О. В. Гнидіна (координатор Л. Л. Халецька), Полтавська обл


цьому згадував величезну працю зодчого. У процесі пошуку та розробки ідеї архітектори намагались віднайти гармонійне поєднання будівельних та декора-Сторінка4/37
Дата конвертації05.05.2016
Розмір5.4 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
цьому згадував величезну працю зодчого. У процесі пошуку та розробки ідеї архітектори намагались віднайти гармонійне поєднання будівельних та декора-5 тивних елементів.

Архітектура це мистецтво проектування, будівлі об'єктів, які оформлю-і ють просторове середовище для життя у сфері матеріальної та духовної куль-^ тури. Планування та забудова міст та населених пунктів становить особливу і галузь містобудування. Часто архітектурні споруди доповнює природний ди-\ зайн, яке створює садово-паркове мистецтво. Протягом розвитку архітектури І виникли різноманітні типи споруд, велика кількість засобів архітектурно-ху-» дожньої виразності, які відображені в архітектурній спадщині різних епох та к народів, віддзеркалюючи їх побут, традиції національної культури, рівень техні-I ки, перевагу тих чи інших будівельних ландшафтів.

; IV. ВИКЛАД ІНФОРМАЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ 1 БЛОКУ

Архітектура, декоративно-ужиткове мистецтво, скульптура, живопис і гра-' .фіка за цілим рядом своїх морфологічних ознак об'єднані в особливу родину і мистецтв просторових, їх ще називають пластичними. Архітектонічні ви-і ди мистецтв архітектура, декоративно-ужиткове мистецтво, дизайн. Скуль-I тура, живопис та графіка безпосередньо втілюють не враження від предметів і (як література), а подібність самих предметів. Архітектура складає одну із най-!. важливіших галузей матеріальної культури, в той же час деякі елементи мають ї відношення до духовної сфери культури, формують естетичне оточення люди-ни, предметно-просторове середовище її життєдіяльності.

1 блок. Специфіка просторових видів мистецтв

 • Предметність, просторовість.

 • Статичність, або непроцесуальність.

 • Моделювання просторового аспекту світобудови, які по-різному подаються в різні культурні епохи.

 • Насолода одночасністю головна здатність просторових мистецтв.

 • Орган культурної пам'яті.

Питання до аналітичної бесіди:

 • Назвіть типи архітектурних споруд у вашому районі.

 • Чи всі перелічені споруди можна віднести до творів мистецтва?

 • Чи однакові почуття викликають у вас різні споруди? Чому?

Вправа-спостереження

Співвіднесіть словосполучення одне з одним, та доповніть словами, які ви-ражають емоції.

Будівля театру
Простору, відпочинку

Будівля храму
Святкового піднесення

Парки
Простору, бадьорості

Будівля стадіону
Спокою, умиротворення

Базова інформація

Архітектура виникла внаслідок суспільної потреби. У початковий період історії людства різні трудові та побутові процеси проходили у безпосередньо природному середовищі, тобто під відкритим небом. З часом людина навчилась створювати так зване архітектурне середовище, яке було обмежене не тільки стінами та дахом, але й мало потрібну форму. Створюючи штучне середовище як матеріальне оточення людської діяльності, людина домагалася того, щоб вона задовольняла як матеріальні, так і духовні потреби суспільства.

Просторово-часовий характер архітектури говорить про її спорідненість з часовим мистецтвом. Твори архітектури вимагають поступового огляду зсере­дини та ззовні. Низькі або високі двері, великі або маленькі вікна, кам'яні або дерев'яні стіни та інші елементи створюють архітектуру як злиття різних звуків створюють музику. У цих двох мистецтв багато спільного. Недарма архітектуру називають застиглою музикою.

Для народження архітектури необхідні три умови:

 1. Образ споруди.

 2. Ідея його стійкості.

 3. Включення у ландшафт.

- До основних типів архітектурних споруд належать:

 1. Житлові споруди.

 2. Адміністративні та громадські будівлі (театри, музеї, школи, стадіони, лі­карні).

 3. Культові споруди, фортифікаційні, промислові та транспортні забудови.

 4. Інженерно-технічні споруди (акведуки, мости, вежі, загати).

Об'єктом архітектурної творчості є:

 1. Уся споруда або група в цілому.

 2. Розміщення групи будівель.

 3. Розташування окремих приміщень внутрішнього простору будови (план).

 4. Зовнішній вигляд будови та кожного із його фасадів.

 5. Композиція та внутрішнє оздоблення інтер'єру.

Стиль в архітектурі — поєднання образної системи, засобів художньої ви­разності, що є характерними для мистецтва певного періоду.

(Ілюстративний матеріал щодо стильових особливостей потрібно розгляда­ти під час викладу навчального матеріалу.)

Виділяють:

 • античний стиль;

 • романський стиль;

 • готичний стиль;

 • ренесансний стиль;

 • барочний стиль;

 • класицистичний стиль;

 • ампір;

 • конструктивізм.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 1 БЛОКУ
Аналітична вікторина

Учитель презентує слайд-шоу різних архітектурних споруд. Учні мають вка­зати стильовий напрямок, особливі ознаки, прикмети стилю. Синтетична вікторина

Учитель дає ознаки поняття стилю, учні мають дати йому назву. Перелічен­ня понять стилю потрібно проводити за ключовими словами.

Творче завдання

Архітектор, коли працює над архітектурним проектом, завжди робить макет із картону та паперу. Сьогодні ми виконаємо роботу у техніці паперопластики чи намалюємо архітектурний пейзаж.

Алгоритм виконання акварельного пейзажу:

а) підготувати папір: нанести фон у техніці «по вологому»;

б) намалювати силуети споруд олівцем;

в) домалювати пейзаж та споруди матеріалами за вибором у власній техніці
(кольорові ручки, воскові олівці, акварель, гуаш, чорна туш).


2 блок. Скульптура. Об'ємно-просторова пластична мова (кругла скульптура, рельєф)

VI. ВИКЛАД НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 2 БЛОКУ
Базова інформація

Слово «скульптура» спочатку означало висікання, вирубання фігур із твер­дого матеріалу. Згодом цим поняттям стали називати твори, виконані за допо­могою ліплення.

У живописі або графіці, зображуючи людину, художник відтворює навко­лишнє довкілля, обстановку. Повітря, простір, розмиті навколишні предмети бе­руть участь у формуванні образу, який створює художник.

У скульптурі цієї можливості художник цілком позбавлений, тут усе має бути виражено самою фігурою, її рухом.

Як правило, об'єктом зображення у скульптурі є:

 • людина;

 • тварина;

 • неживий предмет.

Об'ємна скульптурна форма будується в реальному просторі за законами гармонії, ритму, рівноваги, взаємодії з навколишнім архітектурним або природ­ним середовищем і на основі анатомічної особливості тієї чи іншої моделі.

Скульптуру класифікують залежно від: призначення:

монументальна скульптура (є компонентом архітектурної композиції, адре­сована масовому глядачу, розміщується у громадських місцях, в інтер'єрах гро­мадських установ; відрізняється величністю, вагомим ідейним змістом, має уза­гальнені форми);

декоративна скульптура;

станкова скульптура (незалежно від оточення, має камерний характер, розміщується в залах виставок; у зображенні увага зосереджується на тонких нюансах, русі, що відображає внутрішній світ моделі та враження художника);

характеру передачі об'єму:

а) кругла (вільно розміщується у просторі, вимагає огляду по колу):

 • голова;

 • торс (зображення по пояс);

 • бюст (погрудне зображення);

 • статуя (зображення у повний зріст);

 • скульптурна група;

б) рельєфна — об'ємне зображення, розгорнуте на площині й частково висту-
пає і або заглиблене у неї).


Виступаючий рельєф поділяють на низький — барельєф і високий — го­рельєф.

Барельєф — це вид площинної скульптури, у якому зображення виступає над площиною менше ніж на половину об'єму.

Горельєф — це вид площинної скульптури, у якому зображення виступає над площиною більше ніж на половину об'єму.

Існує різновид заглибленого рельєфу — контррельєф.

Контррельєф — це вид площинної скульптури, в якому зображення за­глиблюється у площину.

1. Характер постановки фігури:

 • фронтальна;

 • статична;

 • динамічна.

2. Характер моделювання поверхні:

узагальнена;

 • гладенька;

 • негладенька;

3. Матеріал та технології:

 • мармурова;

 • глиняна;

 • гіпсова;

 • металева;

 • кістяна тощо.

Основний художній засіб скульптури — реальний дотиковий об'єм, колір застосовується у ній обмежено та умовно.

Камінь та дерево потребують великого узагальнення, бронза та міль дозво­ляють невелику деталізацію. Мармур має властивість поглинати світло у себе на 8 см, від чого складається враження, що скульптура світиться.

Будь-яка скульптура, яка вимагає складної техніки виконання, як правило, виконується спочатку в глині: вона більш пластична, недорога.

VII. ЗАКРІПЛЕННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ У ФОРМІ КОМУНІКАТИВНОЇ ВПРАВИ
Завдання

Ви працюєте в адміністративній службі, яка повинна обрати проекти для створення скульптури відомого історичного діяча сучасності, відомого пись­менника сучасності та видатної події сучасності. Ви маєте запропонувати ідею, обрати прообраз, виразні засоби для створення художніх образів, форму скуль­птурного проекту, обрати виконавців проекту.

Форма відповіді обирається особисто.

 1. РЕФЛЕКСІЯ У ФОРМІ ІНТЕРАКТИВНОГО ЗАВДАННЯ Продовжіть речення: «Для мене архітектура і скульптура це —

 2. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Відповісти письмово на одне із завдань (завдання обирається учителем):

а) Назвіть сім архітектурних творів мистецтва, яки б ви віднесли до чудес сві-
ту. Вкажіть країни, де вони розташовані.


б) Назвіть прізвища сім митців скульптурного жанру, назви творів, які ви вва-
жаєте у них найкращими.


в) Складіть аналітичну таблицю, де потрібно порівняти давньоєгипетську та
давньоіндійську архітектуру та скульптуру. Вкажіть, що найбільше впли-
нуло на розвиток та становлення мистецтва цих регіонів? Назвіть видатні
пам'ятки цього мистецтва. Перелічіть виразні засоби, які додають мисте-
цтву країни особисту сутність.


г) З'ясуйте, будівлі яких архітектурних стилів збереглися у вашому місті. Уч-
ням сільської місцевості визначити, якими є особливості забудов у тій міс-
цевості, де вони мешкають; як ці забудови пов'язані зі своєрідністю праці
та побуту села.


д) Дайте порівняльний аналіз давніх та сучасних будівель у вашій місцевості.
У чому
їх різниця?

2. Принести на наступний урок свої фотографії (ксерокопію) у профіль, кольо­ровий папір, ножиці та інструменти для креслення./. О. Цунікова, О. М. Феропонтова, Ю. Б. Саприкіна (координатор С. М. Лобинцева), Донецька обл.

ГРАФІКА. ЖИВОПИС

Мета:

Обладнання:

Тип уроку: Ключові слова:

визначити роль живопису та графіки в житті людини; вчити­ся відрізняти засоби художньо-образної мови; вчитися ха­рактеризувати художньо-образний зміст графічних та живо­писних творів, формулювати власні враження, отримані під час спілкування з мистецтвом, використовуючи спеціальну мистецьку термінологію; розвивати колористичну грамот­ність, почуття ритму, просторове мислення, глядацьку, візу­альну культуру, здатність давати естетичну оцінку художнім творам; виховувати духовність, що виникає внаслідок спілку­вання з мистецькими творами.

фрагменти відеоуроків № 3, № 4 із електронного посібника, ілюстративний матеріал відеофрагментів слайд-шоу, наочні засоби.

урок засвоєння нових знань, узагальнення та закріплення вивченого.

графіка, оригінальна графіка, промислова графіка, тираж­на графіка; живопис, станковий живопис, монументальний живопис; жанри: пейзаж (сільський, архітектурний, марина), портрет, силует, натюрморт; анімалістичний, історичний, мі­фологічний, біблійний, батальний, побутовий жанри.

Хід уроку

Мистецтво — це вічний символ прагнен­ня людства до добра, істини, досконалості.

Т. Манн

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ Оголошення теми та завдань уроку.

 2. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

(Форма актуалізації знань має проходити у формі моделювання запитання. Окремі учні отримують запитання, відповідають на нього, але не вимовляють його. У процесі відповіді учні класу мають назвати запитання, на яке відповідав учень, доповнити, якщо потрібно — щось додати.) 1. Які види мистецтва вам відомі?

 1. У чому полягає специфіка просторових (візуальних) видів мистецтва?

 2. Які почуття у вас виникають при зустрічі із творами живопису?

 3. Чи маєте ви вдома репродукції відомих картин? Яких саме?

 4. Які картини вам подобаються?

 5. Хто ваш улюблений художник? Назвіть його картини. Чому вони вам по­добаються?

 6. Чи є у вашому місті художній музей? Твори яких художників там представ­лені?

8. Чи працюють у вашому місті відомі художники?
III. ВИКЛАД НОВОГО МАТЕРІАЛУ


Каталог: download -> version -> 1355682495 -> module -> 7120003384 -> name
version -> Тема. Історія як навчальний предмет і наука. Мета
version -> Завдання для IV загальнонаціонального етапу XI міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2011) з клас
version -> 5 клас українська література василь симоненко. «Цар плаксій І лоскотон» Мета: ознайомити п'ятикласників з цікавими сторінками життя митця, його твором «Цар Плаксій І Лоскотон»
version -> Матвійчук К. В. Формування високої мовленнєвої компетентності особистості як шлях до її успішної соціалізації
version -> Iv узагальнення і систематизація знань
version -> Робота з обдарованими дітьми – діяльність заради майбутнього України
version -> І яким то треба бути, щоб щасливим стати?


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка