О. В. Гнидіна (координатор Л. Л. Халецька), Полтавська облСторінка1/37
Дата конвертації05.05.2016
Розмір5.4 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


РОЗДІЛ І. МИСТЕЦТВО У ПРОСТОРІ КУЛЬТУРИ


ТЕМА 1. ВИДИ І МОВА МИСТЕЦТВА О. В. Гнидіна (координатор Л. Л. Халецька), Полтавська обл.

МИСТЕЦТВО, ЙОГО ВИДИ І МОВА

г Мета: познайомити учнів із видами мистецтвда специфікою їх ху­дожньо-образної мови, з поняттям «художній образ»; збага­тити емоційно-естетичний досвід учнів;, формувати культу­ру почуттів; пробуджувати особистісно позитивне ставлення до митецьких цінностей.

Обладнання: таблиця «Види мистецтв», репродукції картин М. О. Ярошен­ко «Портрет П. А. Стрепетової», Жана Базена «Дитя берегів Сени».

Тип уроку: комбінований (урок вступу в тему).

Хід уроку

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА Оголошення теми та завдань уроку.

 2. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

Якщо ви хочете одержувати насолоду від мистецтва, то ви маєте бути ху­дожньо освіченою людиною. Не треба думати, що розуміти мистецтво просто. Це неправильно, коли вважають, ніби досить глянути на картину, намальовану художником, як усе стане ясно; подивитися кінофільм — і все стає зрозумілим; погортати сторінки книжки — і все вже засвоєно. Ні. Мистецтво — явище над­звичайно складне. Поміркуйте самі. Ми кажемо мистецтво, але ж це лише за­гальне поняття.

III. ВИЗЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Учитель. Мистецтво — це художня література, музика, архітектура, обра­зотворче мистецтво, хореографія, театр, кіно. Кожна країна має своє мистецтво, культуру та надбання.

Звернемося до мистецтвознавців (за окремою партою сидять учні).

Мистецтвознавці. Кожен із видів мистецтва не схожий на інший і відрізняється від нього, але всі разом вони становлять мистецтво. У кожного виду свої сторони дійсності, які вони відтворюють, і своя особлива мова: у музи­ці — це звуки, у літературі — слова, у живопису — барви, в архітектурі — об'ємні форми. Всі ці різновиди є основою художньої культури.

Художня культура розглядає загальні закономірності розвитку різних видів мистецтва, його зв'язок із суспільним рухом, його активну роль у жит­ті людини.

Учитель. Усі види мистецтва можна розподілити на певні групи, напри­клад:
Види мистецтва

Часоиі

Види мистецтва, що існують об­межений час, не маючи просторо-вот носія (музика, декламація, лі­тература — в ній дія розгортається у часі)

Просторові існують у просторі; в обмеженому об'ємі — необмежений час (архітек­тура, образотворче мистецтво)


Просторово-часові, синтетичні (театр, кіно, хореографія, естрадно-циркове мистецтво тощо) Вони існують обмежений час і ма­ють просторових носіїв-артистів, декорації
Учитель. Кожен різновид мистецтва індивідуальний, він має свою «родзинку» і створює свій неповторний художній образ.

Що ж таке художній образ? Запитаємо у фахівців літераторів та худож­ників (учнів класу).

Літератори. Письменником бути просто. Досить тільки, як радить особа в «Театральному роз'їзді» М. В. Гоголя, сісти біля вікна та записувати, що ро­биться на вулиці, і вийде комедія або повість.

Але не так це просто, як здається на перший погляд. Тому що художній образ кожного літературного героя не сприймається окремо, а разом, у цілому з усім твором.

Художники. У всіх видах мистецтва проявляється правило дійсність і митець поєднуються в художньому образі, і без цього поєднання немає мисте­цтва. Ллє в кожному виді мистецтва це відбувається по-різному.

Наприклад, особливість таланту художника, неповторна своєрідність бачен­ня і відтворення ним дійсності з найбільшою очевидністю виявляється тоді, ко-:-'ЛИ художники не просто звертаються до однакового життєвого матеріалу, до од­наково! теми, а обирають один і той самий об'єкт.

Якось до нашої країни приїхала корейська танцівниця Ан Сон Хі. Вона бу­ла дуже красивою: маленька, тендітна, у яскравому одязі. І одразу кілька ху­дожників попросили її позувати. На одній виставці було експоновано чотири її портрети: два скульптурних і два живописних. Малювали вони її одночасно, 'але кожен відшукував свій художній образ.

Художник збирає розкидані шматки життя і поєднує в одну картину, в один образ.

Учитель. Поміркуйте, яким чином створюють художні образи музиканти, танцівники та інші митці.

А». ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Висновки щодо вивчення даної теми:

 • Мистецтво це надзвичайне творіння людини.

 • Воно навчить краще зрозуміти інших людей і знайти спільну мову, розібра­тися у самих собі.

 • Мистецтво допоможе стати душевно тоншими і мудрішими.

 • Мистецтво піднесе нас над дрібним і буденним і введе у світ думок й по­чуттів.

 • Мистецтво основа художньої культури.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Скласти кросворд «Мистецтво*.


/. О. Цунікова, О. М. Феропонтова, Ю. Б. Саприкіна (координатор С. М. Лобинцева), Донецька обл.

ВИДИ МИСТЕЦТВА ТА СПЕЦИФІКА ЇХ ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНОЇ МОВИ

Мета: визначити роль мистецтва у житті людини; розглянути кла­сифікацію видів мистецтва; вчитися розрізняти художньо-творчу діяльність за різновидами; визначити поняття «образ» у мистецтві, його структуру та зміст; навчити відтворювати певну ідею засобами плакатної графіки; розвивати творчу уя­ву, вміння давати оцінні судження про роль мистецтва у влас­ному житті.

Обладнання: відеофільм із електронного посібника № 1, матеріали лекцій, ілюстративний та художній матеріал, слайд-шру.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань, систематизації та узагальнення вивченого.

Ключові слова: культура, мистецтво, художній образ, плакат, етнографія, ви­ховання.

Хід уроку

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ Оголошення теми та завдань уроку.

 2. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Мистецтво це вікно у світ.

Д. С. Лихачов

Слово вчителя

Художня культура є підсистемою культури. Вивчення мистецтва, його фун­кціонування та історичний розвиток вимагає попереднього з'ясування того, що є культурою у цілому.

Поняття «культура» народилося у Давньому Римі на противагу поняттю «натура» природа. Воно позначало оброблене, штучне на противагу природ­ному, першоствореному. Відповідно і сама людина як творець, і те, що є створе­ним, були включені до системи культури.

III. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Визначення поняття «культура» у сьогоденні набуло нового смислового від­тінку: «освіта», «виховання».

IV. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ УРОКУ

Учитель. У наш час в багатьох існуючих визначеннях поняття культури як виду людської діяльності можна виокремити такі положення. Культура має три модальності:

 • людську (як культурний потенціал людини);

 • процесуально-діяльнісну (як спосіб людської діяльності);

 • предметну (різноманітність матеріальних, духовних, художніх творінь).


Функції культури

Пізнавальна

Регулятивна та оціночна

Інформаційна
Комунікативна
Функції пам'яті
Ідеологічна


Завдання 1 (робота з роздатковим матеріалом — картками)

Визначте місце та функції художньої культури в життєдіяльності людини:

 1. сама людина як суб'єкт діяльності;

 2. способи діяльності людини;

 3. самі предмети, створені людиною,— матеріальні, духовні, художні;

 4. способи діяльності людини щодо «розкодування» тих якостей, які закодо­вані у творах мистецтва;

 5. сама людина як витвір культури;

 6. спілкування як певна форма людської діяльності, що забезпечує практичне і духовне єднання людей заради здійснення спільних цілей.

Підсумки завдання (учні роблять за допомогою учителя)

Місце художньої культури (мистецтва) у цілому можна визначити як спосіб, продукт і принцип організації художньої діяльності в житті людини. Функції художньої культури, як і функції культури в цілому, визначаються тим що вона живе в просторі і часі. У соціальному просторі вона покликана забезпечити максимальну ефективність процесів творчості, створення худож­ніх цінностей і процесів їх сприйняття публікою відповідно до її різноманіт­них духовних потреб.

V. ПОДАННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Базові поняття уроку У ч и т е л ь. На ранніх етапах розвитку людства мистецтво мало синкретич­ний характер. Художньо-творча діяльність мала комплексні форми. Мистецтво створювалось народом і синтезувало в собі:

 • словесні;

 • музичні;

 • танцювальні форми.

Маючи спільні форми всі види мистецтва розвивались, удосконалювались. У наш час розподіл мистецтва на види має відносний, умовний характер.

1. Просторові (статичні, недвижимі, незмінні у часі):

а) функціонально-просторове: дизайн, предмети побуту, костюм тощо;

б) образотворче (живопис, графіка, скульптура тощо);

в) декоративно-ужиткове (оформлення книги, декорація, плакат, художнє
фото та фотомонтаж та ін.).


2. Часові (дія розгортається у часі, саме тривалість твору в цілому та його епі-
зодів створює цільне художнє враження, що відповідає задуму):


а) музика;

б) поезія;

в) художня література.

3. Просторово-часові, або синтетичні (дія відбувається у певному просторі
протягом визначеного часу перед очима глядачів або слухачів):


а) театр;

б) кіно;

в) хореографія.

Аналітичні завдання (бесіда)

Учитель.

1. Прослухайте вірш С. Винокурова, проаналізуйте думки поета:

Пещерный человек учился рисовать, Не находя в изяществе резона, Тяжелым камнем начал выбивать Фигуру угловатого бизона. Случайно шаг! Опасная стезя! Он кончил, и впервые с сотворенья, Из глаз звериных длинная слеза Устало потекла от удивленья. И страшной тайной творчества влеком, Он чувствовал — назад уж нет возврата, . Когда он первобытным кулаком Стирал слезу светло и виновато. Косматый, дикий, шкура за спиной, Лицо разодрала ему гримаса, Он радости был полон неземной, Что слаще меда и сытнее мяса.

2. Знайдіть обгрунтовані відповіді на запитання

а) Назвіть ознаки мистецтва.

б) У чому виявляється «магічна влада* мистецтва?

в) Задля чого люди їдуть за тисячі кілометрів, платять великі гроші, аби
побачити чи почути видатні твори мистецтва?


г) Чому художники створюють твори мистецтва, навіть якщо вони здають-
ся не цікавими для сучасників?


д) Що таке талант? Чим він відрізняється від геніальності?

3. Виконайте завдання:

а) Знайдіть у тлумачному словнику значення слів понять «талант»,
«геній».


б) Назвіть прізвища митців, які, на вашу думку, мають талант або геніальність.

в) Доповніть текст:

Кольором на полотні в живописі, звуком у ... (продовжити), рухом і плас­тикою в грою в словом в ...

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Творчі завдання (доповнити висловлення)

 1. Мистецтво це форма пізнання світу, мислення в образах за допомогою ... (кольору, слова, руху, звуку).

 2. Художник зображає навколишній світ, свої відчуття від перебування у ньо­му за допомогою ... (кольору) в живописі, ... (малюнка) у графіці, ... (звуків, жестів, міміки) у музиці, в театрі, кіно. У людини, що сприймає твір мистецтва, виникають відчуття, що нагадують про зустріч з чєраоним, гучним, кривим, ніжним.

 3. Результат відображення типового (загального, що найчастіше повторюєть­ся, характерного) у вигляді естетичної реальності, яка передається засобами мистецтва (словом, звуком, фарбами, пластикою) є — ... (художній образ).

 4. Обгрунтуйте головну ідею вірша М. Заболоцького:

Раздумья заштрихованные дали, Печали наплывающий туман, Березовую рощу увидали — И сразу

Каталог: download -> version -> 1355682495 -> module -> 7120003384 -> name
version -> Тема. Історія як навчальний предмет і наука. Мета
version -> Завдання для IV загальнонаціонального етапу XI міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2011) з клас
version -> 5 клас українська література василь симоненко. «Цар плаксій І лоскотон» Мета: ознайомити п'ятикласників з цікавими сторінками життя митця, його твором «Цар Плаксій І Лоскотон»
version -> Матвійчук К. В. Формування високої мовленнєвої компетентності особистості як шлях до її успішної соціалізації
version -> Iv узагальнення і систематизація знань
version -> Робота з обдарованими дітьми – діяльність заради майбутнього України
version -> І яким то треба бути, щоб щасливим стати?


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка