Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСторінка1/5
Дата конвертації05.05.2016
Розмір1.55 Mb.
  1   2   3   4   5
НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр науково-бібліографічної інформації

Відділ технологій дистанційного обслуговування

03039 Київ-39, проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua;

Internet: http//www.nbuv.gov.ua, т. 524-11-19

Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 19.01.2015 до 25.01.2015 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).

Усі видання представлені у відкритому доступі.

Загальнонаукове та міждисциплінарне знання

На жаль нових надходжень немає


Природничі науки в цілому
1. ВА786779 Бобровський А. Л. Екологічна оцінка та екологічна експертиза : підруч. для студентів ВНЗ / Анатолій Л. Бобровський ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, Рівнен. ін-т слов'янознавства Київ. славіст. ун-ту. - Рівне : О. Зень, 2015. - 525 с. : рис., табл.
2. ВА786748 Бузько В. Л. Дидактичний матеріал для перевірки знань з природознавства : навч. посіб. для учнів : 5 кл. / Вікторія Бузько, Степан Величко ; Центр технологій і методик реалізації дослідн. підходу в освіті. - Київ : СІТІПРІНТ, 2013. - 55 с. : рис., табл. - (Бібліотека МАН)
3. СО33333 Важкі метали у компонентах навколишнього середовища м. Маріуполь (еколого-геохімічні аспекти) : [монографія] / С. П. Кармазиненко [та ін.] ; Нац. акад. наук України [та ін.]. - Київ : Інтерсервіс, 2014. - 168, [32] с. : кольор. іл., табл., рис.
4. ВА786926 Галузевий стандарт вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" зі спеціальності 8.04010604 "Екологічний контроль та аудит" галузі знань 0401 "Природничі науки" / Коміс. з екології, охорони навколиш. середовища та збаланс. природокористування Наук.-метод. ради МОН України, Одес. держ. екол. ун-т. - Одеса : ТЕС, 2014. - 111 с.
5. ВА786658 Кириленко К. М. Природознавство і культура (мультидисциплінарний освітній контент) : навч. посіб. / К. М. Кириленко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Умань : Жовтий О. О. [вид.], 2013. - 122 с.
6. СО33353 Клименко В. І. Царство водограйчика : навч.-розвив. посіб. (для дітей мол. шк. віку) / Вікторія Клименко. - Київ : Сітіпрінт, 2013. - 69 с. : кольор. іл. - (Зростаємо дослідниками) (Бібліотека МАН)
7. Р127188 Методичні вказівки до виконання контрольних завдань з курсу "Філософські проблеми екології" для студентів філософських та технічних дисциплін / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; [уклад.: Н. Б. Годзь]. - Харків : НТУ "ХПІ", 2014. - 22 с. : табл.
8. СО33339 Попова М. А. Методика формування та використання комп'ютерних онтологій в галузі екологічної освіти / М. А. Попова ; Нац. акад. наук України [та ін.]. - Київ : СІТІПРІНТ, 2013. - 199 с. : рис., табл.
9. СО33350 Рашкова Т. М. Про водичку на планеті Земля : навч. посіб. для дітей ст. дошк. і мол. шк. віку / Тетяна Рашкова. - Київ : Сітіпрінт, 2013. - 59 с. : кольор. іл. - (Зростаємо дослідниками) (Бібліотека МАН)
10. ВА787134 Трофимович В. В. Экология : конспект лекций для студентов-иностранцев, учащихся по направлению подгот. 6.060101 "Строительство", 6.060102 "Архитектура" / В. В. Трофимович, Н. Е. Журавская ; Киев. нац. ун-т стр-ва и архитектуры. - Киев : КНУСА, 2014. - 72 с. : рис., табл.
11. ВС58542 Ярошенко О. Г. Природознавство : підруч. для 5-го кл. спец. загальноосвіт. навч. закл. для дітей зі зниженим зором / О. Г. Ярошенко, В. М. Бойко. - Київ : Світоч, 2014. - 223 с. : іл.
12. ВА787048 Яценко Л. Д. Екологічний складник національної безпеки: основні показники та способи їх досягнення : аналіт. доп. / [Л. Д. Яценко] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2014. - 50 с. : рис., табл. - (Серія "Національна безпека" ; вип. 7)


Фізико-математичні науки
13. РА412390 Біланчук В. В. Вплив ізоморфного заміщення на електричні та оптичні властивості твердих розчинів на основі Cu7BX5I (B=Ge, Si; X=S, Se) : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Біланчук Василь Васильович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород, 2014. - 19 с. : рис.
14. РА412406 Жук А. Г. Еволюція структурних та люмінесцентних властивостей ZnS, отриманого методом високотемпературного синтезу, що самопоширюється, яка обумовлена додатковими обробками : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Жук Антон Геннадійович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. - Київ, 2014. - 20 с. : рис.
15. РА412429 Лаптєв Д. В. Динаміка дискретних бризерів у інтегрованих моделях кристалічних та електричних систем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Лаптєв Денис Володимирович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б. І. Вєркіна. - Харків, 2014. - 20 с. : рис.
16. РА412422 Сергєєва Л. М. Глобальна апроксимація розв'язків диференціально-функціональних рівнянь : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Сергєєва Лідія Миколаївна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2014. - 20 с.
17. РА412407 Ярецька Н. О. Тиск пружного циліндричного штампу на пружний шар з початковими (залишковими) напруженнями : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Ярецька Наталія Олександрівна ; НАН України, Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка. - Київ, 2014. - 20 с. : рис., табл.
18. ВА786763 Андрєєв Ю. М. Теоретична механіка. Комп'ютерний практикум : навч. посіб. для студентів спец. "Комп'ютерні науки" та "Комп'ютерна механіка" інж.-фіз. ф-ту / Ю. М. Андрєєв, Д. В. Лавінський, О. К. Морачковський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків : НТУ "ХПІ", 2014. - 239 с. : рис., табл.
19. ВА787087 Бережной Ю. А. Лекції з квантової механіки : підруч. для студентів ВНЗ / Ю. А. Бережной ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. - 431 с. : рис., табл.
20. ВА786745 Бузько В. Л. Дидактичний матеріал для перевірки знань з фізики : навч. посіб. для учнів : 8 кл. / Вікторія Бузько, Степан Величко ; Центр технологій і методик реалізації дослідн. підходу в освіті. - Київ : Сітіпрінт, 2013. - 183 с. : рис., табл. - (Бібліотека МАН)
21. ВА786746 Бузько В. Л. Дидактичний матеріал для перевірки знань з фізики : навч. посіб. для учнів : 7 кл. / Вікторія Бузько, Степан Величко ; Центр технологій і методик реалізації дослідн. підходу в освіті. - Київ : Сітіпрінт, 2013. - 135 с. : рис., табл. - (Бібліотека МАН)
22. ВА786747 Бузько В. Л. Дидактичний матеріал для перевірки знань з фізики : навч. посіб. для учнів : 9 кл. / Вікторія Бузько, Степан Величко ; Центр технологій і методик реалізації дослідн. підходу в освіті. - Київ : Сітіпрінт, 2013. - 151 с. : рис., табл. - (Бібліотека МАН)
23. ВА786596 Вища математика : підруч. для студентів вищ. фармацевт. навч. закл. і фармацевт. ф-тів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / Е. І. Личковський [та ін.]. - Вінниця : Нова Книга, 2014. - 631 с. : рис.
24. СО33349 Голодюк Л. С. Сприймаємо, аналізуємо, моделюємо : навч. посіб. для 6 кл. / Лариса Голодюк. - Київ : Сітіпрінт, 2013. - 60 с. : кольор. іл., табл. - (Зростаємо дослідниками) (Бібліотека МАН)
25. СО33351 Голодюк Л. С. Сприймаємо, аналізуємо, моделюємо : навч. посіб. для 5 кл. / Лариса Голодюк. - Київ : Сітіпрінт, 2013. - 100 с. : кольор. іл., табл. - (Зростаємо дослідниками) (Бібліотека МАН)
26. ВА786760 Горбунов Л. В. Биометрия : учеб. пособие для студентов (в том числе иностран.) биотехнол. направления / Л. В. Горбунов, Н. Ф. Клещев ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". - Харьков : НТУ "ХПИ", 2014. - 159 с. : рис., табл.
27. В355481/1 Дискретна математика. Ч. 1/ [Н. Д. Федоренко та ін.]. - 2014. - 103 с. : табл.
28. ВА787094 Зима В. Г. Физика частиц от атомов до кварков : монография / В. Г. Зима, А. Ю. Нурмагамбетов ; Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина, Нац. акад. наук Украины, Ин-т теорет. физики им. А. И. Ахиезера, ННЦ "Харьк. физ.-техн. ин-т". - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2014. - 265 с. : рис., табл.
29. ВА786846 Копійка К. М. Збірник задач з механіки : навч. посіб. для студентів ВНЗ / К. М. Копійка, Д. Д. Поліщук ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2001. - 99 с. : рис., табл.
30. Р127159 Корсунь А. О. Про обчислення часу в Україні та світі : [наук.-попул. лекція] / Алла Корсунь, Микола Миронов, Юрій Сафронов ; Укр. астрон. асоц., Безстроковий нац. проект "За астрономічну культуру в Україні!". - Київ : Наше небо, 2013. - 39 с. - (Науково-популярні лекції з астрономії ; 2)
31. ВА787050 Крячко І. П. Астрономічні бази даних для науки й освіти : метод. посіб. / І. П. Крячко. - Київ : Наше небо, 2013. - 55 с. : мал., табл.
32. Р127160 Крячко І. П. Моделювання навчальних астрономічних спостережень : метод. посіб. для вчителя / І. П. Крячко. - Київ : Наше небо, 2011. - 19 с. : мал.
33. ВА786789 Ляшенко Б. М. Методи обчислень : навч.-метод. посіб. для студентів фіз.-мат. ф-ту / Б. М. Ляшенко, О. М. Кривонос, Т. А. Вакалюк ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - 227 с. : рис. - (Навчаємось разом)
34. ВА786919 Мітельман І. М. Розв'язуємо функціональні рівняння. Міркування від супротивного : навч.-метод. посіб. / І. М. Мітельман. - Одеса : ТЕС, 2014. - 66 с.
35. ВС58522 Моцний Ф. В. Аналітична геометрія для економістів : навч. посіб. для студентів екон. спец. ВНЗ / Ф. В. Моцний ; Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. - Київ : Інформ.-аналіт. агентство, 2014. - 207 с. : рис.
36. ВА786610 Поздеев В. А. Импульсные волновые течения сжимаемой идеальной жидкости : монография / В. А. Поздеев, В. М. Сичко, Ю. И. Шмаков ; Николаев. нац. ун-т им. В. А. Сухомлинского. - Николаев : Илион, 2014. - 111 с. : рис.
37. ВА787037 Татарінова О. А. Відношення та теорія графів у прикладах та задачах : навч.-метод. посіб. для студентів спец. "Прикладна математика", "Інформатика" / О. А. Татарінова, О. І. Бєлов ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків : НТУ "ХПІ", 2014. - 189 с. : рис., табл.
38. СО33358 Фізика. Тренажер : для підгот. до зовніш. незалеж. оцінювання : за програмою ЗНО 2013 р. / уклад.: Наталія Струж, Олег Чиж, Ірина Шумська. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. - 112 с. : рис., табл. - (Зовнішнє незалежне оцінювання) (Якісна підготовка до ЗНО)
39. ВА786862 Хецеліус О. Ю. Прикладна математика : конспект лекцій по курсу / Хецеліус О. Ю. ; Одес. держ. екол. ун-т. - Одеса : ТЕС, 2014. - 100 с.
40. СО33348 Чернецька О. Г. Цікавинки від Точки та її друзів : навч. посіб. для учнів 2 кл. / Олена Чернецька. - Київ : Сітіпрінт, 2013. - 59 с. : кольор. іл. - (Зростаємо дослідниками) (Бібліотека МАН)
41. ВА787118 Черногор Л. Ф. Физика геокосмических бурь : [монография] / Л. Ф. Черногор, И. Ф. Домнин ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т ионосферы, Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2014. - 407, [9] с. : рис., табл.
42. ВС58521 Шимон Л. Людвик Шимон. Академік АН ВО України. Життєвий шлях у спогадах : до 80-річчя від дня народж. / Людвик Шимон ; Ужгород. нац. ун-т, Фіз. ф-т. - Ужгород : Аутдор-Шарк, 2014. - 205 с. : рис., фото
43. ВА786973 Шкелев Л. Т. Теория упругости : конспект лекций для иностр. студентов, которые учатся по направлению подгот. 6.060101 "Строительство" / Л. Т. Шкелев, А. Н. Станкевич ; Киев. нац. ун-т стр-ва и архитектуры. - Киев : КНУСА, 2014. - 152 с. : рис.
44. ВА786769 Юшко С. В. Нестаціонарна теплопровідність : навч. посіб. для студентів спец. 8.05060404 "Кріогенна техніка і технології" / С. В. Юшко, О. Є. Борщ, Г. І. Токар ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків : ХПІ, 2014. - 124 с. : рис., табл.
45. ВА786625 Ясинський В. К. Асимптотика розв'язків у випадкових системах з необмеженою післядією : [монографія] / В. К. Ясинський, І. В. Юрченко ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : РОДОВІД, 2014. - 266 с. : рис., табл.


Хімічні науки
46. Р127145 Гаряча С. А. Вода - основа життя : навч. посіб. / Світлана Гаряча ; Центр технологій і методик реалізації дослідницького підходу в освіті. - Київ : СІТІПРІНТ, 2013. - 35 с. : іл.
47. ВА787032 Коваленко В. С. Академік Олександр Ілліч Бродський : монографія / В. С. Коваленко, В. Ф. Варгалюк, Н. В. Стець ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2014. - 157 с. : іл. - (Серія "Видатні постаті університету")
48. Р127156 Методичні вказівки до лабораторної роботи "Осадження малорозчинних сполук" для студентів спеціальностей "Технічна електрохімія" та "Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі" денної та заочної форм навчання / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; [уклад. : Л. В. Ляшок та ін.]. - Харків : Підручник НТУ "ХПІ", 2014. - 23 с. : табл.


Науки про Землю
49. РА412455 Лєтицька О. М. Угруповання донних макробезхребетних гірських річкових систем (на прикладі басейну р. Тиса) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.17 / Лєтицька Олена Миколаївна ; НАН України, Ін-т гідробіології. - Київ, 2014. - 23 с. : рис.
50. РА412424 Мантуленко С. В. Формування готовності майбутніх учителів географії до профільного навчання старшокласників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Мантуленко Світлана Вікторівна ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград, 2014. - 20 с.
51. ВА787117 Актуальні проблеми нафтогазової геології : навч. посіб. / Б. Й. Маєвський [та ін.] ; за ред. д-ра геол.-мінерал. наук, проф., лауреата Держ. премії України в галузі науки і техніки Б. Й. Маєвського ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 239 с. : рис.
52. ВА787096 Бачишин Б. Д. Автоматизація геодезичних вимірювань в землеустрої : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за спец. "Землеустрій та кадастр" / Б. Д. Бачишин ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2013. - 228 с. : рис., табл.
53. ВС58530 Геологія з основами геоморфології і інженерної геології : навч. посіб. для студентів ВНЗ, за напрямом "Будівництво" / В. В. Мозговий [та ін.] ; Нац. трансп. ун-т. - Київ : НТУ, 2013. - 207 с. : рис., табл.
54. ВА786849 Данова Т. Є. Радіолокаційні дослідження конвективних хмар : монографія / Т. Є. Данова ; Одес. держ. екол. ун-т. - Одеса : ТЕС, 2014. - 155 с. : рис., табл.
55. ВА786946 Кобернік С. Г. Методика навчання географії : практикум для лаб. занять [студентів геогр. спец. вищ. пед. навч. закл.] / С. Г. Кобернік ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т природн.-геогр. освіти та екології. - Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - 106 с. : табл.
56. ВА786925 Міхелі С. В. Українське ландшафтознавство: витоки, становлення, сучасний стан : монографія / С. В. Міхелі ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - 415 с. : рис., табл.
57. ВС58547 Навчання географії : понят.-термінол. слов. / В. М. Самойленко [та ін.]. - Київ : Ніка-Центр, 2014. - 351 с. : іл.
58. В355061/1 Нетрадиційні джерела вуглеводнів України. Кн. 1: Нетрадиційні джерела вуглеводнів: огляд проблеми / [Куровець І. М. та ін. ; ред. кол.: Зейкан О. Ю. та ін.]. - 2014. - 207 с. : рис., табл.
59. В355061/2 Нетрадиційні джерела вуглеводнів України. Кн. 2: Західний нафтогазоносний регіон / [Крупський Ю. З. та ін. ; ред. кол.: Зейкан О. Ю. та ін.]. - 2014. - 399 с. : рис., табл.
60. ВА786876 Самойленко В. М. Проектування ГІС : підручник / В. М. Самойленко, Л. М. Даценко, І. О. Діброва. - Київ : ДП "Прінт Сервіс", 2015. - 255 с. : рис.


Біологічні науки
61. РА412394 Антонюк-Щеглова І. А. Мелатонінутворювальна функція епіфіза при старінні. Шляхи корекції : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.03 / Антонюк-Щеглова Іванна Анатоліївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України". - Київ, 2014. - 36 с. : табл., рис.
62. РА412447 Циба А. О. Сучасна іхтіофауна річки Стугна, як віддзеркалення стану рибного населення малих річок басейну Середнього Дніпра : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.08 / Циба Антон Олексійович ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України. - Київ, 2014. - 23 с. : рис.
63. ІВ219722 Zerova M. D. A revision of Old World Monodontomerus (Hymenoptera: Chalcidoidea: Torymidae) / M. D. Zerova, L. Ya. Seryogina ; Nat. acad. of sciences of Ukraine, I. I. Schmalhausen inst. of zoology. - Kiev : Наука-Сервіс, 2002. - 74 p. : fig.
64. ВС58543 Біологія, 6 [клас] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Л. І. Остапченко [та ін.]. - Київ : Генеза, 2014. - 223 с. : іл.
65. ВА786597 Біофізика. Фізичні методи аналізу та метрологія : підручник / Е. І. Личковський [та ін.] ; за ред. Е. І. Личковського, В. О. Тіманюка. - Вінниця : Нова Книга, 2014. - 463 с. : рис.
66. ВА786844 Кучеревський В. В. Анотований список урбанофлори Кривого Рогу / В. В. Кучеревський, Г. Н. Шоль ; Криворіз. ботан. сад Нац. акад. наук України. - Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009. - 70 с. : табл.
67. ВА786861 Кучменко О. Б. Основи генетики : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. Б. Кучменко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - 126 с. : рис., табл.
68. ВА786599 Левон Ф. М. Зеленые насаждения в антропогенно трансформированной среде : монография / Ф. М. Левон ; Нац. акад. наук Украины, Нац. ботан. сад им. Н. Н. Гришко. - Киев : ННЦ ИАЭ, 2014. - 316 с. : рис., табл.
69. ВА786843 Методическое пособие по почвенной зоологии / Криворож. ботан. сад Нац. акад. наук Украины ; [сост. Н. М. Сметана]. - Кривой Рог : Фитосоциоцентр, 2005. - 123, [1] с. : рис., табл.
70. ВА786360 Методическое пособие по почвенной микробиологии / Криворож. ботан. сад Нац. акад. наук Украины ; [сост. Т. П. Боровикова]. - Кривой Рог : И.В.И., 2003. - 67 с. : табл.
71. ВА787041 Огурцов А. Н. Самоорганизация биологических систем : учеб. пособие по курсу "Биосинергетика" для студентов направления подгот. 051401 "Биотехнология", в том числе иностр. студентов / А. Н. Огурцов ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". - Харьков : НТУ "ХПИ", 2014. - 157 с. : рис.
72. СО33337 Природні та антропогенно трансформовані екосистеми прикордонних територій у постчорнобильський період : матеріали міжнар. наук. конф. "Природні та техногеннозмінені екосистеми прикордонних територій у постчорнобильський період" та міжнар. наук.-практ. студент. конф. "Структурно-функціональна організація природних і антропогенно трансформованих екосистем прикордонних територій" (9-11 жовт. 2014 р., Чернігів, Україна) : зб. ст. / Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Лукаш О. В. (голова) та ін.]. - Чернігів : Лозовий В. М. [вид.], 2014. - 239 с. : рис., табл.
73. СО33352 Рибалко Л. М. Біологія : навч. посіб. для учнів 7 кл. / Л. М. Рибалко ; Центр технологій і методик реалізації дослідн. підходу в освіті. - Київ : Сітіпрінт, 2013. - 78 с. : кольор. іл., табл. - (Бібліотека МАН)
74. СО33347 Рибалко Л. М. Біологія : навч. посіб. для учнів 8 кл. / Л. М. Рибалко ; Центр технологій і методик реалізації дослідн. підходу в освіті. - Київ : Сітіпрінт, 2013. - 77 с. : кольор. іл., табл. - (Бібліотека МАН)
75. ВА786848 Сметана М. Г. Синтаксономія степової та рудеральної рослинності Криворіжжя / М. Г. Сметана ; Криворіз. ботан. сад Нац. акад. наук України. - Кривий Ріг : І.В.І., 2002. - 131 с. : табл.
76. ВА786845 Сметана О. М. Структура наземної мезофауни Кривбасу : [монографія] / О. М. Сметана, Н. М. Сметана ; Криворіз. ботан. сад Нац. акад. наук України. - Кривий Ріг : Фітосоціоцентр, 2005. - 226 с. : рис., табл.
77. ВА786731 Шнайдер С. Л. 50 видатних дерев Києва / С. Л. Шнайдер, В. Є. Борейко ; Киев. экол.-культур. центр, Гос. служба заповед. дела Минприроды Украины. - Київ : Логос, 2014. - 191 с. : цв.ил. - (Охрана дикой природы)


Енергетика. Радіоелектроніка
78. РА412410 Бут Д. Б. Процеси переносу заряду та реєстрація терагерцового випромінювання в структурах на основі кремнію : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.01 / Бут Дмитро Борисович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. - Київ, 2014. - 20 с. : рис.
79. РА412412 Вольчин І. А. Розроблення та удосконалення процесів пило- і сіркоочищення для котлоагрегатів ТЕС : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.06 / Вольчин Ігор Альбінович ; НАН України, Ін-т газу. - Київ, 2014. - 41 с. : рис., табл.
80. РА412395 Петрова К. Г. Оптимізація добового режиму електроспоживання промислових підприємств (на прикладі Кіровоградської обласної енергокомпанії) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Петрова Катерина Григорівна ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. - Київ, 2015. - 21 с. : рис., табл.
81. ВА786761 Александров Е. Е. Математическое моделирование, системный анализ и синтез динамических систем : учеб. пособие для студентов вузов / Е. Е. Александров, Т. Е. Александрова ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". - Харьков : НТУ "ХПИ", 2014. - 198, [1] с. : рис., табл.
82. ВА786863 Андренко П. М. Розрахунок та проектування лабіринтно-гвинтових насосів : навч. посіб. / П. М. Андренко, А. Ю. Лебедєв ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків : НТУ "ХПІ", 2014. - 83 с. : рис., табл.
83. СТ7305/1 Безпечність силових трансформаторів, силових блоків живлення, реакторів й аналогічних пристроїв. Ч. 1: ДСТУ ІЕС 61558-1:2010. Загальні технічні вимоги та випробування (IEC 61558-1:2009, IDT). - 2014. - VI, 124 с. : рис., табл.
84. ВА787132 Бреславець В. С. Основи теорії алгоритмів та обчислювальних процесів : навч.-метод. посіб. для студентів спец. 7.050101 "Системи штучного інтелекту" заоч. форми навчання / В. С. Бреславець, С. О. Нікітін, К. Б. Яловкіна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків : НТУ "ХПІ", 2014. - 96 с. : рис., табл.
85. СТ7323 Вимірювання витрати плинного середовища. Методи визначення характеристик витратоміра (ISO 11631:1998, IDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. - IV, 12 с. : рис., табл. - (Національний стандарт України)
86. Р127199 Володимир Павлович Лавріненко : бібліогр. покажч. / Держ. закл. "Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка" ; [уклад. Л. Д. Гонтаренко]. - Харків : ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 2011. - 16 с. - (Винахідники Харківщини)
87. ВА786768 Горкунов Б. М. Измерение параметров электрических цепей : учеб. пособие / Б. М. Горкунов, С. Г. Львов, А. А. Тищенко ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". - Харьков : НТУ "ХПИ", 2014. - 126 с. : рис., табл.
88. ВА786914 Губанова О. Р. Електронні відходи: теорія та практика поводження : монографія / О. Р. Губанова ; Одес. держ. екол. ун-т. - Одеса : ТЕС, 2014. - 119 с. : рис., табл.
89. ВС58514 Коваль Л. М. Дизайн & LED-технології : монографія / Лідія Коваль ; Запоріз. нац. техн. ун-т. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. - 122, [7] с. : іл.
90. ВА786603 Косатый Д. М. Фотоэлектрические системы : учеб. пособие / Д. М. Косатый, И. Н. Кудрявцев, К. В. Махотило. - Харьков : НТМТ, 2014. - 399 с. : рис., табл.
91. СТ7330 Манометри вантажопоршневі (OIML R 110:1994, IDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. - IV, 24 с. - (Метрологія) (Національний стандарт України)
92. ВА786972 Методи та засоби удосконалення зв'язку в телекомцунікаційних системах : навч. посіб. / Ф. Б. Рогальський [та ін.] ; за ред. проф. Ф. Б. Рогальського. - Херсон : Вишемирський В. С., 2014. - 187, [1] с. : рис.
93. ВА787135 Методические указания к выполнению контрольных заданий по курсам "Информатика", "Компьютерное обеспечение" : для студентов специальностей "Технология машиностроения", "Инструментальное производство" дневной и заоч. форм обучения / Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т" ; [сост.: Е. В. Кобец, В. А. Склепус]. - Харьков : НТУ "ХПИ", 2014. - 60 с. : табл.
94. Р127193 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерні технології" для студентів спеціальності 6.050202 "Автоматизація управління технологічними процесами" денної та заочної форми навчання / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; [уклад. Г. Л. Хавін]. - Харків : НТУ "ХПІ", 2014. - 39 с. : рис., табл.
95. Р127201 Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Пристрої прийому сигналів" для студентів факультетів АП і КІТ / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; [уклад.: В. В. Лізогуб, Н. В. Трубчанова]. - Харків : НТУ "ХПІ", 2014. - 23 с. : рис., табл.
96. Р127127 Методичні вказівки до лабораторних та самостійних занять студентів з курсу "ГЕС, ГАЕС та насосні станції" для студентів спеціальності 7.05060201 "Гідроенергетика" напряму підготовки 6.050602 / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; [уклад.]: А. В. Рябов, К. А. Миронов, І. І. Тиньянова. - Харків : НТУ "ХПІ", 2014. - 31 с. : рис., табл.
97. Р127110 Методичні вказівки до лабораторної роботи "Використання багатовимірних масивів у програмах мовою С++" з курсу "Програмування" для студентів напряму 6.040302 - Інформатика і курсу "Програмування та алгоритмічні мови" для студентів напряму 6.040303 - Системний аналіз / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; [уклад.: М. І. Безменов, О. М. Безменова]. - Харків : НТУ "ХПІ", 2014. - 15 с. : рис.
98. Р127114 Методичні вказівки до лабораторної роботи "Використання вказівників у програмах мовою С++" з курсу "Програмування" для студентів напряму 6.040302 - Інформатика і курсу "Програмування та алгоритмічні мови" для студентів напряму 6.040303 - Системний аналіз / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; [уклад.: М. І. Безменов, О. М. Безменова]. - Харків : НТУ "ХПІ", 2014. - 23 с.
99. Р127130 Методичні вказівки до лабораторної роботи "Використання операторів while i do ... while в програмах мовою С++" з курсу "Програмування" для студентів напряму 6.040302 - Інформатика і курсу "Програмування та алгоритмічні мови" для студентів напряму 6.040303 - Системний аналіз / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; [уклад.: М. І. Безменов, О. М. Безменова]. - Харків : НТУ "ХПІ", 2014. - 15 с.
100. Р127163 Методичні вказівки до лабораторної роботи "Електрохімічне одержання оксидних плівок на вентильних металах" : для студентів спец. "Технічна електрохімія" та "Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі" ден. та заоч. форм навчання / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; [уклад.: Л. В. Ляшок та ін.]. - Харків : Підручник НТУ "ХПІ", 2014. - 31 с. : рис., табл.
101. Р127115 Методичні вказівки до лабораторної роботи "Керування процесом обчислень за допомогою оператора for у програмах мовою С++" з курсу "Програмування" для студентів напряму 6.040302 - Інформатика і курсу "Програмування та алгоритмічні мови" для студентів напряму 6.040303 - Системний аналіз / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; [уклад.: М. І. Безменов, О. М. Безменова]. - Харків : НТУ "ХПІ", 2014. - 12 с.
102. Р127131 Методичні вказівки до лабораторної роботи "Одновимірні масиви і їх використання в програмах мовою С++" з курсу "Програмування" для студентів напряму 6.040302 - Інформатика і курсу "Програмування та алгоритмічні мови" для студентів напряму 6.040303 - Системний аналіз / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; [уклад.: М. І. Безменов, О. М. Безменова]. - Харків : НТУ "ХПІ", 2014. - 15 с.
103. Р127111 Методичні вказівки до лабораторної роботи "Реалізація розгалуження в програмах мовою С++" з курсу "Програмування" для студентів напряму 6.040302 - Інформатика і курсу "Програмування та алгоритмічні мови" для студентів напряму 6.040303 - Системний аналіз / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; [уклад.: М. І. Безменов, О. М. Безменова]. - Харків : НТУ "ХПІ", 2014. - 16 с. : рис.
104. Р127132 Методичні вказівки до лабораторної роботи "Рекурсивні функції в програмах мовою С++" з курсу "Програмування" для студентів напряму 6.040302 - Інформатика і курсу "Програмування та алгоритмічні мови" для студентів напряму 6.040303 - Системний аналіз / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; [уклад.: М. І. Безменов, О. М. Безменова]. - Харків : НТУ "ХПІ", 2014. - 16 с. : рис.
105. Р127116 Методичні вказівки до лабораторної роботи "Створення консольного застосунку мовою С++ у Microsoft Visual Studio 2010" з курсу "Програмування" для студентів напряму 6.040302 - Інформатика і курсу "Програмування та алгоритмічні мови" для студентів напряму 6.040303 - Системний аналіз / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; [уклад.: М. І. Безменов, О. І. Безменова]. - Харків : НТУ "ХПІ", 2014. - 32 с. : рис.
106. Р127126 Методичні вказівки до лабораторної роботи "Функції типу void і вказівники як параметри функцій у програмах мовою С++" з курсу "Програмування" для студентів напряму 6.040302 - Інформатика і курсу "Програмування та алгоритмічні мови" для студентів напряму 6.040303 - Системний аналіз / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; [уклад.: М. І. Безменов, О. М. Безменова]. - Харків : НТУ "ХПІ", 2014. - 16 с.
107. Р127133 Методичні вказівки до лабораторної роботи "Функції, що повертають значення, у програмах мовою С++" з курсу "Програмування" для студентів напряму 6.040302 - Інформатика і курсу "Програмування та алгоритмічні мови" для студентів напряму 6.040303 - Системний аналіз / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; [уклад.: М. І. Безменов, О. М. Безменова]. - Харків : НТУ "ХПІ", 2014. - 16 с.
108. Р127118 Методичні вказівки з ігрового курсового проектування синхронних машин для студентів спеціальності 050702 "Електричні машини та апарати" / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; [уклад.: О. Ю. Юр'єва, Л. В. Шилкова, Д. В. Потоцький]. - Харків : НТУ "ХПІ", 2014. - 15 с. : табл.
109. СО33366 "Оксидні матеріали електронної техніки - отримання, властивості, застосування", міжнародна наукова конференція(2014 ; Львів).Міжнародна наукова конференція "Оксидні матеріали електронної техніки - отримання, властивості, застосування" (ОМЕЕ-2014), 26-30 травня, 2014, Львів, Україна : зб. матеріапів / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [упоряд. М. В. Шпотюк]. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 273, [2] с. : рис.
110. Р127146 Мікроелектронні датчики нового покоління для інтелектуальних систем : робота на здобуття Держ. премії в галузі науки і техніки : основ. техн. характеристики мікроелектрон. датчиків і приклади застосування в інтелект. системах / Я. І. Лепіх [та ін.]. - Одеса : Астропринт, 2010. - 39 с. : рис., табл.
111. Р127161 Наскрізна програма виробничої практики студентів напряму підготовки 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" денної та заочної форм навчання за спеціальностями 7(8).050202.01; 7(8).050202.02 / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; [уклад. : М. О. Подустов та ін.]. - Харків : Підручник НТУ "ХПІ", 2014. - 26 с. : табл.
112. ВА787131 Операційні системи : конспект лекцій для студентів, які навчаються за напрямом підгот. 6.050101 "Комп'ютерні науки" / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; [уклад.: О. І. Болдаков, В. Г. Голенков]. - Київ : КНУБА, 2014. - 79 с. : рис.
113. ВА787082 Погарский С. А. Автоматизированное измерение параметров СВЧ и КВЧ элементов : учеб. пособие для студентов физ. специальностей / С. А. Погарский, Д. В. Майборода ; Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2014. - 123 с. : рис., табл.
114. СТ5397/1 Програмна інженерія. Якість продукту. Ч. 1: ДСТУ ISO/IEC 9126-1:2013. Модель якості (ISO/IEC 9126-1:2001, IDT). - 2014. - V, 20 с. : рис.
115. ВА786915 Расчёты коэффициентов реактивности и эффективности аварийной защиты : метод. указания по выполнению расчёт.-графич. работы по курсу "Проектирование активных зон" для студентов специальности 7.050604-01 "Котлы и реакторы" всех форм обучения / Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т" ; [сост. А. И. Жуков]. - Харьков : НТУ "ХПИ", 2014. - 51 с. : рис., табл.
116. Р127194 Расчеты токов коротких замыканий и релейной защиты электрических сетей 110-220 кВ : метод. указания по выполнению выпускных бакалавр. работ для студентов специальностей 6.05070102 "Электрические системы и сети", 6.05070106 "Системы управления производством и распределением электроэнергии" / Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т" ; [сост.: Ю. Н. Веприк, В. Н. Баженов]. - Харьков : НТУ "ХПИ", 2014. - 43 с. : рис., табл.
117. СТ7322 Стрічки липкі електроізоляційні. Технічні умови на стрічки з полівінілхлоридної плівки з адгезивним шаром (IEC 60454-3-1:2002, MOD). - Київ : Держспоживстандарт України, 2014. - IV, 5 с. : табл. - (Національний стандарт України)
118. ВА786893 Тверезовська Н. Т. Інформаційні технології в освіті : навч. посіб. / Н. Т. Тверезовська, Р. О. Тарасенко, С. М. Гаріна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : ЦП "Компринт", 2014. - 317 с. : рис., табл.
119. Р127200 Типова програма, методичні вказівки та контрольні завдання за дисципліною "Інформатика" для студентів заочної форми навчання спеціальності 050702 "Електричні машини та апарати" / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; [уклад. Д. В. Потоцький]. - Харків : НТУ "ХПІ", 2014. - 11 с. : табл.
120. В352260/2 Фоменко, Андрій Миколайович Комплектні електроприводи. Ч. 2: Цифрові комплектні електроприводи. - 2014. - 142 с. : рис., табл.
121. ВА787126 Юр'єва О. Ю. Проектування синхронних явнополюсних машин : навч.-метод. посіб. з курс. проектування для студентів електротехн. спец. / О. Ю. Юр'єва, Л. В. Шилкова, Д. В. Потоцький ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків : НТУ "ХПІ", 2014. - 75 с. : рис., табл.
122. ВС58586 Informatyka : podręcznik dla klasy 6. szkół ogólnokształcących z polskim językiem nauczania / [Ривкінд Й. Я. та ін. ; пер. І. Г. Середа]. - Львів : Світ, 2014. - 253, [2] с. : іл.


Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка