Навчально-методичний посібник запоріжжя 2017 (075. 4) М 69Сторінка1/22
Дата конвертації14.04.2020
Розмір3.04 Mb.
#9161
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Навчальний посібник Внутрішня медицина
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра загальної практики – сімейної медицини


Н.С. Михайловська, О.О. Лісова

ОСНОВИ КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

Запоріжжя

2017
УДК 616.1/.6-07(075.4)

М 69
Рекомендовано Державною установою «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України» як навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України (протокол засідання Комісії № 2 від 02.06.2017 р.)


Автори:

Н. С. Михайловська - д.мед.н., професор, завідувач кафедри загальної практики – сімейної медицини Запорізького державного медичного університету;

О. О. Лісова - к.мед.н., асистент кафедри загальної практики – сімейної медицини Запорізького державного медичного університету.
Рецензенти:

О.Б. Яременко - д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця;

О. А. Коваль - д.мед.н., професор, професор кафедри госпітальної терапії №2 ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»;

Л. П. Кузнєцова - д.мед.н, професор кафедри загальної практики – сімейної медицини та гастроентерології ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України».

М69


Михайловська Н.С.

Основи клініко-лабораторної діагностики захворювань внутрішніх органів : навч.-метод. посібник до практ. занять та самостійної роботи для студентів IІI курсу з навч. дисципліни «Внутрішня медицина» для спеціальності 6.120102 «Лабораторна діагностика» / Н. С. Михайловська, О. О. Лісова. – Запоріжжя : [ЗДМУ], 2017. – 293 с.


Навчально-методичний посібник для студентів складений згідно з вимогами програми навчальної дисципліни «Внутрішня медицина» для студентів ІІІ курсу спеціальності 6.120102 «Лабораторна діагностика». В посібнику представлені методичні рекомендації до проведення занять, теоретичний матеріал, тестові завдання, рекомендована для опрацювання література, додатки з основними лабораторними показниками. Видання має на меті сприяти кращому оволодінню теоретичними знаннями студентами під час підготовки до практичних занять, самостійної роботи та більш досконалому засвоєнню дисципліни.


© Н. С. Михайловська, О. О. Лісова, 2017

© Запорізький державний медичний університет, 2017ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………..……

4

Список умовних скорочень….…………………………………………..…..

5

Теми практичних занять, самостійна робота, індивідуальні завдання…...

8

Тема 1. Бронхіти. Бронхоектатична хвороба. Абсцес легень…………….

10

Тема 2. Бронхіальна астма……………………………………………….......

20

Тема 3. Пневмонія. Плеврити……………………………………….............

32

Тема 4. Рак легені……………………………………………………………

48

Тема 5. Ревматизм. Вади серця ……………………………………………..

55

Тема 6. Атеросклероз. ІХС: стенокардія. Інфаркт міокарда……..............

69

Тема 7. Гіпертонічна хвороба……………………………….……………....

83

Тема 8. Хронічна недостатність кровообігу………………………….…….

93

Тема 9. Анемії………………………………………………………………...

101

Тема 10. Гемобластози……………………………………..…………….…..

117

Тема 11. Гастрити гострі та хронічні. ……………..……………………….

129

Тема 12. Виразкова хвороба…………………………………………………

138

Тема 13. Захворювання жовчного міхура...………………………………...

141

Тема 14. Гострий та хронічний панкреатити……………………………….

158

Тема 15. Хронічні гепатити………………………………………………….

168

Тема 16. Цирози печінки……………………………………….....................

175

Тема 17. Гострі та хронічні гломерулонефрити……………………..…….

182

Тема 18. Гострі та хронічні пієлонефрити………………………………….

190

Тема 19. Гостре пошкодження нирок і хронічна ниркова недостатність..

198

Тема 20. Сечокам’яна хвороба…………………...………………………….

207

Тема 21. Амілоїдоз нирок…………………………………………….……...

214

Тема 22. Тиреотоксикоз. Гіпотиреоз. Ендемічний зоб…………………….

220

Тема 23. Цукровий діабет 1 типу……………………………………………

233

Тема 24. Цукровий діабет 2 типу……………………………………………

244

Тема 25. Системна склеродермія. Ревматоїдний артрит…………………

250

Тема 26. Системний червоний вовчак. Системні васкуліти………………

260

Тема 27. Вібраційна хвороба………………………………………………...

270

Додаток 1. Норми основних лабораторних показників…………..………

277

Додаток 2. Ілюстративний матеріал основних лабораторних змін при захворюваннях внутрішніх органів……………………………..…………

290


Список використаних джерел………………………………………………

295

Рекомендована література…………………………………………………...

302

ВСТУП
Основною метою викладання навчальної дисципліни «Внутрішня медицина» є підготовка студентів, які навчаються за спеціальністю «Лабораторна діагностика», до майбутньої практичної діяльності на високому професійному рівні. При вивченні дисципліни «Внутрішня медицина» студенти-лаборанти повинні навчитися розпізнавати основні клінічні синдроми при найбільш поширених захворюваннях внутрішніх органів з метою формулювання синдромального діагнозу, складати план клініко-лабораторного та інструментального обстеження хворих відповідно до сучасних рекомендацій, вміти інтерпретувати результати лабораторних методів обстеження.

Навчально-методичний посібник до практичних занять та самостійної роботи студентів складений згідно з вимогами програми навчальної дисципліни «Внутрішня медицина» для спеціальності 6.120102 «Лабораторна діагностика». Видання передбачає узагальнення інформаційного матеріалу з основних розділів внутрішньої медицини, виклад його в максимально компактній і зручній формі. Необхідність створення такого посібника зумовлена відсутністю підручників, які б цілком відповідали програмі з даної навчальної дисципліни.Посібник містить усі необхідні матеріали: тематичний план практичних занять та самостійної роботи, методичні рекомендації до практичних занять, теоретичний матеріал, який послідовно і доступно розкриває зміст кожної теми, тестові завдання для перевірки заключного рівня знань, рекомендовану для опрацювання літературу, додатки з основними лабораторними показниками, що є особливо зручним для студентів цієї спеціальності. Видання має на меті сприяти кращому засвоєнню теоретичних знань студентами IIІ курсу, що навчаються за спеціальністю «Лабораторна діагностика», під час підготовки до практичних занять, підсумкового модульного контролю та виконання самостійної роботи.

СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ


А

атеросклероз

АА

антагоністи альдостерону

АГ

артеріальна гіпертензія

АП

аспіраційна пневмонія

АРА ІІ

антагоністи рецепторів ангіотензину ІІ

АТ

артеріальний тиск

БА

бронхіальна астма

ВЕМ

велоергометрія

ВКНЦ

всесоюзний кардіологічний науковий центр

ВП

внутрішньолікарняна пневмонія

ВХ

виразкова хвороба

ГДН

гостра дихальна недостатність

ГІМ

гострий інфаркт міокарда

ГК

глюкокортикоїди

ГКС

гострий коронарний синдром

ГЛН

гостра легенева недостатність

ГРВІ

гостра респіраторна вірусна інфекція

ГРЛ

гостра ревматична лихоманка

ГСН

гостра судинна недостатність

ГХ

гіпертонічна хвороба

ДЖШ

дискінезія жовчних шляхів

ДЗСТ

дифузні захворювання сполучної тканини

ДМ

дерматоміозит

ДН

дихальна недостатність

ДШ

дихальні шляхи

ЕКГ

електрокардіограма

ЕхоКГ

ехокардіографія

ЖКХ

жовчокам’яна хвороба

ЗАК

загальний аналіз крові

ІАПФ

інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту

ІЕ

інфекційний ендокардит

ІМ

інфаркт міокарда

ІХС

ішемічна хвороба серця

КТ

КФК


комп'ютерна томографія

креатинфосфокіназаЛЗ

лікарські засоби

ЛН

легенева недостатність

ЛПВЩ

ліпопротеїди високої щільності

ЛПНЩ

ліпопротеїди низької щільності

ЛШ

лівий шлуночок

МНО

міжнародне нормалізоване співвідношення

НП

негоспітальна пневмонiя

НПЗЗ

нестероїдні протизапальні засоби

НПЗП

нестероїдні протизапальні препарати

НС

нестабільна стенокардія

ОГК

органи грудної клітки

ОФВ1

об'єм форсованого видиху за першу секунду

ОЦК

об’єм циркуляції крові

ПЗ

підшлункова залоза

ПОШвид

пікова об'ємна швидкість видиху

РА

ревматоїдний артрит

САТ

систолічний артеріальний тиск

СВ

системні васкуліти

СД

стимулятори дихання

СН

серцева недостатність

СРП

С-реактивний протеїн

СС

системна склеродермія

СТ

сполучна тканина

СЧВ

системний червоний вовчак

ТЕЛА

тромбоемболія легеневої артерії

УВЧ

ультрависока частота

УЗД

ультразвукове дослідження

ФВ

фракція викиду

ФЕГДС

фіброезофагогастродуоденоскопія

ФЖЄЛ

форсована життєва ємність легень

ФЗД

функція зовнішнього дихання

ФЗЄ

функціональна залишкова ємність

ФК

функціональний клас

ХГ

хронічний гастрит

ХДН

хронічна дихальна недостатність

ХЗОД

хронічні захворювання органів дихання

ХЛН

хронічна легенева недостатність

ХОЗЛ

хронічне обструктивне захворювання легень

ХП

хронічний панкреатит

ХСН

хронічна серцева недостатність

ЧД

частота дихання

ЧСС

частота серцевих скорочень

ШКТ

шлунково-кишковий тракт

ШОЕ

швидкість осідання еритроцитів

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з/п


Назва теми

К-ть год.

Ауд/СРС


Змістовий модуль 1. Захворювання органів дихання

1

Бронхіти. Бронхоектатична хвороба. Абсцес легень.

2/4

2

Бронхіальна астма.

2/4

3

Гострі пневмонії. Плеврити.

2/4

4

Рак легень.

2/4

Змістовий модуль 2. Захворювання серцево-судинної системи

5

Ревматизм. Набуті вади серця.

2/4

6

Атеросклероз. ІХС: стенокардія. Інфаркт міокарда.

2/3

7

Гіпертонічна хвороба.

2/3

8

Хронічна недостатність кровообігу.

2/3

Змістовий модуль 3. Захворювання органів кровотворення

9

Анемії.

2/3

10

Гемобластози.

2/3

Змістовий модуль 4. Захворювання органів травлення

11

Гастрити гострі та хронічні.

2/3

12

Виразкова хвороба.

2/3

13

Захворювання жовчного міхура.

2/3

14

Гострий та хронічний панкреатити.

2/3

15

Хронічні гепатити.

2/3

16

Цирози печінки.

2/3

Змістовий модуль 5. Захворювання сечовидільної системи

17

Гострі та хронічні гломерулонефрити.

2/3

18

Гострі та хронічні пієлонефрити.

2/3

19

Гостре пошкодження нирок і хронічна ниркова недостатність.

2/3

20

Сечокам’яна хвороба

2/3

21

Амілоїдоз нирок.

2/3

Змістовий модуль 6. Захворювання ендокринної системи

22

Тиреотоксикоз. Гіпотиреоз. Ендемічний зоб.

2/3

23

Цукровий діабет 1 типу.

2/3

24

Цукровий діабет 2 типу.

2/3

Змістовий модуль 7. Хвороби сполучної тканини та професійні захворювання

25

Системна склеродермія. Ревматоїдний артрит.

2/3

26

Системний червоний вовчак. Системні васкуліти.

2/3

27

Вібраційна хвороба.

2/3

28

Підсумковий модульний контроль.

2/4

Разом

56/90
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка