Наказ Міністерства внутрішніх справ України №Скачати 142.88 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір142.88 Kb.
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України ___.___.2016 № _____

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок організації роботи територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України щодо державної акредитації та обліку закладів, які проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів

I. Загальні положення


1. Ця Інструкція встановлює порядок організації роботи територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України щодо державної акредитації та обліку закладів, які проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів.

2. Акредитація закладів та їх філій незалежно від форм власності та підпорядкування, які проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (далі – заклад), проводиться в Головному сервісному центрі МВС (далі – ГСЦ МВС).

Атестація спеціалістів проводиться в Регіональних сервісних центрах МВС в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, місті Києві, областях (далі – РСЦ МВС).

3. Вимоги до закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та кваліфікаційні вимоги до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку, затверджені наказом МВС, МОН, Мінінфраструктури, Мінсоцполітики від ___.___.___


№ ___/___/___/___ (далі – Вимоги).
II. Організація роботи працівників ГСЦ МВС при проведенні державної акредитації та обліку закладів
1. Відповідно до пункту 7 Порядку державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року № 490 (далі – Порядок), державна акредитація закладу проводиться комісією, що створюється ГСЦ МВС.

2. Для державної акредитації закладом надаються до ГСЦ МВС заява (додаток 1) та наглядова справа закладу.


3. До наглядової справи закладу входять:
1) опис документів, що знаходяться у наглядовій справі;

2) сертифікат про державну акредитацію (далі – сертифікат) (у разі проходження чергової акредитації);


3) відомості про склад спеціалістів закладу (додаток 2), копії документів про їх освіту, кваліфікацію, атестацію;
4) робочі програми і плани з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, затверджені РСЦ МВС за місцезнаходженням закладу;

5) маршрути з практичного керування транспортним засобом;


6) висновок про матеріально-технічну базу закладу та її відповідність Вимогам, затверджений керівником РСЦ МВС за місцезнаходженням закладу або особою, яка виконує його обов’язки (додаток 3);
7) засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право закладу на користування транспортними засобами, приміщеннями та земельними ділянками для підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв;
8) документи, що підтверджують відповідність кабінетів (класів) вимогам законодавства з охорони праці, правилам протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічним та державним будівельним нормам.
Наглядова справа надається в папці з твердою обкладинкою, сторінки пронумеровуються, прошнуровуються і завіряються підписом керівника закладу або особою, яка виконує його обов’язки, та скріплюються печаткою закладу (за наявності).
4. За результатами засідання акредитаційної комісії оформляється протокол, в якому зазначаються розглянуті заяви закладів та прийняті по ним рішення.

У разі відсутності кворуму на засіданні акредитаційної комісії протоколом ухвалюється перенесення дати засідання та пропозиція щодо заміни персонального складу комісії.


5. Рішення акредитаційної комісії відносно закладу може бути наступним:

акредитація закладу;

відмова в акредитації закладу;

тимчасове припинення дії сертифіката про державну акредитацію;

анулювання сертифіката про державну акредитацію.
6. Рішення про відмову в державній акредитації закладу приймається у разі, коли:
1) стан його матеріально-технічної бази та чисельність спеціалістів не дають змогу виконати робочі програми і плани з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв;
2) у поданих для державної акредитації документах виявлено недостовірні відомості.
У рішенні про відмову в акредитації закладу зазначаються мотивовані підстави такої відмови.

Рішення про відмову в державній акредитації закладу може бути оскаржено до МВС протягом місяця з дня його прийняття.


7. У рішенні про акредитацію закладу зазначається:

строк дії сертифіката;

напрями здійснення діяльності (підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації водіїв);

перелік категорій транспортних засобів, за якими здійснюються підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації водіїв,

максимальна кількість одночасної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів за кожною категорією.

8. У разі прийняття рішення про акредитацію закладу секретар акредитаційної комісії упродовж 10 робочих днів з дати його прийняття вносить відповідну інформацію до Єдиного державного реєстру МВС (далі – реєстр), оформляє сертифікат про акредитацію закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв та письмово повідомляє заклад про необхідність прибуття його представника для отримання сертифікату.


9. Облік виданих сертифікатів ведеться ГСЦ МВС в електронному вигляді за допомогою реєстру за встановленою формою (додаток 4).
10. Факт отримання в ГСЦ МВС сертифікату про акредитацію закладу, що проводить підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації
водіїв транспортних засобів, представник цього закладу засвідчує
таким написом на його копії, яка залишається в ГСЦ МВС, –
«Сертифікат отримав _____________________ ________ ____.20___ року».

(ПІБ) (підпис)


11. У разі припинення діяльності закладом, сертифікат припиняє свою дію та протягом п’яти робочих днів підлягає поверненню до ГСЦ МВС.


12. У разі втрати сертифіката (або його викрадення, фізичного знищення чи пошкодження, що унеможливлює його подальше використання) закладу видається дублікат сертифіката про державну акредитацію.

Дублікат видається шляхом друку на новому бланку сертифіката відомостей, внесених у первинний документ та проставляння у правому верхньому куті відмітки «Дублікат». Строк дії дубліката відповідає строку дії сертифіката на заміну якого він видається.

До реєстру в такому випадку вноситься інформація про видачу дубліката сертифіката та втрату чинності первинним сертифікатом.

13. Облік акредитованих закладів здійснюється ГСЦ МВС шляхом внесення відповідної інформації до реєстру.

14. Про зміни реєстраційних даних закладу, складу спеціалістів та матеріально-технічної бази, місця здійснення діяльності заклад повідомляє ГСЦ МВС, листом упродовж п’яти робочих днів із дня виникнення таких змін.

На підставі такого листа та підтверджуючих документів ГСЦ МВС упродовж п’яти робочих днів з дня отримання інформації здійснюються зміни облікових відомостей про заклад у реєстрі.


15. У випадку надходження до територіального органу з надання сервісних послуг МВС інформації про порушення закладом встановлених вимог або неналежний рівень організації та проведення в ньому підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів така (та додатково зібрана в межах компетенції інформація) розглядається на засіданні акредитаційної комісії та вирішується питання про тимчасове припинення дії сертифіката і надання закладу строку на усунення порушень.

Після прийняття акредитаційною комісією рішення про тимчасове припинення дії сертифіката процес підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів у закладі призупиняється, реєстрація учбових груп в територіальному сервісному центрі МВС (далі – ТСЦ МВС) не здійснюється.

Закладу надається строк на усунення цих недоліків та надання підтвердження про це ГСЦ МВС.


16. Якщо в установлений строк недоліки не усунено, на засіданні акредитаційної комісії розглядається питання про анулювання сертифіката за підсумками якого приймається обґрунтоване рішення.
17. Інформація про тимчасове припинення дії сертифіката або анулювання сертифіката вноситься ГСЦ МВС до реєстру.
III. Організація роботи працівників РСЦ МВС при проведенні атестації спеціалістів закладів
1. Відповідно до пункту 18 Порядку атестація спеціалістів проводиться комісією, що створюється РСЦ МВС.

2. Для проведення атестації спеціалістів до РСЦ МВС особою надаються:


1) заява (додаток 5);
2) копія паспорта громадянина України або документа, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство чи спеціальний статус;
3) копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (копія паспорта громадянина України для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відповідну відмітку в паспорті громадянина України);
4) первинну облікову документацію № 1-ОМК «Особиста медична книжка», форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 лютого 2013 року № 150, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2013 року за № 662/23194;
5) копії документів про освіту, засвідчених в установленому порядку;
6) а для спеціалістів з навчання керуванню транспортними засобами додатково:

посвідчення водія;

медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом за формою, визначеною Положенням про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України від 31 січня
2013 року № 65/80, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
22 лютого 2013 року за № 308/22840;

документ, що підтверджує навички керування транспортним засобом відповідної категорії упродовж останніх трьох років:

- для особи, яка працює водієм, – витяг з трудової книжки або довідка з місця роботи із зазначенням дати наказу про призначення особи на посаду, дати, з якої така особа працює водієм, марки та закріпленого транспортного засобу і його номерного знаку. Витяг із трудової книжки або довідка з місця роботи засвідчується підписом посадової особи підприємства і скріплюється печаткою (за наявності). У разі ліквідації підприємства витяг з трудової книжки засвідчується в установленому порядку;

- для особи, яка є власником транспортного засобу, – реєстраційний документ на транспортний засіб;

- для особи, яка керує транспортним засобом, що не є її власністю, – реєстраційними документами на такий транспортний засіб та документами, що надають право на користування ним, засвідченими в установленому порядку.
3. До атестації допускаються особи, які відповідають кваліфікаційним вимогам.

Для спеціалістів з підготовки водіїв для перевезення небезпечних вантажів обов'язковою умовою є трирічний досвід роботи з перевезення таких вантажів.


4. Атестаційна комісія за результатами розгляду поданих документів і складення особою усного або письмового іспиту або іспиту з використанням комп'ютерних тестів приймає протягом 10 днів рішення про атестацію або відмову в атестації спеціаліста.

5. Під час проведення атестації спеціаліста атестаційною комісією перевіряються знання:


1) Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306 (далі – Правила дорожнього руху);

2) вимог нормативно-правових актів, що регламентують питання підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв;


3) типових навчальних програм, робочих програм і планів підготовки (перепідготовки) водіїв транспортних засобів;


4) видів відповідальності водіїв транспортних засобів за порушення законодавства про дорожній рух та його безпеку;

5) призначення, розташування, принципу дії основних механізмів і приладів транспортного засобу, які безпосередньо впливають на безпеку руху;


6) основ безпечного керування транспортними засобами і безпеки дорожнього руху, причин скоєння дорожньо-транспортних пригод;


7) переліку несправностей і умов, за яких забороняється експлуатація транспортних засобів або їх подальший рух відповідно до Правил дорожнього руху;


8) можливих негативних наслідків керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, а також передачі керування транспортним засобом особі, яка перебуває в такому стані або під впливом таких препаратів;


9) прийомів і послідовності дій щодо надання першої медичної допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод;
10) правил застосування лікарських препаратів, наявних у медичній аптечці.

У разі складання іспитів з Правил дорожнього руху за допомогою комп'ютерної техніки спеціалістам, що атестуються, за 40 хвилин необхідно відповісти на 40 екзаменаційних питань, при цьому вони не повинні зробити більше трьох помилок. Оцінка «Не склав» ставиться, якщо спеціалісти не встигли надати відповіді на екзаменаційні питання у відведений на іспит час або допустили у відповідях більше трьох помилок.

У спеціалістів з навчання керуванню транспортними засобами приймається практичний іспит з навичок керування транспортними засобами тієї категорії, за якою вони проводитимуть навчання.

6. За результатами засідання атестаційної комісії оформляється протокол, в якому зазначаються результати розгляду поданих заяв.

У разі відсутності кворуму на засіданні атестаційної комісії протоколом ухвалюється перенесення дати засідання та пропозиція щодо заміни персонального складу комісії.
7. Рішення атестаційної комісії відносно особи, яка подала заяву на отримання атестату спеціаліста може бути наступним:

атестація спеціаліста;

відмова в атестації.
8. У рішенні про атестацію спеціаліста зазначаються:
1) відомості про спеціаліста, стосовно якого розглядалося питання про атестацію;
2) прийняте атестаційною комісією рішення (атестація спеціаліста або відмова в атестації, переатестація спеціаліста);
3) термін дії атестата спеціаліста;
4) перелік напрямів підготовки, на здійснення яких атестований спеціаліст.

9. Особам, відносно яких прийнято рішення про атестацію спеціаліста, упродовж трьох робочих днів після прийняття рішення секретарем атестаційної комісії видається атестат спеціаліста, строк дії якого становить


п’ять років.

У цей же період інформація про акредитацію спеціаліста вносить до реєстру.


10. Облік виданих атестатів ведеться РСЦ МВС в електронному вигляді за допомогою реєстру за встановленою формою (додаток 6).
11. Факт отримання в РСЦ МВС атестату спеціаліста особа, яка його отримала засвідчує таким написом на його копії, що зберігається в РСЦ МВС, – «Атестат спеціаліста отримав ____________ _______ __.20__ року».

(ПІБ) (підпис)


12. У разі втрати атестата (або його викрадення, фізичного знищення чи пошкодження, що унеможливлює його подальше використання) спеціалісту видається дублікат атестата.

Дублікат видається шляхом друку на новому бланку атестата відомостей, внесених у первинний документ та проставляння у правому верхньому куті відмітки «Дублікат». Строк дії дубліката відповідає строку дії атестата на заміну якого він видається.

До реєстру в такому випадку вноситься інформація про видачу дубліката атестата та втрату чинності первинним атестатом.
13. У разі низької якості проведення спеціалістом підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів
(з числа випускників однієї навчальної групи, підготовленої спеціалістом, іспити в ТСЦ МВС не склали 3/4 осіб або відслідковується двадцятивідсотковий рівень аварійності за перші два роки керування з вини його випускників) за поданням керівника закладу або керівника ТСЦ МВС за місцезнаходженням закладу проводиться переатестація цього спеціаліста.

Переатестація спеціалістів з навчання керуванню транспортними засобами проводиться також в разі наявності інформації про позбавлення їх в установленому порядку права на керування транспортними засобами.

У разі прийняття такого рішення РСЦ МВС повідомляє про це Головний сервісний центр МВС.

14. Якщо спеціаліст не пройшов переатестацію попередньо вданий йому атестат втрачає чинність.


15. Відомості про проведення переатестації спеціаліста вносяться до реєстру.

В.о. директора

Головного сервісного центру МВС В.А. Криклій
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> № уроку Тема уроку Сторінка підручника (зошита) Дата Примітка Розділ
2016 -> Додаток до рішення Одеської міської ради від № міська цільова програма
2016 -> Додаток до рішення Одеської міської ради від № Підсумковий звіт про виконання міської цільової Програми розвитку молодіжного
2016 -> Звіт про результати виконання Загальнодержавної соціальної цільової програми протидії віл-інфекції/сніду на 2014-2018 роки за 2014 рік
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Звіт тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин конфлікту в Закарпатській області про виконану роботу
2016 -> Реферат з курсу "Економіка праці та соціально-трудові відносини " на тему : " Соціальне партнерство"
2016 -> Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус
2016 -> Положення (норми) проекту Закону Закон України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України»
2016 -> Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка