Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСторінка8/8
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Мистецтво. Мистецтвознавство
989. РА412181 Кравченко А. І. Камерно-інструментальне мистецтво Одеси в культурному просторі України кінця XIX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Кравченко Анастасія Ігорівна ; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. - Київ, 2014. - 19 с.
990. РА411943 Марковський А. І. Архітектура Києва 1920 - 1930-х років у світовому контексті : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Марковський Андрій Ігорович ; Нац. акад. образотвор. мистецтва і архітектури. - Київ, 2014. - 20 с. : табл.
991. РА412071 Опанасюк О. П. Інтенціональність у просторі культури: засади, принципи, функції : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Опанасюк Олександр Петрович ; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. - Київ, 2014. - 31 с.
992. РА412254 Пухлянко М. Є. Конкурс музикантів-виконавців як феномен сучасного культурного простору : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Пухлянко Марія Євгенівна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. - Київ, 2014. - 16 с.
993. РА412130 Сєрова О. Ю. Парадигма мінімалізму у просторово-часових вимірах музичної культури постмодерну : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Сєрова Олена Юріївна ; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. - Київ, 2014. - 19 с.
994. РА412027 Субботин О. С. Архитектурно-градостроительное развитие Кубани XVIII-XX вв. : автореф. дис. ... д-ра архитектуры : 18.00.01 / Субботин Олег Степанович ; Нац. ун-т архитектуры и стр-ва Армении. - Ереван, 2014. - 48 с. : рис.
995. РА412263 Сюй Чже Формування національних цінностей у студентів музичних спеціальностей у навчально-виховному процесі університету : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Сюй Чже ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2014. - 23 с.
996. РА411928 Утіна А. М. Камерно-інструментальна творчість донецьких композиторів: жанрово-стильові тенденції : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Утіна Анна Миколаївна ; Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. - Харків, 2014. - 20 с.
997. РА412080 Цзоу Вей Композиційні та драматургічні функції тембру тромбона в оркестровій творчості композиторів XIX століття: до проблеми тембрової семіології музики : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Цзоу Вей ; Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. - Одеса, 2015. - 19 с.
998. РА412283 Ярмак Я. А. Ностальгія в контексті естетичних поглядів М. Метнера: культурологічний аналіз : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Ярмак Ярослав Анатолійович ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. - Київ, 2015. - 17 с.
999. РА411960 Яшний Д. В. Дорадянські видові поштівки як джерело з вивчення та відновлення культурної спадщини: на прикладі Криму (кінець XIX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 26.00.05 / Яшний Денис Володимирович ; НАН України, Укр. т-во охорони пам'яток історії та культури, Центр пам'яткознавства. - Київ, 2014. - 20 с.
1000. РА411992 Акперова А. Р. кызы Теоретическое исследование инструментального мугама "Шур" (композиция, лад, мелодика) : автореф. дис. ... д-ра философии по искусствоведению : 6213.01 / Акперова Арзу Рахман кызы ; Бакин. музык. акад. им. Узеира Гаджибейли. - Баку, 2014. - 25 с.
1001. РА411836 Алекперов А. Н. оглы Использование азербайджанских мугамов и их воздействие на музыкальное развитие учащихся в процессе обучения на уде (на основе материалов детских музыкальных школ Арабской Республики Сирии) : автореф. дис. ... д-ра философии по педагогике : 5801.01 / Аскер Надир оглы Алекперов ; Бакин. музык. акад. им. Узеира Гаджибейли. - Баку, 2014. - 26 с. : ил.
1002. РА411835 Байрамлы Е. З. кызы Азербайджанские струнные музыкальные инструменты как составная часть национальной традиционной культуры : автореф. дис. ... д-ра философии по искусствоведению : 6213.01 / Егяна Зираддин кызы Байрамлы ; Бакин. музык. акад. им. Узеира Гаджибейли. - Баку, 2014. - 25 с.
1003. РА411822 Гасанзаде А. А. гызы Воплощение образцов зарубежной и национальной драматургии в творчестве Гульджахан Гюлахмедова-Мартыновой : автореф. дис. ... д-ра философии в обл. искусствоведения : 6212.01 / Гасанзаде Айла Айдын гызы ; Азерб. гос. ун-т культуры и искусств. - Баку, 2014. - 26 с.
1004. СО33300 "З любов'ю до жінки-2014", міжнародний салон-турне художньої фотографії(9 ; 2014).9-й Міжнародний салон-турне художньої фотографії "З любов'ю до жінки-2014" : фотоальб.-кат. - Львів : Афіша, 2014. - 166 с. : іл.
1005. ВА786362 Десятник Г. О. Екранна творчість : навч. слов.-довід. / Десятник Г. О. ; Київ. міжнар. ун-т, Ін-т телебачення, кіно і театру. - Київ : КиМУ, 2014. - 331 с.
1006. ВА786526 Ковпаненко Н. Г. Архітектурно-мистецька спадщина Наддніпрянської України у вітчизняних історичних дослідженнях (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) : [монографія] / Наталя Ковпаненко ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - 308 с.
1007. ВС58482 Корній Л. П. Українська музична культура. Погляд крізь віки : [монографія] / Лідія Корній, Богдан Сюта. - Київ : Музична Україна, 2014. - 589, [16] с. : фот.
1008. ВС58449 Мистецтво : іл. мистец. журн. (1932-1936) : орґан Асоц. Незалеж. Укр. Мистців : іст.-бібліогр. комплекс / Нац. акад. наук України, Львів. нац. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Ін-т дослідж. бібл. мистец. ресурсів ; [уклад. С. Д. Романюк ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук]. - Львів : Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, 2013. - 298, [24] с. : іл.
1009. ВА786168 Музична культура України і документальний кінематограф (за матеріалами ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного) : довідник / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Центр. держ. кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного ; авт.-упоряд. Ольга Литвинова ; [голов. ред. Г. Скрипник]. - Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ, 2014. - 490 с.
1010. ВА786462 Овчаренко Н. А. Професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності: теорія та методологія : монографія / Наталія Овчаренко ; Держ. вищ. навч. закл. "Криворіз. нац. ун-т", Криворіз. пед. ін-т. - Кривий Ріг : Роман Козлов [вид.], 2014. - 398, [1] с. : рис., табл.
1011. ВА786108 Поєднані Дніпром : кат. Всеукр. вист. образотвор. мистецтва / Дніпропетр. міськрада, Упр. культури та мистецтв, Дніпропетр. Будинок мистецтв, Об-ня "Художники Дніпропетровська" ; [упоряд. Л. В. Тверська]. - Дніпропетровськ : Ліра, 2014. - 66 с. : кольор. іл.
1012. ВА786382 Романенкова Ю. В. Історія пластичних мистецтв : навч. посіб. / Ю. В. Романенкова. - Київ : Кн. вид-во НАУ, 2008. - 374, [1] с. : іл., табл.
1013. ВА786142 Фабрика-Процька О. Р. Пісенна культура лемків України (XX - XXI ст.) : монографія / Ольга Фабрика-Процька ; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, Укр. центр культур. дослідж., Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2013. - 327, [16] с. : фот., ноти
1014. ВС58495 Христина Фіцалович: "У ролях моя біографія..." / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; авт.-упоряд. Віолетта Дутчак. - Івано-Франківськ : Третяк І. [вид.], 2008. - 175, XII с. : іл.
1015. ВА786266 Чирков О. С. Житомирський театр: учора й сьогодні : нариси / Олександр Чирков. - Житомир : Полісся, 2014. - 140, [45] с. : іл.
1016. СО33298 Чурсіна В. Віра Чурсіна. Акварель. Живопис : альбом / Віра Чурсіна ; [вступ. ст. : В. Ковтуна та ін.] ; Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв, Харків. орг. Нац. спілки худож. України. - Харків : Майдан, 2014. - 191 с. : кольор. іл.
1017. В354461/2 Шевченко-художник. Бібліографічний покажчик (1839-2012). Т. 2. - 2014. - 550, [1] с. : іл.


Філософські науки. Психологія
1018. РА411774 Абрамов В. В. Особливості копінг-поведінки в залежності від часової орієнтації особистості : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Абрамов Володимир Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2014. - 16 с. : рис.
1019. РА412041 Акопян Н. Э. Исследование индивидуально-типологических особенностей поведения животных в условиях "свободного выбора новизны" : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.09 / Акопян Наира Эмильевна ; Нац. акад. наук Республики Армения, Ин-т физиологии им. Л. А. Орбели. - Ереван, 2014. - 27 с. : рис.
1020. РА411752 Бондар І. М. Естетичні новації сучасної української музики як вияв світовідчуття людини кінця XX - початку XXI століть : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Бондар Ірина Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2014. - 19 с.
1021. РА412276 Голець О. В. Ціннісно-смислова сфера особистості спортсменів та її перетворення в процесі багаторічної підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Голець Олександра Вікторівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - Київ, 2014. - 20 с. : рис.
1022. РА412205 Гриценко В. А. Соціально-педагогічні умови подолання стану самотності студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Гриценко Вікторія Анатоліївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2014. - 20 с.
1023. РА411870 Гула Н. В. Саморегуляція як чинник подолання негативних психічних станів у студентському віці : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Гула Наталія Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2014. - 20 с.
1024. РА411875 Гулько О. В. Філософія проектної освіти у контексті сучасних соціокультурних викликів : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.10 / Гулько Олеся Віталіївна ; Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. - Київ, 2014. - 19 с.
1025. РА411938 Денисов І. Г. Усвідомлення підлітками особистісних можливостей як чинник профілактики асоціальної поведінки : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Денисов Ігор Геннадійович ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2014. - 20 с.
1026. РА411956 Завгородній Ю. Ю. Рецепція індійської філософії в Україні: 1840 - 1930-ті роки (історико-філософський аналіз) : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Завгородній Юрій Юрійович ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. - Київ, 2014. - 36 с.
1027. РА412021 Исираилова А. М. Обучение студентов полиэтнических групп технических ВУЗов научно-методическим основам кыргызского речевого этикета : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Исираилова Акдана Маматалиевна. - Бишкек, 2014. - 29, [3] с. : ил.
1028. РА412088 Казаков Д. О. Спеціальна психологічна підготовка як чинник підвищення успішності ігрової діяльності кваліфікованих волейболісток : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Казаков Дмитро Олександрович ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Харків, 2014. - 20 с.
1029. РА412133 Каневський В. І. Психологічні особливості парасуїцидальної поведінки особистості : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Каневський Віктор Іонович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - Київ, 2011. - 20 с. : табл.
1030. РА411911 Каніболоцька М. С. Соціально-психологічні особливості ставлення до здоров'я молоді з різним економічним статусом : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Каніболоцька Марія Сергіївна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. - Київ, 2014. - 16 с.
1031. РА412122 Лавриненко С. Л. Психологічні умови розвитку професіоналізму вчителів гімназії : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Лавриненко Світлана Леонідівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - Київ, 2013. - 20 с.
1032. РА412082 Лазоренко О. В. Психологічна підготовка прикордонних нарядів до дій в екстремальних умовах : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.09 / Лазоренко Олександр Васильович ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. - Хмельницький, 2014. - 16 с.
1033. РА411775 Литвиненко О. О. Індивідуально-психологічні особливості сприймання літературного тексту : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Литвиненко Олена Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2014. - 19 с. : табл.
1034. РА412251 Максименюк М. Ю. Вплив етнонаціональних та регіональних відносин на розвиток поліетнічного соціуму : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Максименюк Марина Юріївна ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". - Переяслав-Хмельницький, 2014. - 19 с.
1035. РА412031 Микаелян В. А. Психологическое время в норме и патологии личности : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.04 / Микаелян Владимир Акопович ; Ереван. гос. мед. ун-т им. М. Гераци. - Ереван, 2014. - 37 с.
1036. РА411973 Павлік Ю. Г. Наративні моделі конструювання особистістю усвідомленої тілесності : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Павлік Юлія Григорівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. - Київ, 2014. - 16 с.
1037. РА411869 Поздняков М. В. Синергетичний вимір етнології (філософсько-методологічний аналіз) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.09 / Поздняков Михайло Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2014. - 17 с.
1038. РА411947 Салтанов М. В. Проблема визнання у німецькій класичній та сучасній практичній філософії : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Салтанов Микола Вячеславович ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2014. - 18 с.
1039. РА412083 Синишина В. М. Особливості формування психологічної стійкості рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.09 / Синишина Вікторія Михайлівна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. - Хмельницький, 2014. - 16 с.
1040. РА411979 Хайрулін О. М. Психологічна профілактика професійного вигорання військовослужбовців Державної прикордонної служби України : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.09 / Хайрулін Олег Михайлович ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Нац. ун-т цивіл. захисту України. - Харків, 2013. - 24 с.
1041. ВА786571 Белоножко А. В. Практикум по общей психологии : учеб.-метод. пособие / А. В. Белоножко ; Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова. - Одесса : Плутон, 2014. - 121 с.
1042. ВА786212 Богданова Н. Г. Філософія : навч.-метод. посіб. для студентів ВНЗ / Н. Г. Богданова ; Укр. інж.-пед. акад., Навч.-наук. проф.-пед. ін-т. - Харків : УІПА, 2014. - 181 с.
1043. ВА786387 Бугрим В. В. Іміджологія / Іміджмейкінг : навч. посіб. / Валентин Бугрим ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2013. - 255 с. : іл., табл.
1044. СО33315 Вейнберг Р. С. Психологія спорту : [підручник] / Р. С. Вейнберг, Д. Гоулд. - Київ : Олімпійська література, 2014. - 334, [1] с. : іл.
1045. ВА786395 Гельбак А. М. Становлення підлітка в динамічно змінному суспільстві : наук.-метод. посіб. / Гельбак Анжела Миколаївна ; Н.-д. лаб. "Центр технологій і методик реалізації дослідн. підходу в освіті". - Київ : СІТІПРІНТ, 2013. - 99 с. - (Бібліотека МАН)
1046. ВА786303 Гічан І. С. Експериментальна психологія : навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. С. Гічан, О. І. Гічан ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : НАУ, 2014. - 222, [1] с. : рис., табл.
1047. ВА786230 Демчук Р. Українська ідентичність у модусі міфологем : [монографія] / Руслана Демчук ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - Київ : Стародавній Світ, 2014. - 235, [8] с. : кольор. іл.
1048. ВА786125 Екман П. Чому діти брешуть. Як батьки можуть заохотити дітей бути чесними / Пол Екман ; [пер. і наук. ред. Ю. Г. Гордієнко]. - Київ : КМ Publishing, 2015. - 205 с. : рис., табл.
1049. ВС58497 Історія Західної філософії в контексті вчень про етику обов'язку, державу і право (Античність - друга половина XIX століття) : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [Кузьменко В. В. та ін.] ; за заг. ред. В. В. Кузьменка ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Київ : Хай-Тек Прес, 2013. - 359 с.
1050. ВС58494 Історія східнослов'янської філософії: державно-правовий контекст (XVIII-XX століття) : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Кузьменко В. В. [та ін.] ; [за заг. ред. В. В. Кузьменка] ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Київ : Хай-Тек Прес, 2014. - 303 с.
1051. ВА786513 Лузан А. О. Вступ до філософії : навч. посіб. / А. О. Лузан, В. В. Дементьєва, А. В. Бородай ; Донбас. держ. машинобуд. акад. (ДДМА). - Краматорськ : ДДМА, 2014. - 291 с.
1052. АО272607 Лучезарнова Е. Д. Живая книга / Евдокия Лучезарнова. - Харьков : Фактор ; СПб. : РИТМОВЗЛЁТ, 2014. - 287, [8] с. : ил.
1053. ВА786464 Лучезарнова Е. Д. Ничего случайного не бывает : тетр. для практ. работ / [Е. Д. Лучезарнова (Марченко)] ; Ин-т ритмологии Евдокии Марченко. - Харьков : Фактор ; СПб. : РИТМОВЗЛЁТ, 2014. - 190 с. : рис. - (Ритмология для каждого)
1054. ВА786463 Лучезарнова Е. Д. Ничего случайного не бывает : теорет. часть / [Е. Д. Лучезарнова (Марченко)] ; Ин-т ритмологии Евдокии Марченко. - Харьков : Фактор ; СПб. : РИТМОВЗЛЁТ, 2014. - 283, [3] с. - (Ритмология для каждого)
1055. ВС58508 Махній М. М. Homo sapiens psichologicus: історія психологічної думки / Микола Махній. - Чернігів : Лозовий В. М. [вид.], 2014. - 311 с. - (Під знаком "ψ": науково-освітня серія)
1056. ВА786240 Нарушевич Р. А. Времена года в семейных отношениях / Руслан Нарушевич. - Каменец-Подольский : Veda Press : Медоборы-2006, 2014. - 113 с. - (Ведическая психология)
1057. ВА786483 Павленко В. М. Психологія толерантності особистості (на матеріалі дослідження студентів) : монографія / В. М. Павленко, М. М. Мельничук ; [авт. післямови проф. В. Ф. Моргун] ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, Каф. психології. - Полтава : Мирон І. А., 2014. - 243 с. : табл.
1058. ВА786132 Психологія : підручник / [Т. Б. Партико та ін.] ; за заг. ред. Т. Б. Партико ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Київ : Ін Юре, 2014. - 661 с. : рис., табл.
1059. ВА786349 Психолого-педагогічне забезпечення особистісного розвитку майбутнього фахівця з вищою освітою : зб. наук. пр. за матеріалами II Всеукр. наук.-техн. конф. (27 черв. 2014 р.) / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2014. - 199 с. : табл.
1060. ВА786450 Скребець В. О. Екологічна психологія : підруч. для студентів ВНЗ / В. О. Скребець, І. І. Шлімакова. - Київ : Слово, 2014. - 454, [1] с. : рис., табл.
1061. ВА786470 Философия : практикум / [Л. Г. Дротянко и др.] ; Нац. авиац. ун-т. - Киев : Аграр Медиа Групп, 2014. - 97 с.
1062. ВА786471 Шелег Т. В. Психологічні аспекти розвитку творчого "Я" дитини : [наук.-метод. посіб.] / Тетяна Шелег ; Центр технологій і методик реалізації дослідн. підходу в освіті. - Київ : СІТІПРІНТ, 2013. - 125 с. - (Бібліотека МАН)
Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка