Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна МиколаївнаСкачати 403.77 Kb.
Дата конвертації03.11.2016
Розмір403.77 Kb.
ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ

 1. Аніщук, Антоніна Миколаївна. Дошкільна лінгводидактика : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. спец. "Дошкільна освіта" / Аніщук А. М. ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – 246 с. – Бібліогр.: с. 226-237

 2. Антонюк, Тетяна Дмитрівна. Освітня політика в Україні періоду 20-х-початку 30-х рр. ХХ століття : монографія / Т. Д. Антонюк. – Київ : Леся, 2011. – 231 с. – Бібліогр.: с. 198-217. – ISBN 978-966-8126-89-5

 3. Байкіна, Ніна Григорівна. Засвоєння навчальної програми учнями з порушенням спектра аутизму : монографія / Н. Г. Байкіна, Я. В. Крет ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" . – Запоріжжя : Запоріз. нац. ун-т, 2010. – 339 с. – Бібліогр.: с. 313. – ISBN 978-966-599-319-3

 4. Барбашова, Ірина Анатоліївна. Дидактика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ірина Барбашова. – [2-ге вид., випр., допов.]. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2011. – 227 с. – Бібліогр.: с. 211. – ISBN 978-966-2569-06-3

 5. Барбашова, Ірина Анатоліївна. Загальні основи педагогіки : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ірина Барбашова ; М-во освіти і науки України, молоді і спорту України. – [2-ге вид., випр., допов.]. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2010. – 125 с. – Бібліогр.: с. 113-119. – ISBN 978-966-2569-07-0

 6. Безперервна професійна освіта в контексті європейської інтеграції: теорія, досвід, прогноз : [зб. наук. ст. метод. семінару, 17 берез. 2010 р. : у 2 ч.]. Ч. 2 / НАПН України ; [за ред. В. І. Лугового, Н. Г. Ничкало ; відп. секр. Н. О. Талалуєва]. – Київ : Педагогічна думка, 2011. – 164 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-644-160-0

 7. Береза, Адам Васильович. Педагогічно-виконавська практика майбутнього вчителя музики : навч.-метод. посіб. / А. В. Береза ; М-во освіти і науки України. – Вид. 2-ге, допов. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 181 с. – Бібліогр.: с. 178-179. – ISBN 978-966-382-261-7

 8. Бібліотечка "Учитель-учителю" / Південноукр. регіонал. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів ; [ред. і упоряд. Шолохова Н. С.]. – Херсон : Олді-плюс, 2011 ; Херсон : [б. в.], 2010. – 261 с., 250 с. – (Бібліотечка "Учитель-учителю" : методична серія для вчителів фізики ; вип. 5). – Бібліогр.: с. 261. – ISBN 978-966-2393-34-7. – ISBN 978-966-8447-46-4

 9. Біологія. 10-11 класи : прогр. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту, академ. рівень, проф. рівень / [прогр. підгот. Т. Коршевнюк] ; М-во освіти і науки України, молоді і спорту України. – Київ : [б. в.], 2010. – 96 с.

 10. Брюн, Дик. Живопись в образовании. Опыт вальдорфской школы = Painting in Waldorf Education / Дик Брюн, Аттие Лихтхарт ; пер. с англ. Елены Мезенцевой, Галины Волковой. – 2-е изд., испр. . – Киев : НАИРИ, 2011. – 185 с. – Библиогр.: с. 184-185. – ISBN 978-966-8838-56-9. – ISBN 1-888365-50-1. – ISBN 966-8838-04-1

 11. Будяк, Л. В. Інклюзивне навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку в сільському загальноосвітньому закладі : [наук.-метод. посіб.] / Л. В. Будяк ; [за наук. ред. А. А. Колупаєвої] ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. – Київ : Науковий світ, 2011. – 154 с. – (Серія "Інклюзивна освіта" : [сер. засновано у 2008 р.]). – Бібліогр.: с. 133-153. – ISBN 978-966-651-508-0

 12. Вартабедян, Людмила Владимировна. Уроки русского языка. 3 класс : метод. рекомендации к тетради-пособию : [пособие для учителя]. Ч. 1 / Вартабедян Л. В. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 71 с. – (Серия "Библиотека учителя" : основана 2007 г.). – ISBN 978-966-10-1427-4. – ISBN 978-966-10-1765-7 (серія)

 13. Вартабедян, Людмила Владимировна. Уроки русского языка. 3 класс : метод. рекомендации к тетради-пособию : [пособие для учителя]. Ч. 2 / Вартабедян Л. В. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 69 с., 71 с. – (Серия "Библиотека учителя" : основана 2007 г.). – ISBN 978-966-10-1649-0. – ISBN 978-966-10-1427-4. – ISBN 978-966-10-1765-7 (серія)

 14. Вартабедян, Людмила Владимировна. Уроки русского языка. 4 класс : метод. рекомендации к тетради-пособию : [пособие для учителя]. Ч. 1 / Вартабедян Л. В., Голинщак Ж. А. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2010]. – 87 с., 71 с. – (Серия "Библиотека учителя" : основана 2007 г.). – ISBN 978-966-10-1428-1. – ISBN 978-966-10-1765-7 (серія)

 15. Вартабедян, Людмила Владимировна. Уроки русского языка. 4 класс : метод. рекомендации к тетради-пособию : [пособие для учителя]. Ч. 2 / Вартабедян Л. В. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 71 с. – (Серия "Библиотека учителя" : основана 2007 г.). – ISBN 978-966-10-1698-8. – ISBN 978-966-10-1765-7 (серія)

 16. Васильківська, Надія Адамівна. Методика роботи над засобами зв'язності тексту в початкових класах : монографія / Надія Васильківська. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – 203 с. – Бібліогр.: с. 178-203. – ISBN 978-966-7425-82-1

 17. Вашуленко, Микола Самійлович. Навчання української мови в 3 класі : метод. посіб. / М. С. Вашуленко, О. І. Мельничайко, Н. А. Васильківська. – Київ : Освіта , 2011. – 170, [3] с. – (Вчителю початкових класів). – Бібліогр.: с. 172. – ISBN 978-966-04-0815-9

 18. Виховання без насилля. Дайджест 8 / Комунал. закл. "Запоріз. обл. акад. післядиплом. пед. освіти Запоріз. обл. ради" ; [упоряд.: О. М. Байєр, О. М. Сироватко, Ю. М. Чемодурова]. – Запоріжжя : ЛІПС, 2011. – 299 с. – Бібліогр.: с. 297. – ISBN 978-966-191-084-2

 19. Виховна робота в навчальних закладах. Вип. 14 / [редкол.: Хоменко М. П., Угнівенко Т. М. ; ред. Світельська С. Ф.]. – [Немішаєве] : [б. в.], 2010. – 267 с.

 20. Волик, Лариса Віталіївна. Підготовка майбутніх педагогів до анімаційної діяльності : монографія / Л. В. Волик ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ, 2011. – 274 с. – Бібліогр.: с. 247-274. – ISBN 978-966-2538-03-8

 21. Голинщак, Ж. А. Уроки русского языка. 2 класс : метод. рекомендаци к тетрадям-пособиям : [пособие для учителя]. Ч. 1 / Голінщак Ж. А. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2010]. – 68 с. – (Серія "Бібліотека вчителя" : засновано 2007 р.). – ISBN 978-966-10-1663-6. – ISBN (серія) 978-966-10-1765-7

 22. Голинщак, Ж. А. Уроки русского языка. 2 класс : метод. рекомендации к тетради-пособию : [пособие для учителя]. Ч. 2 / Голинщак Ж. А. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 77, [1] с. – (Серия "Библиотека учителя" : основана 2007 г.). – ISBN 978-966-10-1713-8. – ISBN (серія) 978-966-10-1765-7

 23. Гончаренко, Семен Устимович. Український педагогічний енциклопедичний словник / Семен Гончаренко. – Вид. 2-ге, допов. і випр. – [Рівне] : Волинські обереги, 2011. – 519 с. – ISBN 978-966-416-236-1. – ISBN 966-06-0002-X (1-ше вид.)

 24. Горленко, Ганна Олексіївна. Економіка (профільний рівень) : Тренувальні вправи + Лабораторні роботи : навч. посіб. для учнів 10-х кл. суспіл.-гуманіт. напрямку навчання / Г. О. Горленко. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 75 с. – Бібліогр.: с. 74. – ISBN 978-966-496-158-2

 25. Горленко, Ганна Олексіївна. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з економіки для учнів 11 класів / Г. О. Горленко. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 223 с. – (Державна підсумкова атестація). – Бібліогр.: с. 220-221. – ISBN 978-966-496-139-1

 26. Горленко, Ганна Олексіївна. Методичний посібник для вчителя до посібника "Економіка (профільний рівень). Тренувальні вправи + Лабораторні роботи". [10 клас] / Г. О. Горленко. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 79 с. – Бібліогр.: с. 78. – ISBN 978-966-496-164-3

 27. Джура, Олександр Дмитрович. Освіта в системі життєтворчості особистості : монографія / Олександр Джура. – Київ : Знання України, 2011. – 343 с. – Бібліогр.: с. 323-343. – ISBN 978-966-316-295-9

 28. Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання : наук.-метод. зб. Вип. 1 / Ін-т спец. педагогіки НАПН України ; [голов. ред. Колупаєва А. А. ; заст. голов. ред. Литовченко С. В. ; редкол.: І. Д. Бех та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010. – 244 с. – Бібліогр.: с. 241. – ISBN 978-966-97113-3-5

 29. Дитина в дошкільні роки : комплексна додаткова освіт. прогр. / [авт. кол.: Богуш А. М., Аматьєва О. П. та ін. ; наук. кер. К. Л. Крутій] ; Комунал. закл. "Запоріз. обл. акад. післядиплом. пед. освіти Запоріз. обл. ради". – Запоріжжя : ЛІПС, 2011. – 186 с. – ISBN 978-966-191-086-6

 30. Елективні програми з розвитку україномовної компетентності педагогічних працівників у системі післядипломної освіти : [навч.-метод. посіб.] / Ун-т менеджменту освіти НАПН України, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти НАПН України ; [за наук. ред. В. І. Пуцова, М. І. Скрипник]. – Київ : [б. в.], 2010. – 115 с. – Бібліогр.: с. 113-114. – ISBN 978-966-7863-91-3

 31. Зарубінська, Ірина Борисівна. Формування соціальної компетентності студентів вищих навчальних закладів (теоретико-методичний аспект) : монографія / І. Б. Зарубінська ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 348 с. – Бібліогр.: с. 320-346. – ISBN 978-966-483-445-9

 32. Збірник нормативно-правових і методичних матеріалів з питань формування здорового способу життя серед студентської молоді / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОН України ; [упоряд. : Буянова Г. В., Кузнєцова О. В.; за заг. ред.Левківського К. М. , Удалової О. А. ; відп. за вип. : Ю. В. Ївженко]. – Київ : Четверта хвиля, 2011. – 267 с. – ISBN 978-966-529-245-6

 33. Здоровье в твоих руках : пособие по превентив. воспитанию (формирование навыков здорового образа жизни на основах превентив. воспитания) / Донец. гор. дет. обществ. орг. Всеукр. дет. об-ния "Екологічна варта" ; [сост., отв. ред.: Толмачева Л. П. ; науч. ред.: Кленова А. Г.]. – Изд 2-е., испр. и доп. – Донецк : НОУЛИДЖ, Донец. отд-ние, 2010. – 164, [1] с. – ISBN 978-617-579-057-1

 34. Зимівець, Наталія Володимирівна. Навчання здоров'я: просвітницька робота з підлітками щодо збереження, розвитку та зміцнення репродуктивного здоров'я : навч. посіб. / Н. В. Зимівець , В. С. Петрович, О. Ю. Закусило ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Укр.-Швейцар. прогр. "Здоров'я матері та дитини", Укр. фонд "Благополуччя дітей". – Луцьк : РВВ Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. – 357 с. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ ім. Лесі Українки"). – Бібліогр.: с. 347-357. – ISBN 978-966-600-493-5 (серія). – ISBN 978-966-600-526-0

 35. Канішевська, Любов Вікторівна. Виховання соціальної зрілості старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності : монографія / Канішевська Любов ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Київ : ХмЦНТЕІ, 2011. – 366 с. – Бібліогр.: с. 269-297. – ISBN 978-966-7872-88-5

 36. Касьянова, Ольга Володимирівна. Формування комунікативної компетентності підлітка в громадському дитячому об'єднанні : [наук.-метод. посіб.] / О. В. Касьянова ; Луган. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Луганськ : Рєзніков В. С., 2010. – 342 с. – Бібліогр.: с. 340-342. – ISBN 978-617-509-100-5

 37. Клименюк, Микола Миколайович. Стратегія управління вищим навчальним закладом в сучасних умовах : [монографія] / М. М. Клименюк, І. С. Кочарян. – Київ : Освіта України, 2011. – 190 с. – Бібліогр.: с. 152-163. – ISBN 978-966-188-188-3

 38. Книга для вчителя до практичного курсу англійської мови "Englishland 2" : [у 2 т.]. Т. 2 / [авт.: О. М. Коваль, Л. М. Балика та ін.]. – Дніпропетровськ ; Запоріжжя : АРТ-ПРЕС, 2011. – 124, [1] с. – ISBN 978-966-348-236-1 (загальний). – ISBN 978-966-348-243-9 (том 2)

 39. Комплексна допомога бездоглядним та безпритульним дітям : [метод. посіб.] / авт.: Безпалько О. В. [та ін.] ; М-во України у справах сім'ї, молоді та спорту. – Київ : Калита, 2010. – 369 с. – Бібліогр.: с. 369. – ISBN 978-966-8879-69-2

 40. Коротяєв, Борис Іванович. Педагогічна філософія : колектив. моногр. / Б. І. Коротяєв, В. С. Курило, С. В. Савченко ; Держ.закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 339 с. – Бібліогр.: с. 295-339. – ISBN 978-966-617-241-2

 41. Кріль, Олена Павлівна. Подаруйте дітям любов. 1-4 класи : нестандартні виховні заходи / О. П. Кріль. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 110, [1] с. – ISBN 978-966-10-1924-8

 42. Круковська, Ірина Миколаївна. Інструктивно-методичні матеріали до курсу "Історія педагогіки" : [метод. посіб.] / Круковська І. М. ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – 139 с. – Бібліогр.: с. 135-139

 43. Культура здоров'я особистості : курс лекцій / [авт. кол.: Олендер І. О. (кер.), В. С. Грушко та ін.]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2010]. – 195 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-10-1288-1

 44. Курок, Віра Панасівна. Технологічна практика студентів фізико-технічного факультету : навч.-метод. посіб. для студ. спец. 6.010103 "Технологічна освіта (технічна праця)" / В. П. Курок ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. М. Довженка, 2010. – 24 с. – Бібліогр.: с. 24

 45. Лісовець, Олег Васильович. Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України : навч. посіб. / О. В. Лісовець. – Київ : Академія, 2011. – 255 с. – (Серія "Альма-матер" : серію засновано в 1999 р.). – Бібліогр.: с. 250-255. – ISBN 978-966-580-310-2 (серія). – ISBN 978-966-580-360-7

 46. Личность в едином образовательном пространстве : сб. науч. ст. 1 Междунар. образоват. форума (г. Запорожье, 5-7 мая 2010 г.). Ч. 1. Конференция "Философия образования личности" / Комунал. учреждение "Запорож. обл. ин-т последиплом. пед. образования" ; [редкол.: Аксенова О. П. и др.]. – Запорожье : ЛІПС, 2010. – 239 с. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-191-041-5

 47. Личность в едином образовательном пространстве : сб. науч. ст. 1 Междунар. образоват. форума (г. Запорожье, 5-7 мая 2010 г.). Ч. 2. Конференции "Детство в современном мире: первые 7 лет и вся жизнь", "Информационно-коммуникативное пространство как новая среда личности" / Комунал. учреждение "Запорож. обл. ин-т последиплом. пед. образования" ; [редкол.: Аксенова О. П. и др.]. – Запорожье : ЛІПС, 2010. – 342 с. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-191-041-5

 48. Личность в едином образовательном пространстве : сб. науч. ст. 1 Междунар. образоват. форума (г. Запорожье, 5-7 мая 2010 г.). Ч. 3. Конференции "Образовательное пространство и индивидуальность: современная дидактика, задания диагностики, оценка качества образования", "Личность и здоровьесберегающее пространство" / Комунал. учреждение "Запорож. обл. ин-т последиплом. пед. образования" ; [редкол.: Аксенова О. П. и др.]. – Запорожье : ЛІПС, 2010. – 287 с. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-191-041-5

 49. Личность в едином образовательном пространстве: организация, содержание и технологии освоения : коллективная монография / Комунал. учреждение "Запорож. обл. акад. послядиплом. пед. образования Запорож. обл. совета" ; [науч. ред.: Е. Л. Крутий, А. И. Павленко, В. В. Пашков]. – Запоріжжя : ЛІПС, 2011. – 427 с. – Библиогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-191-083-5

 50. Лобода, Світлана Миколаївна. Педагогічна творчість учителя на шпальтах вітчизняної преси XX століття: протистояння ідей : [монографія] / С. М. Лобода ; [наук. ред. Курило В. С.] ; Держ.закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : НУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 503 с. – Бібліогр.: с. 417-503. – ISBN 978-966-617-250-4

 51. Лодатко, Євген Олександрович. Математична культура вчителя початкових класів : монографія / Є. О. Лодатко ; за заг. ред. С. Т. Золотухіної ; Міжнар. економіко-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем'янчука. – Рівне ; Слов'янськ : Маторін Б. І., 2011. – 322 с. – Бібліогр.: с. 227-267. – ISBN 978-966-1554-65-7

 52. Лубенко, Володимир Васильович. Универсум. Школа будущего. Кн. 3. Семья / В. В. Лубенко ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Киев : Информ.-аналит. агенство, 2010. – 137 с. – Библиогр.: с. 132-133. – ISBN 978-617-571-001-2

 53. Методика професійного навчання : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. інж.-пед. спец. : для традиц. та дистанц. форм навчання. Ч. 1. Дидактичне проектування / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад. – [Вид. 2-ге, переробл. та допов.]. – Харків : Шевченко С. О., 2010. – 263 с. – Бібліогр.: с. 260-262. – ISBN 978-966-8855-40-59

 54. Методика професійного навчання : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. інженерно-пед. спец. : для традиц. та дистанц. форм навчання. Ч. 2. Основні технології навчання / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад. – [Вид. 2-ге, переробл. та допов.]. – Харків : Шевченко С. О., 2010. – 253 с. – Бібліогр.: с. 250-252. – ISBN 978-966-8855-40-59

 55. Методичні рекомендації до написання і оформлення курсової роботи з педагогіки : метод. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Валентина Бобрицька, Любов Канішевська [та ін.] ; Київ. ун-т ім. Бориса Гринченка. Гуманіт. ін-т. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2010. – 87 с. – Бібліогр.: с. 82-87

 56. Методичні рекомендації до написання і оформлення магістерської роботи / Київ. ун-т ім. Бориса Гринченка. Пед ін-т ; [уклад.: В. І. Бобрицька, К. І. Волинець, Н. В. Кудикіна]. – Київ : Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – 111 с. – Бібліогр.: с. 106-111

 57. Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання : матеріали Всеукр. (звітної) наук.-практ. конф. за 2010 р. [м. Київ, 18-19 квіт. 2011 р.] / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України ; [голов. ред. Радкевич В. О. ; редкол.: Волкова Т. В. ; відп. ред. Гуменна Л. С.]. – Київ : [б. в.], 2011. – 291 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-2553-09-3

 58. Омельченко, Галина Леонидовна. Взаимодействие мастера производственного обучения и преподавателя специальных дисциплин в организации учебно-воспитательного процесса в ПТУЗ швейного профиля : метод. рекомендации / Омельченко Г. Л. ; Ин-т проф.-техн. образования НАПН Украины. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2010. – 102, [1] с. : фот. – Библиогр.: с. 60-61. – ISBN 978-966-491-170-9

 59. Омельченко, Галина Леонидовна. Лабораторно-практические работы по предмету "Технология изготовления одежды" : метод. рек. / Г. Л. Омельченко, О. А. Медведева ; Ин-т проф.-техн. образования НАПН Украины. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2010. – 90 с. – Библиогр.: с. 91. – ISBN 978-966-491-135-8

 60. Організаційно-педагогічні умови формуваня технологічної культури керівника школи : [наук.-метод. посіб.] / [авт. кол.: Ніконов Ю. М., Островерхова Н. М. та ін. ; за ред. Н. М. Островерхової] ; Ін-т педагогіки НАПН України, Херсон. загальноосвіт. шк. І-ІІІ ступ. № 15 Херсон. міськ. ради. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – 154 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-660-668-9

 61. Освіта в інформаційному суспільстві: до 25-річчя шкільної інформатики : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 13-14 трав. 2010 р. / Ін-т інформ. технологій і засобів навчання НАПН України, Київ. ун-т ім. Бориса Гринченка ; [редкол.: Огнев'юк В. О. та ін.]. – Київ : Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – 152 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 62. Освітні вимірювання в інформаційному суспільстві : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Ін-т інформатики ; [редкол.: Авраменко О. В., Сергієнко В. П. (голова, наук. ред.) та ін. ; відп. секр.: Кухар Л. О., Кашина Г. С.]. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – 134 с. – Бібліогр. у кінці ст. – Конф. проводиться у рамках викон. проекту "Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС" за прогр. Європ. Союзу Tempus та з нагоди 175-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова . – ISBN 978-966-660-603-0

 63. Осонцений світ Валерія Федоренка / [літ. ред. : Ольга Мостепан ; упоряд,, заг. ред. К. Рибалко]. – Київ : Задруга, 2011. – 235, [4] с. : портр., іл. – Бібліогр.: с. 211-222. – ISBN 978-966-432-086-0

 64. Павлова, Олена Вікторівна. Інноваційні технології соціальної роботи у вищій школі : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Павлова ; М-во освіти і науки України. – Донецьк : Норд-Прес, 2010. – 196 с. – Бібліогр.: с. 133-146. – ISBN 978-966-380-467-5

 65. Пахненко, Ирина Ивановна. Методика преподавания русского языка в начальной школе с украинским языком обучения: тестовые и индивидуальные учебно-исследовательские задания : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / И. И. Пахненко. – Сумы : Университетская книга, 2011. – 158 с. – Библиогр.: с. 155-158. – ISBN 978-966-680-530-3

 66. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, державний вищий навчальний заклад. Гуманітарний вісник державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : зб. наук. пр. Вип. 20. Педагогіка. Психология. Філософія / Над. розд. "Педагогіка" працювали: Конох А. П., Круцевич Т. Ю. та ін. ; голов. ред. В. П. Коцур ; редкол.: Вашуленко М. С. та ін.] ; [ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди"], М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Переяслав-Хмельницький : [б. в.], 2011. – 591 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 67. Пріорітетні напрями роботи дошкільної освіти на 2011-2012 навчальний рік: методичний аспект. Вип. 10 / КЗ "Запоріз. обл. акад. післядиплом. пед. освіти Запоріз. обл. ради" ; [за наук. ред. К. Л. Крутій]. – Запоріжжя : ЛІПС, 2011. – 247 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-191-087-3

 68. Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти : зб. ст. за матеріалами наук.-практ. конф. IХ Ірпінських міжнар. наук.-пед. читань, 26-27 трав. 2011 р., м. Ірпінь. Ч. 1 / Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2011. – 479 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-337-241-9

 69. Професійна адаптація молодого вчителя в умовах змін ціннісної парадигми суспільства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 17-18 лют. 2010 р. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Київ. ун-т ім. Бориса Гринченка ; [редкол.: В. О. Огнев'юк та ін.]. – Київ : Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – 142 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 70. Рібцун, О. Г. Іграшки з природного матеріалу / О. Г. Рібцун, Ю. В. Рібцун. – [Київ] : Літера, [2011]. – 63 с. – (Я - чарівник) (Образотворча діяльність дитини). – ISBN 978-966-178-175-6

 71. Рібцун, О. Г. Навчайся разом з нами робити оригамі / О. Г. Рібцун, Ю. В. Рібцун. – [Київ] : Літера, [2011]. – 63 с. – (Я - чарівник) (Образотворча діяльність дитини). – ISBN 978-966-178-130-5

 72. Рібцун, О. Г. Пластилінові фантазії / О. Г. Рібцун, Ю. В. Рібцун. – [Київ] : Літера, [2011]. – 63 с. – (Я - чарівник) (Образотворча діяльність дитини). – ISBN 978-966-178-129-9

 73. Ріктор, Тетяна Леонідівна. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт студентами освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" зі спеціальностей 8.050201 "Менеджмент організацій", 8.050109 "Управління персоналом і економіка праці" / Т. Л. Ріктор, Є. Р. Чернишова ; НАПН України. Ун-т менеджменту освіти. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : [б. в.], 2010. – 60 с. – Бібліогр.: с. 58-59

 74. Резник, Николай Антонович. Развитие способностей к интеллектуальному творчеству : метод. разработка по теории и практике формирования личности с высоким уровнем креативности / Н. А. Резник ; Днепропетров. обл. центр науч.-технич. творчества и информ. технологий учащейся молодежи. – Днепропетровск : Герда, 2010. – 51 с. – Библиогр.: с. 51. – ISBN 978-966-8856-41-9

 75. Розвиток професійно-методичної компетентності майбутньго вчителя іноземної мови: проблемні завдання : навч. посіб. / Л. В. Калініна, І. В. Самойлюкевич [та ін.] ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – 198 с. – Бібліогр.: с. 187-198. – ISBN 978-966-485-074-9

 76. Розвиток психологічної готовності педагогів до творчої професійної діяльності : наук.-метод. посіб. / НАПН України. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Миколаїв. спеціаліз. шк. І-ІІІ ступенів мистецтв і приклад. ремесел "Акад. дитяч. творчості" ; [за наук. ред. Е. О. Помиткіна]. – Київ ; Миколаїв : [б. в.], 2010. – 288 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-8889-31-8

 77. Розвиток сучасної школи за проектом "Від рідної мови до мови загальнодержавної" / Укр. гуманіт. ліцей Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, НВК "Укр. школа-гімназія" м. Сімферополя ; [упоряд. Сазоненко Г. С. ; ред. рада: Сазоненко Г. С. та ін.]. – Сімферополь : Кримнавчпеддержвидав, 2010. – 393 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-354-390-1

 78. Романюк, Ірина Анатоліївна. Діагностика як метод моніторинґових досліджень професійної компетентності педагогів дошкільного навчального закладу : навч.-метод. посіб. / Ірина Романюк ; Упр. освіти Миколаїв. міськради. Наук.-метод. центр. – Запоріжжя : ЛІПС, 2011. – 154 с. – Бібліогр.: с. 147-154. – ISBN 978-966-191-080-4

 79. Ростовський, Олександр Якович. Теорія і методика музичної освіти : [навч.-метод. посіб.] / О. Я. Ростовський. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 638, [1] с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-10-1651-3

 80. Сазонова, Анастасія Вікторівна. Загальнотеоретичні основи природничо-математичної освіти дітей дошкільного віку : навч. посіб. [для студ. спец. "Дошкільна освіта"] / А. В. Сазонова ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2010. – 243, [1] с. – Бібліогр.: с. 232-238. – ISBN 978-966-194-049-8

 81. Сидоренко, Світлана Анатоліївна. Правова освіта та правове виховання : наук.-метод. посіб. для навч. закл. та викладачів правознав. дисциплін / С. А. Сидоренко, Т. М. Ткачова, О. В. Карпушина ; Луган. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Голов. упр. юстиції у Луган. обл. – 2-ге вид. – Луганськ : Рєзніков В. С., 2010. – 375 с. – Бібліогр.: с. 374. – ISBN 978-617-509-104-3

 82. Сисоєва, Світлана Олександрівна. Вища освіта України: реалії сучасного розвитку : [монографія] / Світлана Сисоєва, Ніна Батечко ; Київ. ун-т ім. Бориса Гринченка, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЕКМО, 2011. – 341 с. – Бібліогр.: с. 318-336. – ISBN 978-966-2153-58-3

 83. Собко, Валентина Миколаївна. Тематичне планування : старший дошкіл. вік : посіб. на допомогу дошкіл. працівникам : [у 2 ч.]. Ч. 1 / Валентина Собко, Наталія Юрчик ; Хмельниц. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Кам'янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2011. – 271 с. – (Базова програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у світі"). – ISBN 978-617-539-056-6

 84. Собко, Валентина Миколаївна. Тематичне планування : старший дошкіл. вік : посіб. на допомогу дошкіл. працівникам : [у 2 ч.]. Ч. 2 / Валентина Собко, Наталія Юрчик ; Хмельниц. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Кам'янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2011. – 255 с. – (Базова програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у світі"). – ISBN 978-617-539-057-3

 85. Студінський, Володимир Аркадійович. У просторі часу : Десять сторінок з історії Малинського ЗНВК "Школа-ліцей № 1 імені Ніни Сосніної" / В. А. Студінський ; [ред. : Ю. Заблоцький ; макет та художнє оформ. Юлії Заблоцької] . – [Б. м.] : НДНЦ "ПринцепС", 2009. – 190 с. : фот. – ISBN 966-96620-3-6

 86. Сушенцева, Лілія Леонідівна. Основи професійної мобільності : навч.-метод. посіб. / Лілія Сушенцева ; Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2011. – 160, [1] с. – Бібліогр.: с. 159-161. – ISBN 978-966-177-141-2

 87. Сушенцева, Лілія Леонідівна. Формування професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах: теорія і практика : монографія / Лілія Сушенцева ; за ред. Н. Г. Ничкало ; Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2011. – 437, [1] с. – ISBN 978-966-177-142-9

 88. Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини. Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. пр. № 2 / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; [редкол.: Побірченко Н. С. (голов. ред.), Ярошинська О. О. (заст. голов. ред.), Євтух М. Б. та ін.]. – [Умань] : Жовтий, 2010. – 268 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 89. Усе для абітурієнта: Київщина, 2010-2011 : довідник . Вип. 7. – Київ : Майстер-клас, 2010. – 143 с. – ISBN 978-966-444-287-6

 90. Фізика. 10-11 класи : прогр. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту, академ. рівень, проф. рівень / М-во освіти і науки України. – Київ : [б. в.], 2010. – 63 с.

 91. Хінєва, Антоніна Дмитрівна. Аналітичний аспект управлінської діяльності організаторів виховного процесу / А. Д. Хінєва ; Упр. освіти і науки Запоріз. міськ. ради. Навч.-метод. центр . – Запоріжжя : ЛІПС, 2010. – 51 с. – Бібліогр.: с. 51. – ISBN 978-966-191-077-4

 92. Чайка, Володимир Мирославович. Основи дидактики : навч. посіб. / В. М. Чайка. – Київ : Академвидав, 2011. – 238 с. – (Серія "Альма-матер" : серію засновано в 1999 р.). – Бібліогр.: с. 237-238. – ISBN 978-966-8226-89-2 (серія). – ISBN 978-617-572-012-7

 93. Черниш, Анатолій Петрович. Управлінська діяльність керівника навчального закладу : навч. посіб. / А. П. Черниш ; Київ. ун-т ім. Бориса Гринченка. Ін-т лідерства та соц. наук. – Київ : Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – 55, [1] с. – Бібліогр.: с. 54-55

 94. Шаповал, Роман Володимирович. Освітня діяльність в Україні: адміністративно-правове дослідження : монографія / Р. В. Шаповал. – Харків : Золота миля, 2011. – 346 с. – Бібліогр.: с. 320-344. – ISBN 978-966-1685-19-1

 95. Яцула, Тетяна Володимирівна. Підготовка майбутніх учителів до організації дозвілля школярів : монографія / Т. В. Яцула ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон : Айлант, 2010. – 403 с. – Бібліогр.: с. 367-403. – ISBN 978-966-630-042-6

ПСИХОЛОГІЯ

 1. IQ вашої дитини : тести на визначення рівня інтелект. розвитку дитини віком 7-10 р. / [упоряд. О. Чорновіл] ; худож. Наталя Діденко. – [Київ] : Країна Мрій, [2010]. – 143 с. : кольор. іл. – ISBN 978-617-538-035-2

 2. Данилюк, Іван Васильович. Етнічна психологія як галузь наукового знання: історико-теоретичний вимір : монографія / Іван Данилюк. – Київ : Самміт-Книга, 2010. – 431 с. – Бібліогр.: с. 376-431. – ISBN 978-966-7889-48-7

 3. Карамушка, Людмила Миколаївна. Мотивація підприємницької діяльності : монографія / Л. М. Карамушка, Н. Ю. Худякова ; НАПН України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Укр. Асоц. організацій. психологів та психологів праці. – Київ ; Львів : Сполом, 2011. – 206 с. – Бібліогр.: с. 165-180. – ISBN 978-966-665-555-7

 4. Карамушка, Людмила Миколаївна. Психологія організаційної культури (на матеріалі промислових підприємств) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. М. Карамушка, І. І. Сняданко ; Нац. ун-т "Львів. політехника". Ін-т гуманіт. і соц. наук, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, Укр. Асоц. організацій. психологів та психологів праці. – Київ ; Львів : Край, 2010. – 210 с. – Бібліогр.: с. 168-187. – ISBN 978-966-547-338-1

 5. Плохих, Виктор Владимирович. Психология временной регуляции деятельности человека : монография / Виктор Плохих ; Укр. инж.-пед. акад. – Донецьк : Ландон-ХХI, 2011. – 411 с. – Библиогр.: с. 381-411. – ISBN 978-966-2569-21-6

 6. Практична психологія : навч.-метод. посіб. / [авт. кол.: Н. П. Зубалій, Н. В. Лазарева та ін. ; наук. ред. і відп. за вип.: Н. П. Зубалій] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Ін-т педагогіки і психології. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 426 с. – ISBN 978-966-660-708-2

 7. Словник-довідник психолога-консультанта / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Галиц. ін-т ім. В'ячеслава Чорновола ; [уклад.: Н. В. Гаркавенко та ін. ; наук. ред. В. Г. Панок]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 199 с. – Бібліогр.: с. 188-199. – ISBN 978-966-423-099-2

 8. Ткалич, Маріанна Григорівна. Гендерна психологія : навч. посіб. / М. Г. Ткалич. – Київ : Академвидав, 2011. – 245 с. – (Серія "Альма-матер" : серію засновано в 1999 р.). – Бібліогр.: с. 241-245. – ISBN 978-966-8226-89-2 (серія). – ISBN 978-617-572-014-1

 9. Штифурак, Володимир Сергійович. Психологія сім'ї : навч.-метод. посіб. / В. С. Штифурак. – Вінниця : Планер, 2011. – 321 с. – Бібліогр.: с. 316-320. – ISBN 978-966-2337-31-0


НАУКА. КУЛЬТУРА

 1. Бібліографічний покажчик праць науковців Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (2006-2011 рр.) / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України ; за наук. ред. В. О. Радкевич ; [упоряд.: Косань Д. В., Костюк Ю. О. ; вступ. ст. Радкевич В. О. ; бібліогр. ред.: Горбенко Н. А., Вербова В. В.]. – Наук. вид. – Київ : [б. в.], 2011. – 129 с. – ISBN 978-966-2553-06-2

 2. Завальнюк, Олександр Михайлович. Лідер наукової школи : до 65-річчя від дня народж. і 40-річчя наук.-пед. праці проф. Л. В. Баженова / О. М. Завальнюк, В. С. Прокопчук ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2011. – 179 с. : вкл. л. [18 с.]. – (Серія "Видатні випускники Кам'янець-Подільського державного університету імені Івана Огієнка"). – ISBN 978-966-496-137-7 (Серія). – ISBN 978-966-496-176-6

 3. Паланюк, Неля Анатоліївна. Економічний аналіз : навч. посіб. для студ. аграр. вищ. навч. закл. I-II рівнів акредитації з екон. спец. галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" / Паланюк Н. А. , Петренко В. Г. ; [відп. за вип. : Г. Кураченко ; ред. : Н. М. Салмай]. – Київ : Аграрна освіта, 2010. – 250 с. – Бібліогр.: с. 245-246. – ISBN 978-966-2007-17-6

ФІЛОСОФІЯ. ЛОГІКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. РЕЛІГІЯ

 1. Кавалерова, Ніна Антонівна. Філософсько-освітні горизонти Григорія Сковороди : [монографія] / Н. А. Кавалерова, Н. В. Іванова ; [завідувачка ред. : Т. М. Забанова ; ред. : Н. Я. Рихтік]. – Одеса : Астропринт, 2010. – 151, [1] с. – Бібліогр.: с. 140-161. – ISBN 978-966-190-374-5

 2. Клименюк, Александр Валерианович. Знание, познание, когниция : [монография] / Клименюк А. В. . – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 303 с. – Бібліогр.: с. 296-302. – ISBN 978-966-07-1768-8СУСПІЛЬНІ НАУКИ

  1. Акмеологія - наука ХХІ століття : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 лют. 2011 р. / Київ. ун-т ім. Бориса Гринченка, Укр. акад. акмеол. наук ; [заг. ред. В. О. Огнев'юка ; редкол.: Л. Л. Хоружа, В. І. Перевозчиков, Н. М. Віннікова]. – Київ : Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2011. – 229 с. – Бібліогр. у кінці ст.

  2. Аткинсон, Мэрилин. Наука и искусство коучинга: Внутренняя динамика = Art & Science of Coaching: Inner Dynamics. [Кн. 1] / Мэрилин Аткинсон, Рэй Т. Чойс ; [под ред. Анжелы Ястреб ; пер. с англ.]. – Киев : Companion Group, 2010. – 205 с. – Библиогр.: с. 202-204. – ISBN 978-0-9783704-1-1 (англ.). – ISBN 978-966-1629-04-1

  3. Аткинсон, Мэрилин. Наука и искусство коучинга: Пошаговая система коучинга = Art & Science of Coaching: Step By Step. [Кн. 2] / Мэрилин Аткинсон, Рэй Т. Чойс ; [под ред. Анжелы Ястреб ; пер. с англ.]. – Киев : Companion Group, 2010. – 251 с. – Библиогр.: с. 247-249. – ISBN 978-0-9783704-0-4 (англ.). – ISBN 978-966-1629-03-4

  4. Брендинг міст: досвід країн Вишеградської групи для України / Ін-т трансформації суспільства ; [за заг. ред. О. І. Соскіна]. – Київ : [б. в.], 2011. – 80 с. : фотогр. – Бібліогр.: с. 78. – ISBN 978-966-8534-09-6

  5. Видатні фінансисти та сучасна практика : енциклопед. довід. / [ред. рада : Фещенко Володимир Володимирович, Бурмака Микола Олексійович, Загребной Вадим Миколайович та ін. ; за ред. В. Фещенка ; кер. проекту : Фещенко В. В.]. – [Київ] : Укр. агенство фінанс. розвитку, [2011]. – 391 с. – (Серія "Фінансові операції" : бібліотека фахівця). – ISBN 978-966-96819-8-0

  6. Глобальні проблеми світу : атлас / The world bank Washington ; дизайн Harper Сollins Publisners ; фото на обкл. Білла Росса/Corbis. – Київ : Картографія, 2009. – 144 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-475-396-5. – ISBN 978-0-8213-7603-4. – ISBN 978-0-8213-7604-1

  7. Основи державного управління: організаційні структури та фінансовий контроль / [Жак Ціллер, Гаррі Гавенс та ін. ; пер. Ірини Чуприної]. – Київ : Центр адаптації держ. служби до стандартів Європ. Союзу, 2010. – 208 с. – (Серія "Бібліотека молодого державного службовця"). – ISBN 978-966-8918-29-2

  8. Савченко, Андрій Володимирович. Кримінальне право України : посіб. для підготовки до держ. екзаменів / А. В. Савченко, В. В. Кузнецов ; Нац. акад. внутріш. справ. – Навч. вид. – Київ : О. С. Ліпкан, 2011. – 182 с. – Бібліогр.: с. 169-173. – Авт. зазначені на обкл. – ISBN 978-966-2439-21-2

  9. Соціально-психологічна профілактика порушень адаптації молоді до повсякденного стресу : метод. рек. / НАПН України. Ін-т соц. і політич. психології ; [за наук. ред. Т. М. Титаренко]. – Київ : Міленіум, 2010. – 83 с. – Бібліогр.: с. 80-83. – ISBN 978-966-8063-90-10ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. МЕДИЦИНА

  1. Беденко, Марко Васильович. Барвисті задачі. 4 клас : збірник задач / Марко Беденко. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 87, [1] с. – (Серія "Математика з усмішкою" : заснована 2002 р.). – ISBN 966-692-059-Х (серія). – ISBN 978-966-10-0560-9

  2. Возняк, Григорій Михайлович. Настільна книга вчителя. Математика. 5 клас / Григорій Возняк, Олена Фурман ; [ред. Олег Чиж ; літ. ред. Людмила Олійник ; обкл. Світлани Бєдної]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. – 159 с. – Бібліогр.: с. 156. – ISBN 978-966-07-1879-1

  3. Головко, Зоя Лук'янівна. Математика. 1-4 класи : тематичні та підсумкові роботи / З. Л. Головко, Н. Я. Походжай, С. І. Рябова. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 80 с. – ISBN 978-966-10-1831-9

  4. Дюпен, Шарль П'єр Франсуа. Геометрія мистецтв і ремесел / Шарль П'ер Франсуа Дюпен ; пер. з фр., передм., біогр. нарис, заг. ред. та прим. В. О. Тадеєва. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2010]. – 334 с. – (Серія "Класики популяризації науки" : заснована 2007 року). – ISBN 978-966-408-435-9 (серія). – ISBN 978-966-10-1433-5

  5. Канюк, О. Л. Німецько-український та українсько-німецький математичний словник = Deutsch-ukrainisches und ukrainisch-deutsches mathematisches Worterbuch / О. Л. Канюк, Н. В. Кіш ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Ліра, 2011. – 32 с. – Бібліогр.: с. 32. – Назва на обкл. нім. мовою. – ISBN 978-617-596-030-1

  6. Клочко, Ігор Якович. Нестандартна математика. 7 клас : тест. завдання : посіб. для підготов. до мат. турнірів та олімпіад / І. Я. Клочко ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Володимир Дячун ; ілюстр. Ані Клочко ; худож. обкл. Ростислав Крамар]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2010]. – 127 с. – (Готуємося до математичних турнірів). – Бібліогр.: с. 127. – ISBN 978-966-10-1524-0. – ISBN 978-966-10-0742-9 (серія)

  7. Косоротова, Євгенія Іванівна. Математична логіка. 2 клас : навч. посіб. / Є. І. Косоротова, С. І. Якименко. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2010]. – 77, [2] с. – ISBN 978-966-10-0799-3

  8. Косоротова, Євгенія Іванівна. Математична логіка. 3 клас : навч. посіб. / Є. І. Косоротова, С. І. Якименко. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2010]. – 85, [2] с. – ISBN 978-966-10-0800-6

  9. Косоротова, Євгенія Іванівна. Математична логіка. 4 клас : навч. посіб. / Є. І. Косоротова, С. І. Якименко. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2010]. – 77, [2] с. – ISBN 978-966-408-474-8

  10. Математика. Словник шкільної термінології / [Чепіга Ю. В.]. – Харків : Торсінг плюс, [2010]. – 382, [1] с. – ISBN 978-966-404-464-3

  11. Основи здоров'я : підруч. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. М. Бібік [та ін.]. – 3-тє вид. – Київ : Генеза, 2011. – 143 с. – ISBN 978-966-504-748-3

  12. Фізика. Словник шкільної термінології / [Глейзер Н. В.] . – Харків : Торсінг плюс, [2010]. – 383 с. – ISBN 978-617-030-030-0

  13. Хімія. Словник шкільної термінології / [Гранкіна Т. М.]. – Харків : Торсінг плюс, [2010]. – 383 с. – ISBN 978-617-030-032-4


МИСТЕЦТВО. СПОРТ

  1. Ткаченко, Віктор Тимофійович. Практикум з легкої атлетики : практикум з легкої атлетики : галузь знань: 0102. "Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини" : напрям підготов.: 6010201. "Фізичне виховання" : [навч. посіб.] / В. Т. Ткаченко ; голов. ред. : Наталія Перинська ; дизайн обкл. : Ігор Максимчук ; випуск. ред. : Олександр Баранов ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Інститут соц. та мистец. освіти, ф-т фіз. виховання, Каф. спорт. дисциплін. – Київ : Освіта України, 2011. – 266 с. : іл. – ISBN 978-966-188-186-9

  2. Урбшайт, Эрика. Преподавание рукоделия. Опыт вальдорфской школы / Эрика Урбшайт ; пер. с нем. Татьяны Пузановой. – Киев : Наири, 2011. – 107 с. – ISBN 978-966-8838-50-7


МОВА. ЛІТЕРАТУРА

  1. Англійська мова. 4 курс : підруч. для студ. вищ. навч. закл. України / М. О. Возна, О. Гапонів, Н. М. Антонюк та ін. ; за заг. ред. В. І. Карабана ; [ред : С. І. Мазур]. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 434 с. – ISBN 978-966-382-162-7

  2. Барановська, Тетяна Володимирівна. Граматика англійської мови = Exercises in English Grammar : зб. вправ : навч. посіб. / Т. В. Барановська. – Вид. 2-ге, випр. та допов. – Київ : Логос-М, 2011. – 382, [1] с. – (Серія "Учням та абітурієнтам" : заснована у 1997 р.). – ISBN 966-509-066-6

  3. Васильченко, В'ячеслав Миколайович. Українське мовлення : 100 самодиктантів для роботи над удоскон. писемної грамотності : навч. посіб. / В'ячеслав Васильченко. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2010]. – 159 с. – (Серія "Сам собі репетитор" : заснована 2004 р.). – Бібліогр.: с. 155. – ISBN 978-692-634-2 (серія). – ISBN 978-966-10-1223-2

  4. Вашуленко, Николай Самойлович. Послебукварик. 1 класс / Н. С. Вашуленко, В. О. Науменко, М. Д. Захарийчук. – Киев : Літера, [2011]. – 111 с. – ISBN 978-966-178-160-2

  5. Горак, Роман Дмитрович. Кров на чорній ріллі : есе-біографія Василя Стефаника / Роман Горак. – Київ : Академія, 2010. – 601, [2] с. – ISBN 978-966-580-340-9

  6. Грицюк, Ігор Васильович. Довідник з граматики німецької мови / Ігор Грицюк ; [ред. Оксана Пилипів ; літ. ред. укр. тексту Оксана Давидова ; дизайн обкл. Світлана Бєдна]. – [2-ге вид., випр. й допов.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. – 287 с. – Бібліогр.: с. 285. – ISBN 978-966-07-1867-8

  7. Грицюк, Ігор Васильович. Німецька мова : репетитор / Ігор Грицюк ; [літ. ред. україномовного тексту Людмила Олійник ; дизайн обкл. Світлана Бєдна]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. – 191 с. – Бібліогр.: с. 190. – ISBN 978-966-07-1905-7

  8. Грицюк, Ігор. Поговорімо [тобто поговоримо] німецькою! : 160 усних розмовних тем = Sprechen wir Deutsch! : 160 Gesprachsthemen / Ігор Грицюк ; [ред. Леся Вознюк ; ред. укр. тексту Маргарита Більчук ; ред. нім. тексту: Маттіас та Оксана Дворак ; обкл. Світлани Бєдної]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 287 с. – ISBN 978-966-07-1723-7

  9. Должикова, Тетяна Іванівна. Лінгвістичний аналіз художнього тексту : навч. посіб. / Т. І. Должикова, Т. П. Терновська. – Київ : Ленвіт, 2011. – 132 с. – ISBN 978-966-8995-51-4

  10. Князян, Маріанна Олексіївна. Домашнє читання : навч. посіб. для студ. від-ня фр. філол. ф-ту РГФ / М. О. Князян, І. В. Панченко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одесса : Астропринт, 2010. – 95 с. – Бібліогр.: с. 94. – ISBN 978-966-190-420-9

  11. Кубішин, Лариса Василівна. Українська мова. 8 клас : тест-контроль / Лариса Кубішин ; [ред. Людмила Олійник ; літ. ред. Маргарита Більчук ; обкл. Світлани Бєдної]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. – 63 с. – (Формат ЗНО). – ISBN 978-966-07-1876-0

  12. Мельничайко, Олександра Іванівна. Навчально-тренувальні вправи з синтаксису складного речення з принагідним повторенням синтаксису простого речення, будови слова і словотвору / О. І. Мельничайко, М. Й. Криськів. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 87, [1] с. – (Серія "Сам собі репетитор" : заснована 2004 р.). – ISBN 978-629-634-2 (серія). – ISBN 978-966-10-1702-2

  13. Мовленнєві жанри в міжкультурній комунікації : [монографія] / Р. Помірко, Ф. Бацевич, А. Паславська та ін. ; [відп. за вип. : Павло Лозинський ; редагування : Анна Весній ; обкл. : Руслан Водолазський] . – Львів : ПАІС, 2010. – 279 с. – Бібліогр.: с. 252-256. – ISBN 978-96601585-46-0

  14. Моргало, Алла Степанівна. Українська мова. Диференційовані завдання до вправ. 4 клас / А. С. Моргало, О. В. Кравчук. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2010]. – 112 с. – ISBN 978-966-10-1111-2

  15. Пентилюк, Марія Іванівна. Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики : зб. ст. / Марія Іванівна Пентилюк. – Київ : Ленвіт, 2011. – 255 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-8995-53-8

  16. Степаненко, Микола Іванович. Літературний простір "Щоденників" Олеся Гончара : монографія / Микола Степаненко ; [ред. : Роман Сітарчук ; відп. за вип. : Гліб Кудряшов]. – Полтава : АСМІ, 2010. – 527 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-182-080-6

  17. Трунова, Валентина Андріївна. Чарівний дзвіночок. 2 клас : хрестоматія для позаклас. читання : до прогр. серед. загальноосвіт. шк. з укр. мовою навчання / В. А. Трунова. – Одеса : Астропринт, 2010. – 143 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-190-336-3

  18. Тучапська, Ганна Василівна. Українська мова. 4 клас: не лише домашні завдання / Г. В. Тучапська. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 205, [2] с. – Бібліогр.: с. 206. – ISBN 978-966-10-0938-6

  19. Тучина, Наталія Василівна. Short stories with pleasure : [Pre-Intrmediate level : Student's book] / Н. В. Тучина, Т. К. Меркулова, В. С. Кузьміна. – Київ : Національний книжковий проект, 2010. – 271 с. – ISBN 978-966-339-772-6

  20. Тучина, Наталія Василівна. Short stories with pleasure : [Pre-Intrmediate level : Teacher's book] / Н. В. Тучина, Т. К. Меркулова, В. С. Кузьміна. – Київ : Національний книжковий проект, 2010. – 479 с. – ISBN 978-966-339-829-7

  21. Українська мова. 10 клас : тест-контроль : академ. рівень / [у посібнику використано матеріали для контрольних робіт з української мови, підготовлені учителями шкіл м. Тернополя: Л. А. Тарасюк, С. П. Кучерук та ін. ; ред. Галина Хмарна ; літ. ред. Оксана Давидова ; обкл. Світлани Бєдної]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. – 63, [1] с. – (Формат ЗНО). – ISBN 978-966-07-1892-0

  22. Хофманн, Ханс Г. Самоучитель английского языка : практ. курс : [учеб. пособие] / Ханс Г. Хофманн ; [под ред. Смирновой К. Е. ; пер. и адаптация : Петренко О. В., Гуляницкая И. А.]. – [Изд. 3-е, испр.] . – Киев : Методика, [2007]. – 267 с. : ил. – ISBN 3-468-26121-7. – ISBN 978-966-7269-28-9

  23. Шкільний орфографічний словник української мови: понад 16 000 слів / [укладання Л. Олійник]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. – 349, [1] с. – (Моя кишенькова книжечка). – ISBN 978-966-07-1855-5

  24. Шкільний словник фразеологізмів української мови : понад 5 000 фразеологізмів та крилатих висловів / [уклад.: О. Давидова]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 447 с. – (Моя кишенькова книжечка). – Бібліогр.: с. 444. – ISBN 978-966-07-1670-4географія


  1. Атлас мира : карты и справоч.-географ. данные по странам. – 2-е изд., испр. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2010. – 192 с. : карты. – ISBN 978-966-14-0867-7 (Украина). – ISBN 978-5-9910-1217-1 (Россия)

  2. Гілецький, Йосип Романович. Економічна і соціальна географія світу. 10 клас : зб. тестів / Й. Р. Гілецький, О. І. Слюсар, С. В. Бович ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред.: Василь Герасимчук, Донара Пендзей ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2010]. – 207, [1] с. – ISBN 978-966-10-1270-6

ІСТОРІЯ

  1. Головченко, Володимир Іванович. Нова історія Азії та Африки: колоніальний Схід (кінець ХIХ-друга третина ХХ ст.) : навч. посіб. для студентів гуманіт. спец. вищ. навч. закл. / В. І. Головченко, В. А. Рубель. – Київ : Либідь, 2010. – 519 с. – Бібліогр.: с. 514-519. – ISBN 978-966-06-0576-3

  2. Дмитренко, Алла Адамівна. Декоративно-вжиткове мистецтво України : робоча прогр. для студ. спец. "Музейна справа і охорона пам'яток історії та культури" / А. А. Дмитренко ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. – 32, [1] с. – Бібліогр.: с. 25-32

  3. Дмитренко, Алла Адамівна. Українська етнографія : навч. програма для студ. спец. "Музейна справа і охорона пам'яток історії та культури" / А. А. Дмитренко ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. – 33, [1] с. – Бібліогр.: с. 22-33

  4. Дмитренко, Алла Адамівна. Українська етнографія : робоча програма для студ. спец. "Музейна справа і охорона пам'яток історії та культури" / А. А. Дмитренко ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. – 42 с.

  5. История Украины : универс. ил. справочник / [В. К. Губарев]. – Донецк : БАО, 2010. – 573, [1] с. – ISBN 978-966-481-358-4


ЛІТЕРАТУРА УНІВЕРСАЛЬНОГО ЗМІСТУ

  1. Энциклопедия царей и императоров: Россия. IX-XX вв. / [фот.: В. В. Благов и др.]. – [Б. г.] : РООССА, [2011]. – 282, [8] с. : цв. ил. – ISBN 978-5-91926-025-7

Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної
files -> Освіта. Виховання. Навчання акопян, Валерій Григорович
files -> Освіта. Виховання. Навчання адаменко, Л. В
files -> Освіта. Виховання. Навчання братко, Валентина Олександрівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання аналітичні накази за
files -> Освіта. Виховання. Навчання
files -> Освіта. Виховання. Навчання авраменко, Олександр Миколайович
files -> Освіта. Виховання. Навчання алєксєєва, Ірина Володимирівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання
files -> Освіта. Виховання. Навчання байкіна, Ніна Григорівна


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка