«невідкладні стани при нейроінфекціях»Дата конвертації10.04.2020
Розмір92.5 Kb.
ТипПротокол
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ О.О.БОГОМОЛЬЦЯЗатверджено

на методичній нараді кафедри

Протокол № 1

«31» серпня 2015 р.

Зав. кафедрою, проф.


С.О.КрамарьовРОБОЧИЙ ЗОШИТ

для самостійної роботи студентів 6 курсу


Тема: «НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ ПРИ НЕЙРОІНФЕКЦІЯХ»

Діагностика. Невідкладна допомога


Навчальної дисципліни «Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами»

Модуль 2 "Дитячі інфекційні хвороби"

Напряму "Медицина"

Спеціальності "Лікувальна справа"

Кафедра дитячих інфекційних хвороб

Склала: доц. І.В.ШпакРозглянуто та затверджено цикловою методичною комісією

з педіатричних дисциплін від 7 вересня 2015 р., протокол №1

ВСТУП

Одним із ефективних засобів організації самостійної роботи студентів з тем дисципліни, які відведені на самостійне опрацювання є робота студента над робочим зошитом. Роботу над робочим зошитом слід починати з ознайомлення ключових питань з теми. На наступному етапі необхідно познайомитися з переліком джерел, в яких студент може знайти відповіді на поставлені питання. Для більш поглибленого вивчення даної проблеми студент може звернутися на професійні сайти.

Ознайомившись з теорією, студенту необхідно оцінити ступінь засвоєння матеріалу. У цьому зв'язку він вирішує запропоновані завдання, тестові запитання з теми. Особливу увагу при підготовці до заняття студент повинен звернути на необхідний мінімум тих практичних навичок, якими йому необхідно оволодіти. У відповідних розділах підручників, посібників, він повинен почерпнути ті відомості, які йому потрібні для оволодіння практичними навичками.

Організація самостійної роботи засобом робочого зошита здійснюється наступним чином: викладач представляє робочий зошит студенту або на електронних носіях (на кафедральному сайті), або в друкованому вигляді, далі студенти виконують завдання в поза аудиторний час, згодом викладач їх перевіряє та оцінює на початковому етапі практичного заняття.


Критерії оцінки завдань робочого зошита

Кожне завдання вимагає окремого підходу при оцінці якості його виконання зі своїми критеріями. І тим не менш, при 5-бальній оцінці кожного виду завдань слід дотримуватися загально дидактичних критеріїв, а саме:Оцінка «5» ставиться, якщо студент:

1. Виконав роботу без помилок і недоліків.

2. Допустив не більше одного недоліку.

Оцінка «4» ставиться, якщо студент виконав роботу повністю, але допустив в ній:

1. Не більше однієї негрубої помилки і одного недоліку.

2. Не більше двох недоліків.

Оцінка «3» ставиться, якщо студент правильно виконав не менше половини роботи або допустив:

1. Не більше двох грубих помилок або не більше однієї грубої і однієї негрубої помилки і одного недоліку;

2. Не більше двох-трьох негрубих помилок або однієї негрубої помилки і трьох недоліків;

3. За відсутності помилок, але за наявності чотирьох-п'яти недоліків.Оцінка «2» ставиться, якщо студент:

1. Допустив число помилок (недоліків) перевищує норму, при якій може бути виставлена оцінка «3».

2. Якщо правильно виконав менше половини роботи .

3. Не приступив до виконання роботи.

4. Правильно виконав не більше 10% всіх завдань.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3

«ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ. НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ ОСНОВНИХ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНАХ»
Тема 16. Невідкладні стани при інфекційних захворюваннях нервової системи у дітей: інфекційно-токсичний шок (ІТШ) та набряк головного мозку (НГМ). Діагностика, невідкладна допомога.

Провідні клінічні симптоми ІТШ та НГМ при інфекційних захворюваннях нервової системи у дітей. Тактика ведення хворих та невідкладна допомога на догоспітальному етапі та у стаціонарі.


Студент повинен знати:

 1. Патогенез менінгококцемії

 2. Схема патогенезу інфекційно-токсичного шоку при менінгококовій інфекції.

 3. Назвати клінічні прояви ІТШ при менінгококовій інфекції

 • загально-інфекційний синдром та його клінічні прояви;

 • менінгеальний синдром та його клінічні прояви;

 • гіпертензивний синдром та його клінічні прояви;

 • загальномозковий синдром та його клінічні прояви;

 • вогнищевий синдром та його клінічні прояви;

 • синдром ліквородинамічних порушень та його клінічні прояви;

 • енцефалічні реакції та їх клінічні прояви;

 • синдром набряку мозку та його клінічні прояви;

 • судомний синдром та його клінічні прояви;

 • клініку ІТШ 1, 2, 3 ступенів;

 • невідкладна допомога при менінгококовій інфекції на догоспітальному етапі та у стаціонарі;

 • лікування невідкладних станів: НГМ, судомний синдром, гіпертермічний синдром, ІТШ.

Студент повинен вміти:

 1. Зібрати у хворого (або у його матері) анамнез, епіданамнез, оглянути хворого, виявити і оцінити у нього симптоми захворювання.

 2. Записати у робочу історію хвороби дані анамнезу та об’єктивного обстеження, обґрунтувати попередній діагноз.

 3. Призначити хворому допоміжні методи обстеження, при наявності їх в історії хвороби – дати оцінку лабораторним аналізам (крові, ліквору, слизу з носоглотки).

 4. Провести диференційну діагностику.

 5. Сформулювати діагноз клінічних форм менінгококової інфекції з розвитком ускладнень.

 6. Призначити лікування невідкладних станів хворим на менінгококову інфекцію (ІТШ, набряк головного мозку, судомний та гіпертермічний синдроми) на догоспітальному етапі та у стаціонарі.

 7. Скласти план протиепідемічних заходів у вогнищі інфекції.

Рекомендована література:

Основна:

 1. Інфекційні хвороби в дітей: підручник / С.О.Крамарьова, О.Б.Надрага, Л.В.Пипа та ін.; за ред. проф. С.О.Крамарьова, О.Б.Надраги.- К.: ВСВ «Медицина», 2010.- 392 с. +14 кольор.вкл.

 2. Инфекционные болезни у детей: учебник / С.А.Крамарев, А.Б.Надрага, Л.В.Пипа и др.; под ред. проф. С.А.Крамарева, А.Б.Надраги.- К.: ВСИ «Медицина», 2013.-432 с.+ 14 с. цв. вкл.

 3. Pediatric infectious diseases / Kranarev S.O., Nadraga O.B., Pipa L.V.and other; Edited by prof. S.O. Kramarev and prof. O.B. Nadraga. - К.: ВСВ «Медицина», 2014.-240 с.


Допоміжна:

 1. Дитячі інфекційні хвороби (Клінічні лекції). Підручник за ред. С.О.Крамарєва. - Київ, «Моріон». – 2003.-480с.

 2. Інфекційні захворювання у дітей. А.М.Михайлова, С.О.Крамарєв, Л.О.Трішкова. – Київ, «Здоров’я». – 1998.-418с.
 1. Педіатрія. Підручник. О.В.Тяжка, С.О.Крамарєв, В.І.Петренко. – «Нова книга». – 2006.-1096с

 2. Волосовець О.П., Крамарьов С.О., Бинда Т.П. та ін. Написання історії хвороби дітей з педіатрії та дитячих інфекційних хвороб: навчально-методичний посібник.- Суми: Сумський державний університет, 2011.-117 с.

 3. Методичні рекомендації.- Тактика дій лікаря загальної практики – сімейної медицини у терапії найбільш поширених захворювань у дітей .-К., 2014., -228 с.

 4. Бережний В.В., Крамарьов C.О. та співав. Педіатрія: національний підручник: у 2 томах. Том 2 /За ред.. професора В.В. Бережного.-К., 2013.-1024 с.

 5. Крамарєв С.А. Инфекционные болезни у детей в амбулаторной практике врача: справочник врача / Крамарев С.А.; под. ред.. Крамарева С.А.-2-е изд.,дополн.-К.:ООО «Доктор-Медиа», 2012.-278 с.- (Серия «Бібліотека «Здоров’я України»)

 6. Андрейчин М.А., Копча В.С., Крамарєв С.О. та співавтори Учбовий посібник для студентів.- Атлас інфекційних хвороб; за ред.. М.а. Андрейчина.- Тернопіль: ТДМУ Укрмедкнига.-2010.- 248 с.

 7. Krugman’s infections diseases of children 11th edition. – 2003.-820p.

 8. Nelson textbook 18th Edition by Robert M. Kliegman, MD, Richard E., Berhman, Hal B. Jenson, MD and Bonita F. Stanton, MD. Видавництво: SAUNDERS. 2007.- 3200 p.

 9. Fisher, Randall G.; Boyce, Thomas G. Moffet’s Pediatric Infections Diseases: A Problem – Oriented Approach, 4th Edition. – 20

Завдання 1. Перерахуйте типові ускладнення при менінгококовій інфекції:

 1. Інфекційно-токсичний шок

 2. ______________________________________________________

 3. ______________________________________________________

 4. ______________________________________________________


Завдання 2. Перерахуйте погані прогностичні ознаки

при менінгококцемії:1. Виражена лейкопенія

2. ______________________________________________________

3. ______________________________________________________

4. ______________________________________________________


Завдання 3. Вкажіть основні критерії діагностики різних ступенів набряку головного мозку:

 1. Свідомість

 2. ______________________________________________________

 3. ______________________________________________________

 4. ______________________________________________________

 5. ______________________________________________________

 6. ______________________________________________________


Завдання 4. Перерахуйте клінічні критерії шоку при менінгококцемії:

 1. Рівень артеріального тиску

 2. ______________________________________________________

 3. ______________________________________________________

 4. ______________________________________________________

 5. ______________________________________________________

Завдання 5. Алгоритм надання невідкладної допомоги на догоспітальному етапі при при менінгококцемії:

 1. Оксигенотерапія зволоженим киснем з концентрацією кисню (Fi O2) 0,35-0,4

 2. ______________________________________________________

 3. ______________________________________________________

 4. ______________________________________________________

 5. ______________________________________________________

 6. ______________________________________________________

 7. ______________________________________________________

Тестові завдання

1. Улюблена локалізація висипки при при менінгококцемії: 1. Обличчя;

 2. Сідниці, стегна;

 3. Спина;

 4. Долоні;

 5. Верхні кінцівки.

2. Назвіть найбільш типовий варіант висипки при менінгококцемії: 1. Розеольозна;

 2. Пустульозна;

 3. Везикульозна;

 4. Геморагічна;

 5. Некротична.

3. Назвіть ведучий патогенетичний механізм інфекційного токсикозу при менінгококцемії: 1. Порушення метаболізму;

 2. Порушення мікроциркуляції;

 3. Зниження артеріального тиску;

 4. Тахіпное;

 5. Гіпоксія.
 1. Назвіть основний критерій ступеню шоку:

 1. Блідість шкіри;

 2. Тахіпное;

 3. Повторна блювота;

 4. Геморагічна висипка;

 5. Рівень артеріального тиску.

5. Назвіть погану прогностичну ознаку для менінгококцемії: 1. Виражений лейкоцитоз;

 2. Виражена лейкопенія;

 3. Еозинофілія;

 4. Прискорена ШОЕ;

 5. Лімфоцитоз.

6. Який артеріальний тиск характерний для ІТШ ІІ ступеню: 1. Нормальний;

 2. Близький до 0;

 3. Знижений нижче 50% норми;

 4. Підвищений;

 5. Знижений, але вище 50% норми.

7. Клінічні ознаки набряку головного мозку при інфекційному захворюванні: 1. Тоніко0клонічні судоми;

 2. Кома;

 3. Артеріальна гіпотензія;

 4. Патологічні пірамідні ознаки;

 5. Всі відповіді вірні.

8. При набряку головного мозку недоцільно вводити: 1. Манітол;

 2. Дексаметазон;

 3. Діазепам;

 4. Гепарин;

 5. Альбумін.

9.Для терапії судомного синдрому не показано: 1. Оксибутират натрію;

 2. Седуксен;

 3. Фенобарбітал;

 4. Аміналон;

 5. Сибазон.

10. На догоспітальному етапі пацієнту з менінгококцемією показаний: 1. Цефотаксим;

 2. Гентаміцин;

 3. Ванкаміцин;

 4. Рифампіцин;

 5. Ципрофлоксацин.


Еталони відповідей на тестові завдання


№ питання

Правильна відповідь

1

B

2

D

3

B

4

E

5

B

6

C

7

E

8

D

9

D

10

А


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка