Навчально-методичний посібник київ-2004 передмова


Тема 1. Географія туризму України як наукова дисциплінаСторінка2/9
Дата конвертації05.05.2016
Розмір2.37 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема 1. Географія туризму України як наукова дисципліна іі окремий напрямок суспільно-географічного україно­знавства. Об'єкт, предмет та основні завдання наукової дисципліни. Загальнонаціональний, регіональний та локаль­ний рівні українознавчо-геотуристських досліджень

Географія туризму України - наукова дисципліна, що вивчає національні особливості функціональної і геопросторової організації туризму як суспільного явища і важливої галузі і іародногосподарського комплексу.

Місце геотуристики в ситемі напрямів суспільно-гео-і рафічного українознавства. Проблема синтезу комерційно-ринкового й власне українознавчого аспектів об'єкт-предметної ^орієнтованості сучасної географії туризму України.

Загальний об'єкт дослідження: сукупність природних і суспільних складових організації державного геопростору України, що мають відношення до туризму як суспільного явища і галузі народногосподарського комплексу.

Предметом українознавчо-геотуристських досліджень виступають спонукальні, інформаційні, природо- й соціоресурсні, інфраструктурні, управлінські, маркетингові, інвестиційно-комерційні, мікро- і макроекономічні, соціокультурні, гео-політичні та інші аспекти туризму в Українській державі.

Загальнонаціональний, регіональний і локальний (крає­знавчий) рівні українознавчо-геотуристських досліджень та їх найактуальніші об'єкт-предметні дослідницькі орієнтири.Основна література до теми:

1. Бейдик О.О. Словник-довідник з географії туризму,

рекреалогії та рекреаційної географії. - К.: Інститут туризму федерації профспілок України, 1998. - 130 с.

2. Бочковський О.І. Вступ до націології. - Мюнхен: УТП,

1992. - 340 с.

3. Кононенко П.П. Українознавство. - К.: Либідь, 1996. -

284 с.

4. Крисаченко В.С. Українознавство: Хрестоматія-посіб-ник: У 2-х кн. - К.: Либідь, 1997

5. Пирожник И.И. Основи географии туризма и зкскурси-

онного обслуживания: Учеб. пособ. - Минск: Универ-ситетское, 1985. - 253 с.

6. Путрик Ю., Свешников В. Туризм глазами географа. -

М.:Мьісль, 1986. - 158 с.

7. Шаблій О.І. Суспільна географія: теорія, історія,

українознавчі студії. - Львів: ЛНУ імені І.Франка, 2001. - 744.

8. Warzynska J., Jackowski A. Podstawy geografii turyzmu. -

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PAN, 1978. - 334 s.

9. Kowalczyk A. Geografia turyzmu. - Warszawa: Wydaw-

nictwo Naukowe PWN, 2001. - 287 s.

Тема 2. Історична періодизація і наукова спадщина українознавчо-геотуристських досліджень: персонали, найвідоміші праці

I. Донауково-описовий період (від найдавніших описів
території України до XVIII століття). Першим іноземним
туристом, який документально зафіксував своє перебування на
території України, вважається логограф Геродот з Галікарнасу.

II. Період комплексного статистично-географічного,


етнографічного, ресурсно-геологічного, медико-курорто-

логічного вивчення території України (XVIII - 1-а пол. XX століття). 1. Період розробки фундаментальних наукових положень
  ісоретико-методологічної бази "Радянської рекреаційної
  географії" (1950-1980-ті роки).

 2. Сучасний період виокремлення і становлення географії
  туризму України в самостійну наукову дисципліну внаслідок
  і юстнекласичної диференціації рекреаційно-географічної науки
  і географічного українознавства (від часу появи на політико-
  ісографічній карті світу незалежної Української держави).

Основна література до теми:

1. Бейдик О.О. Словник-довідник з географії туризму,

рекреалогії та рекреаційної географії. - К.: Інститут туризму федерації профспілок України, 1998. - 130 с.

2. Енциклопедія етнокультурознавства. 4.2. Українська

національна культура у просторі і часі / Ю.Римаренко, В.Кремень, В.Чернець, Л.Шкляр. - К., 2002

3. Сосса Р.І. Історія картографування території України.

Від найдавніших часів до 1920 року. - К.: Наукова думка, 2000. - 247 с.

4. Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в

Україні: Навч. посіб. - К: Вища школа, 2002

Тема 3. Теоретико-методологічна міждисциплі-нарність і еотуристики. Система основних мето дів досліджень. Сучасні суспільно-ринкові запити щодо змісту та прикладної об'єкт-предметної націленості національних геотуристських до­сліджень

Різновекторність національних геотуристських досліджень і системна методологія науки. Індуктивний і дедуктивний підходи н геотуристиці. Основні дослідницькі методи географічної науки:М.Рутинський

і. _ ^

польові, логіко-аналітичні, логіко-математичні, картографічні і

геоінформаційні.

Українознавча міждисциплінарність національної геоту-ристики => залучення в дослідницький арсенал географії ту­ризму теоретико-методичних напрацювань політології, макро-економіки, менеджменту, маркетології, соціології, культуро­логії, етнології, психології, медицини.

Суспільні запити щодо об'єкт-предметної націленості й змісту геотуристських досліджень. Сучасні ринкові трансфор­мації туристичного комплексу України; проекція в майбутнє. Спектр актуальних проблем локального рівня прикладних геотуристських досліджень.

Вироблення конкретнодисциплінарних методів та уніфіко­ваних методик українознавчо-геотуристських досліджень як одне з найактуальніших завдань наукової дисципліни в XXI столітті.

Основна література до теми:

1. Бейдик О.О. Словник-довідник з географії туризму,

рекреалогії та рекреаційної географії. - К.: Інститут туризму федерації профспілок України, 1998. - 130 с.

2. Мацола В.І. Рекреаційно-туристичний комплекс Укра-

їни. - Львів, 1997. - 259 с.

3. Мороз С.А., Онопрієнко В.І., Бортник СЮ. Методологія

географічної науки. - К.: Заповіт, 1997. - 333 с.

4. Шаблій О.І. Математичні методи і моделі в соціально-

економічній географії: Текст лекцій. - Львів: Світ, 1991

5. Шаблій О.І. Суспільна географія: теорія, історія,

українознавчі студії. - Львів: ЛНУ імені І.Франка, 2001. - 744.

6. \¥аг2упзкат., }аско\узкі А. Росізїадау §ео§гапі їигухти. -

\¥аг5га\уа:'\¥уа.Маико\уе РАМ, 1978. - 334 з.

7. Коу/аісгук А. Оео§гайа їигугти. - Шагзгалуа:ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

Частина II. ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНІ РИСИ

І ЕОПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОГО

КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Тема 4. В'їздний та внутрішній туристичні потоки. Часова динаміка, структурний (за видами/цілями туризму) та і еопросторовий розподіл туристичного потоку

Туристичний потік як об'єкт дослідження геотуристики. ( груктура туристичного потоку за видами туризму (культурно-пізнавальний, спортивно-оздоровчий, етносентиментальний, конгресний, діловий тощо).

В'їздний туризм за роки державної незалежності України => (рушення й тенденції змін:

 • обсягу в'їздного потоку,

 • структури національної приналежності іноземних
  відвідувачів України,

• цілей, що їх переслідували гості України.
Статистичні тренди й маркетингово-аналітичні прогнози

перспектив розвитку в'їздного туризму.

Геопросторовий розподіл в'їздного туристичного потоку. Карто-графічний метод геотуристського вивчення закономір­ностей просторового розподілу щільності обсягу туробороту; місць і місцевостей, що користуються найбільшою популяр­ністю серед відвідувачів України. Доцільність і стратегічні напрями геопросторової диверсифікації в'їздного туристичного потоку в Україну.

Внутрішньодержавний туристичний потік => ситуація до- і після здобуття Україною державної суверенності. Аналіз причин занепаду внутрішнього туризму в Україні. Статистико-і еотуристський аналіз внутріш-нього туризму в Україні станом па початок XXI століття.

17

М.Рутинський

Маркетингово-аналітичні прогнози перспектив розвитку внутрішнього туризму в розрізі кожного з сегментів видової (цільової) структури туристичного потоку.

Геопросторовий розподіл внутрішнього туристичного потоку. Карта щільності обсягу внутрішнього туробороту. Внутрішньо-туристичні "осі" України та закономірності просторового розподілу українських туристів. Регіони-донори, регіони-акцептори. Місця і місцевості, що користуються найбільшою популярністю серед українських туристів. Доціль­ність і стратегічні напрямки геопросторової диверсифікації внутрішньодержавного туристичного потоку.Основна література до теми:

1. Виноградская А. Развитие туристического бизнеса в

Украине // Бизнес-информ, 1999. - № 9-Ю. - с.122-127

2. Мацола В.І. Рекреаційно-туристичний комплекс Укра-

їни. - Львів, 1997. - 259 с.

3. Туризм в Україні. Статистичний бюллетень. - К.:

Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України, 2000. - ЗО с.

Тема 5. Ресурсний потенціал туристичного комплексу України

Поняття "ресурсний потенціал національного туристичного комплексу" та змістовна багатовимірність його тлумачення. Основні складові ресурсно-туристичного потенціалу

держави:


 • Природна { а) ландшафтно-(аква/тери)торіальна, б)
  природно-мінеральна, в) природно-кліматична};

 • Історична { а) монументально-архітектурна й архітек­
  турно-містобудівна (в т.ч. палацово-паркові ансамблі),
  б) археологічні комплекси, в) музейно-колекційна };

18

ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

 • Сакрально-культова;

 • Етнокультурна;

Модерно-культурна {театри, кінопалаци, нічні клуби, казино й сукупність інших закладів масового дозвілля};

 • Соціально-економічна { а) працересурсна й кадрова, б)
  інфраструктурна, в) соціально-кліматична (напр.,
  криміногенна), г) діяльно-підприємницька};

 • Політична.

Загальний зонально-регіональний огляд ресурсного потенціалу туристичного комплексу України.

Основна література до теми:

1. Данилюк А.Г. Поклонися народному зодчому. Етно-

графічні нариси про народну архітектуру України. -Львів: Свічадо, 1995

2. Заповідники і національні природні парки України /

Мінекобезпеки України. - К.: Вища школа, 1999. - 232 с.

3. Калитюк В.А. Рекреаційно-туристичний комплекс в

умовах ринку.- Львів, 1999. - 162 с.

4. Курортні ресурси України / За ред. М.ВЛободи. - К.:

ТАМЕД, 1999. - 344 с.

5. Національна система туристсько-екскурсійних мар-

шрутів "Намисто Славутича". - Київ, 1998. - 401 с.

6. Пам'ятки архітектури та містобудування України.

Довідник Державного реєстру національного куль­турного надбання. - Київ: Техніка, 2000

7. Туристичні ресурси України / Під ред. О.І.Лугова. - К:

Інститут туризму федерації профспілок України, 1996. -352 с.

8. Царфис П.Г. География природних лечебньїх богатств

СССР (курортологические аспектьі). - М.: Мьісль, 1986.
-337 с.

9. Ьир://\у\у\у.іоиг.сот.иаДоигш\у\у/тизеит.гііт

19

М.Рутинський

ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ


Тема 6. Геотуристичні аспекти організації та функціо­нування підприємств санаторно-курортного господарства України

Санаторно-курортне господарство України: історія роз­будови, сучасний стан в нових ринково-економічних умовах господарювання.

Курортологічна вивченість території України. Унікальність, багатство й різноманітність курортних ресурсів держави.

Категорії підприємств національного санаторно-курортного фонду: • санаторії і пансіонати з лікуванням,

 • санаторії-профілакторії,

 • будинки та пансіонати відпочинку,

 • бази відпочинку,

 • приватні клініки.

Типологічна характеристика особливостей функціональ­ного профілю різних категорій підприємств національного санаторно-курортного фонду.

Географія санаторно-курортного господарства України. Чинники геопросторової організації національного санаторно-курортного господарства. Регіональні особливості та тенденції змін геопросторової організації (спрощення/ускладнення) санаторно-курортного господарства України.

Маркетингово-аналітичні дослідження рівня конкуренто-здатності груп підприємств національного санаторно-курорт­ного господарства на внутрішньо- та зовнішньотуристичному ринках.

Перспективи субгалузі в XXI столітті.Основна література до теми:

1. Курортні ресурси України / За ред. М.В.Лободи. - К.:

ТАМЕД, 1999. - 344 с.

2. Туристичні ресурси України / Під ред. О.І.Лугова. - К:

Інститут туризму федерації профспілок України, 1996. -352 с.

3. Шалковский И.П., Голуб Т.Д., Жарникова Л.П. Проф-

союзнне здравницьі Украиньї. - К.: Здоровье, 1987. -336 с.


 1. Ьир^Доигсотраз.су.икгіеі.пеі/запаіогу.рЬр

 2. Ьир://\у\у\¥.1;оиг.сот.иаДоиг\¥\у\¥/рап$юп.п1:т

Тема 7. Геотуристичні аспекти організації та функціону-нання підприємств тимчасового проживання, харчування й дозвілля

Готельне господарство України: історія розвитку, сучасний стан в нових ринково-економічних умовах господарювання.

Готельна мережа держави: географічна характеристика. Регіональні особливості та тенденції змін геопросторової (фганізації (спрощення/ускладнення) готельного господарства України.

Категорії підприємств готельного господарства => відпо-нідність спектру турпослуг й рівня обслуговування категорійній "(ірковості" готелю.

Міжнародна сертифікація підприємств готельного госпо­дарства; проблеми завоювання популярності серед клієнтів.

Глобалізація готельного бізнесу і Україна. Неминучість і ранснаціонально-корпоративного "поглинання" мережі 11.пі престижніших українських готелів. Стратегії "виживання" дрібних і середніх українських готелів у гостроконкурентному р п н ковому середовищі.

Перспективи розвитку субгалузі в XXI столітті.
20

21


М.Ругинський

Ресторанне господарство України: історія розвитку, сучасний стан в нових ринково-економічних умовах господа­рювання.

Ресторанна мережа держави: географічна характеристика. Регіональні особливості та тенденції змін геопросторової організації (спрощення/ускладнення) ресторанного госпо­дарства України.

Категорії підприємств ресторанного господарства: дрібна (сезонна) харчевня, їдальня, кафе, бар, ресторан => відповідність спектру послуг й рівня обслуговування категорії закладу харчування.

Проблеми сертифікації та контролю якості обслуговування.

Глобалізація ресторанного бізнесу і Україна. Неминучість транснаціонально-корпоративного "поглинання" мережі найпрестижніших українських ресторанів. Стратегії "вижи­вання" дрібних і середніх українських ресторанів і ресторан­чиків у гостроконкурентному ринковому середовищі. Фран-чайзинг у ресторанному бізнесі як найефективніший спосіб конкурентного пристосування до традиційних уподобань іноземного туриста.

Перспективи розвитку субгалузі в XXI столітті.Індустрія дозвілля (розваг): класика і модерн. Типологія підприємств національної індустрії дозвілля. Урбогеографічні чинники територіальної організації субгалузі.

Перспективи розвитку субгалузі в XXI столітті.Основна література до теми:

1. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Проблеми, пер-

спективи, сертификация. - К.: ВИРА-Р, Альтпрес, 2001. -208 с.

2. Браймер Р.А. Основьі управлення в индустрии госте-

приимства / Пер. с англ. - М.: Аспект-Пресс, 1995. -382 с.

22

ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

3. Громадське харчування і туристична індустрія у рин-

кових умовах:: 36. наук, праць. - Київ, 2001. - 238 с.

4. Курортні ресурси України / За ред. М.В.Лободи. - К.:

ТАМЕД, 1999. - 344 с.

5. Марущак Т.П. Франчайзинг як організаційна форма

підприємств готельного господарства: перспективи розвитку в Україні // Економіка і підприємництво: стан та перспективи: 36. наук, праць. - К.: КНТЕУ, 2001. -с.358-362

6. Уокер Дж.Р. Введение в гостеприимство / Пер. с англ. -

М.: ЮНИТИ, 1999. - 463 с.


 1. пир:/Доигсотра5.су.икг1е1.пеі/Ьо1:еІ5.рпр

 2. п£гр://\у\\^.і;оиг.сот.иа/1;оиг\¥\у\у/пог.е1.пг.т

 3. пїгр://\у\у\у.икгате-пог.е1.сот

 4. Ьир://\¥\у\у.а11-по1:еІ5.сот.иа

23

М.Рутинський

Частина III. РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

ГЕОПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОГО

КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Тема 8. Регіональна диспропорція ресурсного й інфра-структурного потенціалу національного туристичного ком­плексу. Проблеми інтегрального туристського районування України

Географічна регіоналістика <—і—> геотуристика (географія туризму): міждисциплінарне схрещення дослідницьких інтересів.

Залежність стану освоєння туристичного потенціалу й рівня розвитку відповідної споживчо-туристичної інфраструк-тури від загального суспільно-економічного рівня розвитку продук­тивних сил регіону.

Суспільно-географічна характеристика регіональних диспропорцій розвитку національного т}фистичного комплексу. Причини виявлених регіональних диспропорцій.

Геотуристське районування території України в єдиній концепційно-методологічній системі суспільно-географічного районування держави. Існуючі підходи та окремі наукові напрацювання в царині туристського (рекреаційно-турист­ського) районування України. Критика найвідоміших схем районування, напрацьованих у досуверенний період (до 1992 року) історії держави.

Концепційні й методичні проблеми інтегрального турист­ського районування Української держави з урахуванням наявних тенденцій поглиблення ринково-економічної реструк­туризації й реорганізації національного туристичного ком­плексу, а також сучасних реалій міжнародно-туристичної спеціалізації України на глобальному ринку світової індустрії туризму.ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

Основна література до теми:

1. Бейдик О.О. Рекреаційне районування // ГЕУ, в 3-х т. -

К.: Вид-во ім.М.П.Бажана, 1990. - т.З. - с.120

2. Бейдик О.О. Словник-довідник з географії туризму,

рекреалогії та рекреаційної географії. - К.: Інститут туризму федерації профспілок України, 1998. - 130 с.

3. Курортні ресурси України / За ред. М.В.Лободи - К :

ТАМЕД, 1999. - 344 с.

4. Симоненко Б.К. Регіони України: проблеми розвитку. -

К.: Наукова думка, 1997


24

25


М.Рутинський

ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ


ЗАВДАННЯ ПРОМІЖНОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ

УСПІШНОСТІ ЗАСВОЄННЯ СТУДЕНТАМИ ЛЕКЦІЙНОГО

МАТЕРІАЛУ КУРСУ (Теми 1 -8)

1. Географія туризму України - це:

а) вузький прикладний напрямок у складі соціально-
економічної географії України.

б) міждисциплінарний напрямок у складі суспільно-


географічного українознавства.

2. Специфічним методом геотуристських досліджень слід

вважати:

а) польові географічні дослідження,

б) територіальне проектування рекреаційно-туристичних

систем,


в) ПС-моделювання,

г) анкетування туристів.

3. Першим географічно-туристичним описом українських
земель вважається:

а) "Одіссея" Гомера,

б) "Історії" Геродота,

в) "Географія" Страбона.

4. Туристичний потік - це:

а) об'єкт дослідження геотуристики,

б) напрям руху туристичних груп.

5. Основною категорією рекреаційних закладів сезонного


типу, що безпосередньо підпорядковані іншим суб'єктам
господарської діяльності (підприємствам, установам, відом­
ствам), є:

а) санаторій (або пансіонат) з лікуванням,

б) санаторій-профілакторій,

26

н) будинок чи пансіонат відпочинку, і) база відпочинку.

(і. Під геопросторовою диверсифікацією туристичного потоку розуміють:

а) розширення площ територій, які користуються попу­


лярністю серед туристів,

б) нормування обсягу туристичного потоку в ту чи іншу


" і очку" державного геопростору України,

в) створення нових баз, об'єктів та територій для організації


і уризму,

г) свій варіант.

7. Об'єктом дослідження географії туризму України є:

а) сукупність підприємств туристичної індустрії як важлива


галузь національної економіки,

б) суспільні аспекти туристичного руху в державі,

в) просторові аспекти організації туризму.

8. Внутрішнім туризмом вважається:

а) туризм у межах країни проживання,

б) туризм у межах регіону проживання,

в) туризм у межах області проживання.

9. Етносентиментальний туристичний потік в Україну


формується за рахунок:

а) української діаспори,

б) іноземних громадян, у яких з Україною пов'язані особливі
спогади,

її) туристів різних національностей (етносів), що перебу-нлють на території України тривалий час,

г) громадян України, які тривалий час працюють поза
межами України.

10. Ресурсний потенціал туристичного комплексу України - це:27

М.Рутинський

ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ


а) всі види ресурсів, що використовуються для створення
національного турпродукту,

б) природні ресурси (пляжні, гірські, бальнеологічні тощо),


що використовуються в цілях організації туризму,

в) та частина фінансових ресурсів держави, що формується


за рахунок функціонування національного туристичного
комплексу.

11. Функціональна структура туристичного потоку - це:

а) розподіл туристів на вікові та соціальні групи,

б) розподіл туристів за метою туризму,

в) геопросторовий розподіл туристів.

12. Санаторно-курортні підприємства входять до складу:

а) рекреаційного комплексу,

б) туристичного комплексу,

в) готельного комплексу.

13. Геопросторош "осі" внутрішньодержавного розподілу


туристичних потоків проходять через міста:

а) Львів-Київ-Запоріжжя-Одеса,

б) Львів-Київ-Одеса-Сімферополь,

в) Харків- Київ-Одеса-Львів.

14. Оздоровчий комплекс, розташований на території з
унікальними рекреаційними ресурсами, що виступають
основним компонентом технології інтенсивного оздоровлення
рекреантів, називається:

а) санаторііі (або пансіонат) з лікуванням,

б) санаторій-профілакторій,

в) будинок чи пансіонат відпочинку,

г) база відпочинку.

15. Загальне геотуристське районування території України


здійснюється за критеріями:

а) зведених порайонних показників загального обсягу


іуристообороту,

б) порайонної специфіки набору й геопросторової щільності


мережі різноманітних туристичних закладів і об'єктів туризму.

в) інтегральними.

16. Основною (за сумарним обсягом туристичного потоку)
і уристичною "віссю" держави є:

а) Київ-Одеса, б) Київ-Сімферополь.

в) Київ-Чоп, г) Львів-Одеса.

17. Сучасні зрушення в структурі і геопросторовій орга-


нзації закладів ресторанного господарства України відбува­
ється в основному за рахунок:

а) приватизації наявного фонду зкладів ресторанного


осподарства,

б) агресивного просування на національний ринок закладів


іноземними стилями (американським, китайським і ін.)

■<-старанного обслуговування,

в) активного розвитку інноваційних закладів, у яких
лдання спектру ресторанних послуг поєднано з іншими
нірмами дозвілля (інтернет-кафе, нічні клуби тощо).

18. Оздоровчо-рекреаційні заклади, розміщені неподалік


■< повного місця праці рекреантів, відносяться до категорії:

а) санаторій (або пансіонат) з лікуванням,

б) са нагорі й -1 ірофілакторі й,

в) будинок чи пансіонат відпочинку,

г) база відпочинку.

19. Геотуристика - це:

а) один з аспектів природничого (екологічного) туризму,

б) те ж саме, що і географія туризму,

в) прикладний напрям географії туризму, що вивчає
ічіродні рекреаційно-туристичні ресурси, їх запаси і иросто-

іве розташування.
28

29


М, Рутинський

20. Готелі категорії 3-*** і вищих у геопросторовому


відношенні тяжіють до:

а) великих промислових міст,

б) значних адміністративних і історико-культурних центрів,

в) найпопулярніших курортів,

г) столиці держави і її обласних центрів.

21. Предметом дослідження географії туризму України є:

а) місця і місцевості України, які користуються незмінною
популярністю серед туристів,

б) національні природно-рекреаційні ресурси туризму,

в) сукупність природних та суспільних аспектів туризму
України.

22. Першим документально-зафіксованим бальнеологіч­


ним курортом на території України є:

а) м.Одеса, б) м.Ялта.

в) м.Миргород, г) м.Шкло.

д) м.Трускавець, є) м.Миргород.

23.Стратегічними напрямами геопросторової диверси­фікації туристичного потоку на найближчу перспективу є:

а) стимулювання розвитку сільського зеленого туризму,

б) систематичне розширення мережі національних природ­
них і регіональних ландшафтних парків,

в) реконструкція найатракційніших об'єктів багатої


історико-культурної спадщини України,

г) приватизація готельного господарства країни та активна


інтеграція в транснаціональні готельні мережі.

24. Найпрестижнішими готелями в Україні вважаються ті, що:

а) побудовані в ринкових умовах згідно з сучасними

євростандартами,

б) мають відносно невеликі розміри, затишне розташування
і пропонують повний спектр турпослуг,

в) перебувають у приватній власності,

г) входять у транснаціональні готельні мережі.

ЗО

ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

25. Мережа закладів громадського харчування сформува­лася в державі:

а) відповідно до обсягу внутрішнього туристичного потоку,

б) згідно з генеральними планами розвитку поселень,

п) пропорційно до кількості мешканців того чи іншого населеного пункту.

26. Геотуристика як наука базується на:

а) сукупності дослідницьких методів суспільної географії і

менеджменту ТурИЗМу,

б) системній методології досліджень,

и) географічній методології досліджень.

27. Комплексне медико-курортологічне вивчення території


України розпочалося в:

а)ХУІст., б)ХУИст.

в) XVIII ст., г) XIX ст., д) XX ст.

28. Основним чинником геопросторової організації націо­


нального санаторно-курортного господарства виступає:

а) характер розселення і щільність заселення території,

б) господарсько-економічна інфраструктура території,
іі) нерівномірне розташування рекреаційних ресурсів,

г) прорахунки колишньої командно-адміністративної


і к теми планового розвитку галузей народного господарства.

29. Франчайзингові трансформації в ресторанному бізнесі


України полягають у:

а) роздержавленні мережі закладів ресторанного господар-


с і на з їх подальшим переходом у приватну власність,

б) цілковитому переході на стандарти і стиль обслугову-


!і.шия, що прийняті в тих чи інших транснаціональних
ресторанних мережах,

в) динамічному розвитку альтернативних по відношенню


її і класичних ресторанів закладів, у яких надаються ресторанні

31

М.Рутинський

послуги (суші-бари, диско-бари, плавучі ресторани-клуби, нічні клуби тощо).

ЗО. До закладів модерної індустрії дозвілля (розваг) в

Україні відносять".

а) аквапарки, б) лунапарки,

в) планетарії, г) солярії,

д) диско-клуби, є) нічні клуби,

є) яхт-клуби, ж) кінотеатри,

з) театри-студії, к) казино,

л) фітнес-центри, м) підліткові центри

активного дозвілля.

31. До складу соціально-економічної складової туристич­
ного потенціалу України входять:

32. Установи класичної індустрії дозвілля (розваг) у


геопросторовому відношенні тяжіють до:

а) великих промислових міст,

б) адміністративних і історико-культурних центрів,

в) найпопулярніших туристичних центрів,

г) столиці держави і її обласних центрів.

33. Регіональна диспропорція ресурсного потенціалу національного туристичного комплексу - це:

а) не пропорційні по відношенню до площі регіонів України
значення сумарної кількості наявних закладів санаторно-
оздоровчого фонду, тимчасового проживання, харчування й
дозвілля в розрізі економічних районів держави,

б) не пропорційні по відношенню до кількості населення


України значення сумарної кількості наявних закладів5
санаторно-оздоровчого фонду, тимчасового проживання,
харчування й дозвілля в розрізі економічних районів держави,

в) не однакові геопросторові й інші передумови розвитку 1


індустрії туризму в розрізі економічних районів держави,

32

ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

г) не однакова міра розвитку мережі закладів національного і уристичного комплексу в розрізі економічних районів держави.

34. Геотуристика як наукова дисципліна є по відношенню
/ю географічної регіоналістики:

а) окремим конкретноаспектним напрямком досліджень,

б) теоретико-методологічною основою конкретних регіо-
11; і л ьно-географічних досліджень.

35. Основним чинником неоднакового ступеня розвитку


індустрії туризму в різних регіонах держави слід вважати:

а) неоднакову щільність демографічного освоєння території,

б) неоднаковий індустріальний потенціал регіонів,

и) неоднакову ресурсну базу й туристичну розрекла-моканість регіонів,

г) неоднаковий стан збереження в регіонах територій,
придатних для рекреаційно-туристичного освоєння,

д) неоднакову екологічну ситуацію в різних регіонах


України,

ж) прорахунки колишньої командно-адміністративної системи планової розбудови туристичної інфраструктури держави.
Каталог: load
load -> Законукраїн и про внесення змін до Закону України "Про страхування"
load -> Територіальна угода між Запорізькою обласною державною адміністрацією та Запорізькою обласною радою, Запорізькою обласною федерацією роботодавців та Запорізькою обласною радою профспілок на 2014-2016 роки
load -> Рішення обласної ради 08. 08. 2013 №8 обласна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2013-2017 роки м. Запоріжжя 2013 рік Зміст Програми № з/ п
load -> Обсяги фінансування заходів щодо реалізації Програми поліпшення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка