Нами, внесеними другимСторінка1/4
Дата конвертації08.05.2016
Розмір0.53 Mb.
#2915
ТипПротокол
  1   2   3   4
З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Установчим з’їздом політичної партії

“Зелений Тризуб”

Протокол № 1 від 10 листопада 2012 року

із змінами, внесеними другим (протокол № 2 від 12.01.2013 р.), третім (протокол № 3 від 25.05.2013 р.) та четвертим (протокол № 4 від 26.10.2013 р.) етапами Установчого з’їзду

С Т А Т У Тп о л і т и ч н о ї п а р т і ї

Зелений Тризуб

м. Київ – 2014


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Партія “Зелений Тризуб” (далі – Партія) є політичною Партією, яка об’єднує громадян України на принципах добровільності і єдності їх інтересів для реалізації мети і завдань, передбачених цим Статутом та Програмою Партії.

1.2. Повна назва Партії: Політична Партія “Зелений Тризуб”.

Скорочена назва Партії: ПП “Зелений Тризуб”.

Повна назва Партії англійською мовою: Political Party “Zelenyi Tryzub”

Скорочена назва Партії англійською мовою: PP “Zelenyi Tryzub”

1.3. Партія здійснює свою діяльність в межах України, діє відповідно до Конституції України, чинного законодавства України, Статуту та Програми Партії.

1.4. Партія набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації в установленому законодавством порядку, володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, рахунки в банківських установах, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, партійну символіку, до якої належать партійний гімн, прапор, розпізнавальний знак (емблема), девіз, може мати грамоти, вимпели, значки та інші необхідні реквізити.

1.5. Партія є неприбутковою організацією.

1.6. Місцезнаходження центральних керівних статутних органів Партії – місто Київ.
2. МЕТА, ЗАВДАННЯ І ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ

2.1. Основною метою діяльності Партії є сприяння реалізації конституційних прав і свобод людини в Україні, поліпшення екологічної безпеки, інтеграція екологічної політики до суспільно-економічного розвитку країни, об’єднання зусиль громадянського суспільства для раціонального використання і відтворення природних ресурсів, розробка і впровадження екологічно збалансованої системи природокористування та збереження природних екосистем. Формування національної політичної і екологічної еліти, органів державної української влади, місцевого самоврядування та забезпечення представництва членів Партії у їх складі з метою сприяння утвердженню демократичного ладу в Україні, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи.

2.2. Головними завданнями Партії є:

- створення належного правового і екологічного середовища для розвитку демократії в Україні;

- сприяння реалізації української національної ідеї з метою досягнення європейських суспільних, соціальних та економічних стандартів життя українців;

- сприяння в нагляді за дотриманням прав людини, збиранні, узагальненні і оприлюдненні інформації щодо порушень політичних, соціально-економічних, екологічних, особистих прав і свобод громадян в Україні;

- організація громадського контролю за виконанням природоохоронного законодавства та посилення ролі громадськості у формуванні державної екологічної політики;

- заборона виробництва і використання генетично модифікованої сировини і товарів з неї, а також рослин, тварин, птиці та риби;

- заборона виробництва техніки, сировини, товарів, продукції з використанням технологій, які руйнують озоновий шар Землі, ведуть до виникнення онкологічних захворювань, погіршують фізичний і психічний стан людини, забруднюють повітря, воду, ґрунти, надра, гори та лісові насадження України;

- становлення в Україні відкритої, чесної, соціально спрямованої політики, як необхідної передумови побудови демократичного суспільства.

2.3. Для виконання своїх статутних та програмних завдань Партія у встановленому чинним законодавством порядку:

- створює партійні організації у відповідності з Статутом;

- висуває своїх кандидатів на пост Президента України і народних депутатів України, до органів державної влади та місцевого самоврядування;

- сприяє дотриманню в Україні міжнародних стандартів прав людини та громадянина, положень Загальної декларації прав людини ООН, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та інших міжнародних угод;

- пропагує ідеї, завдання та практичні досягнення Партії у засобах масової інформації;

- захищає законні інтереси своїх членів у органах державної влади і місцевого самоврядування;

- організовує і проводить мітинги, демонстрації, збори, марші, походи, пікетування, передвиборчу агітацію, конференції, семінари, конкурси, інші масові заходи, спрямовані на пропаганду та реалізацію ідей Партії;

- вносить пропозиції органам державної влади і місцевого самоврядування та одержує від них інформацію, необхідну для реалізації своїх статутних і програмних завдань;

- здійснює ефективні заходи, спрямовані проти зловживань владою;

- бере участь у розробленні законодавчих актів, сприяє їх прийняттю та реалізації;

- виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові та особисті немайнові права, засновує засоби масової інформації;

- ідейно, організаційно і матеріально підтримує правничі, екологічні, молодіжні, спортивні, жіночі, ветеранські та інші об’єднання громадян, надає допомогу у їх створенні;

- встановлює і підтримує зв’язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, укладає угоди про співробітництво та здійснює інші заходи, які не суперечать законам і міжнародним угодам України;

- засновує міжнародні спілки і вступає до таких спілок, статутами яких передбачено створення лише консультативних або координаційних центральних органів;

- надає підтримку державним програмам, реалізація яких відповідає статутним завданням та програмним документам Партії;

- користується іншими правами і несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

2.4. Партія укладає лише такі угоди, які не ставлять її в підпорядковане або залежне становище щодо будь-якої іноземної організації чи політичної партії.
3. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПАРТІЇ

3.1. Загальна структура Партії складається з центральних статутних органів, обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень.

3.2. До центральних статутних органів Партії належать: з’їзд, центральна рада, президія центральної ради, центральна контрольно-ревізійна комісія, центральний секретаріат, рада колегій.

Центральні статутні органи, відповідно до своїх повноважень, поділяються на керівні, контрольно-ревізійні, виконавчі та консультативно-дорадчі. До керівних органів Партії належать: з’їзд, центральна рада, президія центральної ради; контрольно-ревізійних – центральна контрольно-ревізійна комісія; виконавчих - центральний секретаріат; консультативно-дорадчих – рада колегій.

3.3. Діяльність усіх партійних структур базується на таких основних принципах:

- неухильного дотримання встановлених Статутом порядку звітності, періодичності обрання і переобрання партійних органів та їх керівників;

- обов’язкового виконання всіма організаціями Партії рішень керівних органів вищого рівня, ухвалених ними у відповідності з Статутом;

- права керівних органів вищого рівня скасовувати рішення партійних органів нижчого рівня, прийняті з порушенням Статуту, а також ті їх рішення, які не належать до виключної компетенції зазначених органів нижчого рівня.

3.4. Центральні статутні органи, в межах своїх повноважень, можуть ухвалювати рішення з питань діяльності Партії.
3.5. Зїзд Партії

3.5.1. Вищим керівним органом Партії є з’їзд, який скликається президією центральної ради або головою Партії не рідше одного разу на 2 (два) роки.

3.5.2. До складу з’їзду Партії входять делегати, які обираються конференціями (зборами) обласних організацій Партії шляхом голосування більшістю голосів делегатів, які беруть участь у конференціях (зборах).

3.5.3. Квота представництва, час і місце проведення з’їзду, проект порядку денного визначаються президією центральної ради з урахуванням того, що делегатами з’їзду обов’язково є голова Партії, перший заступник і заступники голови Партії, голова центральної контрольно-ревізійної комісії, голова центрального секретаріату, голова ради колегій, голови обласних організацій.

3.5.4. З’їзд Партії є правочинним за умови наявності і реєстрації більше половини обраних делегатів, які представляють більшість обласних організацій Партії.

3.5.5. Рішення з’їзду приймаються простою більшістю голосів присутніх зареєстрованих делегатів відкритим голосуванням, за винятком питань, що стосуються виключення з Партії, відкликання з посад, внесення змін до Статуту і Програми Партії та прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію (саморозпуск) Партії, які вирішуються більшістю в 2/3 голосів, присутніх зареєстрованих делегатів.

Питання обрання на посади і персональні справи членів Партії вирішуються з’їздом шляхом відкритого або таємного голосування.

3.5.6. З’їзд Партії розглядає будь-які питання, які стосуються діяльності Партії.

3.5.7. До виключної компетенції з’їзду Партії належать:

- визначення політики Партії, стратегії і тактики її діяльності;

- затвердження Статуту та Програми Партії, а також внесення змін і доповнень до них;

- висунення кандидатів у народні депутати України, формування та затвердження виборчого списку кандидатів у депутати від Партії у загальнодержавному окрузі, на пост Президента України;

- обрання голови Партії;

- заслуховування і затвердження звітів та оцінка роботи президії центральної ради, центральної контрольно-ревізійної комісії, центрального секретаріату, ради колегій;

- розгляд апеляцій на рішення керівних органів і посадових осіб Партії, контрольно-ревізійних органів, будь-яких організацій Партії та підтвердження або скасування цих рішень;

- прийняття рішення про припинення діяльності Партії у зв’язку з ліквідацією (саморозпуском) чи реорганізацією. У разі ухвалення такого рішення, призначає ліквідаційну комісію та обирає її членів.

3.5.8. До компетенції з’їзду Партії належить визначення кількісного складу центральної ради, центральної контрольно-ревізійної комісії, обрання їх членів (крім голів обласних організацій, які входять до складу центральної ради за посадами) та відкликання їх у разі необхідності.

3.5.9. Рішення з’їзду оформляється протоколом, який підписує голова Партії, або головуючий на з’їзді та секретар з’їзду.

3.5.10. Надзвичайний з’їзд може бути скликаний за ініціативою центральної ради, президії центральної ради, рішенням конференцій (зборів) більше половини обласних організацій, а також за ініціативою голови Партії.

Президія центральної ради зобов’язана прийняти рішення про скликання з’їзду не пізніше, ніж через місяць після отримання відповідних документів.

3.5.11. Надзвичайний з’їзд скликається відповідно до вимог підпункту 3.5.2. Статуту для вирішення питань, визначених підпунктом 3.5.7. та підпунктом 3.5.8. Статуту.

3.5.12. Усі статутні органи Партії та посадові особи обираються з’їздом на термін до 2 (двох) років. Строк повноважень осіб, обраних з’їздом, закінчується з початком процедури обрання нових осіб на виборні посади.


3.6. Центральна рада Партії

3.6.1. У період між з’їздами діяльністю Партії керує центральна рада.

3.6.2. До складу центральної ради входять: голови обласних організацій – за посадами, а також виборні члени центральної ради, які безпосередньо обираються з’їздом.

Загальна кількість членів центральної ради, які обираються з’їздом, визначається з’їздом. У засіданнях центральної ради мають право брати участь із правом дорадчого голосу – голова та члени центральної контрольно-ревізійної комісії, голови колегій, прес-секретар.

Центральну раду очолює голова Партії, який обирається з числа членів центральної ради.

3.6.3. Засідання центральної ради скликаються не рідше одного разу на 6 (шість) місяців за рішенням президії центральної ради, голови Партії або за ініціативою 1/3 членів центральної ради.

Засідання центральної ради є правочинним у разі присутності на ньому більше половини членів центральної ради.

3.6.4. Рішення центральної ради приймаються на її засіданнях і є правочинними, якщо за них проголосувало більше половини від загальної кількості членів, присутніх на засіданні центральної ради (крім рішень про відкликання з посад та виключення з партії посадових осіб – такі рішення ухвалюються 2/3 голосів від загального складу центральної ради).

Процедура голосування визначається центральною радою.

3.6.5. Член центральної ради, який без поважних причин не брав участі у двох засіданнях поспіль, позбавляється членства в ній.

Поважність причин відсутності визначається центральною контрольно-ревізійною комісією, до якої з таким поданням звертається голова центрального секретаріату, який відповідає за підготовку засідань центральної ради.

На підставі висновку центральної контрольно-ревізійної комісії центральною радою приймається рішення про вибуття зі складу її члена.

3.6.6. Члени центральної ради, за дії, несумісні зі Статутом та Програмою Партії, невиконання рішень з’їзду та центральної ради, можуть бути відкликані з цих посад, або усунуті від виконання своїх повноважень чи виключені з Партії за рішенням органу, який обрав їх на посаду.

3.6.7. Персональні справи розглядаються центральною радою у присутності осіб, котрих вони стосуються. Неявка останніх без поважних причин, за умови наявності доказів завчасного повідомлення зазначених осіб про місце, день і час засідання, не перешкоджає розгляду персональної справи. У разі повторної неявки зазначених осіб на засідання центральної ради розгляд справи здійснюється за їх відсутності незалежно від причин неявки.

3.6.8. Рішення центральної ради можуть бути оскаржені членами Партії або партійними організаціями до центральної контрольно-ревізійної комісії упродовж 30 днів.

3.6.9. До компетенції центральної ради належать:

- оцінка політичної ситуації, вироблення стратегії і тактики діяльності Партії та прийняття заяв, ухвал, резолюцій з актуальних питань суспільно-політичного життя України;

- розроблення заходів, спрямованих на виконання рішень з’їзду та визначеної ним політики;

- визначення кількісного складу президії центральної ради та обрання із свого складу її членів;

- визначення кількості заступників голови Партії, обрання першого заступника і заступників голови Партії та відкликання їх у разі необхідності;

- утворення центрального секретаріату Партії, затвердження його структури і штатного розпису, обрання з числа своїх членів голови центрального секретаріату та відкликання його у разі необхідності;

- створення ради колегій, обрання з числа своїх членів голови ради колегій та відкликання його в разі необхідності;

- подання на розгляд з’їзду Партії списку осіб для висування кандидатів від Партії на пост Президента України та у народні депутати України у відповідності з чинним законодавством;

- сприяння діяльності рад обласних і місцевих партійних організацій;

- прийняття рішення про розпорядження коштами і майном Партії відповідно до призначення коштів і майна, визначених Статутом та рішеннями з’їзду Партії;

- за поданням голови Партії створення постійних або тимчасових комісій, консультативно-дорадчих і робочих органів з різних питань та затвердження їх керівників;

- затвердження рішення президії центральної ради про вибуття її членів і обрання з числа своїх членів до складу президії центральної ради нових членів;

- прийняття рішення про заснування загальнопартійних, місцевих та інших засобів масової інформації, організацій для забезпечення діяльності Партії, призначення та звільнення їх керівників;

- розроблення і затвердження положень та інструкцій стосовно діяльності органів Партії;

- затвердження символіки Партії;

- затвердження щорічного кошторису Партії і звіту про його виконання;

- скасування рішень президії центральної ради, голови Партії, першого заступника і заступників голови Партії, керівних органів та керівних осіб партійних організації, якщо ці рішення порушують чинне законодавство України або не відповідають вимогам Статуту та Програми Партії;

- прийняття рішень про примусове припинення протистатутної діяльності та призначення звітно-виборчої конференції (зборів) будь-якої організації Партії;

- у разі необхідності делегування частини своїх повноважень президії центральної ради;

- ухвалення рішень щодо прийняття до Партії нових членів, відкликання з посад, усунення від виконання обов’язків, виключення або припинення членства в Партії (крім голови Партії і членів центральної контрольно-ревізійної комісії);

- у разі припинення повноважень голови Партії призначення виконуючого обов’язки голови на термін до проведення з’їзду;


3.7. Президія центральної ради

3.7.1. У період між з’їздами та засіданнями центральної ради діяльністю Партії керує президія центральної ради, члени якої обираються зі складу центральної ради.

До складу президії центральної ради входять: голова Партії, перший заступник і заступники голови Партії, голова ради колегій - за посадами та члени президії центральної ради, безпосередньо обрані центральною радою.

Президію центральної ради очолює голова Партії.

3.7.2. Засідання президії центральної ради скликається не рідше двох разів на місяць головою Партії або за ініціативою 1/3 членів президії центральної ради чи за рішенням центральної контрольно-ревізійної комісії і є правочинним, якщо на ньому присутні не менше половини членів президії центральної ради.

У засіданнях президії центральної ради можуть брати участь з правом дорадчого голосу інші члени центральної ради, голова та члени центральної контрольно-ревізійної комісії, голови колегій, прес-секретар, скарбник.

3.7.3. Рішення президії центральної ради приймаються на її засіданні та є правочинними, якщо за них проголосувало більше половини від загальної кількості присутніх на засіданні членів президії центральної ради.

У разі рівності голосів при голосуванні голос голови Партії є вирішальним.

3.7.4. Член президії центральної ради, який без поважних причин не брав участі у трьох засіданнях поспіль, позбавляється членства в ньому.

Поважність причин відсутності визначається центральною контрольно-ревізійною комісією, до якої з таким поданням звертається голова центрального секретаріату, який відповідає за підготовку засідань президії центральної ради.

На підставі висновку центральної контрольно-ревізійної комісії на засіданні президії центральної ради приймається рішення про вибуття зі складу її члена, яке підлягає затвердженню центральною радою.

3.7.5. Персональні справи розглядаються у присутності осіб, котрих вони стосуються. У разі неявки останніх без поважних причин за умови наявності доказів завчасного повідомлення зазначених осіб про місце, день і час засідання не перешкоджає розгляду персональної справи.

У разі повторної неявки зазначених осіб на засідання президії центральної ради розгляд справи здійснюється за їх відсутності незалежно від причин неявки.

3.7.6. Рішення президії центральної ради, ухвалені в межах її повноважень, є обов’язковими для виконання всіма членами Партії і партійними організаціями.

3.7.7. Рішення президії центральної ради можуть бути оскаржені членами Партії або партійними організаціями до центральної ради чи центральної контрольно-ревізійної комісії упродовж 30 днів.

3.7.8. До компетенції президії центральної ради належить:

- організація виконання рішень з’їзду і центральної ради, в період між її засіданнями, визначення тактики та напрямів діяльності Партії;

- здійснення загального керівництва і координації діяльності організацій Партії;

- забезпечення скликання і організація проведення партійних з’їздів, встановлення квоти представництва обласних організацій на з’їзді, виходячи з їх чисельності в єдиному реєстрі членів Партії, на день прийняття рішення про скликання з’їзду;

- складання порядку денного, скликання і проведення засідань центральної ради;

- представництво Партії у стосунках з іншими партіями, органами державної влади та міжнародними інституціями;

- сприяння діяльності депутатів від Партії у Верховній Раді України;

- організація матеріально-технічного, наукового та фінансового забезпечення діяльності Партії;

- встановлення розміру вступних і членських внесків, розподіл, передача та порядок використання коштів і майна Партії обласними та місцевими організаціями;

- прийняття рішень про створення, визнання і затвердження обласних і місцевих партійних організацій;

- створення у складі центрального секретаріату, як відокремленного підрозділу, прес-центру Партії, призначення і звільнення прес-секретаря Партії, затвердження структури прес-центру, штатного розпису та здійснення загального керівництва його діяльністю;

- обрання та звільнення скарбника;

- ініціювання скликання партійних з’їздів, в тому числі надзвичайних;

- затвердження зразків печатки, штампів, бланків, посвідчення члена Партії та інших реквізитів;

- забезпечення ведення офіційного веб-сайту Партії

- створення колегій з основних напрямків діяльності Партії, обрання голів колегій та відкликання їх у разі необхідності;

- організація добору, підготовки і перепідготовки кадрів Партії;

- відповідно до рішень центральної ради здійснення делегованих повноважень останньої та звіт перед нею;

- прийняття рішення про вступ до Партії нових членів і виключення з Партії за дії, несумісні зі Статутом та Програмою Партії (крім членів центральної ради і центральної контрольно-ревізійної комісії);


3.8. Голова та заступники голови Партії

3.8.1. У період між з’їздами, засіданнями центральної ради та президії центральної ради, поточною діяльністю Партії керує голова Партії, який є вищою посадовою особою Партії.

Голова Партії обирається на з’їзді, перший заступник голови Партії і заступники голови Партії обираються на засіданнях центральної ради.

Голова Партії, перший заступник і заступники голови Партії входять до складу центральної ради і президії центральної ради за посадою.

Голова партії підпорядкований центральній раді і з’їзду та зобов’язаний виконувати рішення цих органів. Перший заступник і заступники голови Партії підпорядковані голові Партії, центральній раді і з’їзду й зобов’язані виконувати рішення цих органів та розпорядження голови Партії.

3.8.3. Голова Партії:

- організовує роботу і здійснює поточне керівництво діяльністю Партії, без доручення репрезентує її у внутрішніх і зовнішніх стосунках;

- розробляє заходи, спрямовані на виконання рішень з’їзду та центральної ради, визначеної ними політики;

- робить заяви, звернення, публічні виступи від імені Партії, центральної ради та президії центральної ради;

- забезпечує скликання та проведення з’їзду, засідань центральної ради та президії центральної ради і головує на них;

- вносить пропозиції щодо кандидатур на посади першого заступника і заступників голови Партії, членів центральної ради і президії центральної ради, голови центрального секретаріату;

- розподіляє обов’язки між своїми заступниками і членами президії центральної ради;

- вносить пропозиції до порядку денного засідань центральної ради і президії центральної ради;

- ініціює утворення оргкомітету з’їзду чи делегує ці повноваження;

- здійснює загальний контроль за діяльністю своїх заступників, центрального секретаріату, прес-центру та голів обласних організацій Партії;

- має право підпису фінансових, офіційних та інших документів Партії;

- відкриває рахунки у банківських установах;

- розпоряджається коштами і майном, відповідно до затвердженого кошторису;

- у межах статутних повноважень видає накази, розпорядження та окремі доручення;

- несе персональну відповідальність за зберігання, цільове і раціональне використання партійного майна та коштів;

- видає доручення окремим особам при підписанні документів та здійсненні судового захисту інтересів Партії;

- приймає на роботу і звільняє з роботи працівників центрального секретаріату та найманих працівників;

- відповідно до рішень центральної ради, здійснює делеговані повноваження останньої та звітує перед нею;

- може делегувати частину своїх повноважень заступникам голови Партії або тимчасово на час своєї відсутності покласти виконання обов’язків голови Партії на першого заступника голови Партії.

3.8.4. Перший заступник і заступники голови Партії відповідають за окремі напрямки партійної діяльності та виконують доручення голови Партії.

3.8.5. Голова Партії, перший заступник та заступники голови Партії, за дії несумісні зі Статутом та Програмою Партії, невиконання рішень з’їзду та центральної ради можуть бути усунуті від виконання своїх повноважень, відкликані з займаних посад або виключені з Партії лише за рішенням тих центральних керівних органів Партії, які їх обирали.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> № уроку Тема уроку Дата Ключові слова на уроці 1
2015 -> Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України»
2015 -> Пояснювальна записка до проекту Закону України про внесення змін до законодавчих актів України щодо посилення боротьби зі зловживаннями у сфері продажу, споживання та реклами пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв
2015 -> Комплексний план виховної роботи київського університету ринкових відносин на 2015 – 2016 навчальні роки


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка