Освіта. Виховання. Навчання антологія педагогічної думкиСкачати 304.88 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації06.05.2016
Розмір304.88 Kb.
  1   2
ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ

 1. Антологія педагогічної думки Східної Галичини та українського зарубіжжя ХХ століття : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Т. К. Завгородня та ін.]. ; за ред. Т. К. Завгородньої ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ : Плай, 2008. - 477, [2] с. - ISBN 978-966-640-245-8

 2. Артемова, Любов Вікторівна. Історія педагогіки України : підруч. для студ. вищ. пед. навч. закл. / Л. В. Артемова. - Київ : Либідь, 2006. - 421, [1] с. - Бібліогр. у кінці розд. - ISBN 966-06-0429-7

 3. Бевз, Григорій Петрович. Математика в школах України / Г. П. Бевз. - Київ : Педагогічна преса, 2009. - 159 с. - ISBN 978-966-2137-05-7

 4. Бех, Іван Дмитрович. Виховання особистості : Сходження до духовності / І. Д. Бех. - Київ : Либідь, 2006. - 270, [1] с. - Бібліогр.: с. 265-268. - ISBN 966-06-0452-1

 5. Бех, Іван Дмитрович. Виховання особистості : підруч. для вищ. навч. закл. / І. Д. Бех ; [голов. ред. В. М. Куценко ; ред. Л. О. Нагорна]. - Київ : Либідь, 2008. - 838, [1] с. - Бібліогр.: с. 812-816. - ISBN 978-966-06-0490-2

 6. Бех, Іван Дмитрович. Психологічні джерела виховної майстерності : навч. посіб. / І. Д. Бех. - Київ : Академвидав, 2009. - 246 с. - (Сер. "Альма-матер" : Засн. в 1999 р.). - Бібліогр.: с. 244-246. - ISBN 978-966-8226-79-3

 7. Бондар, В. І. Психолого-педагогічні основи розвитку дітей в системі М. Монтессорі : навч. посіб. / В. І. Бондар, А. М. Ільченко. - Полтава : [б. в.], 2009. - 252 с. - Бібліогр.: с. 233-251. - ISBN 978-966-2088-22-9

 8. Бурдьё, Пьер. Воспроизводство: элементы теории системы образования / Бурдьё Пьер, Пассрон Жан-Клод; [пер. Н. А. Шматко ; чл. ред. совета сер.: В. М. Филиппов (пред.) и др.] ; Моск. высш. школа социал. и экон. наук. - Москва : Просвещение, 2007. - 265, [2] с. - (Сер. "Образование: мировой бестселлер" : основана в 2004 г.). - ISBN 5-09-014104-5

 9. Веселков, Фридрих Степанович. Первая в мире методика диссертационных исследований третьего поколения : [учеб. пособие] / Ф. С. Веселков. - [2-е изд., сокр. и доп.]. - Санкт-Петербург : [б. и.], 2008. - 212 с. - Библиогр.: с. 204-212. - ISBN 978-5-91395-035-2

 10. Волков, Борис Степанович. Возрастная психология: В 2 ч. : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по пед. специальностям (ОПД.Ф.01 - Психология). Ч. 1. От рождения до поступления в школу / Б. С. Волков, Н. В. Волкова ; под ред. Б. С. Волкова. - Москва : ВЛАДОС, 2008. - 366 с. - (Б-ка психолога). - Библиогр.: с. 365-366. - ISBN 978-5-691-01436-9. - ISBN 978-5-691-01437-6 (Ч. 1)

 11. Воронцова, Тетяна Володимирівна. Школа проти СНІДу. Профілактика ризикованої поведінки : посіб. для вчителя / Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко. - Київ : [б. в.], 2009. - 255 с. - ISBN 978-966-8035-64-7

 12. Воспитательная деятельность педагога : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по пед. специальностям / [И. А. Колесникова, Н. М. Борытко, С. Д. Поляков и др.] ; под общей ред. В. А. Сластёнина, И. А. Колесниковой. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 332, [1] с. - (Сер. "Профессионализм педагога"). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-7695-5606-7

 13. Гаєвська, Лариса. Микола Корф: Громадська й педагогічна діяльність / Лариса Гаєвська. - Умань : РВЦ "Софія", 2008. - 124 с. - Бібліогр.: с. 120-124. - ISBN 978-966-2113-50-1

 14. Гендерна педагогіка / за ред. Вікторії Гайденко; [пер. з англ. В. Гайденко, А. Предборської] = Gender pedagogy : A Reader / Edited by Victoria Haydenko : хрестоматія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - Суми : Університетська книга, 2006. - 313 с. - Бібліогр. у кінці розд. - ISBN 966-680-276-7
 1. Герасимчук, Олег Олександрович. E-learning. Технології електронного навчання : навч. посіб. для студ. та інж.-пед. працівників навч. закл. України / О. О. Герасимчук ; Луц. держ. техн. ун-т. - Луцьк : [б. в.], 2008. - 429 с. - Бібліогр.: с. 426-429. - ISBN 978-966-7667-82-5

 2. Гончаренко, Семен Устимович. Педагогічні дослідження : методол. поради молодим науковцям / С. У. Гончаренко. - Київ ; Вінниця : [б. в.], 2008. - 278 с. - Бібліогр.: с. 277. - ISBN 966-527-193-8

 3. Гончаров, Станіслав Михайлович. Кредитно-модульна система організації навчального процесу: методичні аспекти : монографія / С. М. Гончаров, В. А. Гурин ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : [б. в.], 2008. - 626 с. - Бібліогр.: с. 611-621. - ISBN 978-966-327-123-1

 4. Готуємося до свята. Зима : зб. віршів і пісень для почат. кл. / уклад.: Леся Вознюк, Г. Сапун ; ред. Л. Вознюк ; літ. ред. Л. Олійник ; худож. С. Бєдна. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. - 95, [1] с. - ISBN 978-966-07-1090-0

 5. Готуємося до свята. Осінь : зб. віршів і пісень для почат. кл. / [уклад.: Леся Вознюк, Галина Сапун ; ред. Леся Вознюк ; літ. ред. Людмила Олійник ; художнє оформл. Світлани Бєдної]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. - 95, [1] с. - ISBN 978-966-07-1032-0

 6. Гузеев, Вячеслав Валерианович. Преподавание : От теории к мастерству / В. В. Гузеев. - Москва : НИИ школьных технологий, 2009. - 286 с. - Библиогр.: с. 267-285. - ISBN 978-5-91447-018-7

 7. Діалектика вищої освіти: трансформація від декларації до реалізаціїї : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Головко В. О., Гримблат С. О., Барановський Д. І. [та ін.]. - Харків : Еспада, 2009. - 301 с. - Бібліогр.: с. 298-301. - ISBN 978-966-456-025-9

 8. Діяльнісно-ціннісне поле керівника ПТНЗ : матеріали наук.-метод. семінару-тренінгу, 11-12 січ. 2007 р. / Мін-во освіти і науки України, АПН України, Донец. ін-т післядиплом. освіти інж.-пед. працівників ; [ред. Т. Л. Савустьяненко]. - Донецьк : [б. в.], 2007. - 98 с. - Бібліогр. у кінці ст.

 9. Дитина і навколишній світ. Рідна природа : серед. група / [авт. інтегров. технології С. І. Якименко ; упоряд. посіб. Л. П. Голян ; за заг. ред. С. І. Якименко]. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2009]. - 52, [1] с. - (Віконечко в світ : 4-5 років). - Бібліогр.: с. 52. - ISBN 978-966-10-0123-6

 10. Дробот, Олена Анатоліївна. Батькам нечуючого дошкільника : метод. рек. / О. А. Дробот. - Чернігів : РВК "Деснянська правда", 2006. - 32, [1] с. : кольор. фотогр. - ISBN 966-502-363-2

 11. Зайченко, Іван Васильович. Педагогіка : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / І. В. Зайченко. - 2-ге вид. - Київ : Освіта України : КНТ, 2008. - 526 с. - Бібліогр.: с. 499-520. - ISBN 978-966-8847-66-0. - ISBN 978-966-373-346-3

 12. Запольська, Алла Тадеушівна. Ігрова грамота (граючись вчуся читати, писати і малювати) : [посібник-зошит] : [1 кл.]. Ч. 3 / А. Т. Запольська. - Кам'янець-Подільський : Абетка, 2008. - 75 с. - (Початкова школа). - ISBN 978-966-2053-42-5 (серія). - ISBN 978-966-2053-40-1

 13. Запольська, Алла Тадеушівна. Ігрова грамота (граючись вчуся читати, писати і малювати) : [посібник-зошит] : [1 кл.]. Ч. 4 / А. Т. Запольська. - Кам'янець-Подільський : Абетка, 2008. - 76 с. - (Початкова школа). - ISBN 978-966-2053-42-5 (серія). - ISBN 978-966-2053-41-8

 14. Звонников, Виктор Иванович. Измерения и шкалирование в образовании : [учеб. пособие] / В. И. Звонников. - Москва : Логос, 2006. - 134 с. - Библиогр.: с. 131-134. - ISBN 5-98704-100-7

 15. Зусін, Володимир Якович. Учням про культуру поведінки : навч. посіб. / В. Я. Зусін ; Мін-во освіти і науки України, Приазов. держ. техн. ун-т. - [2-ге вид.]. - Маріуполь : Рената, 2006. - 22, [1] с. - Бібліогр.: с. 22. - ISBN 966-7329-87-9

 16. Інформаційний анотований огляд літератури для вчителів-предметників за І квартал 2008 р. / Комун. заклад Львів. обл. наук.-пед. б-ка ; [огляд л-ри підготували: О. П. Северин та ін. ; відп. за вип. та комп'ютер. верстка Помфюк Н. С.]. - Львів : [б. в.], 2008. - 20 с.

 17. Інформаційний анотований огляд літератури для вчителів-предметників за ІІ квартал 2008 р. / Комун. заклад Львів. обл. наук.-пед. б-ка ; [огляд л-ри підготували: О. П. Северин та ін. ; відп. за вип. та комп'ютер. верстка Помфюк Н. С.]. - Львів : [б. в.], 2008. - 25 с.

 18. Інформаційний анотований огляд літератури для вчителів-предметників за ІІІ квартал 2008 р. / Комун. заклад Львів. обл. наук.-пед. б-ка ; [огляд л-ри підготували: О. П. Северин та ін. ; відп. за вип. та комп'ютер. верстка Помфюк Н. С.]. - Львів : [б. в.], 2008. - 22 с.

 19. Інформаційний анотований огляд літератури для вчителів-предметників за 4 квартал 2008 р. / Комун. заклад Львів. обл. наук.-пед. б-ка ; [огляд л-ри підготували: О. П. Северин та ін. ; відп. за вип. та комп'ютер. верстка Помфюк Н. С.]. - Львів : [б. в.], 2008. - 24 с.

 20. Історико-педагогічний альманах. Вип. 1 / АПН України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Всеукр. асоц. істориків педагогіки ; [голов. ред.: Ольга Сухомлинська ; редкол.: Лариса Березівська та ін.]. - Київ : [б. в.], 2007. - 102 с. - Бібліогр. у кінці ст.

 21. Кавтарадзе, Дмитрий Николаевич. Обучение и игра : введение в интерактивные методы обучения / Д. Н. Кавтарадзе. - 2-е изд. - Москва : Просвещение, 2009. - 173, [3] с. - ISBN 978-5-09-019851-6

 22. Ковбасенко Л. І. Методика виховної діяльності в Малій академії наук України : метод. посіб. / Л. І. Ковбасенко ; Мін-во освіти і науки України, АПН України, Ін-т обдар. дитини АПН України, Інститут проблем виховання АПН України (Київ), МАН України. - Вид. 2-ге, допов. - Київ : [б. в.], 2008. - 207 с. - Бібліогр.: с. 205-207. - ISBN 978-966-2249-00-2

 23. Колесникова, Ирина Аполлоновна. Педагогическое проектирование : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. "Педагогика и психология", "Социальная педагогика", "Педагогика" / И. А. Колесникова, М. П. Горчакова-Сибирская ; под ред.: В. А. Сластёнина, И. А. Колесниковой. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 284, [1] с. - (Сер. "Профессионализм педагога"). - ISBN 978-5-7695-5038-6

 24. Костюченко, Михайло Петрович. Дидактичне проектування цілей і змісту професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки (на прикладах професій електроенергетичного профілю) : метод. рек. / М. П. Костюченко ; АПН України, Донец. ін-т післядиплом. освіти інж.-пед. працівників. - Донецьк : [б. в.], 2007. - 90 с. - Бібліогр.: с. 45-47

 25. Кузьменко, Василь Васильович. Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів у процесі особистісно-орієнтованого навчання : метод. рек. / В. В. Кузьменко, І. В. Богомолова ; Мін-во освіти і науки України, Південноукр. регіонал. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів. - Херсон : [б. в.], 2006. - 57 с. - Бібліогр.: с. 33-36

 26. Кузьменко, Василь Васильович. Науково-методичне забезпечення особистісно орієнтованого фізичного виховання старшокласників : метод. рек. / В. В. Кузьменко, С. О. Моїсеєв ; Мін-во освіти і науки України, Південноукр. регіонал. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів. - Херсон : [б. в.], 2007. - 92 с. - Бібліогр.: с. 56-59

 27. Кульневич, Сергей Владимирович. Анализ современного урока : практ. пособие для учителей, преподавателей и рук. шк., гимназий, лицеев, колледжей, студентов пед. учеб. заведений, слушателей ИПК / С. В. Кульневич, Т. П. Лакоценина ; [под обшей ред. С. В. Кульневича]. - Изд. 2-е, доп. и перераб. - [Ростов н/Д] : Учитель, 2006. - 224 с. - Библиогр.: с. 209-212. - ISBN 5-87259-244-2

 28. Куркин, Евгений Борисович. Организационное проектирование в образовании : учеб. пособие / Е. Б. Куркин. - Москва : НИИ школьных технологий, 2008. - 400 с. - Библиогр.: с. 393-397. - ISBN 978-5-91447-008-8

 29. Литвин, Ольга Петрівна. Загальна педагогіка : навч.-метод. забезп. дисципліни за кредит.-модул. системою / Литвин О. П. ; Бердян. держ. пед. ун-т. - Бердянськ : [б. в.], 2009. - 169 с. - Бібліогр.: с. 53-55. - ISBN 978-966-2261-03-5

 30. Людина. Ректор. Педагог. Спогади про Нестора Володимировича Бурчака / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [уклад.: Бурчак Ольга Григорівна та ін.]. - Луцьк : РВВ "Вежа" Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2009. - 121, [2] с. : фотогр. - ISBN 978-966-600-394-5

 31. Майер, Дебора. Спасут ли образование государственные стандарты? / Дебора Майер. - Москва : Чистые пруды, 2008. - 32 с. - (Б-чка "Первого сентября"). - (Сер. "Воспитание. Образование. Педагогика" : [общ. ред. сер. "Воспитание. Образование. Педагогика" М. Н. Сартан] ; вып. 14). - ISBN 978-5-9667-0429-2

 32. Майорова, Ірина Германівна. Використання методу проектів у професійній підготовці : метод. рек. / І. Г. Майорова ; [ред. Г. В. Журавльова] ; АПН України, Ун-т менеджменту освіти, Ін-т післядиплом. освіти інженер.-пед. працівників. - Донецьк : [б. в.], 2008. - 23 с. - Бібліогр.: с. 17

 33. Максимова, Олена Олександрівна. Досягнення успіху шестирічним першокласником : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. О. Максимова ; за ред. М. В. Левківського ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2009. - 184 с. - Бібліогр.: с. 167-176

 34. Маслюков, Андрей Вячеславович. Развитие координационных способностей у школьников / А. В. Маслюков. - Москва : Чистые пруды, 2008. - 30, [1] с. - (Б-чка "Первого сентября"). - (Сер. "Спорт в школе" : [общ. ред. сер. "Спорт в школе" О. М. Леонтьева] ; вып. 21). - ISBN 978-5-9667-0452-0

 35. Мовленнєве спілкування : серед. група / [авт. інтегров. особистісно орієнтованої технології С. І. Якименко ; упоряд.: С. І. Якименко, Л. П. Голян ; за заг. ред. С. І. Якименко]. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2009]. - 87, [1] с. - (Віконечко в світ : 4-5 років). - Бібліогр.: с. 88. - ISBN 978-966-10-0416-9

 36. Морально-етичні засади формування зростаючої особистості : монографія / за ред. М. В. Левківського ; Житомир. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2008. - 271 с. - Бібліогр. у кінці розд. - ISBN 978-966-485-019-0

 37. Музична діяльність : серед. група : [навч. посіб.] / [авт. інтегров. технології С. І. Якименко ; упоряд. Т. В. Дерев'янко ; за заг. ред. С. І. Якименко]. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2009]. - 94, [2] с. - (Віконечко в світ : 4-5 років). - ISBN 978-966-408-471-7

 38. Ніколаєнко, Станіслав Миколайович. Теоретико-методологічні основи управління інноваційним розвитком системи освіти України : монографія / С. М. Ніколаєнко. - Київ : [б. в.], 2008. - 418 с. - ISBN 978-966-629-375-9

 39. Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання : тези звіт. наук.-практ. конф., [22-23 квіт. 2009 р.] / Ін-т проф.-техн. освіти АПН України ; [редкол.: Є. В. Кулик та ін.; за заг. ред. В. О. Радкевич] . - Київ : [б. в.], 2009. - 156, [1] с. - Бібліогр. у кінці ст. - ISBN 978-966-2028-36-2

 40. Наш дім : метод. рек. щодо створення та функціонування дит. будинків нового типу (юридич., економ., психол. та пед. аспекти) / [авт.: Покидов С. Л. та ін.] ; Регіон. благод. фонд "Відкрита Україна". - Кіровоград : [б. в.], 2008. - 246, [1] с. - ISBN 978-966-8861-87-1

 41. Панфилова, Альвина Павловна. Игровое моделирование в деятельности педагога : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по пед. специальностям (ОПД.Ф.02. - Педагогика) / А. П. Панфилова ; под общей ред. В. А. Сластёнина, И. А. Колесниковой. - 3-е изд., испр. - Москва : Академия, 2008. - 360, [2] с. - (Профессионализм педагога). - ISBN 978-5-7695-5015-7

 42. Педагогічні працівники та економіко-правове виховання : метод. посіб. / С. І. Заславська та ін. ; АПН України, Донец. ін-т післядиплом. освіти інж.-пед. працівників, Донец. ін-т післядиплом. освіти інж.-пед. працівників. - Донецьк : [б. в.], 2008. - 113 с. - Бібліогр.: с. 111-113

 43. Педагогічний калейдоскоп : [метод. посіб.] / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; [за ред. О. А. Комар]. - Умань : [б. в.], 2009. - 211 с. - ISBN 978-966-2113-64-8

 44. Педагогика профессионального образования : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности "Педагогика" / [Е. П. Белозерцев и др.] ; под ред. В. А. Сластёнина ; Международ. Акад. наук пед. образования. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 366, [2] с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-5254-0

 45. Попиченко, Світлана Сергіївна. Розвиток теорії і практики дошкільного виховання в Україні (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) : навч. посіб. / С. С. Попиченко. - Умань : [б. в.], 2009. - 149 с. - Бібліогр.: с. 144-149. - ISBN 978-966-2113-58-7

 46. Попков, Владимир Андреевич. Дидактика высшей школы : учеб. пособие для студентов и аспирантов высш. учеб. заведений, обучающихся по гуманитар. и соц.-эконом. направлениям и специальностям (ГСЭ.Ф.07 - Педагогика и психология) / В. А. Попков, А. В. Коржуев. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Академия, 2008. - 223, [1] с. - (Высшее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 219-222. - ISBN 978-5-7695-4431-6

 47. Праздник целый день : новые подходы к проведению праздников в детском саду (осень-зима) / [авт.-разработчики сценариев: Е. В. Агупова и др. ; сост. программы праздников: В. В. Герасимова, Г. Н. Калайтанова]. - Москва : Чистые пруды, 2008. - 32 с. - (Б-чка "Первого сентября"). - (Сер. "Дошкольное образование" / [общ. ред. сер. "Дошкольное образование": М. С. Аромштам] ; вып. 24). - ISBN 978-5-9667-0504-6

 48. Про підсумки розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти у 2008/2009 навчальному році та завдання на 2009/2010 навчальний рік : інформ.-аналіт. матеріали до підсумк. колегії Міністерства освіти і науки України 26 серп. 2009 р. / Мін-во освіти і науки України ; [уклад.: П. Б. Полянський, О. В. Єресько, Л. С. Ващенко та ін.; за заг. ред. І. О. Вакарчука]. - Київ : [б. в.], 2009. - 160 с.

 49. Професійно-методична підготовка студентів-філологів у вищому навчальному закладі : монографія / [Н. В. Зінукова та ін.; за заг. ред. Н. Р. Петранговської] ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, Дніпропетров. ун-т економіки та права. - Дніпропетровськ : [б. в.], 2009. - 492 с. - ISBN 978-966-434-061-5

 50. Професійно-технічна освіта: інноваційний досвід, перспективи : наук.-метод. зб. Вип. 5 / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. Від. змісту професійно-технічної освіти ; [редкол.: Бугай Н. І. та ін.]. - Запоріжжя : АА Тандем, 2008. - 225 с. - Бібліогр. у кінці ст. - ISBN 978-966-488-013-5

 51. Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих : метод. рек. Ч. 1 / АПН України, Ун-т менеджменту освіти, Ін-т післядиплом. освіти інж.-пед. працівників ; [уклад. Н. В. Верченко]. - Донецьк : [б. в.], 2008. - 38 с. - Бібліогр.: с. 38

 52. Реалізація наступності навчання через використання міжпредметних зв'язків у допрофесійній підготовці учнів ЗОШ : метод. рек. / [С. С. Шевчук та ін. ; за ред. С. С. Шевчук] ; АПН України, Ін-т післядиплом. освіти інж.-пед. працівників. - Донецьк : [б. в.], 2007. - 94 с

 53. Рыжова, Наталья Александровна. Экологические сказки : для работы з детьми предшкол. возраста / Наталья Рыжова. - Москва : Чистые пруды, 2008. - 30 с. - (Б-чка "Первого сентября"). - (Сер. "Дошкольное образование" / [общ. ред. сер. "Дошкольное образование": М. С. Аромштам] ; вып. 23). - ISBN 978-5-9667-0483-4

 54. Саенко, Ольга Евгеньевна. Организация и содержание методической работы в колледже : настол. кн. зам. директора, методиста, преподавателя / О. Е. Саенко. - Москва : Дашков и К, 2008. - 382, [1] с. - Библиогр.: с. 372-377. - ISBN 978-5-91131-536-8

 55. Семенова, Алла Василівна. Парадигмальне моделювання у професійній підготовці майбутніх учителів : монографія / Алла Семенова ; Одес. нац. юрид. акад. України. - Одеса : Юридична література, 2009. - 501 с. - Бібліогр.: с. 323-353. - ISBN 978-966-419-076-0

 56. Скакун, Владислав Александрович. Основы педагогического мастерства : учеб. пособие для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / В. А. Скакун. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2008. - 206, [1] с. - Библиогр.: с. 205-206. - ISBN 978-5-91134-207-4 ("Форум"). - ISBN 978-5-16-003298-6 ("ИНФРА-М")

 57. Сманцер, Анатолий Петрович. Превентивная педагогика : методология, теория, методика / А. П. Сманцер, Е. М. Рангелова. - Минск : БГУ, 2008. - 262, [1] с. - Библиогр.: с. 255-261. - ISBN 978-985-485-985-9

 58. Соколков, Евгений Алексеевич. Проблемы поликультур и полиязычий в гуманитарном образовании / Е. А. Соколков, Н. Е. Буланкина. - Москва : Логос, 2008. - 207 с. - Библиогр.: с. 192-207. - ISBN 978-5-98699-053-8

 59. Соціально-педагогічна діяльність у дитячих оздоровчих таборах : навч.-метод. посіб. для фахівців та студ.-організаторів літнього відпочинку дітей і молоді / [авт. кол.: Харченко Сергій Якович та ін. ; за заг. ред. С. Я. Харченка] ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Н.-д. центр проблем соц. педагогіки та соц. роботи АПН України і Луган. нац. пед. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - Луганськ : Альма-матер, 2008. - 284 с. - Бібліогр.: с. 234-237

 60. Татур, Юрий Геннадьевич. Высшее образование: методология и опыт проектирования : учеб. пособие для подгот. специалистов по направлению "Педагогика проф. образования" / Ю. Г. Татур. - Москва : Логос, [2006]. - 252 с. - Библиогр.: с. 174-179. - ISBN 5-98704-136-8

 61. Творческая лаборатория учителя (опыт освоения инновационной технологии "Экология и развитие" образовательными учреждениями г. Севастополя) : учеб.-метод. пособие / Севастоп. міськ. гуманіт. ун-т ; [под ред. Е. В. Макагон]. - Сумы : Университетская книга, 2008. - 187 с. - ISBN 978-966-680-416-0

 62. Трайнев, В. А. Дистанционное обучение и его развитие (Обобщение методологии и практики использования) / В. А. Трайнев, В. Ф. Гуркин, О. В. Трайнев ; под общей ред. В. А. Трайнева ; Ун-т информатизации и управления. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К, 2008. - 293 с. - Библиогр.: с. 284-293. - ISBN 978-5-394-00012-6

 63. Трайнев, Владимир Алексеевич. Повышение качества высшего образования и Болонский процесс : Обобщение отечественной и зарубежной практики / В. А. Трайнев, С. С. Мкртчян, А. Я. Савельев. - Москва : Дашков и К, 2008. - 390 с. - Библиогр.: с. 381-390. - ISBN 978-5-91131-258-9

 64. Тренінг попередження педагогічної занедбаності молодших школярів з дистантних сімей : навч.-метод. посіб. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [уклад. Куб'як Н. І.]. - Чернівці : Рута, 2008. - 122 с. - Бібліогр.: с. 120-121

 65. Хуторской, Андрей Викторович. Педагогическая инноватика : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по пед. специальностям / А. В. Хуторской. - Москва : Академия, 2008. - 252, [3] с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-4672-3

 66. Цінності гуманістичної освіти = Values of Humanistic Education : [зб. ст.] / ; [редкол.: Ганс Крістіан Остер (голов. ред.) та ін.; упоряд.: С. О. Черепанова, Д. І. Бородій]. - Львів : Каменяр, 2009. - 301 с. - ISBN 978-966-607-084-8

 67. Цабыбин, Сергей Александрович. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе / авт.-сост. С. А. Цабыбин. - Волгоград : Учитель, [2009]. - 172 с. - ISBN 978-5-7057-1716-3

 68. Шептенко, Полина Андреевна. Введение в специальность "Социальный педагог" : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности 031300 - Социальная педагогика / П. А. Шептенко ; под ред. В. А. Сластёнина ; [гл. ред. Д. И. Фельдштейн ; зам. гл. ред. С. К. Бондырева ; чл. редкол.: А. Г. Асмолов и др.] ; Рос. акад. образования, Моск. психол.-социал. ин-т. - Москва : Флинта : МПСИ, 2008. - 155, [2] с. - Библиогр.: с. 130-132. - ISBN 978-5-9765-0141-6 (Флинта). - ISBN 978-5-9770-0173-1 (МПСИ)

 69. Ярулов, Александр Анатольевич. Интегративное управление средой образования в школе : [монография] / А. А. Ярулов ; [наук. консультант Т. И. Шамова]. - Москва : Народное образование, 2008. - 367 с. - Библиогр.: с. 356-367. - ISBN 978-5-87953-222-7

 70. Ясниська, Ярослава Іванівна. Християнське виховання у дошкільних навчальних закладах : на допомогу педагогам-вихователям серед. груп дошкіл. навч. закл. / Ярослава Ясниська, Олена Франкевич, Оксана Шиян ; Всеукр. пед. т-во ім. Григорія Ващенка. - Львів : Каменяр, 2009. - 88 с. - Бібліогр.: с. 87. - ISBN 978-966-607-089-3


ПСИХОЛОГІЯ

чителі

 1. Бернштейн, Николай Александрович. Биомеханика и физиология движений : избр. психол. тр. / Н. А. Бернштейн ; под ред. В. П. Зинченко ; [гл. ред. Д. И. Фельдштейн ; зам. гл. ред. С. К. Бондырева ; чл. редкол.: А. Г. Асмолов [и др.] ; авт. вступ. ст. В. П. Зинченко ; сост. А. И. Назаров] ; Рос. акад. образования, Моск. психол.-социал. ин-т. - 3-е изд., стер. - Москва ; Воронеж : [б. и.], 2008. - 687 с. - (Сер. "Психологи России"). - Библиогр.: с. 666. - ISBN 978-5-9770-0347-6 (МПСИ). - ISBN 978-5-89395-915-4 (НПО "МОДЭК")

 2. Брушлинский, Андрей Владимирович. Субъект: мышление, учение, воображение : избр. психол. тр. / А. В. Брушлинский ; [гл. ред. Д. И. Фельдштейн ; зам. гл. ред. С. К. Бондырева ; чл. редкол.: Ш. А. Амонашвили [и др.] ; Рос. акад. образования, Моск. психолого-социал. ин-т. - 3-е изд., стер. - Москва ; Воронеж : [б. и.], 2008. - 406 с. - (Сер. "Психологи России"). - Библиогр.: с. 379-380. - ISBN 978-5-9770-0364-3 (МПСИ). - ISBN 978-5-89395-932-1 (НПО "МОДЭК")

 3. Дарвиш, Олеся Борисовна. Возрастная психология : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности 031000 "Педагогика и психология" / О. Б. Дарвиш ; под ред. В. Е. Клочко. - Москва : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. - 263, [1] с. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 5-305-00110-2

 4. Ерахторина, О. М. Ум ученого: интеллектуально-психологические качества ученого (в помощь организации самостоятельной и учебно-исследовательской работы учащихся). Вып. 1 / Ерахторина О. М. ; Науч.-метод. журнал "Б-ки учеб. заведений". - [Москва] : [б. и.], 2009. - 64 с

 5. Ерахторина, О. М. Ум ученого: интеллектуально-психологические качества ученого (в помощь организации самостоятельной и учебно-исследовательской работы учащихся). Вып. 2 / Ерахторина О. М. ; Науч.-метод. журнал "Б-ки учеб. заведений". - [Москва] : [б. и.], 2009. - 64 с. - Библиогр.: с. 63-64

 6. Знаете ли вы себя? : 80 попул. тестов / [сост.: М. А. Земнов, В. А. Миронов]. - Москва : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2008. - 151 с. : ил. - ISBN 978-5-305-00216-4

 7. Ильина, Татьяна Борисовна. Общая психология : учеб. пособие : задачи, упражнения, ситуация / Т. Б. Ильина ; АПН Украины, Ун-т менеджмента образования, Ин-т последиплом. образования инженер.-пед. работников. - Донецк : [б. и.], 2008. - 60 с. - Бібліогр.: с. 57-59

 8. Ільїна, Ніна Михайлівна. Загальна психологія в екзаменаційних питаннях і відповідях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. М. Ільїна. - Суми : Університетська книга, 2009. - 238 с. - Бібліогр. у кінці розд. - ISBN 978-966-680-440-5

 9. Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України (Київ). Наукові записки Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України. Вип. 36 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України ; [ред. С. Д. Максименко ; редкол.: С. Д. Максименко (гол. ред.), Н. В. Чепелєва (заступ. голов. ред.), Андрієвська (заступ. голов. ред.) та ін.]. - Київ : [б. в.], 2008. - 396 с. - Бібліогр. у кінці ст. - ISBN 978-966-446-031-4

 10. Климюк, Олена Дмитрівна. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам'яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППС 71-31 / О. Д. Климюк ; наук. кер. Р. М. Літнарович ; Міжнар. економіко-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем'янчука. - Рівне : [б. в.], 2009. - 31 с. - Бібліогр.: с. 25

 11. Крушельницкая, Ольга Борисовна. Подросток в системе референтных отношений : учеб. пособие / О. Б. Крушельницкая ; [гл. ред. Д. И. Фельдштейн ; зам. гл. ред. С. К. Болдырева ; чл. редкол.: А. Г. Асмолов и др.] ; НОУ ВПО Моск. психолого-социал. ин-т. - Москва : [б. и.], 2008. - 204 с. - Библиогр.: с. 193-204. - ISBN 978-5-9770-0275-2

 12. Лебединский, Сергей Иванович. Восприятие устной научной речи: стратегии сегментации звучащей речи и идентификации терминов : [монография] / С. И. Лебединский. - Минск : БГУ, 2008. - 542, [1] с. - Библиогр.: с. 520-541. - ISBN 978-985-485-744-2

 13. Лысенко, Елена Михайловна. Возрастная психология : крат. курс лекций для вузов / Е. М. Лысенко. - Москва : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2006. - 172, [1] с. - Библиогр.: с. 160-161. - ISBN 5-305-00193-5

 14. Лысенко, Елена Михайловна. Групповое психологическое консультирование : крат. курс лекций / Е. М. Лысенко, Т. А. Молодиченко. - Москва : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2006. - 159 с. - (Сер. "Психологія"). - Библиогр.: с. 107-108. - ISBN 5-305-00177-3

 15. Лысенко, Елена Михайловна. Индивидуальное психологическое консультирование : крат. курс лекций / Е. М. Лысенко, Т. А. Молодиченко. - Москва : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2006. - 158, [1] с. - (Сер. "Психологія"). - Библиогр.: с. 157-159. - ISBN 5-305-00178-1

 16. Морозова, Галина Владимировна. Как не стать созависимым : Техники преодоления созависимого поведения / Галина Морозова. - Москва : Чистые пруды, 2008. - 29, [1] с. - (Б-чка "Первого сентября"). - (Сер. "Школьный психолог" / [общ. ред. сер. "Школьный психолог" И. В. Вачков] ; вып. 19). - ISBN 978-5-9667-0414-8

 17. Нартова-Бочавер, Софья Кимовна. Дифференциальная психология : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по психол. специальностям / С. К. Нартова-Бочавер ; [глав. ред. Д. И. Фельдштейн ; зам. глав. ред. С. К. Бондырева ; чл. редкол.: А. Г. Асмолов [и др.] ; Рос. акад. образования, Моск. психол.-социал. ин-т. - 3-е изд., испр. - Москва : Флинта : МПСИ, 2008. - 280 с. - (Б-ка психолога). - Библиогр.: с. 263-269. - ISBN 978-5-89349-435-8 (Флинта). - ISBN 978-5-89502-423-2 (МПСИ)

 18. Немчинова, Надежда Борисовна. Тренинг тренеров : Развитие лидерских качеств и навыков взаимодействия с малой группой / Надежда Немчинова. - Москва : Чистые пруды, 2008. - 31 с. - (Б-чка "Первого сентября"). - (Сер. "Школьный психолог" / [общ. ред. сер. "Школьный психолог" И. В. Вачков] ; вып. 24). - Бібліогр.: с. 30. - ISBN 978-5-9667-0520-6

 19. Основи психології та педагогіки : навч. посіб. / Бахтіярова Х. Ш., Волобуєва С. В., Арістова А. В. та ін.]. - Київ : НТУ, 2008. - 255 с. - Бібліогр.: с. 248-252. - ISBN 978-966-632-093-6

 20. Пов'якель, Надія Іванівна. Професіогенез мислення психолога-практика в системі вищої школи : монографія / Пов'якель Надія Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Вид. 2-ге, випр. і допов. - Київ : [б. в.], 2008. - 298 с. - Бібліогр.: с. 270-296. - ISBN 978-966-660-444-9

 21. Полякова, Ольга Борисовна. Психогигиена и профилактика профессиональных деформаций личности : учеб. пособие / О. Б. Полякова ; [гл. ред. Д. И. Фельдштейн ; зам. гл. ред. С. К. Бондырева ; чл. редкол.: Ш. А. Амонашвили и др.] ; НОУ ВПО Моск. психолого-социал. ин-т. - Москва : [б. и.], 2008. - 296 с. - Библиогр.: с. 292-293. - ISBN 978-5-9770-0325-4

 22. Психологія мовлення і психолінгвістика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. О. Калмикова, Г. В. Калмиков, І. М. Лапшина та ін.]. - Переяслав-Хмельницький : [б. в.], 2008. - 233, [1] с. - Бібліогр. у кінці розд. - ISBN 978-966-651-597-4

 23. Робота психолога з педколективом / [ред. рада: Т. Шаповал та ін ; упоряд. Т. Гончаренко]. - Київ : Шкільний світ : Л. Галіцина, 2005. - 118, [1] с. - (Б-ка "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). - ISBN 966-8651-59-6 (б-ка "Шкіл. світу"). - ISBN 966-8070-44-5 (Вид. дім "Шкіл. світу"). - ISBN 966-8651-79-0 (вид. Л. Галіцина)

 24. Руденко, Володимир Миколайович. Математичні методи в психології : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Руденко, Н. М. Руденко ; Рівнен. ін-т слов'янознавства Київ. славістич. ун-ту. - Рівне : [б. в.], 2008. - 495 с. - Бібліогр.: с. 461-475. - ISBN 978-966-2096-36-7

 25. Руденко, Володимир Миколайович. Математичні методи в психології : підручник / В. М. Руденко, Н. М. Руденко. - Київ : Академвидав, 2009. - 383 с. - (Альма-Матер : сер. засновано в 1999 р.). - Бібліогр.: с. 378-383. - ISBN 978-966-8226-81-6


НАУКА. КУЛЬТУРА

 1. Безуглов, Иван Григорьевич. Основы научного исследования : учеб. пособие для аспирантов и студентов-дипломников / И. Г. Безуглов, В. В. Лебединский, А. И. Безуглов ; Моск. открытый соц. ун-т. - Москва : Академический Проект, 2008. - 194 с. - Библиогр.: с. 188-192. - ISBN 978-5-8291-1000-0

 2. Библиотечное дело за рубежом: конец XX - начало XXI века : сб. аналит. и справ. материалов / Рос. гос. б-ка (РГБ), федерал. гос. учреждение ; [сост. сб. В. В. Качалина ; науч. ред. И. Ю. Багрова]. - Москва : Пашков дом, 2009. - 308, [1] с. - Библиогр. в конце разд. - ISBN 978-5-7510-0418-7

 3. Библиотечные исследования в системе постнеклассической науки : проблемно-ориентир. сб. / Рос. гос. б-ка ; [сост.: Е. В. Никонорова, М. И. Акилина ; науч. ред. Е. Н. Гусева]. - Москва : Пашков дом, 2008. - 270, [1] с. - ISBN 978-5-7510-0416-3

 4. Дениско, Людмила Михайлівна. Бібліотека та архів Олексія Захаровича Попільницького / Л. М. Дениско ; [наук. ред. О. С. Онищенко] ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. в.], 2009. - 474, [1] с. - Бібліогр.: с. 382-396. - ISBN 978-966-02-4975-2

 5. Державна історична бібліотека України (1939-2009) : бібліогр. покажч. / Держ. заклад "Держ. іст. б-ка України" ; [уклад.: В. П. Кисельова, Т. С. Кудласевич, О. В. Михайлова ; ред. С. І. Смілянець ; відп. за вип. А. В. Скорохватова]. - Київ : Арістей, 2009. - 131 с. - ISBN 978-966-381-016-4

 6. Інформатика : прогр. для проф. навчання та допроф. підготов. : зб. навч. програм для загальноосвіт. навч. закл. / [ред. І. В. Карпишенко]. - Київ : BHV, 2009. - 399 с. - Бібліогр.: с. 388-389. - ISBN 978-966-552-232-4

 7. Книга в Україні, 1861-1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 12. Ч. 1. О - От / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [зібрали: С. Й. Петров та ін. ; упорядкували, доповнили та підготували до друку: В. С.Гоїнець та ін.; наук. ред. В. Ю. Омельчук]. - Київ : [б. в.], 2009. - 671 с. - (Національна бібліографія України / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; ред. кол.: О. С. Онищенко [та ін.]). - ISBN 966-02-3241-1 (серія). - ISBN 978-966-02-5239-4 (Вип. 12). - ISBN 978-966-02-5240-0 (Ч. 1)

 8. Книга в Україні, 1861-1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 12. Ч. 2. От - Ош / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [зібрали: С. Й. Петров та ін. ; упорядкували, доповнили та підготували до друку: В. С.Гоїнець та ін.; наук. ред. В. Ю. Омельчук]. - Київ : [б. в.], 2009. - 615 с. - (Національна бібліографія України / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; ред. кол.: О. С. Онищенко [та ін.]). - ISBN 966-02-3241-1 (серія). - ISBN 978-966-02-523-4 (Вип. 12). - ISBN 978-966-02-5241-7 (Ч. 2)

 9. Книгообеспеченность учебного процесса: Концепции. Подходы. Методика расчета / Науч.-метод. журнал "Б-ки учеб. заведений". - [Москва] : [б. и.], 2009. - 63 с

 10. Коряковцева, Нина Александровна. Библиотеки и образование : учеб.-метод. пособие / Н. А Коряковцева. - Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. - 127 с. - (Сер. "Библиотекарь и время. ХХІ век" ; вып. №107). - Библиогр.: с. 98-107. - ISBN 978-58167-0019-1

 11. Кушнерук, Сергей Петрович. Современный документный текст: создание и исследование : науч.-метод. пособие / С. П. Кушнерук. - Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. - 191 с. - (Сер. "Библиотекарь и время. ХХІ век" ; вып. 106). - Библиогр.: с. 173-190. - ISBN 978-5-8167-0021-4

 12. Мельниченко, Володимир Юхимович. Тарас Шевченко: "Мій великий друг Щепкін" / Володимир Мельниченко ; [оформ. обкл. А. Козаченко]. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2009. - 477, [2] с. - ISBN 978-5-373-02344-3

 13. Національна академія наук України, 1918-2008 : До 90-річчя від дня заснування / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [редкол.: голов. ред.: Б. Є. Патон ; заст. голов. ред.: А. П. Шпак та ін.; чл. редкол.: С. А. Андронаті та ін.]. - Київ : [б. в.], 2008. - 623 с. - Бібліогр.: с. 600-621. - ISBN 978-966-02-4876-2

 14. Національна парламентська бібліотека України, держаний заклад (Київ). Бібліотекознавство і бібліографія України : бібліогр. покажч. за 1 півріччя 2008 р. Вип. 76 / Держ. закл. "Нац. парлам. б-ка України" ; [упоряд. Г. Гамалій ; наук. ред. І. Гончар]. - Київ : [б. в.], 2008. - 99 с

 15. Національна парламентська бібліотека України, держаний заклад (Київ). Прикнижкова бібліографія : дод. до бібліогр. покажч. "Бібліотекознавство і бібліографія України". Вип. 74/76 / Держ. закл. "Нац. парлам. б-ка України" ; [упоряд. Л. А. Білинець ; наук. ред. Т. М. Заморіна]. - Київ : [б. в.], 2008. - 139 с.

 16. Олексюк, Р. В. Керівництво для починаючого користувача Windows XP : [метод. рек.] / Р. В. Олексюк ; АПН України, Донец. ін-т післядиплом. освіти інж.-пед. працівників. - Донецьк : [б. в.], 2007. - 37 с. - Бібліогр.: с. 35

 17. Пол, Розвита. Измерение качества деятельности библиотек = Measuring Quality / Розвита Пол, Питер те Бокхорст ; [пер. с англ. и науч. ред. Г. А. Кисловской] ; Российская государственная библиотека (РГБ) (Москва). - Москва : Пашков дом, 2008. - 314, [1] с. - ISBN 978-5-7510-0406-4 (рус.). - ISBN 978-3-598-22033-3 (нем.)

 18. Українські бібліографи : біогр. відом. : проф. діяльн. : бібліографія. Вип. 1 / Держ. закл. "Нац. парлам. б-ка України" ; [авт.-уклад.: Р. С. Жданова та ін. ; наук. редагув.: В. О. Кононенко, Н. Я. Зайченко; авт. проект, заг. ред. та передм. Р. С. Жданової]. - Київ : [б. в.], 2008. - 231 с. - ISBN 978-966-7547-49-3

Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної
files -> Освіта. Виховання. Навчання акопян, Валерій Григорович
files -> Освіта. Виховання. Навчання адаменко, Л. В
files -> Освіта. Виховання. Навчання братко, Валентина Олександрівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання аналітичні накази за
files -> Освіта. Виховання. Навчання
files -> Освіта. Виховання. Навчання авраменко, Олександр Миколайович
files -> Освіта. Виховання. Навчання алєксєєва, Ірина Володимирівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання
files -> Освіта. Виховання. Навчання байкіна, Ніна Григорівна


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка