Орієнтовні навчальні програми туристсько-краєзнавчих об’єднань учнівської молоді



Скачати 348.08 Kb.
Дата конвертації05.05.2016
Розмір348.08 Kb.

Міністерство освіти України

Інститут змісту і методів навчання

Український державний центр туризму

і краєзнавства учнівської молоді




Орієнтовні навчальні програми

туристсько-краєзнавчих об’єднань

учнівської молоді

Київ 1996

Орієнтовні навчальні програми туристсько-краєзнавчих об’єднань учнівської молоді / За заг. ред. Ю.В. Штангея. – К.: ІЗМН, 1996. – 368 с.

Орієнтовні навчальні програми туристсько-краєзнавчих об’єднань учнівської молоді підготовлені колективом Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді Міністерства освіти України.

Структурування програм здійснено на основі туристсько-спортивних, краєзнавчих і допоміжних блоків.

Передбачається можливість внесення змін і доповнень з урахуванням специфіки кожного навчально-виховного закладу.

Програми розраховані на учнів позашкільних і загальноосвітніх навчально-виховних закладів.

Рецензенти: Ю.І. Танигін, канд. тех. Наук, Голова федерації спортивного туризму України, майстер спорту з туризму

А.А. Головко вчитель-методист, керівник туристсько-краєзнавчих гуртків з 15-річним стажем
За загальною редакцією Ю.В. Штангея, директора Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді Міністерства освіти України
Відповідальні за випуск: Д.Г. Омельченко, Л.М. Павлова
ЮНІ ЕТНОГРАФИ
ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА ГУРТКА "ЮНІ ЕТНОГРАФИ"

/1-й рік навчання/


Мета програми - засвоєння основних понять етнографії, оволо­діння знаннями регіональних особливостей матеріальної культури та навичками етнографічних досліджень.
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


п/п

Назва теми

Кількість годин




У

тому числі



Усього

теоретичних

практичних

у приміщенні

на місцевості

1

2

3

4

5

6

1

Вступне заняття

4

4

-

-

2

Етнографія як частина історичної науки

8

3

2

3

3

Формування української народності та нації

8

3

5




4

Етнічний склад населення України. Чисельність і географічне розміщення

10

5




5

5

Історико-етнографічне районування України та етнографічні групи українського народу

12

4

2

6

6

Основні та допоміжні га­лузі господарства

12

2

-

10

7

Домашні промисли та ремесла

12

2




10

0

Транспорт і засоби пе­ресування

8

2

-

6

9

Поселення та житло

18

2

-

16

10

Підготовка до етногра­фічної експедиції. Джерела та методика етнографічних досліджень

35

4

4

27

11

Етнографічна експедиція
















Разом

127

31

13

83

ПРОГРАМА
І. ВСТУПНЕ ЗАНЯТТЯ /4 год/


Визначення терміну "етнографія". Об'єкт і значення етнографії. Зв'язок з іншими науками.

Туризм та етнографічне краєзнавство.


2. ЕТНОГРАФІЯ ЯК ЧАСТИНА ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ /8 год/
Етнографія - частина історичної науки. Проблеми етнографічної науки - дослідження етнічного складу населення, походження /етногенез/ народів, сучасного стану етнічних традицій тощо.

Методи досліджень: спостереження, картографічний, статистич- но-математичний.

Класифікація етнографічних спільнот /народів/: географічна, антропологічна, лінгвістична, .за господарсько-культурним типом, рівнем історичного розвитку.

Етнічні спільності різних соціально-економічних формацій, їх якісні відмінності.

Основні поняття про раси.

Культура етносу. Умовний поділ на матеріальну і духовну культуру.


Практичні заняття. Відвідання краєзнавчого /історичного або етнографічного/ музею. Виявлення пам'ятників народної культури села /району, міста/.
3. ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОСТІ ТА НАЦІЇ /8 год/
Письмові джерела про слов'ян /"Повесть временных лет"/. Об'єднання слов'янських племен у складі єдиної держави /IX-XII ст./. Формування спільних рис культури. Виникнення назви "руси", "руські"; поширення назви "Русь" на території розселення східних слов'ян.

"Київська земля" - ядро формування української народності. Виникнення назви "Україна". Розширення української етнічної території у ХVІ-XVII ст. Запорозька Січ.

Умови переходу від української народності до вищої етнічної спільності - нації /ХVIII-ХІХ ст./. Основні ознаки української на­ції. Зміцнення національних зв'язків.

Здійснення на сучасному етапі програми розвитку української національної культури, культури інших етнічних груп, які проживають на території України; розширення сфери використання україн­ської та інших мов народів України.

Декларація про державний суверенітет України. Закон про мову.
Практичні заняття. Робота в архіві, краєзнавчому /історичному, етнографічному/ музеї. Вивчення письмових, документальних джерел, археологічних пам'яток.
4. ЕТНІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ. ЧИСЕЛЬНІСТЬ І ГЕОГРАФІЧНЕ РОЗМІЩЕННЯ /10 год/
Чисельність і географічне розміщення українців. Зміни наприкінці XIX - на початку XX ст. Переселення українців у східні райони країни. Зарубіжна еміграція із західно-українських земель. Демографічні втрати України в 30-х роках і в період Другої сві­тової війни. Зміни в соціально-класовій структурі українського населення в радянський період.

Неукраїнське населення країни. Східнослов'янські народи: росіяни, білоруси, євреї; західні та південні слов'яни: поляки, чехи, словаки, болгари; романомовні народи в Україні; греки; представники угоро-фінської та алтайської мовних сімей. Чисельність і географічне розміщення цих народів в Україні.


Практичні заняття. Проведення дослідницької роботи з визна­чення етнічного складу і чисельності населення своєї області, району, міста, села. Нанесення на карту області досліджених даних.
5. ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНИ ТА ЕТНОГРАФІЧНІ ГРУПИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ /12 год/
Регіональні особливості культури та побуту населення України; їх зумовленість характером історичного розвитку окремих районів, природно-географічними умовами, взаємовідносинами з іншими народами.

Середня Наддніпрянщина, Поділля, Полісся, Слобожанщина, Полтавщина, Південь, Волинь, Карпати,

Етнографічні групи українців - українські Горяни /гуцули, лемки, бойки/ - у західноукраїнських областях; поліщуки, пінчуки, литвини - у районі Українського Полісся та ін.

Мовні діалекти. Антропологічні особливості.


Практичні заняття. Визначення належності свого села, міста до певного історико-етнографічного району, етнічних груп, які проживають у рідному краї; особливостей традиційно-побутової ку­льтури, Нанесення на карту України умовних кордонів історико- етнографічних районів і територій розселення етнографічних груп українців.
6. ОСНОВНІ ТА ДОПОМІЖНІ ГАЛУЗІ ГОСПОДАРСТВА /12 год/
Традиційні види господарської діяльності, поширені в Україні.

Землеробство. Форми землекористування і землеволодіння. Техніка обробки землі Й знаряддя праці. Поширені в Україні сис­теми землеробства.

Сільськогосподарські культури. Розвиток садівництва та городництва.

Скотарство.

Допоміжні види господарської діяльності: бджільництво, рибальство, мисливство тощо.
Практичні заняття. Вивчення географічних умов існування землеробства, скотарства, інших видів господарської діяльності в своєму районі. Ознайомлення із сучасною системою обробки землі, сільськогосподарськими знаряддями та машинами. Збирання матеріалів про традиційні види господарської діяльності населення свого району /фото, малюнків про традиційну техніку обробки землі, зна­рядь праці та побуту, записів про їх призначення та використання, технології виготовлення та місцевих назв/.
7. ДОМАШНІ ПРОМИСЛИ ТА РЕМЕСЛА /12 год/
Старослов'янське походження промислів і ремесел, які побутували в Україні в XIX ст.

Домашні промисли переробки сировини. Ткацтво. Вишивка. Деревообробка. Лозоплетіння. Гончарство. Писанкарство. Обробка металу, каменю, тощо.

Особливості домашніх промислів і ремесел різних районів.
Практичні заняття. Знайомство з народними умільцями рідного краю, зустрічі з ними. Збирання зразків їх творчості /опис, фотографування, кінозйомка, записи з уст умільця/. Складання альбому "Народні художні промисли рідного краю". Навчання основ окремого виду ремесла /на вибір/; вишивки, гончарства, лозоплетіння, писанкарства тощо.
8, ТРАНСПОРТ І ЗАСОБИ ПЕРЕСУВАННЯ /8 год/
Транспортні артерії /сухопутні, водні/ й засоби пересування.

Найдавніші шляхи; Муравський, Соляний, Ізюмський, Кальміуський. Чумацький та ін.

Стародавні засоби пересування. Види традиційного транспорту.
Практичні заняття. Збирання матеріалів про традиційні засоби пересування свого села /міста, району/ - фотографій, малюнків, записів про їх призначення, використання, технологію виготовлення та місцевих назв.
9. ПОСЕЛЕННЯ ТА ЖИТЛО /18 год/
Основні типи традиційних поселень. Етнографічне вивчення житла, матеріал і будівельна техніка, вертикальний розвиток житла, план подвір'я і будинку, положення відносно вулиці, декоративне оформлення.

їсторико-етнографічне районування типів поселень /зони північна, центральна, південна/. Загальні риси житла українців та інших слов'янських народів.

Зміни в народному будівництві в радянський період. Збереження народних традицій у плануванні локальних архітектурно-конструктивних рис.
Практичні заняття. Вивчення географічних, соціально-еконо­мічних і національних причин, які впливають на форму, планування поселень і житла в своєму селі /місті, районі/. Визначення віку Поселень за документальними даними. Фіксація матеріалів про поселення за великомасштабними картами та топографічними планами. Самостійна зйомка планів поселень. Опитування старожилів про іс­торію даного поселення. Визначення житлового комплексу. Положення селянського двору в поселенні. Вивчення плану подвір'я і складан­ня схеми розташування побудов на подвір'ї. Обмір і складання планів певного житла. Фотографування побудови. Опис або фотографу­вання внутрішнього вбрання житла та меблів.
10. ПІДГОТОВКА ДО ЕТНОГРАФІЧНОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ. ДЖЕРЕЛА ТА МЕТОДИКА ЕТНОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ /35 год/
Джерела та методика етнографічних досліджень. Принципи під­готовки експедиції: наукова підготовка та матеріальне забезпечен­ня експедиції. Джерела етнографічних досліджень: речовий музей­ний матеріал, архівні письмові джерела, польова робота. Основні види польової роботи: особисті спостереження дослідника-етнографа; опитування населення /робота з інформаторами/; фіксація ре­чових матеріалів - опис предметів або явищ, графічні прийоми: фото- та кінозйомка, зйомка планів поселень та житла; збирання етнографічних колекцій. Вимоги до етнографічної колекції. Експеди­ційний та стаціонарний методи польової роботи.
Практичні заняття. Відвідування бібліотек, архівів, краєзнав­чого, історичного або етнографічного музею і вивчення літератури, письмових джерел, матеріалів, які характеризують географію та демографію, історію та етнографію, культуру і побут населеного району, де працюватиме етнографічна експедиція. Визначення теми, завдань, строків експедиції. Розробка маршруту, програми. Складання анкет, запитальників із переліченням проблем, які необхідно вивчити під час польової роботи. Фіксація речових матеріалів: графічних прийомів, фото- і кінозйомки, зйомки планів поселень і житла. Вивчення правил ведення польової документації: польових зошитів, експеди­ційних щоденників, анкет.
11. ЕТНОГРАФІЧНА ЕКСПЕДИЦІЯ
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І ВМІНЬ ЮНИХ ЕТНОГРАФІВ-КРАЄЗНАВЦІВ
Учні повинні знати:

основні поняття етнографічної науки;

питання формування української народності та нації;

історико-етнографічні райони та етнографічні групи українського народу;

характеристики основних видів господарської діяльності, про­мислів і ремесел, традиційних засобів пересування, поселення та житла різних регіонів України.
Учні повинні вміти:

визначати пам'ятки народної культури рідного краю;

працювати з письмовими, документальними джерелами та архео­логічними пам'ятками в архіві та музеї;

визначати етнічний склад населення своєї області, району, міста, села;

проводити регіональне обстеження, визначати належність сво­го села, міста до певного історико-етнографічного району;

охарактеризувати основні види господарської діяльності, промисли і ремесла, традиційні засоби пересування, поселення та жит­ла свого регіону;

виконувати первинну обробку зібраних етнографічних матеріалів;

використовувати графічні та фотографічні прийоми фіксації етнографічних матеріалів;

заповнювати польову документацію: зошити, (щоденники; склада­ти анкети;

вести бесіди з інформаторами.


ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА ГУРТКА "ЮНІ ЕТНОГРАФИ"

/2-й рік навчання/


Мета програми - оволодіння знаннями регіональних особливо­стей духовної культури народів України, закріплення навичок проведення етнографічних досліджень.
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


п/п

Назва теми

Кількість годин

Усього

у тому числі

теоретичних

практичних

у приміщенні

на місцевості

1

2

3

4

5

6

1

Вступне заняття

4

4







2

Складання звіту про літню етнографічну експедицію

10

2

8

-

3

Народний одяг

12

2

2

В

4

Народна кулінарія

8




-

6

5

Сільська община та сімейний побут

16

4

-

12

6

Усна народна творчість

14

2

2

10

7

Народне образотворче мистецтво

10

2

-

8

8

Народні знання

16

2

-

14

9

Топоніміка

6

2

-

4

10

Культура та побут інших народів України

16

4

-

12

11

Підготовка до проведення етнографічної експедиції

14

4

10

-

12

Етнографічна експедиція













13

Підсумки етнографічної експедиці "Створення виставочної експозиції

20

6

14

-




Разом

146

36

36

74

ПРОГРАМА
1. ВСТУПНЕ ЗАНЯТТЯ /4 год/


Підбивання підсумків літньої експедиції.

Завдання гуртка на навчальний рік. Складання плану роботи.


2. СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО ЛІТНЮ ЕТНОГРАФІЧНУ ЕКСПЕДИЦІЮ /10 год/
Систематизація і класифікація матеріалів, зібраних під час етнографічної експедиції.

Вимоги до складання звіту про експедицію.


Практичні заняття. Складання звіту про експедицій. Обробка зібраних матеріалів. Виготовлення наочних посібників для музею або кабінету народознавства. Організація виставки етнографічних матеріалів

.

3. НАРОДНИЙ ОДЯГ /12 год/


Верхній та натільний одяг. Головні убори. Взуття. Прикраси. Вплив географічного середовища Та господарської діяльності народу на тип одягу та його тканину.

Своєрідність традиційного костюму різних історико-етнографічних районів України. Загальні риси в народному Одязі східних слов'ян. Використання старовинних елементів, народних традицій у крої та прикрасах сучасного одягу.


Практичні заняття. Вивчення одягу населення свого села, району, області. Групування одягу за видами. Виділення комплексів одягу. Фіксація елементів одягу: викройка, фотографування, копіювання.

Збирання матеріалів про старовинний одяг, прикраси, обряди, пов'язані з народним одягом та його виготовленням.


4. НАРОДНА КУЛІНАРІЯ /8 год/
Традиційні страви української народної кулінарії, Обрядове значення їжі, ритуальні страви.
Практичні заняття. Збирання рецептів традиційних українсь­ких страв минулого та сьогодення, найпоширеніших у своєму районі, селі. Запис обрядових дій під час приготування та споживання ри­туальних страв, відомостей про обрядове значення їжі. Приготуван­ня українських страв у польових умовах.
5. СІЛЬСЬКА ОБЩИНА ТА СІМЕЙНИЙ ПОБУТ /16 год/
Залишки сільської общини: самоврядування, судове право, форми колективної взаємодопомоги.

Релігійний світогляд стародавніх слов'ян. Утвердження хрис­тиянства в Україні. Пережитки дохристиянських уявлень у свідомості людей.

Цикли календарних свят і обрядів /зимові, весняні, літні, осінні/, Магічні обряди, пісні /веснянки, маївки, гаївки/ та ігри.

Давні типи та форми сім'ї в Україні та її соціальні функції. Сімейні відносини. Сімейні обряди та звичаї: весільний, родинний, похоронний, поминальний.

Локальні звичаї в різних географічно-етнографічних районах України.
Практичні заняття. Бесіди зі старожилами про стародавній уклад суспільного та сімейного побуту. Вивчення архівних матеріалів та літератури сучасного громадського життя. Збирання матеріалів про проведення календарних, сімейних свят і обрядів, що побутува­ли в минулому і поширені в рідному краї сьогодні. Записи ходу про­ведення свят; художнього, музичного та поетичного оформлень /пі­сень, прислів'їв, термінології, фото, малюнків, обрядових дій/. Виявлення спільних і відмінних рис у святкуванні календарних і сімейних свят у своєму селі /місті, області/ та сусідніх районах.
6. УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ /14 год/
Визначення поняття "фольклор". Характерні особливості фольклору. Відображення в творах фольклору історичних подій, явищ суспільного життя, сімейних відносин і духовної діяльності людини. Жанри українського фольклору; казки, легенди, оповідання, балади, думи, героїчний епос. Народна драма, вертеп тощо,
Практичні заняття. Запис творів усної народної творчості: прислів'їв, казок, загадок, легенд, народних пісень рідного краю. Систематизація, вивчення та оформлення зібраних матеріалів. Відтворення різних видів календарно-обрядового фольклору. Проведення вечорів-зустрічей з майстрами народної творчості.
7. НАРОДНЕ ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО /10 год/
Основні напрямки народного образотворчого мистецтва: плас­тичний /архітектурна та побутова пластика, різьблення по дереву, художня обробка шкіри, металу, кісток, народна скульптура/; живописний та графічний /декоративні розписи, вишивки та ін./; архітектурний /пропорції народної архітектури/.

Глибокі історичні корені різних видів народного образотвор­чого мистецтва.

Загальні риси народного образотворчого мистецтва росіян, білорусів та інших слов'янських народів.

Локальні особливості українського народного мистецтва історико-етнографічних районів України.

Зв'язок народного образотворчого мистецтва з уснопоетичною творчістю.
Практичні заняття. Ознайомлення зі зразками художніх промислів і ремесел, декоративно-прикладного мистецтва в краєзнавчому, етнографічному музеях, майстернях народних умільців. Збирання матеріалів про розвиток художніх промислів і ремесел у XIX - на початку XX ст. і про їх сучасний стан /фотографій, малюнків, зна­рядь праці та художніх виробів, відомостей про поширення худож­ніх ремесел, локальних особливостей орнаментики, її смислове значення і місцеву термінологію; функціональне призначення декора­тивних предметів тощо/. Виявлення характерних рис народної творчості свого села /району, міста, області/.
8. НАРОДНІ ЗНАННЯ /16 год/
Відображення в народних знаннях особливостей навколишнього середовища, господарської діяльності українців, рівня їх куль­турного розвитку, міжетнічних відносин з іншими народами.

Астрономічні знання. Метеорологічні знання та народна метеорологічна термінологія, методи визначення погоди. Народний календар.

Медичні та ветеринарські знання.

Народна етика та мораль. Народна педагогіка.

Використання народних знань у сучасних наукових галузях.
Практичні заняття. Збирання матеріалу про народні прикмети, на основі якого старожили визначали зміни погоди, а також про народні методи лікування. Проведення одно-, дводенних походів по рідному краю з метою виявлення лікарських рослин, вивчення народних прикмет.
9. ТОПОНІМІКА /6 год/
Визначення терміну "топоніміка". Фактори, які впливають на створеная топонімів. Принципи фіксації топонімів.
Практичні заняття. Запис, вивчення та фотографування топонімів.
10. КУЛЬТУРА ТА ПОБУТ ІНШИХ НАРОДІВ УКРАЇНИ /16 год/
Основні галузі господарської діяльності. Домашні промисли та ремесла. Транспорт і засоби пересування. Особливості традицій­ного житла різних народів України. Комплекси традиційного одягу різних народів України. Особливості кулінарії в різних народів.

Традиційні свята, звичаї, обряди. Раціональні народні знання.

Традиційні сімейні звичаї та обряди. Нові риси в сучасному сімейному побуті різних народів України.
Практичні заняття. Складання карти етнографічних пам'яток свого села, району, міста. Збирання колекцій традиційних знарядь праці, одягу, керамічного та дерев'яного посуду, декоративних тканин, документальних матеріалів, які відображують риси традиційно-побутової культури свого народу. Виготовлення макетів: зна­рядь праці, поселень, житла та ін. Записи творів усної народної творчості. Проведення вікторин, конкурсів на краще знання мате­ріальної та духовної культури свого народу та його історії.
11. ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ ЕТНОГРАФІЧНОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ /14 год/
Програма пошукової роботи: тема та завдання. Розробка маршруту експедиції. Перелік етнографічних матеріалів, необхідних для збирання.

Розподіл обов'язків між учасниками експедиції. Матеріальне забезпечення пошукової роботи.


Практичні заняття. Складання анкет, запитальників із переліком проблем, які потрібно вивчити під час польової роботи. За­кріплення навичок фіксації речових матеріалів: графічних прийомів, фото- та кінозйомки, зйомки планів поселень і житла; скла­дання польової документації.
12. ЕТНОГРАФІЧНА ЕКСПЕДИЦІЯ
ІЗ. ПІДСУМКИ ЕТНОГРАФІЧНОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ. СТВОРЕННЯ ВИСТАВОЧНОЇ ЕКСПОЗИЦІЇ /20 год/
Підсумки літньої етнографічної експедиції. Складання звіту. Оформлення виставки.

Практичні заняття. Обробка матеріалів, зібраних під час експедиції. Систематизація графічних та фотоматеріалів. Виготовлення наочних посібників. Робота зі створення виставочної експозиції: розробка тематичної структури і визначення основного змісту екс­позиції; вивчення і добір матеріалів; виготовлення обладнання, текстового, допоміжного матеріалу, монтаж експозиції.
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ I ВМІНЬ

ЮНИХ ЕТНОГРАФІВ-КРАЄ3НАВЦІВ


Учні повинні знати:

особливості традиційного одягу та народної кулінарії різних історико-етнографічних районів України;

характерні особливості сімейного побуту, фольклору та народного образотворчого мистецтва України;

основи народних знань /астрономічних, метеорологічних, ме­дичних тощо/;

основні поняття з топоніміки;

особливості культури та побуту інших народів України;

основні вимоги, методику збирання та обробки етнографічних і фольклорних матеріалів, створення музейної експозиції.
Учні повинні вміти:

виявляти риси традиційно-побутової культури, які свідчать про етнічну своєрідність українців, про локальні особливості на­селення свого району;

складати етнографічну карту населеного пункту;

схарактеризувати основні топологічні ознаки житла, його загально-національні риси та локальну специфіку одягу, засоби пе­ресування, промисли і ремесла тощо;

виявляти характерні риси народної творчості свого району»

використовувати народні знання з астрономії, метеорології, медицини тощо;

записувати географічні назви /топоніми/, назви народів і ет­нічних груп /етноніми/ тощо;

збирати, обробляти та вивчати етнографічні та фольклорні ма­теріали;



створювати виставочні експозиції.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Антонович Є.А., Захарчук-Чугай Р.В., Станкевич М.Є. Деко­ративно-прикладне мистецтво. - Львів, 1992.

 2. Артюх Л.Ф. Українська народна кулінарія. - К., 1977.

 3. Баран В.Д., Козак Д.Н., Терпиловський Р.В.. Походження слов'ян. - К., 1991.

 4. Бойківшина: історико-етнографічні дослідження / За ред. Ю.Г.Гошка. - К., 1983.

 5. Болтарович З.Є. Народна медицина українців. - К., 1990.

 6. Борисенко В.К. Весільні звичаї та обряди на Україні. - К., 1988.

 7. Булашов Г.О. Український народ у своїх легендах, релі­гійних поглядах та віруваннях. - К.: Довіра, 1992.

 8. Воропай О. Звичаї нашого народу. - К.: Оберіг , 1993.

 9. Горленко В.Ф., Бойко І.Д., Куницький О.С. Народна земле­робська техніка українців. - К., 1971.

 10. Грушевський М. Історія України-Руси. - К., 1991.

 11. Глушко М, Традиційний транспорт українців // Рад.школа. - 1990. - № 7. - С. 32-38.

 12. Гуцульщина: Історико-етнографічні дослідження / За ред. Ю.Г.Гошка. - К., 1987.

 13. Данілевський Г. Чумаки: Художньо-документальний нарис. - К., 1992.

 14. Данилюк А.Г. Українська хата. - К., 1991.

 15. Дмитренко М.К. Уроки з народознавства. - К., 1995

 16. Довженко В.Й. Землеробство Древньої Русі. - К., 1961.

 17. Довженок Г.В. Український дитячий фольклор, - К., 1981.

 18. Заставний Ф.Д. Українські етнічні землі. - Львів, 1993,

 19. Захарчук-Чугай Р.В. Українська народна вишиванка: Західні області УРСР. - К., 1988.

 20. Етнографія Києва і Київщини: Традиції і сучасність. - К., 1986.

 21. Історія української культури / За ред. І.Крип'якевича. - К.: Либідь, 1994.

 22. Кара-Васильєва Т.В. Полтавська народна вишиванка. - К., 1983.

 23. Культура і побут населення України / За ред. В.І.Наулка. - К.: Либідь, 1993.

 24. Лозко Г.С. Українське народознавство. - К.: Зодіак-ЕКО, 1995.

 25. Макарчук С.А., Гошко Ю.Г., Кирчів Р.Ф. Етнографія Украї­ни. - Львів: Світ, 1994.

 26. Матейко К.І. Український народний одяг. - К., 1977,

 27. Мацейків Т.І., Якименко Н.Д. Шляхи організації фольклорно-пошукової роботи учнів: Метод. рекомендації. - К., 1990.

 28. Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українсько­го народу. - К., 1992.

 29. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу: Ескіз української міфології. - К., 1992.

 30. Общественный семейный быт и духовная культура населения Полесья. - Минск, 1987.

 31. Павлюк С.П. Традиційне хліборобство України: Агротехніч­ний аспект. - К., І991.

 32. Полесье: Материальная культура. -К., 1988,

 33. Прислів'я та приказки. Природа. Господарська діяльність людини. - К., 1993.

 34. Попович М.В. Мировоззрение древних славян. - К., 1985.

 35. Скуратівський В. Берегиня. - К.: Рад.письменник, 1987.

 36. Скуратівський В. Покуть. - К.: Довіра, 1992.

 37. Скуратівський В. Місяцелік. - К., 1993.

 38. Струнка М.Л. Організація пошукової роботи з етнографії у шкільних краєзнавчих музеях: Метод.рекомендації. - К.: Рад.шк., 1989.

 39. Струнка М.Л. Методичні рекомендації з питань організації шкільних етнографічних музеїв. - К., 1993.



Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка