Навчально-методичний комплексСторінка1/4
Дата конвертації06.05.2016
Розмір0.63 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ІНТСТИТУТ ПІСЛДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС
з дисципліни
«Мікроекономіка»
для студентів спеціальностей

7.050104 «Фінанси»

7.050106 «Облік і аудит»


Укладач:

к.е.н., доцент кафедри

економічної теорії

А.І.Ігнатюк

Київ 2009

Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Мікроекономіка» (укладач: кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії) для студентів за спеціальностями 7.050104 «Фінанси», 7.050106 «Облік і аудит» рекомендовано на засіданні навчально-методичної комісії Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Протокол № 1 від «___» _______________ 2009 р.ЗМІСТ
Мета та завдання курсу…………………………………………...

3Тематичний план дисципліни……………………………………..

5Програма курсу……………………………………………………..

5Плани лекцій………………………………………………………..

10Плани семінарських занять………………………………………..

11Завдання для самостійної роботи студентів....………………….

13Варіанти контрольних робіт

24Зразок екзаменаційного білету……………………………………

33Теоретичні питання до підсумкового контролю…………………

35Перелік термінів, що виносяться на підсумковий контроль……

37Список рекомендованої літератури……………………………….

39 1. Мета і завдання курсу

Мікроекономіка є частиною загальної економічної теорії, курс якої є обов’язковим для отримання вищої освіти з економічних спеціальностей.Мета дисципліни полягає у вивченні закономірностей поведінки економічних суб’єктів, дослідженні механізму прийняття рішень окремими мікросистемами, а також усвідомленні економічних взаємозв’язків між домогосподарствами та фірмами, суспільством та фірмами в ринкових умовах.

Завданням мікроекономіки як навчальної дисципліни є формування у студентів знань: про основні елементи ринкового механізму, їх взаємозв’язок та взаємодію, основні інструментарії мікроекономіки; про механізм прийняття економічних рішень окремими господарюючими суб’єктами, здійснення ними тих або інших виборів при обмеженості ресурсів та наявності альтернативних можливостей; про основні фактори, що впливають на формування ринкової ситуації і обумовлюють економічну поведінку господаоюючих суб’єктів та зміни в ній; про основні закономірності, правила поведінки господарюючих суб’єктів в ринковому середовищі.

Курс є необхідним для підготовки фахівців у галузі управління фірмою, аналізу діяльності фірми на ринку, а також маркетингової політики.
2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


Теми

Кількість годин
Лекції

Семінари

Самостійна робота

Всього

Предмет, методи та методологія мікроекономіки10

10

Основи мікроекономічної теорії попиту та пропозиції. Часткова ринкова рівновага

2

2

8

12

Модель поведінки споживача

2

1

7

10

Попит домогосподарства

2

1

7

10

Теорія виробництва

2

1

7

10

Теорія затрат виробництва

2

1

7

10

Ринок досконалої конкуренції

2

1

7

10

Ринок чистої монополії

2

1

7

10

Ринок монополістичної конкуренції

2
8

10

Ринок олігополії

2
10

12

Ринок ресурсів

4
18

22

Загальна ринкова рівновага та добробут

2
10

12

Зовнішні ефекти і суспільні блага

2
10

12

ВСЬОГО

26

8

116

150


3. ПРОГРАМА КУРСУ
Предмет, методи та методологія мікроекономіки

Предмет дослідження мікроекономічної теорії. Основні господарські суб’єкти. Економічні блага. Фактори виробництва. Рідкість ресурсів і проблема вибору. Ринок.

Особливості методології мікроекономіки. Еволюція основних концепцій мікроекономічного аналізу. Економіка як система. Статичний і динамічний аналіз.

Моделювання. Розв’язок моделі. Оптимізаційні та рівноважні моделі.

Основні поняття та інструментарій мікроекономічного аналізу. Модель кругообігу товарів і доходів.
Основи мікроекономічної теорії попиту та пропозиції

Попит. Величина попиту. Закон попиту. Крива попиту. Фактори, що впливають на попит. Зміни у попиті та величині попиту. Індивідуальний та ринковий попит.

Пропозиція. Величина пропозиції. Крива пропозиції. Фактори, що впливають на пропозицію. Зміни у пропозиції та величині пропозиції.

Індивідуальна та ринкова пропозиція на ринку досконалої конкуренції у короткостроковому періоді. Еластичність пропозиції.


Часткова ринкова рівновага

Взаємодія попиту та пропозиції на ринку. Ринкова рівновага. Ціна рівноваги та рівноважний обсяг. Вплив змін у попиті та пропозиції на стан рівноваги, рівноважні ціни та обсяги. Дефіцит та надлишки. Надлишок споживача та виробника.

Види ринкової рівноваги. Єдність та стабільність ринкової рівноваги.

Головні підходи до встановлення рівноваги. Модель Вальраса. Модель Маршалла. Павутиноподібна модель. Вибухова, згасаюча та рівномірна рівновага.

Вплив держави на рівновагу на ринку. Регулюючі та фіксовані ціни. Податки та дотації. Втрати споживача та виробника при впровадженні податків.
Модель поведінки споживача

Головні припущення мікроекономічної моделі домогосподарства.

Кардиналістська концепція корисності. Корисність. Гранична корисність. Функція корисності. Перший закон Госсена.

Ординалістська концепція корисності. Аксиоми ординалістської концепції: повнота рефлексивність, транзитивність, ненасичення, неперервність, строга випуклість. Криві байдужості. Гранична норма заміщення.

Бюджетне обмеження. Фактори, що впливають на бюджетну пряму. Державне регулювання, податки, раціонування споживання.

Оптимум споживача: кардиналістський та ординалістський підхід. Другий закон Госсена.Попит домогосподарства

Зміна споживання при зміні доходу. Крива “доход-споживання”. Суперіорні та інферіорні блага. Криві Енгеля. Криві Енгеля в сучасній інтерпретації.

Зміни у споживанні при зміні цін. Визначення кривої попиту.

Еластичність попиту по доходу та по ціні. Перехресна еластичність.

Ефект доходу і ефект заміни: концепції Хікса та Слуцького.
Теорія Виробництва

Виробничий процес та його компоненти. Технічно ефективний план виробництва. Виробнича функція. Види виробничих функцій: класична, неокласична, лінійно-обмежена, з постійною еластичністю заміни.

Виробнича функція при зміні одного фактору виробництва. Загальна, середня та гранична продуктивність. Криві середнього та граничного продукту, їх співвідношення. Еластичність випуску по змінному фактору. Стадії виробництва.

Виробнича функція при зміні двох факторів. Ізокванта. Карта ізоквант. Гранична норма технічної заміни, графічна інтерпретація. Види ізоквант.

Віддача від масштабу виробництва. Типи віддачи від масштабу. Однорідність та неоднорідність виробничої функції. Еластичність випуску від масштабу. Ізакліналь.

теорія витрат виробництва

Витрати. Види витрат. Явні та неявні, внутрішні та зовнішні витрати.

Функція витрат. Ізокоста та фактори, що на неї впливають.

Економічна ефективність та оптимальний вибір ресурсів. Лінія зростання.

Витрати виробництва у короткостроковому періоді. Загальні, постійні, змінні витрати, їх графічний вигляд. Середні загальні, постійні, змінні витрати, граничні витрати. Криві витрат та їх співвідношення.

Витрати виробництва у довгостроковому періоді. Конфігурація кривої загальних витрат у довгостроковому періоді. Середні та граничні витрати у довгостроковому періоді.

Взаємозв’язок витрат у короткостроковому та довгостроковому періоді.

Ефект віддачі від масштабу. Концепція мінімально ефективного розміру підприємства. Варіанти технологічного вибору фірми при розробці довгострокової стратегії розвитку.


ринок Досконалої конкуренції

Ознаки та умови досконалої конкуренції.

Цільова функція підприємства. Прибуток: економічний та бухгалтерський. Функція прибутку. Сукупний доход. Середній та граничний доход.

Умови максимізації прибутку. Оптимальний план виробництва згідно з правилом випуску та правилом витрат. Ізопрофіта.

Ринковий попит на продукцію фірми за умов досконалої конкуренції.

Оптимальний план конкурентної фірми у короткостроковому періоді. Визначення обсягу випуску при зміні ціни. Умови отримання економічного прибутку.

Рівновага фірми та галузі у довгостроковому періоді. Прибуток конкурентної фірми у довгостроковому періоді.
ринок Чистої монополії

Монополія: суть, ознаки, причини монополізації.

Ринковий попит на продукцію фірми-монополіста та граничний доход. Функція граничного доходу при лінійній функції попиту.

Оптимальний план випуску фірми-монополіста. Перша умова максимізації прибутку. Точка Курно. Визначення ціни. Прибуток монополіста.

Особливості пропозиції на ринку чистої монополії.

Монопольна влада та її показники. Аналіз коефіцієнтів концентрації.

Цінова дискримінація та умови її проведення. Дискримінація першого, другого та третього ступеня. Оптимальний план виробництва фірми при проведенні цінової дискримінації.

Наслідки монополії. Харберовський трикутник, Х-неефективність.


ринок Монополістичної конкуренції

Ознаки ринку монополістичної конкуренції. Умови вступу у галузь. Методи конкуренції. Диференціація продукції.

Дві криві попиту фірми на ринку монополістичної конкуренції. Мінімальна та максимальна функції попиту.

Рівновага фірми на ринку монополістичної конкуренції у короткостроковому та довгостроковому періоді.

Рівновага фірми при ціновій та неціновій конкуренції.
ринок Олігополії

Ринок олігополії: суть та ознаки. Теорія олігополії. Олігополістична взаємодія. Стратегічна поведінка фірм та теорія гри. Рівновага Неша. Види ігор з точки зору платіжної суми, попередньої домовленості. Цінові та кількісні моделі.Кооперовані та некооперовані ігри. Модель “дилема ув’язнених”.

Взаємна гра: моделі Курно, Бертрана, теорія ламаної кривої попиту.

Послідовна гра: модель Штакельберга, цінове лідерство.

Теорія змови. Картель.
Попит фірми на ресурси

Особливості ринку факторів виробництва.

Граничний доход від граничного продукту змінного фактору. Вартість граничного продукту змінного фактору.

Попит фірми на змінний фактор на ринку досконалої конкуренції продукту.

Попит монополіста на змінний фактор.

Пропозиція змінного фактору на ринку досконалої конкуренції ресурса.

Монопсонія на ринку змінного ресурсу.

Обсяг використання змінного фактору та його ціна в залежності від структури ринків благ та ресурсів.


Пропозиція ресурсів

Вподобання споживача при врахуванні вільного часу. Криві байдужості. Гранична норма заміни доходу вільним часом.

Бюджетне обмеження та фактори, що на нього впливають. Нетрудові доходи.

Оптимальний вибір споживача з врахуванням вільного часу.

Зміна оптимального плану при зміні ставки заробітної плати. Визначення ефекту доходу та ефекту заміни.

Пропозиція праці. Вплив нетрудових доходів на пропозицію праці.

Пропозиція капіталу. Міжчасові вподобання споживача. Криві байдужості. Гранична норма уподобань у часі.

Міжчасове бюджетне обмеження та фактори, що на нього впливають.

Оптимальний план споживання у часі.

Вплив зміни процентної ставки на заощадження. Ефект доходу та ефект заміни. Приведена цінність майбутніх витрат та доходу. Внутрішня норма доходу. Норма дисконту.

Особливості ринку землі. Формування пропозиції землі. Крива пропозиції землі. Рента. Ціна землі. Капіталізована рента.
Загальна рівновага та добробут

Модель загальної ринкової рівноваги Вальраса.

Поняття оптимальності за Парето. Критерій Парето.

Оптимальність в обміні приватних благ. Продуктова “коробка Еджворта”. Крива контрактів. Оптимальність у виробництві. Ефективність використання ресурсів. Перша та друга теореми економіки добробуту.

Функції суспільного добробуту. Утилітаристична функція добробуту (функція корисності Бентама). Функція суспільного добробуту Неша. Функція суспільного добробуту Роулза.

Критерії оцінки добробуту. Критерій Парето. Критерій Калдора-Хікса.


зовнішні ефекти та суспільні блага

“Провали” ринку і їх причини. Пошук інформації, переговори, трансакційні витрати.

Зовнішні ефекти і оптимальність. Інтерналізація зовнішніх ефектів. Податок і субсидія Пігу. Теорема Коуза.

Суспільні блага і ефективність. Характеристики суспільних благ. Теорія суспільного вибору. Оптимальний обсяг виробництва суспільного блага. Проблеми безбілетника (зайця). Лоббізм, логроллінг, бюрократія.


4. ПЛАН ЛЕКЦІЙ
Тема 1. Основи мікроекономічної теорії попиту та пропозиції. Часткова ринкова рівновага (2 год.)

 1. Попит та фактори, що на нього впливають.

 2. Пропозиція та її чинники.

 3. Ринкова рівновага: види та механізм встановлення.

 4. Павутиноподібна модель ринкової рівноваги.

 5. Вплив держави на рівновагу на ринку.


Тема 2. Модель поведінки споживача (2 год.)

 1. Кардиналістська (кількісна) концепція корисності.

 2. Ординалістська (порядкова) концепція корисності.

 3. Бюджетне обмеження для споживача.

 4. Оптимальний план споживання.


Тема 3. Попит домогосподарства (2 год.)

 1. Вплив доходу на попит домогосподарства. Криві Ангеля.

 2. Вплив зміни ціни на попит домогосподарства. Криві індивідуального та ринкового попиту.

 3. Еластичність попиту.

 4. Ефект доходу та ефект заміщення.


Тема 4. Теорія виробництва (2 год.)

 1. Виробнича функція при зміні одного ресурсу виробництва.

 2. Заміщення ресурсів виробництва.

 3. Віддача від масштабу.


Тема 5. Теорія витрат виробництва (2 год.)

 1. Економічна ефективність та оптимальний вибір ресурсів.

 2. Витрати виробництва у короткостроковому періоді.

 3. Витрати виробництва у довгостроковому періоді.

 4. Економія від масштабу та вибір оптимального розміру підприємства


Тема 6. Ринок досконалої конкуренції (2 год.)

 1. Оптимальний план виробництва фірми.

 2. Індивідуальна та ринкова пропозиція фірми у короткостроковому періоді.

 3. Умови рівноваги фірми та галузі у довгостроковому періоді


Тема 7. Ринок чистої монополії

 1. Оптимальний план випуску фірми-монополіста.

 2. Монопольна влада та її ознаки. Наслідки монополізації.

 3. Цінова дискримінація

Тема 8. Ринки монополістичної конкуренції та олігополії (4 год.)

 1. Рівновага на ринку монополістичної конкуренції.

 2. Олігополія: моделі взаємної гри.

 3. Моделі послідовної гри на ринку олігополії.

 4. Модель картелю.


Тема 9. Ринки ресурсів (4 год.)

 1. Визначення обсягу використання змінного фактору та його ціни в залежності від структури ринку благ та факторів виробництва.

 2. Оптимальний вибір споживача з урахуванням вільного часу.

 3. Пропозиція праці.

 4. Оптимальний план споживання у часі.

 5. Індивідуальна та ринкова пропозиція заощаджень.

 6. Пропозиція землі.


Тема 10. Загальна ринкова рівновага та добробут (2 год.)

 1. Загальна ринкова рівновага в моделі без виробництва.

 2. Загальна ринкова рівновага в моделі з виробництвом. Закон Вальраса.

 3. Критерій Парето. Оптимум за Парето.

 4. Оптимальність в обміні благ.

 5. Оптимальність у виробництві.

 6. Функції суспільного добробуту.


Тема 11. Зовнішні ефекти та суспільні блага (2 год.)

 1. Відмови ринку. Монополія і порушення оптимальності.

 2. Зовнішні ефекти і їх корекція.

 3. Суспільні блага. Визначення оптимального обсягу суспільного блага. Теорія суспільного вибору.5. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Заняття 1. Основи мікроекономічної теорії попиту та пропозиції. Часткова ринкова рівновага


 1. Попит та фактори, що на нього пливають. Закон попиту.

 2. Пропозиція та фактори, що її визначають. Закон пропозиції.

 3. Взаємодія попиту та пропозиції на ринку. Механізм встановлення ринкової рівноваги на ринку.

 4. Вплив держави на рівновагу на ринку.


літературА: [1, с. 53-145], [2, с. 19-56], [4, с. 236-257], [5, с. 19-33].

Заняття 2. Модель поведінки споживача


 1. Кардиналістська концепція корисності .

 2. Ординалістська концепція корисності.

 3. Оптимальний план споживання.

 4. плив доходу на попит домогосподарства. Криві Енгеля.

 5. Вплив зміни ціни на попит домогосподарства. Крива попиту.

 6. Еластичність попиту.


літературА: [1, с. 149-199], [2, с. 57-84], [4, с. 22-56], [5, с.34-94].
Заняття 3. Технологія та витрати виробництва


 1. Виробнича функція при зміні одного фактора виробництва.

 2. Виробнича функція при зміні двох факторів виробництва. Ізокванта.

 3. Економічна ефективність та оптимальний вибір ресурсів.

 4. Витрати виробництва у короткостроковому періоді.

 5. Витрати виробництва у довгостроковому періоді.

 6. Ефект віддачі від масштабу та вибір оптимального розміру підприємства.


літературА: [1, с. 200-307], [2, с. 85-121], [4, с. 57-106], [5, с. 285-295].

Заняття 4. Поведінка фірми на ринках досконалої та недосконалої конкуренції


 1. Визначення оптимального обсягу випуску та ціни в умовах досконалої конкуренції та чистої монополії.

 2. Індивідуальна та ринкова пропозиція фірми у короткостроковому періоді.

 3. Умови рівноваги фірми та галузі у довгостроковому періоді.

 4. Монопольна влада та її ознаки. Наслідки монополізації.

 5. Цінова дискримінація.

 6. Рівновага на ринку монополістичної конкуренції.

 7. Моделі олігопольної поведінки фірм.


літературА: [1, с. 200-444], [2, с. 122-201], [4, с. 107-184], [5, с. 296-310].


6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Каталог: books
books -> Диплом за перемогу в шкільному конкурсі поезій, присвячених Тарасові Шевченку
books -> Післямова
books -> Варткес Тевекелян рекламне бюро пана кочека
books -> Вічник Сповідь на перевалі духу
books -> Тарас Прохасько БотакЄ
books -> Ізольди Марківни Книш директорові школи Товаришу директор! Сьогодні, згідно з планом, я проводила урок
books -> Роман Іваничук Мальви Розділ перший
books -> Дебора Гаркнесс Сповідь відьом Дивовижні стосунки магії та науки
books -> Кір буличов — творець фантастичних світів


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка