Освіта. Виховання. Навчання байкіна, Ніна ГригорівнаСкачати 493.36 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації05.05.2016
Розмір493.36 Kb.
  1   2
ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ

 1. Байкіна, Ніна Григорівна. Корекція рухової сфери дорослих сліпих засобами ігрової діяльності : [монографія] / Н. Г. Байкіна, В. І. Кемкіна ; Запоріз. нац. ун-т, держ. вищ. навч. закл., М-во освіти і науки України. – Запоріжжя : [б. в.], 2010. – 222 с. – Бібліогр.: с. 167-186. – ISBN 978-966-599-297-4

 2. Бенера, Валентина Єфремівна. Теорія та методика розвитку рідної мови дітей : навч.-метод. посіб. / В. Є. Бенера, Н. В. Маліновська. – Київ : Слово, 2010. – 373, [1] с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-194-031-3

 3. Березівська, Лариса Дмитрівна. Реформи шкільної освіти в Україні у ХХ столітті: документи, матеріали і коментарі : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : хрестоматія / Л. Д. Березівська ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2011. – 383 с. – ISBN 978-966-617-253-5

 4. Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні : ІХ Всеукр. наук.-метод. конф., 18-19 листоп. 2010 р. : зб. тез доповідей. Ч. 1 / Нац. техн. ун-т України "КПІ", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [уклад.: Головенкін Володимир Павлович ; відп. за вип.: Мікульонок Ігор Олегович]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2010. – 292 с.

 5. Варецька, Олена Володимирівна. Духовно-економічне виховання молодших школярів на основі курсу "Початки економіки" : навч. прогр. курсів підвищ. кваліфікації вчителів почат. кл. (інших спец., які викладають курс "Початки економіки") за очною формою / О. Варецька. – Запоріжжя : КПУ, 2010. – 79 с. – ISBN 978-966-414-093-2

 6. Василенко, Людмила Борисівна. Екологія : навч.-метод. посіб. [для вчителів] : [у 2 ч.]. Ч. 1 / Л. Б. Василенко ; [голов. ред. : О. В. Гончаренко ; дизайн обкл. Кущнарьової Н. А.]. – Харків : Скорпіон, 2009. – 78, [1] с. – (Позакласна робота). – Бібліогр.: с. 78-79. – ISBN 978-966-369-020-9

 7. Василенко, Людмила Борисівна. Екологія : навч.-метод. посіб. [для вчителів] : [у 2 ч.]. Ч. 2 / Л. Б. Василенко ; [голов. ред. : Гончаренко О. В. ; дизайн обкл. : Молчанова М. М.]. – Харків : Скорпіон, 2009. – 97, [2] с. – (Позакласна робота). – Бібліогр.: с. 97-98. – ISBN 978-966-369-021-6

 8. Васильченко, Наталія Петрівна. Жива математика : Число 1-5 та число 0 : навч.-метод. посіб. для формування в дітей початк. навичок лічби та письма у процесі підготов. до шк. / Н. П. Васильченко, О. М. Дяченко ; [голов. ред. : Богдан Будний ; ред. : Ірина Чорненька ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2010]. – 31 с. – ISBN 978-966-10-1124-2

 9. Вища освіта України і Болонський процес : тести з дисципліни : для студ. спец. 8.030403 "Міжнародні економічні відносини" та 8.050108 "Маркетинг" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. : Штанько Тетяна Михайлівна ; літ. ред. : О. П. Зв'язок]. – Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2009. – 75 с. – Бібліогр.: с. 70-75. – Уклад. зазнач. на звороті тит. арк. та на 3-й с. обкл.

 10. Воєвода, Зіна Яківна. Українська література. 8 клас : книжка для вчителя / З. Я. Воєвода, О. Л. Данилейко. – Київ : Генеза, 2011. – 315, [1] с. – Бібліогр.: с. 311-312. – ISBN 978-966-504-824-4

 11. Вознюк, Андрій Андрійович. Довідник здобувача наукового ступеня / А. А. Вознюк, Р. А. Сербин, В. В. Юсупов ; [за заг. ред. О. М. Джужи] ; Київ. нац. ун-т внутріш. справ. – Київ : ХмЦНТЕІ, 2010. – 205 с. – Бібліогр.: с. 205. – ISBN 978-966-7872-72-4

 12. Волков, Леонід. Молодший шкільний вік: виховна спрямованість занять фізичною культурою і спортом : навч. посіб. / Л. Волков, В. Голуб, П. Коханець ; [голов. ред. : К. А. Романова]. – Київ : Освіта України, 2008. – 118 с. – Бібліогр.: с. 113-118. – ISBN 978-966-8847-60-8

 13. Газіна, Ірина Олександрівна. Розвиток логічного мислення у дітей дошкільного віку : метод. посіб. для студ. напряму підготовки "Дошкільна освіта", вихователів дошк. навч. закл. та батьків / авт.-упоряд.: Газіна І. О. ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Сисин О. В., 2010. – 171 с. – Бібліогр.: с. 172. – ISBN 978-611-539-046-5

 14. Годованюк, Тетяна Леонідівна. Індивідуальне навчання у вищій школі : [монографія] / Т. Л. Годованюк ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – 159 с. – Бібліогр.: с. 134-157. – ISBN 978-966-660-588-0

 15. Голік, Олександр Борисович. Педагогічна майстерність: організаційно-управлінський аспект : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Олександр Голік ; [наук. ред. Крижко В. В.] ; Бердян. держ. пед. ун-т. – Донецьк : НОУЛІДЖ, Донец. від-ня, 2010. – 241 с. – Бібліогр.: с. 224-227. – ISBN 978-617-579-033-5

 16. Грабовська, Олександра Миколаївна. Уроки української літератури. 9 клас : II семестр : посіб. для вчителя / О. М. Грабовська, А. Р. Дідух. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 478 с. – ISBN 978-966-10-1011-5

 17. Грабовська, Олександра Миколаївна. Уроки української літератури. 9 клас. I семестр : посіб. для вчителя / О. М. Грабовська, А. Р. Дідух. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2010]. – 254 с. – ISBN 978-966-10-0891-4

 18. Документування організаційно-розпорядчої діяльності керівника дошкільного навчального закладу : метод. рек. : зразки документів. – Харків : Золоті сторінки, 2010. – 488 с. – ISBN 978-966-400-188-2

 19. Документування організаційно-розпорядчої діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу : метод. рек. : зразки документів. – Харків : Золоті сторінки, 2010. – 808 с. – ISBN 978-966-400-175-2

 20. Дяченко, Катерина Григорівна. Інновації в корекції писемного мовлення молодших школярів / К. Г. Дяченко. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2010]. – 318, [1] с. – Бібліогр.: с. 314-315. – ISBN 978-966-10-0764-1

 21. Завадський, Ігор Олександрович. Методика викладання інформатики у 9 класі : навч.-метод. посіб. для вчителів загальноосвіт. навч. закл. / І. О. Завадський, О. В. Пасічник ; [ред. : І. В. Карпишенко]. – Київ : ВНV, 2010. – 95 с. – ISBN 978-966-552-244-7

 22. Златів, Леся Михайлівна. Уроки рідної мови. 9 клас : посіб. для вчителя / Л. М. Златів, Г. М. Боднарчук. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2010]. – 136 с. – Бібліогр.: с. 133. – ISBN 978-966-10-1400-7

 23. Камінська, Оксана Валеріївна. Раціональне та ірраціональне в управлінні навчальним закладом : [монографія] / О. В. Камінська. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – 191 с. – Бібліогр.: с. 167-184. – До 175-річчя Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – ISBN 978-966-660-595-8

 24. Каніщенко, Антоніна Пантелеймонівна. Вивчення прислівника у початкових та середніх класах : дидакт. матеріал / А. П. Каніщенко, Н. О. Будна. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2010]. – 91, [2] с. – ISBN 978-966-10-1421-2

 25. Каніщенко, Антоніна Пантелеймонівна. Уроки навчання грамоти за "Букварем" : посіб. для вчителя / А. П. Каніщенко. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 189, [1] с. – ISBN 978-966-10-1372-7

 26. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. пр. Вип. 10 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол. : Судаков В. І., Куценко О. Д., Тарасенко В. І. та ін.]. – Київ : Фенікс, 2010. – 176 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-651-815-9

 27. Класичний приватний університет (Запоріжжя). Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. Вип. 7 (60) / Класич. приват. ун-т ; [чл. редкол. : Бочелюк В. Й., Гура О. І., Іваницький О. І. та ін. ; ред. : А. О. Бессараб, С. А. Козиряцька]. – Запоріжжя : [б. в.], 2010. – 447 с. – Бібліогр. у кінці ст.


 1. Климова, К. Я. Теорія і практика формування мовнокомунікативної професійної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів : монографія / К. Я. Климова ; наук. ред. Л. І. Мацько ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Житомир : Рута, 2010. – 558 с. – Бібліогр.: с. 528-558. – ISBN 978-617-581-047-7

 2. Кобернік, Сергій Георгійович. Фізична георафія України : дидакт. комплекс до вивч. шкіл. курсу у 8 кл. за прогр. 12-річ. шк. : [метод. посіб.] / Сергій Кобернік, Роман Коваленко ; [літ. ред. : Л. Неділько]. – Київ : Шкільний світ, 2009. – 144 с. – (Шкільний світ). – ISBN 978-966-451-372-9

 3. Козак, Мирослава Василівна. Математика в 2 класі : посіб. для вчителя / М. В. Козак, О. П. Корчевська, К. П. Маланюк ; [голов. ред. : Богдан Будний ; ред. : Любов Левчук, Наталія Шост ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2010]. – 264 с. – (Серія "Математика в рідній школі"). – ISBN 978-966-10-1174-7

 4. Коляда, Михайло Георгійович. Професійна підготовка майбутніх фахівців із захисту інформації та управління інформаційною безпекою: теоретико-методологічний аспект : монографія / М. Г. Коляда ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. техн. ун-т. – Донецьк : ДНВЗ "ДонНТУ", 2010. – 299 с. – Бібліогр.: с. 268-299. – ISBN 978-966-377-089-5

 5. Комар, Ольга Анатоліївна. Інтерактивна технологія в підготовці майбутніх учителів початкової школи: теорія і практика : монографія / Комар Ольга Анатоліївна. – Умань : Жовтий, 2010. – 326 с. – Бібліогр.: с.289-309. – ISBN 978-617-525-059-4

 6. Котляр, Володимир Пилипович. Основи художнього виховання дітей : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Володимир Котляр ; Бердян. держ. пед. ун-т. – Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2010. – 222 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-617-579-000-7

 7. Кравчук, Ярослав Іванович. Диференційований підхід у процесі навчання учнів початкових класів фізичної культури : метод. рек. / Я. І. Кравчук ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т фіз. культури та здоров'я. – Луцьк : РВВ Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. – 32, [1] с. – Бібліогр.: с. 31-32

 8. Крамаренко, Алла Миколаївна. Методика викладання освітньої галузі "Людина і світ" : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. напряму підготовки 6.010102 "Початкова освіта" / Алла Крамаренко ; Бердян. держ. пед. ун-т. – [2-ге вид. переробл. і допов.]. – Донецьк : НОУЛІДЖ, Донец. від-ня, 2010. – 393 с. – Бібліогр.: с. 380-393. – ISBN 978-617-579-020-5

 9. Крамаренко, Алла Миколаївна. Методика трудового навчання та художньої праці : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. напрямку підготовки 6.010102 "Початкова освіта" / Алла Крамаренко, Катерина Донських ; Бердян. держ. пед. ун-т. – [2-ге вид., переробл. і допов.]. – Донецьк : НОУЛІДЖ, Донец. від-ня, 2010. – 284 с. – Бібліогр.: с. 277-284. – ISBN 978-617-579-019-9

 10. Кузьмінський, Анатолій Іванович. Наукові засади методичної підготовки майбутнього вчителя математики : монографія / А. І. Кузьмінський, Н. А. Тарасенкова, І. А. Акуленко. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2009. – 318 с. – Бібліогр.: с. 263-318. – ISBN 978-966-353-119-9

 11. Куненко, Людмила Олександрівна. Інтеграційна спрямованість початкової музичної освіти дітей з порушеннями зору: теорія та методика : монографія / Л. О. Куненко ; [наук. ред. О. П. Щолокова] ; Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – 592 с. – Бібліогр.: с. 542-588. – ISBN 978-966-660-559-0

 12. Лобова, Ольга Володимирівна. Формування основ музичної культури молодших школярів: теорія та практика : монографія / Ольга Лобова. – [Суми] : Мрія, 2010. – 515 с. – Бібліогр.: с. 486-513. – ISBN 978-966-473-056-0 1. Міндрова, Зінаїда Миколаївна. Університетська освіта : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / З. М. Міндрова ; [відп. за вип. : Вовчак О. Д. ; літ. ред. : Муравицька Н. О.] ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2008. – 83 с. – Бібліогр.: с. 79-81. – ISBN 978-966-1537-14-8

 2. Марченко, Інна Сергіївна. Спеціальна методика початкового навчання української мови (логопедична робота з корекції порушень мовлення у дошкільників) : навч. посіб. / І. С. Марченко. – 1-е вид. – Київ : Слово, 2010. – 285, [1] с. – Бібліогр.: с. 277-282. – ISBN 978-966-194-037-5

 3. Марчук, Сергій Степанович. Технологія вивчення історії української школи і педагогіки в педагогічному коледжі : навч. посіб. для студ. пед. коледжів (галузі знань: 0101 "Пед. освіта", 0202 "Мистецтво", 0102 "Фіз. виховання, спорт і здоров'я людини") / С. С. Марчук ; [літ. ред. : Петро Коробчук ; худож. ред. : Анна Ліхтанська] ; Луц. пед. коледж. – [2-ге вид., переробл. і допов.]. – Луцьк : Твердиня, 2009. – 119 с. – Бібліогр.: с. 116-117. – ISBN 978-617-517-011-3

 4. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету присвяченої 135-річчю Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 13-14 травня 2010 року : [тези доповідей]. Філософсько-педагогічні науки / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, М-во освіти і науки України ; [відп. за вип. : А. О. Ангельська]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 751 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 5. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах : підручник / [кол. авт.: Л. С. Панова, І. Ф. Андрійко та ін.]. – Київ : Академія, 2010. – 327 с. – (Серія "Альма-матер" : серію засновано в 1999 р.). – Бібліогр.: с. 320-327. – ISBN 978-966-580-310-2. – ISBN 978-966-580-315-7

 6. Методичні рекомендації з організації педагогічної стажувальної практики для студентів V курсу / авт.-розроб.: Коваленко Є. І., Бєлкіна Н. І. [та ін.] ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2010. – 43 с. – Бібліогр.: с. 10-11

 7. Морська, Ярослава Федорівна. Вивчення творів напам'ять у початкових класах : посіб. для вчителя / Я. Ф. Морська, С. М. Шароварко. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2010]. – 53 с. – ISBN 978-966-10-1250-8

 8. Національний університет "Острозька академія" . Наукові записки : обзорная информация. Сер. "Психологія і педагогіка". Вип. 14 ; Темат вип. "Актуальні проблеми когнітивної психології" / Нац. ун-т "Острозька акад." ; [редкол. : Пасічник І. Д., Засєкіна Л. В., Павелків Р. В. та ін. ; голов. ред. : Пасічник І. Д. ; відп. за вип. : Шугай М. А. ; упоряд. : Волошина В. О.]. – Острог : [б. в.], 2010. – 341 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 966-7631-15-X

 9. Національний університет "Острозька академія". Наукові записки : обзорная информация. Сер. "Психологія і педагогіка". Вип. 16 / Нац. ун-т "Острозька акад." ; [редкол. : Пасічник І. Д., Засєкіна Л. В., Павелків Р. В. та ін. ; голов. ред. : Пасічник І. Д. ; відп. за вип. : Шугай М. А. ; упоряд. : Волошина В. О.]. – Острог : [б. в.], 2010. – 357 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 966-7631-15-Х

 10. Основи християнської етики. 1-4 класи : навч. прогр. для загальноосвіт. навч. закл. / [авт. : Борщевський Тарас, Васьків Андрій, Влад (Аузяк) Марія та ін. ; відп. за вип. : С. В. Хрустальова]. – [Київ] : Літера ЛТД, [2011]. – 47 с. – ISBN 978-966-178-124-4

 11. Основи християнської етики. 5-11 класи : навч. прогр. для загальноосвіт. навч. закл. / [авт. : Борщевський Тарас, Васьків Андрій, Влад (Аузяк) Марія та ін. ; відп. за вип. : С. В. Хрустальова]. – [Київ] : Літера ЛТД, [2011]. – 64 с. – Бібліогр.: с. 63-64. – ISBN 978-966-178-125-1

 12. Пєхота, Олена Миколаївна. Індивідуальність учителя: теорія і практика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Пєхота ; [голов. ред. : В. Кобзар ; ред. : О. Шатун]. – Вид. 2-ге, переробл. і допов. – Миколаїв : Фірма "Іліон", 2009. – 271 с. – Бібліогр.: с. 265-271. – ISBN 978-611-534-006-4

 13. План виховної роботи. 4 клас : 1-й семестр / [випуск. ред. : Олена Стефанишин]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 47, [1] с. – ISBN 978-966-07-1816-6

 14. Позашкільна освіта: діяльнісний аспект : (із досвіду роботи пед. колективів позашкіл. навч. закладів м. Запоріжжя) / Упр. освіти і науки Запоріз. міськ. ради ; [уклад. : І. О. Зубова ; за ред. Р. О. Романчук ; відп. за вип. : І. Я. Крайній]. – Запоріжжя : ЛІПС, 2010. – 123 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-191-058-3

 15. Поніманська, Тамара Іллівна. Дошкільна педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Т. І. Поніманська ; ред. : Г. А. Теремко]. – К. : Академвидав, 2008. – 455 с. – (Серія "Альма-матер" : серію засновано в 1999 р.). – ISBN 966-8226-19-4

 16. Пономарьова, Катерина Іванівна. Особливості розвитку мовлення учнів у початковій школі. Уроки розвитку мовлення в 1-4 кл. : наук.-метод. посіб. / К. І. Пономарьова. – Київ : Генеза, 2010. – 141 с. – ISBN 978-966-504-998-2

 17. Працюємо на розбудову початкової освіти (до 50-річчя кафедри педагогіки і методики початкового навчання та 100-річчя Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського) / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського ; [упоряд.: Тарасенко Галина Сергіївна]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2011. – 147 с. : кольор. фотогр.

 18. Раціональне поєднання інформаційної та експертно-прогностичної діяльності в усіх ланках управління організацією профільного навчання в освітніх закладах м. Запоріжжя : метод. зб. за матеріалами міськ. конф. / Навч.-метод. центр управління освіти і науки Запоріз. міськ. ради ; [за ред. Р. О. Романчук]. – Запоріжжя : ЛІПС, 2010. – 151 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-191-060-6

 19. Ребрина, Анатолій Арсенович. Настільний теніс: другий рік навчання : метод. посіб. / А. Ребрина, Г. Коломоєць, В. Деревянко ; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОН України, Хмельниц. нац. ун-т. – Київ : Літера ЛТД , [2010]. – 142 с. – Бібліогр.: с. 141-142. – ISBN 978-966-178-096-4

 20. Розвиток творчих здібностей дітей та учнівської молоді в процесі пошуково-дослідницької діяльності в позашкільному навчально-виховному просторі: компетентнісний підхід, еколого-натуралістичний аспект : метод. посіб. : з досвіду роботи пед. колективу Сумського обл. центру позашкіл. освіти та роботи з талановитою молоддю / [упоряд. : Л. М. Бондар, Н. В. Перепелиця, Н. Ю. Сидоренко ; за ред. Л. В. Тихенко ; голов. ред. : В. І. Кочубей]. – Суми : Університетська книга, 2010. – 607 с. – ISBN 978-966-680-500-6

 21. Сенчук, Жанна Олександрівна. Інформаційне забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогів загальноосвітнього навчального закладу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Сенчук Жанна Олександрівна ; АПН України. Ун-т менеджменту освіти. – Київ : [б. в.], 2009. – 227 с. – Бібліогр.: с. 206-227

 22. Слєпухов, Микола Іванович. Наукові основи педагогічної теорії та практики : [навч. посіб.] / Слєпухов М. І. ; Горлів. держ. пед. ін-т інозем. мов. – [2-ге вид., випр. і допов.]. – Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2010. – 233 с. – Бібліогр.: с. 188-190. – ISBN 978-966-8469-78-7

 23. Стародубцева, Ірина Вікторівна. Формування у підлітків соціального досвіду в умовах дитячого оздоровчого центру : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Стародубцева Ірина Вікторівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Київ : [б. в.], 2010. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 24. Сташевська, Інна Олегівна. Музична педагогіка Німеччини: історія, теорія, практика : монографія / І. О. Сташевська ; наук. ред. Л. Ц. Ваховський ; Держ.закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 559 с. – Бібліогр.: с. 474-557. – ISBN 978-966-617-237-5

 25. Степанова, Тетяна Михайлівна. Еволюція змісту дошкільної освіти у другій половині XX століття : монографія / Т. М. Степанова. – Київ : Слово, 2010. – 179, [1] с. – Бібліогр.: с. 172-180. – ISBN 978-966-194-040-5

 26. Степанова, Тетяна Михайлівна. Підготовка студентів до навчання дітей дошкільного віку іноземної мови : монографія / Т. М. Степанова, І. В. Шевченко. – Київ : Слово, 2010. – 190 с. – Бібліогр.: с. 160-180. – ISBN 978-966-194-034-4

 27. Стратегічне управління вищим навчальним закладом : монографія / [В. М. Огаренко, С. Я. Салига, В. М. Гельман, В. О. Желябін ; ред. А. О. Бессараб] ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : [б. в.], 2009. – 415 с. – Бібліогр.: с. 325-350. – ISBN 978-966-414-022-2

 28. Стульпинене, Ирена. Физика языком сердца : прил. к курсу физики сред. шк. для духов.-нравств. воспитания / Ирена Стульпинене ; [ред. : М. Голубева ; обл. : рис. Инны Филлиповой "Полярная звезда"]. – Донецк : Вебер, 2008. – 180 с. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 978-966-335-220-6

 29. Сулима, Віра Іванівна. "Наче вулик наша школа..." : сценарії вихов. заходів / Варвара Сулима ; [дизайн обкл. Світлани Бєдної ; випуск. ред. : Маргарита Більчук]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 158 с. – (Серія "Моя творча скарбниця"). – Бібліогр.: с. 157. – ISBN 978-966-07-1739-8

 30. Тимченко, Сергій Михайлович. Технологія управління поведінкою колективу вищого навчального закладу нового типу : монограяфія / С. М. Тимченко, А. В. Череп, К. Л. Потопа ; Запоріз. нац. ун-т, держ. вищ. навч. закл., М-во освіти і науки України. – Запоріжжя : [б. в.], 2009. – 296 с. – Бібліогр.: с. 270-296. – ISBN 978-966-599-289-9

 31. Ткачук, Галина Петрівна. Методика позакласного читання у початкових класах : навч.-метод. посіб. / Г. П. Ткачук. – Кам'янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2010. – 262 с. – (Вчителю початкових класів). – Бібліогр.: с. 257-258. – ISBN 978-611-539-015-1

 32. Фігурська, Любов Володимирівна. Путівник для педагогічного тестування : метод. посіб. / Л. В. Фігурська. – Тернопіль : Крок, 2010. – 133 с. – Бібліогр.: с. 132-133. – ISBN 978-966-2362-28-2

 33. Фізична культура в школі. 10-11 класи : метод. посіб. / за заг. ред. С. М. Дятленка ; [відп. за вип. : С. В. Хрустальова]. – [Київ] : Літера ЛТД , [2010]. – 62 с. – ISBN 978-966-178-102-2

 34. Фіцула, Михайло Миколайович. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М. М. Фіцула. – 2-ге вид., допов. – Київ : Академвидав, 2010. – 454 с. – (Серія "Альма-матер" : серію засновано в 1999 р.). – Бібліогр.: с. 444-454. – ISBN 978-966-8226-89-2. – ISBN 978-966-8226-98-4

 35. Цуруль, Ольга Анатоліївна. Тестові завдання з методики навчання біології : навч. посіб. для студентів спец. "Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія" / О. А. Цуруль ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т природничо-геогр. освіти та екології. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – 126 с. – ISBN 978-966-660-615-3

 36. Шестакова, Тетяна Віталіївна. Формування готовності майбутнього вчителя до професійно-педагогічного самовдосконалення: теорія і практика : монографія / Т. В. Шестакова ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – 172 с. – Бібліогр.: с. 171-172. – ISBN 978-966-660-598-9

 37. Якісна освіта XXI століття: проблеми і пошуки : зб. матеріалів Всеукр. наук.-метод. конф., 14 берез. 2009 р. : [у 2 т.]. Т. 2. Гуманітарні науки / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. Консорціум "Університет-школа" ; [редкол. : Мазиєв О. В., Сторожев В. І., Лосєва Н. М. та ін.]. – Донецьк : [б. в.], 2009. – 378 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-639-389-3

 38. Ярита, Ірина Іванівна. Методичні рекомендації до програми з навчальної (польової) практики з природознавства і краєзнавства в системі підготовки вихователя дошкільного закладу та вчителя початкових класів / І. І. Ярита, Т. М. Алдонова ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – [2-ге вид., випр. і допов.]. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 124 с.
 1. Ярошинська, Олена Олександрівна. Загальні основи педагогіки : навч. посіб. / Ярошинська О. О. ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – [2-ге вид., переробл. і допов.]. – Умань : Жовтий, 2010. – 162 с. – Бібліогр.: с. 129-130. – ISBN 978-617-525-039-6

Дисертації

 1. Іваненко, Тамара Вікторівна. Формування позитивно ціннісного ставлення студенток університету до оздоровчої діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Іваненко Тамара Вікторівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" . – Запоріжжя : [б. в.], 2011. – 257, [4] с. – Бібліогр.: с. 224-257

 2. Варгата, Оксана Валеріївна. Організаційно-методичні засади управління естетичним вихованням учнів загальноосвітнього навчального закладу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Варгата Оксана Валеріївна ; ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти" НАПН України. – Київ : [б. в.], 2010. – 241, [6] с. – Бібліогр.: с. 222-241

 3. Вишневська, Кіра Георгіївна. Педагогічні умови професійно орієнтованого навчання іноземних мов майбутніх фахівців економічного профілю : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Вишневська Кіра Георгіївна ; Криворіз. екон. ін-т ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Кривий Ріг : [б. в.], 2011. – 248, [7] с. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 172-197

 4. Деснова, Ірина Сергіївна. Формування педагогічної культури батьків дітей раннього віку в умовах дошкільного навчального закладу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Деснова Ірина Сергіївна ; РВНЗ "Крим. гуманіт. ун-т". – Ялта : [б. в.], 2010. – 194, [25] с. – Бібліогр.: с. 173-194

 5. Дивак, Володимир Валерійович. Розвиток економічної компетентності директорів загальноосвітніх навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Дивак Володимир Валерійович ; ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти" НАПН України. – Київ : [б. в.], 2010. – 237 с. – Бібліогр.: с. 206-237

 6. Захарчук, Наталія Василівна. Підготовка майбутніх екологів до міжкультурної комунікації в процесі вивчення гуманітарних дисциплін : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Захарчук Наталія Василівна ; НАПН України. Ін-т педагогіки. – Київ : [б. в.], 2011. – 251 с. – Бібліогр.: с. 218-251

 7. Зотова, Ирина Васильевна. Формирование речевого общения дошкольников в разновозрастном детском коллективе : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Зотова Ирина Васильевна ; Гос. учреждение "Южноукр. нац. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского". – Одесса : [б. и.], 2010. – 244 с. – Бібліогр.: с. 203-223

 8. Зуб'як, Роман Миколайович. Управління якістю підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Зуб'як Роман Миколайович ; НАПН України. ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти". – Київ : [б. в.], 2010. – 282 с. – Бібліогр.: с. 261-282

 9. Кіян, Ольга Іванівна. Батьківсько-вчительська взаємодія як чинник морально-духовного виховання молодших підлітків : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Кіян Ольга Іванівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Київ : [б. в.], 2010. – 227, [10] с. – Бібліогр.: с. 204-227

 10. Каверіна, Ольга Геннадіївна. Інтегративний підхід до формування готовності студентів вищих технічних навчальних закладів до професійної комунікації : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Каверіна Ольга Геннадіївна ; АПН України. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих . – Київ : [б. в.], 2009. – 519, [9] с. + 1 Додаток (131 с.). – Бібліогр.: с. 475-519

 11. Капченко, Леонід Миколайович. Моделювання організаційно-педагогічної діяльності в системі управління професійно-технічними навчальними закладами : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Капченко Леонід Миколайович ; Ун-т менеджменту освіти АПН України. – Київ : [б. в.], 2010. – 309 с. – Бібліогр.: с. 286-309

 12. Корницька, Лариса Анатоліївна. Педагогічні засади використання етнодизайну у професійній підготовці інженерів-педагогів швейного профілю : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Корницька Лариса Анатоліївна ; НАПН України. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих . – Київ : [б. в.], 2010. – 285, [11] с. – Бібліогр.: с. 253-285

 13. Котляревська, Наталія Володимирівна. Формування художньо-творчих умінь майбутніх фахівців сфери послуг у позанавчальній діяльності вищого професійного училища : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Котляревська Наталія Володимирівна ; НАПН України. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих . – Київ : [б. в.], 2010. – 284 с. – Бібліогр.: с. 241-270

 14. Кравчук, Ольга Павлівна. Дидактичні засади практично-дослідної діяльності учнів основної школи у процесі вивчення природничих предметів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Кравчук Ольга Павлівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ : [б. в.], 2011. – 319 с. – Бібліогр.: с. 286-319

 15. Кузнєцова, Світлана Василівна. Методика формування пізнавальної самостійності студентів агротехнічного коледжу у процесі вивчення загальнотехнічних дисциплін : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Кузнєцова Світлана Василівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : [б. в.], 2010. – 266, [4] с. – Бібліогр.: с. 246-266

 16. Лісовська, Тетяна Адамівна. Індивідуально-диференційований підхід до музичного виховання дітей старшого дошкільного віку : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Лісовська Тетяна Адамівна ; Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв : [б. в.], 2010. – 284 с. – Бібліогр.: с. 206-226

 17. Лук'яник, Людмила Василівна. Формування лінгвоукраїнознавчої компетенції молодшого школяра в умовах західного регіону : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Лук'яник Людмила Василівна ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : [б. в.], 2011. – 315, [20] с. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 206-320

 18. Мілова, Маргарита Миколаївна. Підготовка майбутніх учителів гуманітарного профілю до педагогічної імпровізації в професійній діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Маргарита Миколаївна ; Держ закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса : [б. в.], 2011. – 226, [8] с. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 167-185

 19. Мокрогуз, Олександр Петрович. Методика застосування мультимедійних презентацій у навчанні історії старшокласників : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Мокрогуз Олександр Петрович ; Бердян. держ. пед. ун-т. – Бердянськ : [б. в.], 2011. – 258 с. – Бібліогр.: с. 229-258

 20. Нікора, Анна Олександрівна. Методична підготовка майбутнього вчителя історії до формування ціннісних орієнтацій учнів у процесі навчання етики : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Нікора Анна Олександрівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ : [б. в.], 2011. – 225, [8] с. – Бібліогр.: с. 203-225

 21. Наказний, Микола Олексійович. Теорія і практика проектування діяльності дитячого закладу оздоровлення та відпочинку : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.07 / Наказний Микола Олексійович ; НАПН України. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : [б. в.], 2011. – 522, [17] с. – Бібліогр.: с. 393-440

 22. Ногінська, Аліна Олександрівна. Формування корпоративної культури в майбутніх виноробів у процесі фахової підготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ногінська Аліна Олександрівна ; Одес. держ. аграр. ун-т. – Одеса : [б. в.], 2010. – 237, [8] с. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 170-196

 23. Попова, Наталья Юрьевна. Педагогические условия полового воспитания старших дошкольников в дошкольных учебных учреждениях : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Попова Наталья Юрьевна ; Гос. учреждение "Южноукр. нац. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского". – Одесса : [б. и.], 2010. – 342 с. – Библиогр.: с. 192-220

 24. Ремех, Тетяна Олексіївна. Методичні засади навчання правознавства в процесі допрофільної підготовки школярів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Ремех Тетяна Олексіївна ; НАПН України. Ін-т педагогіки. – Київ : [б. в.], 2011. – 269, [6] с. – Бібліогр.: с. 184-209

 25. Сищенко, Юлія Радіонівна. Методика застосування мовленнєвотворчих завдань у підготовці майбутніх учителів англійської мови : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Сищенко Юлія Радіонівна ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : [б. в.], 2010. – 210 с. – Бібліогр.: с. 162-188

 26. Слободянюк, Олена Валеріївна. Формування вмінь з інженерної і комп'ютерної графіки студентів в умовах дистанційного навчання : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Слободянюк Олена Валеріївна ; Вінниц. держ. техн. ун-т. – Вінниця : [б. в.], 2010. – 288, [9] с. – Бібліогр.: с. 262-288

 27. Флегонтова, Наталія Миколаївна. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до організації культурного дозвілля школярів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Флегонтова Наталія Миколаївна ; НАПН України. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих . – Київ : [б. в.], 2010. – 245, [8] с. – Бібліогр.: с. 213-245

 28. Хребтова, Наталія Ростиславівна. Мотиваційний компонент у змісті підручників для початкової школи : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Хребтова Наталія Ростиславівна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль : [б. в.], 2011. – 316 с. – Бібліогр.: с. 296-316

 29. Шестопалюк, Олександр Васильович. Теоретичні і практичні засади розвитку громадянської компетентності майбутніх учителів : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Шестопалюк Олександр Васильович ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця : [б. в.], 2010. – 557 с. – Бібліогр.: с. 508-557

Автореферати дисертацій

 1. Бекірова, Аділє Рустемівна. Формування основ громадянської культури молодших школярів у позаурочній діяльності загальноосвітніх шкіл Автономної Республіки Крим : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Бекірова Аділє Рустемівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Київ : [б. в.], 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-18

 2. Гаснікова, Олена Миколаївна. Організаційно-методичні умови формування ціннісного ставлення до репродуктивного здоров'я у підлітків загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Гаснікова Олена Миколаївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Київ : [б. в.], 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18

 3. Заліток, Людмила Михайлівна. Книжка як засіб виховання молодших школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Заліток Людмила Михайлівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ : [б. в.], 2011. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18

 4. Іваненко, Тамара Вікторівна. Формування позитивно ціннісного ставлення студенток університету до оздоровчої діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Іваненко Тамара Вікторівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" . – Київ : [б. в.], 2011. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 5. Каньоса, Наталія Григорівна. Мотиви учбово-професійної самореалізації студентів вищих педагогічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Каньоса Наталія Григорівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ : [б. в.], 2011. – 20 с. – Бібліогр.: с. 18

 6. Карапетрова, Олена Володимирівна. Особливості соціально-психологічної адаптації дітей молодшого шкільного віку у колективі художньої самодіяльності : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Карапетрова Олена Володимирівна ; Бердян. держ. пед. ун-т. – Київ : [б. в.], 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18
 1. Кияниця, Зінаїда Петрівна. Організаційно-педагогічні умови діяльності інтегрованих соціальних служб для вразливих сімей з дітьми : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Кияниця Зінаїда Петрівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Київ : [б. в.], 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17

 2. Наказний, Микола Олексійович. Теорія і практика проектування діяльності дитячого закладу оздоровлення та відпочинку : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.07 / Наказний Микола Олексійович ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Київ : [б. в.], 2011. – 42 с. – Бібліогр.: с. 34-38
  • ПСИХОЛОГІЯ

 1. Алексєєва, Тетяна Валентинівна. Психологія підліткової злочинності : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. В. Алексєєва, Н. І. Ковальчишина. – Макіївка : Ноулідж, Донец. від-ня, 2010. – 335 с. – Бібліогр.: с. 95-102. – ISBN 978-617-579-013-7

 2. Гончарук, Петро Антонович. Теоретичні та емпіричні характиристики уваги (психологічний аспект) : практ. посіб. / П. А. Гончарук. – Київ : Психопраксис, 2010. – 140 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-2271-00-3

 3. Екологічна психологія. [7 кл.] : навч. посіб. з еколог. психології для школярів серед. віку / [авт.: Хмелько В. В., Хмелько Н. М. та ін. ; заг. ред. А. П. Малішевська, С. П. Зубик] ; Гімназія "Потенціал". – Київ : Четверта хвиля, 2010. – 91 с. – Бібліогр.: с. 90. – ISBN 978-966-529-231-9

 4. Кочубейник, Ольга Миколаївна. Автентичність особистості у її життєвому світі: модуси, процеси, статуси : [монографія] / О. М. Кочубейник. – Київ : Вид-во ім. М. П. Драгоманова, 2010. – 271 с. – Бібліогр.: с. 256-271. – ISBN 978-966-660-600-9

 5. Логунова, Марія Миколаївна. Політична психологія та іміджелогія : метод. матеріали до навч. модуля / М. М. Логунова, Л. М. Усаченко ; [відп. за вип. : В. А. Дон ; ред. : М. В. Золотова] ; Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Київ : [б. в.], 2008. – 112 с. – Бібліогр. у кінці розд.

 6. Павелків, Віталій Романович. Дитяча психологія : навч. посіб. / В. Р. Павелків, О. П. Цигипало ; [ред. : В. П. Мусійченко]. – Київ : Академвидав, 2010. – 431 с. – (Серія "Альма-матер" : серію засновано в 1999 р.). – ISBN 978-966-8226-53-3

 7. Прасол, Д. В. Психологія школярів : навч.-метод. посіб. / Д. В. Прасол, І. О. Прасол ; Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв : Арнекс, 2009. – 119 с. – Бібліогр.: с. 114-119

 8. Психологія і педагогіка : навч.-метод. матеріали з самост. роботи : для студ. освіт.-кваліфікац. рівня "бакалавр" денної форми навчання та ф-ту заоч. освіти усіх спец. / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. : Лисак В. М. ; заг. ред. та відп. за вип. : : Тімченко О. П.]. – Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2009. – 72 с. – Бібліогр. у кінці розд.

Автореферати дисертацій

 1. Башук, Людмила Петрівна. Мотиваційні чинники працевлаштування особистості юнацького та дорослого віку : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Башук Людмила Петрівна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди". – Київ : [б. в.], 2010. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15

 2. Висідалко, Наталія Леонідівна. Вплив сенситивності перцептивних процесів на ефективність інтелектуальних дій студентів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Висідалко Наталія Леонідівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ : [б. в.], 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 3. Волеваха, Ірина Борисівна. Формування готовності майбутніх практичних психологів до забезпечення конкурентноздатності організації : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Волеваха Ірина Борисівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ : [б. в.], 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 18

 4. Волеваха, Сергій Вікторович. Соціально-психологічні умови управління розвитком спільнот, постраждалих від катастроф : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Волеваха Сергій Вікторович ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ : [б. в.], 2010. – 20 с.

 5. Гірченко, Олена Леонідівна. Комп'ютерні ігри як фактор впливу на тривожність дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Гірченко Олена Леонідівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ : [б. в.], 2010. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15-16

 6. Грищук, Майя Михайлівна. Психопрофілактика та психокорекція початкової невротизації дітей шкільного віку : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Грищук Майя Михайлівна ; Рівнен. ін-т слов'янознавства Київ. славістич. ун-ту. – Київ : [б. в.], 2010. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 7. Данилюк, Іван Васильович. Становлення етнічної психології як галузі наукового знання: історико-теоретичний вимір : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Данилюк Іван Васильович ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ : [б. в.], 2010. – 36 с. – Бібліогр.: с. 30-33

 8. Димченко, Надія Станіславівна. Психологічні особливості розвитку професійної рефлексії у майбутніх менеджерів-економістів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Димченко Надія Станіславівна ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Київ : [б. в.], 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17

 9. Жигайло, Наталія Ігорівна. Психологія духовного становлення студентів вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Жигайло Наталія Ігорівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ : [б. в.], 2010. – 35 с. – Бібліогр.: с. 26-32

 10. Заікіна, Ганна Леонідівна. Психофізіологічна "ціна" пізнавальної діяльності учнів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.02 / Заікіна Ганна Леонідівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ : [б. в.], 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18

 11. Завацька, Наталія Євгенівна. Психологічні основи соціальної реадаптації особистості зрілого віку : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.05 / Завацька Наталія Євгенівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Київ : [б. в.], 2010. – 44 с. – Бібліогр.: с. 38-41

 12. Знанецька, Олена Миколаївна. Особливості зв'язку Я-концепції особистості з її психологічним благополуччям : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Знанецька Олена Миколаївна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Київ : [б. в.], 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 13. Івкін, Володимир Миколайович. Формування психологічної готовності менеджерів середньої освіти до управління змінами в освітніх організаціях : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.10 / Івкін Володимир Миколайович ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ : [б. в.], 2010. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 17-19

 14. Каламаж, Руслана Володимирівна. Психологія формування професійної Я-концепції майбутніх юристів : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Каламаж Руслана Володимирівна ; Нац. ун-т "Острозька акад.". – Київ : [б. в.], 2010. – 45 с. – Бібліогр.: с. 39-42

 15. Колодочка, Вікторія Валентинівна. Історико-культурні передумови становлення Полтавської психологічної школи у XVIII-XX століттях : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Колодочка Вікторія Валентинівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ : [б. в.], 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18

 16. Корнієнко, Інокентій Олексійович. Стратегії копінг-поведінки особистості студента в ситуації неуспіху : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Корнієнко Інокентій Олексійович ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ : [б. в.], 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 17. Кулаковський, Тарас Юрійович. Психологічні чинники розвитку здібностей до підприємництва : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.10 / Кулаковський Тарас Юрійович ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ : [б. в.], 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17

НАУКА. КУЛЬТУРА

  1. Гетманцева, Надія Данилівна. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. для магістер. прогр. "Менеджмент корпорацій (АТ)" та "Менеджмент малого бізнесу" / Н. Д. Гетманцева ; [редкол. : А. П. Наливайко (голова редкол.), Н. М. Євдокимова (відп. секр.), Т. В. Омельяненко та ін. ; ред. : І. Судзіловська] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2009. – 516 с. – Бібліогр.: с. 487-495. – ISBN 978-966-483-230-1

  2. Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського. Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. Вип. 2. Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки і освіти: сучасний стан та шляхи розвитку / Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, НАПН України ; [редкол.: Л. А. Дубровіна, В. А. Вергунов, Т. І. Ківшар (голова), П. І. Рогова (заст. голови) та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2010. – 318, [1] с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-644-176-1

  3. Жежнич, Павло Іванович. Консолідовані інформаційні ресурси баз даних та знань : навч. посіб. / П. І. Жежнич ; [ред. : О. Чернигевич] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2010. – 210 с. – (Серія "Консолідована інформація" : засновано 2010 р. ; вип. 7). – Бібліогр.: с. 199-210. – ISBN 978-617-607-015-3. – ISBN 978-966-553-975-9 (серія)

  4. Інформатика. 10 клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакотько ; за заг. ред. М. З. Згуровського ; [ред. : Н. Дашко ; обкл., художнє оформ. В. Марущинця]. – Київ : Генеза, 2010. – 293, [1] с. – ISBN 978-966-11-0005-2

  5. Караванова, Тетяна Петрівна. Інформатика : Методи побудови алгоритмів та їх аналіз : необчислювальні алгоритми : навч. посіб. для 9-11 кл. із поглибл. вивч. інф-ки / Т. П. Караванова ; [ред. : М. Зубченко, Н. Дашко ; обкл. і макет П. Машкова]. – Київ : Генеза, 2007. – 214, [1] с. – Бібліогр.: с. 212. – ISBN 966-504-538-5

  6. Кісь, Ярослав Петрович. Методи документування консолідованої інформації : навч. посіб. / Я. П. Кісь, Р. О. Голощук ; [ред. : О. Чернигевич] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2010. – 238 с. – (Серія "Консолідована інформація" : засновано 2010 р. ; вип. 5). – Бібліогр.: с. 248-258. – ISBN 978-966-553-995-7. – ISBN 978-966-553-975-9 (серія)

  7. Литвин, Василь Володимирович. Технології менеджменту знань : навч. посіб. / В. В. Литвин ; за заг. ред. В. В. Пасічника ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2010. – 258 с. – (Серія "Консолідована інформація" : засновано 2010 р. ; вип. 2). – Бібліогр.: с. 248-258. – ISBN 978-966-553-975-9. – ISBN 978-966-553-968-1 (вип. 2)

  8. Профільне навчання в старшій школі: шляхи розвитку : наук.-допоміж. біобібліограф. покажч. Вип. 2 / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Стельмах Н. А., Айвазова Л. М. ; наук. консультант Кизенко В. І. ; авт. вступ. ст.: Бібік Н. М., Кизенко В. І. ; наук. ред. Рогова П. І. ; літ. ред. Білоцерківець І. П.]. – Київ : [б. в.], 2010. – 185 с.

  9. Софія Русова - педагог, державний діяч, просвітитель (до 155-річчя від дня народження) : біобібліограф. покажч. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя ; [упоряд.: Доркену А. М., Лога Т. В. ; вступ. ст. Коваленко Є. І. ; наук. ред.: Рогова П. І., Доркену А. М. ; наук. консультант Коваленко Є. І. ; бібліогр. ред.: Лога Т. В., Самчук Л. І., Вербова В. В.]. – Київ : [б. в.], 2010. – 175 с. : портр. – (Серія "Видатні педагоги світу" ; вип. 6). – ISBN 978-611-527-013-2

  10. Філоненко, Ірина Миколаївна. Екскурсознавство і музеєзнавство : тексти лекцій для студентів геогр.-турист. спец. вищ. навч. закл. / Філоненко І. М. ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2010. – 127 с. – Бібліогр.: с. 127
Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної
files -> Освіта. Виховання. Навчання акопян, Валерій Григорович
files -> Освіта. Виховання. Навчання адаменко, Л. В
files -> Освіта. Виховання. Навчання братко, Валентина Олександрівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання аналітичні накази за
files -> Освіта. Виховання. Навчання
files -> Освіта. Виховання. Навчання авраменко, Олександр Миколайович
files -> Освіта. Виховання. Навчання алєксєєва, Ірина Володимирівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання
files -> Освіта. Виховання. Навчання авраменко, Олег Борисович


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка