Орієнтовне календарно-тематичне планування навчання української мови в 6 класі у 2014-2015 н рСкачати 405.16 Kb.
Дата конвертації05.05.2016
Розмір405.16 Kb.
Склала Олена Оперчук
Орієнтовне календарно-тематичне планування

навчання української мови в 6 класі у 2014-2015 н.р.1
(122 год, 3,5 год на тиждень, РМ – 23 год)

І СЕМЕСТР


Зміст програмового матеріалу

К-сть

год

Дата

Примітки

1

Вступ. Краса і багатство української мови

12

РМ № 1*. Повторення вивченого про мовлення. Види мовленнєвої діяльності. Загальне уявлення про ситуацію спілкування. Складання діалогів відповідно до запропонованої теми

1ПОВТОРЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО (7 год)

3

Словосполучення. Речення. Головні і другорядні члени речення. Однорідні члени речення.

14

Просте і складне речення. Розділові знаки між частинами складного речення

15

Звертання. Вставні слова і сполучення слів

16-7

Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові.

Діалог. Розділові знаки при діалозі28

Тематична самостійна робота (тренувальне тестування)


1


Завдання та рекомендації до проведення цієї тематичної самостійної роботи ви знайдете у навчальному посібнику:
О. П. Глазова.

Зошит для тематичного оцінювання навчальних досягнень з української мови. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2014. — 56 с. та методичному посібнику: О. П. Глазова. Готуємося до уроків української мови у 6 класі: контроль знань. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2014. — 144 с.


9

Текст, його тема, головна думка. Будова тексту: зачин, основна частина, кінцівка. Типи і стилі мовлення. Мікротема, темничне речення

110

РМ № 2. Докладний усний переказ тексту художнього стилю

1


** Тексти для переказів подано в методичному посібнику: О. П. Глазова. Готуємося до уроків української мови у 6 класі: контроль знань. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2014. — 144 с.


11

РМ № 3. Офіційно-діловий стиль. Ділові папери. Оголошення

1ЛЕКСИКОЛОГІЯ. Фразеологія (12 год)

12

Групи слів за їх походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова.

113

РМ № 4. Особливості опису приміщення. Усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення

114, 15

Активна і пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми

216

РМ №5. Письмовий переказ розповідного тексту з елементами опису приміщення

117

Групи слів за вживанням: загальновживані і стилістично забарвлені слова

118

Діалектні, професійні слова і терміни

119

РМ № 6. Письмовий твір-опис приміщення на основі особистих вражень у художньому стилі

1


У навчальному посібнику О. П. Глазова. Мовне портфоліо. Робочий зошит з розвитку мовлення. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2014 вміщено репродукції картин та світлини, які можна використати під час підготовки до твору-опису приміщення.20

Просторічні слова

121

Офіційно-ділова лексика

122

РМ № 7. Ділові папери. Складання плану роботи

123,24

Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Ознайомлення із фразеологічним словником

225

Джерела українських фразеологізмів. Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів.

126

Фразеологізми в ролі членів речення. Складання діалогів

127

Тематична контрольна робота № 1**. Лексикологія. Фразеологія.

** Контрольні роботи рекомендуємо проводити з використанням навчального посібника: О. П. Глазова.

Зошит для тематичного оцінювання навчальних досягнень з української мови. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2014. — 56 с. та методичного посібника: О. П. Глазова. Готуємося до уроків української мови у 6 класі: контроль знань. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2014. — 144 с.

Контрольне аудіювання

1


** Тексти для ауджіювання та завдання до них уміщено в методичному посібнику: О. П. Глазова. Готуємося до уроків української мови у 6 класі: контроль знань. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2014. — 144 с.


СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ (11 год)

28


Змінювання і творення слів. Твірне слово — база для утворення іншого слова

129, 30

Основні способи словотворення: префіксальний, суфіксальний,префіксально-суфіксальний, безафіксний, складання основ (або слів), перехід слів з однієї частини мови в іншу

231

Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова. Словотвірний словник

132

Зміни приголосних при творенні слів: іменників з суфіксом -ин (а) від прикметників

133

Зміни приголосних при творенні слів: прикметників із буквосполученням -чн- (-шн-)

134

РМ № 8. Письмовий переказ тексту художнього стилю з елементами опису приміщення

135

Зміни приголосних при творенні слів: відносних прикметників з суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників з суфіксами -ств (о), -зтв (о), -цтв (о)

136

Складні слова. Сполучні о, е в складних словах. Творення складноскорочених слів

137-38

Правопис складних слів разом і через дефіс, написання слів з пів-; правопис складноскорочених слів

239-40

РМ № 9-10. Контрольний переказ

241

Тематична контрольна робота № 2. Словотвір. Орфографія

1МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

Іменник (20 год)

42

Загальна характеристика частин мови.

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

143

Іменники – назви істот і неістот (повторення). Іменники загальні і власні. Велика буква і лапки у власних назвах

144

Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду.

145

Число іменників (повторення). Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини

146

Відмінки іменників, їх значення. Поділ іменників на відміни.

147

Відмінювання іменників І відміни

148-50

Відмінювання іменників ІІ відміни. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Букви -а (-я), -у (-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду другої відміни

351

Контрольний диктант №1

1


Тексти контрольних диктантів уміщено в методичному посібнику: О. П. Глазова. Готуємося до уроків української мови у 6 класі: контроль знань. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2014. — 144 с.


52

Відмінювання іменників ІІІ відміни

153

Відмінювання іменників IV відміни

154

Незмінювані іменники. Рід незмінюваних іменників

155

Відмінювання іменників, що мають форму лише множини

156

Не з іменниками

1
ІІ СЕМЕСТР
Зміст програмового матеріалу

К-сть

год

Дата

Примітки

57-58

Особливості творення іменників. Букви е, и, і в суфіксах -ечок, -ечк, -ичок, -ичк, -інн (я), -ення
(-я), -н (я), -инн (я), -ив (о), -ев (о)


259

60

Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові

261

Тематична контрольна робота № 3. Іменник

1Прикметник (18 год)

62

Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

163

64

Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Перехід прикметників з однієї групи в іншу

265-66

Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення

267

РМ № 11. Особливості будови опису природи. Усний вибірковий переказ розповідного тексту, що містить опис природи

168

Повні й короткі форми прикметників

169

РМ № 12. Усний докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису природи. Складання діалогів

170-71

Прикметники твердої і м’якої груп. Відмінювання прикметників

272


Творення прикметників. Написання прикметників із суфіксами: -еньк-, -есеньк-,
-ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк-


173

Букви е, о, и у прикметникових суфіксах -ев-

(-єв-), -ов-(-йов-, -ьов-), -ин-,-ін-, -ичн-

174

РМ № 13. Письмовий твір-опис природи за картиною

1


У навчальному посібнику О. П. Глазова. Мовне портфоліо. Робочий зошит з розвитку мовлення. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2014 вміщено репродукції картин, які можна використати під час підготовки до твору-опису природи за картиною.75

Перехід прикметників в іменники

176 -77

Написання не з прикметниками

278

Написання - і -нн- у прикметниках

179 -80

Написання складних прикметників разом і через дефіс

281

РМ № 14. Письмовий переказ розповідного тексту з елементами опису природи

182

Написання прізвищ прикметникової форми

183

Тематична контрольна робота 4. Прикметник

184

РМ № 15. Особливості будови роздуму. Усний докладний переказ тексту, що містить роздум

1Числівник (10 год)

85

Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

186-87

Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові. Числівники прості, складні і складені. Роздільне написання складених числівників. Написання ра­зом порядкових числівників з -тисячний

288

РМ № 16. Замітка в газету типу роздуму про вчинки людей

1


У навчальному посібнику О. П. Глазова. Мовне портфоліо. Робочий зошит з розвитку мовлення. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2014 вміщено матеріали, які допоможуть підготуватися до написання замітки в газету типу роздуму про вчинки людей89-92

Відмінювання кількісних числівників

Контрольне читання мовчки

4


Тексти для контрольного читання мовчки та завдання до них можна знайти у навчальному посібнику: О. П. Глазова.

Зошит для тематичного оцінювання навчальних досягнень з української мови. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2014. — С. 24–31. методичного посібника: О. П. Глазова. Готуємося до уроків української мови у 6 класі: контроль знань. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2014. — 144 с.


93-94

РМ № 17-18. Контрольний твір

295-96

Відмінювання порядкових числівників

297

Тематична контрольна робота № 5. Числівник

198

РМ № 19. Усний твір-роздум про вчинок людини

1Займенник (12 год)

99

Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

1100

Розряди займенників за значенням

1101-102

Особові займенники, їх відмінювання. Приставний н у формах особових займенників. Зворотний займенник, його відмінювання

2103

РМ № 20 Письмовий твір-оповідання за жанровою картиною

1


У навчальному посібнику О. П. Глазова. Мовне портфоліо. Робочий зошит з розвитку мовлення. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2014 вміщено репродукції жанрових картин для написання твору-оповідання.104-105

Питальні й відносні займенники, їх відмінювання

2106-107

Заперечні й неозначені займенники, їх правопис і відмінювання

2108-109

РМ № 21-22. Контрольний переказ

2110-111

Присвійні займенники, їх відмінювання

2112

РМ № 23. Повідомлення на лінгвістичну тему

1113-114

Вказівні й означальні займенники, їх відмінювання. Приставний н у формах вказівних займенників

2115

Тематична контрольна робота № 6. Займенник.

Повторення вивченого в кінці року1Повторення в кінці року (6 год)

116-117

Лексикологія

2118-119

Словотвір і орфографія

2120

Контрольний диктант № 2


1121-122

Морфологія й орфографія

2
Фронтальні види контрольних робіт*

Форми контролю

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми*

2

4

Письмо:

переказ

1

1

твір

-

1

Правопис:

диктант**

1

1

Аудіювання*

1

-

Читання мовчки*

-

1


* Контрольні роботи рекомендуємо проводити з використанням навчального посібника:
О. П. Глазова. Зошит для тематичного оцінювання навчальних досягнень з української мови. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2014. — 56 с. (усі тестові завдання подані у двох варіантах, відведено місце для написання контрольних диктантів, переказів і творів)
та методичного посібника:
О. П. Глазова. Готуємося до уроків української мови у 6 класі: контроль знань. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2014. — 144 с. (подано орієнтовне календарно-тематичне планування,
а також тексти для контрольного аудіювання та читання мовчки, ситуативні вправи для формування й перевірки рівня сформованості умінь діалогічного та монологічного мовлення, тексти контрольних і навчальних переказів, орієнтовні теми творів, тестові завдання для перевірки рівня засвоєння мовної теми, тексти диктантів для оцінювання правописних умінь і навичок).


1 Увідповіднено з підручником: О. П. Глазова. Українська мова. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2014. — 256 с.

* Уроки розвитку мовлення можна проводити з використанням навчального посібника: О. П. Глазова. Мовне портфоліо. Робочий зошит з розвитку мовлення. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2014. — 80 с.Каталог: userfiles -> file -> glazova
file -> Календарно-тематичне планування Українська мова
file -> Календарно-тематичне планування навчання грамоти
file -> № уроку Тема уроку Сторінка підручника (зошита) Дата Примітка Розділ 1
file -> Уроку Тема уроку Сторінка підручника (зошита) Дата Примітка
file -> Календарно-тематичне планування математика 3 клас Календарний план складено відповідно до навчальної програми з математики 2011 р. За підручником «Математика. 3 клас»
file -> Природознавство
file -> Календарно-тематичне планування з біології
file -> Українська література Орієнтовне календарно-тематичне планування навчання української літератури в 6 класі
glazova -> Орієнтовне календарно-тематичне планування1 7 клас
glazova -> «погоджено» Заступник директора з нвр «затверджено»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка