Олімпіадні завдання з педагогіки та психології для учнів 11 класу ІІІ етап блок І. Завдання з педагогіки та психології (25 балів) Завдання Виберіть одну правильну відповідь із запропонованих варіантівСкачати 276.66 Kb.
Дата конвертації05.05.2016
Розмір276.66 Kb.
ОЛІМПІАДНІ ЗАВДАННЯ З ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ ДЛЯ УЧНІВ 11 КЛАСУ

ІІІ ЕТАП

БЛОК І. Завдання з педагогіки та психології (25 балів)

Завдання 1. Виберіть одну правильну відповідь із запропонованих варіантів:

1. Уява – це

а) процес узагальненого та опосередкованого віддзеркалення предметів і явищ в їх зв'язках та відносинах; пізнання нового, невідомого

б) здатність зберігати та відтворювати у свідомості колишні враження, досвід

в) здатність представляти відсутній або реально не існуючий об'єкт, утримуючи його у свідомості, та маніпулювати ним у думках

г) емоційний процес середньої тривалості, який відображає суб’єктивне оцінне ставлення до існуючих або можливих ситуацій.

2. Процес передання емоційного стану від одного індивіда до іншого на рівні психічного контакту - це

а) емоційне реагування б) емоційне зараження

в) емоційна дія г) емоційна напруга.

3. Фантазія здійснюється як

а) оперування поняттями, що створюють новий образ

б) перетворення конкретних образів, створення нових образів

в) відновлення образів, що наближає до точної копії раніше сприйнятої ситуації

г) узагальнення образів та уявлень

д) усі відповіді правильні.4. Стійкі емоційні переживання людини, що виникають у процесі її відносин з навколишнім світом – це

а) відчуття б) мотиви в) емоції г) афекти.5. Педагогічний такт – це

а) певні психологічні особливості особистості, які є умовою досягнення нею в ролі вчителя високих результатів у навчанні та вихованні дітей

б) стійка індивідуально-специфічна система психологічних засобів, прийомів, навичок, методів, способів виконання педагогічної діяльності

в) дотримання педагогічного принципу міри в спілкуванні з дітьми в найрізноманітніших сферах діяльності

г) уміння педагога поєднувати та за необхідністю використовувати різні методи й прийоми навчання.

6. Вербальне навчення – це

а) навчення через пряме спостереження за поведінкою інших людей, у результаті якого людина відразу сприймає та засвоює спостережувані форми поведінки

б) оволодіння способами (прийомами, діями) використання засвоєних знань на практиці

в) вид навчення, який здійснюється в символічній формі через різноманітні знакові системи

г) один з напрямів диференціації в процесі навчання, що характеризується додатковими педагогічними зусиллями відносно відстаючих учнів.

7. У чому проявляється взаємозв’язок між навчанням і розвитком?

а) навчання і розвиток – процеси взаємообумовлені. Навчання залежить від розвитку, але в свою чергу розвиток стимулюється навчанням

б) розвиток визначає успіх навчання. Але розвиток не залежить від навчання. Його протікання завчасно визначене біологічними факторами

в) навчання повною мірою визначається розвитком. Рівень розвитку обумовлює характер і зміст навчання. Але навчання не впливає на розвиток

г) навчання і розвиток – процеси, незалежні один від одного.

8. Для якої форми організації навчання характерні такі види діяльності: учитель визначає індивідуальні завдання для кожного учня, кожен вихованець самостійно працює над його виконанням, звітує перед учителем про якість виконання, отримує певну кількість залікових балів і наступне завдання?

а) для класно-урочної в) для домашньої роботи


б) для індивідуальної г) для практичної роботи.

9. Яке поняття визначають як форму організації самостійної пізнавальної діяльності учнів з метою поглибленого вивчення окремих тем, проблем, що проводиться з певним складом учнів класу?

а) екскурсія в) домашня самостійна робота

б) урок г) семінар.

10. Визначте, у якій із наведених груп зазначені позаурочні форми організації навчання:

а) факультатив, ілюстрація, інструктаж, логіка, екскурсія

б) інструктаж, факультатив, бесіда, диспут, практикум, синтез

в) екскурсія, гурток, практикум, домашня робота, факультатив

г) домашня робота, аналіз, дискусія, гурток, факультатив, мандрівка.

11. Яку форму виховної роботи визначають як таку, що передбачає певне дійство відповідно до заздалегідь розробленого сюжету

а) диспут в) свято

б) колективна творча справа г) етична бесіда.

12. Які види розвитку характерні для людини?

а) ріст, біологічна форма, становлення психіки

б) інтелектуальний, матеріальний, ментальний

в) фізичний, психічний, соціальний.13. Закінчіть речення:

Початкова загальна освіта, базова загальна середня освіта, повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, базова вища освіта, повна вища освіта – це

а) структура системи освіти в Україні

б) освітньо-кваліфікаційні рівні в Україні

в) освітні рівні в Україні

г) учені звання в Україні.14. Який принцип навчання пояснює висловлювання В.О.Сухомлинського: «Навчання – не механічне перекладання знань з голови вчителя в голову дитини, а складні моральні взаємини, у яких провідною, визначальною рисою є виховання почуттів честі, гідності і на цій основі бажання бути хорошим»?

а) принцип систематичності та послідовності навчання

б) принцип виховного характеру навчання

в) принцип свідомості і активності навчання

г) принцип наочності навчання.

15. Який принцип навчання ілюструє це висловлювання: «Учитися із захопленням»?

а) принцип систематичності та послідовності навчання

б) принцип свідомості і активності навчання

в) принцип науковості навчання

г) принцип наочності навчання.
Завдання 2. Установіть відповідність і отримані результати занесіть у таблицю:

А) між групами та видами методів навчання – 3 б.:Групи методів

Види методів

1.

Наочні методи навчання

А)

Досліди, вправи, лабораторні роботи, навчальна праця тощо

2.

Словесні методи навчання

Б)

Демонстрація, ілюстрація, спостереження тощо

3.

Практичні методи навчання

В)

Пояснення, розповідь, бесіда, лекція, дискусія, диспут тощо
А

Б

В

1.


2.


3.

Б) між функціями навчання та їх змістом: - 3 б.

1. Навчальна А) полягає в тому, щоб за допомогою змісту, форм,

2. Виховна методів, засобів навчання сприяти вихованню особистості

3. Розвивальна Б) полягає в передаванні учням культурного досвіду людства,

вираженого в знаннях та способах навчально-пізнавальної

діяльності; створенні умов для засвоєння учнями цього досвіду

В) полягає в тому, щоб сприяти розвитку інтелектуальних

та особистісних якостей учнів.
А

Б

В

1.


2.


3.


В) між психолого-педагогічними надбаннями та їх авторами – 4 б.1. Теорія еволюції

А) Гіпократ

2. Психоаналіз

Б) Ч. Дарвін

3. Класно-урочна система

В) І.П. Павлов

4. Учення про темпераменти

Г) З. Фрейд
Д) Я.А. Каменський
А

Б

В

Г

Д

1.
2.
3.
4.

БЛОК ІІ. Твір - мініатюра (15 балів)

Прокоментуйте одне із запропонованих прислів'їв. Обґрунтуйте відповідь.

1. «Змінюйся до того, як тебе змусить життя».

2. «Дерево від плодів, а людина від справи пізнається».


БЛОК ІІІ. Творче завдання – самопрезентація «Я – учитель ХХІ століття» (18 балів)

ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССА

III этап
БЛОК І. Задания по педагогике и психологии (25 баллов)

Задание 1 . Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов:

1 . Воображение - это

а) процесс обобщённого и опосредованного отражения предметов и явлений в их связях и отношениях; познание нового, неизвестного

б) способность сохранять и воспроизводить в сознании прежние впечатления, опыт

в) способность представлять отсутствующий или реально не существующий объект, удерживая его в сознании, и манипулировать им в мыслях

г) эмоциональный процесс средней продолжительности, отражающий субъективное оценочное отношение к существующим или возможным ситуациям.

2 . Процесс передачи эмоционального состояния от одного индивида к другому на уровне психического контакта - это

а) эмоциональное реагирование б) эмоциональное заражение

в) эмоциональное воздействие г) эмоциональное напряжение.

3 . Фантазия осуществляется как

а) оперирование понятиями, создающими новый образ

б) преобразование конкретных образов, создание новых образов

в) восстановление образов, что приближает к точной копии ранее воспринятой ситуации

г) обобщение образов и представлений

д) все ответы верны.4 . Устойчивые эмоциональные переживания человека, возникающие в процессе его отношений с окружающим миром - это

а) ощущения б) мотивы в ) эмоции г ) аффекты.5 . Педагогический такт - это

а) определённые психологические особенности личности, являющиеся условием достижения ею в роли учителя высоких результатов в обучении и воспитании детей

б) стойкая индивидуально - специфическая система психологических средств, приёмов, навыков, методов, способов выполнения педагогической деятельности

в) соблюдение педагогического принципа меры в общении с детьми в самых разнообразных сферах деятельности

г) умение педагога сочетать и при необходимости использовать различные методы и приёмы обучения.

6 . Вербальное обучение - это

а) обучение через прямое наблюдение за поведением других людей, в результате которого человек сразу воспринимает и усваивает наблюдаемые формы поведения

б) овладение способами ( приёмами, действиями), использования усвоенных знаний на практике

в) вид обучения, осуществляющийся в символической форме через различные знаковые системы

г) одно из направлений дифференциации в процессе обучения, характеризующееся дополнительными педагогическими усилиями относительно отстающих учеников.

7 . В чем проявляется взаимосвязь между обучением и развитием?

а) обучение и развитие - процессы взаимообусловленые. Обучение зависит от развития, но в свою очередь развитие стимулируется обучением

б) развитие определяет успех обучения. Но развитие не зависит от обучения. Его протекание заранее определено биологическими факторами

в) обучение в полной мере определяется развитием. Уровень развития обусловливает характер и содержание обучения . Но обучение не влияет на развитие

г) обучение и развитие - процессы, независимые друг от друга.

8 . Для какой формы организации обучения характерны следующие виды деятельности: учитель определяет индивидуальные задания для каждого ученика, каждый воспитанник самостоятельно работает над его выполнением, отчитывается перед учителем о качестве выполнения, получает определенное количество зачетных баллов и следующее задание?

а) для классно – урочной в) для домашней работы

б) для индивидуальной г ) для практической работы.

9 . Какое понятие определяют как форму организации самостоятельной познавательной деятельности учащихся с целью углубленного изучения отдельных тем, проблем, которое проводится с определенным составом учащихся класса?

а) экскурсия в) домашняя самостоятельная работа

б) урок г) семинар.

10 . Определите, в какой из приведённых групп указаны внеурочные формы организации обучения:

а) факультатив, иллюстрация, инструктаж, логика, экскурсия

б) инструктаж, факультатив, беседа, диспут, практикум, синтез

в) экскурсия, кружок, практикум, домашняя работа, факультатив

г) домашняя работа, анализ, дискуссия, кружок, факультатив, путешествие.

11 . Какую форму воспитательной работы определяют как такую, что предполагает определенное действо в соответствии с заранее разработанным сюжетом

а) диспут в) праздник

б) коллективное творческое дело г ) этическая беседа.

12 . Какие виды развития характерны для человека?

а) рост, биологическая форма, становление психики

б) интеллектуальный, материальный, ментальный

в) физическое, психическое, социальное.13 . Закончите предложение:

Начальное общее образование, базовое общее среднее образование, полное общее среднее образование, профессионально - техническое образование, базовое высшее образование, полное высшее образование - это

а) структура системы образования в Украине

б) образовательно - квалификационные уровни в Украине

в) образовательные уровни в Украине

г) ученые звания в Украине.14 . Какой принцип обучения объясняет высказывание В.А.Сухомлинского: «Обучение - не механическое переложение знаний из головы учителя в голову ребенка, а сложные моральные взаимоотношения, в которых ведущей, определяющей чертой, является воспитание чувств чести, достоинства и на этой основе желания быть хорошим»?

а) принцип систематичности и последовательности обучения

б) принцип воспитательного характера обучения

в) принцип сознательности и активности обучения

г) принцип наглядности обучения.

15 . Какой принцип обучения иллюстрирует это высказывание: «Учиться с увлечением»?

а) принцип систематичности и последовательности обучения

б) принцип сознательности и активности обучения

в) принцип научности обучения

г) принцип наглядности обучения.
Задание 2 . Установите соответствие и полученные результаты внесите в таблицу:
А) между группами и видами методов обучения - 3 б.:


Группы методов

Виды методов

1.

Наглядные методы обучения

А)

Опыты, упражнения, лабораторные работы, учебная

работа и т.п.2.

Словесные методы обучения

Б)

Демонстрация, иллюстрация, наблюдения и т.п.

3.

Практические методы обучения

В)

Объяснение, рассказ, беседа, лекция, дискуссия, диспут и т.п.
А

Б

В

1.


2.


3.


Б) между функциями обучения и их содержанием: - 3 б.

1. Учебная А) состоит в том, чтобы с помощью содержания, форм, методов,

средств обучения способствовать воспитанию личности.

2. Воспитательная Б) состоит в передаче учащимся культурного опыта человечества,

выраженного в знаниях и способах учебно – познавательной

деятельности; создании условий для усвоения учащимися этого

опыта.

3. Развивающая В) состоит в том, чтобы способствовать развитиюинтеллектуальных и личностных качеств учащихся.
А

Б

В

1.


2.


3.

В) между психолого - педагогическими достижениями и их авторами - 4 б.
1. Теория эволюции

А) Гиппократ

2. Психоанализ

Б) Ч. Дарвин

3. Классно-урочная система

В) И.П. Павлов

4. Учение о темпераментах

Г) З. Фрейд
Д) Я.А. Каменский
А

Б

В

Г

Д

1.
2.
3.
4.

БЛОК ІІ . Сочинение - миниатюра (15 баллов)

Прокомментируйте одну из предложенных пословиц. Обоснуйте ответ.

1 . «Меняйся до того, как тебя заставит жизнь».

2 . «Дерево от плодов, а человек от дела познаётся».


БЛОК ІІІ. Творческое задание - самопрезентация «Я - учитель XXI века» (18 баллов)


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка