О. В. Гнидіна (координатор Л. Л. Халецька), Полтавська обл


(Звучить вальс Є. Догі з к/ф «Мій ласкавий і ніжний звір*.)Сторінка25/37
Дата конвертації05.05.2016
Розмір5.4 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   37
(Звучить вальс Є. Догі з к/ф «Мій ласкавий і ніжний звір*.)

Види музичного супроводу «Музика в кадрі» так говорять кіномитці, коли музична характерис­тика відбувається у процесі сценічної дії: актор співає, чи танцює відповідно

розвитку сюжету. В кадрі звучить музична характеристика у музичних кіно-медіях та мюзиклах. Наприклад: «Карнавальна ніч», «Волга-Волга», «Звуки зики», «Чародії» тощо. (Учням пропонується продовжити перелік. Звернути увагу на приклади яскравими емоційними образами, художньо цінні, естетично привабливі.) (Слухання або спів за вибором.)

Протягом фільму образ героя розвивається, змінюється. Під впливом подій обставин змінюються його душевний стан, думки, почуття. Все це відбивається його музичній характеристиці.

Як приклад порівняння двох контрастних за настроєм романсів із х/ф Жорстокий романс» (муз. А. Петрова). Підвести до висновку про художню зна-дсть кращих прикладів кїномузики: «Іронія долі» (М. Тарівердієв), «Жорс-кий романс» (А. Петров), «Вертикаль» (В. Висоцький).

Мюзикл. Відеокліп

Учням пропонується упізнати знайомі мелодії з популярних вітчизняних зиклів. Наприклад: «Пісня Попелюшки», фінальний дует із «Сорочинсько-ярмарку» та ін.

Мюзикл — музично-сценічний твір, у якому використані різні засоби естрад-ї та побутової музики, драматичного, хореографічного, оперного мистецтва.

Відео-кліп — телевізійна художня інтерпретація естрадної, поп— або рок-хні, з використанням «дрібного» монтажу та спеціальних ефектів.

Перегляд відеокліпів ABBA «Нарру nev уеаг», Т. Петриненка «Україна», тлани «Дикі танці», «Знаю я» з метою аналізу за планом: Чи відповідає вимогам жанру? Чи відповідає відеоряд змісту пісні? Чи доцільні виражальні засоби та спецефекти? Твій режисерський варіант.

ЗАКРІПЛЕННЯ

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Звернути увагу на музику до екранних видів мистецтв та її автора. Підготуватись до тематичного оцінювання.
ТЕМА 6. ПОЛІХУДОЖНІЙ ОБРАЗ СВІТУ

Л. С. Арістова, м. Миколаїв

ПОЛІХУДОЖНІЙ ОБРАЗ СВІТУ

Мета: узагальнити та перевірити знання учнів з теми, розвивати ху­дожньо-творчий потенціал учнів, вміння аналізувати та інтер­претувати твори мистецтва, виховувати інтерес до художньої культури.

Матеріали та картки із завданнями, репродукції, обладнання:

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Оголошення теми та завдань уроку.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Учитель. Епіграфом для нашого уроку стануть такі слова:

Мистецтва істина свята: Понад усе в нім простота.

Піт Хейн

Проблемне питання нашого уроку звучить так: «Чому сучасній людині по­трібні всі види мистецтва?». До нашого уроку ви повинні були підібрати ви­словлювання про мистецтво та прослідкувати шлях виникнення різних видів мистецтва.

Мистецтво оточує все наше життя. Протягом багатьох уроків ми знайо­милися з різними видами мистецтва, вивчали мову мистецтв. Так що ж таке мистецтво?

Учень. Слово мистецтво має багато значень: це вміння, наприклад, мисте­цтво створювати композиції. Це сама справа, яка потребує такого вміння, нап­риклад військове мистецтво. Але частіше ми використовуємо це слово у значен­ні «художня творчість» створення чогось нового, оригінального, не схожого на те, що вже було створено іншими людьми.

Мистецтво включає в себе літературу (мистецтво'слова), музику (мисте­цтво звуку), архітектуру (мистецтво будувати і прикрашати будівлі), мистецтво живопису, кіномистецтво, театр, фотографію тощо.

Учитель. Так, дійсно існує багато визначень мистецтва. Слову «мисте­цтво» можна надати широкий смисл, якщо виходити з того, що все створене людиною протиставляється природному. Будь-який артефакт, тобто будь-який феномен культури, на відміну від явищ природи,— це творіння людини і тому він є результатом якоїсь вправності «Мистецтва».

Спробуємо інтерактивним прийомом «Мікрофон» озвучити висловлюван­ня відомих людей про мистецтво.

Учень. «Архітектура це застигла музика» (Шеллінг).

Учень. «Архітектура це кам'яна філософія епохи».

Учень. «Живопис це мистецтво спілкуватися з душею через очі» (Де-ні ДіЬрб).

Учень. «Ми, художники, користуємося фарбами, а пишемо серцем» (Жан Батист Сімеон Шарден).

Учень. «Картини художника розкажуть про нього набагато більше, ніж огли би написати біографи» (Калаль Пісарро).

Учень. «Мистецтво для мене це розуміння себе самого. Займаючись твор-!стю, я доходжу до сенсу свого життя і можу пояснити його іншим» (Едвард 'унк).

Учень. «Музика — єдина всесвітня мова, її не треба перекладати, на ній ша говорить з душею» (Бертольд Авербах).

Учитель. Дійсно, мистецтво — це унікальний спосіб чуттєво пізнавати іт. Спробуємо інтерактивним прийомом «А чи знаєте ви, що...» згадати цікаві акти про мистецтво.

Учні

А чи знаєте ви, що перші твори живопису (наскальні малюнки в печерах) ли створені тоді, коли люди ще не вміли говорити.

А чи знаєте ви, що за давньогрецькою легендою, живопис виник у той ~омент, коли дівчина окреслила на мурі профіль свого коханого, для того, щоб

вати про нього, коли він покине її.

А чи знаєте ви, що література з'явилася ще тоді, коли людство не мало семності. Перші літературні твори — легенди, казки, билини, міфи — люди

ередавали з уст в уста.

А чи знаєте ви, що музика має чарівну силу. До нашого часу жінки з ос-вів Океанії своїми сумними піснями закликають з рифів величезних чере-

А чи знаєте ви, що серед папуасів Нової Гвінеї був розповсюджений зви-купувати у своїх іншомовних сусідів танки разом із супроводом пісні.

Уч ител ь. Мистецтво — це засіб пізнання світу. Воно представляє собою евну, зовсім особливу, діяльність людства, де ціннісні ідеї перетворюються і спеціально створений художній образ. Можна сказати, що образ в мистецтві «головною» фігурою. Це вільне авторське висловлювання, трактування. Да-"те охарактеризуємо кожен з видів мистецтва і згадаємо, за допомогою чого них створюється художній образ.

Учень. Архітектура — мистецтво створення споруд, які формують про-орове середовище для життя і діяльності людини. Водночас зведення буді-ель має відповідати духовним потребам людства, впливати на його естетич-й смак.

Учень. Скульптура — вид мистецтва, пов'язаний зі створенням об'ємних (Художніх форм у реальному просторі. Саме тому скульптор спирається на прак-;Тику пластики та моделювання, які необхідні йому для відтворення об'ємності .фігури чи предмета.

Учень. Живопис — вид образотворчого мистецтва, специфічною особ­ливістю якого є відтворення художніх образів на площині. Відображаючи на по­лотні навколишній світ, художник виражає своє ставлення до нього.

Учень. Театр — це вид мистецтва, що образно відбиває дійсність, худож­ньо опановує світ у формах драматичної дії. Природа мистецтва театру синте­тична, адже його художній образ виникає завдяки синтезу драматургії, архітек­тури, живопису, скульптури, музики, майстерності актора.

Учень. Кінематограф — наймолодший вид мистецтва, виникнення яко­го безпосередньо пов'язане з розвитком науково-технічного прогресу, передусім у галузі оптики, хімії, фотографії.

Учень. Хореографічне мистецтво — це дуже об'ємне поняття, яке містить балет, мистецтво народного сучасного танцю. Хореографія сформулювала цілу систему специфічних засобів і прийомів, свою художньо виразну мову, за допо­могою чого створюється хореографічний образ, який виникає з музично-рит­мічних рухів.

Учень. Музика — вид мистецтва, художні образи якого створюються за­вдяки звукам. Музичний образ позбавлений смислової конкретності слова та візуальної природи архітектурного, скульптурного, живописного, хореографіч­ного, театрального та кінематографічного мистецтв. ■

Учитель. Художній образ — багатозначний, він має глибокий зміст. Кожна епоха знаходить свої риси у художньому образі. Йому властива і недо­мовленість. Звернемо увагу на дошку (на слайді представлена репродукція кар­тини Мікалоюса Чюрльоніса «Соната весни*, проходить обговорення у формі «фасилітованої дискусії*). А яку музику ви б запропонували для прослухову-вання під час споглядання цієї картини?

(Відповіді учнів!)

Звучать фрагменти з циклу «Пори року» П.Чайковського. (Проходить обговорення у формі «фасилітованої дискусії*).

Учитель. Образ пробудження природи ми можемо зустріти не лише на картині, в музичному творі, а і у кінофільмі, у.театральній\виставі. Як ми бачимо, усі види мистецтва рівноцінні між собою, а їхнє розмаїття дає змогу пізнавати світ у всій його складності та багатогранності.

III. ПЕРЕВІРКА ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

І варіант

1. Подалі художні засоби

композиція, архітектоніка, масштаб, пропорції, ритм, симетрія, пластика об'ємів, фактура і колір матеріалів, синтез мистецтв характеризують такий вид мистецтва: А) живопис;

Б) музику; В) архітектуру; Г) кіномистецтво; Д) театр.

2. Розташуйте в таблиці:

музика, живопис, архітектура, скульптура, театр, декоративно-ужиткове істецтво, графіка, література, кіномистецтво.

Просторові

Часові

Просторово-часові (синтетичні), видовищні


3. Живопис розподіляється на види:

 1. станковий; Б) тиражний;

 2. український; Г) об'ємний; Д) монументальний.

Вид мистецтва, який грецькою мовою означає «місце для видовищ», або «саме видовище» — це:

 1. музика; Б) живопис;

 2. театр; Г) кіно;

Д) архітектура.

5. Кіно розподіляється на види.

 1. художнє; Б) німе;

 2. документальне; Г) звукове;

Д) анімаційне.

6. Про який вид мистецтва можуть сказати «мистецтво чорно-білого»?

A) Музика;

Б) декоративно-ужиткове мистецтво;

B) графіка;

Г) скульптура; Д) живопис.

7. Такі поняття як «портал»-, «фронтон», «каріатиди», «капітелі», «атланти»
характеризують взаємозв'язок мистецтв:


 1. скульптури та архітектури; Б) музики та скульптури;

 2. живопису та архітектури;

Г) декоративно-ужиткового мистецтва та архітектури; Д) архітектури та музики.

8. Власне висловлювання

Підтримайте або спростуйте думку: «Мистецтво основа художньої куль­тури».

Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливих аргументи, які найкраще підтвердять ваші міркування. Проілюструйте ваші думки прикладами з творів художньої культури (зазначте назву твору, автора, художній образ тощо), істо­ричними фактами або прикладами з життя. Сформулюйте висновки.

II варіант

1. Подані художні засоби

мелодія, темп, ритм, лад, ансамбль, звук, динаміка, висота, інтонація

характеризують такий вид мистецтва:

 1. живопис; Б) музику;

 2. архітектуру; Г) кіномистецтво; Д) театр.

2. Розташуйте в таблиці:

Музика, живопис, архітектура, скульптура, театр, декоративно-ужиткове
мистецтво, графіка, література, кіномистецтво.
,

Просторові

Часові

Просторово-часові (синтетичні), видовищні


3. Музика розподіляється на види:

 1. станкова; Б) тиражна;

 2. вокальна;

Г) об'ємна; Д) інструментальна.

Вид мистецтва, який пішов від грецької мови «рух + пишу»:

 1. музика; Б) живопис;

 2. театр; Г) кіномистецтво; Д) архітектура.

Скульптура розподіляється на такі види:

 1. кругла; Б) квадратна;

 2. монументальна; Г) подовжена; Д) станкова.

Про який вид мистецтва можуть сказати «мистецтво лінії та фарби»?

A) Музика;

Б) декоративно-ужиткове мистецтво;

B) графіка;
Г) скульптура;


, Д) живопис.

Поняття «арія», «танець», «монолог», «речитатив», «музика» характерні для:

 1. балету; Б) опери;

 2. симфонії; Г) оперети;

Д) драматичного спектаклю.

8. Власне висловлювання

Підтримайте або спростуйте думку: «Мистецтво — основа художньої куль-ш».

Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливих аргументи, які найкраще гтвердять ваші міркування. Проілюструйте ваші думки прикладами з творів дожньої культури (зазначте назву твору, автора, художній образ тощо), істо-чними фактами або прикладами з життя. Сформулюйте висновки.

. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Учитель. Давайте спробуємо відповісти на наше проблемне питання: чо-сучасній людині потрібні всі види мистецтва? (Відповіді учнів.)

Учитель. Нема мистецтва гіршого чи кращого. Воно або є, або його не-ає. Усі види мистецтва рівноцінні між собою, а їхнє розмаїття дає змогу пізна­ти світ у всій його складності та багатогранності.

РОЗДІЛ II. ОСНОВИ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ


ТЕМА 1. ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА ЯК ДУХОВНЕ ЯВИЩЕ
Н. Л. Шайхулова (координатор Г. М. Зішонт), Дніпропетровська обл.

ЗАГАЛЬНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО КУЛЬТУРУ ТА її РОЛЬ У СУСПІЛЬСТВІ

Мета: познайомити з поняттями «культура», «матеріальна», «ду­ховна», «складові духовної культури», «мистецтво»; пере­конати, що духовна і матеріальна культура — дві сторони нерозривного процесу; формувати навички емоційно спри­ймати та аналізувати твори мистецтва; висловлювати оціню­вальні судження щодо соціально-культурних явищ.


Каталог: download -> version -> 1355682495 -> module -> 7120003384 -> name
version -> Тема. Історія як навчальний предмет і наука. Мета
version -> Завдання для IV загальнонаціонального етапу XI міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2011) з клас
version -> 5 клас українська література василь симоненко. «Цар плаксій І лоскотон» Мета: ознайомити п'ятикласників з цікавими сторінками життя митця, його твором «Цар Плаксій І Лоскотон»
version -> Матвійчук К. В. Формування високої мовленнєвої компетентності особистості як шлях до її успішної соціалізації
version -> Iv узагальнення і систематизація знань
version -> Робота з обдарованими дітьми – діяльність заради майбутнього України
version -> І яким то треба бути, щоб щасливим стати?


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   37


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка