Навчально-методичний посібник київ-2004 передмова


§гапіс2пусЬ. Т II. - Тагозіа^, 2000. - С. 45-51



Сторінка8/9
Дата конвертації05.05.2016
Розмір2.37 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9
§гапіс2пусЬ. Т II. - Тагозіа^, 2000. - С. 45-51.

 • Крашко М.П. Краєзнавство і туризм: Навч. посібник. -
  К.: Вища школа, 1994. - 191 с.




  1. Крисаченко В.С. Українознавство: Хрестоматія-
   посібник: У 2-х кн. - К.: Либідь, 1997

  2. Курортна реабілітація потерпілих від Чорнобильської
   катастрофи / За ред. С.В.Івасівки, В.Н.Корзуна, Г.І.Стеценка, -
   К.: Здоров'я, 1999. - 108 с.

  3. Курортні ресурси України / За ред. М.В.Лободи. - К.:
   ТАМЕД, 1999. - 344 с.

  142

  ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ УКРАІІІИ

  1. Львів (Архітектурно-історичний нарис). Львііз:
   Каменяр, 1989. - 270с.

  2. Львівщина туристична: Путівник / М.В.Гончар,
   І.М.Малявська, В.Н.Пшеничний та ін. - Львів: Каменяр, 1986. -
   120 с.

  3. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопро-
   сторові аспекти). - К.: Альтерпрес, 2002. - 436 с.

  4. Мирошниченко А.А. Аграрнорекреационньїе зоньї в
   Украине. - Днепропетровск: Б.в., 1998. - 170 с.

  5. Мотиенко Я.В. Курорти Донбасса: Путеводитель. - 2-е
   изд., доп. - Донецк: Донбасе, 1983. - 52 с.

  6. Національна система туристсько-екскурсійних мар­
   шрутів "Намисто Славутича". - Київ, 1998. - 401 с.

  7. Новицький Я. Острів Хортиця на Дніпрі, його природа,
   історія, старожитності. - Запоріжжя: Тандем-У, 1997. - 88 с.

  8. Огульчанский А., Михайличенко В. По морю Азовскому.
   - Дніпропетровськ: Промінь, 1983




  1. Павлов В.І., Черчик Л.М. Рекреаційний комплекс
   Волині: Теорія, практика, перспективи. - Луцьк, 1998. - 124 с.

  2. Пам'ятки архітектури та містобудування України.
   Довідник Державного реєстру національного культурного
   надбання. - Київ: Техніка, 2000

  3. Пилигримн Крьіма - Осень' 2000: Путешествия по
   Крьіму, путешественники о Крьіме: Материальї V Крьім.
   междунар. науч.-практ. конф. - Симферополь: Крьімский Архив,
   2001. - т.1. - 232 с-т.2.-312 с.

  4. Пирожник И.И. Основьі географии туризма и зкекур-
   сионного обслуживания: Учеб. пособ. - Минск: Универ-
   ситетское, 1985. - 253 с.

  5. Проблеми розвитку туризму в Україні і завдання
   відновлення історичної пам'яті народу засобами туризму. Тези,
   доп. Всеукр. наук.-практ. конф. - Київ-Косів, 1994

  6. Прокопишак К. Проблеми розвитку соціальної інфра­
   структури та відродження сіл Карпатського регіону. - Львін:
   Українські технології, 1997. - 176 с.

  і4а

  .Рутинський

  ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ


  1. Путрик Ю., Свешников В. Туризм глазами географа. -
   М.: Мьшсль, 1986. - 158 с.

  2. Радзієвський В.О. Подорож у підземну казку: Путівник
   по карстових печерах Тернопільщини. - 2-е вид., доп. - Львів:
   Каменяр, 1984. - 56 с.




  1. Рекреацьюнньїе зоньї и туристско-зкскурсионньїе
   маршрути Донецкой области "Мой Донбасе" / Под ред.
   В.Ф.Горягина, С.С.Куруленко. Донецк: ДИТБ, 2001. - т.1. -
   215 с.

  2. Розвиток туризму в Україні. Проблеми і перспективи:
   36. наук, праць. - К.: Слов'янський діалог, 1995. - 244 с.




  1. Русанов И.В., Русанов К.И. Крьім: горн и море.
   Путеводитель. - Симферополь: Бизнес-Информ, 2001. - 232 с.

  2. Рутинський М.Й. Організація спортивно-оздоровчого
   туризму: Навчально-методичні матеріали. - Львів: КВКПП
   "Фенікс", 2002

  3. Рьічков П.А. Дорогами Южной Ровенщиньї: От Корца
   до Пляшевой. - М.: Искусство, 1989. - 174 с.

  4. Савенко В.Н. Возможности развития туристической
   деятельности в Северном Приазовье// Проблеми інформатизації
   рекреаційної та туристичної діяльності в Україні: Матеріали
   міжнар. конгресу. - Трускавець, 2000. - с.238-243

  5. Сігуа Г.В. Стан та перспективи розвитку вільних
   туристсько-екскурсійних зон в Україні // Туристский феномен:
   зкономические, социальньїе, зкологические и культурно-
   исторические предпосьілки и последствия. Материальї IV
   Междунар. наук.-практ. конф. (г.Святогорск, 14-16 мая 2002 г.).
   -Донецк, 2002. -с.91-95

  6. Симоненко Б.К. Регіони України: проблеми розвитку. -
   К.: Наукова думка, 1997

  7. Сосса Р.І. Історія картографування території України.
   Від найдавніших часів до 1920 року. - К.: Наукова думка, 2000.
   -247 с.

  68. Состояние туристическо-оздоровительной отрасли
  Одесской области. - Одесса, 2001. - 100 с.

  144



  1. Сушко К.И. Наедине с Хортицей: Краевед. очерки. -
   Дніпропетровськ: Промінь, 1986. - 101 с.

  2. Тимчишин Я., Савка М., Тимошенко П. Подорожі по
   Львівщині. Краєзнавчо-туристичний нарис. - Львів: Каменяр,

  1967.-384 с.

  71. Туризм в Україні. Статистичний бюллетень. - К.:


  Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму
  України, 2000. - ЗО с.

  1. Туристичні ресурси України / Під ред. О.ІЛугова. - К.:
   Інститут туризму федерації профспілок України, 1996. - 352 с.

  2. Царфис П.Г. География природних лечебннх богатств
   СССР (курортологические аспектьі). - М.: Мьісль, 1986. - 337 с.

  3. Цветущий край Подолии: Путеводитель / В.Д.Бовкун и
   др. - 2-е изд., доп. - Одесса: Маяк, 1988. - 204 с.

  75. Цибух В.І. Проблеми і завдання розвитку туризму в
  Україні в XXI столітті // Туристский феномен: зкономические,
  социальньїе, зкологические и культурно-исторические пред-
  посьілки и последствия. Материальї IV Междунар. наук.-практ.
  конф. (г.Святогорск, 14-16 мая 2002 г.). - Донецк, 2002. - с.3-14

  1. Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в
   Україні: Навч. посіб. - К: Вища школа, 2002

  2. Федорченко В.К., Мініч І.М. Туристський словник-
   довідник: Навч. посіб. - К.: Дніпро, 2000. - 160 с.

  3. Федунь О.В. Бальнеологічні ресурси Прикарпаття. -
   Львів: ВНТЛ, 1999. - 168 с.

  4. Україна: Путівник / Упоряд. О.Зінкевич, В.Гула. - К.,

  1995

  80. Україна: шедеври культурної спадщини: Путівник. - К.,

  1999

  81. Український туристичний каталог. - К., 1997. - 192 с.



  1. Храми України: Альбом / Упоряд. Л.Прибєга. - К.:
   Мистецтво, 2000. - 368 с.

  2. Шаблій О.І. Суспільна географія: теорія, історія,
   українознавчі студії. - Львів: ЛНУ імені І.Франка, 2001. - 744.

  1 і »

  М.Рутинський

  ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ


  1. Шалковский И.П., Голуб Т.Д., Жарникова Л.П. Проф-
   союзньїе здравницьі Украиньї. - К.: Здоровье, 1987. - 336 с.

  2. Шаповал Г.Ф. История туризма: Учеб. пособие. - Минск:
   Зкоперспектива, 1999. - 303 с.





  1. Burton R. Travel geography. - London, 1995

  2. Warzynska J., Jackowski A. Podstawy geografii turyzmu. -
   Warszawa: Wyd.Naukowe PAN, 1978. - 334 s.

  3. Kowalczyk A. Geografia turyzmu. - Warszawa: Wydaw-
   nictwo Naukowe PWN, 2001. - 287 s.

  4. http://www.muflon.agroturystyka.org

  5. http://www.medinfo.kiev.ua/Table_sanat_sankiev.htm

  6. http://www.library.online.kr.ua

  7. http://www.travel.org.ua/rus

  8. http://www.odessapassage.com

  9. http://packet.crimea.ua/rsc/index.htm




  1. http://www.mountain.ru/krim

  2. http://www.moscow-crimea.ru

  3. http://www2.tour.crimea.com/index.htm

  4. http://tourcompas.cv.ukrtel.net/sanatory.php

  5. http://www.tour.com.ua/tourwww/pansion.htm



  1. Шищенко П.Г., Любіцева О.О. Географія туризму:
   загальні закономірності та тенденції розвитку // Туризм у XXI
   столітті: глобальні тенденції і регіональні особливості.
   Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. - К.: Знання України,
   2002.-с. 71-76

  2. Шмагина В.В., Харичков С.К. Рекреация и туризм в
   системе современннх приоритетов социально-зкономического
   развития. - Одесса: ИПРиЗЗИ НАН Украиньї, 2000. - 69 с.

  3. Украинские Карпатьі. Атлас туриста. - М: ГУГК, 1987.
   -150 с.

  4. Євдокименко В.К. Регіональна політика розвитку
   туризму (Методологія формування, механізм реалізації). -
   Чернівці: Прут, 1996. - 288 с.

  5. Якушева Е.М., Нижура А.М. "Пещерньїе города" Крьіма.
   Путеводитель. - Симферополь: Таврия, 1972. - 94 с.

  6. Вшіоп К. Тгауеі §ео§гарЬу. - Ьопсіоп, 1995

  7. \¥аггупзка].,^ско\узкі А. Росізгдхуу §ео§гайі Шгугти. -
   \¥аг52аша: \¥усШаико\\ге РАМ, 1978. - 334 з.

  8. Кошаісгук А. Сео§гайа Іигугти. - \Уагзга\уа: \¥усіа\у-
   пісідуо Каико\уе Р\¥М, 2001. - 287 з.

  9. Ьі;їр://\улу\у.тиДоп.а§го1:игуз1:ука.ог§

  10. Ьйр://\улу\¥.тесііГі1:о.кіеу.иа/ТаЬ1е_запа1;_запкіеу.Ьі;т

  11. Ьир://\^\\гш.НЬгагу.оп1іпе.кг.иа

  12. Ьир://\у\у\у.1:гауе1.ог§.иа/ги5

  13. Ьир://\у\у\у.осіе55ара55а§е.сот

  14. Ьир://раскеі.сгітеа.иа/гзс/іпсіех.Ьі;т




  1. п«р://\улу\у.тоип1:ат.ги/кгіт

  2. Ьйр://\¥лулу.тозсо\у-сгітеа.ги

  3. Ьїір://шлу^2.ї;оиг.сгітеа.сот/іпсіех.Ьіт

  4. Ьир:/Доигсотраз.су.икгіе1.пе1;/5апаіогу.рЬр

  5. Мі;р://\улу\¥іоиг.сот.иаДоиг\уш\¥/рапзіоп.Ьіт

  146


  1. http://www.tour.com.ua/tourwww/museum.htin

  2. http://www.odessapassage.com

  3. http://www.gov.if.ua/tourism

  4. http://www.sankur.uzhgorod.ua

  5. http://www.tour.com.ua/tourwww/karpaty.htm

  6. http://www.sbedif.if.ua

  7. http://tourcompas.cv.ukrtel.net

  8. http://www.about.lviv.ua

  9. http://www.ko.if.ua/daily/newspub.htm




  1. http://www.rakhiv.ukrtel.net/greentourism-ukr.htm

  2. http://www.greentour.com.ua/ua/news

  3. http://tourcompas.cv.ukrtel.net/hotels.php

  4. http://www.han-tengry.mk.ua/chaild-ru.shtml

  5. http://www.tour.com.ua/tourwww/hotel.htm

  6. http://www.ukraine-hotel.com

  7. http://www.all-hotels.com.ua

  147

  М.Рутинський

  ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ


  ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ПРОМІЖНОГО

  ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ ЗАСВОЄННЯ

  СТУДЕНТАМИ ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ КУРСУ

  Теми 1-8:

  № питання

  Правильна відповідь

  № питання

  Правильна відповідь

  1

  Б

  19

  Б

  2

  Б

  20

  Б, В

  3

  Б

  21

  В

  4

  А

  22

  Г

  5

  Г

  23

  А,Г

  6

  В

  24

  Г

  7

  В

  25

  Б

  8

  А, Б, В

  26

  Б

  9

  А, Б

  27

  Г

  10

  А

  28

  В

  11

  А, Б

  29

  Б

  12

  А

  30

  Г, Е, К, Л

  13

  Б

  31




  14

  А

  32

  Б

  15

  В

  33

  В

  16

  Б

  34

  А

  17

  Б,В

  35

  В

  18

  Б







  Теми 9-14:

  № питання

  Правильна відповідь

  № питання

  Правильна відповідь

  1

  г, ж, к, л

  51

  А

  2

  г

  52

  В

  3

  Б

  53

  д

  4

  Б

  54

  в

  5




  55

  в

  6

  гдж

  56

  Е, Ж, К, Л, Н

  7

  Б

  57

  Б

  8

  В

  58

  Б

  9

  А

  59

  А

  10

  В

  60

  В

  11

  А

  61

  В

  12

  В

  62

  Б

  13

  В

  63




  14

  Ж

  64




  15

  В

  65

  Д

  16

  Б

  66

  г

  17

  В

  67

  3

  18




  68

  Б

  19

  Б

  69

  д

  20




  70

  А

  21

  Б

  71

  В

  22

  А

  72

  г

  23

  д

  73

  в

  24

  Б,Г,Д,Ж

  74

  Б

  25

  Г

  75

  В

  26

  А

  76

  Б

  27

  Б

  77




  28

  В

  78

  В

  29

  Б

  79





  148

  М!)

  М.Рутинський

  Теми 9-14 (Продовження):

  ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

  Теми 15-18:





  зо




  80

  В

  31

  Б

  і 81




  32

  д

  82

  А

  33

  Ж

  83

  А, Б, Д, 3, М, П

  34

  А

  84

  А

  35

  В

  85

  Б

  36

  В

  86

  А

  37

  А, В

  87

  А, Б, В, Г, Д, Е, Ж,3

  38

  А

  88

  Г

  39

  Б

  89 -

  Б

  40

  Б

  90

  А

  41

  в,дл

  91

  Д

  42

  Б

  92




  43

  В

  93

  Б

  44



  94

  Д

  45

  Б, В

  95

  г

  46

  Г

  96

  д

  47

  Б

  97

  Б, В, Д, Е, К

  48

  Г

  98

  Г

  49

  В,Г

  99

  В

  50




  100

  В

  150


  № питання

  Правильна відповідь

  № питання

  Правильна відповідь

  1

  В

  36

  д

  2

  Г

  37

  Б

  3

  В

  38

  А

  4

  д

  39

  Б

  5

  г,д

  40

  Д

  6

  А

  41

  Б

  7

  г

  42

  Л

  8

  А

  43

  В

  9

  Д,ж

  44




  10

  н

  45

  в

  11

  Б

  46

  Б

  12

  А

  47




  13

  Б

  48

  А

  14

  А

  49

  Н

  і 15




  50

  К

  16

  А

  51

  Б

  17

  А

  52

  К

  18

  В

  53

  Б

  19

  3

  54

  Б

  151


  М.Рутинський

  ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ


  Теми 15-18 (продовження)

  ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ПІДСУМОВУЮЧОГО ПЕРЕДЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО

  ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ

  УСПІШНОСТІ ЗАСВОЄННЯ СТУДЕНТАМИ

  ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ КУРСУ




  20

  В

  55

  Р

  21

  л

  56

  А

  22

  г

  57

  Г

  23

  Б

  58




  24

  Б

  59

  Г

  25

  В

  60

  Д .

  26




  61

  д

  27

  Ж

  62

  Б

  28

  К

  63

  в

  29

  д

  64

  в

  ЗО

  А

  65

  А

  31

  В

  66

  В

  32

  В

  67

  В

  33

  Б

  68

  Е

  34

  Б

  69

  А

  35

  Е

  70

  Е




  № питання

  Правильна відповідь

  № питання

  Правильна відповідь

  1

  Б

  39

  Б

  2




  40

  А

  3

  Г

  41

  Б

  4

  А, Б, В, Г, ДЕ, Ж, 3

  42

  Б

  5




  43

  в,д,л

  6

  Б

  44

  в,г

  7

  д

  45

  В

  8

  в

  46




  9

  Б,Г,ДЖ

  47

  А

  10

  А

  48

  Б

  11

  В

  49

  А

  12

  В

  50

  Е, Ж, К, Л, Н

  13

  А

  51

  В

  14

  В

  52

  Б

  15

  А

  53

  Б

  16

  Б

  54

  Г

  17

  В

  55

  В

  18




  56

  Г

  19

  А

  57

  Г


  152

  і5а


  М.Рутинський

  Продовження таблиці:



  20

  Б

  58

  В

  21

  В

  59

  А

  22

  Г

  60




  23

  А

  61

  В

  24




  62

  А, Г, Ж, К, Л

  25

  Б

  63

  Б

  26

  Г

  64

  Б

  27

  В

  65

  Б

  28




  66

  Б

  29

  Д,ж

  67

  Г, Е, К, Л

  30

  в

  68

  К

  31

  Б

  69

  А

  32

  Б

  70

  Б

  33

  А

  71

  Б, В

  34

  А

  72




  35

  В

  73

  В

  36

  В

  74




  37

  д

  75

  А, Б

  38

  Б, В







  154

  ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

  ЗМІСТ


  ПЕРЕДМОВА З

  СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ КУРСУ 6

  Розподіл годин за тематичними розділами і видами
  занять для стаціонарної форми навчання (Навчально-
  методичний план курсу) 9

  Частина І.

  ГЕОТУРИСТИКА В СИСТЕМІ СУЧАСНОГО

  ГЕОГРАФІЧНОГО УКРАЇНОЗНАВСТВА 13


  Каталог: load
  load -> Законукраїн и про внесення змін до Закону України "Про страхування"
  load -> Територіальна угода між Запорізькою обласною державною адміністрацією та Запорізькою обласною радою, Запорізькою обласною федерацією роботодавців та Запорізькою обласною радою профспілок на 2014-2016 роки
  load -> Рішення обласної ради 08. 08. 2013 №8 обласна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2013-2017 роки м. Запоріжжя 2013 рік Зміст Програми № з/ п
  load -> Обсяги фінансування заходів щодо реалізації Програми поліпшення


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9


  База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка