Навчальний посібник для аудиторної та позааудиторної роботи студентів фармацевтичного факультету очної форми навчання за спеціальністю «Технології парфумерно-косметичних засобів»


Методи контролю теоретичних та практичних навичок студентівСкачати 267.12 Kb.
Сторінка2/71
Дата конвертації08.08.2021
Розмір267.12 Kb.
#17299
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71
TrzhecynskyjSD14 Navch pdatprst
Knuga met Donetck zag xir, 05261486 gistologiya baza 2014
Методи контролю теоретичних та практичних навичок студентів

Протягом вивчення дисципліни «Фармакологія» всі види діяльності студента підлягають контролю, як поточному (на кожному занятті), так і підсумковому (під час контрольних заходів).

Модульний контроль це – діагностика засвоєння студентом матеріалу модулю (залікового кредиту). В першому та другому модулях передбачається по два поточних контролю засвоєння змістових модулів (тобто усього чотири). Кожний семестр закінчується підсумковим модульним контролем.

1. Поточний контроль теоретичної підготовки змістового модуля у формі тестування або опитування проводиться під час аудиторного навчання. Лабораторні заняття оцінюються за традиційною п’ятибальною шкалою.5 балів ставиться, якщо студент здатен до самостійного вивчення матеріалу; встановлює і обґрунтовує причинно-наслідкові зв’язки; вміє застосовувати вивчений матеріал для винесення власних аргументованих суджень у практичній діяльності; самостійно знаходить інформацію (в спеціалізованих фармакологічних виданнях, науковій літературі, мас-медіа, Інтернеті, використовує комп’ютерні програми тощо); самостійно вирішує професійно-орієнтовні завдання, вільно оперує термінологією; самостійно розв’язує та виконує 91-100 % від загальної кількості тестів з фармакології.

4 бали ставиться, якщо студент опанував більшу частину навчального матеріалу, здатен відтворити його з деякими невідповідностями, має стійкі навички роботи з текстом підручника, може самостійно оволодіти більшою частиною заданого матеріалу, формулює фармакологічні поняття, наводить приклади, знає основні терміни; підтверджує висловлене судження одним-двома аргументами; самостійно виконує практичні завдання, оформлює їх, не роблячи повних висновків; відповідям бракує логічності; виконує 75-90 % від загальної кількості тестів.

3 бали студент одержує, якщо він знає більше половини навчального матеріалу, здатен відтворити його за допомогою викладача, може виділити й запам’ятати основні положення навчального матеріалу, може підтвердити частину відповідей прикладами; виконує практичні завдання, оформлює їх та формулює висновки відповідно до мети дослідження; виконує 50-74% тестів.

2 бали ставиться, якщо студент присутній на заняттях, відтворює його тему та деякі поняття, нездатний виконати практичну роботу та оформити її, виконує менш 50% тестів.

Теоретичний компонент передбачає тестування чи опитування студентів з теми заняття,перевірку та оцінювання самостійної роботи. Контроль практичної підготовки– це виписуваннята корекція рецептів, вибір з колекції лікарських засобів конкретних ліків певних груп та ін. Індивідуальна робота (підготовка огляду наукової літератури), яка передбачена робочим навчальним планом, оцінюється наприкінці вивчення модулю.

2. Контроль змістових модулів (письмовий контроль теоретичної підготовки у вигляді тестування чи колоквіуму, контроль практичних навичок – виписуваннята корекція рецептів, вибір з колекції лікарських засобів конкретних ліків певних груп та ін.)проводиться за розкладом занять.

3. Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення всіх змістових модулів, проводиться на останньому занятті. Він може бути у формі письмової контрольної роботи, тестового контролю, контролю практичних умінь та навичок тощо.

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни.

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при вивченні кожного модуля, становить 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність - 120 балів. Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення всіх тем модуля на останньому контрольному занятті з модуля. Форми проведення підсумкового контролю мають бути стандартизованими і включати контроль теоретичної та практичної підготовки. Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при складанні підсумкового модульного контролю, становить 80. Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.

Для оцінювання поточної навчальної діяльності встановлюється єдина шкала, яка визначає фіксовані значення для максимально можливої та мінімально необхідної кількості балів (110 балів, якщо поточні оцінки - «відмінно» та 60 балів, якщо поточні - «задовільно». До 110 максимальних балів можуть додаватись бали за індивідуальну роботу - не більше 10).

Бали за поточну успішність прив'язуються до середньої арифметичної оцінки за традиційною п'ятибальною системою незалежно від кількості занять в модулі.Індивідуальна робота студентів оцінюється за кожен вид роботи з урахуванням якості її виконання. Максимальна кількість балів, яка може добавлятися до кількості балів поточної успішності не може перевищувати 10 балів.

Скачати 267.12 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка