Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів напрямуСторінка1/6
Дата конвертації06.05.2016
Розмір2.16 Mb.
#1605
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6


Міністерство освіти і науки України

Рівненський державний гуманітарний університет

Кафедра документальних комунікацій
Концепції
сучасного документознавстваНавчально-методичний посібник

для студентів вищих навчальних закладів напряму

8.020105 „Документознавство та інформаційна діяльність”

Рівне 2010

УДК 002 (073)

ББК 73.0+76.11 р30

К 64


Концепції сучасного документознавства : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закладів напряму 8.020105 “Документознавство та інформ. діяльність” / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ; авт.-уклад. Г. М. Швецова-Водка. — Рівне : РДГУ, 2010. — 120 с.
Навчально-методичний посібник містить навчальну програму курсу, завдання для самостійної роботи студентів, плани практичних і семінарських занять, контрольні питання до заліку та екзамену і додаткові навчально-методичні матеріали. Навчальна програма курсу “Концепції сучасного документознавства” визначає зміст цієї дисципліни та послідовність вивчення окремих тем. Курс складається з двох розділів: “Трактування документознавства як науки” і “Основні концептуальні проблеми документознавства”. Курс спрямований на формування знань щодо генезису, еволюції і сучасного стану науки про документ.

Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Рівненського державного гуманітарного університету (протокол № 9 від 25 травня 2010 р.)


Автор-укладач: Галина Миколаївна Швецова-Водка, доктор іст. наук, професор
Рецензенти:

Сергій Георгійович Кулешов, зав. відділу документознавства Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, доктор іст. наук, професор;

Галина Василівна Сілкова, зав. кафедри документальних комунікацій Рівненського державного гуманітарного університету, канд. пед. наук, доцент.

© Швецова-Водка Галина Миколаївна, 2010

© Рівненський державний гуманітарний університет, 2010

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

«КОНЦЕПЦІЇ СУЧАСНОГО ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА»1
І. Опис предмета навчальної дисципліни

Предмет: сучасні теоретичні концепції документознавства
Курс:

Підготовка магістрівНапрям,

освітньо-кваліфікаційний рівеньХарактеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів,

відповідних ECTS: 3


Залікових модулів: 2 (реферат, тестування)
Змістових модулів: 2

Загальна кількість годин: 108

Тижневих годин: 4


Шифр та назва напряму

8.020105 Документознавство та інформаційна діяльність


Магістр 8.020105

Обов’язкова

Рік підготовки: 5

Семестр: 9.

Лекції (теоретична підготовка): 24 год.

Семінари: 12 год.

Практичні: 8 год.

Самостійна робота: 64 год.

Вид контролю: залік, 9 семестр.

ІІ. Мета і завдання навчальної дисципліни
«Концепції сучасного документознавства» — навчальна дисципліна, яка в контексті сучасних досягнень документознавчої думки посилює світоглядну і теоретичну професійну підготовку магістрів напряму «Документознавство та інформаційна діяльність».

Мета навчальної дисципліни — ознайомлення студентів із теоретичними та методологічними основами документознавства як науки, поглиблення знань у галузі фундаментальних документознавчих досліджень.

Завдання навчальної дисципліни:

 • розширити уявлення студентів про предмет документознавства, його співвідношення з іншими науковими дисциплінами документально-комунікаційного циклу;

 • розглянути еволюцію та сутність основних концепцій щодо структури документознавства як науки;

 • висвітлити основні етапи інституціоналізації документознавства як наукової дисципліни;

 • розкрити статус документознавства;

 • розглянути сучасну терміносистему документознавства;

 • поглибити знання про феномен документа як об’єкт документознавства;

 • узагальнити сучасні концептуальні підходи до класифікації документа.


ІІІ. Вимоги до знань, умінь та навичок
У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • об’єкт, предмет, структуру документознавства як науки;

 • основні концепції науки про документ;

 • еволюцію поглядів на документознавство як науку;

 • історіографію документознавства, її основні персоналії;

 • основні концепції про сутність документа;

 • онтологічні ознаки документа, сучасні проблеми його класифікації;

 • визначення базових документознавчих термінів;

Уміти:

 • самостійно та вільно орієнтуватися в теоретико-методологічних засадах документознавства;

 • обґрунтовувати власну думку щодо дискусійних проблем документознавства;

 • класифікувати будь-які види документів за сутнісними ознаками їх поділу на групи та види;

Мати навички:

 • визначення внеску провідних учених-документознавців в інституціоналізацію документознавства як науки;

 • критичної оцінки сучасних концепцій щодо визначення сутності документа та структурування документознавства як наукової дисципліни;

 • обґрунтування власного предмету дослідження документознавства;

 • аналізу переваг та недоліків сучасного понятійного апарату документознавства;

 • класифікації документа за ознаками, що відбивають специфіку знакової, інформаційної та матеріальної складових, а також особливості його функціонування у зовнішньому середовищі;

 • визначення онтологічного та функціонального статусу документа.


ІV. Зміст і структура дисципліни
Навчальна дисципліна складається з 2-х модулів, які містять 9 тем, пов’язаних між собою змістовими складовими.

1 МОДУЛЬ містить 4 теми: Історіографія документознавства; Основні етапи розвитку і головні концепції документознавства; Об’єкт, предмет і структура документознавства; Місце документознавства в системі наук.

2 МОДУЛЬ містить 5 тем: Визначення документа; Функції та властивості документа; Класифікація Документа IV; Електронний документ; Термінологія документознавства.

Підсумковий контроль засвоєння знань здійснюється у формі заліку. Передбачено рубіжні етапи контролю у формі усного опитування, перевірки конспектів, рефератів, якості виконання завдань самостійної роботи студентів, тестування.


Каталог: bitstream -> 1984 -> 1454
bitstream -> Звіт "Аналіз реальних проблем та потреб ромів в Україні" київ жовтень 2003 зміст вступ 4 Ромський етнос в Україні 7 Методологія дослідження 12 Спосіб життя ромського населення 16
bitstream -> Розвиток творчої особистості в процесі впровадження інноваційних технологій на уроках світової літератури та художньої культури у державній національній програмі «Освіта» «Україна XXI століття»
bitstream -> Казка про сосну і синичку
bitstream -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
bitstream -> П. драгоманова д І ц вікторія Олегівна
bitstream -> О. Слюніна, канд філол наук, асист


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка