Омельченко Г. ВСкачати 62.71 Kb.
Дата конвертації07.05.2016
Розмір62.71 Kb.
УДК 347.961

Омельченко Г. В.,

асистент кафедри цивільного права і процесу,

Юридичний інститут,

Національний авіаційний університет, м. КиївЮркевич А. Ю.,

студент,


Юридичний інститут,

Національний авіаційний університет, м. Київ


Інститут нотаріату в механізмі захисту цивільних прав
У юридичній літературі традиційно здійснюється розмежування понять «охорона прав» і «захист прав». Правова охорона цивільних прав представляє собою сукупність приписів, які закріплені в законодавстві, і забезпечують міру дозволеної поведінки суб'єктів. По­няття «охорона права» у порівнянні із «захистом права» є більш широким, тому що воно пов'язане із застосу­ванням не тільки регулятивних за змістом норм, але й охоронних, тоді як захист - тільки охоронних. Так, М. Свідерська відзначає, що у літературі під охороною розуміють засоби, які застосовуються до порушення прав і обов'язків, а під захистом - засоби, які застосовуються після правопорушення з метою відновлення порушеного права [1, с. 123].

Поряд із цим слід зазначити, що дискусійним у юри­дичній літературі є питання щодо права на захист. Так, на думку одних авторів, зокрема


В. П. Грибанова, право на захист - це самостійне суб'єктивне право, яке з'являється у особи лише в мо­мент порушення і оспорювання прав особи [2, с. 267].

Інші вважають, що право на захист потрібно розглядати як елемент, невід'ємну ознаку самого суб'єктивного права [2, с. 106].

Ми вважаємо, що більш вірною останню позицію, проте у будь-якому випадку право на захист є похідним від основного суб'єктивного права і не може існувати без останнього.

Захист суб'єктивних цивільних прав може здійсню­ватися у двох основних формах: судовій та позасудовій. Поряд з тим, у науковій літературі викладено безліч думок щодо поняття і кваліфікації форм захисту цивільних прав та інтересів.

Так, О. А. Красавчиков вважає, що форми захисту слід розмежовувати з урахуванням специфіки об’єкта і характеру захисту права. При цьому він виділяє такі форми захисту, як визнання права; відновлення становища, яке існувало до порушення права, і припинення дій, які його порушують; присудження до виконання в натурі; припинення або зміна правовідносин; стягнення з особи, яка порушила право, завданих збитків. Досить широкий розкид міркувань з цього питання обумовлений, перш за все, тим, що в основі розмежування та класифікації форм захисту дослідники застосовують неоднакові критерії [3].

Як вже було відзначено вище, захист цивільних прав та інтересів здійснюється судом, Президентом України, органами держа­вної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, нотаріусом або шляхом самозахисту.

Нотаріат являє собою необхідну складову частину правової системи будь-якої держави, що володіє розвиненою економікою і базу­ється на принципах правової держави та ви­знання громадянського суспільства. У такій державі функції, які виконуються нотаріуса­ми, об’єктивно необхідні й затребувані, оскільки забезпечення та захист законних прав і свобод людини і громадянина є завданням не лише державних органів і посадових осіб, але й всіх інститутів суспільства і держави. Метою нотаріальної діяльності є захист прав і законних інтересів громадян і юридичних осіб, шляхом вчинення нотаріусами перед­бачених законодавчими актами нотаріальних дій від імені України.

За допомогою інституту нотаріату держа­ва приймає превентивні заходи, що забезпе­чують юридичну безпеку в суспільстві, що, у свою чергу є одним із головних завдань дер­жави і показником його спроможності [5, с. 971].

Актуальність теми дослідження обумовлена ще й тим, що на даний момент в Україні проводиться активне реформування національного законодавства в різних галузях суспільного життя, в тому числі й в галузі нотаріату, оскільки сьогодні немає такої нормативної бази нотаріальної діяльності, яка б повною мірою відповідно до європейських стандартів регулювала та розкривала всі аспекти розвитку та функціонування нотаріату.

Нотаріат є інститутом, що забезпечує охорону й захист прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб шляхом вчинення нотаріальних дій від імені держави. Нотаріальна діяльність спрямована на на­дання офіційної сили, вірогідності юридичним правам, фактам і документам. Діяльність нотаріату має певну спільність з діяльністю інших органів цивільної юрисдикції. Разом з тим, нотаріальна форма охорони й захисту відрізняється від інших форм. Особливість нотаріальної форми полягає в тому, що вона, як правило, спрямована не на безпосередній захист, а на попередження порушення права і тому предмет її діяль­ності специфічний. На відміну від судової діяльності, предметом якої переважно є спори про право цивіль­не, предмет нотаріальної діяльності складають безспірні справи.Література

  1. Безсмертна Н. Виконавчий напис як один із способів захисту суб’єктивних цивільних прав / Н. Безсмертна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки, 2007. – № 74-76. – С. 123-126.

  2. Грибанов В. П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав /
    В. П. Грибанов. – М., 1972. – 284 с.

  3. Желіховська Ю. В. Виконавчий напис як засіб захисту цивільних прав нотаріусом / Ю. В. Желіховська // Мала енциклопедія нотаріуса [Електронний ресурс] 2011. – № 5 (59). – Режим доступу: http://www.yurradnik.com.ua/ stride/men/?m= authors&aut=849&art=1866.

  4. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Голос України. – 2003. – №45-46, 47-48 (12,13 березня). – Ст. 356.

  5. Шишленко В. Г. Правове регулювання та організація діяльності нотаріату в Україні / В. Г. Шишленко // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 971-975.

Каталог: bitstream -> NAU -> 13849
NAU -> Реферат: дидактичні аспекти організації ефективної самостійної навчальної роботи студентів анотація
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> О. Г. Широкова-Мурараш
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Технологія формування комунікативної компетентності учнів старшої школи засобами організаційно-діяльнісної гри
NAU -> Рубрика 1: «Педагогические науки» андрагогіка: сучасний етап розвитку
NAU -> Комунікативна компетентність як предмет дослідження у науковій літературі
NAU -> Зміст освіти у процесі сучасної професійної підготовки анотація


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка