Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСторінка6/8
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Культура. Наука. Освіта
650. РА412284 Базелюк О. В. Поліхудожнє виховання старших підлітків мультимедійними засобами : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Базелюк Олександр Васильович ; Ін-т проблем виховання НАПН України. - Київ, 2015. - 20 с.
651. РА411776 Баранцова І. О. Культурологічна складова фахової підготовки майбутнього вчителя гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Баранцова Ірина Олександрівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Київ, 2014. - 20 с.
652. РА412317 Бардінов А. В. Підготовка вихователя-гувернера в Україні (друга пол. XIX - поч. XX ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Бардінов Андрій Васильович ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград, 2014. - 20 с.
653. РА411860 Борзенко О. П. Організація дистанційного навчання студентської молоді в Канаді : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Борзенко Олександра Павлівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2014. - 20 с.
654. РА412310 Бородіна О. С. Підготовка майбутнього вчителя основ здоров'я до професійної діяльності в умовах інклюзивного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Бородіна Оксана Сергіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2014. - 20 с. : рис.
655. РА411766 Вертугіна В. М. Педагогічні умови підготовки дітей старшого дошкільного віку із зоровим відхиленням до навчання у школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Вертугіна Валентина Миколаївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса, 2014. - 20, [1] с.
656. РА412267 Герасименко І. В. Методика використання технологій дистанційного навчання в підготовці бакалаврів комп'ютерних наук : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 / Герасименко Інна Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. - Київ, 2014. - 21 с.
657. РА411778 Глазунова С. С. Особливості психолого-педагогічного супроводу дітей дошкільного віку з кохлеарними імплантами : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Глазунова Світлана Станіславівна ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. - Київ, 2014. - 20 с.
658. РА411891 Гуменний О. Д. Розвиток інформаційної культури керівників професійно-технічних навчальних закладів у міжкурсовий період : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Гуменний Олександр Дмитрович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. освіти. - Київ, 2014. - 20 с. : табл.
659. РА412301 Гурєєва А. М. Диференційований підхід у дозуванні фізичних навантажень у процесі фізичного виховання студенток різного рухового віку : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Гурєєва Антоніна Михайлівна ; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. - Дніпропетровськ, 2014. - 21 с. : табл.
660. РА412053 Даллакян А. Г. Формирование профессиональной компетентности учителя начальной школы в условиях образовательных реформ : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Даллакян Армине Грачиковна ; Армян. гос. пед. ун-т им. Х. Абовяна. - Ереван, 2014. - 22 с. : рис.
661. РА412304 Діденко О. Г. Формування і реалізація державної політики національно-патріотичного виховання молоді в умовах соціокультурних трансформацій в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Діденко Олег Григорович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ, 2014. - 20 с.
662. РА412204 Зварич І. М. Теоретичні і методичні засади оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США (друга половина XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Зварич Ірина Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2014. - 40 с.
663. РА411975 Камишин В. В. Теоретико-методологічні основи системно-інформаційної кваліметрії в управлінні навчально-виховним процесом : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.06 / Камишин Володимир Вікторович ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти". - Київ, 2014. - 39 с. : рис.
664. РА411857 Кирич І. В. Суспільне радіомовлення: моделі функціонування та шляхи реалізації : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Кирич Ірина Володимирівна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2014. - 16 с.
665. РА411871 Климко Н. О. Розвиток теорії та історії сурдопедагогіки у науковій спадщині Миколи Дмитровича Ярмаченка : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Климко Наталія Олексіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2014. - 16 с.
666. РА411988 Кондратюк А. Л. Формування інтеркультурних комунікативних умінь у студентів немовних спеціальностей у процесі гуманітарної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кондратюк Алла Леонтіївна ; Житомир. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. - Житомир, 2014. - 20 с.
667. РА412299 Кощеєв О. С. Побудова тренувального процесу в передзмагальному мезоциклі у висококваліфікованих тхеквондистів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Кощеєв Олександр Сергійович ; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. - Дніпропетровськ, 2014. - 20, [1] с. : рис., табл.
668. РА411896 Куртась С. А. Формування оцінювальної компетентності майбутнього викладача у процесі магістерської підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Куртась Сергій Анатолійович ; Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2014. - 20 с.
669. РА412202 Магдюк О. В. Професійна підготовка шкільних консультантів в університетах США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Магдюк Ольга Вікторівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Київ, 2014. - 20 с.
670. РА412303 Матвійчук М. М. Формування медіаграмотності майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Матвійчук Марина Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2014. - 21 с.
671. РА411893 Мозолюк-Коновалова О. М. Педагогічні умови формування основ образотворчої діяльності у дошкільників із синдромом Дауна : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Мозолюк-Коновалова Олена Миколаївна ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. - Київ, 2014. - 20 с.
672. РА412221 Нечипоренко К. П. Розвиток інтелектуально-творчих умінь учнів у початкових школах України другої половини XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Нечипоренко Катерина Петрівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2015. - 20 с.
673. РА411747 Орлова Н. В. Становлення і формування української журналістикознавчої думки кінця XIX - початку XXI ст. (за матеріалами термінології журналістикознавства) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Орлова Наталя Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. - Київ, 2014. - 16 с.
674. РА412066 Петренко Л. М. Теорія і методика розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Петренко Лариса Михайлівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. освіти. - Київ, 2014. - 36 с. : рис.
675. РА412281 Римар Ю. М. Інформаційне забезпечення управління навчальним процесом у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Римар Юрій Миколайович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2014. - 25 с. : рис.
676. РА412229 Сергеєва О. С. Пріоритетні тенденції розвитку освіти дорослих в освітній політиці Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Сергеєва Ольга Степанівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2014. - 19 с.
677. РА411958 Сивик О. А. Розвиток естетичного виховання студентської молоді в системі педагогічної освіти України (друга половина XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Сивик Оксана Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2014. - 20 с.
678. РА412184 Собко І. М. Інноваційні технології в тренувальному процесі кваліфікованих баскетболісток з вадами слуху : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Собко Ірина Миколаївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - Київ, 2014. - 22 с. : рис.
679. РА411856 Стєкольщикова В. А. Образні засоби підвищення ефективності сучасного медіатексту : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Стєкольщикова Валентина Андріївна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2014. - 19 с.
680. РА412094 Топорков О. М. Спеціальна передпохідна підготовка туристів-лижників 30-40 років для зниження травматизму під час походів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Топорков Олександр Миколайович ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Харків, 2014. - 20 с. : рис., табл.
681. РА411887 Третяк О. М. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкових класів в умовах кредитно-модульної системи вищого навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Третяк Оксана Миколаївна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. - Житомир, 2014. - 20 с.
682. РА412224 Халімон Н. М. Педагогічна і науково-методична діяльність Л. П. Деполович (1869-1943 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Халімон Наталія Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2014. - 22 с.
683. РА412297 Чеботарьова А. І. Когнітивно-стильові особливості розуміння студентами навчального тексту : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Чеботарьова Аліна Іванівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса, 2014. - 20 с.
684. РА412289 Швецова І. В. Виховання поваги до дорослих у дітей молодшого шкільного віку в позакласній роботі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Швецова Ірина Вікторівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань, 2014. - 16 с.
685. РА412288 Шевчук І. В. Формування культури дозвіллєвої діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Шевчук Ірина Василівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань, 2014. - 19 с.
686. РА411826 Байрамова С. С. кызы Педагогическая деятельность и педагогические взгляды Гаджи Керима : автореф. дис. ... д-ра философии по педагогике : 5804.01 / Байрамова Сабира Сабир кызы ; Азерб. гос. пед. ун-т. - Баку, 2014. - 26 с.
687. РА411994 Гарибова А. Г. гызы Организация работы по музыкальному воспитанию детей в дошкольных учреждениях : автореф. дис. ... д-ра философии по педагогике : 5801.01 / Арифа Гаджибаба гызы Гарибова ; Бакин. музык. акад. им. У. Гаджибейли. - Баку, 2014. - 26 с. : ил.
688. РА411830 Джафарова П. А. кызы Развитие дошкольной педагогики в Азербайджане (Во второй половине XX века - в начале XXI века) : автореф. дис. ... д-ра философии по педагогике : 5804.01 / Первин Айдын кызы Джафарова ; Азерб. гос. пед. ун-т. - Баку, 2014. - 28 с.
689. РА411831 Магишев С. Э. оглу Просветительское значение культурного туризма и факторы его развития : автореф. дис. ... д-ра философии по искусствоведению : 6219.01 / Сиявуш Эльман оглу Магишев ; Азерб. гос. ун-т культуры и искусств. - Баку, 2014. - 26 с.
690. РА411839 Мамедли Л. А. кызы Пути развития познавательной активности студентов : автореф. дис. ... д-ра философии по педагогике : 5804.01 / Лале Акиф кызы Мамедли ; Азерб. гос. пед. ун-т. - Баку, 2014. - 26 с. : ил.
691. РА411824 Мамедов Ш. М. оглу Психолого-педагогические основы подготовки учителя начальных классов к воспитательной деятельности : автореф. дис. ... д-ра философии по педагогике : 5804.01 / Шахкерем Мирзамамед оглу Мамедов ; Азерб. гос. пед. ун-т. - Баку, 2014. - 23 с.
692. РА411821 Оруджева Д. А. кызы Система работы по формированию трудовых умений у детей дошкольной подготовительной группы : автореф. дис. ... д-ра философии по педагогике : 5804.01 / Джейран Абдулазим кызы Оруджева ; Азерб. гос. пед. ун-т. - Баку, 2014. - 23 с. : ил.
693. РА411998 Рамазанова Х. С. кызы Принцип сознательности и активности как средство повышения эффективности обучения в начальных классах : автореф. дис. ... д-ра философии по педагогике : 5804.01 / Хазангюль Сулейман кызы Рамазанова ; Азерб. гос. пед. ун-т. - Баку, 2014. - 26 с. : ил.
694. РА412009 Чахоян Н. С. Проблема профессиональной ориентации старшеклассников в современной школе : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Чахоян Нара Стафиковна. - Ереван, 2014. - 24 с. : ил.
695. РА412030 Чукасзян С. Л. Миниатюры рукописи №9422 Матенадарана имени М. Маштоца в контексте искусства Средиземноморья : автореф. дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.03 / Чукасзян Сатеник Левоновна ; Нац. акад. наук Республики Армения, Ин-т искусств. - Ереван, 2014. - 24 с.
696. ВА786083 55 років: боротьба, правда, гідність і - перемога! До історії часопису "Українські вісті" / [упоряд. Сергій Козак]. - Київ : Літературна Україна, 2014. - 303 с.
697. ВА786323 Київська міжнародна книжкова виставка-ярмарок(8 ; 2012 ; Київ).VIII Київська міжнародна книжкова виставка-ярмарок, 17-20 травня 2012 року / Держ. ком. телебачення і радіомовлення України. - Київ : Український Дім, 2012. - 90 с.
698. В355437/1 Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення в умовах соціально-економічної нестабільності. Ч. 1/ [уклад.: Л. М. Капченко та ін.]. - 2014. - 218 с. : рис., табл.
699. В355437/2 Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення в умовах соціально-економічної нестабільності. Ч. 2/ [уклад.: Л. М. Капченко та ін.]. - 2014. - 242 с. : рис., табл.
700. ВА786245 Бикова І. А. Успішні сходинки. Тематичне оцінювання, 3 клас. : [зошит] : Я у світі. Математика. Українська мова. Природознавство. Літературне читання / І. А. Бикова. - Харків : ПЕТ, 2015. - 143 с. : рис. - (За новою програмою)
701. ВА786563 Бібліографічний покажчик праць науковців Львівського науково-практичного центру Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (1994-2014 рр.) / Нац. акад. пед. наук України, Львів. наук.-практ. центр Ін-ту проф.-техн. освіти ; [уклад.: Литвин А. В., Сліпчишин Л. В., Дубницька О. М.]. - Львів : [б. в.], 2014. - 210 с.
702. ВА786446 Богуш А. Розвиток образного мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами поетичного гумору : навч. посіб. для студентів ВНЗ / А. Богуш, І. Попова. - Київ : Слово, 2014. - 194 с. : рис.
703. /Р127106 Буйницька О.П. Портативний електронний комплекс навчальної дисципліни : навч.-метод. посіб. / О. П. Буйницька, М. О. Камінський. - [Кам'янець-Подільський] : [б. в.], [2013]. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)
704. ВА786378 Булгакова Н. Б. Методика викладання у вищій школі : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Н. Б. Булгакова, В. О. Рахманов ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : НАУ, 2012. - 203 с. : рис., табл.
705. ВА786473 Буліга С. М. Організація урочної та позаурочної навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів в умовах впровадження компетентнісно орієнтованої освіти : метод. посіб. / Світлана Буліга ; Н.-д. лаб. "Центр технологій і методик реалізації дослідн. підходу в освіті". - Київ : СІТІПРІНТ, 2013. - 87 с. : кольор. іл., табл. - (Бібліотека МАН)
706. ВА786127 Вакулишина О. Українські кросворди, ребуси та географічні загадки : зб. інтелект. завдань / Ольга Вакулишина. - Київ : Світ Успіху, 2014. - 206 с. : рис.
707. ВА786206 Ватаманюк Г. П. Формування комунікативних умінь старших дошкільників у процесі музично-ігрової діяльності: практичний аспект : навч. посіб. / Г. Ватаманюк. - Кам'янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2014. - 156 с. : іл.
708. ВА786480 Вогонь його серця : спогади про Анатолія Москаленка / Нац. спілка журналістів України ; [авт.-упоряд. Ю. В. Бондар]. - Київ : Експрес-об'ява, 2014. - 389, [35] с. : фот. - (Золоті імена української журналістики ; вип. 4)
709. ВА786461 Гагаріна Н. П. Моніторинг якості підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (діагностичний аспект) : навч.-метод. посіб. / Наталія Гагаріна ; Центр технологій і методик реалізації дослідн. підходу в освіті. - Київ : СІТІПРІНТ, 2013. - 69 с. : рис., табл. - (Бібліотека МАН)
710. ВА786077 Гаркуша Н. М. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / Н. М. Гаркуша, Т. В. Польова ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків : ХДУХТ, 2013. - 161 с. : рис., табл.
711. ВС58451 Головань Т. Ю. Щоденник завуча / [Т. Ю. Головань]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2012. - 79 с.
712. ВА786482 Гриньова М. В. Управління навчально-виховним процесом : навч. посіб. / Гриньова М. В., Малаканова Л. В., Сорокіна Г. Ю. ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : Мирон І. А., 2014. - 306 с. : рис., табл.
713. Р127071 Данилова О. О. Пальчикові заняття. Вивчаємо фігури : [для дітей до 3 років] / Олена Данилова. - Київ : Перо, 2014. - [16] с. : кольор. іл. - (Зростай-ко!) (Найкраща методика раннього розвитку!)
714. Р127072 Данилова О. О. Пальчикові заняття. Кольори та форми : [для дітей до 3 років] / Олена Данилова. - Київ : Перо, 2014. - [16] с. : кольор. іл. - (Зростай-ко!) (Найкраща методика раннього розвитку!)
715. Р127069 Данилова О. О. Пальчикові заняття. Один, два, три... багато! : [для дітей до 3 років] / Олена Данилова. - Київ : Перо, 2014. - [16] с. : кольор. іл. - (Зростай-ко!) (Найкраща методика раннього розвитку!)
716. Р127068 Данилова О. О. Пальчикові заняття. Такі різні тварини : [для дітей до 3 років] / Олена Данилова. - Київ : Перо, 2014. - [16] с. : кольор. іл. - (Зростай-ко!) (Найкраща методика раннього розвитку!)
717. Р127070 Данилова О. О. Пальчикові заняття. Я вчуся рахувати : [для дітей до 3 років] / Олена Данилова. - Київ : Перо, 2014. - [16] с. : кольор. іл. - (Зростай-ко!) (Найкраща методика раннього розвитку!)
718. ВА786447 Дерев'яна Л. Й. Креативність у соціальній сфері діяльності : для студентів вищ. пед. закл. / Дерев'яна Л. Й. ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, Ін-т педагогіки і психології, Каф. соц. педагогіки. - Тернопіль : ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2010. - 100 с. : табл.
719. ВА786559 Десятник Г. О. Робота над екранним твором. Методологія : навч. посіб. / Г. О. Десятник ; Київ. міжнар. ун-т, Ін-т телебачення, кіно і театру. - Київ : КиМУ, 2014. - 389 с.
720. ВА786403 Довга Т. Я. Загальнонавчальні уміння і навички: теорія та практика формування в учнів початкової школи : метод. посіб. / Тетяна Довга, Олена Нікітіна ; Н.-д. лаб. "Центр технологій і методик реалізації дослідн. підходу в освіті". - Київ : СІТІПРІНТ, 2013. - 95 с. : кольор. іл., табл. - (Бібліотека МАН)
721. ВА786474 Довга Т. Я. Імідж сучасного вчителя : навч.-метод. посіб. / Тетяна Довга ; Центр технологій і методик реалізації дослідн. підходу в освіті. - Київ : СІТІПРІНТ, 2013. - 119 с. - (Бібліотека МАН)
722. ВА786339 Досяк І. М. Навкруги все має душу... Виховні заходи, 1-4 класи : [посіб. для вчителя] / І. М. Досяк. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2014. - 345, [6] с. - (Бібліотека вчителя)
723. /4 Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах України. Т. 4: Метричні книги у фондах державних архівів Донецької, Івано-Франківської, Луганської, Одеської та Полтавської областей / [упоряд.: В. Бондарчук, Г. Волкотруб, С. Зворський ; авт. ст.: Л. Гриневич та ін.]. - 2012. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) (80 хвилин)
724. /5 Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах України. Т. 5, кн. 1, 2: Метричні книги у фондах Державного архіву Харківської області : у 2 кн. / [упоряд.: В. Бондарчук, Г. Волкотруб, С. Зворський ; авт. ст.: О. Голуб та ін.]. - 2012. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) (80 хвилин)
725. /6 Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах України. Т. 6: Метричні книги у фондах Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів Запорізької та Херсонської областей / [упоряд.: В. Бондарчук, Г. Волкотруб, С. Зворський ; авт. ст.: Л. Кравцова та ін.]. - 2012. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) (80 хвилин)
726. ВС58448 Ибрагимов М. М. Философия спорта как новый антропологический проект : монография / М. М. Ибрагимов. - Киев : Олимпийская литература, 2014. - 294, [1] с.
727. ВС58453 Індекс інклюзії: професійно-технічний навчальний заклад : навч.-метод. посіб. / Всеукр. фонд "Крок за кроком", Міжнар. фонд "Відродження ; [упоряд.: Пащенко О. В. та ін.]. - Київ : Плеяди, 2011. - 90 с. : рис.
728. ВС58483 Камишин В. В. Теоретико-методологічні основи системно-інформаційної кваліметрії в управлінні навчально-виховним процесом : монографія / Камишин Володимир Вікторович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдаров. дитини. - Київ : Ін-т обдаров. дитини, 2014. - 241 с. : рис., табл.
729. ВА786398 Коваленко А. С. Формування навчально-дослідницьких умінь у дітей дошкільного віку : [метод. посіб.] / Алла Коваленко, Ольга Полудненко, Наталія Приймак ; Н.-д. лаб. "Центр технологій і методик реалізації дослідн. підходу в освіті". - Київ : СІТІПРІНТ, 2013. - 169 с. : табл. - (Бібліотека МАН)
730. ВА786407 Козова Т. Навчально-дослідницька діяльність учнів як ефективний засіб реалізації сучасного викладання гуманітарних дисциплін : навч.-метод. посіб. / Таміла Козова, Інна Свічкарьова, Наталія Толмач ; Н.-д. лаб. "Центр технологій і методик реалізації дослідн. підходу в освіті". - Київ : СІТІПРІНТ, 2013. - 179 с. : рис., табл. - (Бібліотека МАН)
731. ВА786468 Коновальчук В. І. Практика творчого розвитку молодших школярів : [наук.-метод. посіб.] / Валентина Коновальчук, Людмила Бойченко ; Н.-д. лаб. "Центр технологій і методик реалізації дослідн. підходу в освіті". - Київ : СІТІПРІНТ, 2013. - 263 с. : кольор. іл. - (Бібліотека МАН)
732. ВА786408 Коновальчук М. В. Педагогічна творчість учителя в роботі з обдарованими молодшими школярами : навч.-метод. посіб. для вчителів поч. кл. / Марина Коновальчук ; Н.-д. лаб. "Центр технологій і методик реалізації дослідн. підходу в освіті". - Київ : СІТІПРІНТ, 2013. - 89 с. : кольор. іл., табл. - (Бібліотека МАН)
733. ВА786152 Кузьменко В. В. Життя, віддане праці. Пам'яті академіка Д. О. Тхоржевського (1930-2002 рр.) / Кузьменко В. В., Слюсаренко Н. В., Тхоржевська Т. Д. - Херсон : КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2014. - 50, [1] с. : фот.
734. ВА786195 Лауреати премії імені Тараса Шевченка Київського університету : [довідник] / Київ. нац. ун-т ім Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; наук. ред. С. Кагамлик]. - Київ : Київський університет, 2014. - 365, [1] с. : фот.
735. СО33291 Майбутнє Запорізького краю - талановиті діти / [голов. ред. та упоряд. Вікторія Шеремета]. - Макарів : Перлина, 2014. - 128 с. : кольор. іл.
736. СО33303 Майбутнє Миколаївщини - талановиті діти / [голов. ред. та упоряд. В. Шеремета]. - Макарів : Перлина, 2014. - 128 с. : кольор. іл.
737. СО33301 Майбутнє Одещини - талановиті діти / [голов. ред. та упоряд. В. Шеремета]. - Макарів : Перлина, 2014. - 223 с. : фот. кольор.
738. ВА786428 Маркова Т. Б. Библиотека в истории культуры / Т. Б. Маркова. - СПб. : Наука, 2008. - 325, [26] с. : ил.
739. С11449/1 "Проблеми та перспективи розвитку науки", міжнародна науково-практична конференція (14 ; 2014 ; Чернівці) Матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку науки", Чернівці, 25-26 жовтня 2014 року. Т. 1. - 2014. - 31 с. : рис., табл.
740. С11449/2 "Проблеми та перспективи розвитку науки", міжнародна науково-практична конференція (14 ; 2014 ; Чернівці) Матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку науки", Чернівці, 25-26 жовтня 2014 року. Т. 2. - 2014. - 28 с.
741. С11449/3 "Проблеми та перспективи розвитку науки", міжнародна науково-практична конференція (14 ; 2014 ; Чернівці) Матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку науки", Чернівці, 25-26 жовтня 2014 року. Т. 3. - 2014. - 31 с. : рис., табл.
742. ВА786071 Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Ілюстрування" для студентів напряму підготовки 6.051501 "Видавничо-поліграфічна справа" всіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. Т. Ю. Андрющенко]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 159 с. : іл.
743. ВА786554 з дод. Мірошниченко Ю. Р. Новгород-Cіверська гімназія - alma mater Сіверського краю /1808-1918/ / Ю. Р. Мірошниченко, А. М. Федірко. - Київ : Фенікс, 2014. - 303, VIII с. : іл.
744. ВА786456 Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців. Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення навчального процесу : тези XI Всеукр. наук.-метод. конф., 26 верес. 2014 р. / Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі ; [редкол.: О. І. Черевко (відп. ред.) та ін.]. - Харків : ХДУХТ, 2014. - 477 с. : рис., табл.
745. ВА786242 з дод. 1-27 Навчання українського мовлення у групах дітей старшого дошкільного віку : [посібник] / В. А. Трунова [та ін.]. - Київ : Генеза, 2014. - 183, [1] с. + 27 арк. іл. - (Настільна книжка вихователя) (Освітня лінія. Мовлення дитини)
746. В355457/1 Наука в інформаційному просторі. Т. 1: Гуманітарні науки. - 2014. - 99 с.
747. В355457/2 Наука в інформаційному просторі. Т. 2: Актуальні питання сьогодення. - 2014. - 74 с. : рис., табл.
748. В355457/3 Наука в інформаційному просторі. Т. 3: Актуальні питання гуманітарних та суспільних наук. - 2014. - 70 с. : рис., табл.
749. ВА786542 Наука: теорія та практика : зб. тез доп. III Всеукр. наук.-практ. заоч. конф., 16-18 жовт. 2014 р. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки та права, Каф. менеджменту та екон. безпеки, Всеукр. спілка вчених-економістів ; [за заг. ред. проф. Мігус І. П.]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. - 290 с.
750. ВС58457 Наумчук Т. В. Веселковий дошколярик. Малюємо, міркуємо, розвиваємося. Розвивальні ігри та вправи для дітей шостого року життя : [робоч. зошит] / Т. В. Наумчук, Т. В. Завязун. - Київ : Грамота, 2014. - 71 с. : іл. - (Дошкільна освіта)
751. ВА786472 Ніколенко Н. І. Розвиток мотиваційної сфери школярів у процесі організації навчально-дослідницької діяльності : [метод. посіб.] / Наталія Ніколенко ; Центр технологій і методик реалізації дослідн. підходу в освіті. - Київ : СІТІПРІНТ, 2013. - 74 с. : табл., схеми. - (Бібліотека МАН)
752. ВА786502 Онопрієнко О. В. Проектна діяльність у початковій школі : метод. посіб. / Онопрієнко О. В. ; Центр технологій і методик реалізації дослідн. підходу в освіті. - Київ : СІТІПРІНТ, 2013. - 82 с. : рис., табл.
753. ВА786404 Організація навчально-дослідницької діяльності учнів на уроках з предметів природничо-математичного циклу : навч.-метод. посіб. / Павло Ласкурик [та ін.] ; Н.-д. лаб. "Центр технологій і методик реалізації дослідн. підходу в освіті". - Київ : СІТІПРІНТ, 2013. - 239 с. : рис., табл. - (Бібліотека МАН)
754. ВА786078 Основи наукових досліджень і технічної творчості : навч. посіб. / [Лисюк Г. М. та ін.] ; за ред. проф. Г. М. Лисюк ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків : ХДУХТ, 2014. - 201 с. : рис., табл.
755. Р127104 з дод. CDR1740 Петришин Л. Й. Програма та методичне забезпечення курсу "Педагогіка обдарованості" для студентів спеціальності "Соціальна педагогіка" / Л. Й. Петришин ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, Каф. соц. педагогіки. - Тернопіль : Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, 2013. - 19 с. + 1 CD-ROM
756. Р127103 з дод. CDR1739 Петришин Л. Й. Програма та методичне забезпечення спецкурсу "Креативна педагогіка" для студентів спеціальності "Соціальна педагогіка" / Л. Й. Петришин ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, Каф. соц. педагогіки. - Тернопіль : Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, 2013. - 23 с. + 1 CD-ROM
757. Р127105 з дод. CDR1741 Петришин Л. Й. Програма та методичне забезпечення спецкурсу "Креативність у соціально-педагогічній сфері" для студентів спеціальності "Соціальна педагогіка" / Л. Й. Петришин ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, Каф. соц. педагогіки. - Тернопіль : Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, 2013. - 23 с. + 1 CD-ROM
758. ВА786079 Петришин Л. Й. Техніки формування креативної особистості : для студентів вищ. пед. закл. / Петришин Л. Й. ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, Ін-т педагогіки і психології, Каф. соц. педагогіки. - Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. - 168 с. : рис., табл.
759. ВА786504 Петровська Н. В. Історія Української академічної гімназії у Львові : навч. посіб. для учнів 5-го (1-го гімназ.) кл. / Н. В. Петровська ; Львів. акад. гімназія при Нац. ун-ті "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 103 с. : фот.
760. ВА786432 Поляков А. М. Субъект и символ : [монография] / А. М. Поляков ; Белорус. гос. ун-т. - Минск : БГУ, 2014. - 252, [3] с. : рис., табл.
761. В353212/3 Програми з позашкільної освіти. Дослідницько-експериментальний напрям. Вип. 3: Основи науково-дослідницької діяльності / [О. О. Артем'єва, Г. А. Литвинчова, С. О. Лихота ; заг. ред.: О. В. Лісовий, С. О. Лихота] ; Нац. центр "Мала акад. наук України". - Київ : СІТІПРІНТ, 2013. - 42 с. : табл. - (Бібліотека МАН)
762. СО33302 Професори Київського університету : біогр. довід. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С. Ю. Алтухова та ін.]. - Київ : Київський університет, 2014. - 591 с. : фот.
763. ВС58505 Рашкевич Ю. М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти : [нац. рамка кваліфікацій. Результати навчання. Компетентності. ЄКТС] : монографія / Ю. М. Рашкевич ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 166 с. : табл.
764. С11423/1 Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу "ІТМ*плюс - 2014". Ч. 1. - 2014. - 103 с. : рис., табл.
765. ВА786405 Святохо О. А. Дослідницька діяльність як засіб реалізації особистісного потенціалу старших підлітків : навч.-метод. посіб. для педагогів / Святохо О. А. ; Н.-д. лаб. "Центр технологій і методик реалізації дослідн. підходу в освіті". - Київ : СІТІПРІНТ, 2013. - 94 с. : рис., табл. - (Бібліотека МАН)
766. ВА786396 Святохо О. А. Основи організації дослідницької діяльності учнів : навч. програма та інтерактив. модул. навч. курс / Святохо О. А. ; Н.-д. лаб. "Центр технологій і методик реалізації дослідн. підходу в освіті". - Київ : СІТІПРІНТ, 2013. - 98 с. : табл. - (Бібліотека МАН)
767. ВС58441 Соломонко В. В. Футбол : підруч. для студентів ВНЗ / В. В. Соломонко, Г. А. Лісенчук, О. В. Соломонко. - Київ : Олімпийська література, 2014. - 303 с. : рис., табл.
768. ВА786400 Тарапака Н. В. Інклюзія в дошкіллі: розвиток дітей із психофізичними вадами в умовах реалізації Базового компонента дошкільної освіти : навч.-метод. посіб. / Наталія Тарапака, Людмила Кашуба ; Н.-д. лаб. "Центр технологій і методик реалізації дослідн. підходу в освіті". - Київ : СІТІПРІНТ, 2013. - 139 с. : табл. - (Бібліотека МАН)
769. СО33314 Туризм і краєзнавство : зб. наук. пр. / ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [голов. ред. В. П. Коцур]. - Переяслав-Хмельницький : СКД, 2012. - 487 с. : рис., табл.
770. ВА786197 Університет Святого Володимира: студентське життя, 1834-1917 : [зб. док.] / [упоряд. В. А. Короткого] ; за ред. Л. В. Губерського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. М. Максимовича, Центр держ. іст. архів України у м. Києві, Держ. архів м. Києва. - Київ : Київський університет, 2014. - 415, [64] с. : фот. - (Університетська минувшина)
771. ВА786507 Цимбалару А. Д. Педагогічне проектування освітнього простору в школі І ступеня: програма дослідження : метод. посіб. / А. Д. Цимбалару ; Центр технологій і методик реалізації дослідн. підходу в освіті. - Київ : СІТІПРІНТ, 2013. - 59 с. : табл. - (Бібліотека МАН)
772. ВА786162 Чайка В. М. Інтелектуальна культура вчителя як фактор інновацій у педагогічній діяльності : монографія / Володимир Чайка, Наталія Петрова ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, Ін-т педагогіки і психології. - Тернопіль : ТНПУ, 2014. - 307 с. : рис., табл.
773. ВА786365 Шевченко Л. І. Медіалінгвістика : слов. термінів і понять : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Л. І. Шевченко, Д. В. Дергач, Д. Ю. Сизонов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. - Київ : Київський університет, 2014. - 325 с.
774. ВА786074 Школа друзів планети. Уроки для сталого розвитку : метод. посіб. для вчителя з курсу за вибором для 1-2-го кл. / О. І. Пометун [та ін.]. - Дніпропетровськ : Ліра, 2014. - 139 с. : табл. - (На допомогу вчителю сталого розвитку)
775. ІВ219719 Dialogul civilizaţiilor : etică, educaţie, libertate şi responsabilitate într-o lume în schimbare : conf. štiinţifică intern. / [col. de red. Victor Moraru [et al.] ; coord.: M. Feridun Tüfekci]. - Chişinău : [s. n.], 2013. - 252 p.
776. ІВ219693 National academy of sciences of Ukraine(Kyiv). National Academy of sciences of Ukraine : inform. profiles / Nat. acad. of sciences of Ukraine (Kyiv) ; lang. ed. and transl. by I. Rakhmanova. - Kyiv : MART, 2008. - 208 p. : phot.


Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка