Навчальний посібник для вищих навчальних закладів культури І мистецтв I-IV рівнів акредитації Київ 2008 (477)(075. 8)Сторінка4/47
Дата конвертації05.05.2016
Розмір3.9 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47

рів – ни – ця, при * ли – ті – ла

Вар. 1)

лас


ни

ця.


і.ви – про – во – джаи і

1. Щедрий, щедрий, щедрівниця, Прилитіла ластівниця,

2. Сіла-впала, защебетала, Викликала господара:

3. Вийди, вийди, господару, Подивися до товару,

4. В тебе товару повна ’бора,16 В тебе жінка чорноброва.

5. Ни бий її, ни лай її, Хорошенько вбирай її,

6. До церковці випроводжай її.

Поколядь:

Добрий вечір!

Виносьте коляду,

Бо до хати піду!

Виносьте книш,

Бо пущу в хату миш!

Записав у липні 1973 p. А. І. Іваницький в с. Меджибіж Летичівського р-ну Хмельницької обл. від Параски Йосипівни Калакай, 70р.

22. Щедрий вечір, пане господару

(співають хлопці увечері на перше січня)

J = 96

#~4 j ц J

1=

L

Т ■ ■ s–к г " S J'*""" –
4 J ftJ р J ,

1–5.Щед – рий ве-чі ^–К–г–S–і Т “

р, па-н j*

егос-по-дар 1 К Fу, па-не roc-подар[у], йасте-ре-жи,Бо-ж у Coda

–і– гл~Ь""Ф: n-= –I

e,


и 1 J–

–*–S–^–*–ё-^ Ф-

} 1–

– ч Г w


^ & ... dP1 p '–
 сво – го то – ва – ру. свого товар[у]. Дай-те ков-басу,

16 “Обора”.

–44-


pm mosso

ш

h is hбо ха – ту роз – не

су!


Доб – рий ве – чір!!!

1. Щедрий вечір, пане господару, пане господар[у],

Йа стережи, Боже, свого товару, свого товар[у].

2. Свого товару, всілякого статку, всілякого стат[ку],

Шоби-с ни мав ніколи припадку, ніколи прилад [ку].

3. Харашеньку гаспадиньку маєш, гаспадиньку ма[єш], Харашенько її поважаєш, її поважа[єш].

4. Йа цюлюйте, хлопці, Суса Христа в ніжки, Суса Христа в ніж[ки], Дасть вам Господь коляди, пиріжки, коляди, пиріж[ки].

5. А дівочкам – по віночкам, по віноч[кам],

А нашим(и) хлопцям по колачеви, по колачев[и].

Поколядь: Дайте ковбасу,

Бо хату рознесу!

Добрий вечір!!!

Записали А. І. Іваницький та М. JI. Калетник 14.08.1986 р. в с. Гнатків Томашпільського р-ну Вінницької обл. від Оляни Степанівни Лук’янчин, 72 р. Транскрибував А. Іваницький.

23. Щедрий вечір на Святий вечір

J = 62

V № і іШ


Т

Т

т1 .Щед – рий ве – чір на Свя-тий ве – чір! Йа в ліску,в ліс – ку

1)2) , Вар. 1)і"[ 5 ■ 2\

І 5 1 І

Г

и на жов –тім гаску.зо-ло-ти-миплу-га – ми. на про-скур-ни-чень-ку.

1. Щедрий вечір на Святий вечір!

Йа в ліску, в ліску, й на жовтім піску,

2. Віросла сосна, тонка, висока,

Тонка, висока, вгорі широка.

3. А на тій сосні Сам Господь сидить, Сам Господь сидить, далеко видить.

–45-

4. Далеко видить – аж в чисте поле,А в чистім полі там плужок оре.

5. Там плужок оре штирма волами,

Штирма волами, золотими плугами.

6. А Свята Діва їсточки носить, їсточки носить та й в Бога просить:

7. Вроди, Боже", пшиниченьку,

Пшиниченьку на проскурниченьку.

Записав А. І. Іваницький 2.06.1985р. в с. Осепівка Сокирянськогор-ну Чернівецької обл. від сестер Марії Продан, 64 р., та Євгени Ковтун, 59 p.

Співають діти під Старий Новий рік.

24. Бігла тиличка та з березничка

150


ш

щ

d d ,Р|”Біг-лати – лич-ка та з бе-рез-нич ка, та в дядь-ків двір: –Дай, дядь-ку,періг!

А не да – си пи-ро-га, возь-му во-ла за ро-га, та по-ви-ду на мо-ріг,

j і j

ж–ж


X X ^ X

та ви-кру-чу пра-вий ріг. Сю-ди ріг, ту-ди ріг,дай, дядь-ку, пе-ріг! j ~ ібб з

Ј

TXT


А ти, дя-ди-но, па-ля-нич-ку за тво-ю ти-лич-ку.

Дядь-ко за батіг-

f

ТХ1 X X X Xдя-ди-на як не буладо-хід од-да-ла!

х х X х


дя – ди – ну по – Т1Г,

Бігла тиличка та з березничка,

Та в дядьків двір: – Дай, дядьку, періг! А не даси пирога,

Возьму вола за рога,

Та повиду на моріг Та викручу правий ріг.

–46-


Сюди ріг, туди ріг, – Дай, дядьку, періг!

А ти, дядино, паляничку За твою теличку.

Дядько за батіг – дядину потіг, Дядина як не була – дохід оддала!

Записав А. І. Іваницький 29.05.1988р. від Марії Олександрівни Ткаченко, 80р., освіта початкова, родом із с. Понори Талалаївського p-ну Чернігівської обл.

За словами співачки, на Різдво співали діти 6–10 років. Пісеньку вона назвала колядкою. “Щедрівки – тільки протів Нового Года. На 1-ше хлопці засівали. Мужики ходили, колядували з іконою на церкву (гроші віддавали старості)”. Не виключено, що у тій місцевості діти могли співати і на Різдво.

J = 108


25. Васильева мати пошла гоготати (гоготуха)

V

SXш –ф фІ–9 9–9

І

гу! На ро – гу!(о)

Ва – си – льо – ва ма - ти

По – шла го-го - та - ти,

А Ва-силь за є - ю,

Пу – стив го – лов - нє - ю.

Гу


-*=\ с 


 

S–с 

 1


 -
у ? –ft AZ
11–3 >
Кіш – кі ков – бас – кі, Ло - жеч - ку каш - кі.

Васильова мати Пошла гоготати,

А Василь за єю Пустив головнею.

Гу-гу! На рогу!

Кішкі ковбаскі,

Ложечку кашкі.

Записала 23.07.1999р. Г. Похилевич в с. Орішково, гмина Гайнівка, повіт Гайнівка від Ніни Оверчук, дочки Івана, 58 р. (уроджена с. Полічна гм. Кліщелі, пов. Гайнівка) ИТрадиційні пісні українців Північного Підляшшя. За матеріалами експ. 1999–2001 pp. Лариси Лукашенко та Галини Похилевич. – Львів, 2006. – С. 48

На Північному Підляшші (зараз перебуває у складі Польщі) відсутній термін “щедрівка”. Натомість щедрування, новорічні забави за участю дівчат і хлопців називаються “гоготухами”. Структура гоготух-щедрівок базована на 4–8-складових віршових рядках та довільній кількості рядків у строфоїді.

–47-

26. Ой за горами, за долинамит

т

тІ.Ой

Там


г*..~

за го – ра дзвін дзво

ми,

ни,


за до – ли – на мі – сяць схо

ми,


ди.

1. Ой за горами, за долинами,

Там дзвін дзвони, місяць сходи.

2. Там пан Володя сіно коси,

Ой коси, коси, перед коня носи.

3. Ой їж, коню, шовкову траву,

Бо й поїдем в далеку дорогу.

4. Та й привеземо шубу шубльону,

А в тій шубі дзвінкотора.

5. А в тій дзвінкоторі сім червонців,

Тому і сьому по червонцю.

6. А нам, хлопцям, по калачеві.

Вигукують: Добрий день!

Записав М. Л. Калетпик 2.02.1979р. від Марії Стафіївни Калетпик, пенсіонерки

Щедрують під хатою діти (“денні колядники”) – хлопцеві, називаючи його ім’я.

27. Защебетала, гей, ластівочка

J' = 144 Рухливо

Л ^ і*

у-–

<”\

ч 

0=1

rf 

р=ї

Ф ш 

Г–^ 

 9 

£ 

 

V–

 1.3а – ще – бе – та – ла, гей, лас – ті – воч – ка:
V-

Ж 1

1–
*=\
і 


^–
І у. і.'"

-Хрь–JJ. 


V-–

^–

? Г '•!

 

На щед – рий ве – чір, на доб – рий ве – чір! У!

1. Защебетала, гей, ластівочка:

- На щедрий вечір, на добрий вечір!17

2. До господаря так промовляла:

3. Сини у тебе сильні та дужі,

4. Дочки у тебе, як красні ружі,

5. Столи у тебе все із дубочку,

17 Приспів виконується після кожного рядка.

–48-


6. На них голубці ще й горілочка.

7. Тебе віншуєм із Новим роком,

8. Із Новим роком, на многі літа!

Записали 1.07.2003 p. JI. О. Єфремова та В. В. Сидорова у с. Новомиколаївка Слов’янського р-пу Донецької обл. від Марії Покусай, 51 p., Ганни Карпівни Ганісвої, 67p., Тетяни Мойсеївни Довженко, 72 p., Наталі Василівни Еорисенко, 77р. IIНародні пісні. Записи Людмили Єфремової. – К., 2006. – № 28.

Структура (5+5) більш показова для колядок, а ритміка – для “Маланок”. В цілому за формою це перехідний тип між щедрівками й “Маланками”.

МАЛАНКА


(Обряд відвідин на Новий рік незаміжніх дівчат парубочим гуртом)

28. Ой учора [звечора пасла Маланка два качура

= 114

0

\F hi

~ар

j 1

ft–

4-

f 1* і*

#

• \

-Я 7 S 
І.Ой у


чо – ра

1=М

із – в


е

*–

н–1

40 –

за

–4

пас – ла Ма –
. т– / \

JS '

12.
Ь

№–1


зр. 1)

І –т \


лан – ка

цва

ка –

ШГ–1

чу – ра.


 

ЧУ[ра].

2.0]

і пас – ла ж

1. Ой учора ізвечора

Пасла Маланка два качу[ра]. (2)

2. Ой пасла ж вона, загубила,

Пішла шукати – заблудила. (2)

3. Ой приблудила в чистеє поле, – Ой там Василько плужком ор[е]. (2)

4. Ой оре, оре, поганяє

Та й на Маланку поглядай[е]. (2)

5. Ой ори, ори, Василечку,

Виведи мене на стежеч[ку]. (2)

6. Виведи мене на стежечку,

Посію тебе в горідеч[ку]. (2)

7. Ой буду щодня поливати, Щосуботоньки прориват[и]. (2)

8. Щосуботоньки проривати,

За русу косу затикат[и]. (2)

–49-

9. Наша Маланка неробоча,На ній сорочка паробоч[а]. (2)

10. Наша Маланка ложки мила,

Ложку й тарілку упустил [а]. (2)

11. Ложку й тарілку упустила,

Біленький фартух замочил[а]. (2)

12. Біленький фартух замочила Та й на воротях почепи[ла]. (2)

13. Ой повій, вітре, туди-сюди,

Висуши фартух межи люд[и]. (2)

Записав А. І. Іваницький 13.03.1988 р. у с. Крюковщина від Ольги Петрівни Климової, 50p., родом із с. Сніжки Ставищенськогоp-ну Київської обл. Там з “Малайкою” щедрували 31-го грудня (по старому), ходили без ряджень і гри.

і>=198 Один і)

29. Шандрий вечір, добрий вечір

Усі


2),

ж

1–26.Шан – дрии ве – чір, доб-рнй ве – чір, лю-дьом доб-римЗакінчення Вар. 1)

на ввесь


Jакт*

2)

1Г р-'ТСТГ

ве – чір. ве[чір].

W

Доб – рий ве-чір!1. Шандрий вечір, добрий вечір Людьом добрим на ввесь вечір, Людьом добрим на ввесь ве[чір]18.

2. Ой на річці, на бистренькій Ще й на травці зилиненьк[ій].

3. Там панна грешна, ґрешна Марія Біллю білила, личко мил[а].

4. Біллю білила, личко мила Та й до батечка говорил[а].

5. Ой ти, мій батьку, ти мій рідненький, Чи ни поїдеш по біль білень[кий]?

8 Другий рядок повторюється з нсдоспівуванням. Далі подано форми співу 2-го рядка.

–50-


6. А батько кажи: “Я ни поїду,

Бо в мени коні ни ковані,

Бо в мени сани ни дратован[і]”.

7. Шандрий вечір, добрий вечір Людьом добрим на ввесь ве[чір].

8. Там панна ґрешна, ґрешна Марія Біллю білила, личко мил[а].

9. Біллю білила, личко мила Та до мамки говорил[а].

10. Ой ти, мамко, ти рідненька,

Чи не поїдеш по біль білень[кий].

11. А мамка кажи: “Я ни поїду,

Бо в мени коні ни ковані,

Бо в мене сани ни дратован[і]”.

12. Шандрий вечір, добрий вечір Людьом добрим на ввесь ве[чір].

13. Там панна ґрешна, ґрешна Марія Біллю білила, личко мил [а].

14. Біллю білила, личко мила Та до братичка говорил[а].

15. Ой ти, мій братчик, ти мій рідненький, Чи ни поїдеш по біль білень [кий]?

16. А братчик кажи: “Я ни поїду,

Бо в мени коні ни ковані,

Бо в мени сани ни дратован[і]”.

17. Шандрий вечір, добрий вечір Людьом добрим на ввесь ве[чір].

18. Там панна ґрешна, ґрешна Марія Біллю білила, личко мил [а].

19. Біллю білила, личко мила Та й до сестри говорил[а].

20. Ой ти, систричко, ти рідненька,

Чи ни поїдеш по біль білень[кий]?

21. А систра кажи: “Я ни поїду,

Бо в мени коні ни ковані,

Бо в мени сани ни дратован[і]”.

22. Шандрий вечір, добрий вечір Людьом добрим на ввесь ве[чір].

23. Там панна ґрешна, ґрешна Марія Біллю білила, личко мил [а].

24. Біллю білила, личко мила Та й до милого говорил[а].

–51 –


25. Ой ти, милий, ти мій миленький, Чи ни поїдеш по біль білень[кий]?

26. А милий кажи: “Я поїду,

Бо в мени коні та й ковані,

Бо в мени сани та й дратован[і]! Усі разом: Добрий вечір!

Записав А. І. Іваницький 8.07.1984р. в с. Василівна Сокирянськогор-пу Чернівецької обл. від Євстафія Ґалаґоц, 70 p., та Варвари Ґалаґоц, 63 р.

Наспів маланковий, але самі виконавці це заперечували, вважаючи його “шандрівкою”. Подружжя Варвара і Євстафій Ґалаґоци співали в октаву. Євстафій співав з особливим настроєм – активно, бадьоро, іноді підкреслено акцентуючи окремі складоноти. Було помітно, що він відтворював стиль виконання, коли в молоді роки ходив маланкувати з гуртом парубків. Текст з-поміж записаних мною (чи відомих мені з літератури фольклору) один із найповніших і найдокладніших. Варіант наспіву належить до архаїчних.

ЗО. Мала ночка питрівочка

J>=156


Один

jggEjE


Усі

Ж

А*

т

if1–20.Ма – ла ноч

гг

№fr7v і "ft ока пи-трі – воч – ка, ни ви-спа-ла

J=108


1 Закінчення

У.сі . ,


ся

2.

?П f

Доб-рий ве – чір!

Ма – ла – ноч

ка.


Ма-ланоч[ка]. Один

Ви-нось-те ко-ля-ду, боха –ту роз-несу! Дай-тегро-ші, бовкра-демга-ло-ші!

1. Мала ночка питрівочка,

Ни виспалася Маланоч[ка]19.

2. Кідрі ткала, шовки пряла Та й до матусі висилал[а].

3. Чи твої кідрі, чи твої шовки, Чи твоя дочка й Маланоч[ка]?19 Другим рядок повторюється з нсдоспівуванням.

–52-


4. Ни мої кідрі, ни мої шовки,

Ни моя дочка й Маланоч[ка].

5. Мала ночка питрівочка,

Ни виспалася Маланоч[ка].

6. Кідрі ткала, шовки пряла Та до батичка висилал[а].

7. Чи твої кідрі, чи твої шовки,

Чи твоя дочка й Маланоч[ка]?

8. Ни мої кідрі, ни мої шовки,

Ни моя дочка й Маланоч[ка].

9. Мала ночка питрівочка,

Ни виспалася Маланоч[ка].

10. Кідрі ткала, шовки пряла Та й до братішки висилал[а].

11. Чи твої кідрі, чи твої шовки,

Чи твоя сестра Маланоч[ка].

12. Ни мої кідрі, ни мої шовки,

Ни моя сестра Маланоч[ка].

13. Мала ночка питрівочка,

Ни виспалася Маланоч[ка].

14. Кідрі ткала, шовки пряла

Та й до систрички висилал[а].

15. Чи твої кідрі, чи твої шовки,

Чи твоя сестра Маланоч[ка]?

16. Ни мої кідрі, ни мої шовки,

Ни моя сестра й Маланоч[ка].

17. Мала ночка питрівочка,

Ни виспалася Маланоч[ка].

18. Кідрі ткала, шовки пряла Та й до милого висилал[а].

19. Чи твої кідрі, чи твої шовки,

Чи твоя мила Маланоч[ка]?

20. –1 мої кідрі, і мої шовки,

І моя мила Маланоч[ка]!

Усі: Добрий вечір! Виносьте коляду, бо хату рознесу!

Один: Дайте гроші, бо вкрадем ґалоші!

Записав 10.08.1986p. А. І. Іваницький в с. Олексіївка Сокирянськогор-иу Чернівецької обл. від Лідії Брагуш, 51 р. – заспівує, Марії Граб’юк, 59 p., – виводить, та ін., усього 7 осіб

Транскрипція речитативу-поколяді поділена тактовими рисками на 5 віршів. Звуковисотний контур і ритміка дають уявлення про взаємодію мови і музики на рівні інтонації. В щедрівці простежується т. зв. тонічна структура вірша: рецитація відбувається вісімками, а наголошені склади – чвертками (квантитативне наголошення).

53 –


Показово, що квантитативний принцип застосовано і в мелодії: наголошені склади у цій щедрівці протягаються удвічі довше (половинні ноти), аніж в інших зразках маланкових наспівів. Щоб підкреслити цю особливість, застосовано складний розмір: кожна вертикальна пунктирна риска стоїть перед квантитативним наголосом.

Первісна унісонно-гетерофонна основа наспіву – пентахорд. Але пізніший (за усіма ознаками, вже у XX ст.) багатоголосий розспів з опорою на терцеву втору його ліризував і наспів наблизився до еолійської діатоніки. Інтонації речитативу “Дайте гроші...” не точно визначені за висотою, але висотна зона, у якій їх фіксовано, прослуховується чітко.

31. Мала нічка питрівочка

^=78 Роїспівііо

Один


J>=60

Усі


-PVv-rV1Th А А ^ д

Ні

1.Ма-ла ніч-ка питрівоч-кай ниви-спа-ла-сяй Ма-ланоч-ка,й ниви-спа-


Каталог: Umf www -> books -> hresto


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка