Освіта. Виховання. Навчання андрощук, Ірина ВасилівнаСкачати 343.26 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації06.05.2016
Розмір343.26 Kb.
  1   2
ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ

 1. Андрощук, Ірина Василівна. Методика виховної роботи : навч. посіб. / І. В. Андрощук, І. П. Андрощук ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Надія Бульчак ; обкл. Аліни Воронкової]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2014]. – 319 с. – Бібліогр.: с. 311-319. – ISBN 978-966-10-3655-9

 2. Андрусишин, Богдан Івановичаф. Методика викладання правознавства у вищому навчальному закладі : [навч. посіб.] / Б. І. Андрусишин, А. М. Гуз ; [за заг. ред. Ю. С. Шемшученка] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 240 с. – Бібліогр.: с. 231-239. – ISBN 978-966-660-787-7

 3. Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2012 рік : [зб. наук. пр.] / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; [редкол. : О. М. Топузов, М. В. Головко, Л. Д. Березовська та ін.]. – Київ : Ін-т педагогіки, 2013. – 349, [1] с.

 4. Арцишевський, Роман Антонович. На шляху до Людини : вибрані пед. статті / Р. А. Арцишевський ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 347 с. – Бібліогр.: с. 326-345. – ISBN 978-966-600-561-1

 5. Благінін, Валерій Миколайович. Педагогічні поняття в логічних структурних схемах і таблицях : навч. посіб. / Благінін В. М.; [відп. за вип. Є. І. Коваленко] ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2008. – 91 с. – Бібліогр.: с. 91

 6. Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна. Не велике я поле зорав... (до 150-річчя з дня народження Бориса Грінченка) / Н. І. Богданець-Білоскаленко. – Київ : Славутич-Дельфін, 2013. – 111 с. : фотогр. – ISBN 978-966-2071-17-7

 7. Веретенко, Тетяна Григорівна. Вступ до спеціальності. Соціальна педагогіка : модуль 2 : навч. посіб. / Т. Г. Веретенко, О. М. Денисюк ; голов. ред. Т. В. Карбовнича ; ред. Н. І. Гетьман ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Ін-т психології та соц. педагогіки. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – 123 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 8. Волинець, Катерина Іванівна. Вступ до спеціальності. Початкова освіта : модуль 2 : навч. посіб. / Волинець К. І., Ващенко О. М., Кравченко Т. В. ; [голов. ред. Т. В. Карбовнича ; ред. Г. П. Кравченко] ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Пед. ін-т. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – 147 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 9. Гільберг, Тетяна Георгіївна. Уроки природознавства в 2 класі : посібник для вчителя / Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак. – Київ : Генеза, 2014. – 135 с. – ISBN 978-966-11-0408-1

 10. Дидактика: теорія і практика : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. "Фундаменталізація змісту освіти як соціально-педагогічна проблема" : зб. наук. пр. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; [редкол. : Л. Д. Березівська та ін. ; вступ. ст., ред. Г. О. Васьківської ; літ. ред. С. В. Косянчук]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 262, [1] с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-660-833-1

 11. Духовно-культурний чинник у зміцненні сім’ї та інтеграції суспільства : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 17-18 лист. 2011 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Чернів. облдержадмін., Чернівец. міськ. рада, Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди НАН України, Вища шк. соц. і техн. наук, Католиц. ун-т м. Фрайбурга (Німеччина), Громад. організація "Основа поколінь" ; [відп. за вип. Докаш В. І. ; редкол. : Балух В. О., Докаш В. І., Элбакян К. С., Пірен М. І. та ін.]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 231 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 12. Інформаційно-методичні матеріали для проведення педагогічної практики : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. пед. спрямування / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т пед. освіти, соц. роботи і мистецтва ; [уклад. : С. О. Захаренко, О. О. Свириденко]. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2013. – 67 с. – Бібліогр.: с. 65

 13. Історичний досвід, стан та перспективи підготовки педагогічних і соціально-педагогічних кадрів до роботи з різними соціальними групами : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 3-5 листоп. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Вища шк. соц. і техн. наук, Католиц. ун-т м. Фрайбурга (Німеччина) ; [редкол. : Зварич І. М., Докаш В. І., Пенішкевич Д. І. та ін.]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 531 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-423-193-7

 14. Коновець, С. В. Естетичні та етичні засади оптимізації професійної діяльності викладачів образотворчого мистецтва вищих навчальних закладів : посібник / С. В. Коновець ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : [б. в.] ; [Кіровоград] : Імекс ЛТД, 2013. – 147 с. – Бібліогр.: с. 48-54. – ISBN 978-966-189-198

 15. Змістові інновації у магістерській підготовці соціальних педагогів : монографія / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред. Сбруєвої А. А. , . Полякової О. М ; [відп. за вип. А. А. Сбруєва]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 386 с. – Бібліогр.: с. 381-383. – ISBN 978-966-698-169-4

 16. Казимир Аполлонович Заремба / [авт.-упоряд. Суховершко Григорій Володимирович ; ред. О. Ф. Бондуровська]. – Черкаси : Вертикаль, 2007. – 251 с. : вкл. арк. (20). – ISBN 978-966-8438-75-2

 17. Кобернік, Сергій Георгійович. Практичні та самостійні роботи в шкільних курсах географії : метод. посіб. : [для студ. географ. спец. вищ. навч. закл.] / Кобернік С. Г. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 200 с. : граф., табл. – Бібліогр.: с. 191-193. – ISBN 978-966-660-771-6

 18. Колодько, Тетяна Миколаївна. Сучасні технології формування соціокультурної компетенції студентів вищих навчальних закладів : [монографія] / Т. М. Колодько ; [ред. Л. М. Воронович ; дизайн обкл. Г. М. Яцун] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ : Ленвіт, 2012. – 213 с. – Бібліогр.: с. 167-188. – ISBN 978-966-8995-54-5

 19. Комплексний підхід до фахової підготовки сучасного вчителя початкових класів : монографія / [Вашуленко М. С., Собко В. О. та ін. ; за наук. ред. М. С. Вашуленка ; відп. за вип. Зінченко В. П.] ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка, 2012. – 311 с. – Бібліогр. у кінці розд.

 20. Кравець, Володимир Петрович. Ґендерна соціалізація молодших школярів : навч.-метод. посіб. / В. П. Кравець, Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Донара Пендзей, Надія Бульчак ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 191 с. – Бібліогр.: с. 173-177. – ISBN 978-966-10-2566-9

 21. Кримський гуманітарний університет. Проблеми сучасної педагогічної освіти : [зб. ст.]. Сер.: Педагогіка і психологія. Вип. 37 ; Ч. 2 / РВНЗ "Крим. гуманіт. ун-т" ; [редкол.: О. В. Глузман, М. Я. Ігнатенко, В. С. Заслуженюк та ін.]. – Ялта : КГУ, 2012. – 291 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 22. Максименко, А. П. Університетська освіта Франції: становлення і розвиток у XIX - XX століттях : [монографія] / А. П. Максименко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2007. – 199 с. – Бібліогр.: с. 180-199. – ISBN 978-966-638-209-5

 23. Мартіросян, Олена Іванівна. Організаційно-педагогічні засади розвитку освіти дорослих в Україні (20-50-ті рр. XX століття) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Мартіросян Олена Іванівна ; наук. кер. Л. Є. Сігаєва ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Київ : [б. в.], 2013. – 254, [5] с. – Бібліогр.: с. 185-232

 24. Машовець, М. А. Вступ до спеціальності. Дошкільна освіта : модуль 2 : навч. посіб. / М. А. Машовець, В. І. Дем’яненко ; [голов. ред. Т. В. Карбовнича ; ред. Н. І. Гетьман] ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Пед. ін-т. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – 187 с. : іл. – Бібліогр. у кінці ст.

 25. Мельник, Наталія Іванівна. Дошкільна освіта сполучених штатів: історія і сучасність : монографія / Мельник Н. І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Пед. ін-т. – Київ : [б. в.] ; [Умань] : Сочінський, 2012. – 330 с. – Бібліогр.: с. 299-328. – ISBN 978-966-2643-56-5

 26. Мельніченко, Тетяна Василівна. Вступ до спеціальності. Логопедія : модуль 2 : навч.-метод. посіб. / Т. В. Мельніченко ; [голов. ред. Т. В. Карбовнича ; ред. Г. П. Кравченко] ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Ін-т психології та соц. педагогіки. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – 107 с.

 27. Методика навчання української мови: поточний та модульний контроль : тести : контр. роботи : навч.-метод. посіб. / [Пентилюк М. І., Окуневич Т. Г. та ін.]. – Київ : Ленвіт, 2012. – 231 с. – Бібліогр.: с. 223-231. – ISBN 978-966-8995-73-6

 28. Мільто, Людмила Олександрівна. Теорія і технологія розв'язання педагогічних задач : посібник / Л. О. Мільто ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : [б. в.] ; [Кіровоград] : Імекс ЛТД, 2013. – 155 с. – Бібліогр.: с. 145-149. – ISBN 978-966-189-234-6

 29. Навчально-дослідницька діяльність дітей: особливості організації, психолого-дидактичний супровід, досвід роботи, перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 16-17 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОНмолодьспорт України, Нац. центр "Мала Академія наук України", Ін-т обдарован. дитини НАПН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору НАН України, Житомир. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Кіровоград. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. Василя Сухомлинського, Черкас. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників ; [редкол. : О. Я. Савченко та ін.]. – Кіровоград : ПОЛІМЕД-Сервіс, 2013. – 175 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-7813-80-2

 30. Науково-педагогічна спадщина Антона Макаренка у практиці сучасних освітніх закладів : тези Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 125-й річниці від дня народж. Антона Семеновича Макаренка, 19 берез. 2013 р. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України, Київ. проф.-пед. коледж ім. Антона Макаренка, Укр. аналіт. центр проф. освіти "Нац. обсерваторія" ; упоряд. Л. Б. Лук'янова, Щербак О. І. – [Херсон] : Олді-плюс, 2013. – 305 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-2393-27-9

 31. Нємцева, Інга Анатоліївна. Організаційна культура в системі стратегічного управління вищими навчальними закладами України : монографія / І. А. Нємцева ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 255 с. – Бібліогр.: с. 187-207. – ISBN 978-966-423-221-7

 32. Образ человека будущего: Кого и Как воспитывать в подрастающих поколениях : [кол. монография]. Т. 2 / Междунар. философско-космологич. о-во ; [под ред. О. А. Базалука]. – Киев : Скиф, 2012. – 406 с. – ISBN 978-966-8894-69-5

 33. Образ человека будущего: Кого и Как воспитывать в подрастающих поколениях : [коллективная монография]. Т. 3 / Междунар. философ.-космологич. о-во ; [под ред. О. А. Базалука]. – Киев : МФКО, 2013. – 337 с. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 966-8122-66-4

 34. Одинцова, Галина Степанівна. Цікаве мовознавство в початковій школі : посібник для вчителя початкових класів / Галина Одинцова, Ярослава Кодлюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 206 с. – Бібліогр.: с. 196-201. – ISBN 978-966-07-2558-4

 35. Освіта дорослих у Польщі : навч.-метод. комплекс спецкурсу / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [уклад. О. О. Сандецька]. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2012. – 59 с. – Бібліогр.: с. 54-58

 36. Осіпа, Людмила Володимирівна. Формування алгоритмічної культури старшокласників у процесі розв’язування обчислювальних задач з використанням інструментальних програмних засобів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Осіпа Людмила Володимирівна ; наук. кер. Ю. О. Дорошенко ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ : [б. в.], 2014. – 284, [5] с. – Бібліогр.: с. 208-238

 37. Петровская, Тетяна Валентинівна. Педагогическое мастерство. Практикум : учеб. пособие для студентов высших учеб. заведений / Т. В. Петровская, И. В. Толкунова, И. И. Смоляр ; [ред. Надежда Отрох]. – Киев : Олимпийская литература, 2013. – 109, [1] с. – Библиогр.: с. 104-110. – ISBN 978-966-8708-71-8

 38. Підготовка сучасного вчителя: інформаційно-технологічне забезпечення : монографія / [авт. кол.: О. І. Огієнко, Т. Г. Калюжна та ін.] ; за заг. ред. О. І. Огієнко ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : [б. в.] ; [Кіровоград] : Імекс ЛТД, 2013. – 223 с. – ISBN 978-966-189-226-1

 39. Позашкільна освіта: теоретичні і практичні аспекти розвитку : монографія : [у 3 кн.]. Кн. 1 / [Л. М. Бондар, Т. М. Крекотіна [та ін.] ; голов. ред. В. І. Кочубей ; за заг. ред. Л. В. Тихенко]. – Суми : Університетська книга, 2013. – 270, [1] с. – Бібліогр.: с. 206-250. – ISBN 978-966-680-676-8 (кн. 1). – ISBN 978-966-680-672-0

 40. Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника. Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. Вип. 18. Ч. 1 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; [редкол. : О. А. Ліщинська (голова редкол.), В. К. Ларіонова, Р. А. Арцишевський та ін. ; голов. ред. В. М. Головчак ; ред. Р. Боднар]. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т імені Василя Стефаника, 2013. – 212 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 41. Проблеми викладання географії у школі : конспект лекцій / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад. Кирилюк Сергій Миколайович ; [відп. за вип. Круль Володимир Петрович ; літ. ред. Колодій О. В.] . – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 123 с. – Бібліогр.: с. 119-123

 42. Проблеми соціально-психологічного супроводу навчального процесу у вищих закладах освіти : зб. наук. пр. / Нац. ун-т держ. податк. служби України ; за заг. ред. Н. В. Ківенко. – Ірпінь : ВЦ НУДПСУ, 2013. – 131 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-337-318-8

 43. Професійна освіта : наук.-метод. вісник. № 1-2 (38-39)/2012 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОНмолодьспорт України, Наук.-метод. центр проф.-техн. освіти та підвищ. кваліфікації інж.-пед. працівників у Хмельниц. обл. ; [голов. ред. Л. І. Шевчук ; редкол. : Т. І. Боднарчук, В. Д. Гаврішко, Р. С. Гуревич [та ін.]. – Хмельницький : Цюпак, 2012. – 443, [1] с. – ISBN 978-617-513-194-7

 44. Професійне навчання дорослого населення: теоретико-методологічні засади : монографія / Ничкало Н. Г., Радкевич В. О. [та ін.] ; НАПН України. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : [б. в.], 2013. – 263 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-189-241-4

 45. Психологічні засади розвитку духовної культури педагогічного персоналу : посібник / Нац. акад. пед. наук України. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; за ред. Е. О. Помиткіна. – Київ : [б. в.] ; [Кіровоград] : Імекс ЛТД, 2013. – 171 с. – Бібліогр.: с. 168-171. – ISBN 978-966-189-250-6

 46. Русский язык и литература в школе и в вузе: проблемы изучения и преподавания : сб. науч. работ / Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и лит. (Украина), Международ. фонд "Русский мир", Горл. гос. пед. ин-т иностр. яз. ; [редкол. : Л. А. Кудрявцева (0тв. ред.), Л. В. Вознюк, Е. П. Голобородько, В. К. Иваненко и др.]. – Горловка : [б. и.], 2010. – 410 с. – Библиогр. в конце ст.

 47. Самостійна робота студентів з курсу "Педагогіка" : навч.-метод. посіб. / Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; [авт.-упоряд. М. І. Кухта та ін.]. – Ужгород : Говерла, 2012. – 131 с. – Бібліогр.: с. 107-111. – ISBN 978-966-2095-63-0

 48. Селігей, Пилип Олександрович. Мовна свідомість: структура, типологія, виховання / Пилип Селігей ; [відп. ред. Л. Т. Масенко ; худож. О. Я. Остапова] ; Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – 118 с. – ISBN 978-966-518-595-6

 49. Соломаха, С. О. Розвиток педагогічної майстерності викладачів музичного мистецтва та світової художньої культури : посібник / С. О. Соломаха ; НАПН України. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : [б. в.] ; [Кіровоград] : Імекс ЛТД, 2013. – 157 с. – Бібліогр.: с. 110-114. – ISBN 978-966-189-249-0

 50. Сучасні технології освіти дорослих : посібник / [авт. кол.: О. В. Аніщенко, Л. Б. Лук'янова та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих . – Київ : [б. в.] ; [Кіровоград] : Імекс ЛТД, 2013. – 181 с. – Бібліогр.: с. 177-181. – ISBN 978-966-189-197-4

 51. Трифонова, Олена Сергіївна. Формування мовленнєвої особистості дітей старшого дошкільного віку : монографія / О. С. Трифонова ; Півден. наук. центр НАПН України. – Одеса : Лерадрук, 2012. – 467 с. – Бібліогр.: с. 406-467. – ISBN 978-966-2710-29-8

 52. Українська література. 5 клас : розробки уроків / укладання Раїси Орищин, Людмили Залюбовської. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 223 с. – ISBN 978-966-07-2614-7

 53. Федорова, Ніна Федорівна. Розвиток мислення обдарованих учнів у професійно-технічних навчальних закладах засобами інноваційних технологій : наук.-метод. посіб. / Н. Ф. Федорова ; [наук. ред. Н. Ф. Федорова]. – Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2011. – 143 с. – Бібліогр.: с. 83-87. – ISBN 978-966-2633-04-7

 54. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. Наукові записки кафедри педагогіки : [зб. наук. пр.]. Вип. 32 / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харк. гуманіт.-пед. акад. ; [редкол. : Нечепоренко Л. С., Пономарьова Г. Ф., Бойко А. М. [та ін.]]. – Харків : [б. в.], 2013. – 245 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 55. Хойтен, К. ван Обучение судьбой : Принципы и процессы в обучении взрослых = Practising Destiny : Principles and Processes in Adult Learning / Конрад ван Хойтен ; пер. с англ. Наринэ Мальцевой, Анны Мартыненко ; [літ. ред. Тетяни Пузанової ; голов. ред. Олена Колюхова ; оформ. обл. и диаграмм Галины Анненко]. – Изд. 2-е. – Киев : Наири, 2014. – 274 с. – Библиогр.: с. 273-274. – ISBN 1-902636-21-X. – ISBN 978-966-8838-86-6

 56. Хойтен, К. ван Пробуждение воли. Принципы и процессы в обучении взрослых = Awakening the Will : Principles and Processes in Adult Learning / Конрад ван Хойтен ; пер. с англ. Наринэ Мальцевой, Анны Мартыненко ; [літред. Сергія Копила ; голов. ред. Олена Колюхова ; оформ. обл. и диаграмм Галины Анненко]. – Изд. 2-е, испр. – Киев : Наири, 2014. – 181 с. – Библиогр.: с. 181. – ISBN 3-7725-1161-9. – ISBN 978-966-8838-83-5

 57. Цибульська, Світлана Анатоліївна. Основи здоров'я. 1 клас : розробки уроків / Світлана Цибульська. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 143 с. – До підручника О. Гнатюк "Основи здоров'я. 1 клас". – ISBN 978-966-07-2587-4

 58. Чистух, Володимир Ярославович. Майстер-клас учителя математики : нестандартні уроки та позакласні заходи / Володимир Чистух. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 143 с. – ISBN 978-966-07-2619-2

 59. Як підготувати і захистити магістерську роботу з дошкільної педагогіки та психології : метод. посіб. та рек. для студ. спец. 8.010101 Дошкільне виховання (0101 Дошкільна освіта) ОКР "магістр", кваліфікація - "Викладач дошкільної педагогіки і психології" / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Пед. ін-т ; [голов. ред. Т. В. Карбовнича ; уклад. : Г. І. Іванюк, К. В. Карасьова ; ред. Г. П. Кравченко]. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – 90 с.

Дисертації

 1. Базелюк, Наталія Валеріївна. Науково-дослідницька робота майбутніх учителів у системі магістерських програм університетів Фінляндії : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Базелюк Наталія Валеріївна ; наук. кер. Л. П. Пуховська ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України. – Київ : [б. в.], 2013. – 285, [6] с. – Бібліогр.: с. 163-213

 2. Баніт, Ольга Василівна. Розвиток професійної майстерності викладачів графічного дизайну у вищих навчальних закладах мистецького профілю : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Баніт Ольга Василівна ; наук. кер. В. Ф. Орлов ; НАПН України. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : [б. в.], 2013. – 250, [6] с. + 1 Дод. (200 с.). – Бібліогр.: с. 191-217

 3. Беседа, Наталія Анатоліївна. Підготовка вчителя до застосування здоров’язбережувальних технологій у системі методичної роботи загальноосвітнього навчального закладу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Беседа Наталія Анатоліївна ; наук. кер. В. І. Бобрицька ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України. – Київ : [б. в.], 2012. – 276, [8] с. – Бібліогр.: с. 184-218

 4. Воскобойнікова, Галина Леонідівна. Теоретичні і методичні основи формування медико-валеологічної компетентності у майбутніх учителів початкової школи : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Г. Л. Воскобойнікова ; наук. консультант Л. О. Хомич ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України. – Київ : [б. в.], 2013. – 558 с. – Бібліогр.: с. 395-443

 5. Демешкант, Наталія Андріївна. Теоретичні і методичні засади екологічної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі в університетах Польщі : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Демешкант Наталія Андріївна ; наук. консультант Л. Б. Лук'янова ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України. – Київ : [б. в.], 2013. – 544, [4] с. – Бібліогр.: с. 396-469

 6. Жижко, Олена Анатоліївна. Становлення та розвиток професійної програми освіти маргінальних груп населення Мексики і Венесуели : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Жижко Олена Анатоліївна ; наук. консультант Л. Б. Лук'янова ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України. – Київ : [б. в.], 2014. – 471, [15] с. – Бібліогр.: с. 383-434

 7. Земка, Олександр Іванович. Формування дослідницьких умінь у майбутніх учителів української мови і літератури : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Земка Олександр Іванович ; наук. кер. Семеног О. М. ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Київ : [б. в.], 2013. – 325, [6] с. – Бібліогр.: с. 199-239

 8. Коломієць, Тарас Дмитрович. Формування готовності майбутніх учителів до інноваційної діяльності із застосуванням інформаційних технологій : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Коломієць Тарас Дмитрович ; наук. кер. Гуревич Р. С. ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця : [б. в.], 2013. – 254 с. – Бібліогр.: с. 184-204

 9. Кравченко, Дмитро Миколайович. Розвиток професійної підготовки вчителя історії у педагогічних інститутах України (1934-1958 рр.) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кравченко Дмитро Миколайович ; наук. кер. Б. В. Год ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : [б. в.], 2013. – 263, [5] с. – Бібліогр.: с. 193-222

 10. Кутова, Ольга Миколаївна. Підготовка вчителя до використання технологій естетичного виховання учнів у системі методичної роботи школи : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кутова Ольга Миколаївна ; наук. кер. О. М. Отич ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. наук України. – Київ : [б. в.], 2012. – 238, [8] с. – Бібліогр.: с. 179-202

 11. Ларіна, Тетяна Валеріївна. Професійний розвиток вчителів у американських асоціаціях освіти : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ларіна Тетяна Валеріївна ; наук. кер. С. В. Тезікова ; НАПН України. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : [б. в.], 2013. – 272 с. – Бібліогр.: с. 204-229

 12. Несін, Юрій Миколайович. Система підвищення кваліфікаії вчителів у Франції : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Несін Юрій Миколайович ; наук. кер. Голобородько Є. П. ; Комунал. вищ. навч. закл. "Херсон. акад. неперерв. освіти" Херсон. обл. ради . – Херсон : [б. в.], 2012. – 261, [6] с. – Бібліогр.: с. 184-214

 13. Нос, Любов Степанівна. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи в університетах Канади : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Нос Любов Степанівна ; наук. кер. Ничкало Н. Г. ; НАПН України. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : [б. в.], 2013. – 313, [4] с. – Бібліогр.: с. 204-248

 14. Пономаревський, Станіслав Борисович. Тенденції розвитку українського шкільництва в Росії (1917-2010 рр.) : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Пономаревський Станіслав Борисович ; наук. консультант О. А. Лавріненко ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України. – Київ : [б. в.], 2013. – 491, [10] с. – Бібліогр.: с. 446-491

 15. Сидоренко, Вікторія Вікторівна. Теоретичні і методичні засади розвитку педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури в системі післядипломної освіти : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Сидоренко Вікторія Вікторівна ; наук. консультант Семеног О. М. ; НАПН України. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : [б. в.], 2013. – 486, [16] с. + 1 Дод. (350 с.). – Бібліогр.: с. 419-486

 16. Сідельник, Надія Валеріївна. Формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів історії у процесі фахової підготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Сідельник Надія Валеріївна ; наук. кер. Л. О. Хомич ; НАПН України. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : [б. в.], 2012. – 262, [4] с.

 17. Худякова, Ірина Марківна. Науково-методичні засади професійної підготовки майбутніх інженерів з геоінформатики : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Худякова Ірина Марківна ; наук. кер. В. А. Скороходов ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України. – Київ : [б. в.], 2012. – 253, [6] с. – Бібліогр.: с. 200-222

 18. Чернишова, Євгенія Родіонівна. Теорія і практика формування кадрового потенціалу навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Чернишова Євгенія Родіонівна ; наук. консультант Олійник В. В. ; Нац. акад. пед. наук України. Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" . – Київ : [б. в.], 2013. – 479, [17] с. + 1 Додатки (198 с.). – Бібліогр.: с. 418-479

Автореферати дисертацій

 1. Асанова, Зарема Різаївна. Моральне виховання молодших школярів засобами етнопедагогіки кримськотатарського народу (на матеріалі шкіл АРК) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Асанова Зарема Різаївна ; наук. кер. М. А. Хайруддінов ; РВНЗ "Крим. інж.-пед. ун-т". – Київ : [б. в.], 2013. – 19 с. – Библиогр.: с. 15-16

 2. Бабюк, Тетяна Йосипівна. Наступність у вихованні здорового способу життя старших дошкільників та молодших школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Бабюк Тетяна Йосипівна ; наук. кер. З. П. Плохій ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т проблем виховання. – Київ : [б. в.], 2013. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-16

 3. Бутурлим, Тетяна Іванівна. Формування гендерної культури старшокласників у процесі вивчення української літератури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Бутурлим Тетяна Іванівна ; наук. кер. В. М. Благінін ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Київ : [б. в.], 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-18

 4. Волощук, Ірина Петрівна. Формування професійних ціннісних орієнтацій старшокласників в умовах технічного ліцею : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Волощук Ірина Петрівна ; наук. кер. Д. О. Закатнов ; Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України. – Київ : [б. в.], 2013. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-16

 5. Горлова, Анастасія Василівна. Особливості виховання підлітка у кризовий період його розвитку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Горлова Анастасія Василівна ; наук. кер. Бех І. Д. ; Херсон. держ. ун-т. – Київ : [б. в.], 2013. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 6. Данченко, Олена Миколаївна. Соціально-педагогічна підтримка безробітної молоді у Німеччині : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Данченко Олена Миколаївна ; наук. кер. М. Є. Чайковський ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Київ : [б. в.], 2013. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-17

 7. Дудник, Інна Олександрівна. Формування у підлітків готовності до вольових напружень у процесі занять фізичною культурою : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Дудник Інна Олександрівна ; наук. кер. О. Ф. Артюшенко ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ : [б. в.], 2013. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-16

 8. Єжова, Ольга Олександрівна. Теоретичні і методичні засади формування ціннісного ставлення до здоров'я учнів професійно-технічних навчальних закладів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.07 / Єжова Ольга Олександрівна ; наук. консультант Оржеховська В. М. ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т проблем виховання. – Київ : [б. в.], 2013. – 38 с. – Бібліогр.: с. 29-35

 9. Калінська, Алла Володимирівна. Формування у старшокласників готовності до вибору професій сфери економіки та підприємництва в умовах профільного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Калінська Алла Володимирівна ; наук. кер. М. В. Левківський ; Житомир. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : [б. в.], 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18

 10. Кирмач, Галина Анатоліївна. Виховання у старшокласників цінності іншої людини в позаурочній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Кирмач Галина Анатоліївна ; наук. кер. В. А. Киричок ; Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України. – Київ : [б. в.], 2013. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 11. Котловий, Сергій Анатолійович. Формування соціального досвіду безконфліктної поведінки в учнів професійного ліцею : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Котловий Сергій Анатолійович ; наук. кер. О. М. Коберник ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Київ : [б. в.], 2013. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16

 12. Липецький, Олександр Петрович. Формування пізнавальної самостійності підлітків у науково-технічних гуртках позашкільних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Липецький Олександр Петрович ; наук. кер. В. В. Мачуський ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Київ : [б. в.], 2013. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-16

 13. Муромець, Вікторія Григорівна. Формування у підлітків готовності до взаєморозуміння в позашкільних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Муромець Вікторія Григорівна ; наук. кер. Т. Є. Федорченко ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Київ : [б. в.], 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18

 14. Сергієнко, Світлана Михайлівна. Виховання культури дозвілля підлітків у позаурочній та позашкільній діяльності засобами педагогічної анімації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Сергієнко Світлана Михайлівна ; наук. кер. Ю. М. Жданович ; Бердян. держ. пед. ун-т. – Київ : [б. в.], 2013. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16

 15. Стаєнна, Олена Олександрівна. Виховання громадянських якостей у дітей старшого дошкільного віку на традиціях рідного краю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Стаєнна Олена Олександрівна ; наук. кер. Г. В. Бєлєнька ; ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Київ : [б. в.], 2013. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 16. Тіняков, Артем Олександрович. Виховання моральних якостей учнів спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Тіняков Артем Олександрович ; наук. кер. В. М. Лабекір ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Київ : [б. в.], 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18

 17. Федун, Лариса Миколаївна. Формування у старшокласників професійних домагань у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Федун Лариса Миколаївна ; наук. кер. О. В. Мельник ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : [б. в.], 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18

ПСИХОЛОГІЯ

 1. Баришполець, Олексій Трохимович. Брехня в інформаційному просторі та міжособовій комунікації : монографія / О. Т. Баришполець ; [літ. ред. В. О. Коваленко] ; Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 646, [1] с. – Бібліогр.: с. 643-647. – ISBN 978-966-189-245-2

 2. Жаданов, Сергей Станиславович. Огни большого города / Сергей Жаданов ; [ред. Жаданова Е. Р.]. – Изд. 2-е, с изм. и доп. – Кировоград : КОД, 2012. – 203 с. – ISBN 978-966-1508-75-9

 3. Збірник програм факультативних курсів, курсів за вибором та спецкурсів для застосування в роботі працівниками психологічної служби загальноосвітніх навчальних закладів [Електронний ресурс] : електронне видання комбінованого використання на CD-ROM / Нац. акад. пед. наук України, Укр. наук.-метод. центр практ. і соц. роботи НАПН України ; [за наук. ред. В. Г. Панка]. – Електрон. текстові дані. – Київ : Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, 2013. – 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Назва з контейнера. – ISBN 978-617-7118-03-8

 4. Кам'янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка. Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. Вип. 21 / Кам'янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ; [міжнар. редкол.: С. Д. Максименко та ін. ; за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої ; міжнар. ред. рада: Євген Глива та ін.]. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2013. – 850 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 5. Лазоренко, Тетяна Миколаївна. Глоссарий специальных терминов: специальная, клиническая и патопсихология : для студентов, обучающихся по направлению подготовки 6.030102 "психология" / [Лазоренко Тетяна Миколаївна, Павлова Ірина Георгіївна] ; Южноукр. нац. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса : Фенікс, 2012. – 118 с. – Бібліогр.: с. 114-118. – ISBN 978-966-438-630-9

 6. Лозова, Ольга Миколаївна. Психологічні аспекти засвоєння іноземної мови : навч.-метод. посіб. / О. М. Лозова ; [голов. ред. Т. В. Карбовнича ; ред. Г. П. Кравченко] ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Пед. ін-т. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – 107 с. – Бібліогр.: с. 103-106

 7. Малихіна, Тетяна Петрівна. Попередження аморальних вчинків підлітків : монографія / Тетяна Малихіна ; Бердян. держ. пед. ун-т. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 166 с. – Бібліогр.: с. 138-157. – ISBN 978-966-7828-72-1

 8. Модернізаційні процеси в освіті та суспільстві: психотехнології супроводу : [монографія] / Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України ; за ред. П. Д. Фролова ; [літ. редагув. В. О. Коваленко]. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 309, [1] с. – Бібліогр.: с. 298-306. – ISBN 978-966-189-224-7

 9. Обухівська, Антоніна Григорівна. Методичні рекомендації з окремих аспектів діяльності практичних психологів і консультантів ПМПК [Електронний ресурс] : електорнне видання комбінованого використання на CD-ROM / А. Г. Обухівська, Т. Д. Ілляшенко, Л. Є. Андрусишина ; Нац. акад. пед. наук України, Укр. наук.-метод. центр практ. і соц. роботи НАПН України. – Електрон. текстові дані. – Київ : Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, 2013. – 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Назва з контейнера. – ISBN 978-617-7118-00-7

 10. Помиткін, Едуард Олександрович. Психологічна діагностика духовного потенціалу особистості : посібник / Едуард Помиткін ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : [б. в.] ; [Кіровоград] : Імекс ЛТД, 2013. – 143 с. – Бібліогр.: с. 138-143. – ISBN 978-966-189-238-4

 11. Психоконсультування старшокласників, схильних до правопорушень : навч.-метод. посіб. / І. М. Зварич , В. Г. Панок [та ін.] ; за заг. ред. В. Г. Панка, І. М. Зварича ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 263 с. – Бібліогр.: с. 230-263. – ISBN 978-966-423-195-1

 12. Рибалка, В. В. Психологія і педагогіка праці особистості : посібник / В. В. Рибалка ; НАПН України. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : [б. в.] ; [Кіровоград] : Імекс ЛТД, 2013. – 135 с. – Бібліогр.: с. 126-135. – ISBN 978-966-189-212-4

 13. Слюсаревський, Микола Миколайович. Психологія міграції : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. М. Слюсаревський, О. Є. Блинова ; [літ. редагув. Ю. Г. Медюка] ; Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 242, [1] с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-189-235-3

 14. Татенко, Віталій Олександрович. Психологія інтимного життя : монографія / В. О. Татенко ; [літ. редагув. Ю. Г. Медюка] ; Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 298, [1] с. – ISBN 978-966-189-216-2

 15. Чаплак, Ян Васильович. Основи психологічного консультування : навч.-метод. посіб. / Я. В. Чаплак, О. М. Чернописький ; [наук. ред. В. М. Радчук ; відп. за вип. І. М. Зварич ; літ. ред. : Чернописький О. М., Лупул О. В.] ; М-во освіти і науки України. Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 247 с. – Бібліогр.: с. 178-193. – ISBN 978-966-423-156-2

 16. Чаплак, Ян Васильович. Формування готовності майбутніх практичних психологів до консультативної взаємодії зі старшокласниками, схильними до правопорушень : монографія / Я. В. Чаплак, Н. В. Гаркавенко, І. І. Солійчук ; за наук. ред. І. М. Зварича ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 231 с. – Бібліогр.: с. 158-200. – ISBN 978-966-423-169-2

Дисертації

 1. Бевз, Галина Михайлівна. Соціально-психологічні та організаційні засади функціонування інституту замісної сім’ї : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.05 / Бевз Галина Михайлівна ; наук. консультант Т. В. Говорун ; Нац. акад. пед. наук України. Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" . – Київ : [б. в.], 2014. – 578 с. – Бібліогр.: с. 381-438

 2. Яремчук, Оксана Василівна. Психологія етнокультурної міфотворчості особистості : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.05 / Яремчук Оксана Василівна ; наук. консультант Татенко В. О. ; Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України. – Київ : [б. в.], 2014. – 573 с. – Бібліогр.: с. 527-573

НАУКА. КУЛЬТУРА

 1. Бібліографічна комісія наукового товариства імені Шевченка у Львові (1909-1939): напрями діяльності та постаті : зб. наук. пр. / НАН України. Львів. нац. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; [упорядкув. і заг. ред. текстів Л. І. Ільницької ; відп. ред. М. М. Романюк]. – Львів : ЛННБУ ім. В. Стефаника, 2010. – 496 с. – ISBN 978-966-02-5163-2

 2. Градовський Анатолій Володимирович: доктор педагогічних наук, професор : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [наук. ред. А. І. Кузьмінський ; уклад. Л. Г. Голиш ; авт. вступ. ст. О. Киченко]. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2013. – 39 с. : портр. – (Серія "Бібліографія вчених Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького" ; вип. 19)

 3. Громадська думка. Щоденна політична, економічна і літературна газета 1905-1906 : анотований систематичний покажчик / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [наук. ред. Н. І. Миронець ; кер. проекту : Л. А. Дубровіна ; упоряд. : І. М. Старовойтенко, Ю. С. Горбач, Л. І. Кузьменко ; авт. вступ. ст. І. Старовойтенко]. – Київ : Темпора, 2011. – 452 с. –

 4. Естетичні та етичні основи розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих педагогічних навчальних закладів : бібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук України. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; [упоряд.: Л. Н. Штома ; наук. консультант і авт. вступ. ст.: О. М. Отич ; наук. ред.: І. А. Зязюн ; бібліогр. ред.: Л. Н. Штома]. – Київ : [б. в.] ; [Кіровоград] : Імекс ЛТД, 2013. – 149 с. – ISBN 978-966-189-254-4

 5. Життя як пісня : Світлій пам’яті Валентини Яківни Волошиної : [есе] / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського ; [упоряд. : Н. І. Лазаренко, Г. С. Тарасенко]. – Вінниця : Ландо ЛТД, 2013. – 57, [1] с. : портр., кольор. фотогр.

 6. Музеєзнавство: словник базових термінів / Нац. військово-істор. музей України ; [уклад.-упоряд. Міненко Людмила Миколаївна, за заг. ред. Карпова Віктора Васильовича]. – Київ : Фенікс. – [Б. м.] : Нац. військ.-іст. музей України, 2013. – 151 с. – Бібліогр.: с. 127-131. – ISBN 978-966-136-090-6

 7. Організація конкурсного відбору проектів наукових досліджень : метод. рек. / [В. П. Зінченко, О. І. Курок ; відп. за вип. В. П. Зінченко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2012. – 115 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та на 3-й с. обкл.

 8. Шитюк, Микола Миколайович. Землі української постаті знані : навч. посіб. / М. М. Шитюк, Є. Г. Горбуров, К. Є. Горбуров ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – 722 с. – Бібліогр. у кінці глав. – 100-річчю Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського присвячується. – ISBN 978-966-336-211-3

Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної
files -> Освіта. Виховання. Навчання акопян, Валерій Григорович
files -> Освіта. Виховання. Навчання адаменко, Л. В
files -> Освіта. Виховання. Навчання братко, Валентина Олександрівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання аналітичні накази за
files -> Освіта. Виховання. Навчання
files -> Освіта. Виховання. Навчання авраменко, Олександр Миколайович
files -> Освіта. Виховання. Навчання алєксєєва, Ірина Володимирівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання
files -> Освіта. Виховання. Навчання байкіна, Ніна Григорівна


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка