Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСторінка2/8
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Науки про Землю
102. РА411924 Артемов Ю. Г. Розподіл і потоки метанових струменевих газовиділень в Чорному морі : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.08 / Артемов Юрій Георгійович ; Нац. акад. наук України, Мор. гідрофіз. ін-т. - Севастополь, 2014. - 20 с. : рис.
103. РА411861 Веселовська Г. Б. Зворотнє розсіювання електромагнітних хвиль полідисперсним середовищем несферичних крапель у задачах двочастотного дистанційного зондування : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Веселовська Ганна Богданівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків, 2014. - 20 с. : рис.
104. РА411955 Гончарова Н. О. Диференційований підхід до розроблення і використання дидактичних матеріалів у процесі навчання географії в основній школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Гончарова Наталія Олександрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. - Київ, 2014. - 20, [1] с. : рис.
105. РА411970 Лукомська І. О. Методичні основи архітектурно-ландшафтної організації долинних просторів річок Українських Карпат : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.04 / Лукомська Ірина Олегівна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. - Полтава, 2014. - 20, [1] с. : рис.
106. РА411764 Павлова А. Ю. Математичне моделювання хвильових полів в анізотропних середовищах та визначення параметрів вогнища землетрусу : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Павлова Анастасія Юріївна ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України. - Київ, 2014. - 20 с. : рис.
107. РА411989 Сабан В. З. Удосконалення методів зменшення техногенного забруднення гідросфери на кінцевій стадії експлуатації нафтових родовищ (на прикладі Долинського нафтового родовища) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Сабан Віталій Зіновійович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2014. - 20 с. : табл., рис.
108. РА411925 Топузова А. В. Діяльність Українського географічного товариства в галузі шкільної географічної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Топузова Алла Василівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. - Київ, 2014. - 19 с.
109. РА411934 Тросюк С. Д. Формування предметної компетентності з географії України в учнів основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Тросюк Світлана Дмитрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. - Київ, 2014. - 20, [1] с.
110. РА412060 Мурадян Г. О. Усовершенствование метода переноса в натуру проекта и геодезических разбивочных работ электронными тахеометрами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.06 / Мурадян Грагат Огсенович ; Нац. ун-т архитектуры и стр-ва Армении. - Ереван, 2014. - 24 с. : ил.
111. РА412034 Сафарян Т. В. Анализ и оценка факторов формирования речного стока Нагорно-Карабахской Республики : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 24.03.01 / Сафарян Татевик Виленовна ; Ереван. гос. ун-т. - Ереван, 2014. - 28 с. : ил.
112. РА412051 Товмасян С. В. Эффективность внедрения постоянно действующих в реальном времени работающих референц-систем GNSS в Республике Армения : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.06 / Товмасян Сурен Владимирович ; Нац. ун-т архитектуры и стр-ва Армении. - Ереван, 2014. - 26 с. : ил.
113. РА412045 Шалунц Ш. В. Экологическая оценка реки Воротан и его водосборного бассейна : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.11 / Шалунц Шушаник Владиковна ; Нац. акад. наук Республики Армения. - Ереван, 2014. - 26 с. : ил.
114. ВА786370 Божок А. П. Картознавство : підруч. для студентів ВНЗ / А. П. Божок, А. М. Молочко, В. І. Остроух ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2014. - 332 с. : рис., табл.
115. ВА786379 Вижва С. А. AVO-аналіз та інверсія сейсмічних даних : навч. посіб. для студентів ВНЗ / С. А. Вижва, Г. Т. Продайвода, П. М. Кузьменко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2014. - 263 с. : рис.
116. ВА786340 Гидроэкологическая характеристика придунайских озёр Украины : монография / [Заморов В. В. и др. ; науч. ред. Заморов В. В.] ; Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова. - Одесса : ОНУ, 2014. - 228 с. : табл., фот. цв.
117. ВА786388 Іванік О. М. Моделювання геологічних процесів і структур. Практикум : навч. посіб. / О. М. Іванік, М. В. Назаренко, С. А. Хоменко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2014. - 115 с. : рис., табл.
118. ВС58486 Коломыц Э. Г. Региональная модель глобальных изменений природной среды : [монография] / Э. Г. Коломыц ; [отв. ред. Г. С. Розенберг] ; Рос. акад. наук, Ин-т экологии Волж. бассейна, Ин-т фундам. проблем биологии. - М. : Наука, 2003. - 370, [1] с. : ил., табл.
119. ВА786371 Курило М. В. Мінераграфія : підруч. для геол. та гірн. спец. ВНЗ / М. В. Курило, В. А. Михайлов, О. В. Дубина ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2014. - 381 с. : рис., табл.
120. ВА786256 "Інтеграція геопросторових даних у дослідженнях природних ресурсів", міжнародна науково-практична конференція(2014 ; Київ).Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Інтеграція геопросторових даних у дослідженнях природних ресурсів", 27-28 листопада 2014 р. / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Держ. установа "Наук. центр аерокосм. дослідж. Землі", Компанія "ТВІС-Інфо" ; [редкол.: Курило В. І. та ін.]. - Київ : Компринт, 2014. - 120 с. : рис., табл.
121. ВА786503 Основи створення електронних карт на базі програмного забезпечення Arcgis 10.0 : навч.-метод. посіб. / Нац. центр "Мала акад. наук України", Комун. позашк. навч. закл. "Київ. мала акад. наук учнів. молоді" ; [уклад.: Бревус С. М. та ін.]. - Київ : СІТІПРІНТ, 2013. - 139 с. : іл.
122. ВА786191 Постаті географічного факультету : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін.]. - Київ : Київський університет, 2013. - 317 с. : фот.
123. ВС58493 Рельєф і клімат : матеріали Міжнар. симп. (23-25 жовт. 2014) / Каф. фіз. географії та раціон. природокористування Чернів. нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича [та ін.] ; [редкол.: Рідуш Б. Т. (голова) та ін.]. - Чернівці : Технодрук, 2014. - 99 с. : рис., табл.
124. ВС58467 Boiko V. M. Geografie : manual de clasa a 6-a pentru şcolile cu predare în limbra românâ / V. M. Boiko, S. V. Miheli ; [пер. з укр. І. А. Унгурян]. - Львів : Світ, 2014. - 255 с. : іл.
125. ВС58465 Boiko V. M. Geografie : manual de clasa a 6-a pentru şcolile cu predare în limba moldovenească / V. M. Boiko, S. V. Miheli ; [пер. з укр. О. О. Кройтор]. - Львів : Світ, 2014. - 255 с. : іл.
126. ВС58466 Bojko V. M. Földrajz : tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 6. osztálya számára / V. M. Bojko, Sz. V. Miheli : [пер. з укр. В. В. Мага, С. А. Варга]. - Львів : Світ, 2014. - 255 с. : іл.


Біологічні науки
127. РА411777 Аганесова Л. О. Продукционные характеристики копепод Calanipeda aquaedulcis и Arctodiaptomus salinus в условиях искусственного выращивания : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.02.10 / Аганесова Лариса Олеговна ; Ин-т биологии южных морей им. А. О. Ковалевского. - Севастополь, 2014. - 24 с. : рис., табл.
128. РА412198 Данилович Ю. В. Біохімічні закономірності дії активних метаболітів азоту та кисню на транспорт іонів Са в гладенькому м'язі матки : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Данилович Юрій Володимирович ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. - Київ, 2014. - 43 с. : рис.
129. РА412074 Єрохін В. А. Біотехнологія поверхнево-активних рамноліпідів штаму Pseudomonas sp. PS-17 у ферментері : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Єрохін Володимир Анатолійович ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ, 2014. - 21 с. : рис.
130. РА412113 Ключко С. С. Морфофункціональні особливості шлунка щурів в постнатальному онтогенезі в нормі та після введення антигена (анатомо-експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 / Ключко Світлана Сергіївна ; Запоріз. держ. мед. ун-т. - Запоріжжя, 2015. - 20, [1] с.
131. РА411951 Миронов О. А. Нефтяные углеводороды в массовых организмах зарослевых сообществ прибрежной зоны Севастополя (Чёрное море) : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.02.10 / Миронов Олег Андреевич ; Ин-т биологии юж. морей им. А. О. Ковалевского. - Севастополь, 2014. - 24 с. : рис.
132. РА411908 Самойленко А. А. HIF-1-залежні сигнальні механізми в нормальних і пухлинних клітинах : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Самойленко Анатолій Анатолійович ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. - Київ, 2014. - 41 с. : рис.
133. РА412246 Сысоев А. А. Биохимические аспекты оценки стадий продукционно-деструкционной сукцессии микропланктона и физиологического состояния микроводорослей в культурах : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.02.10 / Сысоев Александр Александрович ; Ин-т биологии юж. морей им. А. О. Ковалевского. - Севастополь, 2014. - 24, [1] с. : рис.
134. РА411949 Тимофеев В. А. Морфологические характеристики двустворчатых моллюсков-фильтраторов в связи с условиями обитания : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.02.10 / Тимофеев Виталий Анатольевич ; Ин-т биологии юж. морей им. А. О. Ковалевского. - Севастополь, 2014. - 24, [1] с. : рис.
135. РА411953 Челядина Н. С. Морфологические, биохимические и химические характеристики мидии Mytilus galloprovincialis Lam., культивируемой в Чёрном море : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.02.10 / Челядина Наталья Станиславовна ; Ин-т биологии юж. морей им. А. О. Ковалевского. - Севастополь, 2014. - 24 с. : рис.
136. РА411850 Абушов Б. М. оглы Морфофункциональные изменения в центральной нервной системе при депривации сна и их коррекция : автореф. дис. ... д-ра наук по биологии : 2411.01, 2407.01 / Бабек Мамед оглы Абушов ; Нац. акад. наук Азербайджана, Ин-т физиологии им. А. И. Караева. - Баку, 2014. - 44 с.
137. РА412042 Акопджанян А. А. Экспрессия генов регуляторных белков и окислительные процессы при старении и ишемическом инсульте мозга : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.03 / Акопджанян Анаит Арменовна ; Нац. акад. наук Республики Армения, Ин-т молекуляр. биологии. - Ереван, 2014. - 26 с. : ил.
138. РА412004 Мусаева С. М. кызы Видовое разнообразие чешуйчатых (Squamata: reptilia) в Ленкоранской природной области, ландшафтно-экологические особенности и пути формирования их разнообразия : автореф. дис. ... д-ра философии по биологии : 2429.01 / Самира Мирсадир кызы Мусаева ; Нац. акад. наук Азербайджана, Ин-т зоологии. - Баку, 2014. - 20 с.
139. РА412005 Рзаев З. Б. оглу Субклеточные особенности антиоксидантных реакций скелетных мышц на физические нагрузки : автореф. дис. ... д-ра философии по биол. наукам : 2401.11 / Рзаев Заур Баларза оглу ; Нац. акад. наук Азербайджана, Ин-т физиологии им. А. И. Караева. - Баку, 2014. - 21 с. : ил.
140. ВА786496 Акимов В. И. Моделирование действия обонятельного нанобиосенсора : монография / В. И. Акимов ; Донбас. гос. машиностроит. акад. (ДГМА). - Краматорск : ДГМА, 2013. - 151 с. : рис., табл.
141. ВС58460 Балан П. Г. Біологія, 6 клас : зошит для контролю знань / П. Г. Балан, Т. С. Котик. - Київ : Генеза, 2014. - 79 с.
142. ВА786201 Біохімія : підруч. для студентів ВНЗ / [Л. І. Остапченко та ін. ; за ред. Л. І. Остапченко] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2012. - 796 с. : рис., табл.
143. ВА786235 Борейко В. Е. Заповедники Украины без гламура. Мониторинг нарушений заповедного режима (2003-2013) : материалы независимого расследования / В. Е. Борейко, А. О. Паламарчук ; Киев. экол.-культур. центр. - Киев : Логос, 2014. - 127 с. : ил. - (Серия "Охрана дикой природы" ; вып. 70)
144. ВА786372 Дзержинський М. Е. Основи теорії еволюції : підруч. для студентів біол. спец. ВНЗ / М. Е. Дзержинський, А. С. Пустовалов, І. М. Варенюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2013. - 431 с. : рис.
145. ВА786241 Кирпиченко М. Я. Проблемы численности в экологии гидробионтов : (по материалам арх. ИЭВБ РАН) / М. Я. Кирпиченко ; Рос. акад. наук, Ин-т экологии Волж. бассейна. - Тольятти : ИЭВБ РАН, 1997. - 52 с. : рис., табл.
146. ВА786418 Музика Ф. В. Анатомія людини : навч. посіб. / Музика Ф. В., Гриньків М. Я., Куцериб Т. М. - Львів : ЛДУФК, 2014. - 359 с. : іл.
147. ВА786469 Популяційне різноманіття рідкісних видів високогір'я Українських Карпат: збереження та управління : наук. рек. / [Білонога В. М. та ін.] ; за ред. Й. В. Царика і М. П. Козловського ; Нац. акад. наук України, Ін-т екології Карпат НАН України. - Львів : Карти і Атласи, 2013. - 95 с. : рис., табл. - (Tempus)
148. ВА786401 Рибалко Л. М. Методика навчання біології на засадах еколого-еволюційного підходу : метод. посіб. для вчителів / Л. М. Рибалко ; Н.-д. лаб. "Центр технологій і методик реалізації дослідн. підходу в освіті". - Київ : СІТІПРІНТ, 2013. - 81 с. : рис., табл. - (Бібліотека МАН)
149. ВА786575 Рибалко Л. М. Пізнаємо живу природу в її еволюційному розвитку : довід. для школярів / Ліна Рибалко ; Центр технологій і методик реалізації дослідн. пдіходу в освіті. - Київ : СІТІПРІНТ, 2013. - 49 с. : кольор. іл., табл. - (Бібліотека МАН)
150. ВА786436 Червона книга Луганської області. Судинні рослини : [монографія] / В. Р. Маслова [та ін.]. - Луганськ : Знання, 2003. - 279 с. : рис., табл.
151. ВС58463 Biologie : manual de clasa a 6-a pentru şcolile cu predare în limba românâ / [Костіков І. Ю. та ін. ; пер. з укр. І. К. Москал, Р. Р. Гумельник, В. М. Гумельник]. - Львів : Світ, 2014. - 255 с. : іл.
152. ВС58464 Biologie : manual de clasa a 6-a pentru şcolile cu predare în limba moldovenească / [І. Ю. Костіков та ін. ; пер. з укр. О. О. Кройтор]. - Львів : Світ, 2014. - 255 с. : іл.


Енергетика. Радіоелектроніка
153. РА411873 Білецький Ю. О. Енергоформуюче керування електромеханічними системами на базі синхронної машини з постійними магнітами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Білецький Юрій Олегович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2014. - 20 с. : рис.
154. РА412314 Герасименко Т. В. Оцінка екологічної безпеки АЕС у разі впливів екстремальних природних явищ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Герасименко Тетяна Василівна ; Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. - Київ, 2014. - 24 с. : рис.
155. РА411877 Годовиченко М. А. Семантичні моделі сценаріїв на базі мережі Петрі для інтелектуального відеоспостереження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Годовиченко Микола Анатолійович ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2014. - 20 с. : рис.
156. РА412256 Горбатий І. В. Методи та засоби формування й оброблення сигналів для підвищення ефективності телекомунікаційних систем та мереж передавання даних : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Горбатий Іван Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2014. - 40 с. : рис.
157. РА412151 Данилов О. Б. Исследование механизма генерации Не-Ne оптического квантового генератора : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 043 / Данилов О. Б. ; Гос. опт. ин-т им. С. И. Вавилова. - Л., 1968. - 21, [1] с.
158. РА412212 Зачепа Ю. В. Асинхронний електропривод при живленні від автономного асинхронного генератора співставної потужності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Зачепа Юрій Володимирович ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. - Кременчук, 2013. - 20 с. : рис., табл.
159. РА412112 Кишко С. О. Взаємодія низьковольтних полігвинтових електронних потоків з електромагнітними хвилями в МЦР з традиційною і планарною геометріями : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.04 / Кишко Сергій Олександрович ; НАН України, Ін-т радіофізики і електроніки ім. О. Я. Усикова. - Харків, 2014. - 20 с. : рис.
160. РА412293 Кононихін О. С. Моделі автоматизованого проектування офісу в умовах нечіткої інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Кононихін Олександр Сергійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків, 2014. - 20 с.
161. РА412178 Крилова В. А. Розробка уніфікованих методів захисту інформації в комп'ютеризованих інтегрованих системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Крилова Вікторія Анатоліївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2014. - 20 с. : рис., табл.
162. РА411874 Масляк Р. Я. Ферорезонансні процеси та захист трансформаторів напруги в електричних мережах 6-35 кВ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Масляк Роман Ярославович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2014. - 17 с. : рис.
163. РА412157 Обидин А. З. Инверсная заселённость в полупроводниках АIIВVI, возбуждаемых направленным разрядом : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Обидин Алексей Захарович ; Акад. наук СССР, Физ. ин-т им. П. Н. Лебедева. - М., 1983. - 20 с.
164. РА412159 Обух В. Ф. Оптоэлектронная обработка сигналов волоконно-оптического датчика давления на многомодовом световоде : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Обух Валентин Федорович ; Моск. инж.-физ. ин-т. - М., 1987. - 18, [1] с.
165. РА412311 Павлик Г. В. Методи формального перетворення діагностичних моделей в автоматизованих системах контролю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Павлик Ганна Володимирівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2014. - 20 с. : рис.
166. РА412172 Попова М. В. Разработка и исследование германиевых инжекционно-полевых триодов (N-триодов) : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 049 / М. В. Попова ; Акад. наук СССР, Физ.-техн. ин-т им. А. Ф. Иоффе. - Л., 1970. - 15 с.
167. РА412173 Попова М. Н. Динамика оптического квантового генератора на рубине в режимах свободной генерации и гигантского импульса : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / М. Н. Попова ; Физ. ин-т им. П. Н. Лебедева Акад. наук СССР. - М., 1967. - 11 с.
168. РА412197 Романишин С. О. Інформаційна технологія автоматизованого перекладу з флективних мов на жестову мову : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Романишин Сергій Олександрович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. - Київ, 2014. - 24 с. : рис.
169. РА412260 Сергієнко П. Ю. Мікромеханічно перелаштовувані резонатори НВЧ на основі смужкових ліній : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Сергієнко Павло Юрійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2014. - 24 с. : рис.
170. РА411919 Соломицький М. Ю. Модель потоків повідомлень конвергентної телекомунікаційної мережі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Соломицький Максим Юрійович ; Держ. ун-т телекомунікацій. - Київ, 2014. - 21 с. : рис.
171. РА412227 Сургайло М. Л. Потенціальне обтікання проникного циліндра стосовно до моделювання ротора вертикально-осьової вітроенергоустановки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Сургайло Марія Леонідівна ; НАН України, Ін-т відновлюв. енергетики. - Київ, 2014. - 20 с. : рис.
172. РА411894 Яковлєв С. В. Аналітичні оцінки стійкості немарковських симетричних блочних шифрів до диференціального криптоаналізу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Яковлєв Сергій Володимирович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2014. - 20 с.
173. РА411829 Саламов А. А. оглы Поисковое конструирование мультипликатора ветродвигателей : автореф. дис. ... д-ра философии по технике : 3313.02 / Алискандер Акиф оглы Саламов ; Азерб. гос. нефтян. акад. - Баку, 2014. - 26 с. : ил.
174. С11461/1 "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии", международная Крымская конференция (24 ; 2014 ; Севастополь) 24-я Международная Крымская конференция "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии " (КрыМиКо' 2014) . Т. 1. - 2014. - XСIX, 552, [27] : ил., табл.
175. С11461/2 "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии ", международная Крымская конференция (24 ; 2014 ; Севастополь) 24-я Международная Крымская конференция "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии" (КрыМиКо' 2014). Т. 2. - 2014. - С. 553-1245, [1] : ил., табл.
176. ВА786171 Азаров О. Д. Методи та засоби високоточного слідкувального аналого-цифрового перетворення з ваговою надлишковістю : монографія / О. Д. Азаров, О. В. Дудник ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2014. - 119 с. : іл., табл.
177. ВА786159 Архітектура комп'ютерних систем і мереж : навч. посіб. для студентів спец. "Комп'ютерні науки", "Автоматизоване управління технологічними процесами", "Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва" / [Є. О. Демківський та ін.] ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - Київ : КНУТД, 2014. - 175 с. : рис., табл.
178. СТ7208 Атомні електростанції. Інформаційні та керівні системи, важливі для безпеки. Загальні вимоги до систем (IEC 61513:2001, IDT). - Київ : Держспоживстандарт України, 2014. - VI, 72 с. - (Атомні електростанції) (Національний стандарт України)
179. Р127106/CDR1742 Буйницька О. П. Портативний електронний комплекс навчальної дисципліни : навч.-метод. посіб. / О. П. Буйницька, О. М. Камінський. - Кам'янець-Подільський : Буйницький О. А., 2013. - 19 с. : рис.
180. ВС58440 Буланова Н. М. Енергія тепла і світла : сторінки історії ПАТ "Дніпродзержинська ТЕЦ" / Наталія Буланова. - Нікополь : Принтхаус Римм, 2014. - 181 с. : фот.
181. СТ7253 Вимоги щодо приєднання кінцевого обладнання передавання даних до мереж загального користування, яке має фізичні й електричні характеристики відповідно до рекомендацій ITU-T серії V (ETSI EN 301 401:1999, IDT). - Київ : Держспоживстандарт України, 2014. - V, 33 с. : рис., табл. - (Телекомунікаційне кінцеве обладнання) (Національний стандарт України)
182. ВА786551 Глотов В. М. Способи визначення елементів внутрішнього орієнтування та дисторсії об'єктивів цифрових неметричних знімальних камер : монографія / В. М. Глотов, О. Д. Пащетник ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 103 с. : рис., табл.
183. ВА786536 Готра З. Ю. Органічні нанорозмірні світловипромінювальні структури на основі низькомолекулярних матеріалів : монографія / З. Ю. Готра, Д. Ю. Волинюк ; за ред. З. Ю. Готри ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. - 201 с. : рис., табл.
184. Р127060 Детекторы для внутриреакторной дозиметрии / С. И. Прохорец [и др.]. - Харьков : ННЦ ХФТИ, 2014. - 36 с. : рис., табл. - (Препринт / Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т" ; ХФТИ 2014-2)
185. ВА786555 Додонов А. Г. Компьютерные сети и аналитические исследования : [монография] / А. Г. Додонов, Д. В. Ландэ, В. Г. Путятин ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем регистрации информ. - Киев : ИПРИ НАН Украины, 2014. - 486 с. : рис., табл.
186. СТ7269/2-12 Електромагнітна сумісність. Ч. 2-12: ДСТУ ІЕС 61000-2-12:2013. Електромагнітна обстановка. Рівні сумісності для низькочастотних кондуктивних збурень та сигналів у системах електропостачання середньої напруги загальної призначеності (IEC 61000-2-12:2003, IDT). - 2014. - IV, 20 с. : рис.
187. СТ7269/4-20 Електромагнітна сумісність. Ч. 4-20: ДСТУ IEC 61000-4-20:2013. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість та емісію в ТЕМ-камерах (IEC 61000-4-20:2010, IDT). - 2014. - IV, 52 с. : рис.
188. ВА786584 Ємець Є. М. Основи Інтернет : навч. посіб. для самост. вивч. дисципліни студентами напряму підгот. 6.040302 "Інформатика" ПУЕТ / Є. М. Ємець, Ол-ра О. Ємець ; за заг. ред. д-ра фіз.-мат. наук, проф. О. О. Ємця ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ). - Полтава : ПУЕТ, 2014. - 236, [1] с. : рис.
189. СТ7279 Закриті радіоактивні джерела. Методи випробовування на витік (ISO 9978:1992, IDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. - IV, 11 с. : табл. - (Радіаційна безпека) (Національний стандарт України)
190. ВС58443 Закусило О. К. Моделирование диалоговых процессов : [монография] / О. К. Закусило, А. Ф. Верлань, И. А. Чмырь. - Київ : Київський університет, 2014. - 255 с. : рис., табл.
191. ВА786231 Інформаційні системи та технології : метод. вказівки для проведення лаб. занять та самост. роботи студентів (тести) на тему: "Системи оброблення текстів" напрямку підгот. 6.030203 "Міжнародні економічні відносини" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад ; [уклад.: Швець О. М., Костенко С. Б., Пенцак Г. С.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2012. - 71, [1] с. : рис.
192. Р127061 Ковтун К. В. Математическое моделирование радиационного повреждения гафния в активной зоне ядерного реактора деления / К. В. Ковтун, Б. А. Шиляев. - Харьков : ННЦ ХФТИ, 2014. - 51, [3] с. : рис., табл. - (Препринт / Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т" ; ХФТИ 2014-1)
193. СТ7266/2 Комунікаційні мережі та системи на підстанціях. Ч. 2: ДСТУ IEC/TS 61850-2:2013. Словник термінів (IEC/TS 61850-2:2003, IDT). - 2014. - IV, 52 с. : табл.
194. СТ7266/3 Комунікаційні мережі та системи на підстанціях. Ч. 3: ДСТУ ІЕС 61850-3:2013. Загальні технічні вимоги (IEC 61850-3:2002, IDT). - 2014. - IV, 12 с.
195. СТ7266/4 Комунікаційні мережі та системи на підстанціях. Ч. 4: ДСТУ ІЕС 61850-4:2013. Керування системою і проектуванням (IEC 61850-4:2002, IDT). - 2014. - IV, 22 с. : рис.
196. Куклина О. Ю. Лабораторные работы по компьютерной графике в среде проектирования AUTOCAD / О. Ю. Куклина, А. П. Бойко ; Нац. ун-т кораблестроения им. адмирала Макарова. - Николаев : НУК, 2013. - 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). - (Учебное пособие)
197. ВА786204 Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" всіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад.: Золотарьова І. О. та ін.]. - Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 75 с.
198. ВА786220 Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Системи перетворення та обробки інформації у видавничій справі" : для студентів напряму підгот. 6.051501 "Видавничо-поліграфічна справа" всіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад.: Молчанов В. П., Пандорін О. К., Андрющенко Т. Ю.]. - Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 62 с. : рис.
199. ВА786070 Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Комп'ютерні мережі та захист інформації" для студентів напряму підготовки 6.051501 "Видавничо-поліграфічна справа" всіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. В. Є. Климнюк]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 59 с. : рис.
200. ВС58509 "Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту", міжнародна наукова конференція(2014 ; Залізний Порт).Міжнародна наукова конференція "Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту". ISDMCI'2014. Аналіз та моделювання складних систем і процесів. Теоретичні і прикладні аспекти систем прийняття рішень. Обчислювальний інтелект та індуктивне моделювання : зб. наук. пр. - Херсон ; Залізний порт : ХНТУ, 2014. - 379 с. : рис.
201. ВА786133 Назаренко Л. А. Основи радіометрії та фотометрії : монографія / Л. А. Назаренко, В. М. Сорокін ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків : ХНУМГ, 2014. - 352 с. : рис., табл.
202. СТ7263/2-1 Обладнання та системи для зв'язку по лінії електроживлення, застосовувані в низьковольтних установках у діапазоні частот від 1,6 МГц до 30 МГц. Ч. 2-1: ДСТУ EN 50412-2-1:2010. Житлове, торгове та промислове середовища. Вимоги щодо несприйнятливості до завад (EN 50412-2-1:2005, IDT). - 2014. - IV, 12 с. : рис., табл.
203. СТ7250 Показувальні та реєструвальні манометри, вакуумметри і мановакуумметри з пружними чутливими елементами (робочі засоби вимірювальної техніки) (OIML R 101:1991, IDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. - IV, 10 с. - (Метрологія) (Національний стандарт України)
204. СТ7286 Прилади для промислової гамма-радіографії. Технічні вимоги до експлуатації, конструкції та випробувань (ISO 3999:2004, IDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. - IV, 28 с. : рис., табл. - (Захист від радіації) (Національний стандарт України)
205. СТ7207 Радіостанції систем з радіодоступом базові. Підтвердження відповідності базовим граничним чи контрольним рівням радіочастотних електромагнітних полів від 110 МГц до 40 ГГц, пов'язаних з дією цих полів на широкий загал під час уведення радіостанцій в експлуатацію (EN 50401:2006, IDT). - Київ : Держспоживстандарт України, 2014. - IV, 4 с. - (Національний стандарт України)
206. /3 Романовский, Г. Ф. Устройство газотурбинного двигателя типа Д050 агрегата М10. Ч. 3: Эксплуатация газотурбинного двигателя. - 2013. - 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM)
207. СТ7097/3 Системні інтерфейси в менеджменті розподілу електроенергії. Ч. 3: ДСТУ ІЕС 61968-3:2013. Інтерфейс для мережних операцій (IEC 61968-3:2004, IDT). - 2014. - VI, 30 с. : рис., табл.
208. СТ7097/9 Системні інтерфейси в менеджменті розподілу електроенергії. Ч. 9: ДСТУ ІЕС 61968-9:2013. Інтерфейси для зчитування даних та контролювання (ІЕС 61968-9:2009, IDT). - 2014. - IX, 246 с. : рис., табл.
209. ВА786423 Сукач М. К. Практикум з інформаційної обробки даних : навч. посіб. для студентів ВНЗ / М. К. Сукач ; Київ. славіст. ун-т. - Київ : КСУ, 2013. - 264, [1] с. : рис., табл.
210. ВА786550 Сушенцев О. О. Педагогічні основи формування конкурентоздатності майбутніх техніків електромеханіків у процесі вивчення фахових дисциплін : метод. посіб. / Олександр Сушенцев ; ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т", Криворіз. металург. ін-т. - Кривий Ріг : Роман Козлов [вид.], 2014. - 156, [1] с. : рис., табл.
211. Тудоран В. А. Человеко-машинный интерфейс / В. А. Тудоран ; Нац. ун-т кораблестроения им. адмирала Макарова. - Николаев : НУК, 2014. - 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). - (Учебное пособие)
212. СТ7276 Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності (EN 50160:2010, IDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. - V, 27 с. : рис., табл. - (Національний стандарт України)
213. СТ7206 Холодильні установки та теплові насоси. Пристрої відключення за граничного тиску запобіжні. Технічні вимоги та випробування (EN 12263:1998, IDT). - Київ : Держспоживстандарт України, 2014. - IV, 9 с. - (Холодильні установки та теплові насоси) (Національний стандарт України)
214. СТ1308/4 Цоколі та патрони лампові, а також калібри для перевіряння їх взаємозамінності та безпечності. Ч. 4: ДСТУ ІЕС 60061-4:2009. Настанови та загальна інформація (ІЕС 60061-4:2009). - 2014. - IV, 46 с. : рис.
215. ВА786414 Чемес Є. О. Електротехнічні пристрої радіоелектронних засобів : монографія / Є. О. Чемес, Ю. С. Ямпольський. - Одеса : Бахва, 2014. - 563 с. : рис., табл.
216. ВА786479 Шаповалов Ю. І. Символьний аналіз лінійних електричних кіл у частотній області. Постійні та змінні параметри : монографія / Ю. І. Шаповалов ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 321 с. : рис., табл.


Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка