Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСторінка5/8
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Політика. Політичні науки
519. РА411941 Бойчук І. В. Засоби масової інформації як інститут громадянського суспільства в Україні (на прикладі західних областей) : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Бойчук Ігор Васильович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ, 2014. - 20 с.
520. РА411917 Гербут Н. А. Ґендерне представництво в парламентах: українські реалії та зарубіжний досвід : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Гербут Надія Анатоліївна ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ, 2014. - 18 с.
521. РА412239 Нелін М. В. Зовнішня політика урядів С. Берлусконі 2001-2011 рр. : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Нелін Максим Володимирович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2014. - 26 с.
522. РА411948 Поппер О. В. Тероризм як форма політичної боротьби : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Поппер Ольга Вікторівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ, 2014. - 20 с.
523. РА411961 Утаві А. А. Вплив глобалізації на суспільно-політичні процеси в умовах революційних перетворень "арабської весни" : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Утаві Алі Абдулкарім ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ, 2014. - 20 с.
524. РА412010 Жамгарян Г. А. Внутрипартийная жизнь коммунистической партии Армении в контексте повседневности (1920 - 1930-ые годы) : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Жамгарян Гагик Агасевич. - Ереван, 2014. - 26 с.
525. РА412006 Казарян Э. А. Применение интернет-инструментов политическими партиями РА : автореф. дис. ... канд. полит. наук : 23.00.02 / Казарян Эрик Арменович. - Ереван, 2014. - 26 с.
526. РА412001 Ниязов Х. Г. оглы Государственная информационная политика в условиях модернизации политической системы Азербайджана (в контексте СМИ) : автореф. дис. ... д-ра философии по полит. наукам : 5904.01 / Халид Гудрат оглы Ниязов ; Нац. акад. наук Азербайджана, НИИ по правам человека. - Баку, 2014. - 27 с.
527. РА412007 Сармазде Д. К. Проблема ислама и демократии в Исламской Республике Иран : автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.04 / Джафар Кабири Сармазде. - Ереван, 2014. - 25 с.
528. ВА786202 Актуальні проблеми зовнішньої політики України : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, 21 листоп. 2014 р., м. Чернівці / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Упр. молоді та спорту Чернів. облдержадмін., Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; [редкол.: Лупул Т. Я. та ін.]. - Чернівці : [б. в.], 2014. - 199 с.
529. ВА786207 Богданова Н. Г. Політологія : навч.-метод. посіб. для студентів ВНЗ / Н. Г. Богданова ; Укр. інж.-пед. акад., Навч.-наук. проф.-пед. ін-т. - Харків : УІПА, 2014. - 162 с.
530. В345423/Т. 1 Донцов, Дмитро Твори. Т. 1: Геополітичні та ідеологічні праці / упоряд., передмова, комент. О. Баган. - Л. : [б.в.], 2001. - 488 с.
531. ВА786381 Матвієнко В. М. Україна в міжнародних організаціях. Історія та сучасність : навч. посіб. / В. М. Матвієнко, А. П. Сапсай ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2014. - 287 с.
532. ВА786341 Подмазко Е. А. Политологические теории: исследование и обоснование : учеб. пособие / Е. А. Подмазко. - Одесса : ОНУ, 2014. - 151 с. : табл.
533. ВА786380 Тупчієнко Л. С. Політологія : підруч. для студентів ВНЗ / Леонід Тупчієнко ; Нац. авіц. ун-т. - Київ : НАУ - друк, 2010. - 265 с. : табл. - (Сучасний університетський підручник)
534. ВА786433 Ходжаян К. Г. Проблема вступления Турции в Европейский Союз: позиция Франции : [монография] / К. Г. Ходжаян. - Ереван : Гитутюн, 2014. - 182, [1] с.
535. ВС58491 "Ціннісний вимір політичної діяльності: західно-східний вектор сучасної української політики", міжнародна науково-практична конференція(1(5) ; 2014 ; Херсон).Ціннісний вимір політичної діяльності: західно-східний вектор сучасної української політики. I (V) Міжнародна науково-практична конференція, 26-27 червня 2014 року : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Херсон. нац. техн. ун-т ; [редкол.: Ю. М. Бардачов (голова) та ін.]. - Херсон : Вишемирський В. С. [вид.], 2014. - 159 с. : рис.
536. ВА786345 Чобіт Д. В. Фашизм Януковича і Путіна / Дмитро Чобіт. - Броди : Просвіта, 2014. - 80 с.
537. ІА24510 Kyiv versus Moscow : political guidelines / The Organization of Ukrainian Nationalists. - Munich : Ukrainian Information Service, 1970. - 90 p.


Держава і право. Юридичні науки
538. РА412272 Андрійцьо В. Д. Теоретичні засади доказування в цивільному судочинстві України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Андрійцьо Василь Дмитрович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ, 2014. - 32 с.
539. РА411909 Балабан С. М. Ефективність адміністративно-правового регулювання: наукові та організаційно-правові засади оцінки і забезпечення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Балабан Сергій Миронович ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. - Київ, 2014. - 20 с.
540. РА412270 Банах С. В. Функції омбудсманів у сучасному світі: порівняльно-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Банах Сергій Володимирович ; Маріуп. держ. ун-т. - Маріуполь, 2014. - 20 с.
541. РА412064 Баранова А. В. Державна політика у сфері виховання молоді : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Баранова Алла Віталіївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. - Харків, 2014. - 20 с. : рис.
542. РА411883 Бащук С. Г. Правова активність: поняття, структура та види : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Бащук Світлана Геннадіївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2014. - 20 с.
543. РА412268 Безрук Т. В. Реформа органів управління, судової та податкової системи Гетьманщини 1722-1727 рр. : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Безрук Тетяна Василівна ; Маріуп. держ. ун-т. - Маріуполь, 2014. - 16 с.
544. РА412285 Блага А. Б. Насильство в сім'ї: кримінологічний вимір, детермінація, запобігання : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Блага Алла Борисівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2014. - 36 с.
545. РА412081 Бойко В. Б. Правові засади судового захисту трудових прав працівників : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Бойко Віталій Борисович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2014. - 20 с.
546. РА412232 Бондарчук В. В. Кримінально-правова характеристика діяння, вчиненого в умовах виправданого професійного ризику : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бондарчук Віта Вікторівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ, 2014. - 20 с.
547. РА412076 Вейдер Т. М. Державне регулювання інноваційного розвитку економіки України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Вейдер Тетяна Миколаївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. - Харків, 2014. - 20 с.
548. РА412280 Вишковська В. І. Правозахисна функція держави: сутність та механізм здійснення в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Вишковська Валентина Іванівна ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2014. - 20 с.
549. РА412269 Вишневський С. Ф. Функції органів самоорганізації населення як суб'єктів місцевого самоврядування в Україні: проблеми теорії та практики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Вишневський Святослав Федорович ; Маріуп. держ. ун-т. - Маріуполь, 2014. - 20 с.
550. РА412215 Гаврилюк І. А. Злочин в некласичному праворозумінні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Гаврилюк Ірина Анатоліївна ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2014. - 18 с.
551. РА412084 Гецко М. М. Інститут конституційної скарги як засіб захисту прав і свобод: порівняльно-правовий аналіз : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Гецко Михайло Михайлович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. - Ужгород, 2014. - 15 с.
552. РА412231 Головчак М. М. Давність у кримінальному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Головчак Мар'ян Михайлович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ, 2014. - 20 с.
553. РА412244 Євенко Д. В. Конституційно-правове забезпечення оборонної функції України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Євенко Дмитро Володимирович ; Маріуп. держ. ун-т. - Маріуполь, 2014. - 20 с.
554. РА412274 Загорняк Н. Б. Фонд фінансування будівництва як об'єкт цивільних прав : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Загорняк Наталія Борисівна ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2014. - 20 с.
555. РА412210 Заєць Ю. Ю. Дозвільна діяльність органів внутрішніх справ радянської України: історико-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Заєць Юлія Юріївна ; Міжнар. гуманітар. ун-т. - Одеса, 2014. - 20 с.
556. РА412282 Зелена І. В. Юридична відповідальність у приватному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Зелена Ірина Володимирівна ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2014. - 20 с.
557. РА411985 Каплій О. В. Конституційно-правові засади організації та діяльності засобів масової інформації в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Каплій Олена Володимирівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2014. - 23 с.
558. РА412216 Карабань Я. А. Грошові зобов'язання за цивільним правом України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Карабань Яна Анатоліївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ, 2014. - 19 с.
559. РА411959 Ковалевська Є. С. Кримінально-правова охорона військового майна за статтями 411 та 412 Кримінального кодексу України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ковалевська Євгенія Сергіївна ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2014. - 20 с.
560. РА412294 Коваленко І. А. Цивільно-правова відповідальність осіб з вадами волі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Коваленко Інна Анатоліївна ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2014. - 19 с.
561. РА412249 Кушнір І. П. Нормативно-правове забезпечення взаємодії у сфері охорони державного кордону України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Кушнір Ірина Павлівна ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2014. - 19 с.
562. РА412077 Лєрмонтова Ю. О. Державне управління лікарським забезпеченням в умовах надзвичайних ситуацій : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Лєрмонтова Юлія Олександрівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. - Харків, 2014. - 20 с. : рис.
563. РА412111 Лузанова Г. О. Юридико-психологічні засади призначення та проведення судово-психологічних експертиз у кримінальному провадженні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 19.00.06 / Лузанова Ганна Олександрівна ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2015. - 16 с.
564. РА412087 Майдебура А. М. Конституційно-правовий статус державних нагород в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Майдебура Андрій Миколайович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2013. - 21 с.
565. РА411986 Меланчук А. В. Адвокатура в Російській Імперії і сучасній Україні (порівняльно-правовий аналіз) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Меланчук Анна Василівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2014. - 22 с.
566. РА412287 Миронюк Д. М. Кримінологічний моніторинг ефективності правового регулювання у сфері протидії злочинності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Миронюк Дмитро Миколайович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2014. - 16 с.
567. РА412286 Мнишенко Є. С. Кримінально-правова політика у сфері права на отримання освіти в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Мнишенко Євгенія Сергіївна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2014. - 18 с.
568. РА412067 Натуркач Р. П. Виборче право в системі права України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Натуркач Руслана Павлівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. - Ужгород, 2014. - 16 с.
569. РА411762 Пархоменко П. І. Адміністративна відповідальність за вчинення правопорушень, пов'язаних з керуванням транспортними засобами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Пархоменко Павло Іванович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь, 2014. - 19 с.
570. РА412279 Перекрестная О. О. Зловживання процесуальними правами в господарському судочинстві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Перекрестная Ольга Олегівна ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. - Київ, 2014. - 20 с.
571. РА412121 Писаренко В. П. Організаційно-правові засади електронного документування в діяльності органів публічної влади : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / Писаренко В'ячеслав Петрович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. - Харків, 2012. - 36 с. : рис.
572. РА412189 Підкопай Д. С. Принципи правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку в сучасних умовах господарювання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Підкопай Дар'я Сергіївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2014. - 20 с.
573. РА411937 Садковий В. П. Уніфікація механізмів державного управління професійною підготовкою кадрів цивільного захисту в Україні : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / Садковий Володимир Петрович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2014. - 36 с.
574. РА411977 Сергєєва О. Р. Оцінювання рівня розвитку місцевого самоврядування в Україні як фактору становлення громадянського суспільства : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.04 / Сергєєва Олена Романівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. - Дніпропетровськ, 2013. - 20 с.
575. РА412093 Соляр С. П. Правове регулювання статусу та діяльності інститутів громадянського суспільства (теоретико-правове дослідження) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Соляр Сергій Петрович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2014. - 20 с.
576. РА411952 Сумська В. В. Інституціоналізація лобіювання в державному управлінні України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Сумська Вікторія Володимирівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. - Харків, 2014. - 20 с. : рис.
577. РА412257 Тимчик Г. С. Адміністративно-правовий статус осіб, визнаних біженцями в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Тимчик Галина Степанівна ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2014. - 20 с.
578. РА412069 Томенчук Х. Б. Інституціоналізація політичної системи Західно-Української Народної Республіки : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Томенчук Христина Богданівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса, 2014. - 17 с.
579. РА412089 Шонія Л. В. Економічний вимір правового порядку: загальнотеоретичне дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Шонія Ліана Валеріївна ; Міжнар. гуманітар. ун-т. - Одеса, 2014. - 18 с.
580. РА412002 Абилов А. Ф. оглы Вопросы имплементации международных норм по правам человека в законодательство Азербайджана об экстрадиции : автореф. дис. ... д-ра философии по праву : 5607.01, 5603.01 / Адиль Фазиль оглы Абилов ; ЗАО Азербайджан Хава Йоллары, Нац. акад. авиации Азербайджана. - Баку, 2014. - 26 с.
581. РА411837 Алиева Л. Р. гызы Гражданские права: международные стандарты и законодательство Азербайджанской Республики : автореф. дис. ... д-ра философии по праву : 5603.01, 5607.01 / Лейла Рауф гызы Алиева ; ЗАО "Азербайджан Хава Йоллары", Нац. акад. авиации. - Баку, 2014. - 23 с.
582. РА412048 Даллакян В. Н. Обращение взыскания на имущество должника, как мера принудительного исполнения судебных актов : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Даллакян Ваагн Николаевич ; Ереван. гос. ун-т. - Ереван, 2014. - 26 с.
583. В355460/1 "Конституція - правне обличчя всієї країни" (нереалізовані сторінки сучасного українського конституційного процесу). Кн. 1/ [упоряд.: Копиленко О. Л. та ін. ; заг. ред. та передм. В. О. Зайчука]. - 2014. - 1059 с.
584. ВА786348 Актуальні питання історико-правової науки : до 20-річчя каф. історії держави та права Нац. акад. внутр. справ : зб. наук. пр. / Нац. акад. внутр. справ ; [редкол.: В. В. Чернєй (голова) та ін. ; упоряд.: О. В. Кузьминець, О. І. Анатольєва, Ю. В. Кривицький]. - Київ : Фенікс, 2014. - 195, [2] с. : фот.
585. ВА786518 Актуальні проблеми перспективного планування законодавчої діяльності парламенту : матеріали наук.-практ. семінару, м. Київ, 12 лют. 2013 р. / Верховна Рада України, Ін-т законодавства. - Київ : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2013. - 109 с.
586. ВА786545 Афанасьєва М. В. Виборча інженерія в Україні : монографія / Афанасьєва Мар'яна Володимирівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса : Юридична література, 2014. - 382 с. : табл.
587. ВА786300 Бусол О. Ю. Протидія корупційній злочинності в Україні у сучасний період : монографія / О. Ю. Бусол ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ : Ін Юре, 2014. - 562, [1] с.
588. ВА786522 Верменич Я. В. Зміни адміністративно-територіального устрою України ХХ-ХХІ ст. : [монографія] / Ярослава Верменич, Олександр Андрощук ; Ін-т історіїї НАН України, Від. іст. регіоналістики. - Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - 181 с.
589. ВА786330 Грицко Р. Ю. Державне управління системою освіти фахівців сімейної медицини в Україні : монографія / Грицко Роман Юліанович ; Класич. приват. ун-т. - Дрогобич : Посвіт, 2014. - 363 с.
590. ВА786356 Державне управління в економічній сфері : навч. посіб. / А. О. Дєгтяр [та ін.] ; за заг. ред. д-ра держ. упр., проф. А. О. Дєгтяря ; Нац. агентство України з питань держ. служби, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. - Харків : Магістр, 2014. - 244 с. : рис., табл.
591. ВА786269 Дерун Т. М. Формування та реалізація державної політики розвитку малих міст України : [монографія] / Дерун Тетяна Миколаївна ; [за ред. А. П. Лелеченко]. - Київ : К.І.С., 2013. - 183 с. : рис., табл.
592. ВС58501 Дипломатична та консульська служба : навч. посіб. / [Я. Б. Турчин та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 223 с. : іл.
593. ВА786568 Дмитренко Ю. М. Правове регулювання діяльності Національного банку України : монографія / Ю. М. Дмитренко. - Харків : Золота миля, 2014. - 222 с.
594. ВА786313 Долгополова Л. М. Укладення договорів на торгах : монографія / Л. М. Долгополова ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2014. - 183 с.
595. В355433/3 Європейське право: право Європейського союзу. Кн. 3: Право зовнішніх зносин Європейського союзу / [В. І. Муравйов та ін.]. - 2015. - 405 с.
596. ВА786301 Загуменник В. І. Адміністративне право України. Збірник основних питань та відповідей в окремих сферах державного управління (особлива частина) : навч. посіб. / В. І. Загуменник, В. В. Проценко ; за заг. ред. акад. Нац. акад. прав. наук України О. Д. Крупчана. - Київ ; Бендери : Поліграфіст, 2013. - 411 с.
597. ВА786534 Законодавча діяльність Верховної Ради України шостого скликання в оцінках мас-медіа та соціальних мереж / Верховна Рада України, Ін-т законодавства ; [авт.-упоряд.: Зайчук В. О. та ін. ]. - Київ : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2012. - 279 с. : табл.
598. В355454/2 Законодавче забезпечення розвитку реального сектору економіки. Вип. 2/ [упоряд.: Шидловський С. Г., Мищак І. М.]. - 2014. - 445 с. : рис., табл.
599. ВА786353 Заяць Д. Д. Статут територіальної громади: теоретико-правові аспекти : монографія / Д. Д. Заяць ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. - 100 с.
600. ВА620860 Збірник матеріалів для спостереження за виборами народних депутатів України / Комітет виборців України. - К. : Факт, 2002. - 212 с.
601. ВА786259 Карнаух Б. П. Вина як умова цивільно-правової відповідальності : монографія / Б. П. Карнаух ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2014. - 222, [1] с.
602. ВА786459 Кас'яненко Д. В. Система управління якістю в органах влади: аспекти теорії та практики : метод. посіб. для керівників та уповноваж. з якості / Д. В. Кас'яненко ; Запоріз. центр перепідгот. і підвищ. кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, керівників держ. підприємств, установ та орг. - Запоріжжя : ЗЦППКК, 2014. - 121, [1] с. : рис., табл.
603. ВА786475 Колеснікова І. А. Тактика виявлення та нейтралізації добросовісних помилок у показаннях свідків : монографія / І. А. Колеснікова ; за ред. д-ра юрид наук, проф., заслуж. діяча науки і техніки України, акад. Нац. акад. прав. наук України В. Ю. Шепітька ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Апостиль, 2014. - 183 с. : рис.
604. ВА786335 Конституційне право України в тестових завданнях : навч. посіб. / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ ; [уклад.: Наливайко Л. Р. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Наливайко Л. Р. - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2014. - 345 с.
605. ВА786516 Конституційний процес в Україні: сучасний стан і стратегічні пріоритети : матеріали наук.-практ. конф. (до 17-ї річниці Конституції України) / Ін-т законодавства Верховної Ради України. - Київ : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2013. - 244 с.
606. ВА786533 Конституційно-правові засади модернізації економіки України : [збірник] / Верховна Рада України, Ін-т законодавства. - Київ : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2014. - 215 с.
607. ВА786214 Україна. Конституція (1996) Конституція України : прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. / Верховна Рада України. - Київ : Парламент. вид-во, 2014. - 103 с.
608. ВА786553 Костюченко О. Є. Механізм адміністративно-правового регулювання фінансової безпеки в Україні: теоретико-інструментальний аналіз : монографія / О. Є. Костюченко ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. - Київ : УБС НБУ, 2013. - 371 с. : рис., табл.
609. ВА786265 Куманёв А. Самоучитель украинского потребителя : [учеб. пособие] / Александр Куманёв. - Днепропетровск : Акцент, 2014. - 612 с. : табл.
610. ВА786160 Кучерявий А. О. Управління самостійною навчальною діяльністю майбутніх юристів : монографія / Кучерявий А. О. - Черкаси : Чабаненко Ю. А. [вид.], 2014. - 343 с. : рис., табл.
611. ВА786194 Лагутіна І. В. Особисті немайнові трудові права працівників у системі трудових прав : монографія / І. В. Лагутіна. - Одеса : Фенікс, 2014. - 425, [2] с.
612. Ломжец Ю. В. Парламентское право : практикум / Ю. В. Ломжец ; Нац. ун-т кораблестроения им. адмирала Макарова. - Николаев : НУК, 2014. - 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). - (Учебное пособие)
613. ВС58490 Михайлицкая М. Говорят, лето началось, или Оформляем отпуск сотруднику / М. Михайлицкая, А. Руденко. - Харьков : Фактор, 2014. - 107 с. - (Библиотека "Фактор")
614. ВА786333 Наливайко Л. Р. Адміністративно-правові основи регулювання діяльності неурядових правозахисних організацій : монографія / Наливайко Л. Р., Грицай І. О. ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Київ : Хай-Тек Прес, 2013. - 269, [2] с.
615. ВА786328 Наливайко Л. Р. Міграційне право : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Наливайко Л. Р., Грицай І. О., Степаненко К. В. ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Київ : Хай-Тек Прес, 2014. - 255 с.
616. ВА786334 Наливайко Л. Р. Неурядові правозахисні організації в Україні : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Наливайко Л. Р., Грицай І. О., Дніпров О. С. ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Київ : Хай-Тек Прес, 2014. - 431 с.
617. ВА620912 Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Загальна частина / П. П. Андрушко [та ін.] ; заг. ред. М. О. Потебенько, В. Г. Гончаренко ; Інститут Генеральної прокуратури України, Український інформаційно-правовий центр. - К. : Форум, 2001. - 393 с.
618. ВА786115 Оподаткування фізичних і юридичних осіб : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / К. В. Муравйов [та ін.]. - Київ : ПанТот, 2014. - 262 с.
619. ВА786355 Опорний конспект лекцій. Тема "Майнові ресурси територіальних громад регіону" / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. регіон. упр., місц. самоврядування та упр. містом ; [авт.-упоряд.: В. М. Вакуленко та ін.]. - Київ : Вид-во НАДУ, 2014. - 63 с. : табл. - (Бібліотека магістра)
620. ВС58452 Петрищева А. И не друг, и не враг: взаимоотношения с контрагентами / А. Петрищева, М. Михайлицкая. - Харьков : Фактор, 2014. - 74 с. - (Библиотека "Фактор" ; 5 (11), ноябрь 2014 г.)
621. ВА786225 Плохой М. Философия преступника. Апология Свободы. Антисистема / Максим Плохой. - Луцк : Гадяк Жанна Владимировна : Волиньполиграф, 2014. - 550 с.
622. ВА786215 Україна. Верховна Рада. Положення про порядок роботи з документами у Верховній Раді України / Верховна Рада України. - Київ : Парламент. вид-во, 2014. - 74, [67] с.
623. ВА786320 Україна. Закони Про банки і банківську діяльність. - Харків : Право, 2014. - 154 с.
624. Р127100 Україна. Закони Про Вищу раду юстиції : закон України : станом на 21 жовт. 2014 р. : відповідає офіц. тексту. - Харків : Право, 2014. - 33 с.
625. Р127101 Україна. Закони Про Конституційний Суд України : закон України : станом на 14 жовт. 2014 р. : відповідає офіц. тексту. - Харків : Право, 2014. - 42 с.
626. ВА786319 Україна. Закони Про міліцію. - Харків : Право, 2014. - 205, [1] с.
627. ВА786318 Україна. Закони Про місцеве самоврядування в Україні. - Харків : Право, 2014. - 107 с.
628. Р127099 Укpаїна. Закони Про очищення влади : закон України : набрав чинності 16 жовт. 2014 р. : відповідає офіц. тексту. - Харків : Право, 2014. - 17, [1] с.
629. В353929/4 Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин. Т. 4: На основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного восьмої та дев'ятої сесій Верховної Ради України шостого скликання / [заг. ред. В. М. Литвина]. - 2012. - 863 с.
630. ВА786126 Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів (м.Чернігів, 22-23 трав. 2014 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. - Чернігів : Десна Поліграф, 2014. - 695 с.
631. ВА786324 Радянські органи державної безпеки в Україні (1918-1991 рр.): історія, структура, функції : матеріали круглого столу, 19 груд. 2013 р., м. Київ / Ін-т історії України НАН України, Голов. редкол. наук.-докум. серії кн. "Реабілітовані історією", Від. по розроб. архівів ВУНК-ДПУ-НКВС-КДБ ; [упоряд.: О. Г. Бажан, Р. Ю. Подкур ; редкол.: В. А. Смолій та ін.]. - Київ : Ін-т історії України НАН України, 2014. - 469 с.
632. ВА786216 Україна. Верховна Рада. Регламент Верховної Ради України / Верховна Рада України. - Київ : Парламент. вид-во, 2014. - 216 с.
633. ВС58450 Реформування публічного управління: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 31 жовт. 2014 р. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. ; [редкол.: Іжа М. М. та ін.]. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. - 455 с. : табл.
634. ВА786521 Рустамзаде А. Х. Международно-правовые основы реформирования Судебно-правового Совета Азербайджанской Республики : монография / Рустамзаде Айхан Ханкиши оглы ; Ин-т законодательства Верховной Рады Украины. - Киев : Леся, 2014. - 207 с.
635. ВА786558 Синчук В. Л. Контроль за діяльністю органів прокуратури України: адміністративно-правові засади : монографія / В. Л. Синчук. - Харків : НікаНова, 2014. - 423 с.
636. ВА786375 Скулиш Є. Д. Європейська інтеграція України : підруч. для слухачів, курсантів та студентів ВНЗ / Є. Д. Скулиш, О. Д. Довгань, О. М. Солодка ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуж. юриста України Є. Д. Скулиша ; Нац. акад. Служби безпеки України. - Київ : Наук.-вид. центр Нац. акад. СБ України, 2012. - 383 с.
637. ВА786270 Собченко Л. Проблеми функціонування органів самоорганізації населення та їх взаємодії з органами місцевого самоврядування : монографія / Леся Собченко. - Київ : К.І.С., 2014. - 173 с.
638. ВА786449 Стеценко С. Г. Медичне право України (правові засади трансплантації органів і тканин людини) : монографія / С. Г. Стеценко, О. Г. Пелагеша. - Київ : Атіка, 2014. - 143 с.
639. ВА786567 Стратегія модернізації приватного права в сучасних умовах : зб. наук. пр. / [за ред. В. І. Короля, Ю. В. Білоусова] ; НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака Нац. акад. прав. наук України, Лаб. з проблем адаптації цивіл. законодавства України до стандартів Європ. Союзу, Хмельниц. ун-т упр. та права. - Хмельницький ; Київ : Хмельниц. ун-т упр. та права, 2013. - 395 с.
640. ВА786327 Теорія держави і права в тестових завданнях : навч. посіб. / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ ; [уклад.: Наливайко Л. Р. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Наливайко Л. Р. - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2014. - 357 с.
641. ВА786332 Теорія і практика правозастосування в тестових завданнях : навч. посіб. / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ ; [уклад.: Наливайко Л. Р. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Наливайко Л. Р. - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2014. - 126 с.
642. ВА786439 Тихомиров О. Д. Порівняльно-правові дослідження: проблеми визначення компаративної природи, наукознавчого осмислення та систематизації / Тихомиров О. Д. ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України [та ін.]. - Київ ; Львів : ЗУКЦ, 2012. - 53 с. - (Серія науково-методичних видань "Академія порівняльного правознавства" ; вип. 29) (Відкриті лекції III міжнародного наукового симпозіуму "Компаративістські читання")
643. ВА786455 Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 6 черв. 2014 р.) / ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ), Львів. комерц. акад., Донец. екон.-прав. кооперат. технікум ім. М. П. Балліна ; [редкол.: Г. В. Лаврик, С. О. Гладкий]. - Полтава : ПУЕТ, 2014. - 74, [1] с.
644. ВС58454 Українська революція гідності, агресія РФ і міжнародне право : [монографія] / Укр. асоц. міжнар. права ; [Антонович М. М. та ін. ; упоряд. і заг. ред. Задорожній О. В.]. - Київ : К.І.С, 2014. - 1013 с.
645. ВС58481 Управління у Європейському Союзі : навч. посіб. / [О. Я. Красівський та ін. ; за заг. ред. О. Я. Красівського, О. С. Киричук] ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. - 206 с. : табл.
646. ВА786394 Філософія антикризового державного управління: теоретико-методологічний контекст : монографія / [Воронкова В. Г. та ін.] ; за ред. В. Г. Воронкової ; Запоріз. держ. інж. акад. - Запоріжжя : ЗДІА, 2014. - 289 с. : рис., табл.
647. ВА786392 Хохуляк В. В. Віхи становлення науки фінансового права : монографія / В. В. Хохуляк ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса : Фенікс, 2014. - 385, [1] с.
648. ІВ219703 Nafikov I. S. Shadow economy and organized crime in a city / I. S. Nafikov ; [transl. from Russ.: J. Ziyatdinova, A. Bezrukov] ; Inst. of economics, management and law (Kazan). - Kazan : Poznaniye , 2013. - 240 p.
649. ІВ219704 Nafikow I. S. Schattenwirtschaft und organisierte Kriminalität in der Großstadt / Ildus S. Nafikow ; [die Übers. vom Russ.: F. Nasibullina] ; Inst. für Wirtschaft, Management und Recht (Kasan). - Kasan : Posnanije, 2013. - 284 S.


Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка