Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів напряму 020105 „Документознавство та інформаційна діяльністьСторінка1/5
Дата конвертації05.05.2016
Розмір3.37 Mb.
#819
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5
Міністерство освіти і науки України

Рівненський державний гуманітарний університет

Кафедра документальних комунікацій

ДОКУМЕНТОЛОГІЯ

Навчально-методичний посібник

для студентів вищих навчальних закладів напряму 8.020105 „Документознавство та інформаційна діяльність”
Рівне – 2011

УДК 002.2(073)

ББК 73.36я73

Д 63Документологія : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. напряму 8.020105 „Документознавство та інформ. діяльність” / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ; авт.-уклад. Г. М. Швецова-Водка. – Рівне, 2011. – 111 с.

Навчальній курс „Документологіяє підсумковим у підготовці магістрів з напряму „Документознавство та інформаційна діяльність”. Зміст курсу розкриває теоретико-методологічні засади документології як комплексу наук про документальні комунікації.

Для студентів, магістрів, викладачів, аспірантів спеціальностей документально-комунікаційного циклу, слухачів системи підвищення кваліфікації та післядипломної освіти.
УДК 002.2(073)

ББК 73.36я73Автор-укладач: Г. М. Швецова-Водка, доктор іст. наук, професор кафедри бібліотекознавства і бібліографії Рівненського державного гуманітарного університету
Рецензенти:

Валентина Василівна Бездрабко, директор Інституту державного управління Київського національного університету культури і мистецтв, доктор іст. наук;

Галина Василівна Сілкова, зав. кафедри документальних комунікацій Рівненського державного гуманітарного університету, канд. пед. наук, доцент.

Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Рівненського державного гуманітарного університету (протокол № 2 від 23 листопада 2010 р.)


© Швецова-Водка Галина Миколаївна, 2011

© Рівненський державний гуманітарний університет, 2011НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
Документологія1


1. Опис предмета навчальної дисципліни
Предмет навчальної дисципліни: загальна теорія документології, як складова дисциплін документологічного циклу. Зміст навчального курсу обмежений загальними поняттями теорії системи документальних комунікацій, документальних комунікаційних систем, документних потоків, документних масивів та документних ресурсів, законами документології, у зв’язку з тим, що в інших окремих навчальних курсах, згідно з навчальним планом підготовки магістрів, вивчаються концепції сучасного документознавства, методологія науково-дослідної діяльності, методологія та методика документознавчих досліджень, теорія інформаційних потоків.


Курс:

Підготовка магістрів

Напрям, спеціальність,

освітньо-кваліфікацій-ний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів,

відповідних ECTS: 1,5

Залікових модулів: 2 (тестування, реферат)

Змістових модулів: 2

Загальна кількість годин: 54

Аудиторних годин: 28
Шифр та назва напряму:

8.020105 Документознав-ство та ін форма-ційна діяльність

Магістр 8.020105


Обов’язкова

Рік підготовки: 5

Семестр: 10

Лекції (теоретична підготовка): 18 год.

Практичні: 10 год.

Самостійна робота: 26 год.Вид контролю: іспит, 10 семестр.

2. Мета і завдання навчальної дисципліни
„Документологія” – навчальна дисципліна, яка в контексті сучасних досягнень документологічної думки посилює світоглядну й теоретичну професійну підготовку магістрів напряму „Документознавство та інформаційна діяльність”.

Мета навчальної дисципліни – ознайомлення студентів із теоретичними основами документології як науки, поглиблення знань у галузі загальної теорії документології.

Завдання навчальної дисципліни:

 • розширити уявлення студентів про предмет загальної теорії документології, її співвідношення з іншими науковими дисциплінами документально-комунікаційного циклу;

 • висвітлити основні етапи інституціоналізації документології як наукової дисципліни;

 • розкрити статус загальної теорії документології як метанауки та міждисциплінарної сфери знань;

 • розглянути сучасну терміносистему документології;

 • розкрити сутність основних законів документології.3. Вимоги до знань, умінь та навичок
У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • еволюцію поглядів на документологію як науку;

 • історіографію документології, її основні персоналії;

 • визначення базових документологічних термінів;

 • основні закони функціонування документа в системі соціальних комунікацій.

Уміти:

 • самостійно та вільно орієнтуватися в теоретико-методологічних засадах документології;

 • обґрунтовувати власну думку щодо дискусійних проблем документології;

 • застосовувати знання щодо основних законів документології.

Мати навички:

 • визначення внеску провідних учених-документологів в інституціоналізацію документології як науки;

 • критичної оцінки сучасних концепцій документології як наукової дисципліни;

 • аналізу переваг та недоліків сучасного понятійного апарату документології.4. Зміст і структура дисципліни
Навчальна дисципліна складається з 2-х модулів, які містять 7 тем, пов’язаних між собою змістовими складовими.

МОДУЛЬ 1 містить 3 теми: Розвиток поглядів щодо поняття „документологія”; Документальна комунікація як вид соціальної інформаційної комунікації; Склад системи документальних комунікацій.

МОДУЛЬ 2 містить 4 теми: Документні потоки та масиви; Документні ресурси; Документальна комунікаційна система у забезпеченні життєвого циклу документа; Закони документології.
Підсумковий контроль засвоєння знань здійснюється у формі іспиту. Передбачено рубіжні етапи контролю у формі усного опитування, перевірки рефератів, якості виконання завдань самостійної роботи студентів, тестування.

5. Тематичний план курсу

(денна форма навчання)

№ 

п/п


Назва розділу, теми

усього аудит.

лекції

практичні, (сем.)

Сам. робота

Форми контр.

1

2

3

4

5

6

7

Заліковий модуль 1.

Змістовий модуль 1. Теорія документальних комунікацій

1

Розвиток поглядів щодо поняття „документологія”

6

2

2

2
2

Документальна комунікація як вид соціальної інформаційної комунікації

10

4

2


4
3

Склад системи документальних комунікацій

6

2
4

рефе-рат

Заліковий модуль 2.

Змістовий модуль 2. Теорія документних ресурсів

4

Документні потоки та масиви

7

2

1

4
5

Документні ресурси

7

2

1

4
6

Документальна комунікаційна система у забезпеченні життєвого циклу документа

10

4

2

4
7

Закони документології

8

2

2

4

тести
Усього

54

18

10

26

іспит(заочна форма навчання)

№ 

п/п


Назва розділу, теми

усього аудит.

лекції

практичні, (сем.)

Форми контр.

1

2

3

4

5

6

1

Розвиток поглядів щодо поняття „документологія”

2
2
2

Склад системи документальних комунікацій

2

23

Документні потоки, масиви та ресурси

2

24

Закони документології

2

2


Усього

8

6

2

іспит


6. Зміст курсу
Заліковий модуль 1

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Теорія документальних комунікацій
ТЕМА 1. Розвиток поглядів щодо поняття „документологія”

Перше застосування поняття і терміна „документологія”. Трактування документації Полем Отле. Документологія в трактуванні П. Отле. Синоніми терміна „документологія” у П. Отле.

Трансформація документології як „документаційної науки” у XX ст. „Інститути документації”, Міжнародна федерація з документації. Праці Сюзанни Бріє та Семюеля Бредфорда. Формування „інформаційної науки” („інформатики”) та „документалістики”. Виникнення і розвиток документознавства і „керування документаційними процесами”.

Повернення поняття і терміна „документологія” в межах науки „документознавства”. Поглиблені дослідження документа в межах бібліотечного фондознавства та бібліографознавства. Новітня версія документознавства (Юрій Миколайович Столяров, Наталя Миколаївна Кушнаренко) і документологія. Документологія як теорія документа, частина загального документознавства.

Новітні трактування документології в кінці XX – на початку XXI ст. Документологія як „теорія і методологія документознавства”; як заміна назви „документознавства” відносно його „нової версії”. „Документологія” як синонім загального документознавства (Сергій Георгійович Кулешов). Документологія як комплекс (або цикл) наук про документальні комунікації (Г. М. Швецова-Водка). Документологія як „інтегрована наукова дисципліна, що має відчутний метанауковий характер” (Михайло Семенович Слободяник). Документологія як „метатеорія документної комунікації” (Аркадій Васильович Соколов).

Самостійна робота № 1. Тема: Дискусійні погляди щодо поняття „документологія”.

Семінар № 1. Тема: Сучасні концепції щодо статусу та структури документології.
ТЕМА 2. Документальна комунікація як Вид соціальної інформаційної комунікації

Поняття і термін „документальна комунікація”. Різновиди терміна, що позначає документальну комунікацію.

Поняття і структура комунікації. Види комунікації. Найзагальніше значення слова „комунікація”. Інші значення терміна „комунікація”. Поняття інформаційної комунікації. Поняття матеріальної комунікації, просторової і часової комунікації. Комунікація одномісна (що відбувається в одному місці) і різномісна; синхронна і діахронна. Види комунікації за характеристикою об’єктів, між якими відбувається комунікація (соціальна, технічна, зоологічна, біологічна, космічна).

Поняття і структура інформаційної комунікації. Види інформаційної комунікації за характеристиками об’єктів, між якими відбувається взаємодія. Модель структури будь-якої комунікації як основа теорії комунікації (теорії інформації). Основні елементи системи інформаційної комунікації.

Поняття і структура соціальної інформаційної комунікації. Найпростіша схема соціальної інформаційної комунікації (комунікант, реципієнт і канал зв’язку між ними). Поняття „комунікатор” і „комунікат”.

Види соціальної інформаційної комунікації. Соціальна інформаційна комунікація як цілеспрямована взаємодія двох суб’єктів. Поняття автокомунікації. Види соціальної інформаційної комунікації залежно від кількісної характеристики комунікаторів (мікрокомунікація, мідікомунікація, макрокомунікація). Поняття масової комунікації. Види соціальної інформаційної комунікації залежно від характеристики комунікаторів; за наявністю посередників; за способом передачі інформації; за ступенем активності комунікаторів; за наявністю попереднього плану (організованістю); за напрямом комунікації; за напрямом руху інформації; за способом кодування інформації; за наявністю формальних умов комунікації; за характером проведення комунікації; за способом передавання інформації; за характеристикою напряму комунікації (її адресата); за способом сприйняття інформації; за наявністю зворотного зв’язку; за наявністю документа як засобу комунікації. Незалежність кожної ознаки поділу. Можливість класифікації документальної комунікації за всіма ознаками класифікації соціальної інформаційної комунікації. Спілкування як різновид соціальної інформаційної комунікації. Зв’язки між видами комунікації.

Самостійна робота № 2. Тема: Структура соціальної інформаційної комунікації.

Тема 3. Склад системи документальних комунікацій

Термінологічні аспекти документальної комунікації. Поняття „документальний канал комунікації”, „система документальних комунікацій”.

Рух інформації між її автором і одержувачем у документальній комунікації. Способи (канали) передачі інформації в документальній комунікації. Поняття „комунікаційного посередника”. Передача інформації з документа у недокументованому вигляді і створення нового документа. Рух інформації у видавничо-книжково-бібліотечній системі. Взаємовідносини особи та установи (канцелярії). Роль архіву в документальній комунікації.

Поняття „документально-комунікаційної системи” (ДОКС) за А. В. Соколовим. Світ емпіричної реальності і соціальна пам’ять, документи суспільного користування. Рух інформації в суспільстві за допомогою документів, призначених до опублікування; рух самих документів та організація їх зберігання і користування ними.

Рух неопублікованих документів в установі. Поняття неопублікованих, службових, діловодних документів. Роль канцелярії та архіву установи.

Види документальних комунікаційних систем (ДКС). Поняття документальної комунікаційної системи (ДКС), її зв’язок з життєвим циклом документа. Генеративні, транзитні та термінальні документальні комунікаційні системи.

Самостійна робота № 3. Тема: Система документальних комунікацій.

Семінар № 2. Тема: Види комунікацій. Система документальних комунікацій.

Заліковий модуль 2

Змістовий модуль 2

Теорія документних ресурсів
Тема 4. Документні потоки та масиви

Поняття документного потоку, документного масиву та документного ресурсу. Визначення документного потоку, документного масиву та документного ресурсу в різних джерелах. Зв’язок з відповідними термінами інформатики. Різні форми терміна „документний (документальний) потік”, їх обґрунтування.

Ознаки документного потоку та документного масиву. Спільні ознаки: множинність документів; доцільність функціонування документного потоку та документного масиву; постійне відтворення документного потоку та документного масиву. Відмітні ознаки документного потоку: динамічність; невпорядкованість документів. Відмітні ознаки документного масиву: відносна статичність; більша упорядкованість.

Властивості документного потоку та документного масиву. Спільні атрибутивні властивості документного потоку та документного масиву: цілісність, цілеспрямованість, дискретність, континуальність, інформативність. Специфічні атрибутивні властивості документного потоку: нескінченність, нестабільність. Специфічні атрибутивні властивості документного масиву: скінченність, стабільність. Прагматичні властивості документного потоку та документного масиву: стохастичність, керованість, відкритість, організованість, синергетичність.

Функції документного потоку та документного масиву. Зовнішні функції: інформаційна, комунікаційна, кумулятивна. Внутрішні функції: соціально-орієнтувальна, управлінська, утилітарна.

Самостійна робота № 4. Тема: Документні потоки, масиви та ресурси.

Семінар № 3. Тема: Документні потоки, документні масиви та документні ресурси.

Тема 5. Документні ресурси

Властивості документних ресурсів. Невичерпність. Здатність до зростання. Тиражованість. Безальтернативність. Здатність відображати всі сфери людської діяльності. Комунікарність.

Функції та принципи функціонування документних ресурсів. Функції: ідентифікаційна, легітимізаційна, евристична, обліково-звітна, статистична, інспекторська. Принципи функціонування документних ресурсів: цілеспрямованість, квантованість, систематизованість, оптимальність, сумісність, обгрунтована (розумна) дубльованість, вибірковість, захищеність від несанкціонованого доступу і від несприятливих умов зовнішнього середовища.

Види документних ресурсів. Види документних ресурсів за суб’єктами, що створюють документний ресурс: національний, державний, органів місцевого самоврядування, юридичної особи (фірми, організації, установи, підприємства, їх структурного підрозділу), громадського об’єднання. Види документних ресурсів за масштабом: персональний, локальний, регіональний, національний, глобальний. Види документних ресурсів за місцем документа в певній стадії документивного процесу: генеративні, транзитні, термінальні.

Самостійна робота № 4. Тема: Документні потоки, масиви та ресурси.

Семінар № 3. Тема: Документні потоки, документні масиви та документні ресурси.

Тема 6. ДОКУМЕНТАЛЬНА КОМУНІКАЦІЙНА СИСТЕМА у забезпеченні життєвого циклу документа

Поняття „життєвого циклу” документа. Етапи документогенезу, документорозповсюдження, документовикорис-тання. Документальні комунікаційні системи як інфраструктура документально-комунікаційної сфери. Генеративні, транзитні та термінальні документальні комунікаційні системи. Циклічність функціонування інформації та документа у суспільстві.

Структура генеративної документальної комунікаційної системи. Роль автора документа (комуніканта чи „комунікатора”). Редакційно-видавничий процес як умова створення опублікованих документів. Структура редакційно-видавничого процесу. Оформлення видання до випуску у світ. Система обов’язкового примірника документів.

Особливості функціонування транзитної документальної комунікаційної системи. Традиційні системи, що забезпечують доставку будь-яких документів: пошта, кур’єрська служба. Способи розповсюдження видавничої продукції. Види книготорговельних установ. Розповсюдження періодичних видань, електронних та аудіовізуальних видань.

Види термінальних документальних комунікаційних систем та їх документні ресурси.

Управлінські документальні комунікаційні системи. Канцелярія та виконавчі підрозділи установи, що забезпечують зберігання та використання неопублікованих службових документів. Архів установи і державний архів.

Архівна документальна комунікаційна система. Поняття „архіву” та „архівного документа”, експертизи цінності документа, фондоутворювача і архівного фонду. Джерела комплектування архіву. Національний архівний фонд (НАФ) України. Одиниця зберігання архівних документів. Архівні справи і архівний опис. Архівні довідники.

Бібліотека як термінальна документальна комунікаційна система. Бібліотечний фонд (БФ) як упорядкована множина документів, що формується і зберігається бібліотекарем і надається користувачам – фізичним та юридичним особам – з метою задоволення їхніх інформаційних потреб. Роль бібліотекаря-комплектатора, бібліотекаря-каталогізатора, бібліографа, бібліотекаря відділу обслуговування. Способи виконання інформаційного запиту користувача бібліотеки. Відмінності електронної бібліотеки.

Органи НТІ в системі документальних комунікацій. Завдання системи НТІ – забезпечити наукову діяльність учених та виробничу діяльність спеціалістів шляхом підготовки і надання для них наукової (переважно – науково-технічної) інформації. Специфічні установи системи НТІ. Зв’язок органів НТІ і бібліотек. Специфічні завдання органів НТІ.

Інші документальні комунікаційні системи та їх документні ресурси. Комерційні документальні комунікаційні системи (зокрема, правової інформації); рекламні агентства, товариства, установи; довідкові служби, юридичні консультації; засоби масової інформації (ЗМІ) чи масової комунікації (ЗМК); персональні (особові) документні ресурси (архіви, бібліотеки, колекції). Музеї та виставки як документальні комунікаційні системи.

Семінар № 4. Тема: Документальні комунікаційні системи та їх документні ресурси.

Тема 7. Закони документології

Сутність понять „закон”, „закономірність”, „тенденція”. Визначення понять „закон”, „закономірність”, „тенденція” у наукознавстві. Відмінності між законом та закономірністю.

Сутність загальних законів документології. Основний закон документології, різні його формулювання: закон обов’язкового документаційного супроводження діяльності, закон документаційного забезпечення будь-якого соціального явища чи процесу, закон документизації, закон генерації документів соціальними системами, закон документативної підтримки всіх суспільних відносин. Закон відповідності складу та обсягу документного потоку та масиву зовнішньому середовищу (закон відповідності змісту та видового складу документів потребам суспільства). Закон відповідності обсягу документної інформації, що циркулює в суспільстві, пропускній здатності каналів комунікацій (закон відповідності обсягу документованої інформації пропускним можливостям документальної комунікації суспільства). Закон зумовленості існування документа його якісними перевагами. Закон акумулювання в документах всіх знань людства. Закон співвідношення інформації та її носія.

Часткові закони документології. Закон утворення генетично споріднених фондів. Закон відповідності та пропорційності обсягу та змісту документного потоку масштабам розвитку сфери діяльності.

Закономірності функціонування документних потоків. „Експоненційно-логістична концепція” розвитку документного потоку (закон зростання обсягів документних потоків, закон експоненційного росту документного потоку). Закон (чи закономірність) старіння документів у потоці. Актуалізація документів. Закон розсіяння-концентрації документів у потоці. Фрагментарність і дублювання документованої інформації. Закономірність ущільнення документного потоку та масиву під час його історичного розвитку. Закономірність зберігання й спеціалізації різних видів документів.

Самостійна робота № 5. Тема: Закони документології.

Семінар № 5. Тема: Закони та закономірності документології.
Список літератури до курсу
Основна:

 1. Бездрабко В. В. Сучасне документознавство в Україні: концепції, перспективи розвитку // Укр. іст. журн. – 2008. – № 6. – С. 165–182.

 2. Гордукалова Г. Ф. Документальный поток социальной тематики как объект библиографической деятельности : учеб. пособие / Г. Ф. Гордукалова. – Л., 1990. – 216 с.

 3. Зиновьева Н. Б. Документоведение : учеб.-метод. пособие / Н. Б. Зиновьева. – М. : Профиздат, 2001. – 208 с. – (Соврем. б-ка ; вып. 17).

 4. Зусьман О. М. Документальный поток как основа библиографической деятельности / О. М. Зусьман, В. А. Минкина // Справочник библиографа. – СПб. : Профессия, 2002. – С. 51–59.

 5. Кулешов С. Г. Документологія як навчальний курс та наукова дисципліна // Студії з архів. справи та документознавства / Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства, Європ. ун-т. – К., 2006. – Т. 14. – С. 58–61.

 6. Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учеб. для студентов вузов культуры / Н. Н. Кушнаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Знання, 2000. – Гл. 5. Социальная документно-коммуникационная система. – С. 119–147.

 7. Кушнаренко Н. М. Новий етап інституалізації науки про документ // Студії з архів. справи та документознавства / Укр. наук.-дослід. ін-т арх. справи та документознавства. – 2004. – Т. 12. – С. 126–130; Те саме [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Publicat/Studii/Studii_2004.12_08.php#Top; Те саме [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://sites.google.com/site/kircbs/реферати/бібліотечна-справа/документознавство/наталія-кушнаренко-новий-етап-інституалізації-науки-про-документ. – Загол. з екрану.

 8. Ларьков Н. С. Документоведение : учеб. пособие / Н. С. Ларьков ; Томск. гос. ун-т. – М. : АСТ : Восток–Запад, 2006. – С. 326–379.

 9. Палеха Ю. І. Загальне документознавство : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. – К. : Ліра-К, 2008. – 393 с.

 10. Слободяник М. С. Документологія : Зміст. Перспективи // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. – № 4. – С. 4–9.

 11. Соколов А. В. Социальные коммуникации. Ч. 1. : учеб.-метод. пособие / А. В. Соколов. – М. : Профиздат, 2001. – 222 с.

 12. Соляник А. А. Документні потоки та масиви : навч. посіб. для вищ. навч. закл. культури і мистецтв / А. А. Соляник ; Харк. держ. акад. культури. – Х., 2000. – 109 с.

 13. Социальные коммуникации (теория, методология, деятельность) : слов.-справочник / авт.-сост. В. А. Ильганаева. – Харьков : КП «Гор. типогр.», 2009. – 391 с.

 14. Столяров Ю. Н. Документный ресурс : учеб. пособие для высш. учеб. заведений / Ю. Н. Столяров. – М. : Либерея, 2009. – 223 с. – (Спец. серия «Профессион. практикум»).

 15. Швецова-Водка Г. Документознавство : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – К. : Знання, 2007. – 398 с. – (Сер. „Вища освіта XXI ст.”).

Додаткова:

 1. Баркова О. В. Електронна бібліотека як перспективний засіб організації доставки документів та обслуговування по МБА // Бібл. вісн. – 2002. – № 1. – С. 47–54.

 2. Бебик В. К проблеме: коммуникация и ее функции в обществе // Персонал. – 2004. – № 3. – С. 28–33.

 3. Бебик В. Коммуникативный подтекст цивилизации // Персонал. – 2001. – № 5. – С. 52–55.

 4. Бездрабко В. В. Модерна „документологічна дискусія” у документознавстві або про роль особи й об’єктивної реальності у науці // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2008. – Вип. 2. – С. 9–38.

 5. Берестова Т. Ф. О законах и закономерностях в информационной и документально-коммуникационной сферах (отклик на статью А. В. Соколова) // Вестн. Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – 2009. – № 1 (17). – С. 15–19.

 6. Бессонов А. Б. Коммуникативные процессы: роль, место, сущность // Науч.-техн. информ. Сер. 1, Орг. и методика информ. работы. – 2008. – № 7. – С. 1–13.

 7. Василик М. А. Наука о коммуникации или теория коммуникации? К проблеме теоретической идентификации // Актуальные проблемы теории коммуникации: сб. науч. тр. – СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2004. – С. 4–11; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.russcomm.ru/rca_biblio/v/vasilik.shtm

 8. Гедримович Г. В. Первичные документы и формирование первичного документального потока // Науч. и техн. б-ки. – 1989. – № 7. – С. 32–38.

 9. Гордукалова Г. Ф. Мониторинг документального потока для информационной диагностики прогнозируемых объектов : учеб. пособие / Г. Ф. Гордукалова, Л. В. Юдина ; ИПКИР. – М., 1991. – 110 с.

 10. Горовий В. Соціальні інформаційні комунікації і розвиток бібліотечної діяльності // Наук. пр. НБУВ. – К., 2009. – Вип. 23. – C. 7–25.

 11. Грабауров В. А. Информационные технологии для менеджеров / В. А. Грабауров. – М. : Финансы и статистика, 2001. – С. 327–333.

 12. Зусьман О. М. Документоведение : учеб. пособие / О. М. Зусьман, В. А. Минкина ; С.-петерб. гос. ун-т культуры и искусств. – СПб., 2003. – 107 с.

 13. Информатика : учеб. пособие для студентов ин-тов культуры, пед. вузов и ун-тов / под ред. К. В. Тараканова. – М. : Книга, 1986. – 304 с.

 14. Козачков Л. С. Системы потоков научной информации / Л. С. Козачков. – К. : Наук. думка, 1973. – С. 11–102.

 15. Козлов В. П. Музеи, библиотеки, архивы в системе исторической памяти // Отечеств. архивы. – 2004. – № 6. – С. 71–74; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rusarchives.ru/debate/d2.shtml

 16. Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики / Г. М. Швецова-Водка (кер.), Г. В. Силкова, Л. О. Черепуха та ін. ; наук. ред. и авт. вступ. ст. Г. М. Швецова-Водка. – К. : Кн. палата України, 1998. – С. 23–26.

 17. Костенко Л. Бібліотека інформаційного суспільства / Л. Костенко, М. Сорока // Бібл. вісн. – 2002. – № 3. – С. 33–38.

 18. Кулешов С. Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи / С. Г. Кулешов ; Укр. держ. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства, Держ. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – К., 2000. – 162 с.

 19. Кушнаренко Н. М. Формування системи загальних та часткових законів документології як наукової дисципліни // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – Х., 2007. – Вип. 21. – С. 101–108.

 20. Лабушевська Л. Наукометричні методи оцінки галузевого документального інформаційного потоку // Вісн. Кн. палати. – 1998. – № 7. – С. 19–21.

 21. Луман Н. Невероятность коммуникации // Проблемы теоретической социологии. – СПб., 2000. – Вып. 3. – То же [Электронный ресурс]. – URL: http://www.soc.pu.ru/materials/pts/pts.shtml#pts3

 22. Мотылёв В. М. Старение научно-технической литературы / В. М. Мотылёв. – Л. : Наука, 1986. – С. 8–32.

 23. Пилко И. С. Научные принципы технологического освоения информационной действительности (отклик на статью А. В. Соколова) // Вестн. Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – 2009. – № 1 (17). – С. 20–22.

 24. Слободяник М. С. Размышления о несостоявшейся дискуссии [про документологию] // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2007. – № 4. – С. 33–37.

 25. Соколов А. В. Библиографические плоды на древе социальных коммуникаций // Мир библиогр. – 1998. – № 2. – С. 12–16.

 26. Соколов А. В. Детерминизм и деонтология в документной коммуникационной системе (постановка проблемы) // Вестн. Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – 2008. – № 4 (16). – С. 6–35.

 27. Справочник информационного работника / науч. ред. Р. С. Гиляревский. – СПб. : Профессия, 2005. – 552 с.

 28. Столяров Ю. М. Від діловодства – до документознавства, від документознавства – до документології // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – Х., 2004. – Вип. 14. – С. 96–104.

 29. Столяров Ю. М. Фундаментальність документології як науки // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2008. – Вип. 23. – С. 72–70.

 30. Столяров Ю. Н. Второй закон документологии // Духовна культура в інформаційному суспільстві : матеріали міжнар. наук.-теорет. конф., 24–25 січ. 2002 р. / Харк. держ. акад. культури. – Х., 2002. – С. 163–166.

 31. Столяров Ю. Н. Закон документного оснащения социальных коммуникаций // Библиотековедение. – 2002. – № 6. – С. 22–30.

 32. Столяров Ю. Н. О закономерностях функционирования документнокоммуникационной системы (отклик на статью А. В. Соколова [Вестник ЧГАКИ, 2008, № 4 (16)]) // Вестн. Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – 2009. – № 2 (18). – С. 15–22.

 33. Шапиро Э. Л. Бумажные и безбумажные средства коммуникации: пути и перепутья // Науч.-техн. информ. Сер. 1, Орг. и методика информ. работы. – 1989. – № 5. – С. 2–4.

САМОСТІЙНІ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Самостійні роботи виконуються в позааудиторний час і розглядаються на семінарських заняттях з відповідної теми.
Самостійна робота № 1

Тема: Дискусійні погляди щодо поняття „документологія”

Завдання:

 1. Знайти і виписати в табличній формі визначення документології у різних авторів (П. Отле, Ю. М. Столяров, Н. М. Кушнаренко, С. Г. Кулешов, М. С. Слободяник, Г. М. Швецова-Водка, А. В. Соколов).

 2. Зробити висновок про співвідношення документології і документознавства в концепціях різних авторів (що є ширшим поняттям, що є частиною, якою саме).


Самостійна робота № 2

Тема: Структура соціальної інформаційної комунікації

Завдання:

1. Виявити літературу, присвячену соціальній інформаційній комунікації (3–5 назв).

2. За цією літературою визначити, як дослідники уявляють структуру соціальної інформаційної комунікації (з яких елементів вона складається, який існує між ними зв’язок).

3. Дати графічне зображення структури соціальної інформаційної комунікації.


Самостійна робота № 3

Тема: Система документальних комунікацій

Завдання:

 1. Знайти визначення понять „документальна комунікація”, „документна комунікація”, „система документальних (чи документних) комунікацій” у різних авторів. При потребі перекласти знайдені визначення, вказати автора і джерело.

 2. Охарактеризувати склад системи документальних комунікацій.

 3. Дати графічне зображення кожної з підсистем системи документальних комунікацій.


Самостійна робота № 4

Тема: Документні потоки, масиви та ресурси

Завдання:

 1. Знайти в різних джерелах визначення документного потоку, документного масиву та документного ресурсу. З російської мови перекласти на українську.

 2. Представити знайдені визначення у вигляді порівняльних таблиць (окремо для документного потоку, документного масиву та документного ресурсу) за формою:

  № п/п

  Визначення

  Джерело


 3. Зробити висновок про співвідношення понять документного потоку, документного масиву та документного ресурсу.

 4. Визначити найприйнятніші дефініції документного потоку, документного масиву та документного ресурсу.


Самостійна робота № 5

Тема: Закони документології

Завдання:

 1. З’ясувати сутність та співвідношення понять „закон”, „закономірність”, „тенденція”. Дати декілька визначень цих понять, вказуючи джерела.

 2. Пояснити сутність законів документології, наводячи приклади і аргументи:

  1. Закон документативної підтримки всіх суспільних відносин.

  2. Закон генерації документів соціальними системами.

  3. Закон збереження раніше створених видів документів в процесі еволюції документальної комунікації.

  4. Закон акумулювання в документах усіх знань людства.

  5. Закон співвідношення інформації та її носія.

  6. Закон відповідності обсягу документованої інформації пропускним можливостям каналів документальної комунікації.

  7. Закон утворення соціальними системами генетично споріднених документних ресурсів.

  8. Закон пропорційності обсягу та змісту документного потоку масштабам розвитку певної сфери діяльності.

СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ
Семінарські заняття проводяться за розкладом після лекцій з відповідної теми. Крім відповідей на питання до семінару, обговорюються матеріали самостійних робіт студентів відповідної тематики.
Семінар № 1

Тема: Сучасні концепції щодо статусу та структури документології

Мета: Уточнити сучасні визначення документології в концепціях різних учених. З’ясувати уявлення про структуру документології, її зв’язок з іншими науками.
Питання:

 1. Н. М. Кушнаренко про визначення документології та її співвідношення з документознавством.

 2. С. Г. Кулешов про статус документології та завдання документологічних досліджень.

 3. Ю. М. Столяров про зміст і завдання документології.

 4. М. С. Слободяник про зв’язки документознавства з документологією.

 5. Г. М. Швецова-Водка про статус і структуру документології.

 6. Документологія в концепціях інших авторів.


Література:

 1. Палеха Ю. І. Загальне документознавство : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. – К. : Ліра-К, 2008. – 393 с.

 2. Бездрабко В. В. Сучасне документознавство в Україні: концепції, перспективи розвитку // Укр. іст. журн. – 2008. – № 6. – С. 165–182.

 3. Бездрабко В. В. Модерна „документологічна дискусія” у документознавстві або про роль особи й об’єктивної реальності у науці // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2008. –
  Вип. 2. – С. 9–38.

 4. Кушнаренко Н. М. Новий етап інституалізації науки про документ // Студії з архів. справи та документознавства / Укр. наук.-дослід. ін-т арх. справи та документознавства. – 2004. – Т. 12. – С. 126–130; Те саме [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Publicat/Studii/Studii_2004.12_08.php#Top; Те саме [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://sites.google.com/site/kircbs/реферати/бібліотечна-справа/документознавство/наталія-кушнаренко-новий-етап-інституалізації-науки-про-документ. – Загол. з екрану.

 5. Кулешов С. Г. Документологія як навчальний курс та наукова дисципліна // Студії з архів. справи та документознавства / Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства, Європ. ун-т. – К., 2006. – Т. 14. – С. 58–61.

 6. Столяров Ю. М. Від діловодства – до документознавства, від документознавства – до документології // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – Х., 2004. – Вип. 14. – С. 96–104.

 7. Столяров Ю. М. Фундаментальність документології як науки // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2008. – Вип. 23. – С. 72–70.

 8. Слободяник М. С. Документологія : Зміст. Перспективи // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. – № 4. – С. 4–9.

 9. Слободяник М. С. Размышления о несостоявшейся дискуссии [про документологию] // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2007. – № 4. – С. 33–37.

 10. Соколов А. В. Документология как метатеория документной коммуникации // Книга : исслед. и материалы. – М., 2009. – Сб. 91, вып. 1/2. – С. 43–49.

 11. Швецова-Водка Г. М. Документознавство : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – К. : Знання, 2007. – 398 с. – (Сер. „Вища освіта XXI ст.”).

 12. Швецова-Водка Г. М. Документологія або документознав-ство: як називати „науку про документ взагалі” // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 19–21 трав. 2009 р. / Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – К., 2009. – С. 4–6.

 13. Швецова-Водка Г. Розвиток поглядів щодо поняття „документологія» // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т деж. упр. – К. : Четверта хвиля, 2010. – Вип. 3. – С. 82–89.

Семінар № 2

Тема: Види комунікацій. Система документальних комунікацій

Мета: Розглянути уявлення про поняття комунікації, види комунікації, особливості і види соціальної інформаційної комунікації. Зясувати відмінності і структуру документальної комунікації. Визначити склад системи документальних комунікацій, специфічні риси кожної з її підсистем.
Питання:

 1. Поняття і структура комунікації. Види комунікацій.

 2. Поняття і структура соціальної інформаційної комунікації (СІК). Види СІК.

 3. Особливості документальної комунікації.

 4. Узагальнена структура документальної комунікації.

 5. Склад системи документальних комунікацій.

 6. Специфічні риси кожної з підсистем документальних комунікацій.


Література:

 1. Соколов А. В. Социальные коммуникации. Ч. 1. : учеб.-метод. пособие / А. В. Соколов. – М. : Профиздат, 2001. – 222 с.

 2. Кушнаренко Н. Н. Документоведение. – К. : Знання, 2005. – Гл. 5. Социальная документно-коммуникационная система. – С. 119–147.

 3. Василик М. А. Наука о коммуникации или теория коммуникации? К проблеме теоретической идентификации // Актуальные проблемы теории коммуникации: сб. науч. тр. – СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2004. – С. 4–11; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.russcomm.ru/rca_biblio/v/vasilik.shtm

 4. Бессонов А. Б. Коммуникативные процессы: роль, место, сущность // Науч.-техн. информ. Сер. 1, Орг. и методика информ. работы. – 2008. – № 7. – С. 1–13.

 5. Бебик В. К проблеме: коммуникация и ее функции в обществе // Персонал. – 2004. – № 3. – С. 28–33.

 6. Бебик В. Коммуникативный подтекст цивилизации // Персонал. – 2001. – № 5. – С. 52–55.

 7. Луман Н. Невероятность коммуникации // Проблемы теоретической социологии. – СПб., 2000. – Вып. 3. – То же [Электронный ресурс]. – URL: http://www.soc.pu.ru/materials/pts/pts.shtml#pts3

 8. Грабауров В. А. Информационные технологии для менеджеров / В. А. Грабауров. – М. : Финансы и статистика, 2001. – С. 327–333.

 9. Шапиро Э. Л. Бумажные и безбумажные средства коммуникации: пути и перепутья // Науч.-техн. информ. Сер. 1, Орг. и методика информ. работы. – 1989. – № 5. – С. 2–4.

 10. Горовий В. Соціальні інформаційні комунікації і розвиток бібліотечної діяльності // Наук. пр. НБУВ. – К., 2009. – Вип. 23. – C. 7–25.

 11. Костенко Л. Бібліотека інформаційного суспільства / Л. Костенко, М. Сорока // Бібл. вісн. – 2002. – № 3. – С. 33–38.

 12. Соколов А. В. Библиографические плоды на древе социальных коммуникаций // Мир библиогр. – 1998. – № 2. – С. 12–16.

 13. Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики / Г. М. Швецова-Водка (кер.), Г. В. Силкова, Л. О. Черепуха та ін. ; наук. ред. и авт. вступ. ст. Г. М. Швецова-Водка. – К. : Кн. палата України, 1998. – С. 23–26.

 14. Социальные коммуникации (теория, методология, деятельность) : слов.-справочник / авт.-сост. В. А. Ильганаева. – Харьков : КП «Гор. типогр.», 2009. – 391 с.

 15. Швецова-Водка Г. М. Документальна комунікація як об’єкт загальної теорії документології // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2010. – № 2. – С. 49–53.

 16. Швецова-Водка Г. М. Термінологічні аспекти документальної комунікації // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25–27 трав. 2010 р. / Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Ін-т держ. упр. та інформ. діяльності. – К., 2010. – С. 77–79.Семінар № 3

Тема: Документні потоки, документні масиви та документні ресурси

Мета: Охарактеризувати поняття документних потоків (ДП), документних масивів (ДМ) та документних ресурсів (ДР). Розглянути властивості, параметри та функції ДП, ДМ та ДР, їхні спільні риси та відмінності між ними.
Питання:

 1. Документні потоки (ДП) та документні масиви (ДМ) як системні об’єкти.

 2. Ознаки, властивості, параметри та функції ДП та ДМ.

 3. Структурування ДП та ДМ.

 4. Методи вивчення системних властивостей ДП та ДМ.

 5. Поняття „документний ресурс” (ДР).

 6. Властивості ДР.

 7. Функції ДР.

 8. Принципи функціонування ДР.

Література:

 1. Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учеб. для студентов вузов культуры / Н. Н. Кушнаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Знання, 2000. – С. 133–134, 138–139.

 2. Соляник А. А. Документні потоки та масиви : навч. посіб. для вищ. навч. закл. культури і мистецтв / А. А. Соляник ; Харк. держ. акад. культури. – Х., 2000. – 109 с.

 3. Столяров Ю. Н. Документный ресурс : учеб. пособие для высш. учеб. заведений / Ю. Н. Столяров. – М. : Либерея, 2009. – 223 с. – (Спец. серия «Профессион. практикум»).

 4. Ларьков Н. С. Документоведение : учеб. пособие / Н. С. Ларьков ; Томск. гос. ун-т. – М. : АСТ : Восток–Запад, 2006. – С. 326–379.

 5. Гордукалова Г. Ф. Документальный поток социальной тематики как объект библиографической деятельности : учеб. пособие / Г. Ф. Гордукалова. – Л., 1990. – 216 с.

 6. Зусьман О. М. Документальный поток как основа библиографической деятельности / О. М. Зусьман, В. А. Минкина // Справочник библиографа. – СПб. : Профессия, 2002. – С. 51–59.Семінар № 4

Тема: Документальні комунікаційні системи (ДКС)

та їх документні ресурси

Мета: Охарактеризувати поняття документальної комунікаційної системи (ДКС), види ДКС та їхні документні ресурси. Звернути увагу на відмінності документних ресурсів різних ДКС.

Питання:

 1. Генеративні ДКС та їх документні ресурси.

 2. Транзитні ДКС та їх документні ресурси.

 3. Термінальні ДКС та їх документні ресурси.

 4. Управлінський документний ресурс.

 5. Документні ресурси бібліотек.

 6. Архівний документний ресурс.

 7. Документні ресурси інформаційних центрів системи НТІ.

Література:

 1. Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учеб. для студентов вузов культуры / Н. Н. Кушнаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Знання, 2000. – § 5.4. Документный фонд. – С. 138–146.

 2. Соляник А. А. Документні потоки та масиви : навч. посіб. для вищ. навч. закл. культури і мистецтв / А. А. Соляник ; Харк. держ. акад. культури. – Х., 2000. – С. 37–60.

 3. Столяров Ю. Н. Документный ресурс : учеб. пособие для высш. учеб. заведений / Ю. Н. Столяров. – М. : Либерея, 2009. – С. 47–168.

 4. Ларьков Н. С. Документоведение : учеб. пособие / Н. С. Ларьков ; Томск. гос. ун-т. – М. : АСТ : Восток–Запад, 2006. – С. 326–358.

 5. Костенко Л. Бібліотека інформаційного суспільства / Л. Костенко, М. Сорока // Бібл. вісн. – 2002. – № 3. – С. 33–38.

 6. Баркова О. В. Електронна бібліотека як перспективний засіб організації доставки документів та обслуговування по МБА // Бібл. вісн. – 2002. – № 1. – С. 47–54.

 7. Козлов В. П. Музеи, библиотеки, архивы в системе исторической памяти // Отечеств. архивы. – 2004. – № 6. – С. 71–74; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rusarchives.ru/debate/d2.shtml


Семінар № 5

Тема: Закони та закономірності документології

Мета: Визначити закони та закономірності документології. Звернути увагу як на формулювання того чи іншого закону чи закономірності, так і на обґрунтування дії аналізованого закону у реальному житті. Пояснити сутність законів та закономірностей документології, наводячи приклади і аргументи.

Питання:

 1. Поняття „закон” та „закономірність”.

 2. Загальні закони документології

  1. Закон документативної підтримки всіх суспільних відносин.

  2. Закон генерації документів соціальними системами.

  3. Закон зумовленості існування документа його якісними перевагами.

  4. Закон акумулювання в документах усіх знань людства.

  5. Закон співвідношення інформації та її носія.

  6. Закон відповідності обсягу документованої інформації пропускним можливостям каналів документальної комунікації суспільства.

 3. Часткові закони документології

  1. Закон утворення соціальними системами генетично споріднених фондів (документних ресурсів).

  2. Закон пропорційності обсягу та змісту документного потоку масштабам розвитку сфери діяльності.

 4. Закономірності функціонування документів у потоці.

  1. Динаміка документного потоку. Експоненціально-логістична концепція розвитку документного потоку. Період подвоєння обсягу документного потоку.

  2. Старіння та актуалізація документів у документному потоці. Зонна модель старіння документів. Показник „напівперіоду старіння”.

  3. Частота цитування наукових документів як показник темпів їхнього старіння.

  4. „Розсіювання” публікацій.

  5. Фрагментарність і дублювання інформації у документному потоці.

Література:

   1. Кушнаренко Н. М. Формування системи загальних та часткових законів документології як наукової дисципліни // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – Х., 2007. – Вип. 21. – С. 101–108.

   2. Зиновьева Н. Б. Документоведение : учеб.-метод. пособие / Н. Б. Зиновьева. – М. : Профиздат, 2001. – 208 с. – (Соврем. б-ка ; вып. 17).

   3. Столяров Ю. Н. Закон документного оснащения социальных коммуникаций // Библиотековедение. – 2002. – № 6. – С. 22–30.

   4. Столяров Ю. Н. Второй закон документологии // Духовна культура в інформаційному суспільстві : матеріали міжнар. наук.-теорет. конф., 24–25 січ. 2002 р. / Харк. держ. акад. культури. – Х., 2002. – С. 163–166.

   5. Соколов А. В. Детерминизм и деонтология в документной коммуникационной системе (постановка проблемы) // Вестн. Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – 2008. – № 4 (16). – С. 6–35.

   6. Столяров Ю. Н. О закономерностях функционирования документнокоммуникационной системы (отклик на статью А. В. Соколова [Вестник ЧГАКИ, 2008, № 4 (16)]) // Вестн. Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – 2009. – № 2 (18). – С. 15–22.

   7. Столяров Ю. Н. Документный ресурс : учеб. пособие для высш. учеб. заведений / Ю. Н. Столяров. – М. : Либерея, 2009. –
    223 с. – (Спец. серия «Профессион. практикум»).

   8. Соляник А. А. Документні потоки та масиви : навч. посіб. для вищ. навч. закл. культури і мистецтв / А. А. Соляник ; Харк. держ. акад. культури. – Х., 2000. – 109 с.

   9. Кулешов С. Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи / С. Кулешов ; Укр. держ. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства, Держ. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – К., 2000. – 162 с.

   10. Информатика : учеб. пособие для студентов ин-тов культуры, пед. вузов и ун-тов / под ред. К. В. Тараканова. – М. : Книга, 1986. – 304 с.

   11. Зусьман О. М. Документоведение : учеб. пособие / О. М. Зусьман, В. А. Минкина ; С.-петерб. гос. ун-т культуры и искусств. – СПб., 2003. – 107 с.

   12. Зусьман О. М. Документальный поток как основа библиографической деятельности / О. М. Зусьман, В. А. Минкина // Справочник библиографа. – СПб. : Профессия, 2002. – С. 51–59.

   13. Гордукалова Г. Ф. Мониторинг документального потока для информационной диагностики прогнозируемых объектов : учеб. пособие / Г. Ф. Гордукалова, Л. В. Юдина ; ИПКИР. – М., 1991. – 110 с.

   14. Гедримович Г. В. Первичные документы и формирование первичного документального потока // Науч. и техн. б-ки. – 1989. – № 7. – С. 32–38.

   15. Козачков Л. С. Системы потоков научной информации / Л. С. Козачков. – К. : Наук. думка, 1973. – С. 11–102.

   16. Справочник информационного работника / науч. ред. Р. С. Гиляревский. – СПб. : Профессия, 2005. – 552 с.

   17. Мотылёв В. М. Старение научно-технической литературы / В. М. Мотылёв. – Л. : Наука, 1986. – С. 8–32.

   18. Лабушевська Л. Наукометричні методи оцінки галузевого документального інформаційного потоку // Вісн. Кн. палати. – 1998. – № 7. – С. 19–21.

   19. Берестова Т. Ф. О законах и закономерностях в информационной и документально-коммуникационной сферах (отклик на статью А. В. Соколова) // Вестн. Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – 2009. – № 1 (17). – С. 15–19.

   20. Пилко И. С. Научные принципы технологического освоения информационной действительности (отклик на статью А. В. Соколова) // Вестн. Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – 2009. – № 1 (17). – С. 20–22.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ


 1. Концепція документології Поля Отле.

 2. Трансформація документології як „документаційної науки” у XX ст.

 3. Повернення поняття і терміна „документологія” в межах науки „документознавство”.

 4. Концепція документології Ю. М. Столярова.

 5. Концепція документології Н. М. Кушнаренко.

 6. Трактування документології С. Г. Кулешовим.

 7. Трактування документології М. С. Слободяником.

 8. Поняття „документологія” в трактуванні А. В. Соколова.

 9. Поняття „документологія” в трактуванні Г. М. Швецової-Водки.

 10. Співвідношення документології і документознавства в концепціях різних авторів.

 11. Документальна комунікація як об’єкт документології.

 12. Загальне поняття і структура комунікації.

 13. Види комунікацій.

 14. Поняття і структура соціальної інформаційної комунікації.

 15. Види соціальних інформаційних комунікацій.

 16. Особливості документальної комунікації.

 17. Термінологічні аспекти документальної комунікації.

 18. Рух інформації між її автором і одержувачем у документальній комунікації.

 19. Поняття документально-комунікаційної системи.

 20. Рух неопублікованих документів в установі.

 21. Види документальних комунікаційних систем.

 22. Поняття документного потоку, документного масиву та документного ресурсу.

 23. Ознаки документного потоку та документного масиву.

 24. Властивості документного потоку та документного масиву.

 25. Функції документного потоку та документного масиву.

 26. Властивості документного ресурсу.

 27. Функції та принципи функціонування документного ресурсу.

 28. Види документних ресурсів.

 29. Поняття „життєвого циклу документа”.

 30. Структура генеративної документальної комунікаційної системи.

 31. Особливості функціонування транзитної документальної комунікаційної системи.

 32. Види термінальних документальних комунікаційних систем.

 33. Управлінські документальні комунікаційні системи.

 34. Архівна документальна комунікаційна система.

 35. Бібліотека як термінальна документальна комунікаційна система.

 36. Органи НТІ в системі документальних комунікацій.

 37. Сутність загальних законів документології.

 38. Часткові закони документології.

 39. Закономірності функціонування документних потоків.

 40. Місце загальної теорії документології в структурі циклу документально-комунікаційних наук.


Методичні зауваги
МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські та практичні заняття, робота в Інтернеті, самостійна робота, складання схем, порівняльних таблиць та есе.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: поточне тестування, оцінка за реферат, оцінки за відповіді на семінарських заняттях, підсумковий письмовий тест.
Розподіл балів, що присвоюються студентам

Шкала оцінювання:

90-100 балів – відмінно (А);

75-89 балі – добре (ВС);

60-74 бали – задовільно (DE);

35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);

1-34 бали – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).


Шкала нарахування балів за основні форми навчальної діяльності:

підсумковий контроль – 20 балів;

рубіжне тестування – 5 балів;

реферат – 10 балів;

доповідь на семінарському занятті – 5 балів;

звіт про практичну роботу – 5 балів;

звіт про самостійну роботу – 5 балів.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: опорні конспекти лекцій, підручники та навчальні посібники, комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (КНМЗД); нормативні документи, ілюстративні матеріали, профільні ресурси Інтернету.

Додаток А
Каталог: bitstream -> 1984 -> 1474
bitstream -> Звіт "Аналіз реальних проблем та потреб ромів в Україні" київ жовтень 2003 зміст вступ 4 Ромський етнос в Україні 7 Методологія дослідження 12 Спосіб життя ромського населення 16
bitstream -> Розвиток творчої особистості в процесі впровадження інноваційних технологій на уроках світової літератури та художньої культури у державній національній програмі «Освіта» «Україна XXI століття»
bitstream -> Казка про сосну і синичку
bitstream -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
bitstream -> П. драгоманова д І ц вікторія Олегівна
bitstream -> О. Слюніна, канд філол наук, асист


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка