Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, ВікторСкачати 277.66 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації06.05.2016
Розмір277.66 Kb.
  1   2   3
ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ

 1. Андрущенко, Віктор. Наш університет : Дорога до Храму... / Віктор Андрущенко. - [Київ] : [б. в.], [2009]. - 319 с. - 175-й річниці від дня заснування університету . - ISBN 978-966-2315-04-2

 2. Антонець, Михайло Якович. Проблеми діяльності вчителя у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського : [монографія] / Михайло Антонець. - Київ : Четверта хвиля, 2009. - 191 с. - Бібліогр.: с. 182-191. - ISBN 978-966-529-211-1

 3. Блой, Вернер. Взгляд за ограждение... Автоматизация здания и интеграция профессий : метод. пособие / Вернер Блой ; АПН України, Товарищество техн. сотрудничества Германии. - [Киев] : [б. и.], [2009]. - 104 с. - Укр.-немец. проект "Реформа проф.-техн. образования с учетом энергоэффективности". - ISBN 3-87125-056-2

 4. Буквар : [навч.-метод. посіб.] / [наук. консультант О. В. Ожигова ; відп. ред. О. Донічева]. - 2-ге вид., випр. та допов. - [Київ] : Країна Мрій, [2009]. - 77, [2] с. - ISBN 978-966-424-191-2

 5. Горецький, Петро Йосипович. Словник термінів педагогіки, психології та шкільного адміністрування / П. Горецький ; НАН України, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. - Відтворення вид. 1928 р. - Київ : [б. в.], 2008. - 111, [1] с. - (Сер. "Із словникової спадщини" ; вип. 2). - Відтворення видання 1928 р. - ISBN 978-966-02-5067-3 (серія). - ISBN 978-966-02-5070-3

 6. Дембицька, Наталія Миколаївна. Організація наукового дослідження : навч.-метод. комплекс / Н. М. Дембицька, О. І. Бондарчук, В. В. Москаленко ; АПН України, Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. - Київ : [б. в.], 2007. - 59 с. - Бібліогр. у кінці розд.

 7. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України (Київ). Педагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. пр. Вип. 1 / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України, Благодій. фонд ім. Антона Макаренка ; [голов. ред. Світлана Сисоєва ; заст. голов. ред.: Нелі Абашкіна, Георгій Балл ; редкол.: Сергій Болтівець та ін.]. - Київ : ЕКМО, 2009. - 271 с. - Бібліогр. у кінці ст. - Заснований з 2002 р.

 8. Інститут проблем виховання АПН України (Київ). Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. Вип. 11 / Мін-во освіти і науки України, АПН України, Інститут проблем виховання АПН України (Київ) ; [редкол.: О. В. Сухомлинська, І. Д. Бех, А. Й. Сиротенко та ін.]. - Київ : [б. в.], 2008. - 449 с. - ISBN 978-966-189-005-2

 9. Інститут проблем виховання АПН України (Київ). Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. Вип. 12. Кн. 1 / Мін-во освіти і науки України, АПН України, Інститут проблем виховання ; [редкол.: О. В. Сухомлинська, І. Д. Бех, А. Й. Сиротенко та ін.]. - Київ : [б. в.], 2008. - 481, [6] с. - Бібліогр. у кінці ст. - ISBN 978-966-2903-35-5

 10. Інститут проблем виховання АПН України (Київ). Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. Вип. 12. Кн. 2 / Мін-во освіти і науки України, АПН України, Інститут проблем виховання ; [редкол.: О. В. Сухомлинська, І. Д. Бех, А. Й. Сиротенко та ін.]. - Київ : [б. в.], 2008. - 483, [4] с. - ISBN 978-966-2903-36-2

 11. Інститут спеціальної педагогіки АПН України (Київ). Теорія практика олігофренопедагогіки : Зб. наук. пр. Вип. 1 / Ін-т спец. педагогіки АПН України ; [редкол.: В. І. Бондар та ін. ; за ред. В. В. Золотоверх]. - Київ : Актуальна освіта, 2006. - 160, [1] с. - Бібліогр. у кінці ст. - ISBN 966-8663-18-7

 12. Наукова школа академіка Алли Богуш : [монографія] / [упоряд. і заг. ред. А. М. Богуш]. - Київ : Слово, 2009. - 526, [1] с. : кольор. фотогр. - ISBN 978-966-194-021-4

 13. Национальная академия наук Украины, 1918-2008 : К 90-летию со дня основания / НАН Украины, Нац. биб-ка Украины им. В. И. Вернадского ; [редкол.: Б. Е. Патон (гл. ред.), зам. гл. ред.: А. П. Шпак, А. Г. Наумовец, В. Д. Походенко и др. ; отв. секр. В. Л. Богданов ; чл. редкол.: С. А. Андронати , Н. В. Багров, А. Ф. Булат и др. ; авт. кол.: А. С. Онищенко, М. В. Попович, В. Л. Богданов и др.]. - Киев : [б. и.], 2008. - 669 с. - ISBN 978-966-02-5009-3

 14. Національна ідея в становленні громадянина-патріота України : програм.-вихов. контекст / [авт.: І. Д. Бех, К. І. Чорна ; рец.: Г. А. Назаренко, В. М. Мельниченко] ; АПН України, Ін-т проблем виховання АПН України. - Київ : [б. в.], 2008. - 40 с. - Бібліогр.: с. 38. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк.

 15. Оржеховська, В. М. Профілактика девіантної поведінки неповнолітніх : [навч. посіб.] / Оржеховська В. М., Федорченко Т. Є. ; Ін-т проблем виховання АПН України. - Черкаси : [б. в.], 2008. - 374 с. - Бібліогр.: с. 369-374. - ISBN 978-966-493-119-6

 16. Отич, Олена Миколаївна. Мистецтво у системі розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання: теоретичний і методичний аспекти : монографія / О. М. Отич ; [наук. ред. І. А. Зязюн] ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. - Чернівці : Зелена Буковина, 2007. - 751 с. - Бібліогр.: с. 690-742. - ISBN 978-966-8410-45-9

 17. Пащенко, Ольга Василівна. Науково-методичні матеріали до навчального модуля "Децентралізація управління професійним навчанням в Україні" : навч. тренінг для системи підвищ. кваліфікації кер. та пед. кадрів проф. освіти / О. В. Пащенко, Г. Г. Русанов ; АПН України, Ун-т менеджменту освіти АПН України, держ. вищ. навч. закл., Укр.-канад. проект "Децентралізація управління проф. навчанням в Україні". - Київ : [б. в.], 2008. - 116 с. - Бібліогр.: с. 36

 18. Погляд у майбутнє (штрихи до педагогічного портрета професора П. І. Сікорського) / АПН України, Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти АПН України, Львів. крайове т-во "Рідна школа" ; [упоряд.: В. Э. Робак, А. В. Литвин, Г. С. Дегтярьова]. - Львів : [б. в.], 2009. - 184 с. : кольор. фотогр. - ISBN 5-7620-15-8

 19. Полтавський державний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка. Природничий факультет: історія та сьогодення : до 95-річчя Полтав. держ. пед. ун-ту ім. В. Г. Короленка та 90-річчя природ. ф-ту / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; за заг. ред. М. В. Гриньової ; [упоряд.: Гриньова М. В. та ін.]. - Полтава : [б. в.], 2009. - 238 с.

 20. Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти : Матеріали шост. Ірпін. міжнар. пед. читань, 22-23 трав. 2008 р. / АПН України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь : [б. в.], 2008. - 661 с. - : Матеріали шостих Ірпінських міжнародних педагогічних читань на тему: "Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти". - Бібліогр. у кінці ст. - ISBN 978-966-337-137-5

 21. Проблеми освіти у Польщі та в Україні в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 22-24 квіт. 2009 р. / АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України, Вища пед. шк. Польс. спілки вчителів, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка ; [наук. рада: Василь Кремень (голова), Тадеуш Левовицький (співголова), Іван Зязюн та ін.] ; за ред.: Василя Кременя, Тадеуша Левовицького, Світлани Сисоєвої. - Київ ; Житомир : КІМ, 2009. - 799 с. + 1 бр. - Бібліогр. у кінці ст. - ISBN 978-966-1547-31-4

 22. Професійне самовизначення особистості в системі "людина-техніка": еколого-аграрний напрям : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 24-25 січ. 2008 р. / Мін-во аграр. політики України, Ін-т проф. освіти і освіти дорослих АПН України, Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т ; [редкол.: Бахмат Микола Іванович, Побірченко Неоніла Антонівна, Дуганець Віктор Іванович та ін. ; за ред. М. І. Бахмата ; відп. за вип. О. П. Ляска] . - Кам'янець-Подільський : [Сисин О. В.], 2008. - 114, [2] с. - Бібліогр. у кінці ст.

 23. Рева, Юрій Васильович. Інтегрально-конгломераційний вплив на особистість школяра в технологіях освітянського простору : наук.-метод. посіб. / Ю. В. Рева ; Криворіз. держ. пед. ун-т. - Кривий Ріг : [б. в.], 2009. - 383 с. : портр. - ISBN 966-7406-29-6

 24. Розвиток післядипломної педагогічної освіти України в умовах інтеграції : матеріали щоріч. звіт. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 15-річчю АПН України, 11-12 квіт. 2007 р. : наук. вид. / Мін-во освіти і науки України, АПН України, Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України, Донец. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [орг. ком.: Олійник В. В. (голова), Семиченко В. А., Чернишов О. І. та ін.]. - Донецьк : [б. в.], 2007. - 387 с. - Бібліогр. у кінці ст.

 25. Сергеєва, Лариса Миколаївна. Науково-методичні матеріали до навчального модуля "Децентралізація управління професійним навчанням в Україні" : конспект лекції та спецкурсу для системи підвищ. кваліфікації керів. та пед. кадрів проф. освіти / Л. М. Сергеєва, Г. Г. Русанов ; АПН України, Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти". - Київ : [б. в.], 2008. - 116 с. - (Україно-канадський проект "Децентралізація управління професійним навчанням в Україні")

 26. Сергеєва, Лариса Миколаївна. Підвищення кваліфікації заступників директорів з навчальної роботи ВНЗ I-II рівнів акредитації за очно-дистанційною формою навчання : навч.-метод. комплекс / Л. М. Сергеєва, Т. В. Пустова, О. В. Пащенко ; Ун-т менеджменту освіти АПН України. - Київ : [б. в.], 2008. - 84 с. - Бібліогр. у кінці глав

 27. Сисоєва, Світлана Олександрівна. Методичні рекомендації з вивчення навчального курсу "Психологія та педагогіка" : для студ. вищ. навч. закл. непед. профілю дистанц. форми навчання / С. О. Сисоєва, Т. Б. Поясок ; АПН України, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих АПН України, Кременчуц. ін-т Дніпропетр. ун-ту економіки та права. - Кременчук : [б. в.], 2008. - 58 с. - Бібліогр.: с. 57

 28. Сисоєва, Світлана Олександрівна. Освіта і особистість в умовах постіндустріального світу : [монографія] / Світлана Сисоєва ; АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. - Київ : [б. в.], 2008. - 323 с. - Бібліогр.: с. 312-323. - ISBN 966-2954-47-3

 29. Сисоєва, Світлана Олександрівна. Педагогічний експеримент у наукових дослідженнях неперервної професійної освіти : навч.-метод. посіб. / С. О. Сисоєва, Т. Є. Кристопчук ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. - Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2009. - 458 с. - Бібліогр.: с. 450-458. - ISBN 978-966-361-368-0

 30. Сисоєва, Світлана Олександрівна. Тести для контролю знань з навчального курсу "Психологія та педагогіка" : для студ. вищ. навч. закл. непед. профілю традиц. та дистанц. форм навчання / С. О. Сисоєва, Т. Б. Поясок ; АПН України, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих АПН України, Кременчуц. ін-т Дніпропетров. ун-ту економіки та права. - Кременчук : [б. в.], 2008. - 42 с. - Бібліогр.: с. 42

 31. Сліпчишин, Лідія Василівна. Вивчення загальнотехнічних дисциплін у професійно-технічних навчальних закладах: гуманітарно-інтегративний підхід : [монографія] / Л. В. Сліпчишин ; [рец.: І. М. Козловська, Д. І. Коломієць, Г. М. Пастух]. - Львів : Сполом, 2007. - 256 с. - Бібліогр.: с. 164-180. - ISBN 978-966-665-480-2

 32. Сліпчишин, Лідія Василівна. Психолого-педагогічні основи впровадження сучасних підходів до навчання у ПТНЗ : [навч.-метод. посіб.] / Сліпчишин Л. В. ; Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти АПН України, Упр. проф.-техн. освіти, координації діяльн. вищ. навч. закл. та науки. - Львів : Сполом, 2008. - 146 с. - Бібліогр.: с. 75-77. - Авт. зазначений на обкл. - ISBN 978-966-665-572-4

 33. Сліпчишин, Лідія Василівна. У пошуках гармонії : навч.-метод. посіб. / Л. В. Сліпчишин. - [2-ге вид., допов.]. - Львів : Сполом, 2008. - 175 с. - Бібліогр.: с. 174-175. - ISBN 978-966-665-575-5

 34. Снісаренко, Ольга Степанівна.Сучасні орієнтири студентського самоврядування : метод. посіб. / О. С. Снісаренко, Л. П. Сніцар ; АПН України, Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. - Київ : [б. в.], 2007. - 91 с. - Бібліогр.: с. 87-88

 35. Солодков, Василь Трохимович. Політологія : навч.-метод. комплекс / В. Т. Солодков, В. П. Єфремов ; Ун-т менеджменту освіти АПН України. - Київ : [б. в.], 2008. - 64 с. - Бібліогр.: с. 62-63

 36. Студентське самоврядування : навч.-метод. комплекс для студ. вищ. навч. закл. (I-IV рівнів акредитації) / АПН України, Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України ; [Даниленко Л. І., Єльникова Г. В., Молчанова А. О. та ін.]. - Київ : Ніка-Центр, 2007. - 95 с. - (Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй) (ГО інформаційно-консультативний центр "Міжнародна освіта") (Проект "Створення безпечного середовища для молоді України"). - Бібліогр. у кінці глав. - ISBN 978-966-521-469-4

 37. Студентське самоврядування : навч.-метод. комплекс для кер. кадрів вищ. навч. закл. I-IV рівнів акредитації у системі післядиплом. пед. освіти / АПН України, Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України ; [Даниленко Л. І., Єльникова Г. В., Молчанова А. О. та ін.]. - Київ : Ніка-Центр, 2007. - 94 с. - Бібліогр. у кінці глав. - ISBN 978-966-521-470-0

 38. Суцвіття / [авт. ідеї - Хайруліна В. М. ; за ред. В. М. Хайруліної ; Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського]. - Київ : [б. в.], 2008. - 67 с. : кольор. фотогр. - До 90-річчя В. О. Сухомлинського та 20-річчя Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського

 39. Усі ВНЗ України 2010-2011 : довід. абітурієнта / [кер. проекту: Неля Колесниченко, Вікторія Колесниченко]. - Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2010. - 766 с. - ISBN 978-966-404-896-2

 40. Флегонтова, Н. М. Словник-довідник термінів педагогічного маркетингу / Н. М. Флегонтова ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. - Київ : Освіта України, 2008. - 77, [1] с. - Бібліогр.: с. 77-78. - ISBN 978-966-188-000-8

 41. Флегонтова, Наталія Миколаївна. Збірник програм з української мови / Н. М. Флегонтова ; АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Чернівці : Зелена Буковина, 2009. - 69 с. - Бібліогр.: с. 68. - ISBN 978-966-8410-62-3

 42. Фомічова, Людмила Іванівна. Розвиток слухового сприймання : підруч. для 1 кл. шкіл для дітей зі зниженим слухом / Л. І. Фомічова, В. Л. Котова, І. І. Цуканова. - Київ : РВЦ "Проза", 2008. - 207 с. : кольор. іл. - ISBN 966-7073-04-1

 43. Формування мовної особистості на різних вікових етапах : монографія / [А. М. Богуш, О. С. Трифонова, О. І. Кисельова та ін.] ; Півден. Наук. центр АПН України. - Одеса : [б. в.], 2008. - 271 с. - Бібліогр. у кінці ст. - ISBN 978-966-2023-67-4

 44. Хохліна, Олена Петрівна. Корекційна спрямованість трудового навчання в допоміжній школі : Навч.-метод. посіб. / О. П. Хохліна ; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. - К. : Імідж-Принт, 2006. - 175, [1] с. : мал. - ISBN 966-96753-0-8


Автореферати дисертацій

 1. Багінська, Ольга Володимирівна. Особистісно орієнтоване навчання руховим діям дітей 5-6 років в умовах дошкільного навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Багінська Ольга Володимирівна ; Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Київ : [б. в.], 2008. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17-18

 2. Бадьора, Сергій Миколайович. Проблеми попередження девіантної поведінки вихованців режимних установ для неповнолітніх в історії вітчизняної педагогіки (ІІ половина ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Бадьора Сергій Миколайович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2009. - 19 с. - Бібліогр.: с. 17

 3. Барліт, Оксана Олександрівна. Аксіологічні засади ставлення школярів до природи у вітчизняній педагогічній теорії та практиці (кінець ХІХ - початок ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Барліт Оксана Олександрівна ; Мелітоп. держ. пед. ун-т. - Кіровоград : [б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-17

 4. Близнюк, Світлана Олександрівна. Розвиток змісту шкільного курсу хімії у Великій Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Близнюк Світлана Олександрівна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди". - Київ : [б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15-17

 5. Бобилева, Яна В'ячеславівна. Проблеми підготовки майбутніх учителів трудового навчання в педагогічній спадщині Д. Тхоржевського : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Бобилева Яна В'ячеславівна ; Слов'ян. держ. пед. ін-т. - Полтава : [б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15-17

 6. Бондар, Тамара Іванівна. Тенденції розвитку студентського самоврядування в системі вищої освіти США : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Бондар Тамара Іванівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Кіровоград : [б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-17

 7. Бурдейна, Наталія Борисівна. Методичні основи створення та використання навчального комплекту з фізики для студентів вищих будівельних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Бурдейна Наталія Борисівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15-17

 8. Василенко, Ніна Василівна. Формування орфоепічних умінь і навичок з української мови в арабськомовних студентів : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Василенко Ніна Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2008. - 22 с.

 9. Воєвідко, Людмила Миколаївна. Методика використання українських виконавських традицій кінця ХІХ - початку ХХ сторіччя у фаховій підготовці майбутнього вчителя музики : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Воєвідко Людмила Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2010. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15-17

 10. Гавриленко, Лариса Миколаївна. Методика формування основ вокальної культури молодших школярів у школах мистецтв : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Гавриленко Лариса Миколаївна ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Київ : [б. в.], 2010. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17

 11. Год, Наталія Володимирівна. Моральне виховання особистості в педагогічній системі гуманіста Еразма Роттердамського : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Год Наталія Володимирівна ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : [б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17-18

 12. Годованюк, Тетяна Леонідівна. Методика індивідуального навчання історії математики студентів педагогічних університетів : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Годованюк Тетяна Леонідівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-18

 13. Гончарук, Ольга Валеріївна. Формування самосвідомості учнів початкової школи у процесі навчання інтегрованих предметів : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Гончарук Ольга Валеріївна ; Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. - Миколаїв : [б. в.], 2010. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-18

 14. Грамбовська, Лариса Володимирівна. Особистісно орієнтоване навчання геометрії в основній школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Грамбовська Лариса Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-18

 15. Жабєєв, Георгій Володимирович. Методика використання інтернет-ресурсів у процесі профільного навчання фізики : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Жабєєв Георгій Володимирович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-18

 16. Дьоміна, Ганна Анатоліївна. Розвиток особистісної зрілості старшокласників щодо подружнього життя : автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Г. А. Дьоміна Ганна Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2008. - 21 с.

 17. Журавльова, Лариса Станіславівна. Розвиток мовлення у старших дошкільників із заїканням засобами музично-дидактичних ігор : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Журавльова Лариса Станіславівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2009. - 23 с. - Бібліогр.: с. 19-20

 18. Зімниця, Євгенія Анатоліївна. Педагогічні умови формування ергономічних компетенцій у майбутніх учителів початкових класів : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Зімниця Євгенія Анатоліївна ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : [б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17-18

 19. Засєкіна, Тетяна Миколаївна. Використання системи дидактичних засобів в умовах диференційованого навчання фізики : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Засєкіна Тетяна Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15-17

 20. Калініченко, Олена Миколаївна. Методика застосування ациклічних навантажень з різними обсягами рухової активності молодших школярів на уроках фізичної культури : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Калініченко Олена Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2009. - 22 с. - Бібліогр.: с. 17-19

 21. Коломієць, Наталія Андріївна. Дидактичні засади застосування інтерактивних методів навчання молодших школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.09 / Коломієць Наталія Андріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2009. - 19 с.

 22. Косенко, Павло Борисович. Методика особистісно орієнтованого навчання гри на музичному інструменті майбутнього вчителя музики : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Косенко Павло Борисович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-17

 23. Косовець, Василь Іванович. Розвиток соціальної активності молоді в умовах соціокультурного середовища села : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.05 / Косовець Василь Іванович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2009. - 23 с. - Бібліогр.: с. 20

 24. Кравченко, Тетяна Володимирівна. Статеве виховання школярів у вітчизняній педагогічній теорії та практиці 20-30 років ХХ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Кравченко Тетяна Володимирівна ; Херсон. держ. ун-т. - Кіровоград : [б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17

 25. Кротов, Геннадій Валентинович. Диференційоване програмування розвитку рухових здібностей дівчат початкової школи з урахуванням соматотипу : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Кротов Геннадій Валентинович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2010. - 21 с. - Бібліогр.: с. 18-19

 26. Лисенко, Ірина Василівна. Розвиток шкільної освіти та педагогічної думки на Чернігівщині (ХІХ - початок ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Лисенко Ірина Василівна ; Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17-18

 27. Лисенко, Людмила Леонідівна. Педагогічні технології навчання культурі рухів дівчат 10-12 років : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Лисенко Людмила Леонідівна ; Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Київ : [б. в.], 2008. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-18

 28. Міщеня, Оксана Миколаївна. Формування громадянської відповідальності старшокласників у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Міщеня Оксана Миколаївна ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. - Дрогобич : [б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17-18

 29. Махиня, Наталія Володимирівна. Реформування системи педагогічної освіти Німеччини (друга половина ХХ - початок ХХІ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Махиня Наталія Володимирівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Кіровоград : [б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17-18

 30. Мирошніченко, Наталія Олександрівна. Соціально-педагогічні умови інтегрування молоді з функціональними обмеженнями в сучасне середовище : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.05 / Мирошніченко Наталія Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2008. - 23 с. - Бібліогр.: с. 19-20

 31. Мосол, Наталія Олександрівна. Формування особистісної готовності старшокласників до вибору професії психолога : автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Мосол Наталія Олександрівна ; Запоріз. нац. ун-т. - Київ : [б. в.], 2009. - 20, [1] с. - Бібліогр.: с. 18-19

 32. Нечипорук, Любов Іванівна. Соціально-педагогічні засади виховання моральної культури старшокласників засобами ноосферної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.05 / Нечипорук Любов Іванівна ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. - Київ : [б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17

 33. Полатайко, Олена Михайлівна. Формування художньо-образного мислення майбутнього вчителя музики у процесі інтерпретації творів мистецтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Полатайко Олена Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2010. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17

 34. Стеценко, Галина Володимирівна. Методика використання освітніх веб-ресурсів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Стеценко Галина Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2010. - 17 с. - Бібліогр.: с. 13-14

 35. Ткачук, Анна Олексіївна. Методика формування художньо-образного мислення студентів у процесі вокального навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Ткачук Анна Олексіївна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : [б. в.], 2010. - 21 с. - Бібліогр.: с. 18-19

 36. Трифонова, Олена Михайлівна. Взаємозв'язки принципів науковості та наочності в умовах кредитно-модульної системи навчання квантової фізики студентів вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Трифонова Олена Михайлівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград : [б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15-17

 37. Федчишин, Надія Орестівна. Дидактична система Йоганна Фрідріха Гербарта та її вплив на розвиток вітчизняної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Федчишин Надія Орестівна ; Тернопіл. нац. економ. ун-т. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15-16

 38. Шапран, Ольга Іллівна. Система інноваційної підготовки майбутнього вчителя в умовах навчально-науково-педагогічних комплексів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Шапран Ольга Іллівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2008. - 40 с. - Бібліогр.: с. 35-38

 39. Шиян, Тетяна Володимирівна. Формування відповідальності старшокласників у процесі факультативних занять гуманітарного профілю в загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Шиян Тетяна Володимирівна ; Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. - Миколаїв : [б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-17


ПСИХОЛОГІЯ

 1. Актуальні напрямки розвитку організаційної та економічної психології в Україні : основні публ. членів Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці (2003-2007 р.р.) / Л. М. Карамушка [та ін.] ; Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України (Київ), Укр. Асоц. організацій. психологів та психологів праці. - Київ : Науковий світ, 2008. - 63 с. - До 5-річчя Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. - ISBN 978-966-675-536-3

 2. Вавіна, Л. С. Розвиваємо у дитини вміння бачити : від народження до 6 років : [поради батькам] / Л. С. Вавіна, В. М. Ремажевська. - [Київ] : Літера, [2008]. - 127 с. - (Поради батькам). - Бібліогр.: с. 127. - ISBN 978-966-2032-16-1

 3. Завгородня, Олена. Психологія художньо обдарованої особистості: гендерний аспект : монографія / Олена Завгородня ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - Київ : Наукова думка, 2007. - 263 с. - Бібліогр.: с. 227-248. - ISBN 978-966-00-0689-8

 4. Міжнародна активність Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці : інформ.-огляд. ст. із вітчизн. та зарубіж. вид. / Карамушка Л. М. [та ін.] ; Укр. асоц. організацій. психологів та психологів праці, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - Київ : Науковий світ, 2008. - 59 с. - До 5-річчя Укр. асоц. організацій. психологів та психологів праці. - ISBN 978-966-675-537-0

 5. Обдаровані діти - інтелектуальний потенціал держави : матеріали наук.-практ. конф., 8-9 жовт. 2008 р. / АПН України, Ін-т обдарован. дитини АПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, Ін-т проблем виховання АПН України, Ін-т педагогіки АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОН України, Мала акад. наук учнів. молоді. - Київ : [б. в.], 2008. - 103 с. + 1 бр. - Бібліогр. у кінці ст. - (В тезах збережена авторська стилістика, орфографія і мова)

 6. Пінчук, Наталія Іванівна. Технологія роботи з обдарованими дітьми : спецкурс / Н. І. Пінчук ; Ун-т менеджменту освіти АПН України, держ. вищ. навч. закл. - Київ : [б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 10-11

 7. Проблемы психологической герменевтики : [монография] / Ин-т психологии им. Г. С. Костюка АПН Украины ; [под ред. Н. В. Чепелевой]. - Киев : [б. и.], 2009. - 381 с. - Библиогр.: с. 357-376. - ISBN 978-966-660-516-3

 8. Психологічні умови розвитку конкурентоздатності організацій : тези VI міжнар. наук.-практ. конф. з організац. та економ. психології (25-27 черв. 2009 р, м. Керч) / АПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, Керчен. екон.-гуманіт. ін-т Таврійс. гуманіт. ун-ту ім. В. І. Вернадського ; [редкол.: Максименко С. Д. та ін. ; за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки, О. А. Філь. - [Київ] : Інтерлінк, 2009. - 240 с. - (Організаційна та економічна психологія). - ISBN 966-9342-14-3

 9. Психологія праці та управління : зб. наук. пр. V Всеукр. наук.-практ. конф. (19 груд. 2008). Ч. 1 / АПН України, Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України ; [редкол.: О. В. Киричук (відп. ред.) та ін. ; упоряд.: О. В. Киричук та ін.] ; за заг. ред. О. В. Киричука. - Київ : [б. в.], 2008. - 198 с. - Бібліогр. у кінці ст. - ISBN 978-966-8640-22-3

 10. Психологія праці та управління : зб. наук. пр. V Всеукр. наук.-практ. конф. (19 груд. 2008). Ч. 2 / АПН України, Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України ; [редкол.: О. В. Киричук (відп. ред.) та ін. ; упоряд.: О. В. Киричук та ін.] ; за заг. ред. О. В. Киричука. - Київ : [б. в.], 2008. - 303 с. - Бібліогр. у кінці ст. - ISBN 978-966-8640-22-3

 11. Психологія праці та управління : зб. наук. пр. V Всеукр. наук.-практ. конф. (19 груд. 2008). Ч. 1 / АПН України, Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України ; [редкол.: О. В. Киричук (відп. ред.) та ін. ; упоряд.: О. В. Киричук та ін.] ; за заг. ред. О. В. Киричука. - Київ : [б. в.], 2009. - 208 с. - Бібліогр. у кінці ст. - ISBN 978-966-8640-22-3

 12. Психологія праці та управління : зб. наук. пр. V Всеукр. наук.-практ. конф. (19 груд. 2008). Ч. 2 / АПН України, Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України ; [редкол.: О. В. Киричук (відп. ред.) та ін. ; упоряд.: О. В. Киричук та ін.] ; за заг. ред. О. В. Киричука. - Київ : [б. в.], 2009. - 203 с. - Бібліогр. у кінці ст. - ISBN 978-966-8640-22-3

 13. Психологія працевлаштування : хрестоматія до навч. курсу / Переяслав-Хмельницький педагогічний інститут ім. Г. С. Сковороди ; [упоряд.: О. М. Макаренко, М. О. Голубєва, І. В. Федосєєва]. - Переяслав-Хмельницький : [б. в.], 2007. - 122, [1] с. - ISBN 966-8251-02-6

 14. Психология конфликта : сб. методик / [авт.-сост. Радченко О. Б.]. - Донецк : Папакица Е. К., 2008. - 167 с. - Библиогр.: с. 164-165. - ISBN 966-96255-3-Х

 15. Сисоєва, Світлана Олександрівна. Психологія та педагогіка : підруч. для студ. вищ. навч. закл. непед. профілю традиц. та дистанц. форм навчання / С. О. Сисоєва, Т. Б. Поясок ; АПН України, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих АПН України, Кременчуц. ін-т Дніпропетр. ун-ту економіки та права. - Вид. 2-ге, допов. та випр. - Кременчук : [б. в.], 2008. - 531 с. - Бібліогр.: с. 515-517. - ISBN 978-966-8931-45-1

 16. Творчість та обдарованість : матеріали круглого столу, 28 січ. 2009 р. / АПН України, Ін-т обдарован. дитини АПН України ; [відп. за вип.: А. Б. Сагалакова, Ю. В. Михайлова, Л. М. Миронова]. - Київ : [б. в.], 2009. - 52 с.

 17. Чебикін, Олексій Якович. Психологічні особливості формування основ професійного іміджу : монографія / О. Я. Чебикін, О. О. Ковальова ; Півден. Наук. центр АПН України. - Одеса : [б. в.], 2009. - 223 с. - Бібліогр.: с. 197-221. - ISBN 978-966-8835-59-9

 18. Шевцова, Олена Михайлівна. Практикум з психології : навч.-метод. комплекс / О. М. Шевцова ; АПН України, Ун-т менеджменту освіти. - Київ : [б. в.], 2009. - 28 с. - Бібліогр.: с. 25-26

 19. Калюжна, Євгенія Миколаївна. Психологічні механізми особистісної тривожності у підлітковому віці : автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Є. М. Калюжна Євгенія Миколаївна ; Запоріз. нац. ун-т. - Київ : [б. в.], 2008. - 24 с.

 20. Кононова, Марина Миколаївна. Глибинні детермінанти психічної дезадаптації суб'єкта : автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Кононова Марина Миколаївна ; Республікан. вищ. навч. заклад "Крим. гуманіт. ун-т". - Івано-Франківськ : [б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 14-15

 21. Кравців, Олександра. Психологічні особливості розвитку професійної рефлексії викладачів вищих педагогічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Кравців Олександра ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17-18

 22. Нечитайло, Тетяна Андріївна. Генезис образу фізичного Я у підлітковому віці : автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Нечитайло Тетяна Андріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2010. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17-18

 23. Тичина, Ірина Миколаївна. Професійна переорієнтація випускників вищих навчальних закладів як чинник особистісного самоздійснення : автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Тичина Ірина Миколаївна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17-18

 24. Турчин, Тетяна. Розвиток особистісної рефлексії у підлітків засобами художньої літератури : автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Турчин Тетяна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17-18

НАУКА. КУЛЬТУРА

  1. Бездрабко, Валентина Василівна. Документознавство в Україні: інституціоналізація та сучасний розвиток : [монографія] / Валентина Бездрабко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Четверта хвиля, 2009. - 716 с. - ISBN 978-966-529-204-3

  2. Вергунов, В. А. Національна сільськогосподарська бібліографія України: історичні етапи і сучасні проблеми / В. А. Вергунов ; Держ. наук. с.-г. б-ка УААН. - Вінниця : [б. в.], 2009. - 61 с.

  3. Крушельницька, Лариса Іванівна. Культура Ноа на землях України / Л. І. Крушельницька. - Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2006. - 173, [2] с. : мал. - Бібліогр.: с. 164-173. - ISBN 9660227841

  4. Міщук, Сергій Миколайович. Збирання та наукове описування рукописно-книжкової спадщини України (друга половина XIX - 30-ті роки XX ст.) : [монографія] / С. М. Міщук ; [відп. ред. Л. А. Дубровіна] ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. - Київ : [б. в.], 2009. - 372, [4] с. - ISBN 978-966-02-5287-5

  5. Правила підготовки рукописів, які подаються на затвердження до науково-методичної ради Університету / [Шевченко Іван Іванович] ; Ун-т менеджменту освіти АПН України, держ. вищ. навч. закл. - Київ : [б. в.], 2008. - 12 с.

    1. "Серця золотий запас" : штрихи до портрета вченого, організатора аграрної науки Федора Почерняєва. Кн. 6 / Полтав. держ. аграр. акад., Ін-т свинар. ім. О. В. Квасницького УААН ; [уклад.: В. М. Нагаєвич, В. М. Самородов ; наук. ред. В. П. Рибалко]. - Полтава : [б. в.], 2009. - 103 с. : портр. - (Іст.-бібл. сер. "Постаті аграр. та біолог. науки Полтавщини: факти, документи, бібліографія"). - Приурочено до 80-річ. від дня народж. д-ра с.-г. наук, проф., членкора ВАСГНІЛ, заслуж. діяча науки і техніки України, Лауреата Держ. премії України Ф. К. Почерняєва. - ISBN 978-966-2088-21-2

  6. Співець української душі (до 285-ї річниці від дня народж. Григорія Савича Сковороди) : бібліогр. покажч. / Держ. б-ка України для юнацтва ; [уклад.: Н. Мельник, Т. Кутова ; ред.: С. Чачко, В. Кучерява]. - Київ : [б. в.], 2008. - 32 с.

  7. Тихомирова, Ирина Ивановна. Как воспитать талантливого педагога : сб. ст. : в 2 ч. Ч. 2. Растим читателя-творца / И. И. Тихомирова. - Москва : Рус. школ. библ. ассоц., 2009. - 287 с. - ("Профессиональная библиотека школьного библиотекаря" ; сер. 1, вып. 5-6). - Прил. к журн. "Школьная библиотека". - ISBN 978-5-91540-037-4

  8. Тихомирова, Ирина Ивановна. Как воспитать талантливого читателя : сб. ст. : в 2 ч. Ч. 1. Чтение как творчество / И. И. Тихомирова. - Москва : Рус. школ. библ. ассоц., 2009. - 319 с. - ("Профессиональная библиотека школьного библиотекаря" ; сер. 1, вып. 3-4). - Прил. к журн. "Школьная библиотека". - ISBN 978-5-91540-028-2

  9. Харківська державна академія культури : монографія / [авт. кол.: В. М. Шейко, М. М. Каністратенко, Н. М. Кушнаренко та ін.] ; Харк. держ. акад. культури. - Харків : ХДАК, 2009. - 195 с. - Бібліогр.: с. 190-193. - До 80-річчя з дня заснування. - ISBN 978-966-8308-23-9

  10. Шукає серце щастя... (До 100-річчя від дня народж. Василя Барки) : біобібліогр. покажч. / ДЗ "Держ. б-ка України для юнацтва" ; [уклад.: Н. Мельник, Т. Буряк, О. Круківська ; ред.: С. Чачко, В. Кучерява]. - [Київ] : [б. в.], 2008. - 43 с. - Назва на обкл. : Василь Барка


Автореферати дисертацій

  1. Скоморовська, Ірина Анатоліївна. Педагогічні засади роботи бібліотек з учнівською молоддю в Західній Україні (1919-1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Скоморовська Ірина Анатоліївна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-17

Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної
files -> Освіта. Виховання. Навчання акопян, Валерій Григорович
files -> Освіта. Виховання. Навчання адаменко, Л. В
files -> Освіта. Виховання. Навчання братко, Валентина Олександрівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання аналітичні накази за
files -> Освіта. Виховання. Навчання
files -> Освіта. Виховання. Навчання авраменко, Олександр Миколайович
files -> Освіта. Виховання. Навчання алєксєєва, Ірина Володимирівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання
files -> Освіта. Виховання. Навчання байкіна, Ніна Григорівна


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка