Сиченко В. В. та ін. ; голов. ред. Г. Б. Мегега]. – [Дніпропетровськ] : [б. в.], 2006. – 23 с

54. Освіта Дніпропетровщини : [Інформ. зб.]. № 5. Травень / Дніпропетров. обл. ін–т післядиплом. пед. освіти, Голов. упр. освіти і науки Дніпропетров. обл. держ. адмін. ; [редкол.: Сиченко В. В. та ін. ; голов. ред. Г. Б. Мегега]. – [Дніпропетровськ] : [б. в.], 2006. – 38, [1] с

55. Освіта Дніпропетровщини : [Інформ. зб.]. № 4. Квітень / Дніпропетров. обл. ін–т післядиплом. пед. освіти, Голов. упр. освіти і науки Дніпропетров. обл. держ. адмін. ; [редкол.: Сиченко В. В. та ін. ; голов. ред. Г. Б. Мегега]. – [Дніпропетровськ] : [б. в.], 2006. – 42, [1] с

56. Основи педагогічної майстерності : навч. прогр. курсу (за вимогами кредит.–модул. сист.) / уклад.: О. М. Ковальчук ; Ніжин. держ. ун–т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : [б. в.], 2007. – 27 с. – Бібліогр.: с. 22–27

57. Педагогічна практика в системі професійної підготовки вчителя української мови та літератури : навч.–метод. посіб. / [кол. авт.: С. І. Галактюк та ін.] ; за ред. Галини Дідук. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 143 с. – Бібліогр.: с. 132. – ISBN 978–966–07–0775–7

58. Поніманська, Тамара Іллівна. Дошкільна педагогіка : Навч. посіб. / Т. І. Поніманська. – К. : Академвидав, 2006. – 455 с. – (Сер. "Альма– матер"). – Сер. заснована в 1999 р. – ISBN 9668226194

59. Порус, Борис Натанович. Особистісна орієнтація шкільного освітнього процесу. Персонологічний контекст : навч.–довідк. посіб. для працівників освіти / Б. Н. Порус ; Луган. обл. ін–т післядиплом. пед. освіти. – Луганськ : Знання, 2006. – 160, [1] с. – Бібліогр.: с. 158–160

60. Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. Вип. 7 / Ін–т педагогіки АПН України, Волин. нац. ун–т ім. Лесі Українки ; [редкол.: В. М. Мадзігон (голов. ред.) та ін.]. – [Київ–Луцьк] : [б. в.], 2007. – 382, [4] с. – Бібліогр. у кінці ст. – Присвячується 15–річчю АПН України. – ISBN 978–966–600–312–9

61. Рамзаева, Тамара Григорьевна. Русский язык. 4 кл. : тетрадь № 1 для упражнений по рус. яз. и речи / Т. Г. Рамзаева, Л. П. Савинкина. – Москва : Дрофа, 2007. – 62, [2] с. – К учебнику Т. Г. Рамзаевой "Русский язык. 4 класс". – ISBN 978–5–358–01646–0 (№ 1). – ISBN 978–5–358–01657–6

62. Регионализация профессионального образования : управление региональной системой профессионального образования : Руководство для работников органов управления образованием субъектов Рос. Федерации / [авт. : А. М. Новиков и др.]. – Москва : Логос, 2006. – 174 с. – ISBN 5–98704–164–3

63. Розробки уроків з етики для 5 класу : З досвіду роботи вчителів Луганщини : Метод. зб. / Луган. обл. ін–т післядиплом. пед. освіти ; [уклад.: Т. М. Сорочан, О. М. Рудіна, О. В. Касьянова]. – Луганськ : Знання, 2006. – 223 с. – ISBN 966–8151–40–2

64. Рылов, Владимир Зотович. Как написать педагогическую разработку : Практические рекомендации / В. З. Рылов ; НИИ развития проф. образования, Акад. проф. образования. – М. : Изд. центр НОУ ИСОМ, 2006. – 54, [2] с. – (Образовательные технологии в профшколе ; № 11). – Библиогр.: с. 54

65. Савченко, Олександра Яківна. Виховний потенціал початкової освіти / О. Я. Савченко. – Київ : [б. в.], 2007. – 198, [1] с. : фотогр. – Бібліогр.: с. 196–198. – До 90–річчя від дня народження Василя Олександровича Сухомлинського. – ISBN 978–966–96850–3–2

66. Сбітнєва Л. М. Розвиток співацьких голосів молодших школярів : метод. посіб. для вчителів музики загальноосвіт. шкіл / Л. М. Сбітнєва, А. І. Велікандо ; Луган. ін–т післядиплом. пед. освіти. – Луганськ : Знання, 2006. – 86 с. – Бібліогр.: с. 14–15

67. Системний підхід у діяльності Скадовського районного методичного кабінету щодо забезпечення безперервної післядипломної освіти / Південноукр. регіонал. ін–т післядиплом. освіти пед. кадрів ; [уклад.: Товстуха К. М., Кейдалюк Т. Л.]. – Херсон, 2006. – 67 с

68.Скринінг–оцінка впровадження здоров'яформуючих інновацій у загальноосвітньому навчальному закладі : Навч.–метод. посіб. / Г. М. Даниленко [та ін.] ; Ін–т охорони здоров'я дітей та підлітків АМН України, Харк. обл. наук.–метод. ін–т безперерв. освіти, Харк. держ. мед. ун–т. – Харків : [б. в.], 2006. – 76 с. – Бібліогр.: с. 24

69. Социология образования: беседы технологии, методы : труды по социологии образования. Т. 11. Вып. 18 / Рос. акад. образования, Центр социологии образования ; под ред. В. С. Собкина. – Москва : Центр социологии образования РАО, 2006. – 222 с. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5–901289–12–9

70. Сучасні технології в освіті : реком. бібліогр. покажч. Ч. 2. Сучасні технології виховання / АПН України, Держ. наук.–пед. б–ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Моісєєва І. П., Пономаренко Л. О. ; наук. конс. і авт. вступ. ст. Чорна К. І. ; наук. ред. Букшина Т. Ф.]. – Київ : Педагогічна думка, 2007. – 195 с. – ISBN 966–8605–31–4 (повне видання). – ISBN 978–966–644–036–8 (т. 2)

71. Тематика випускних робіт, творчих проектів і рефератів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників : Посібник / Луган. обл. ін–т післядиплом. пед. освіти ; [уклад.: Т. М. Сорочан [та ін.]]. – Луганськ : Знання, 2006. – 329 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 966–8151–44–5

72. Тищенко, Вадим Миколайович. Викладач вищої школи: феномен професії / Вадим Тищенко. – Львів : Сполом, 2006. – 396 с. – Бібліогр.: с. 356–394. – ISBN 966–665–209–9

73. Учебный процесс и досуг студентов–социологов ДНУ : отчет по результатам социолог. исслед. / [авт.: Городяненко В. Г. и др.] ; Днепропетров. нац. ун–т. Социально–гуманит. фак. Каф. теории и истории социологии. – Днепропетровск : [б. и.], 2007. – 55 с

74. Філіпович, Мирослава Богданівна. Луцька "Просвіта". 1918–1935 рр. : Монографія / Мирослава Філіпович ; Волин. нац. ун–т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ "Вежа" Волин. держ. ун–ту ім. Л. Українки, 2007. – 239 с. – Бібліогр.: с. 200–218. – ISBN 978–966–600–303–7

75. Фіцула, Михайло Миколайович. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М. М. Фіцула. – Київ : Академвидав, 2006. – 351 с. – (Сер. "Альма– матер"). – Бібліогр.: с. 341–351. – Сер. засновано в 1999 р. – ISBN 966–8226–35–6

76. Фатеева, Елена Юрьевна. Нравственно–экологическое образование дошкольников (из оыта кружковой работы) : учеб.–метод. пособие / Е. Ю. Фатеева ; [редкол. : Н. А. Касьяненко и др.] ; Волгоградский гос. ин–т повышения квалификации и переподготовки работников. – Волгоград, 2006. – 124 с. – (Серия "Экологическое образование" ; Вып. 4). – Библиогр.: с. 123. – Приложение к журналу "Учебный год, № 57"; название на обл. : Учебный год. Экологическое образование.

77. Чернова, Елена Юрьевна. Самоанализ инвариантной части педагогической деятельности : учеб. пособие / Е. Ю. Чернова ; Новосибирский гос. техн. ун–т. – Новосибирск, 2006. – 83, [1] с.

Дисертації

78. Балабуха, Катерина Володимирівна. Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до навчання старшокласників фразеології : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Балабуха Катерина Володимирівна ; наук. кер. С. В. Боднар ; Південноукр. держ. пед. ун–т ім. К. Д. Ушинського . – Одеса, 2007. – 315, [5] с. – Бібліогр.: с. 200–226

79. Блеч, Ганна Олександрівна. Дидактичні умови забезпечення якості знань з природознавства у розумово відсталих учнів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Блеч Ганна Олександрівна ; наук. кер. Хохліна О. П. ; Ін–т спец. педагогіки АПН України. – Київ : [б. в.], 2007. – 246 с. – Библиогр.: с. 167–186

80. Ващенко, Олена Миколаївна. Формування умінь і навичок здорового способу життя учнів 1–4 класів шкіл–інтернатів : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Ващенко Олена Миколаївна ; наук. кер. С. О. Свириденко ; Ін–т проблем виховання АПН України. – Київ, 2007. – 227, [4] с. – Бібліогр.: с. 186–210

81. Герлянд, Тетяна Миколаївна. Соціальний розвиток молодших школярів у групах подовженого дня : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Герлянд Тетяна Миколаївна ; наук. кер. Алєксєєнко Т. Ф. ; Ін–т проблем виховання АПН України. – Київ : [б. в.], 2007. – 228, [3] с. – Бібліогр.: с. 161–187

82. Грошовенко, Ольга Петрівна. Формування у молодших школярів дбайливого ставлення до природи у позаурочній виховній роботі : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Грошовенко Ольга Петрівна ; наук. кер. Пустовіт Г. П. ; Вінниц. держ. пед. ун–т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця : [б. в.], 2007. – 246, [8] с. – Бібліогр.: с. 173–194

83. Демидова, Юлія Олексіївна. Формування першооснов пізнавальної самостійності старших дошкільників у конструктивній діяльності : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Демидова Юлія Олексіївна ; наук. кер. К. Й. Щербакова ; Маріуп. держ. гуманіт. ун–т. – Маріуполь, 2007. – 211, [4] с. – Бібліогр.: с. 175–193

84. Добровольська, Леся Станіславівна. Розвиток іншомовних умінь старшокласників у процесі вивчення освітніх курсів англійською мовою : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Добровольська Леся Станіславівна ; наук. кер. Р. Ю. Мартинова ; Південноукр. держ. пед. ун–т ім. К. Д. Ушинського . – Одеса, 2007. – 266, [9] с. – Бібліогр.: с. 184–203

85. Дреерман, Марк Григорьевич. Становление и развитие высшего педагогического образования в Израиле : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Дреерман Марк Григорьевич ; науч. рук. А. В. Глузман ; Республикан. высш. учеб. заведение "Крым. гуманитар. ун–т". – Ялта, 2007. – 307 с. – Библиогр.: с. 207–222


86. Заболотська, Ольга Олександрівна. Теоретико–методичні засади формування індивідуальності майбутніх учителів–словесників у професійній підготовці : дис. ... д–ра пед. наук: 13.00.04 / Заболотська Ольга Олександрівна ; Херсон. держ. ун–т. – Херсон, 2007. – 533, [14] с. – Бібліогр.: с. 406–438

87. Костенко, Ростислав Валерійович. Формування соціальних цінностей майбутніх учителів історії у процесі професійної підготовки : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Костенко Ростислав Валерійович ; наук. кер. О. М. Яцій ; Південноукр. держ. пед. ун–т ім. К. Д. Ушинського . – Одеса, 2007. – 291 с. – Бібліогр.: с. 182–213

88. Круглик, Оксана Петрівна. Особливості розуміння художніх оповідань слабочуючими учнями 5–7 класів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Круглик Оксана Петрівна ; наук. кер. Фомічева Л. І. ; Ін–т корекц. педагогіки і психології НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2007. – 253 с. – Бібліогр.: с. 180–201

89. Миронова, Світлана Петрівна. Теоретико–методичні основи підготовки майбутніх учителів до корекційної роботи в освітніх закладах для дітей з вадами інтелекту : дис. ... д–ра пед. наук : 13.00.03 / Миронова Світлана Петрівна ; наук. кер. Синьов В. М. ; Ін–т спец. педагогіки АПН України. – Київ : [б. в.], 2007. – 390 с. – Бібліогр.: с. 354–390

90. Половіна, Олена Анатоліївна. Формування естетичного ставлення до природи засобами образотворчого мистецтва у старших дошкільників (на матеріалі ознайомлення з пейзажним живописом) : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Половіна Олена Анатоліївна ; наук. кер. Г. В. Бєлєнька ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2007. – 248, [6] с. – Бібліогр.: с. 186–209

91. Порядченко, Леся Анатоліївна. Наступність у навчанні опису дітей дошкільного та молодшого шкільного віку : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Порядченко Леся Анатоліївна ; наук. кер. Л. О. Калмикова ; ДВНЗ "Переяслав–Хмельниц. держ. пед. ун–т ім. Г. С. Сковороди". – Переяслав–Хмельницький, 2007. – 284 с. – Бібліогр.: с. 192–220

92. Рапаєва, Марина Володимирівна. Методи навчання історії у вітчизняній школі другої половини XIX – початку ХХ століття : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Рапаєва Марина Володимирівна; наук. кер. Пометун О. І. ; Ін–т педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – 229, [2] с. – Бібліогр.: с. 181–200

93. Сіранчук, Наталія Миколаївна. Розвиток образного мовлення молодших школярів у процесі навчання української мови : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Сіранчук Наталія Миколаївна ; наук. кер. Коваль Г. П. ; Ін–т педагогіки АПН України. – Київ : [б. в.], 2008. – 184 с. – Бібліогр.: с. 169–184

94. Савіцька, Галина Іванівна. Формування морально–етичних норм поведінки в учнів допоміжних шкіл у процесі соціально–побутового орієнтування : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Савіцька Галина Іванівна ; наук. кер. Бондар В. І. ; Ін–т спец. педагогіки АПН України. – Київ : [б. в.], 2007. – 229 с. – Бібліогр.: с. 180–197

95. Сазонова, Анастасія Вікторівна. Формування первинного економічного досвіду старших дошкільників в ігровій діяльності : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Сазонова Анастасія Вікторівна ; наук. кер. Н. В. Гавриш ; Луган. нац. пед. ун–т ім. Т. Г. Шевченка. – Луганськ, 2007. – 240, [12] с. – Бібліогр.: с. 190–209

96. Самоха, Роман Анатолійович. Інноваційні технології фізичного виховання студентів педагогічних університетів із застосуванням народних традицій : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Самоха Роман Анатолійович ; наук. кер. М. Д. Зубалій ; Ін–т проблем виховання АПН України. – Київ, 2007. – 228, [3] с. – Бібліогр.: с. 188–206

97. Смагіна, Таїса Миколаївна. Формування громадянської компетентності учнів у процесі навчання правознавства : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Смагіна Таїса Миколаївна ; наук. кер. О. І. Пометун ; Ін–т педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – 267 с. – Бібліогр.: с. 241–267

98. Солопчук, Дмитро Миколайович. Формування здорового способу життя молодших підлітків у позаурочний фізкультурно–спортивній роботі : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Солопчук Дмитро Миколайович ; наук. кер. С. І. Жевага ; Ін–т проблем виховання АПН України. – Київ, 2007. – 213, [3] с. – Бібліогр.: с. 181–206

99. Таранік–Ткачук, Катерина Валеріївна. Методика застосування стилістичного аналізу в процесі вивчення творів зарубіжної літератури в 9–11 класах : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Таранік–Ткачук Катерина Валеріївна ; наук. кер. Л. Ф. Мірошниченко ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2007. – 272, [5] с. – Бібліогр.: с. 204–234

100. Титаренко, Лариса Миколаївна. Формування екологічної компетентності студентів біологічних спеціальностей університету : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Титаренко Лариса Миколаївна ; наук. кер. Т. М. Десятов ; Черкас. нац. ун–т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – 307, [3] с. – Бібліогр.: с. 191–210

101. Філоненко, Людмила Миколаївна. Система роботи над переказами різних типів і стилів мовлення в 5–7 класах загальноосвітньої школи : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Філоненко Людмила Миколаївна ; наук. кер. О. І. Потапенко ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав–Хмельниц. держ. пед. ун–т ім. Г. С. Сковороди". – Переяслав–Хмельницький, 2007. – 313, [9] с. – Бібліогр.: с. 201–222

102. Фенцик, Оксана Миколаївна. Методичні концепти вивчення змісту і форми епічного твору в старших класах загальноосвітньої школи : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / О. М. Фенцик ; наук. кер. Ф. Ф. Кейда ; Маріуп. держ. гуманіт. ун–т. – Маріуполь, 2007. – 188, [11] с. – Бібліогр.: с. 173–188

103. Ципко, Вікторія Віталіївна. Формування гуманістичних цінностей студентів культурно–мистецьких спеціальностей у процесі навчання суспільствознавчих дисциплін : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / В. В. Ципко ; наук. кер. Н. М. Гупан ; Ін–т педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – 236 с. – Бібліогр.: с. 196–236


Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної
files -> Освіта. Виховання. Навчання акопян, Валерій Григорович
files -> Освіта. Виховання. Навчання адаменко, Л. В
files -> Освіта. Виховання. Навчання братко, Валентина Олександрівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання аналітичні накази за
files -> Освіта. Виховання. Навчання
files -> Освіта. Виховання. Навчання авраменко, Олександр Миколайович
files -> Освіта. Виховання. Навчання алєксєєва, Ірина Володимирівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання байкіна, Ніна Григорівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання авраменко, Олег Борисович


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка