Наказ №180 Про створення методичної ради районного методичного кабінету відділу освіти у 2014-2015 навчальному роціСкачати 273.14 Kb.
Дата конвертації13.12.2016
Розмір273.14 Kb.
#6454
ТипНаказ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ
ДКУД __
НАКАЗ

01.10.2014 сел. Ювілейне № 180

Про створення методичної

ради районного методичного кабінету

відділу освіти у 2014-2015 навчальному році

Відповідно до Положення про районний методичний кабінет відділу освіти Дніпропетровської районної державної адміністрації, з метою визначення перспективи розвитку методичної роботи в районі, розгляду її основних результатів


НАКАЗУЮ:  1. Створити методичну раду районного методичного кабінету відділу освіти.

2. Затвердити положення про методичну раду методичного кабінету відділу освіти (додаток 1).

3. Затвердити склад методичної ради методичного кабінету відділу освіти (додаток 2).

4. Затвердити план роботи методичної ради методичного кабінету відділу освіти (додаток 3).

5. Координацію роботи щодо виконання даного наказу покласти на завідуючу методичним кабінетом відділу освіти Назарову О.Ю., контроль залишаю за собою.

Начальник М.О.Шеремет

Додаток 1


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ відділу освіти

№180 від 01.10.2014р.

ПОЛОЖЕННЯ

про методичну раду

методичного кабінету відділу освіти

Дніпропетровської райдержадміністрації


1. Загальні положення

1.1. Методична рада методичного кабінету відділу освіти Дніпропетровської райдержадміністрації є колегіальним дорадчо-консультативним органом, який покликаний сприяти реалізації державної політики у галузі освіти, зокрема з питань науково-методичного забезпечення освітнього процесу в закладах освіти району.

1.2. Мета, завдання, функції та повноваження методичної ради

Метою діяльності методичної ради є координація діяльності суб’єктів навчально-виховного процесу із проблем методичного забезпечення останнього, методичний супровід роботи методичного кабінету, адміністрації та педагогічних працівників закладів освіти району;

визначення й розробка стратегічних напрямів розвитку та удосконалення змісту навчання і виховання в дитячих садочках, загальноосвітніх школах, позашкільних закладах освіти в рамках чинної нормативної бази;

встановлення відповідності рівня навчально-виховного процесу в конкретному закладі освіти державним стандартам освіти, сучасним вимогам до загальноосвітньої, допрофільної й профільної підготовки учнівської молоді, а також аналіз якості навчально-методичного забезпечення щодо забезпечення їх реалізації;

визначення перспективних напрямків й актуальних потреб методичного забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти регіону;

експертиза дидактичних і методичних засобів, посібників, авторських програм і програмних продуктів, навчального обладнання тощо із наданням рекомендацій МР стосовно перспектив їх використання в НВП.

На методичну раду відповідно до її мети покладаються такі завдання:

визначення перспективних напрямів розвитку змісту освіти в регіоні;

аналіз ефективності методичної роботи методкабінету, закладів освіти району, а також визначення шляхів удосконалення, оптимізації й удосконалення методичної роботи в;

аналіз методичного забезпечення навчально-виховного процесу в усіх ланках системи освіти та підготовка пропозицій щодо поліпшення навчально-методичного, програмного та інформаційного забезпечення навчальних закладів району;

експертиза запропонованих закладами освіти для використання в НВП нових методичних матеріалів, передового педагогічного досвіду, авторських навчальних програм, створених педагогами навчальних закладів району, упровадження педінновацій на районному рівні, оцінка їх ефективності за підсумками апробації в окремих закладах й з’ясування доречності надання МР рекомендацій для впровадження в НВП іншими закладами освіти;

розгляд результатів апробації навчальної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах міста;

аналіз передового педагогічного досвіду та вироблення пропозицій щодо запровадження його в НВП та визначення найбільш ефективних форм поширення;

визначення, на підставі експертних оцінок, доцільності використання в НВП, в якості додаткових джерел, видань (навчальних планів, програм, методичних, навчально-методичних посібників, підручників, довідників тощо), які не містяться в переліку МОН України;

експертиза методичних матеріалів претендентів на присвоєння чи підтвердження педагогічних звань: "вчитель-методист", "вихователь-методист", «практичний психолог-методист»;

підготовка рекомендацій щодо змісту і форм роботи з обдарованою молоддю, організації науково-дослідної роботи, участі в проведенні відповідних масових заходів (олімпіад, конкурсів, турнірів, конференцій тощо);

координація діяльності заступників керівників закладів освіти із навчально-методичної роботи , оцінка результатів їх роботи;

координація діяльності районних методичних об'єднань, творчих груп та інших форм здійснення методичної роботи, а також визначення шляхів удосконалення їхньої роботи;

надання організаційно-консультативної допомоги педагогам району, які проводять науково-методичну та дослідно-експериментальну роботу.

Функції методичної ради:

Функція планування – важливий підготовчий етап методичної роботи, яка полягає у визначенні системи заходів, що забезпечать найкращих результатів.

Організаційна функція виявляється в діяльності, пов’язаній з удосконаленням структури методичної роботи, змісту різних її складових.

Діагностична функція вимагає регулярного вивчення ступеня розриву між реальним рівнем компетентності педагогів, що виявляється в узагальненому результаті їх праці, та вимогами суспільства до якості діяльності окремих працівників освіти.

Прогностична функція вимагає здійснення педагогічного моніторингу.

Моделююча функція полягає у розробці нових положень навчально-виховної роботи, у формуванні та впровадженні інноваційних технологій, передового педагогічного досвіду, їх експериментальній перевірці, після якої вони можуть бути використані як зразки для впровадження.

Коригуюча функція спрямована на виправлення в діяльності педагогів недоліків.

Популяризаторська функція спрямована на інформування педагогів, їх залучення до діяльності щодо впровадження в практику роботи досягнень науки, передового педагогічного досвіду.

Діагностично-аналітична функція полягає в утворенні і підтримці стабільного зворотного зв’язку, в оцінці відповідності наслідків методичної роботи з плановим завданням та нормативними вимогами.

Відповідно до поставлених перед нею завдань, методична рада має такі повноваження:

порушувати клопотання перед вченою радою Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти про проведення науково-методичної експертизи методичних наробок педагогів району щодо надання їм відповідних рекомендацій;

аналізувати матеріали з організації інноваційної освітньої діяльності у закладах освіти та давати рекомендації щодо їх упровадження в навчально-виховний процес;

здійснювати вивчення питань, що входять до компетенції методичної ради, безпосередньо у закладах освіти району.

1.3. Нормативна база методичної ради

Методична рада діє згідно з чинним законодавством України, у своїй роботі керується Положенням про районний методичний кабінет та даним Положенням, а також нормативними документами Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, відділу освіти виконкому Дніпропетровської райдержадміністрації, що стосуються сфери її діяльності.

2. Структура методичної ради

2.1.Методичну раду очолює завідувач методичного кабінету.

2.2. До складу методичної ради, крім голови ради, входять методисти методичного кабінету, керівники районних методичних об’єднань, а також кращі педагогічні працівники району: вчителі-методисти, директори та заступники директорів навчальних закладів, тощо.

2.3. До участі у роботі методичної ради можуть бути запрошені наукові працівники вищих навчальних закладів, ДОІППО.

2.4. Наказом начальника відділу освіти із складу членів ради призначаються голова, заступник голови, секретар методичної ради.

2.5. Зміни до складу методичної ради вносяться за пропозицією голови ради і регламентуються відповідним наказом.

2.6. При методичній раді діють фахові групи експертів, до роботи в яких на добровільних засадах залучаються вчені, досвідчені педагоги, вчителі-методисти, представники педагогічної громадськості, а також методисти методкабінету.

2.7. Організаційне забезпечення діяльності методичної ради та координацію роботи експертів здійснює секретар методичної ради.

3. Організація діяльності методичної ради

3.1. Робота методичної ради здійснюється згідно з річним планом, який складається відповідно до мети діяльності методкабінету, методичної ради, її завдань та із врахуванням пропозицій членів ради і затверджується завідувачем методкабінету.

3.2. Засідання методичної ради проводяться при необхідності, але не рідше одного разу на два місяці, і оформлюються протоколами. Засідання вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 членів методичної ради. Протоколи засідань підписуються головою та секретарем ради.

3.3. Рішення методичної ради приймаються простою більшістю голосів і оприлюднюється на сайті відділу освіти.

3.4. Управління діяльністю методичної ради здійснює голова ради.

4. Компетенції членів методичної ради

4.1. Голова МР:

організовує та планує роботу МР, обирає форми її проведення;

реалізує зовнішні методичні й організаційні зв’язки з методичними і психологічними службами, кафедрами, лабораторіями, творчими спілками вчителів;

одержує необхідні для діяльності МР наукові, методичні та інформаційні матеріали;

запрошує науковців, інших фахівців для співпраці з МР, готує договори зі сторонніми організаціями з питань навчальної та науково-методичної роботи;

організує обмін документацією, методичними розробками, проводить спільні заходи методичного та навчально-виховного характеру;

доручає членам МР виконувати роботу в межах змісту її діяльності;

сприяє ефективному управлінню методичною роботою;

організовує моніторинг стану організації методичної роботи в закладах освіти району

4.2. Члени методичної ради:

беруть участь у розробці документації, що забезпечує оптимальні умови для здійснення методичної роботи;

здійснюють експертизу і діагностику якості управління методичною роботою, дослідно-експериментальною діяльністю;

здійснюють експертизу навчальних планів і програм, методичних та програмних продуктів, матеріалів претендентів на присвоєння чи підтвердження педагогічних звань, матеріалів передового педагогічного досвіду;

розробляють рекомендації щодо удосконалення якості управління методичною роботою, впровадження передового педагогічного досвіду у практику роботи закладів освіти;

здійснюють впровадження в НВП рішень МР;

виконують доручення голови МР в межах змісту її роботи.

5. Процедура розгляду матеріалів методичною радою

5.1. Порядок подачі матеріалів на розгляд методичної ради

5.1.1. Матеріали подаються не пізніше як за місяць до чергового засідання методичної ради.

5.1.2. Авторські методичні розробки: макети навчальних видань, авторські програми навчальних курсів тощо, подаються у одному екземплярі на паперових носіях, а також у електронному варіанті, супроводжуються листом-поданням, у якому зазначаються відомості про автора, мета подання, інформація про результативність апробації матеріалу в певному закладі освіти. Авторська програма навчального курсу супроводжується документами, перелік яких містить Додаток 1.

5.1.3. Матеріали досвіду роботи претендентів на педагогічні звання подаються на розгляд методичної ради до 1 грудня поточного року, оформлюються відповідно до рекомендацій і супроводжуються листом-поданням.

5.2. Процес підготовки поданих матеріалів до розгляду методичною радою

5.2.1. Матеріали подаються на експертизу спеціалістам з відповідних освітніх галузей й розглядаються ними в двотижневий термін. За тиждень до чергового засідання члени методичної ради ознайомлюються з прорецензованими матеріалами.

5.2.2. Розгляд матеріалів, що визначені рецензентами (експертами) як такі, що не готові до слухання, переноситься на наступні засідання. Автори матеріалів доопрацьовують їх протягом одного місяця й повторно подають, супроводжуючи відповіддю на зауваження рецензента.

5.3. Розгляд матеріалів на засіданні методичної ради

5.3.1. Рішення методичної ради мають рекомендаційний характер.

5.3.2. Розгляд матеріалів, що мають суперечливі оцінки, і визначені членами методичної ради як такі, що потребують доопрацювання, переноситься на повторне слухання. Рішення фіксується у протоколі засідання.

5.3.3. До повторного слухання матеріали готуються за процедурою, передбаченою п.5.2.2.

5.4. Контроль за виконанням ухвалених рішень здійснює секретар, який періодично звітує про це на засіданнях методичної ради.

6. Документація методичної ради

Положення про методичну раду.

План роботи МР.

Протоколи засідань МР.

Додаток № 1

Авторська програма, що подається на експертизу та розгляд методичною радою, повинна супроводжуватися такими документами:

Подання закладу освіти.

Лист-представлення адміністрації навчального закладу, що містить підтвердження необхідності та значимості її (програми) впровадження в освітній процес школи (чи відповідає меті й завданням програми розвитку школи, Концепції інноваційної та дослідно-експериментальної діяльності в школі, який зв’язок з іншими предметами певної освітньої галузі).

Оригінал навчально-методичного комплексу (як мінімум – підручник для школяра; у повному обсязі: програма, підручник або навчальний посібник для школяра, методичний посібник для вчителя). Авторський навчально-методичний комплекс може бути замінений відібраними навчально-методичними комплексами, наявними у вітчизняній педагогіці або детальною інформацією про навчально-методичне забезпечення даного курсу.

Завідуюча методичного

кабінету відділу освіти О.Ю.Назарова

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ відділу освіти

№ 180 від 01.10.2014СКЛАД МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ ВІДДІЛУ ОСВІТИ
Назарова О.Ю.- голова Ради, завідуюча РМК;

Заяць Н.П. - секретар Ради, методист РМК;Члени Ради

- Кужель Н.О. - методист РМК;

- Сітало Т.А. - методист РМК;

- Сіргієнко О.О. - методист РМК;

- Тегза Т.Ю. - методист РМК;

- Олійник Н.М.- методист РМК;

- Півнєва Н.В. - методист РМК;

- Крічкевич Є.В. - методист РМК;

- Волок Л.П. - методист РМК;

- Олійник Т.Д. – практичний психолог РМК;

- Воробьйова О.Л. – директор КЗ Підгороднеський НВК №1;

- Конах Г.Л. - заступник директора з навчально-виховної роботи

Миколаївської СЗШ №1;

- Гудимова І.В.- заступник директора з виховної роботи

КЗ Ювілейна СЗШ №1;

- Гуденко С.М. – керівник МО вчителів укр.мови та літ-ри

КЗ Ювілейна СЗШ №1;

- Дев'ятка Л.М.– вчитель початкових класів

КЗ Старокодацька НСЗШ

Завідуюча методичного

кабінету відділу освіти О.Ю.Назарова

Додаток 3


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ відділу освіти

№ 180 від 01.10.2014


П Л А Н

засідань методичної ради РМК у 2014-2015 н.р.


І засідання


1.


Про підсумки методичної роботи в 2013-2014 н.р. та основні завдання на 2014-2015 н.р.

Назарова О.Ю.

2.

Обговорення та затвердження структури та планів методичної роботи з педагогічними кадрами району, роботи ради РМК у 2014-2015 н.р.

Назарова О.Ю.


3.

Затвердження плану роботи над V етапом обласної науково-методичної проблеми «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»

Назарова О.Ю.

4.


Обговорення та погодження списку вчителів-претендентів на присвоєння та підтвердження педагогічних звань «вчитель-методист» та «вихователь-методист».

Заяць Н.П.
5.

Про затвердження річних планів РМО у 2014-2015 н.р.

Назарова О.Ю.


6.

Про організацію методичного супроводу районних учнівських олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт.

Олійник Н.М.

Тегза Т.Ю.
ІІ засіданняПро організацію роботи по створенню та змістовному наповненню шкільних електронних ресурсів для організації дистанційного навчання

Півнєва Н.В.Розгляд та схвалення методичних розробок вчителів, що претендують на присвоєння педагогічного звання «Учитель-методист»

Методисти

РМК
Підсумки ЗНО у 2014році та організація методичного супроводу ЗНО у 2015р.

Олійник Н.М.Конкурс «Учитель року» як засіб стимулювання творчої активності педкадрів

Методисти

РМКПро узагальнення та схвалення педагогічних досвідів учителів району за 2013-2014 роки та організацію вивчення у 2014-2015н.р.

Методисти

РМКІІІ засідання


1.


Організація експериментальної роботи вчителів - предметників із впровадження інноваційних психолого-педагогічних ідей, методів та технологій навчання.

Олійник Н.М.

2.

Про вивчення ефективності функціонування психологічних служб закладів освіти ( психологічний супровід навчально-виховного процесу і організація соціального патронажу)

Олійник Т.Д.


3.


Про стан внутрішкільної методичної роботи у ЗНЗ районуМетодисти

РМК


.


4.

Про результати участі навчальних закладів у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів ДВ МАН України у 2014-2015 н.р.

Тегза Т.Ю.

5.

Алгоритм методичного супроводу предметів базового компоненту.

Методисти РМКІVзасідання


1.


Про підсумки організації методичної роботи з педагогічними кадрами району у 2014-2015 н.р. та стану реалізації заключного етапу методичної проблемної теми в закладах освіти

Назарова О.Ю


2.

Пропозиції до плану роботи РМР на новий навчальний рік


Назарова О.Ю., методисти РМК


3.


Творчі звіти керівників РМО

Методисти

РМК


4.

Про підсумки та результативність підвищення професійної майстерності педагогічних кадрів у міжатестаційний період

Заяць Н.П.

5.

Про підсумки впровадження інноваційних електронних проектів в галузі освіти

Півнєва Н.В.

Завідуюча методичногокабінету відділу освіти О.Ю.Назарова

Скачати 273.14 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка